Starthjelp for næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for næringsdrivende"

Transkript

1 Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) Bokmål

2 elektronisk Innhold Del 1 Selvangivelsen levering, frister mv... 3 Del 2 Fritak fra levering av næringsoppgave... 5 Del 3 Poster som bare gjelder næringsdrivende: Enkeltpersonforetak... 6 Deltaker i deltakerliknet selskap... 7 Del 4 Viktige skjemaer... 8 Mer informasjon... 9 Slik endrer du selvangivelsen på papir Slik leverer du selvangivelsen elektronisk Husk alle fradrag Bokmål SelvangivelSen 2011 SelvangivelSen 2011 Rettledning til postene leveringsfrist xx/x-2012 Sjekk opplysningene i selvangivelsen + skatteetaten.no SelvangivelSen 2011 SelvangivelSen 2011 Starthjelp for næringsdrivende ny likningsverdi skatteetaten.no Sjekkliste! Du kan lese mer om postene nedenfor i «Rettledning til postene». Det kan være aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser i selvangivelsen hvis du i 2011 bl.a. har hatt: Aksjer Formue, utbytte eller salg av aksjer/ egenkapitalbevis Postene 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , , 3.3.8, og Alderspensjon Se temaet «Alderspensjonisterskattefradrag for pensjonsinntekt» i «Rettledning til postene» Barnehage/dagmamma Utgifter til pass og stell av barn (gjelder også kostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller solgt båt, bil eller campingvogn Postene 4.2.4, og Bolig og/eller fritidsbolig - inntekter/fradrag/formue Formue av bolig Se temaet «Bolig og annen fast eiendom» i «Rettledning til postene» Post Fri bolig utenfor arbeidsforhold (føderåd) Postene og Fri bolig utenfor arbeidsforhold Post Festet (bygslet/leid) tomt Se temaet «Festetomter til bolig og fritidshus» i «Rettledning til postene» Lån til/fra private Lånt penger til eller fra familie og venner Postene 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt/-underskudd Postene 2.7 og Pendlerkostnader Bodd utenfor hjemmet på grunn av arbeidet Postene og Reiseutgifter hjem arbeid/besøksreiser Reisefradrag på mer enn kr Postene 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstrabeskatning Post Sykdomsutgifter Merutgifter på minst kr som følge av varig sykdom Post Underholdsbidrag Mottatt fra eller betalt til fraseparert eller tidligere ektefelle Postene og Underskudd Påse at riktig underskudd fra tidligere år er ført til fradrag i 2011 Post Utland inntekt og formue Postene 1.5.6, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og på boliger enkel! leveringsfrister: 30/4 (papir) og 31/5 (elektronisk) «Rettledning til postene» ble sendt til alle husstander i mars april. Du finner den også på skatteetaten.no. Du kan ha behov for denne når du skal kontrollere/endre selvangivelsen. Bokmål levering Kjøp eller salg av bolig Postene (skattepliktig gevinst) og (fradragsberettiget tap) Utleie bolig/fritidsbolig Postene og Utleie av fritidsbolig du selv bruker Post Selvangivelsen er tilgjengelig på altinn.no fra 20. mars

3 Del 1 Selvangivelsen levering, frister mv. Om forhåndsutfylt selvangivelse Selvangivelsen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fra egne registre eller har mottatt fra banker, finansinstitusjoner, andre offentlige etater og arbeidsgivere. Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer de forhåndsutfylte opplysningene. Det er ditt ansvar å påse at opplysningene er riktige og fullstendige. Eventuelle feil endrer du i kolonnen «Rettet til» ved å endre beløpet. Har du andre opplysninger av betydning for likningen, må du også gi disse i selvangivelsen. Opplysninger knyttet til næringsvirksomhet føres på en egen side i selvangivelsen (gjelder papirlevering). Næringsdrivende skal vanligvis levere næringsoppgave (se omtale av RF-1175 på side 8) og personinntektskjema. Arten av din næringsvirksomhet avgjør hvilke øvrige skjemaer som er nødvendige for at du skal få levert en komplett selvangivelse, se side 8. Endrer du lønn og pensjon, kan dette føre til endret minstefradrag. Du trenger ikke å regne ut nytt minstefradrag. Skatteetaten endrer dette. Husk å føre opp alle fradrag du har krav på. Da unngår du å betale for mye skatt. Har du krav på foreldrefradrag bør du sjekke at beløpet er riktig. Har du i løpet av året skiftet arbeidsplass/ forretningssted eller bosted, kan et eventuelt forhåndsutfylt reisefradrag være feil. Det samme gjelder dersom du ikke har vært i arbeid hele året eller har endret stilllingsbrøk. Er du enslig forsørger, kan du ha krav på klasse 2, se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Selvangivelsestyper Personlige skattytere får enten tilsendt: «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» eller «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.» Du kan lese mer om levering av selvangivelsen i «Rettledning til postene» post 2.7. Enkelt å levere elektronisk Selvangivelsen kan leveres elektronisk eller på papir. Skatteetaten oppfordrer deg til å levere selvangivelsen elektronisk. Fremgangsmåten er beskrevet på side 13. Ved å levere elektronisk har du en måned lengre innleveringsfrist enn når du leverer på papir. Endringer og tilføyelser kan gjøres raskt og enkelt med noen få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg til å fylle ut selvangivelsen og skjemaer. Innlogging med ID-porten/MinID ID-porten/MinID gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på altinn. Har du registrert deg som ID-porten/MinID-bruker og oppgitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Er du ikke av de 2,3 millioner som allerede bruker ID-porten/MinID, må du ha følgende for å registrere deg: fødselsnummer mobilnummer og/eller e-postadresse PIN-kodebrev * * Første gang du registrerer deg som ID-porten/ MinID- bruker trenger du et sett med PIN-koder. Mangler du disse må du bestille nye fra skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til PIN-kodene blir sendt i brev til din folkeregistrerte adresse. Du vil motta brevet i løpet av 1-5 virkedager. Registrerer du mobilnummeret ditt, kan du velge å få SMS-kode hver gang du logger inn. Skatteplikt til flere kommuner Er du skattepliktig til flere kommuner, skal du likevel bare levere selvangivelsen til ett skattekontor. Sammen med selvangivelsen leverer du skjemaet RF-1034 med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. Leveringsfrist Frist for levering av selvangivelsen for næringsdrivende er 31. mai 2012 hvis du leverer elektronisk 30. april 2012 hvis du leverer på papir Ordningen med leveringsfritak gjelder ikke for de som mottar selvangivelse for næringsdrivende. Har du i 2011 vært deltaker i et deltakerliknet selskap som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai Nye skatteregler for pensjonister Fra 1. januar 2011 kom det nye regler for skatt på alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Skattereglene er også endret for uførepensjon og visse trygde ytelser. Det er innført skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP. Særfradrag for alder er opphevet. Regelen om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for deg som mottar alderspensjon eller AFP, men kun hvis du mottar uførepensjon eller visse trygdeytelser. Er du gift eller meldepliktig samboer, vil en fordeling av inntekter og utgifter mellom dere kunne få betydning for hvor stort skattefradrag du/dere kan få. I hvilken utstrekning du/dere kan gis skattebegrensning vil også kunne påvirkes av en slik fordeling. Les mer om temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene» og på skatteetaten.no. 3

4 Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, f.eks. på grunn av sykdom. Søk etter skjemaet RF-1114 på skatteetaten. no for mer informasjon om utsettelse. Dokumentasjonskrav Sammen med selvangivelsen skal du alltid sende inn legeattest når du krever særfradrag for store kostnader ved sykdom. Har du tidligere framlagt legeattest hvor det framgår at sykdommen er kronisk, trenger du ikke sende inn ny legeattest legeattest/attest fra barnevern som bekrefter særlig behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, se omtale av post i «Rettledning til postene» dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag dokumentasjon hvis du til sammen har hatt mer enn kr i skattefrie lotterigevinster mv. Leverer du selvangivelsen på skatteetaten.no, kan du levere nødvendig dokumentasjon enten som elektroniske vedlegg eller på papir innen selvangivelsesfristen. Husk å merke vedleggene med navn og fødselsnummer. Annen dokumentasjon må du kun sende inn hvis skattekontoret ber om det. Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. For sent levert selvangivelse I utgangspunktet får du forsinkelsesavgift hvis du leverer selvangivelsen etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut, med mindre du har fått utsettelse. Ved levering innen én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekten. Ved levering mer enn én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 1 prosent av nettoinntekten. Ved levering mer enn tre måneder etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekten. Ikke levert selvangivelse Leverer du ikke selvangivelsen før skatteoppgjøret er sendt ut, regnes selvangivelsen som «ikke levert». Da blir formue og inntekt fastsatt ved skjønn, og du kan bli ilagt tilleggsskatt. Du har heller ikke krav på å få behandlet en eventuell klage. Tilleggsskatten er 30 prosent av den skatt som er eller kunne vært unndratt. I alvorlige tilfeller kan det ilegges en skjerpet tilleggsskatt på 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Varsel om endring Skattekontoret kan endre beløp som du har ført i selvangivelsen. Hovedregelen er at du får varsel hvis det er aktuelt å gjøre endringer. Skattekontoret behøver ikke varsle deg for å forhøye bruttoformue og/eller redusere gjeld som til sammen ikke utgjør mer enn kr forhøye inntekt og/eller redusere fradrag som til sammen ikke utgjør mer enn kr stryke en post som ikke er fradragsberettiget, når du tidligere har fått strøket en tilsvarende post endre en skjønnsmessig fastsatt formues- eller inntektspost og tilsvarende endring er foretatt ved en tidligere likning endre, utelate eller tilføye beløp som åpenbart skyldes regne-/skrivefeil eller misforståelse av skattelovgivningen, og en eventuell uttalelse fra deg ikke vil ha betydning for likningen Uriktige eller ufullstendige opplysninger Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger, må du vanligvis betale tilleggsskatt. 4 Tilleggsskatten er 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vært unndratt. I al vorlige tilfeller kan det i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt med 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Skatteberegning På skatteetaten.no finner du et enkelt skatteberegningsprogram. Din foreløpige skatteberegning er ikke skrevet ut fordi skattekontoret vil trenge ekstra tid til likningsbehandlingen. Dersom vi har mottatt opplysninger om betalt/trukket skatt eller BSU, er dette vist øverst på siden «Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011» i selvangivelsen. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer. Det vil si at du får skatteoppgjøret så snart selvangivelsen er ferdig behandlet i juli, august, september eller senest oktober. Vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Uførepensjonister, mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere eller supplerende stønad til person med kort tid i Norge som får skattebegrensning pga. lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt. Om skattebegrensning, se tema «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene». Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopplysningen.

5 Tilleggsforskudd Vil du unngå renter på restskatten, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Tilleggsforskudd betalt etter 31. mai vil ikke bli tatt hensyn til ved skatteavregningen. Du finner informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd på selvangivelsen din. Penger til gode Har du penger til gode på skatten kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløp er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren eller Skatteopplysningen. Klage på skatteavregningen Klage på skatteavregningen skal sendes til skatteoppkreveren innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram. Klage på likningen Klagefristen er 6 uker fra skatteoppgjøret er sendt ut. Klagen leveres elektronisk (søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten.no) eller på papir til skattekontoret. For mer informasjon, se skatteetaten.no. Ektefeller Ektefeller som velger å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annerledes enn det som framgår av de forhåndsutfylte selvangivelsene, må sørge for at begge selvangivelser blir korrigert. Se også «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere» i «Rettledning til postene». Del 2 Fritak fra levering av næringsoppgave Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave. Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i 10 år. Vilkår for fritak Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige kr Du må være skattemessig bosatt i Norge Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov av nr. 56 (regnskapsloven) 1-2 Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov nr. 58 (merverdiavgiftsloven) 2-1. Unntak Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsligning, kan du ikke benytte ordningen. Dette gjelder skogbruk (skatteloven 14-81) og reindrift (skatteloven 14-82). Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere: RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring 2011» RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom 2011» sammen med RF-1084 «Avskrivning» som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv. har drevet mer enn én virksomhet i året har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune Felt i selvangivelsen Sum driftsinntekter Her fører du alle driftsinntektene dine. Feltet tilsvarer post 9900 i næringsoppgaven. Inntektsfører du i RF-1084 negativ saldo for driftsmidler i næringsvirksomhet, tar du med denne inntekten i driftsinn tektene og leverer RF-1084 som vedlegg til selvangivelsen. Fører du inntekt knyttet til driftsmidler i næringsvirksomhet i RF-1219 «Gevinst- og tapskonto 2011» post 15a, tar du med denne inntekten i driftsinntektene og leverer RF-1219 som vedlegg til selvangivelsen. Sum driftskostnader Her fører du dine totale fradragsberettigede driftskostnader. Feltet tilsvarer post 9910 i næringsoppgaven. Krever du avskrivning for driftsmidler som inngår i næringsvirksomheten, tar du med avskrivningen i driftskostnadene og leverer RF-1084 som vedlegg til selvangivelsen. Krever du inntektsfradrag knyttet til driftsmidler i næringsvirksomhet i RF-1219 post 15b, tar du med dette inntektsfradraget i driftskostnadene og leverer RF-1219 som vedlegg til selvangivelsen. Driftsresultatet Driftsresultatet fører du i post 2.7 eller i selvangivelsen. Beregnet personinntekt Dersom du benytter deg av leveringsfritaket er levering av RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» frivillig. Leverer du ikke skjemaet, blir beløpet i feltet «Driftsresultat» lagt til grunn som beregnet personinntekt. Ønsker du å beregne personinntekten i RF-1224, kan du levere skjemaet sammen med selvangivelsen. Du må levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra det aktuelle inntektsåret, eller til framføring. 5

6 Del 3 Poster som bare gjelder næringsdrivende Om deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.), se side 7 og 8. Når det nedenfor er vist til skjemaer med RFnummer, finner du nærmere informasjon om skjemaene i del 4. Enkeltpersonforetak Har du inntekt fra enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende), inngår denne i alminnelig inntekt. Av alminnelig inntekt betales skatt til kommune og fylkeskommune samt fellesskatt til staten. Av denne inntekten beregnes det også personinntekt, som er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Som næringsdrivende er du pliktig til å levere næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Du kan lese mer om skjemaene i del 4 nedenfor. Næringsdrivende med driftsinntekter som ikke overstiger kr vil normalt være fritatt for levering av næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt, se del 2 over. Er det forhåndsutfylt næringsinntekt i selvangivelsen din? I noen tilfeller samsvarer ikke beløpet i kode 401/402 på lønns- og trekkoppgaven med inntekten du skal skatte av. Påse at du bare fører beløp som knytter seg til driftsinntektene du opptjente (dvs. som skal tidfestes) i inntektsåret Du fører disse i næringsoppgaven (RF-1175) post , eller i feltet «Sum driftsinntekter» i selvangivelsen Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forskningsog utviklingsprosjekter? Reglene er beskrevet i RF-1053 (se skjema oversikten i del 4) Kraftverkseiere Ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år medregnet renter står i skatteoppgjøret for 2010 og skal framgå av post Felles bedrift Ektefeller som har fordelt næringsinntekt/ beregnet personinntekt fra felles bedrift, skal krysse av i denne posten. Fordelt nærings inntekt føres i post 2.7 og fordelt beregnet personinntekt i post 1.6. Fordelingen skal foretas i næringsoppgaven og i skjemaet for beregning av personinntekt. Den ektefellen som er hovedutøver, sender inn nærings oppgave og skjemaet «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» (RF- 1224) som vedlegg til selvangivelsen sin. Om fordeling, se rettledning RF-1176 (omtalen av postene ), eller rettledning RF-1168 (omtalen av post 0999) eller Positiv personinntekt fra enkeltpersonforetak og mannskapslott fra fiske og fangst Som næringsdrivende har du plikt til å levere RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011». Dette gjelder ikke næringsdrivende som er fritatt for å levere næringsoppgave, se del 2 ovenfor. Om beregning av personinntekt, se rettledningen RF Negativ beregnet personinntekt skal ikke overføres fra RF-1224 til selvangivelsen, men kan framføres til fradrag i senere års personinntekt. Positiv inntekt fra post 119 i RF-1213 «Fiske 2011» føres i post i selvangivelsen. Har du opphørt å drive enkeltpersonforetak (opphørt selvstendig næringsvirksomhet), men det gjenstår saldo på RF-1219 eller negativ saldo på RF-1084 etter næringsvirksomheten, skal du føre den skattepliktige delen som personinntekt i post eller 1.6.2, selv om det ikke er levert næringsoppgave og personinntektsskjema (RF-1224), se skjemaoversikten side 8 og 9. Beløpet fra post 15a i RF-1219 og/eller positiv inntekt fra post 110 i RF-1084, skal føres over til post og i selvangivelsen. Stammer gevinsten fra jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift og pelsdyrnæring, skal de føres i post og Det samme gjelder familiebarnehage eller annet barnepass i eget hjem. Har du framført negativ personinntekt fra tidligere år for det opphørte enkeltpersonforetaket, skal denne avkorte positiv personinntekt som eventuelt er overført direkte til selvangivelsen fra post 15a i RF-1219 og/eller post 110 i RF Gi i så fall tilleggsopplysninger om den framførte negative personinntekten i post 5.0 (Tilleggsopplysninger) i selvangivelsen eller Sykepenger utbetalt til selvstendig næringsdrivende Beløpet føres i post /2.1.3 i papirselvangivelsen. I den elektroniske selvangivelsen blir beløpene automatisk overført til post / Inntekt, dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, herunder sykepenger Se tilsvarende post i «Rettledning til postene». 2.7 Næringsinntekter Det er beskrevet i papirselvangivelsen hvor beløpene skal hentes fra, og i hvilken post i selvangivelsen de skal føres Næringsinntekt fra fiske og fangst For fiskere som ikke har bokføringsplikt (lottakere), hentes beløpet fra post 117 i RF Har du drevet fiske som enkeltpersonforetak, hentes næringsinntekten fra post 0402 i næringsoppgaven Sykepenger mv. til selvstendig næringsdrivende Posten omfatter også fødselspenger og omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende ved adopsjon. Sykepenger i kode 444 i oppgaven fra NAV skal du føre i post når pass av barn skjer i eget hjem Jordbruksfradrag Du kan kreve jordbruksfradrag dersom be stemte vilkår er oppfylt. Du må da levere RF Er du fritatt for å levere nærings oppgave (driftsinntekter som ikke overstiger kr og ikke påbegynt gjennomsnittslikning), se del 2 ovenfor, skal du ikke levere RF Du fører i stedet fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om vilkårene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Særskilt fradrag i reindriftsvirksomhet Er du reineier og har drevet reindrift mer 6

7 enn halvparten av inntektsåret, kan du kreve reindriftsfradrag. Du må da levere RF Er du fritatt for å levere næringsoppgave, se del 2 ovenfor, skal du ikke levere RF Du fører i stedet fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om reglene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Særskilt fradrag i skifervirksomhet Driver du skiferproduksjon i Finnmark eller bestemte kommuner i Nord-Troms, kan du kreve et særskilt fradrag. Du trenger ikke levere RF Du må føre fradraget direkte i selvangivelsen. Informasjon om reglene og fradragets størrelse finner du i rettledningen RF Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Her fører du frivillig premie til folketrygden for egen tilleggstrygd for sykepenger eller yrkesskadetrygd Årets underskudd i næringsvirksomhet Hvis du ikke leverer selvangivelsen elektronisk, må du huske å sette minustegn foran beløpet. Det framgår av papirselvangivelsen hvor beløpene i næringsoppgaven skal føres i selvangivelsen. Er virksomheten opphørt, og du har et underskudd ved driften som ikke er dekket av annen inntekt, kan du kreve fradrag for dette underskuddet i inntekten for Blir ikke underskuddet dekket av inntekt i 2010, kan det føres til fradrag i inntekten i 2009, men ikke lenger tilbake. Tilbakeføringen av underskudd gjennomføres ved endring av likningen for de aktuelle årene. Hvis udekket underskudd ikke kan utnyttes ved tilbakeføring, eller du ikke ønsker det, kan underskuddet i stedet trekkes fra i framtidig inntekt, se post i «Rettledning til postene». I post 5.0 (Tilleggsopplysninger) i selvangivelsen kan du kreve å få endret likningen for 2010 og/eller 2009 dersom vilkårene er oppfylt. Framførbart underskudd fra tidligere år Om framførbart underskudd generelt, se tilsvarende post i «Rettledning til postene». Særregel for tidligere underskudd knyttet til våningshus på gårdsbruk går fram av avsnitt VI i RF Skogverdi Skogverdien for 2011 er forhåndsutfylt. Har skogverdien endret seg vesentlig i året (f.eks. pga. tilkjøp, frasalg, fredning, naturskade eller lignende), må du stryke den forhåndsutfylte verdien og levere skjemaet RF-1016 med beregnet ny verdi. Nærmere opplysninger framgår av rettledningen RF Biler, maskiner, inventar mv. Her føres biler, inventar o.l. som er driftsmidler i yrket eller næringsvirksomheten. Den skattemessige nedskrevne verdien legges til grunn dersom det ikke kan påvises at den faktiske verdien er lavere. Biler, innbo og annet løsøre som ikke er driftsmidler, føres i post Buskap Skattedirektoratet har fastsatt normalverdier for de fleste husdyr. Se Skattedirektoratets takseringsregler på skatteetaten.no Varelager Egenproduserte varer verdsettes til tilvirkningsverdien, og innkjøpte varer verdsettes til anskaffelsesverdien Skip, fiske- og fangstfartøy mv. Se Skattedirektoratets takseringsregler på skatteetaten.no Gjeld fra næringsoppgave som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen Eksempler på dette vil være leverandørgjeld, forskudd fra kunder, skyldig arbeidsgiver- og merverdiavgift, pantegjeld til tidligere eier ved overdragelse av næring, gjeld til ansatte mv. Deltaker i deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) Som deltaker i deltakerliknet selskap mv. (DLS) trenger du ikke å sende næringsoppgave og/eller personinntektskjema, dersom dette er din eneste næringsvirksomhet. Deltakeren skal motta kopi av «Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerlignet selskap 2011» (RF-1233). Ut fra opplysningene i RF-1233 fyller du ut «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerlignet selskap 2011» (RF-1221). Se også rettledningen RF-1222 og «Deltakermodellen» på skatteetaten.no. Arbeidsgodtgjørelse til personlig deltaker regnes både som alminnelig inntekt og personinntekt, se omtalen av postene og nedenfor. Arbeidsgodtgjørelse inngår ikke i selskapets virksomhetsinntekt. Deltakerens andel av overskudd fra DLS beskattes som alminnelig inntekt på deltakerens hånd. Tilsvarende gis det fradrag i alminnelig inntekt for deltakerens andel av selskapets underskudd. Dersom deltakeren mottar en utdeling fra selskapet, skal det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt for deltakeren. Det er ikke krav om aktiv deltakelse for beregning av tillegg i alminnelig inntekt. Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital regnes ikke som utdeling fra selskapet eller Arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Arbeidsgodtgjørelse fra DLS som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familiebarnehage i eget hjem, føres i post Beløpet hentes fra post 1160 i deltakeroppgaven (RF-1221). Arbeidsgodtgjørelse fra annet DLS føres i post Beløpet hentes fra post 1162 i deltakeroppgaven (RF-1221). Har du mottatt lønn som kommandittist, må du påse at beløpet er ført i post 2.1 og ikke i post eller eller Samordning av negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak med arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Her føres negativ personinntekt som du kan samordne (se nedenfor) med arbeidsgodtgjørelse i post eller Om vilkårene for slik samordning, se rettledningen RF-1225 post Beløpet i post eller henter du fra post 1.21 i RF Både årets negative beregnede personinntekt og tidligere års framførbare negative beregnede personinntekt fra enkeltpersonforetaket, kan inngå i dette beløpet. Du kan ikke kreve fradrag for tidligere negativ personinntekt fra aksjeselskaper eller deltakerliknede selskaper eller Andel av ektefellens arbeidsgodtgjørelse fra deltakerliknet selskap Godtgjørelse du har fått for arbeid utført i DLS hvor ektefellen er ansvarlig deltaker, skattlegges ikke som lønn, men som næringsinntekt. Du fører din andel av 7

8 arbeidsgodtgjørelsen i post eller dersom du ikke har mottatt egen deltakeroppgave, se skjemaomtalene. Kommer beløpet fra selskap som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familie barnehage i eget hjem, fører du beløpet i post I andre tilfeller fører du andelen av arbeidsgodtgjørelsen i post Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra oversikten og føres i selvangivelsen. Beløpene hentes fra henholdsvis postene 1260 og 1261 for selskaper som driver jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift, pelsdyrnæring eller familiebarnehage i eget hjem, og fra postene 1262 og 1263 for annen næring. Ektefellen må selv føre beløpet i sin selvangivelse , 2.7.7, eller Næringsinntekt/-underskudd fra deltakerliknet selskap Her hentes beløpet fra post 1140 i RF Dersom deltakeren har drevet familiebarnehage i eget hjem, skal deltakerens del av overskuddet føres i post Har selskapet drevet jordbruk, skogbruk, fiske, reindrift eller pelsdyrnæring, skal deltakerens andel av overskuddet i selskapet føres i post i selvangivelsen. I andre tilfeller føres overskuddet i post Står det minus tegn foran beløpet på deltakeroppgaven, overføres beløpet til post i selvangivelsen. Deltakeren skal benytte minustegn foran underskuddet i post dersom vedkommende leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» på papir. Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeropp gaven, hentes totalbeløpene for deltaker og ektefelle fra oversikten, og føres i post 2.1.3, eller Ektefellen må selv føre beløpene i sin selvangivelse eller Tillegg i alminnelig inntekt Om beregning av tillegg i alminnelig inntekt av utdeling fra DLS til deltaker, se rettledningen til deltakeroppgavene for deltakerliknede selskaper, RF-1222 post 1143 og RF-1288 post Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra hhv. post 1243 og post 1244 og føres i selvangivelsen eller Gevinst/tap ved salg mv. av andel i deltakerliknet selskap Beløpet står i post 1145 i RF Dersom inntekt og formue er fordelt mellom ektefeller er beløpene for deltaker og ektefelle også ført i hhv. post 1245 og Gevinst føres i post i selvangivelsen, mens tap føres i post eller Andel formue/gjeld i deltakerliknet selskap Du finner beløpet i post 1101 i RF Andel av positiv nettoformue føres i post i selvangivelsen, mens andel av negativ nettoformue føres i post Sett minustegn foran negativ nettoformue i post dersom du leverer «Selvangivelse for næringsdrivende» på papir. Er oversikten over fordeling av formue og inntekt mellom ektefeller fylt ut i deltakeroppgaven, hentes beløpet for deltaker og ektefelle fra hhv. post 1201 og 1202 og føres i selvangivelsen. Nedenfor er en oversikt over skjemaer som er aktuelle for personlige næringsdrivende. Alle skjemaene finner du på skatteetaten.no. Leverer du på altinn.no, finner du skjemaene der. Del 4 Viktige skjemaer Næringsoppgave Næringsdrivende plikter å sende inn næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. De som kun er bokføringspliktige skal levere «Næringsoppgave 1» (RF-1175), se rettledningen RF Regnskapspliktige næringsdrivende skal levere «Næringsoppgave 2» (RF-1167), se rettledningen RF Andre næringsdrivende som frivillig utarbeider årsregnskap, kan levere RF-1167 i stedet for RF Billedkunstnere som ikke driver annen virksomhet, og ikke har regnskapsplikt, kan bruke RF-1242, se rettledningen RF Har du driftsinntekter på kr eller lavere, kan du på visse vilkår fritas fra å levere næringsoppgave, se del 2 foran. Du trenger heller ikke å levere næringsoppgave dersom du bare mottar næringsinntekt fra deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) felles bedrift fordelt fra ektefelle lott fra fiske og fangst barnepass i eget hjem Deltakeroppgave Deltakere i deltakerliknet selskap (ANS, DA, KS mv.) mottar kopi av deltakeroppgave (RF-1233) fra selskapet og leverer selv utfylt skjemaet RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2011». RF-1221 er basert på opplysningene i RF Leverer du selvangivelsen elektronisk, må du selv opprette deltakeropp gaven RF-1221 som vedleggsskjema til selv angivelsen og registrere opplysningene fra deltakeroppgaven. Leverer du selvangivelsen på papir, underskriver du deltakeroppgaven RF-1221 og sender den inn som vedlegg til selvangivelsen. Sjekk at deltakeroppgaven er korrekt utfylt. RF-1013 «Kostpris for landbrukseiendom 2011» Tilhørende rettledning RF RF-1016 Formue av skogseiendom 2011» Se rettledningen (RF-1017) om hvilke skogeiere som skal levere RF-1016 for RF-1022 «Lønns- og pensjonskostnader 2011» Har foretaket ditt utbetalt lønn eller andre ytelser, skal du levere lønns- og trekk oppgaver. Du plikter da å sende inn kontrolloppstilling (RF-1022) sammen med selvangivelsen. 8

9 RF-1034 «Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2011» I dette skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. RF-1052 «Avstemming av egenkapital 2011» Leverer du RF-1167, skal du også levere RF RF-1053 «Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2011» Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekter, må du levere RF Dette skjemaet skal underskrives av revisor. Du finner rettledning på skjemaet. RF-1084 «Avskrivning 2011» Skjemaet spesifiserer nærmere avskrivningene i næringsoppgaven. Gjenstår det positiv eller negativ saldo i saldogruppe a, c eller d i årene etter at virksomheten har opp hørt, overfører du inntekten eller fradraget direkte fra RF-1084 til selvangivelsen. Se tilhørende rettledning RF RF-1098 «Formue av næringseiendom 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1109 «Uttak fra norsk område for skattlegging 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1122 «Overnattings- og serveringssted 2011» RF-1125 «Bruk av bil 2011» Du skal levere skjemaet dersom du krever fradrag for egne eller leasede biler. Rettledning står på baksiden av skjemaet. i utlandet. Nærmere forklaring på dette finner du på side 2 i skjemaet. RF-1177 «Landbruk 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1213 «Fiske 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1217 «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2011» Skjemaet er bare aktuelt for de som leverer RF Se tilhørende rettledning RF RF-1219 «Gevinst- og tapskonto 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1221 «Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1223 «Drosje- og lastebilnæring 2011» Innehar du bevilling for personbefordring utenfor rute eller driver med lastebilnæring, skal du levere RF RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011» Dersom du leverer næringsoppgave, skal du også levere RF Se tilhørende rettledning RF RF-1269 «Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2011» RF-1294 «Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2011» Du skal levere RF-1294 dersom du har solgt/ realisert hel eller del av landbrukseiendom i Mer informasjon Rettledninger: Rettledning til postene Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrer med informasjon til utenlandske arbeidstakere med opphold i Norge: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2011 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrer: Familiebarnehager og skatt Fradrag for arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Lønnsarbeid i hjemmet enklere og billigere Pendlere, bosted, skatteforhold Salg mv. av fast eiendom Skatt ved utleie av bolig Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Annet: Avgift på arv og gaver Hjelpeprogram Enkel skatteberegning 2011 på skatteetaten.no/skatteberegning Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver Du finner dette og mer informasjon på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skattekontoret. RF-1147 «Fradrag for skatt betalt i utlandet av person kreditfradrag 2011» Se tilhørende rettledning RF RF-1149 «Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2011» Rettledning finner du på side 2 i skjemaet. RF-1150 «Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2011» Skjemaet kan i enkelte tilfeller være aktuelt dersom du har mottatt lønn fra kilder Husk å levere selvangivelsen, men sjekk først at den er korrekt Du kan levere selvangivelsen på altinn.no 9

10 Slik endrer du selvangivelsen på papir Det som står i den selvangivelsen du leverer, er grunnlaget for hva du skal betale i skatt. Du er selv ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte. Ta deg derfor tid til å kontrollere at opplysningene er riktige og fullstendige. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsopp gaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Er det feil i disse, må du korrigere beløpene i selvangivelsen. Har du ikke tidligere bedt den du har fått oppgaven fra om å sende inn korrigeringer til oppgaven, må du gjøre det nå. Hvis det ikke er egen post i selvangivelsen for beløp som skal oppgis, fører du beløpene i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Før opp nummeret på posten. Det finner du i «Rettledning til postene», se i den alfabetiske innholdsfortegnelsen eller i postomtalen. Kari driver butikk som enkeltpersonforetak fra leide lokaler. Hun overtok butikkdriften etter sin mor 1. januar I tillegg eier hun et mindre jordbruk der det dyrkes korn. Da Kari driver både butikk og jordbruk, må hun levere felles «Næringsoppgave 1» (RF-1175). Siden hun driver jordbruk, må hun også levere tilleggsskjemaet «Landbruk» for primærnæringer (RF-1177). Hun må levere to eksemplarer av skjemaet for beregning av personinntekt (RF-1224), da hun i utgangspunktet skal levere ett skjema for hver næring. Om overføring fra disse skjemaene til selvangivelsen, se side 12. Kari eier en bolig bygd i Høsten 2010 innrapporterte Kari opplysninger om boligen. Da målte Kari boligens areal til å være 160 m². Kari har i 2011 oppført et påbygg på boligen. Påbygget har utvidet boligens areal av P-ROM med 25 kvm. Kari retter den forhåndsutfylte arealopplysningen ved å stryke 160 m² og oppgi 185 m² i rettekolonnen ➊. Når Kari endrer opplysningen om boligens areal, blir den forhåndsutfylte likningsverdien i post på kr ikke riktig. Det er likevel ikke nødvendig for Kari å endre beløpet, da skattekontoret vil beregne ny likningsverdi basert på den nye arealopplysningen. Kari kan få beregnet ny likningsverdi ved å bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no. 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser Inntekt/Fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.8/4.3 Bolig og annen fast eiendom Bolig i Skattdal, Gnr/Bnr 00001/ Skatteetaten Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Tomt i Skattvik, Gnr/Bnr Gårdsbruk i Skattdal, Gnr/Bnr /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken /4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken Barn /4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring / Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister Skattepliktig aksjeutbytte/verdi overført fra RF-1088 Gevinst ved salg av aksjer mv. RF /3.2.9 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. Reisefradrag overført fra Spesifikasjon av reisefradrag Selvangivelse 2011 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer Skatteklasse Ektefelles fødselsnummer Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Barnepass mv., 1 barn innberettet kr Kr fordeles mellom ektefellene /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag /4.8.1 Renter/gjeld i Sparebanken /4.8.1 Renter/gjeld i ABC-bank Gave til vitenskapelig forskning Tap ved salg av aksjer mv. RF-1088 Normann Kari Innbo/løsøre, bil, MC, båt mv Grunnlag for Innbo/løsøre likningsverdi, inkl. båt post med salgsv. Bolig/Boligselskap under Rett opp feil eller Bil fyll o.l., ut listepris opplysninger som ny kr som , mangler. 2005, Nye FS opplysninger kan føre til at forhåndsutfylt likningsverdi endres. Vil du se den nye likningsverdien, kan du beregne denne med boligkalkulatoren på skatteetaten.no Bil o.l., listepris som ny kr , 1995, HB Har du endret likningsverdi i post fordi den som er forhåndsutfylt overstiger 30% eller 60% av markedsverdi, vennligst besvar spørsmål under om dokumentasjon. Eier du flere boliger enn det som er oppført 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt 0 under, se rettledningen Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysninger / / RF-1030 NB (1) Stredet 15 A Eierandel: 50,00% Gnr: Bnr: Seksjonsnr: 6 Festenr: 66 Grunnlag Rettet til Boligtype (Enebolig, Leilighet, Småhus): Enebolig Byggeår 1980 P-rom/Boareal (i hele m 2 ) 160 m Primær/sekundærbolig primærbolig Kan dokumentere for høy likningsverdi i forhold til markedsverdi Ja Markedsverdi kr ➋ ➊ ➌ 10

11 Finner du ikke nummeret, kan du isteden skrive tydelig hva beløpet gjelder. Nye eller endrede fradrags- og gjeldsbeløp fører du opp med minustegn, inntekts- og formuesbeløp uten fortegn. Beløpene oppgis i hele kroner. Hvis du retter forhåndsutfylte beløp, skal inntekts- og fradragsbeløp føres i den første rettekolonnen, og formues- og gjeldsbeløp i den andre. Næringsdrivende vil motta en forhåndsutfylt selvangivelse med opplysninger Skatteetaten har mottatt fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, motorvognregisteret, barnehager mv. I tillegg vil næringsdrivende motta en egen side med næringsposter hvor de mest benyttede postene for næringsdrivende er listet opp (se illustrasjonen på side 12). Poster som den næringsdrivende ikke finner der, må føres i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her» eller på et eget vedleggsark. Nordmann Kari Husk underskriften når du leverer selvangivelsen på papir. Send selvangivelsen til den adressen som er oppgitt på den. Avstanden mellom Karis butikk og hennes bolig er 25 km. Hun fyller derfor ut «Spesifikasjon av reise fradrag» der hun beregner fradraget. Nettobeløpet fører hun deretter i post 3.2.8/3.2.9 ➋. ➎ Spesifikasjon av reisefradrag Reisefradrag, hjem-arbeid 230 dager á 50 km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = kr Reisefradrag, hjem-arbeid dager á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = Reisefradrag, besøk i hjemmet besøk á km (tur-retur) á kr 1,50/0,70 = + Bom-/fergeutgifter og fly-/togbilletter (spesielle vilkår, se rettledningen) = + Sum = Egenandel Før summen over til post 3.2.8/3.2.9 = Opplysninger om personlige forhold mv Fikk du i 2011 skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert fra massemedia til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. Om hvilke spillegevinster som er skattefrie, se Rettledning til postene Fikk du i 2011 arv eller gave til en verdi av til sammen kr eller mer? Oppgi i så fall beløp/verdi. (Arveavgiftspliktig arv/gave skal i tillegg meldes på eget skjema til skattekontoret selv om verdien ikke overstiger kr Se Rettledning til postene) Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2011? Kryss i så fall for ja og gi nærmere opplysninger nedenfor. Se rettledningen. Krever du kreditfradrag? Kryss i så fall for ja. Krever du nedsettelse av skatt på lønn tjent under arbeidsopphold i utlandet? Kryss i så fall for ja Kryss av om du ønsker selvangivelsen tilsendt i annen målform: Bokmål Nynorsk Samisk Do you wish to receive an english version of the tax return next year? Yes No Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her Postnr Se rettledningen. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld 3.3.1/4.8.1 Gjeld og gjeldsrenter til Petra Nordmann, 1000 Stomperudbygda, født Tilleggsopplysninger Blir plassen for liten, bruk eget ark. Før opp antall vedlegg til selvangivelsen (husk å skrive navn og fødselsnummer på alle vedlegg). Jeg har kontrollert tallene i selvangivelsen, og har ført opp endringer eller tilføyelser dersom dette har vært nødvendig. Opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger. kr kr Ja Ja Ja Dato Underskrift Tlf. privat Tlf. arbeid 000 Nye PIN-koder kan bestilles på skatteetaten.no/pin eller via SMS, skriv PINKODE <mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) og send til ➋ En bil som ble anskaffet i 2005 er tatt inn som driftsmiddel i næringen i Hun må da stryke det forhåndsutfylte beløpet i post ➌, og føre bilens formues verdi i post ➍, se side 12. Da Kari tok over butikkdriften, lånte hun kr av sin mor Petra Nordmann. For dette har hun betalt kr i renter. Da beløpene ikke er forhåndsutfylt, fører hun disse i feltet: «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her» ➎. Siden det er tale om gjeldsrenter og gjelds fradrag, fører hun beløpene med minustegn foran og skriver post numrene og Det er nytt i 2011 at gevinster/tap ved salg av aksjer av typen du har mottatt RF-1088 "Aksjer og egenkapitalbevis 2011" for, blir forhåndsutfylt i selvangivelsen. Kari solgte i 2011 aksjer i norsk aksjeselskap. Kari har mottatt oppgave RF-1088 "Aksjer og egenkapitalbevis 2011" der de skattemessige virkningene av salget framkommer. Kari må da kontrollere denne oppgaven før hun gjør seg ferdig med selvangivelsen. Dersom hun mener at de beregnede verdier for gevinst/tap ikke er korrekte, eller at det står "ukjent" i oppgaven, må hun levere en korreksjonsoppgave innen fristen for levering av selvangivelsen. Elektronisk levering er en rask, enkel og sikker måte å levere på 11 Korreksjonen kan enten foretas via altinn. no eller ved å returnere den mottatte oppgaven. Hun må samtidig rette selvangivelsen og føre korrekt skattepliktig gevinst i post /evt. fradragsberettiget tap i post

12 Næringsinntekten fra butikkdriften (kr ) og fra jordbruket (kr ) fører hun i hhv. post ➏ og ➐. Personinntekt beregner hun individuelt for hver næring. Kari fyller derfor ut to eksemplarer av skjema RF Positiv beregnet personinntekt fra butikkdrift (kr ) fører hun i post ➑. Positiv beregnet personinntekt fra jordbruk (kr ) fører hun i post ➒. Da Kari driver jordbruk skal hun som vedlegg til nærings oppgaven også fylle ut tilleggsskjemaet «Landbruk» (RF-1177). På skjemaet beregner hun også jordbruksfradraget (kr ). Dette beløpet fører hun i post ➓. Kari fører bilens nedskrevne verdi (kr ) i post ➍. Ønsker du å levere på papir til skattekontoret, husk underskriften Adressen står på selvangivelsen Normann Kari Poster for næringsdrivende med enkeltpersonforetak Ifølge lønns- og trekkoppgaven, kode 401/402 (utbetaling til næringsdrivende), har du i 2011 mottatt kr Alle opptjente næringsinntekter i 2011 føres i næringsoppgaven (RF-1175) post eller nedenfor i Sum driftsinntekter For enkeltpersonforetak som leverer næringsoppgave Krever du fradrag i skatt for kostnader til godkjent(e) forsknings- og utviklingsprosjekter? Hvis ja må du levere RF-1053 Ja x Nei Har du og ektefellen fordelt næringsinntekt og/eller personinntekt fra felles bedrift? Ja x Nei Har du eid kraftverk i 2011? Ja x Nei Har du næringsvirksomhet i annen kommune? Hvis ja oppgi kommunens navn For enkeltpersonforetak som ikke leverer næringsoppgave, se «Starthjelp for næringsdrivende» Hvilken type virksomhet er utøvd? Sett bare ett kryss Jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring mv. Familiebarnehage i eget hjem Skogbruk Fiske og fangst Reindrift Skifervirksomhet i Nord-Troms eller Finnmark Annen næring Hvilken kommune er virksomheten skattepliktig til? Oppgi kommunens navn Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Beregnet personinntekt (hent beløpet fra Driftsresultat eller RF-1224 post 1. 35/1.36) Enkeltpersonforetak som ikke driver primærnæring eller familiebarnehage i eget hjem Positiv beregnet personinntekt Hent beløpet fra RF-1224 post 1.36/1.34 eller Beregnet personinntekt 2.7.6/ Næringsinntekt/underskudd i næring Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.5/ Næringsinntekt/underskudd fra skiferbrudd i Nord-Troms eller Finnmark Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat Særskilt fradrag i skifervirksomhet i Nord-Troms eller Finnmark Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du regner ut fradraget - = Før Driftsresultat nedenfor i post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, eller Før positiv Beregnet personinntekt nedenfor i post eller Beløp i 2011 Før underskudd med - foran Enkeltpersonforetak med primærnæring eller familiebarnehage i eget hjem Positiv beregnet personinntekt Hent beløpet fra RF-1224 post 1.35/1.33 eller Beregnet personinntekt ➒ / Næringsinntekt/underskudd familiebarnehage i eget hjem Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.1/ Næringsinntekt/underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsnæring mv. Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat ➐ / Næringsinntekt/underskudd fra skogbruk Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.3/ Næringsinntekt/underskudd fra fiske og fangst Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat 2.7.4/ Næringsinntekt/underskudd fra reindrift Hent beløpet fra RF-1175 post 0402E/F/G eller Driftsresultat Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk Hent beløpet fra RF-1213 post Jordbruksfradrag Hent beløpet fra RF-1177 post 437/440 ➓ Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet Hent beløpet fra RF-1177 Normann post Kari 333/ Rettigheter knyttet til skog/utmark Andre poster for enkeltpersonforetak Hent beløpet fra RF-1177 post 316 Beløp i 2011 Se «Starthjelp for næringsdrivende» om hvordan du eventuelt regner ut post eller hvis du ikke leverer RF Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Biler, maskiner, inventar mv. Hent beløpet fra RF-1084 post Buskap Hent beløpet fra RF-1175 post Varelager Hent beløpet fra RF-1175 post Skip, fiske- og fangstfartøy mv Gjeld fra næringsoppgave som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, se «Starthjelp for næringsdrivende» Hent beløpet fra RF-1175 post og Poster for deltaker i deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.) Beløp i 2011 Før underskudd med - foran Arbeidsgodtgjørelse fra selskap med primærnæring og/eller familiebarnehage i deltakerens hjem 12 Hent beløpet fra RF-1221 post 1160/ Arbeidsgodtgjørelse fra annet deltakerliknet selskap Hent beløpet fra RF-1221 post 1162/ / Næringsinntekt/underskudd fra selskap som driver familiebarnehage i deltakerens hjem ➑ ➏ ➍

13 Slik leverer du selvangivelsen elektronisk Pålogging Gå til altinn.no. Velg «Logg inn». Bruk et av påloggingsalternativene som vises. ➊ Selvangivelsen er tilgjengelig i Min meldingsboks>til min behandling etter innlogging. Klikk på «RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2011» for å åpne den. ➊ Levere selvangivelse uten nærings oppgave ➋ ➋ Første gang du logger på selvangivelsen for næringsdrivende på Internett får du spørsmål om du skal levere selvangivelse med eller uten næringsoppgave. Du kan levere selvangivelse uten næringsoppgave: dersom du bare er deltager i ansvarlig selskap dersom du har del av inntekt/ personinntekt fra felles næringsvirksomhet dersom du har driftsinntekter som ikke overstiger kr , les mer om vilkårene i del 2 ovenfor Før du kan fortsette må du ta standpunkt til om du kan levere selvangivelse for næringsdrivende uten næringsoppgave. Har du ikke drevet næringsvirksomhet i 2011, skal du levere selvangivelse for næringsdrivende uten å fylle ut næringsoppgaven. ➌ ➌ Driver du et enkeltpersonforetak som er fritatt fra å levere næringsoppgave, og vil bruke dette alternativet, velger du «Til veiviser for driftsinntekter og driftskostnader». 13

14 ➍ ➍ Her velger du om du skal ha med vedlegg. ➎ ➎ Du fyller inn de nødvendige opplysningene i feltene som vises. Har du valgt feil, kan du hente fram «Næringsoppgave 1» (RF-1175) ved å gå til fanen «Vedlegg» og velge «Jeg ønsker å legge til RF-1175 Næringsoppgave 1». A B C E D ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Hvordan få hjelp i den elektroniske leveringstjenesten: A «Gå direkte til post» bruker du når du kjenner postnummeret og vil gå direkte dit. B Du kan gå til «Søk i rettledningen» for å finne flere opplysninger om en post eller et tema. C Les «Rettledningen til postene». D Lær mer om hvordan du bruker nettløsningen. Her finner du også henvisning til brukerstøtte. E Til alle postene i selvangivelsen er det knyttet hjelpetekster. Klikk på?-knappen for å se hjelpeteksten. Kontroll og endring av forhåndsutfylt selvangivelse Vi ber deg om å gå nøye gjennom de forhåndsutfylte opplysningene, og eventuelt korrigere dem og/eller legge til nye opplysninger om dine personlige forhold. Trinn for trinn ➊ Alle postene i selvangivelsen er sortert i hovedposter. ➋ Slik ser det ut når du har endret en post. Opprinnelig beløp er strøket over og nytt beløp ligger i kolonnen «Rettet til». ➌ For å endre en hovedpost, klikk på «Endre» eller navn på hovedpost. ➍ Her er dine poster med forhåndsutfylte verdier som tilhører denne hovedposten. ➎ For å endre beløp eller slette en post bruker du disse lenkene. ➏ Bruk nedtrekkslisten for å legge til nye poster. Hvordan velge annen type næringsoppgave Klikk på «Skjema og tjenester» Legg inn RF-1030 i søkefeltet og klikk «Søk» Klikk på «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» Klikk på «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» under overskriften «Hvor finner du skjemaet» Klikk på nytt skjema I bildet som vises velger du om du vil levere RF-1167 Næringsoppgave 2 RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere Klikk «Fortsett» Er du ny næringsdrivende i år, benytter du samme framgangsmåte for å finne «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» og næringsoppgaven. 14

15 Slik fyller du ut opplysninger om næringsforhold For å legge inn dine næringsforhold skal du fylle ut og levere næringsoppgaven og andre vedleggsskjema. Når disse er fylt ut, overføres automatisk nærings forholdene til selvangivelsen. ➊ ➋ ➌ ➏ ➐ ➒ ➑ ➎ ➍ ➊ Klikk på arkfanen «Næringsoppgave 1 RF-1175» for å starte utfyllingen av dine næringsopplysninger. Næringsoppgaven er delt inn i arbeidssteg med tilhørende hovedposter. Start med å spesifisere resultat, deretter balanse og til sist avsluttende beregninger. ➋ For å endre en hovedpost, klikk på «Endre» eller navn på hovedposten. ➌ Siden for hovedpost inneholder alle postene i denne gruppen. De mest brukte postene er hentet fram på forhånd. Øvrige poster finner du i nedtrekkslisten. Når posten velges i nedtrekkslisten, fyller du ut beløp og legger det til postlisten. ➍ Dersom en post krever ytterligere spesifisering, vil siden for beregningsgrunnlaget åpnes eller du blir bedt om å åpne et vedleggsskjema. Fyll ut beregningsgrunnlaget eller vedleggsskjemaet og klikk på «Lagre/Gå tilbake». Har du fylt ut et vedleggsskjema, vil en egen verdioverføringsside vises. Den inneholder informasjon om hvilke verdier som overføres til hvilke poster i næringsoppgaven. ➒ ➎ Når du er ferdig med å fylle ut postene i hovedposten, klikker du på «Lagre/Tilbake til oversikten» for å starte utfyllingen av neste hovedpost. Hovedposten i oversiktssiden vil vise oppdaterte tall. ➏ Her fordeles næringsinntekten og personinntekten beregnes. Du må også spesifisere årsresultatet og avstemme egenkapitalen. Når dette er gjort, endres statusikonene fra! til 4. ➐ Når du er ferdig med å fylle ut dine næringsforhold, kan du klikke på denne lenken for å få opp en oversiktsside som viser alle postene som overføres automatisk fra næringsoppgaven til selvangivelsen basert på det du har fylt ut. ➑ Arkfanen «Vedlegg» viser en oversikt over de vedleggsskjemaene du har lagt til selvangivelsen og næringsoppgaven. Du kan også legge til nye, slette eller endre vedlegg. I tillegg kan du legge ved filvedlegg som Word, Excel, PDF etc. ➒ Klikk på «Start innsending» når du er ferdig med å fylle ut selvangivelsen, næringsoppgaven og tilhørende vedleggsskjemaer. Kontroll og innsending Etter at du har klikket på «Start innsending» vil selvangivelsen med vedleggsskjema bli kontrollert. Eventuelle feil vil vises på en egen feilside med forklaringer og lenker til post/skjema hvor feilen er oppstått. Rett opp feilene slik at selvangivelsen og vedleggene er feilfrie. Klikk deretter på «Start innsending» og «Signer og send inn». Du får opp en kvitteringsside som kan skrives ut. Du kan også ta utskrift av skjemaene fra denne siden. Kvitteringssiden viser også nøkkeltall fra den innsendte selvangivelsen. Selvangivelsen med tilhørende vedleggsskjemaer lagres under Min meldingsboks>arkivert. Dersom du vil sende inn selvangivelsen en gang til kan du kopiere den fra arkivet. Etter at du har foretatt korrigeringer sender du inn selvangivelsen på nytt. 15

16 Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2012 Opplag: Bokmål Nynorsk Samisk 800 Engelsk Design og layout: Consilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim Trykk: Wittusen & Jensen RF-2003 B skatteetaten.no

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer