Starthjelp for næringsdrivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for næringsdrivende"

Transkript

1 Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) Bokmål

2 elektronisk Innhold Del 1 Selvangivelsen levering, frister mv... 3 Del 2 Fritak fra levering av næringsoppgave... 5 Del 3 Poster som bare gjelder næringsdrivende: Enkeltpersonforetak... 6 Deltaker i deltakerliknet selskap... 7 Del 4 Viktige skjemaer... 8 Mer informasjon... 9 Slik endrer du selvangivelsen på papir Slik leverer du selvangivelsen elektronisk Husk alle fradrag Bokmål SelvangivelSen 2011 SelvangivelSen 2011 Rettledning til postene leveringsfrist xx/x-2012 Sjekk opplysningene i selvangivelsen + skatteetaten.no SelvangivelSen 2011 SelvangivelSen 2011 Starthjelp for næringsdrivende ny likningsverdi skatteetaten.no Sjekkliste! Du kan lese mer om postene nedenfor i «Rettledning til postene». Det kan være aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser i selvangivelsen hvis du i 2011 bl.a. har hatt: Aksjer Formue, utbytte eller salg av aksjer/ egenkapitalbevis Postene 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , , 3.3.8, og Alderspensjon Se temaet «Alderspensjonisterskattefradrag for pensjonsinntekt» i «Rettledning til postene» Barnehage/dagmamma Utgifter til pass og stell av barn (gjelder også kostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller solgt båt, bil eller campingvogn Postene 4.2.4, og Bolig og/eller fritidsbolig - inntekter/fradrag/formue Formue av bolig Se temaet «Bolig og annen fast eiendom» i «Rettledning til postene» Post Fri bolig utenfor arbeidsforhold (føderåd) Postene og Fri bolig utenfor arbeidsforhold Post Festet (bygslet/leid) tomt Se temaet «Festetomter til bolig og fritidshus» i «Rettledning til postene» Lån til/fra private Lånt penger til eller fra familie og venner Postene 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt/-underskudd Postene 2.7 og Pendlerkostnader Bodd utenfor hjemmet på grunn av arbeidet Postene og Reiseutgifter hjem arbeid/besøksreiser Reisefradrag på mer enn kr Postene 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstrabeskatning Post Sykdomsutgifter Merutgifter på minst kr som følge av varig sykdom Post Underholdsbidrag Mottatt fra eller betalt til fraseparert eller tidligere ektefelle Postene og Underskudd Påse at riktig underskudd fra tidligere år er ført til fradrag i 2011 Post Utland inntekt og formue Postene 1.5.6, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og på boliger enkel! leveringsfrister: 30/4 (papir) og 31/5 (elektronisk) «Rettledning til postene» ble sendt til alle husstander i mars april. Du finner den også på skatteetaten.no. Du kan ha behov for denne når du skal kontrollere/endre selvangivelsen. Bokmål levering Kjøp eller salg av bolig Postene (skattepliktig gevinst) og (fradragsberettiget tap) Utleie bolig/fritidsbolig Postene og Utleie av fritidsbolig du selv bruker Post Selvangivelsen er tilgjengelig på altinn.no fra 20. mars

3 Del 1 Selvangivelsen levering, frister mv. Om forhåndsutfylt selvangivelse Selvangivelsen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fra egne registre eller har mottatt fra banker, finansinstitusjoner, andre offentlige etater og arbeidsgivere. Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer de forhåndsutfylte opplysningene. Det er ditt ansvar å påse at opplysningene er riktige og fullstendige. Eventuelle feil endrer du i kolonnen «Rettet til» ved å endre beløpet. Har du andre opplysninger av betydning for likningen, må du også gi disse i selvangivelsen. Opplysninger knyttet til næringsvirksomhet føres på en egen side i selvangivelsen (gjelder papirlevering). Næringsdrivende skal vanligvis levere næringsoppgave (se omtale av RF-1175 på side 8) og personinntektskjema. Arten av din næringsvirksomhet avgjør hvilke øvrige skjemaer som er nødvendige for at du skal få levert en komplett selvangivelse, se side 8. Endrer du lønn og pensjon, kan dette føre til endret minstefradrag. Du trenger ikke å regne ut nytt minstefradrag. Skatteetaten endrer dette. Husk å føre opp alle fradrag du har krav på. Da unngår du å betale for mye skatt. Har du krav på foreldrefradrag bør du sjekke at beløpet er riktig. Har du i løpet av året skiftet arbeidsplass/ forretningssted eller bosted, kan et eventuelt forhåndsutfylt reisefradrag være feil. Det samme gjelder dersom du ikke har vært i arbeid hele året eller har endret stilllingsbrøk. Er du enslig forsørger, kan du ha krav på klasse 2, se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Selvangivelsestyper Personlige skattytere får enten tilsendt: «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» eller «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.» Du kan lese mer om levering av selvangivelsen i «Rettledning til postene» post 2.7. Enkelt å levere elektronisk Selvangivelsen kan leveres elektronisk eller på papir. Skatteetaten oppfordrer deg til å levere selvangivelsen elektronisk. Fremgangsmåten er beskrevet på side 13. Ved å levere elektronisk har du en måned lengre innleveringsfrist enn når du leverer på papir. Endringer og tilføyelser kan gjøres raskt og enkelt med noen få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg til å fylle ut selvangivelsen og skjemaer. Innlogging med ID-porten/MinID ID-porten/MinID gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på altinn. Har du registrert deg som ID-porten/MinID-bruker og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Er du ikke av de 2,3 millioner som allerede bruker ID-porten/MinID, må du ha følgende for å registrere deg: fødselsnummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-kodebrev * * Første gang du registrerer deg som ID-porten/ MinID- bruker trenger du et sett med PIN-koder. Mangler du disse må du bestille nye fra skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodene blir sendt i brev til din folkeregistrerte adresse. Du vil motta brevet i løpet av 1-5 virkedager. Registrerer du mobilnummeret ditt, kan du velge å få SMS-kode hver gang du logger inn. Skatteplikt til flere kommuner Er du skattepliktig til flere kommuner, skal du likevel bare levere selvangivelsen til ett skattekontor. Sammen med selvangivelsen leverer du skjemaet RF-1034 med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. Leveringsfrist Frist for levering av selvangivelsen for næringsdrivende er 31. mai 2012 hvis du leverer elektronisk 30. april 2012 hvis du leverer på papir Ordningen med leveringsfritak gjelder ikke for de som mottar selvangivelse for næringsdrivende. Har du i 2011 vært deltaker i et deltakerliknet selskap som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai Nye skatteregler for pensjonister Fra 1. januar 2011 kom det nye regler for skatt på alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Skattereglene er også endret for uførepensjon og visse trygde ytelser. Det er innført skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP. Særfradrag for alder er opphevet. Regelen om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for deg som mottar alderspensjon eller AFP, men kun hvis du mottar uførepensjon eller visse trygdeytelser. Er du gift eller meldepliktig samboer, vil en fordeling av inntekter og utgifter mellom dere kunne få betydning for hvor stort skattefradrag du/dere kan få. I hvilken utstrekning du/dere kan gis skattebegrensning vil også kunne påvirkes av en slik fordeling. Les mer om temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene» og på skatteetaten.no. 3

4 Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, f.eks. på grunn av sykdom. Søk etter skjemaet RF-1114 på skatteetaten. no for mer informasjon om utsettelse. Dokumentasjonskrav Sammen med selvangivelsen skal du alltid sende inn legeattest når du krever særfradrag for store kostnader ved sykdom. Har du tidligere framlagt legeattest hvor det framgår at sykdommen er kronisk, trenger du ikke sende inn ny legeattest legeattest/attest fra barnevern som bekrefter særlig behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, se omtale av post i «Rettledning til postene» dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag dokumentasjon hvis du til sammen har hatt mer enn kr i skattefrie lotterigevinster mv. Leverer du selvangivelsen på skatteetaten.no, kan du levere nødvendig dokumentasjon enten som elektroniske vedlegg eller på papir innen selvangivelsesfristen. Husk å merke vedleggene med navn og fødselsnummer. Annen dokumentasjon må du kun sende inn hvis skattekontoret ber om det. Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. For sent levert selvangivelse I utgangspunktet får du forsinkelsesavgift hvis du leverer selvangivelsen etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut, med mindre du har fått utsettelse. Ved levering innen én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekten. Ved levering mer enn én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 1 prosent av nettoinntekten. Ved levering mer enn tre måneder etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekten. Ikke levert selvangivelse Leverer du ikke selvangivelsen før skatteoppgjøret er sendt ut, regnes selvangivelsen som «ikke levert». Da blir formue og inntekt fastsatt ved skjønn, og du kan bli ilagt tilleggsskatt. Du har heller ikke krav på å få behandlet en eventuell klage. Tilleggsskatten er 30 prosent av den skatt som er eller kunne vært unndratt. I alvorlige tilfeller kan det ilegges en skjerpet tilleggsskatt på 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Varsel om endring Skattekontoret kan endre beløp som du har ført i selvangivelsen. Hovedregelen er at du får varsel hvis det er aktuelt å gjøre endringer. Skattekontoret behøver ikke varsle deg for å forhøye bruttoformue og/eller redusere gjeld som til sammen ikke utgjør mer enn kr forhøye inntekt og/eller redusere fradrag som til sammen ikke utgjør mer enn kr stryke en post som ikke er fradragsberettiget, når du tidligere har fått strøket en tilsvarende post endre en skjønnsmessig fastsatt formues- eller inntektspost og tilsvarende endring er foretatt ved en tidligere likning endre, utelate eller tilføye beløp som åpenbart skyldes regne-/skrivefeil eller misforståelse av skattelovgivningen, og en eventuell uttalelse fra deg ikke vil ha betydning for likningen Uriktige eller ufullstendige opplysninger Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger, må du vanligvis betale tilleggsskatt. 4 Tilleggsskatten er 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vært unndratt. I al vorlige tilfeller kan det i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Skatteberegning På skatteetaten.no finner du et enkelt skatteberegningsprogram. Din foreløpige skatteberegning er ikke skrevet ut fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningsbehandlingen. Dersom vi har mottatt opplysninger om betalt/trukket skatt eller BSU, er dette vist øverst på siden «Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011» i selvangivelsen. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer. Det vil si at du får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen er ferdig behandlet i juli, august, september eller senest oktober. Vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Uførepensjonister, mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere eller supplerende stønad til person med kort tid i Norge som får skattebegrensning pga. lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt. Om skattebegrensning, se tema «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene». Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopplysningen.

5 Tilleggsforskudd Vil du unngå renter på restskatten, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Tilleggsforskudd betalt etter 31. mai vil ikke bli tatt hensyn til ved skatteavregningen. Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd på selvangivelsen din. Penger til gode Har du penger til gode på skatten kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløp er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopplysningen. Klage på skatteavregningen Klage på skatteavregningen skal sendes til skatteoppkreveren innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram. Klage på likningen Klagefristen er 6 uker fra skatteoppgjøret er sendt ut. Klagen leveres elektronisk (søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no) eller på papir til skattekontoret. For mer informasjon, se skatteetaten.no. Ektefeller Ektefeller som velger å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annerledes enn det som framgår av de forhåndsutfylte selvangivelsene, må sørge for at begge selvangivelser blir korrigert. Se også «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere» i «Rettledning til postene». Del 2 Fritak fra levering av næringsoppgave Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave. Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i 10 år. Vilkår for fritak Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr Du må være skattemessig bosatt i Norge Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov av nr. 56 (regnskapsloven) 1-2 Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov nr. 58 (merverdiavgiftsloven) 2-1. Unntak Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsligning, kan du ikke benytte ordningen. Dette gjelder skogbruk (skatteloven 14-81) og reindrift (skatteloven 14-82). Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere: RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring 2011» RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2011» sammen med RF-1084 «Avskrivning» som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv. har drevet mer enn én virksomhet i året har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune Felt i selvangivelsen Sum driftsinntekter Her fører du alle driftsinntektene dine. Feltet tilsvarer post 9900 i næringsoppgaven. Inntektsfører du i RF-1084 negativ saldo for driftsmidler i næringsvirksomhet, tar du med denne inntekten i driftsinn tektene og leverer RF-1084 som vedlegg til selvangivelsen. Fører du inntekt knyttet til driftsmidler i næringsvirksomhet i RF-1219 «Gevinst- og tapskonto 2011» post 15a, tar du med denne inntekten i driftsinntektene og leverer RF-1219 som vedlegg til selvangivelsen. Sum driftskostnader Her fører du dine totale fradragsberettigede driftskostnader. Feltet tilsvarer post 9910 i næringsoppgaven. Krever du avskrivning for driftsmidler som inngår i næringsvirksomheten, tar du med avskrivningen i driftskostnadene og leverer RF-1084 som vedlegg til selvangivelsen. Krever du inntektsfradrag knyttet til driftsmidler i næringsvirksomhet i RF-1219 post 15b, tar du med dette inntektsfradraget i driftskostnadene og leverer RF-1219 som vedlegg til selvangivelsen. Driftsresultatet Driftsresultatet fører du i post 2.7 eller i selvangivelsen. Beregnet personinntekt Dersom du benytter deg av leveringsfritaket er levering av RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» frivillig. Leverer du ikke skjemaet, blir beløpet i feltet «Driftsresultat» lagt til grunn som beregnet personinntekt. Ønsker du å beregne personinntekten i RF-1224, kan du levere skjemaet sammen med selvangivelsen. Du må levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra det aktuelle inntektsåret, eller til framføring. 5

6 Del 3 Poster som bare gjelder næringsdrivende Om deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.), se side 7 og 8. Når det nedenfor er vist til skjemaer med RFnummer, finner du nærmere informasjon om skjemaene i del 4. Enkeltpersonforetak Har du inntekt fra enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende), inngår denne i alminnelig inntekt. Av alminnelig inntekt betales skatt til kommune og fylkeskommune samt fellesskatt til staten. Av denne inntekten beregnes det også personinntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Som næringsdrivende er du pliktig til å levere næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Du kan lese mer om skjemaene i del 4 nedenfor. Næringsdrivende med driftsinntekter som ikke overstiger kr vil normalt være fritatt for levering av næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt, se del 2 over. Er det forhåndsutfylt næringsinntekt i selvangivelsen din? I noen tilfeller samsvarer ikke beløpet i kode 401/402 på lønns- og trekkoppgaven med inntekten du skal skatte av. Påse at du bare fører beløp som knytter seg til driftsinntektene du opptjente (dvs. som skal tidfestes) i inntektsåret Du fører disse i næringsoppgaven (RF-1175) post , eller i feltet «Sum driftsinntekter» i selvangivelsen Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forskningsog utviklingsprosjekter? Reglene er beskrevet i RF-1053 (se skjema oversikten i del 4) Kraftverkseiere Ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år medregnet renter står i skatteoppgjøret for 2010 og skal framgå av post Felles bedrift Ektefeller som har fordelt næringsinntekt/ beregnet personinntekt fra felles bedrift, skal krysse av i denne posten. Fordelt nærings inntekt føres i post 2.7 og fordelt beregnet personinntekt i post 1.6. Fordelingen skal foretas i næringsoppgaven og i skjemaet for beregning av personinntekt. Den ektefellen som er hovedutøver, sender inn nærings oppgave og skjemaet «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» (RF- 1224) som vedlegg til selvangivelsen sin. Om fordeling, se rettledning RF-1176 (omtalen av postene ), eller rettledning RF-1168 (omtalen av post 0999) eller Positiv personinntekt fra enkeltpersonforetak og mannskapslott fra fiske og fangst Som næringsdrivende har du plikt til å levere RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011». Dette gjelder ikke næringsdrivende som er fritatt for å levere næringsoppgave, se del 2 ovenfor. Om beregning av personinntekt, se rettledningen RF Negativ beregnet personinntekt skal ikke overføres fra RF-1224 til selvangivelsen, men kan framføres til fradrag i senere års personinntekt. Positiv inntekt fra post 119 i RF-1213 «Fiske 2011» føres i post i selvangivelsen. Har du opphørt å drive enkeltpersonforetak (opphørt selvstendig næringsvirksomhet), men det gjenstår saldo på RF-1219 eller negativ saldo på RF-1084 etter næringsvirksomheten, skal du føre den skattepliktige delen som personinntekt i post eller 1.6.2, selv om det ikke er levert næringsoppgave og personinntektsskjema (RF-1224), se skjemaoversikten side 8 og 9. Beløpet fra post 15a i RF-1219 og/eller positiv inntekt fra post 110 i RF-1084, skal føres over til post og i selvangivelsen. Stammer gevinsten fra jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift og pelsdyrnæring, skal de føres i post og Det samme gjelder familiebarnehage eller annet barnepass i eget hjem. Har du framført negativ personinntekt fra tidligere år for det opphørte enkeltpersonforetaket, skal denne avkorte positiv personinntekt som eventuelt er overført direkte til selvangivelsen fra post 15a i RF-1219 og/eller post 110 i RF Gi i så fall tilleggsopplysninger om den framførte negative personinntekten i post 5.0 (Tilleggsopplysninger) i selvangivelsen eller Sykepenger utbetalt til selvstendig næringsdrivende Beløpet føres i post /2.1.3 i papirselvangivelsen. I den elektroniske selvangivelsen blir beløpene automatisk overført til post / Inntekt, dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, herunder sykepenger Se tilsvarende post i «Rettledning til postene». 2.7 Næringsinntekter Det er beskrevet i papirselvangivelsen hvor beløpene skal hentes fra, og i hvilken post i selvangivelsen de skal føres Næringsinntekt fra fiske og fangst For fiskere som ikke har bokføringsplikt (lottakere), hentes beløpet fra post 117 i RF Har du drevet fiske som enkeltpersonforetak, hentes næringsinntekten fra post 0402 i næringsoppgaven Sykepenger mv. til selvstendig næringsdrivende Posten omfatter også fødselspenger og omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende ved adopsjon. Sykepenger i kode 444 i oppgaven fra NAV skal du føre i post når pass av barn skjer i eget hjem Jordbruksfradrag Du kan kreve jordbruksfradrag dersom be stemte vilkår er oppfylt. Du må da levere RF Er du fritatt for å levere nærings oppgave (driftsinntekter som ikke overstiger kr og ikke påbegynt gjennomsnittslikning), se del 2 ovenfor, skal du ikke levere RF Du fører i stedet fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om vilkårene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Særskilt fradrag i reindriftsvirksomhet Er du reineier og har drevet reindrift mer 6

7 enn halvparten av inntektsåret, kan du kreve reindriftsfradrag. Du må da levere RF Er du fritatt for å levere næringsoppgave, se del 2 ovenfor, skal du ikke levere RF Du fører i stedet fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om reglene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Særskilt fradrag i skifervirksomhet Driver du skiferproduksjon i Finnmark eller bestemte kommuner i Nord-Troms, kan du kreve et særskilt fradrag. Du trenger ikke levere RF Du må føre fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om reglene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Her fører du frivillig premie til folketrygden for egen tilleggstrygd for sykepenger eller yrkesskadetrygd Årets underskudd i næringsvirksomhet Hvis du ikke leverer selvangivelsen elektronisk, må du huske å sette minustegn foran beløpet. Det framgår av papirselvangivelsen hvor beløpene i næringsoppgaven skal føres i selvangivelsen. Er virksomheten opphørt, og du har et underskudd ved driften som ikke er dekket av annen inntekt, kan du kreve fradrag for dette underskuddet i inntekten for Blir ikke underskuddet dekket av inntekt i 2010, kan det føres til fradrag i inntekten i 2009, men ikke lenger tilbake. Tilbakeføringen av underskudd gjennomføres ved endring av likningen for de aktuelle årene. Hvis udekket underskudd ikke kan utnyttes ved tilbakeføring, eller du ikke ønsker det, kan underskuddet i stedet trekkes fra i framtidig inntekt, se post i «Rettledning til postene». I post 5.0 (Tilleggsopplysninger) i selvangivelsen kan du kreve å få endret likningen for 2010 og/eller 2009 dersom vilkårene er oppfylt. Framførbart underskudd fra tidligere år Om framførbart underskudd generelt, se tilsvarende post i «Rettledning til postene». Særregel for tidligere underskudd knyttet til våningshus på gårdsbruk går fram av avsnitt VI i RF Skogverdi Skogverdien for 2011 er forhåndsutfylt. Har skogverdien endret seg vesentlig i året (f.eks. pga. tilkjøp, frasalg, fredning, naturskade eller lignende), må du stryke den forhåndsutfylte verdien og levere skjemaet RF-1016 med beregnet ny verdi. Nærmere opplysninger framgår av rettledningen RF Biler, maskiner, inventar mv. Her føres biler, inventar o.l. som er driftsmidler i yrket eller næringsvirksomheten. Den skattemessige nedskrevne verdien legges til grunn dersom det ikke kan påvises at den faktiske verdien er lavere. Biler, innbo og annet løsøre som ikke er driftsmidler, føres i post Buskap Skattedirektoratet har fastsatt normalverdier for de fleste husdyr. Se Skattedirektoratets takseringsregler på skatteetaten.no Varelager Egenproduserte varer verdsettes til tilvirkningsverdien, og innkjøpte varer verdsettes til anskaffelsesverdien Skip, fiske- og fangstfartøy mv. Se Skattedirektoratets takseringsregler på skatteetaten.no Gjeld fra næringsoppgave som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen Eksempler på dette vil være leverandørgjeld, forskudd fra kunder, skyldig arbeidsgiver- og merverdiavgift, pantegjeld til tidligere eier ved overdragelse av næring, gjeld til ansatte mv. Deltaker i deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) Som deltaker i deltakerliknet selskap mv. (DLS) trenger du ikke å sende næringsoppgave og/eller personinntektskjema, dersom dette er din eneste næringsvirksomhet. Deltakeren skal motta kopi av «Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerlignet selskap 2011» (RF-1233). Ut fra opplysningene i RF-1233 fyller du ut «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerlignet selskap 2011» (RF-1221). Se også rettledningen RF-1222 og «Deltakermodellen» på skatteetaten.no. Arbeidsgodtgjørelse til personlig deltaker regnes både som alminnelig inntekt og personinntekt, se omtalen av postene og nedenfor. Arbeidsgodtgjørelse inngår ikke i selskapets virksomhetsinntekt. Deltakerens andel av overskudd fra DLS beskattes som alminnelig inntekt på deltakerens hånd. Tilsvarende gis det fradrag i alminnelig inntekt for deltakerens andel av selskapets underskudd. Dersom deltakeren mottar en utdeling fra selskapet, skal det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt for deltakeren. Det er ikke krav om aktiv deltakelse for beregning av tillegg i alminnelig inntekt. Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital regnes ikke som utdeling fra selskapet eller Arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Arbeidsgodtgjørelse fra DLS som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familiebarnehage i eget hjem, føres i post Beløpet hentes fra post 1160 i deltakeroppgaven (RF-1221). Arbeidsgodtgjørelse fra annet DLS føres i post Beløpet hentes fra post 1162 i deltakeroppgaven (RF-1221). Har du mottatt lønn som kommandittist, må du påse at beløpet er ført i post 2.1 og ikke i post eller eller Samordning av negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak med arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Her føres negativ personinntekt som du kan samordne (se nedenfor) med arbeidsgodtgjørelse i post eller Om vilkårene for slik samordning, se rettledningen RF-1225 post Beløpet i post eller henter du fra post 1.21 i RF Både årets negative beregnede personinntekt og tidligere års framførbare negative beregnede personinntekt fra enkeltpersonforetaket, kan inngå i dette beløpet. Du kan ikke kreve fradrag for tidligere negativ personinntekt fra aksjeselskaper eller deltakerliknede selskaper eller Andel av ektefellens arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Godtgjørelse du har fått for arbeid utført i DLS hvor ektefellen er ansvarlig deltaker, skattlegges ikke som lønn, men som næringsinntekt. Du fører din andel av 7

8 arbeidsgodtgjørelsen i post eller dersom du ikke har mottatt egen deltakeroppgave, se skjemaomtalene. Kommer beløpet fra selskap som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familie barnehage i eget hjem, fører du beløpet i post I andre tilfeller fører du andelen av arbeidsgodtgjørelsen i post Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra oversikten og føres i selvangivelsen. Beløpene hentes fra henholdsvis postene 1260 og 1261 for selskaper som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familiebarnehage i eget hjem, og fra postene 1262 og 1263 for annen næring. Ektefellen må selv føre beløpet i sin selvangivelse , 2.7.7, eller Næringsinntekt/-underskudd fra deltakerliknet selskap Her hentes beløpet fra post 1140 i RF Dersom deltakeren har drevet familiebarnehage i eget hjem, skal deltakerens del av overskuddet føres i post Har selskapet drevet jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift eller pelsdyrnæring, skal deltakerens andel av overskuddet i selskapet føres i post i selvangivelsen. I andre tilfeller føres overskuddet i post Står det minus tegn foran beløpet på deltakeroppgaven, overføres beløpet til post i selvangivelsen. Deltakeren skal benytte minustegn foran underskuddet i post dersom vedkommende leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» på papir. Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeropp gaven, hentes totalbeløpene for deltaker og ektefelle fra oversikten, og føres i post 2.1.3, eller Ektefellen må selv føre beløpene i sin selvangivelse eller Tillegg i alminnelig inntekt Om beregning av tillegg i alminnelig inntekt av utdeling fra DLS til deltaker, se rettledningen til deltakeroppgavene for deltakerliknede selskaper, RF-1222 post 1143 og RF-1288 post Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra hhv. post 1243 og post 1244 og føres i selvangivelsen eller Gevinst/tap ved salg mv. av andel i deltakerliknet selskap Beløpet står i post 1145 i RF Dersom inntekt og formue er fordelt mellom ektefeller er beløpene for deltaker og ektefelle også ført i hhv. post 1245 og Gevinst føres i post i selvangivelsen, mens tap føres i post eller Andel formue/gjeld i deltakerliknet selskap Du finner beløpet i post 1101 i RF Andel av positiv nettoformue føres i post i selvangivelsen, mens andel av negativ nettoformue føres i post Sett minustegn foran negativ nettoformue i post dersom du leverer «Selvangivelse for næringsdrivende» på papir. Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra hhv. post 1201 og 1202 og føres i selvangivelsen. Nedenfor er en oversikt over skjemaer som er aktuelle for personlige næringsdrivende. Alle skjemaene finner du på skatteetaten.no. Leverer du på altinn.no, finner du skjemaene der. Del 4 Viktige skjemaer Næringsoppgave Næringsdrivende plikter å sende inn næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. De som kun er bokføringspliktige skal levere «Næringsoppgave 1» (RF-1175), se rettledningen RF Regnskapspliktige næringsdrivende skal levere «Næringsoppgave 2» (RF-1167), se rettledningen RF Andre næringsdrivende som frivillig utarbeider årsregnskap, kan levere RF-1167 i stedet for RF Billedkunstnere som ikke driver annen virksomhet, og ikke har regnskapsplikt, kan bruke RF-1242, se rettledningen RF Har du driftsinntekter på kr eller lavere, kan du på visse vilkår fritas fra å levere næringsoppgave, se del 2 foran. Du trenger heller ikke å levere næringsoppgave dersom du bare mottar næringsinntekt fra deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) felles bedrift fordelt fra ektefelle lott fra fiske og fangst barnepass i eget hjem Deltakeroppgave Deltakere i deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) mottar kopi av deltakeroppgave (RF-1233) fra selskapet og leverer selv utfylt skjemaet RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2011». RF-1221 er basert på opplysningene i RF Leverer du selvangivelsen elektronisk, må du selv opprette deltakeropp gaven RF-1221 som vedleggsskjema til selv angivelsen og registrere opplysningene fra deltakeroppgaven. Leverer du selvangivelsen på papir, underskriver du deltakeroppgaven RF-1221 og sender den inn som vedlegg til selvangivelsen. Sjekk at deltakeroppgaven er korrekt utfylt. RF-1013 «Kostpris for landbrukseiendom 2011» Tilhørende rettledning RF RF-1016 Formue av skogseiendom 2011» Se rettledningen (RF-1017) om hvilke skogeiere som skal levere RF-1016 for RF-1022 «Lønns- og pensjonskostnader 2011» Har foretaket ditt utbetalt lønn eller andre ytelser, skal du levere lønns- og trekk oppgaver. Du plikter da å sende inn kontrolloppstilling (RF-1022) sammen med selvangivelsen. 8

9 RF-1034 «Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2011» I dette skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. RF-1052 «Avstemming av egenkapital 2011» Leverer du RF-1167, skal du også levere RF RF-1053 «Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2011» Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekter, må du levere RF Dette skjemaet skal underskrives av revisor. Du finner rettledning på skjemaet. RF-1084 «Avskrivning 2011» Skjemaet spesifiserer nærmere avskrivningene i næringsoppgaven. Gjenstår det positiv eller negativ saldo i saldogruppe a, c eller d i årene etter at virksomheten har opp hørt, overfører du inntekten eller fradraget direkte fra RF-1084 til selvangivelsen. Se tilhørende rettledning RF RF-1098 «Formue av næringseiendom 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1109 «Uttak fra norsk område for skattlegging 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1122 «Overnattings- og serveringssted 2011» RF-1125 «Bruk av bil 2011» Du skal levere skjemaet dersom du krever fradrag for egne eller leasede biler. Rettledning står på baksiden av skjemaet. i utlandet. Nærmere forklaring på dette finner du på side 2 i skjemaet. RF-1177 «Landbruk 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1213 «Fiske 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1217 «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2011» Skjemaet er bare aktuelt for de som leverer RF Se tilhørende rettledning RF RF-1219 «Gevinst- og tapskonto 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring 2011» Innehar du bevilling for personbefordring utenfor rute eller driver med lastebilnæring, skal du levere RF RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» Dersom du leverer næringsoppgave, skal du også levere RF Se tilhørende rettledning RF RF-1269 «Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2011» RF-1294 «Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2011» Du skal levere RF-1294 dersom du har solgt/ realisert hel eller del av landbrukseiendom i Mer informasjon Rettledninger: Rettledning til postene Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrer med informasjon til utenlandske arbeidstakere med opphold i Norge: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2011 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrer: Familiebarnehager og skatt Fradrag for arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Lønnsarbeid i hjemmet enklere og billigere Pendlere, bosted, skatteforhold Salg mv. av fast eiendom Skatt ved utleie av bolig Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Annet: Avgift på arv og gaver Hjelpeprogram Enkel skatteberegning 2011 på skatteetaten.no/skatteberegning Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver Du finner dette og mer informasjon på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skattekontoret. RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1149 «Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2011» Rettledning finner du på side 2 i skjemaet. RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011» Skjemaet kan i enkelte tilfeller være aktuelt dersom du har mottatt lønn fra kilder Husk å levere selvangivelsen, men sjekk først at den er korrekt Du kan levere selvangivelsen på altinn.no 9

10 Slik endrer du selvangivelsen på papir Det som står i den selvangivelsen du leverer, er grunnlaget for hva du skal betale i skatt. Du er selv ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte. Ta deg derfor tid til å kontrollere at opplysningene er riktige og fullstendige. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsopp gaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Er det feil i disse, må du korrigere beløpene i selvangivelsen. Har du ikke tidligere bedt den du har fått oppgaven fra om å sende inn korrigeringer til oppgaven, må du gjøre det nå. Hvis det ikke er egen post i selvangivelsen for beløp som skal oppgis, fører du beløpene i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Før opp nummeret på posten. Det finner du i «Rettledning til postene», se i den alfabetiske innholdsfortegnelsen eller i postomtalen. Kari driver butikk som enkeltpersonforetak fra leide lokaler. Hun overtok butikkdriften etter sin mor 1. januar I tillegg eier hun et mindre jordbruk der det dyrkes korn. Da Kari driver både butikk og jordbruk, må hun levere felles «Næringsoppgave 1» (RF-1175). Siden hun driver jordbruk, må hun også levere tilleggsskjemaet «Landbruk» for primærnæringer (RF-1177). Hun må levere to eksemplarer av skjemaet for beregning av personinntekt (RF-1224), da hun i utgangspunktet skal levere ett skjema for hver næring. Om overføring fra disse skjemaene til selvangivelsen, se side 12. Kari eier en bolig bygd i Høsten 2010 innrapporterte Kari opplysninger om boligen. Da målte Kari boligens areal til å være 160 m². Kari har i 2011 oppført et påbygg på boligen. Påbygget har utvidet boligens areal av P-ROM med 25 kvm. Kari retter den forhåndsutfylte arealopplysningen ved å stryke 160 m² og oppgi 185 m² i rettekolonnen ➊. Når Kari endrer opplysningen om boligens areal, blir den forhåndsutfylte likningsverdien i post på kr ikke riktig. Det er likevel ikke nødvendig for Kari å endre beløpet, da skattekontoret vil beregne ny likningsverdi basert på den nye arealopplysningen. Kari kan få beregnet ny likningsverdi ved å bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no. 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser Inntekt/Fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom Bolig i Skattdal, Gnr/Bnr 00001/ Skatteetaten Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Tomt i Skattvik, Gnr/Bnr Gårdsbruk i Skattdal, Gnr/Bnr /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring / Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført fra RF-1088 Gevinst ved salg av aksjer mv. RF /3.2.9 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. Reisefradrag overført fra Spesifikasjon av reisefradrag Selvangivelse 2011 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer Skatteklasse Ektefelles fødselsnummer Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Barnepass mv., 1 barn innberettet kr Kr fordeles mellom ektefellene /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gave til vitenskapelig forskning Tap ved salg av aksjer mv. RF-1088 Normann Kari Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv Grunnlag for Innbo/løsøre likningsverdi, inkl. båt post med salgsv. Bolig/Boligselskap under Rett opp feil eller Bil fyll o.l., ut listepris opplysninger som ny kr som , mangler. 2005, Nye FS opplysninger kan føre til at forhåndsutfylt likningsverdi endres. Vil du se den nye likningsverdien, kan du beregne denne med boligkalkulatoren på skatteetaten.no Bil o.l., listepris som ny kr , 1995, HB Har du endret likningsverdi i post fordi den som er forhåndsutfylt overstiger 30% eller 60% av markedsverdi, vennligst besvar spørsmål under om dokumentasjon. Eier du flere boliger enn det som er oppført 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt 0 under, se rettledningen Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysninger / / RF-1030 NB (1) Stredet 15 A Eierandel: 50,00% Gnr: Bnr: Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Grunnlag Rettet til Boligtype (Enebolig, Leilighet, Småhus): Enebolig Byggeår 1980 P-rom/Boareal (i hele m 2 ) 160 m Primær/sekundærbolig primærbolig Kan dokumentere for høy likningsverdi i forhold til markedsverdi Ja Markedsverdi kr ➋ ➊ ➌ 10

11 Finner du ikke nummeret, kan du isteden skrive tydelig hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp uten fortegn. Beløpene oppgis i hele kroner. Hvis du retter forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første rettekolonnen, og formues- og gjeldsbeløp i den andre. Næringsdrivende vil motta en forhåndsutfylt selvangivelse med opplysninger Skatteetaten har mottatt fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, motorvognregisteret, barnehager mv. I tillegg vil næringsdrivende motta en egen side med næringsposter hvor de mest benyttede postene for næringsdrivende er listet opp (se illustrasjonen på side 12). Poster som den næringsdrivende ikke finner der, må føres i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her» eller på et eget vedleggsark. Nordmann Kari Husk underskriften når du leverer selvangivelsen på papir. Send selvangivelsen til den adressen som er oppgitt på den. Avstanden mellom Karis butikk og hennes bolig er 25 km. Hun fyller derfor ut «Spesifikasjon av reise fradrag» der hun beregner fradraget. Nettobeløpet fører hun deretter i post 3.2.8/3.2.9 ➋. ➎ Spesifikasjon av reisefradrag Reisefradrag, hjem-arbeid 230 dager á 50 km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Reisefradrag, hjem-arbeid dager á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = Reisefradrag, besøk i hjemmet besøk á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = + Bom-/fergeutgifter og fly-/togbilletter (spesielle vilkår, se rettledningen) = + Sum = Egenandel Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = Opplysninger om personlige forhold mv Fikk du i 2011 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene Fikk du i 2011 arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. (Arveavgiftspliktig arv/gave skal i tillegg meldes på eget skjema til skattekontoret selv om verdien ikke overstiger kr Se Rettledning til postene) Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se rettledningen. Krever du kreditfradrag? Kryss i så fall for ja. Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja Kryss av om du ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Bokmål Nynorsk Samisk Do you wish to receive an english version of the tax return next year? Yes No Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her Postnr Se rettledningen. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld 3.3.1/4.8.1 Gjeld og gjeldsrenter til Petra Nordmann, 1000 Stomperudbygda, født Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark. Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg). Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. kr kr Ja Ja Ja Dato Underskrift Tlf. privat Tlf. arbeid 000 Nye PIN-koder kan bestilles på skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODE <mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) og send til ➋ En bil som ble anskaffet i 2005 er tatt inn som driftsmiddel i næringen i Hun må da stryke det forhåndsutfylte beløpet i post ➌, og føre bilens formues verdi i post ➍, se side 12. Da Kari tok over butikkdriften, lånte hun kr av sin mor Petra Nordmann. For dette har hun betalt kr i renter. Da beløpene ikke er forhåndsutfylt, fører hun disse i feltet: «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her» ➎. Siden det er tale om gjeldsrenter og gjelds fradrag, fører hun beløpene med minustegn foran og skriver post numrene og Det er nytt i 2011 at gevinster/tap ved salg av aksjer av typen du har mottatt RF-1088 "Aksjer og egenkapitalbevis 2011" for, blir forhåndsutfylt i selvangivelsen. Kari solgte i 2011 aksjer i norsk aksjeselskap. Kari har mottatt oppgave RF-1088 "Aksjer og egenkapitalbevis 2011" der de skattemessige virkningene av salget framkommer. Kari må da kontrollere denne oppgaven før hun gjør seg ferdig med selvangivelsen. Dersom hun mener at de beregnede verdier for gevinst/tap ikke er korrekte, eller at det står "ukjent" i oppgaven, må hun levere en korreksjonsoppgave innen fristen for levering av selvangivelsen. Elektronisk levering er en rask, enkel og sikker måte å levere på 11 Korreksjonen kan enten foretas via altinn. no eller ved å returnere den mottatte oppgaven. Hun må samtidig rette selvangivelsen og føre korrekt skattepliktig gevinst i post /evt. fradragsberettiget tap i post

12 Næringsinntekten fra butikkdriften (kr ) og fra jordbruket (kr ) fører hun i hhv. post ➏ og ➐. Personinntekt beregner hun individuelt for hver næring. Kari fyller derfor ut to eksemplarer av skjema RF Positiv beregnet personinntekt fra butikkdrift (kr ) fører hun i post ➑. Positiv beregnet personinntekt fra jordbruk (kr ) fører hun i post ➒. Da Kari driver jordbruk skal hun som vedlegg til nærings oppgaven også fylle ut tilleggsskjemaet «Landbruk» (RF-1177). På skjemaet beregner hun også jordbruksfradraget (kr ). Dette beløpet fører hun i post ➓. Kari fører bilens nedskrevne verdi (kr ) i post ➍. Ønsker du å levere på papir til skattekontoret, husk underskriften Adressen står på selvangivelsen Normann Kari Poster for næringsdrivende med enkeltpersonforetak Ifølge lønns- og trekkoppgaven, kode 401/402 (utbetaling til næringsdrivende), har du i 2011 mottatt kr Alle opptjente næringsinntekter i 2011 føres i næringsoppgaven (RF-1175) post eller nedenfor i Sum driftsinntekter For enkeltpersonforetak som leverer næringsoppgave Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forsknings- og utviklingsprosjekter? Hvis ja må du levere RF-1053 Ja x Nei Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt og/eller personinntekt fra felles bedrift? Ja x Nei Har du eid kraftverk i 2011? Ja x Nei Har du næringsvirksomhet i annen kommune? Hvis ja oppgi kommunens navn For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave, se «Starthjelp for næringsdrivende» Hvilken type virksomhet er utøvd? Sett bare ett kryss Jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring mv. Familiebarnehage i eget hjem Skogbruk Fiske og fangst Reindrift Skifervirksomhet i Nord-Troms eller Finnmark Annen næring Hvilken kommune er virksomheten skattepliktig til? Oppgi kommunens navn Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Beregnet personinntekt (hent beløpet fra Driftsresultat eller RF-1224 post 1. 35/1.36) Enkeltpersonforetak som ikke driver primærnæring eller familiebarnehage i eget hjem Positiv beregnet personinntekt Hent beløpet fra RF-1224 post 1.36/1.34 eller Beregnet personinntekt 2.7.6/ Næringsinntekt/underskudd i næring Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.5/ Næringsinntekt/underskudd fra skiferbrudd i Nord-Troms eller Finnmark Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat Særskilt fradrag i skifervirksomhet i Nord-Troms eller Finnmark Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du regner ut fradraget - = Før Driftsresultat nedenfor i post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, eller Før positiv Beregnet personinntekt nedenfor i post eller Beløp i 2011 Før underskudd med - foran Enkeltpersonforetak med primærnæring eller familiebarnehage i eget hjem Positiv beregnet personinntekt Hent beløpet fra RF-1224 post 1.35/1.33 eller Beregnet personinntekt ➒ / Næringsinntekt/underskudd familiebarnehage i eget hjem Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.1/ Næringsinntekt/underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsnæring mv. Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat ➐ / Næringsinntekt/underskudd fra skogbruk Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.3/ Næringsinntekt/underskudd fra fiske og fangst Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.4/ Næringsinntekt/underskudd fra reindrift Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk Hent beløpet fra RF-1213 post Jordbruksfradrag Hent beløpet fra RF-1177 post 437/440 ➓ Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet Hent beløpet fra RF-1177 Normann post Kari 333/ Rettigheter knyttet til skog/utmark Andre poster for enkeltpersonforetak Hent beløpet fra RF-1177 post 316 Beløp i 2011 Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du eventuelt regner ut post eller hvis du ikke leverer RF Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Biler, maskiner, inventar mv. Hent beløpet fra RF-1084 post Buskap Hent beløpet fra RF-1175 post Varelager Hent beløpet fra RF-1175 post Skip, fiske- og fangstfartøy mv Gjeld fra næringsoppgave som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, se «Starthjelp for næringsdrivende» Hent beløpet fra RF-1175 post og Poster for deltaker i deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.) Beløp i 2011 Før underskudd med - foran Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med primærnæring og/eller familiebarnehage i deltakerens hjem 12 Hent beløpet fra RF-1221 post 1160/ Arbeidsgodtgjørelse fra annet deltakerliknet selskap Hent beløpet fra RF-1221 post 1162/ / Næringsinntekt/underskudd fra selskap som driver familiebarnehage i deltakerens hjem ➑ ➏ ➍

13 Slik leverer du selvangivelsen elektronisk Pålogging Gå til altinn.no. Velg «Logg inn». Bruk et av påloggingsalternativene som vises. ➊ Selvangivelsen er tilgjengelig i Min meldingsboks>til min behandling etter innlogging. Klikk på «RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2011» for å åpne den. ➊ Levere selvangivelse uten nærings oppgave ➋ ➋ Første gang du logger på selvangivelsen for næringsdrivende på Internett får du spørsmål om du skal levere selvangivelse med eller uten næringsoppgave. Du kan levere selvangivelse uten næringsoppgave: dersom du bare er deltager i ansvarlig selskap dersom du har del av inntekt/ personinntekt fra felles næringsvirksomhet dersom du har driftsinntekter som ikke overstiger kr , les mer om vilkårene i del 2 ovenfor Før du kan fortsette må du ta standpunkt til om du kan levere selvangivelse for næringsdrivende uten næringsoppgave. Har du ikke drevet næringsvirksomhet i 2011, skal du levere selvangivelse for næringsdrivende uten å fylle ut næringsoppgaven. ➌ ➌ Driver du et enkeltpersonforetak som er fritatt fra å levere næringsoppgave, og vil bruke dette alternativet, velger du «Til veiviser for driftsinntekter og driftskostnader». 13

14 ➍ ➍ Her velger du om du skal ha med vedlegg. ➎ ➎ Du fyller inn de nødvendige opplysningene i feltene som vises. Har du valgt feil, kan du hente fram «Næringsoppgave 1» (RF-1175) ved å gå til fanen «Vedlegg» og velge «Jeg ønsker å legge til RF-1175 Næringsoppgave 1». A B C E D ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Hvordan få hjelp i den elektroniske leveringstjenesten: A «Gå direkte til post» bruker du når du kjenner postnummeret og vil gå direkte dit. B Du kan gå til «Søk i rettledningen» for å finne flere opplysninger om en post eller et tema. C Les «Rettledningen til postene». D Lær mer om hvordan du bruker nettløsningen. Her finner du også henvisning til brukerstøtte. E Til alle postene i selvangivelsen er det knyttet hjelpetekster. Klikk på?-knappen for å se hjelpeteksten. Kontroll og endring av forhåndsutfylt selvangivelse Vi ber deg om å gå nøye gjennom de forhåndsutfylte opplysningene, og eventuelt korrigere dem og/eller legge til nye opplysninger om dine personlige forhold. Trinn for trinn ➊ Alle postene i selvangivelsen er sortert i hovedposter. ➋ Slik ser det ut når du har endret en post. Opprinnelig beløp er strøket over og nytt beløp ligger i kolonnen «Rettet til». ➌ For å endre en hovedpost, klikk på «Endre» eller navn på hovedpost. ➍ Her er dine poster med forhåndsutfylte verdier som tilhører denne hovedposten. ➎ For å endre beløp eller slette en post bruker du disse lenkene. ➏ Bruk nedtrekkslisten for å legge til nye poster. Hvordan velge annen type næringsoppgave Klikk på «Skjema og tjenester» Legg inn RF-1030 i søkefeltet og klikk «Søk» Klikk på «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» Klikk på «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» under overskriften «Hvor finner du skjemaet» Klikk på nytt skjema I bildet som vises velger du om du vil levere RF-1167 Næringsoppgave 2 RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere Klikk «Fortsett» Er du ny næringsdrivende i år, benytter du samme framgangsmåte for å finne «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» og næringsoppgaven. 14

15 Slik fyller du ut opplysninger om næringsforhold For å legge inn dine næringsforhold skal du fylle ut og levere næringsoppgaven og andre vedleggsskjema. Når disse er fylt ut, overføres automatisk nærings forholdene til selvangivelsen. ➊ ➋ ➌ ➏ ➐ ➒ ➑ ➎ ➍ ➊ Klikk på arkfanen «Næringsoppgave 1 RF-1175» for å starte utfyllingen av dine næringsopplysninger. Næringsoppgaven er delt inn i arbeidssteg med tilhørende hovedposter. Start med å spesifisere resultat, deretter balanse og til sist avsluttende beregninger. ➋ For å endre en hovedpost, klikk på «Endre» eller navn på hovedposten. ➌ Siden for hovedpost inneholder alle postene i denne gruppen. De mest brukte postene er hentet fram på forhånd. Øvrige poster finner du i nedtrekkslisten. Når posten velges i nedtrekkslisten, fyller du ut beløp og legger det til postlisten. ➍ Dersom en post krever ytterligere spesifisering, vil siden for beregningsgrunnlaget åpnes eller du blir bedt om å åpne et vedleggsskjema. Fyll ut beregningsgrunnlaget eller vedleggsskjemaet og klikk på «Lagre/Gå tilbake». Har du fylt ut et vedleggsskjema, vil en egen verdioverføringsside vises. Den inneholder informasjon om hvilke verdier som overføres til hvilke poster i næringsoppgaven. ➒ ➎ Når du er ferdig med å fylle ut postene i hovedposten, klikker du på «Lagre/Tilbake til oversikten» for å starte utfyllingen av neste hovedpost. Hovedposten i oversiktssiden vil vise oppdaterte tall. ➏ Her fordeles næringsinntekten og personinntekten beregnes. Du må også spesifisere årsresultatet og avstemme egenkapitalen. Når dette er gjort, endres statusikonene fra! til 4. ➐ Når du er ferdig med å fylle ut dine næringsforhold, kan du klikke på denne lenken for å få opp en oversiktsside som viser alle postene som overføres automatisk fra næringsoppgaven til selvangivelsen basert på det du har fylt ut. ➑ Arkfanen «Vedlegg» viser en oversikt over de vedleggsskjemaene du har lagt til selvangivelsen og næringsoppgaven. Du kan også legge til nye, slette eller endre vedlegg. I tillegg kan du legge ved filvedlegg som Word, Excel, PDF etc. ➒ Klikk på «Start innsending» når du er ferdig med å fylle ut selvangivelsen, næringsoppgaven og tilhørende vedleggsskjemaer. Kontroll og innsending Etter at du har klikket på «Start innsending» vil selvangivelsen med vedleggsskjema bli kontrollert. Eventuelle feil vil vises på en egen feilside med forklaringer og lenker til post/skjema hvor feilen er oppstått. Rett opp feilene slik at selvangivelsen og vedleggene er feilfrie. Klikk deretter på «Start innsending» og «Signer og send inn». Du får opp en kvitteringsside som kan skrives ut. Du kan også ta utskrift av skjemaene fra denne siden. Kvitteringssiden viser også nøkkeltall fra den innsendte selvangivelsen. Selvangivelsen med tilhørende vedleggsskjemaer lagres under Min meldingsboks>arkivert. Dersom du vil sende inn selvangivelsen en gang til kan du kopiere den fra arkivet. Etter at du har foretatt korrigeringer sender du inn selvangivelsen på nytt. 15

16 Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2012 Opplag: Bokmål Nynorsk Samisk 800 Engelsk Design og layout: Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim Trykk: Wittusen & Jensen RF-2003 B skatteetaten.no

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2014 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL Innhold: Del

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1721 Ingebrigtsen Hanna B Gamle Kongeveg 98 7650 Verdal Fødselsnummer Skatteklasse 1 05 12 87 464 73 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0417 Fødselsnummer Skatteklasse 1 30 01 81 459 16 Høiby Roger Jensen Bryggerigata 32 A 2316 Hamar Forklaringer

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Enkel elektronisk levering Leveringsfrister 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) BOKMÅL

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1804 Christiansen Trond Stabburshaugen 1 8020 Bodø Fødselsnummer Skatteklasse 16 01 66 379 75 Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Økonomisk status for person med verge

Økonomisk status for person med verge Returneres til fylkesmannen i det fylket der personen med verge er folkeregistrert Økonomisk status for person med verge Utfylling av økonomisk status for person med verge Når det blir opprettet et vergemål

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus

Navn (for enkeltpersonforetak) Veksthus Skatteetaten Landbruk Navn (for enkeltpersonforetak) Virksomhetens navn (for selskaper) Fødselsnummer (11 siffer) Org.nr. (for selskaper) G.nr. B.nr. I. Diverse opplysninger Hvilken type næring gis det

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer