Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA"

Transkript

1 Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo Norsvinsenteret, 9. april 2015 Deres ref. 14/ Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA Det vises til ovennevnte høring sendt høringsinstansene per 27. februar Norsvin SA har videresendt høringen til våre fylkeslag, og dette høringssvaret sammenfatter derfor synspunkter fra hele Norsvins tillitsmannsapparat, og er endelig behandlet i Norsvins styre 9. april Innledningsvis reagerer vi på at dyreeiers økonomiske risiko synes å bagatelliseres i høringsbrevet. 1. LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom og må behandles spesielt I høringsbrevet side 2, andre avsnitt under «Erstatning og forsikring ved offentlig pålagt sanering» står følgende; «Dyreeier har det primære ansvaret for å unngå at dyr blir smittet av dyresykdommer, og at slike sykdommer får samfunnsmessige konsekvenser. Selv om LA-MRSA smitten ikke gir nevneverdige lidelser hos svin, er den likevel en smittsom dyresykdom i matlovens forstand, jf. lovens 19. Smittsom dyresykdom omfatter også smitte som kan overføres fra dyr til mennesker.» Når Landbruksdirektoratet velger å legge grunnlaget for forskriften ved å definere tilstedeværelse av bakterien LA-MRSA som en dyresykdom, blir det svært galt. LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom. Ønsket om å foreta sanering ved påvisning av LA-MRSA i svinebesetninger er fordi denne bakterien er et folkehelseproblem. Dette gis dessverre bare noen overfladiske refleksjoner innledningsvis. Høringsinstanser som ikke besitter tilstrekkelig fagkunnskap kan villedes til å tro at LA-MRSA faktisk er en dyresykdom selv om det modereres noe ved at det i høringsbrevet skrives at «LA-MRSA smitten ikke gir nevneverdige lidelser hos grisen». Videre vises det til at det er «en smittsom dyresykdom i matlovens forstand, jf lovens 19». I denne paragrafen står det absolutt intet om LA-MRSA. Derimot må loven og forarbeidene til loven tolkes dithen at LA-MRSA kommer inn under begrepet «smitte» eller «smittestoff». Denne feilaktige bruken av begrepet «smittsom dyresykdom» kan forlede høringsinstansene. En bakterie kan gi sykdom, men i dette tilfellet gjør den det ikke. Ved et utbrudd av en smittsom dyresykdom vil det være flere og gode grunner til å foreta en sanering av smittet besetning. I de fleste tilfeller vil en smittsom dyresykdom påfør dyrene lidelser, bonden vil bli påført et økonomisk tap og i enkelte tilfeller kan hensynet til mattrygghet tilsi en sanering. Ingen av disse faktorene er gjeldende når det påvises LA-MRSA i en svinebesetning. Produksjonsresultatet blir ikke påvirket og grisene blir ikke syke (det er uklart hva «ikke nevneverdige lidelser» er). LA-MRSA

2 betraktes heller ikke som et mattrygghetsproblem. Mattilsynets beskrivelse er svært dekkende når de skriver at «LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten» Påvisning av LA-MRSA i en svinebesetning skiller seg derfor prinsipielt fra påvisning av en smittsom dyresykdom, hvor det av dyrevelferdsmessige og produksjonsøkonomiske årsaker, samt eventuelt forhold relatert til mattrygghet, vil være riktig å foreta en sanering. For en bonde vil det ved påvisning av en smittsom dyresykdom på sikt kunne være produksjonsøkonomisk gunstig å foreta en sanering selv om det totale produksjonstapet ved saneringen ikke dekkes fullt ut. Dette er ikke tilfelle ved sanering etter påvisning av LA-MRSA. Med bakgrunn i at LA-MRSA ikke er en dyresykdom og ikke fører til lidelser, produksjonstap, økonomiske tap eller har implikasjoner for mattryggheten mener Norsvin at staten skal dekke alle kostnader inkludert driftstapet som svineprodusentene har når det fattes vedtak om sanering på grunn av at det er påvist LA-MRSA i besetningen. 2. Kompensasjon for hele avbruddsperioden I «grensedragningen mellom forsikring og kompensasjon», side 3, står det at; «dyreeier har et produksjonstap fra det tidspunktet da siste dyr i smittet besetning slaktes». Dette er ikke tilfelle i praksis, og tidspunkt for produksjonstap kan ikke generaliseres på en slik måte. Noen kan få produksjonstap fra den dagen besetningen blir pålagt restriksjoner. Høydrektige purker kan ikke sendes til slakt de siste 10 dagene før forventet grising. Det samme gjelder purker som har født siste 7 dager. I noen tilfeller er slike dyr avlivet på gården, men det er ikke automatikk i at dette vil skje, i henhold til Mattilsynets forvaltningsveileder. Utslakting må også avpasses slakteriets kapasitet og biosikkerhet. I samme avsnitt i utkastet til forskrift begrunnes det hvorfor kompensasjonen skal avgrenses til kun å gjelde driftstapet som oppstår ut over de første 12 månedene. Hovedgrunnen er at de fleste forsikringene dekker driftstap i 12 måneder ved tvungen sanering. Norsvin er svært klare på at LA-MRSA er et folkehelseproblem og at kostnaden ved sanering følgelig ikke skal belastes bøndene. Dersom vi får mange saneringer og store erstatningsbeløp fra forsikringene, vil enten premiebeløpet stige eller forsikringsbransjen vil unnta LA-MRSA i sine vilkår. I begge tilfellene vil det da være bøndene som betaler for folkehelseproblemet. Norsvin mener derfor at forsikringsordningene ikke skal belastes og at Staten må gå inn med driftserstatning fra det tidspunkt smitten oppdages og besetningen blir pålagt restriksjoner og fram til besetningen igjen er oppe i normal produksjon. Norsvin frykter også at svinenæringas offensivitet i å bistå Folkehelsa med både å teste for, og evt. sanere mot LA-MRSA, vil bli langt vanskeligere dersom bøndene selv skal betale hovedparten av kostnadene. 3. Beregning av kompensasjonens størrelse «Landbruksdirektoratets anbefalinger av kompensasjon» går ut fra svært enkle prinsipper, som garantert vil føre til at erstatningsutmålingen blir for liten hos enkelte produsenter/i enkelte perioder. Lønnsomheten i svinenæringa varierer svært mye mellom produsenter og gjennom året. For å illustrere dette har vi plukket ut to figurer. Figur 1 viser dagens DB per årspurke i kombinert produksjon, og den normale spredningen vi forventer å ha mellom besetninger ut fra dokumentert spredning i ytelse og fôrforbruk. Dagens gjennomsnittlige DB er her på ca per årspurke, og vi forventer at normal spredning vil variere fra til kroner (bare ut fra spredning i ytelse og

3 fôrforbruk). Med alternative fôrmidler og ytterligere stordriftsfordeler kan lønnsomheten heves ytterligere. Figur 1. Forventet spredning i DB per årspurke i kombinert produksjon, mars 2015, ut fra faktisk spredning i ytelse og fôrforbruk. Kilde: Norsvin DB-kalkyler avtaleåret 2014/2015 Figur 2: Gjennomsnittlig DB per årspurke i kombinert fra år (2015 er en prognose uten økt målpris og uendrede kraftfôrkostnader). Begge figurene illustrerer svært godt urettferdigheten ved å gi et standardisert erstatningsbeløp. Over år varierer lønnsomheten svært mye, - avhengig av markedssituasjonen og rammebetingelser. I tillegg har vi svært store variasjoner mellom svineprodusenter innen det enkelte år. Vi har også områder av landet hvor det gis distriktstilskudd per kg kjøtt. Spesielt i Nord-Norge har dette stor betydning før lønnsomheten. Selv ved bruk av gjennomsnittssatser vil svært mange tape. Nivået som foreslås i forskriften er basert på et tilfeldig gjennomsnittsnivå i et år med svært lav lønnsomhet, og tallmaterialet er hentet fra en utredning som har et helt annet formål enn å danne grunnlag for en varig erstatningsordning. Tallene det refereres til skulle danne et øyeblikksbilde som var reelt våren 2014 (se pil i figur 2). Det er derfor grunnleggende feil å legge disse tallene til grunn for et kompensasjonsnivå i en slik forskrift.

4 Norsvin mener rent prinsipielt at dokumentert tap må ligge til grunn for erstatningsutmåling. Da beregningen i slike erstatningssaker vanligvis tar svært lang tid, må det etableres regler og standardsatser for forskuddsutbetaling, slik at svineprodusentene som rammes unngår likviditetsproblemer. 4. Kompensasjonen i ulike «klasser». Det foreslås at kompensasjonen skal utmåles for tre klasser med svin; 1. smågris opp til 3 mndr 2. slaktegris fra 3 mndr 3. livdyr eldre enn 18 uker Landbruksdirektoratet foreslår at kun den siste gruppen skal gis kompensasjon, da de forutsetter at avbruddet for de 2 første gruppene dekkes av forsikring (avbruddet < 1 år). Norsvin har problemer med å forstå hva dette innebærer i praksis i og med at det ikke relateres til besetningstype, bare alder på grisene. Vi er også sikre på at svineprodusentene heller ikke vil skjønne sammenhengen og vil oppfatte det hele som lite forutsigbart. 1. Slik vi tolker dette vil den første gruppa kun gjelde de som kjøper nyavvent gris og selger dem videre ved ca. 30 kg levendevekt til slaktegrisprodusent. Oss bekjent gjelder dette 2 svineprodusenter her i landet. I og med at nyavvent smågris ikke er en ordinær handelsvare i Norge, har ikke Norsvin noen lønnsomhetsvurderinger basert på denne gruppen. 2. Det kan tolkes at gruppe 2 «slaktegris fra 3 mndr» kan være produksjonen fra 3 mndr og fram til slakt enten på egenprodusert smågris (kombinertproduksjon) eller på innkjøpt smågris (ren slaktegrisproduksjon). Dersom denne gruppa omfatter slaktegrisdelen av kombinert produksjon, vil avbruddet pågå langt ut over det første året. Dersom en slaktegrisprodusent har fast avtale med en smågrisprodusent som må sanere, og det ikke er tilgang til smågris fra en annen leverandør, må slaktegrisprodusenten ha rett til kompensasjon for hele sin avbruddsperiode. 3. Gruppe 3 «livdyr eldre enn 18 uker» er vi litt usikre på betydningen av. Dersom det med dette menes smågrisproduksjon, bør det nok uttrykkes på en annen måte. Dersom det med dette menes alle besetninger med avlspurker vil vi få et samrøre mellom rene smågrisprodusenter, rene kombinertbesetninger og alle grader av delvis kombinert produksjon. For å komplisere det ytterligere vil både avlsbesetninger (foredlings- og formeringsbesetninger) og purkeringene komme inn her. Vi har ca. 100 ulike avlsbesetninger og 16 purkeringer her i landet (purkeringene utgjør % av landets totale produksjon). Satellittene i purkeringene leier purkene av navet, og produserer smågriser som enten blir fôret opp på samme gård eller blir solgt videre til en slaktegrisbesetning. Etter avvenning går purkene tilbake til navet. 5. Standardiserte kompensasjoner Vi forstår ønsket om forenklinger, og således standardiserte satser for kompensasjon. Som tidligere beskrevet har vi imidlertid svært store problemer med å akseptere dette innenfor en ekstremt mangfoldig og variert næring. Det er svært viktig at kompensasjonene blir svinefaglig vurdert. Norsvin beregner hver måned hva som har vært «normalt» dekningsbidrag innenfor de vanligste driftsgrenene i svineproduksjonen:

5 1 Smågrisproduksjon DB per årspurke 2 Slaktegrisproduksjon DB per slaktegris 3 Kombinert produksjon DB per årspurke (se fig. 2, som viser variasjonen mellom år) 4 Satellitt i purkering DB per kull Bak disse kalkylene ligger gjennomsnittsprestasjoner hva gjelder ytelse og fôrforbruk, samt gjennomsnittspriser for kjøtt og kraftfôr den aktuelle måned. Disse kalkylene offentliggjøres bl.a. i bladet «Svin». Norsvin foreslår at det tas utgangspunkt i Norsvins DB- kalkyler ved forskuddsutbetaling av erstatningsutmålingene. Bøndene må da synliggjøre hvor stor produksjon de har hatt innenfor hver driftsgren. Det må da bestemmes hvilken måned som skal utgjøre grunnlaget, hvor stor andel av «normalt» DB som skal forskuddsutbetales, og periodens lengde. Direktoratet fastsetter disse punktene. Sluttoppgjøret vil skje ved dokumentasjon av faktisk tap i avbruddsperioden. Oppsummering Siden LA-MRSA ikke er noen dyresykdom og at bekjempelsen av bakterien ene og alene er motivert ut fra et ønske fra folkehelsemyndighetene om å holde bakterien ute av helseinstitusjonene, må det ligge helt andre prinsipper til grunn når det det gjelder økonomisk kompensasjon til berørte bønder enn det som vil være naturlig ved påvisning av en smittsom dyresykdom. - LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom og bøndene skal derfor ikke dekke kostnadene ved sanering - Forsikringsordningene skal ikke belastes ved erstatning - Erstatningen skal skje ut fra dokumentert tap - Det etableres et system for enkel og rask forskuddsutbetaling i erstatningssaker For å opprettholde motivasjonen hos norske svineprodusenter med å forsøke å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA er det er svært viktig at det etableres økonomiske ordninger som gjør den enkelte bonde skadesløs når bakterien påvises. Dersom ordningen som etableres ikke blir tilstrekkelig forutsigbar og sikrer den berørte bonde kan det bli vanskelig å arbeide for den, inntil nå, felles visjonen om å holde den norske svinepopulasjonen fri for LA-MRSA. Dersom Landbruksdirektoratet ønsker ytterligere utdyping eller diskusjoner stiller Norsvin mer enn gjerne opp. Geir Heggheim Styreleder Norsvin SA Asbjørn Schjerve Org.sjef Norsvin SA

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Advokatfellesskapet Wessel ved advokat Ann Gunn Edvardsen Postboks

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Ot.prp. nr. 50 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer Tilråding fra Landbruksdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

10/653-19 09.07.2012

10/653-19 09.07.2012 Vår ref.: Dato: 10/653-19 09.07.2012 Saksnummer: 10/653 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 6. juli 2012 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Høringsuttalelse om NOU 2008:20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet

Høringsuttalelse om NOU 2008:20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Også sendt via postmottak@fin.dep.no Lysaker 3.april 2009 Høringsuttalelse om NOU 2008:20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet 1. INNLEDNING Vi viser til

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Forståelsen av yrkesskadeforsikringslovens 11 første ledd bokstav c Kandidatnr: 179219 Leveringsfrist: 10.des.2009 Til sammen 11089 ord Veileder: Gudrun Holgersen 10.12.2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Apotekforeningen Helse- og omsorgsdeparternentet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11 Økonomi Økonomi t Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av,

Detaljer

Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging

Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging Oppdragsrapport nr. 4-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved Startlån en praktisk oppfølging SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 4 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer