Norsvin SA Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsvin SA Årsberetning 2014"

Transkript

1 Norsvin SA Årsberetning 2014

2 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Kommentarer til regnskapet Norsvin SA driver forskning- og utviklingsvirksomhet, avlsarbeid og produktutvikling, organisering og drift av kunstig sædoverføring, faglig veiledning på svin og eksport av avlsmateriale. Den internasjonale virksomheten er ivaretatt gjennom datterselskapet Norsvin International AS. Forskning- og utviklingsvirksomheten ivaretas gjennom datterselskapet Geninova AS. Norsvin har hovedkontor og seminstasjon på Hamar, råneteststasjonen Norsvin Delta utenfor Hamar og karantenestasjoner på Hammerstad og Smestad. Det er 16 fylkeslag og 45 lokallag fordelt over hele landet. Norsvin jobber bevisst med å begrense forurensningen av det ytre miljø. Transport av dyr foregår med biler. Gjødselspredning foregår etter retningslinjer gitt av myndighetene. Styret mener at organisasjonen Norsvin har sin absolutte plass i framtiden. Både driften og den økonomiske situasjonen tilsier dette. Bruk av egen råne og internsemin er eneste konkurrent til Norsvin i Norge. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Norsvins ansatte har en gjennomsnittsalder på 48,1 år. Antall ansatte per var 66. Det var i 2014 ingen personskader, og det har ikke oppstått noen større skader på organisasjonens eiendeler. Totalt fravær for 2014 er 4,95 %. Av dette er 4,30 % langtidsfravær og 0,65 % korttidsfravær. Likestilling Det arbeider 29 kvinner og 37 menn i Norsvin. I ledergruppa er 3 av 7 kvinner. I Norsvins styre er 3 av 7 kvinner. Diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. I 2009 ble Norsvins personalpolicy vedtatt, ett av områdene her er likestilling og inkludering; alle medarbeidere i Norsvin er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, livssyn, kulturelle forskjeller, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Mangfold er viktig og ivaretas gjennom at individuelle egenskaper og ulikheter respekteres og verdsettes.

3 Regnskap Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på kr 10,3 millioner i 2014, noe som er en reduksjon på kr 0,6 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var kr 9,7 millioner, noe som er en svekkelse på 0,8 millioner kroner i forhold til året før. I 2014 ble Norsvin International AS fusjonert med TOPIGS. Norsvin Int. Holding AS eier nå 33,5 % av aksjene i det nystiftede selskapet Topigs Norsvin. Denne transaksjonen har medført at Norsvin SA rent finansielt er blitt et vesentlig mer robust selskap grunnet en endret finansieringsmodell for Norsvin sin kjernevirksomhet. I 2014 hadde imidlertid Norsvin SA engangskostnader tilsvarende 5,5 millioner kroner som en følge av transaksjonen. Sum netto kontantstrøm for året var 10,1 millioner kroner, noe som gir en kontantbeholdning per utgangen av året på 15,7 millioner kroner. Egenkapitalen er per utgangen av året 82,1 millioner kroner og ansees som forsvarlig med en egenkapitalandel på 67 % av totalkapitalen. Selskapet er i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årsoverskuddet på kr tillegges selskapets egenkapital. Konsernregnskapet er for regnskapsåret 2014 todelt. For perioden tom består konsernregnskapet av Norsvin International AS, Svenska Avelspoolen AB, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA LLC, Norsvin Holding Inc. og Norsvin Polska Sp.z.o.o. Disse selskapene ble som følge av fusjonen med TOPIGS tatt ut av konsernregnskapet fra og med For perioden tom inkluderer konsernregnskapet i tillegg Norsvin SA, Norsvin International Holding AS (fom ), Geninova AS og Norsvin Barnehage AS. Norsvin konsern oppnådde et årsresultat før skatt på kroner 8,1 millioner i 2014, noe som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner i forhold til året før. Egenkapitalen i konsernet er på 67,5 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 42 %. Egenkapitalandelen er i 2014 sterkt påvirket av fusjonen mellom Norsvin International AS og TOPIGS. Konsernet er per utsatt for en begrenset valutarisiko. Års- og konsernregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, består av resultatregnskapet, balanse, kontantstrømanalyse og noter, og må leses i sammenheng med styrets års- og revisjonsberetning. Hamar, / Geir Heggheim Styreleder Linda Gjerde Myren Styrets nestleder Vidar Julien Elin Schanche Arne G. Krogh Jørgen Kongsro ansatt valgt Solveig Kongsrud ansatt valgt Olav Eik-Nes Adm.dir. Jørn Jørgensen Økonomisjef

4 Om styret og styresaker Styrets sammensetning Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Geir Heggheim, Rogaland, Vidar Julien, Hedmark, Linda Gjerde Myren, Møre og Romsdal, Arne Gabriel Krog, Østfold, Elin Schanche, Rogaland, Jørgen Kongsro og Solveig Kongsrud, ansatte valgte. Geir Heggheim ble gjenvalgt som styreleder, mens Linda Gjerde Myren ble valgt som ny nestleder. Som styremedlemmer for 2 år ble Arne Gabriel Krog ble gjenvalgt, mens Elin Schanche kom inn som ny. Johan Arnt Dahlen ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører. Styrets arbeid Styret har i løpet av året avholdt 11 styremøter, derav 3 telefonmøter. I tillegg har styret vært vertskap for en styretur for styret i TOPIGS arrangert i Rogaland. Styret har behandlet totalt 69 saker. De viktigste sakene fra Norsvin mor sitt styre er nærmere beskrevet nedenfor; Etableringen av Topigs Norsvin Den saken som styret har brukt mest tid på i året som har gått, er uten tvil etableringen av Topigs Norsvin. Dette gjelder spesielt forhold som skal sikre Norsvin SAs eierinteresser, IP-rettigheter og påvirkningsmuligheter i det nye selskapet. Dette omfatter også finansieringen av selskapet. Avtalen om å etablere Topigs Norsvin ble undertegnet , mens alle juridiske og økonomiske forhold først var avklart sist i november. TOPIGS International og Norsvin International AS fusjonerte til ett felles selskap med navnet Topigs Norsvin. Morselskapene TOPIGS Nederland, Varkens K.I. Nederland og Norsvin SA var ikke en del av fusjonen. Norsvin International Holding AS er minoritetseier i det nye selskapet med 33,5 % av aksjene. TOPIGS Pigture Group BV eier den resterende andelen. Norsvin International Holding eies igjen med 54,93 % av Norsvin SA, 25 % av Nortura SA og 20,07 av FK Agri SA. Styret i Topigs Norsvin består av fire representanter fra hver av eierselskapene, med mulighet for å hente inn to eksterne styremedlemmer. De fire representantene fra Norsvin International Holding er Geir Heggheim, Olav Eik-Nes, Rolf Gjermund Fjeldheim (Nortura) og Knut Røflo (FK Agri). Både Norsvin SA og Topigs Norsvin er eid av svineprodusenter. For begge selskapene tilbakebetales utbytte til eierne i form av avlsframgangen som skapes gjennom et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Markedsposisjonene er komplementære; Norsvin, ved Norsvin International AS, har bidratt med et solid hjemmemarked i Skandinavia, samt hatt en fremtredende posisjon i USA og Baltikum, mens TOPIGS har hatt en framtredende posisjon i resten av verden. Norsvin SA og Topigs Norsvin har et sterkt fokus på forskning og utvikling i svineavlen. Denne aktiviteten har til sammen et budsjett på omlag 140 millioner kroner og har raser og linjer som passer sammen. Norsvin og TOPIGS har i flere år hatt et nært samarbeid innen forskning. Styrkingen av samarbeidet gir et enda bedre og mer effektivt avlsarbeid. Ved hjelp av storskala datainnsamling, datatomografering (CT) av råner, globale avlsbesetninger og bruk av genominformasjon i avlsarbeidet, vil den genetiske framgangen akselerere og gi økt verdiskapning i hele verdikjeden. Fusjonen resulterer i verdens nest største leverandør av svinegenetikk med en årlig omsetning på over 1 milliard (NOK). Det produseres mer enn 1,55 millioner livpurker og over 8 millioner solgte sæddoser per år, og Topigs Norsvin sin genetikk vil finnes i mer enn 90 millioner slaktegris

5 årlig. Hovedkontoret ligger i Vught, Nederland. Selskapet har om lag 500 ansatte over hele verden. Markedssituasjonen og aktivitetene Året startet med 1785 tonn på reguleringslager og en markedsprognose som forventet et overskudd på 1650 tonn, etter at man hadde regnet med at 1400 tonn skulle forsvinne med en ny lettslakting. Lettslaktinga varte fram til påske og Norsvin gikk offensivt ut og ba svineprodusentene om å slutte opp om dette. Sommersalget av svinekjøtt økte etter hvert merkbart i forhold til året før, og prognosene utover året nærmet seg raskt markedsbalanse. Behovet for ribbe ga mindre utfordringer enn tidligere. Dette som en kombinasjon av at reguleringseksporten kunne gjennomføres på andre stykningsdeler enn ribbe, at juleimporten kun inneholdt ribbe og at kjedene ikke dumpet prisene på lik linje med tidligere. Også slaktevektene økte merkbart på slutten av året. Produksjonen gjennom året ble redusert med 1 %. Etter to år med negativt engrossalget økte endelig salget med 3 %. I løpet av året importerte vi i alt 3661 tonn (spekk, WTO-kvote og juleribbe). Ut fra produksjon, import og salg fikk vi i 2014 et markedsoverskudd på 612 tonn. Etter at 2207 tonn ble eksportert innenfor vår WTO-kvote, satt vi igjen med et reguleringslager på kun 196 tonn ved nyttår. Året ebbet ut med en ny prognose for neste år på tonn. Omsetningsavgifta fra nyttår var på 200 øre pr kg, noe som varte fram til 30/6. Resten av året var omsetningsavgifta 150 øre. Fra 1/ har den så gått ned med 80 øre, og er nå nede til 70 øre pr. kg. For første halvår av 2014 lå engros-prisen ca. 220 øre under målprisnivå, mens man for avtaleåret 2013/14 under ett havnet 203 under målpris. Jordbruksoppgjøret i 2014 ga uendret målpris og engrosprisen lå i snitt 37 øre under målprisen for siste halvåret av Prognosen for avtaleåret 2014/15 viser uttak av målprisen. Smågrisprisen startet med en grunnpris på 670 ved årets start og avsluttet på 860 kroner ved årets slutt. Styret fulgte markedssituasjonen nøye. I diskusjoner med Bondelaget og en gruppering av svineprodusenter, som ønsket et helt nytt reguleringssystem tilsvarende GPS som benyttes innen grøntsektoren, ble det enighet om at dette arbeidet måtte ligge i bero i påvente av resultatet fra markedsbalanseringsutvalgets arbeid, som skal være ferdig våren Strategiplan Norsvin SA interesseorganisasjonen Arbeidet med utviklingen av strategiplanen for Norsvin som interesseorganisasjon startet opp på årsmøtet. Etter en svært omfattende involvering fra lagsapparatet vedtok styret strategiplanen vinteren 2014 og den ble presentert for årsmøtet. Strategiplan Intern Utvikling Styret vedtok en egen strategiplan for Intern Utvikling, etter at de ansatte gjennom året har hatt en vellykket involvering i strategiarbeidet. Dette omfatter viktige områder som bedriftskultur, ledelse, personalutvikling, kommunikasjon og informasjon. Salg, bygging og flytting Styret besluttet å bygge ny seminstasjon i området Bergset i Øvre Vang. Dette er et høytliggende område i Hamar kommune, svært langt fra husdyr og andre bio-sikkerhetsmessige utfordringer. Bygningene vil bestå av ca m 2 bygningsmasse innenfor en tomt på 10 daa. Det forventes at byggearbeidet starter sommeren 2015 og at anlegget vil være klart i løpet av 2016.

6 Som et ledd i finansiering av ny seminstasjon ble deler av Norsvins eiendom solgt. Dette gjelder bygningsmassen på Norsvinsenteret og ca. 35 daa tomt. Vi skal leie tilbake deler av anlegget fram til vi har etablert ny seminstasjon. Norsvin eier fortsatt ca. 70 daa dyrket mark. Det ble vedtatt at administrasjonen skal flytte inn i Melkefabrikken i Hamar sentrum våren 2015 sammen med Geno og Tyr. Det ble startet et prosjekt for å få størst mulig synergieffekt innenfor en rekke områder. Kastreringsforbudet Forbudet mot kirurgisk kastrering av gris skulle gjelde fra år 2009, under forutsetning av at det fantes andre kastreringsmåter som fungerte. Immunologisk kastrering har vært testet ut i en del år og fungerer bra dersom rutiner og prosedyrer er fulgt. De største utfordringene finner vi hos slakteriene og avsløringen av de som ikke har fulgt rutinene, samt evt. skepsis hos forbrukerne i forhold til vaksinene som gis for å hindre utvikling av testiklene. Etter press fra dyreverngrupperinger ble saken løftet opp i Stortingets spørretime, med spørsmål om ikke tiden nå var inne for å sette i verk forbudet mot kirurgisk kastering. Spørsmålet førte til at LMD satte ned ei arbeidsgruppe som skulle se nærmere på tiltak for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering. Norsvins styre behandlet saken og var positive til at forbudet mot kirurgisk kastrering fra 2009 trår i kraft, under forutsetning av at det gis en tilstrekkelig overgangsperiode for overgang til immunkastreing. Dette for å sikre at slakteriene har innført kontrollsystemer, som klarer å avdekke rånesmak på slaktelinja, samt rette opp andre uavklarte forhold knyttet til immunologisk kastrering. Styret mente også næringen her bør stå samlet og at felles strategi bør utarbeides i fellesskap med Animalia og Norges Bondelag. LA-MRSA Den nasjonale bekjempelsen av antibiotikaresistente gule stafylokokker i norske svinebesetninger høster stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Etter saneringene etter utbruddene i 2013 var det kun to slaktegrisbesetninger som enten var reinfisert eller ikke hadde vellykket sanering. I en ny screening blant alle purkebesetninger i 2014 ble det kun oppdaget LA-MRSA i en besetning. Gjennom året var det svært stor usikkerhet knyttet til erstatningen til svineprodusenter som har sanert for LA-MRSA. Ved påbudt sanering erstatter Statens satser det meste av dyreverdien, mens de fleste forsikringsselskapene dekker ett års avbrudd og kostnadene ved vask og desinfeksjon. Driftstap ut over det første året har ingen dekning. Da LA-MRSA kun er et folkehelseproblem og ikke går ut over dyrehelsa, fryktet Norsvin at manglende erstatningsordninger ville føre til at svineprodusenter ikke ville støtte opp om målsettingen å bekjempe LA-MRSA i fremtiden. Norsvin var selvsagt svært positive til saneringene, men jobbet for at både de økonomiske og de menneskelige forholdene skulle være avklart før man gikk videre med nye prøvetakinger. Næringen dokumenterte de potensielle tapene svineprodusentene her ville kunne få og presenterte disse for Departementet. Det ble også et krav om at man i neste Jordbruksoppgjør skulle sette av midler til dette. Da Statsbudsjettet for 2015 ble presentert, inneholdt dette en liten pott for slike erstatningsutbetalinger. Hvorvidt dette vil dekke tap oppstått i 2014 er ennå ikke avklart. Det arbeides nå med å få på plass en egen forskrift om tiltakene mot LA-MRSA, og i løpet av vinteren 2015 vil det bli foretatt screening av alle avlsbesetninger og alle større slaktegrisbesetninger

7 Konsesjonsspørsmål Svinenæringa lever fortsatt i spenning rundt hva som kan skje med konsesjonsgrensene når markedet nå er i balanse. Regjeringserklæringa sier klart at grensene skal økes, samtid med at landbruksministeren hele tiden har forfektet forenklinger og avbyråkratisering. Norsvins mål i henhold til strategiplanen fra sist vinter, er at vi ønsker «livskraftige produksjonsmiljøer i alle landsdeler» og et «konsesjonsregelverk som hindrer industriproduksjon av svinekjøtt i Norge». Norsvins styre har arbeidet kontinuerlig for å påvirke, slik at minst mulig skade vil skje når de sannsynlige endringene kommer. Mye av strategien ble diskutert med fylkeslagslederne. Norsvin ønsket ingen offentlig diskusjon av spørsmålet, i frykt for at dette vil kunne framskynde tidspunktet for de eventuelle hevingene. Jordbruksoppgjøret Sammendrag fra Norsvins innspill Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken og norsk matproduksjon. Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. Den norskavlede grisen, som er spesialutviklet til å utnytte norskprodusert korn, produseres tilnærmet uten import av karbohydrater og er derfor svært viktig for opprettholdelse av norsk kornproduksjon samt kulturlandskapet i landets kornområder. Norsk svinekjøttproduksjon har i alle år tatt sitt samfunnsansvar og levert volum i henhold til befolkningsutviklingen. Norsvin vil på vegne av svineprodusentene, i prioritert rekkefølge, kreve: 1. at prisen på kraftfôr skal både senkes og være forutsigbar. Det må innføres tiltak som skal sikre at den reelle pris på importerte råvarer til kraftfôr ikke overstiger jordbruksavtalens referansepriser. 2. uendret målpris på svinekjøtt (forutsatt uendret kraftfôrpris) Andre viktige punkter er: - Ytterligere styrking av fraktordningene (korn/kraftfôr og inn-frakt slakt) - økt dyretallstøtte på 1000 kroner pr. avlspurke for hver av de 35 første purkene og 30 kroner Pr. slaktegris for de første Opprettholde prisnedskrivningstilskuddet minst på dagens nivå - Tiltak for økt kvalitet i kornproduksjonen. - Tiltak for økt nasjonal fôrproteinproduksjon - Styrking av velferdsordningene. - Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jmfr. Skogavgift) - Mattilsynet helt finansiert av Staten Jordbruksforhandlingene førte til brudd mellom Staten og faglaga. For svinenæringa isolert sett var imidlertid tilbudet fra Staten litt bedre enn kravet. Norsvin sto likevel samlet bak bruddet, da tilbudet samlet sett for norsk landbruk var for dårlig og hadde feil profil. I forkant av Stortingsbehandlingen kom etter hvert Regjeringen til enighet med Krf og Venstre om en liten påplussing og endring i tilbudets profil. Resultatet var uansett lite positivt for svinenæringa. Selv om Jordbruksoppgjøret isolert sett ikke skulle gi høyere kraftfôrpriser økte de generelle kostnadene mye. Ut fra Bondelagets egen kalkulator over effekten, ville en kombinertbesetning opp til konsesjonsgrensen få en forverret økonomi, som tilsvarte ca. 38 øre per kg kjøtt. Ettertiden har vist at kraftfôrprisen ble hele 16 øre høyere enn året før, noe som tilsvarte ytterligere 67 øre per kg kjøtt i kostnadsvekst

8 Avl Den avlsmessige utviklingen for egenskapene i avlsmålet er et resultat av vektlegging som vist i figur 1 samt sikkerhet på de ulike egenskapene og den genetiske sammenhengen mellom disse. For nær samtlige egenskaper har vi for landsvinet enten en positiv genetisk utvikling eller ingen (liten) endring (kontrollerer egenskapen). Eksempler på avlsmessig utvikling: Fôrforbruk fra 40 til 120 kg: -1,84 kg pr år Vekt v/3 uker: 0,05 kg pr år Alder v/40 kg: -0,52 dager pr år Dager fra 40 til 120 kg: -1,17 dager pr år Kjøttprosent (%-poeng): 0,127 pr år Totalfødte (antall): -0,061 pr år (svakt i uønska retning) Dødfødte pr kull (antall): -0,043 pr år Dødelighet til 3 uker (antall): -0,095 pr år Totalt spenetall (antall): 0,05 pr år Figur 1. Utvikling av avlsmålet hos Norsvin landsvin fra 1959 til Per i dag er den årlige innavlsutviklingen på 0,37 %. Norsvin har siden 2006, brukt optimalt bidrag (Gencont) for effektivt å forvalte sin avlspopulasjon uten å øke slektskapet i populasjonen utover bærekraftig nivå. Effektiv populasjonsstørrelse er én side av et bærekraftig avlsarbeid. Et bredt avlsmål som tar hensyn til mange egenskapsgrupper, er en annen side. Figuren under viser utvikling i avlsmålet hos landsvin fra 1959 til Som figuren viser, er det i dag et mye bredere avlsmål enn i Dette betyr at Norsvin i dag er i bedre stand til å følge med på positive og negative effekter av avlsarbeidet.

9 Statistikk Semin Norsvins salg av sæd er fortsatt stabilt. Samlet sædsalg i 2014 viser 1,3 % reduksjon Endring % Østfold ,8 Akershus ,1 Hedmark ,4 Oppland ,0 Buskerud ,7 Vestfold ,1 Telemark ,6 Aust-Agder ,3 Vest-Agder ,3 Rogaland ,4 Hordaland ,6 Sogn og Fjordane ,7 Møre og Romsdal ,5 Sør-Trøndelag ,6 Nord-Trøndelag ,7 Nordland ,2 Troms ,2 Finnmark ,0 Sum ,3

10 Antall eiere Ved utgangen av 2013 hadde vi 1509 eiere i Norsvin SA. I tabellen nedenfor ser vi at i løpet 2014 fikk 41 nye eiere, mens 103 meldte seg ut. Ved fjorårets utgang har vi nå 1448 eiere i Norsvin SA. Tabell: Endringer i antall eiere pr Eiere 30/12- Eiere 30/12- Nye Avgang Fylkeslag Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Trøndelag Vest-Agder Vestfold Østfold Sum Smågrisproduksjon 1 15 årspurker 111 Smågrisproduksjon årspurker 487 Smågrisproduksjon årspurker 267 Smågrisproduksjon > 150 årspurker 17 Nav i purkering 14 Satellitt Satellitt > 200 kull 42 Slaktegrisprodusenter slaktegris pr. år 37 Slaktegrisprodusenter slaktegris pr. år 143 Slaktegrisprodusenter slaktegris pr. år 107 Slaktegrisprodusenter > 2000 slaktegris pr.år 101 Støttemedlemmer 60 SUM 1448

11 Serviceavgiften for 2014 har vært: 1. Eiere med smågris eller kombinert produksjon 1-15 årspurker = kr årspurker = kr årspurker = kr 2400 > 150 årspurker = kr For eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris: slaktegris pr år = kr slaktegris pr år = kr slaktegris pr år = kr 1050 over 2000 slaktegris = kr For eiere som driver som satellitt i purkering: kull pr år = kr 1150 over 200 kull pr år = kr Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjon kr. 470 Tilbakeføringen til fylkeslagene har vært kr pr. fylkelag + kr 550 pr medlem. I tillegg var det bevilget kroner til spesielle prosjekter i lagsapparatet. Kun ble delt ut. Årsmøte Årsmøtet fant sted på Rica Hotell Olrud, Hamar mars. Det faglige hovedtemaet på årsmøtet var presentasjon og gjennomgang av strategiplan for Norsvin SA interesseorganisasjonen, ved styreleder Geir Heggheim og org.sjef Asbjørn Schjerve. Den andre fagdelen var viet Norsvins innovasjonsutvikling når det gjaldt; Internasjonale saker, Norsvins sædprodukter og svinefag. På bettet På Norsvins årsmøte på Hamar ble Norsvin Aust- og Vest-Agder overrakt «På Bettet Prisen» for sin innsats i Dette er en æresbevisning som går til et fylkes- eller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Prisen ble delt ut for 20. gang. Fylkesledermøter Det har vært arrangert ett telefonmøte med fylkeslederne i forbindelse med Jordbruksforhandlingene og tre fylkesledermøter der også Norsvins styre har deltatt; På det første fylkesledermøtet var årets innspill til Jordbruksforhandlingene hovedtema. Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag innledet. Resten av samlinga var viet til innspurten av arbeidet med Strategiplan for Norsvin SA interesseorganisasjonen, der Ola Jordhøy og Ingunn Hagen, fra Steg for steg, var prosessdrivere. Det andre fylkesledermøtet var et ekstraordinært dagsmøte hvor avtalen om Topigs Norsvin ble presentert i forkant av offentliggjøringen I oktober ble det siste fylkesledermøtet holdt og hovedtema her var svinekjøttmarkedet og hvordan dette kunne styres for framtida. Innledere var her Geir Heggheim, Knut Haugland (svinebonde fra Telemark) og Jakob Simonhjell fra Totalmarked kjøtt og egg. Som et ledd i opplæring av tillitsvalgte, innledet Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke om «Hvordan bygge en aktiv medlemsorganisasjon?«, mens Kai Funderud, FKA holdt foredrag om hvordan kraftfôrprisen dannes.

12 Regionmøter I 2014 ble det for 17. år på rad arrangert regionsamlinger for hele landet. Målet med disse møtene har vært å sikre enda bedre kontakt mellom Norsvin sentralt og med medlemmene, samt sikre flere lag impulser om aktiviteter og samarbeid. Høringer Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon, som primært omfattet heving av konsesjonsgrensa for slaktekylling og kalkun Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin, som i svært stor grad kan påvirke utjevningsmidlene Norsvin mottar for å kunne holde lik seminpris over hele landet. Informasjon Norsvins viktigste informasjonskilde er websidene. I tillegg sendes det månedlige nyhetsbrevet «dialog» ut til alle tillitsvalgte per mail. Vi sender også ut et epost-nyhetsbrev til en bred gruppe mottakere som består av alt fra politikere, statsinstitusjoner, låne- og finansinstitusjoner, medier og andre interessenter som vi ønsker å øke kunnskapen om Norsvin hos. Vi økte også vår tilstedeværelse i sosiale medier og vil fortsette å utvikle oss på disse arenaene. Utstillinger Norsvin deltar i regi av fylkes- og lokallag på noen faste utstillinger/ messer rundt om i landet hvert år. Den største er Dyrsku n i Seljord, som trekker nærmere publikummere fra hele landet. Det er Norsvin Telemark som er primus motor her i godt samarbeid med Norsvin Vestfold og Buskerud. I år ble også Agrisjå i Trøndelag arrangert. Der stilte Norsvin Trøndelag med stand og griser. Standen var godt besøkt og med blant annet Griskafé en av dagene, hvor styreleder Geir Heggheim og Fagsjef i Norsvin Målfrid Narum deltok. Ellers så er grisene alltid et populært innslag for både store og små.

Norsvin SA Årsberetning 2013

Norsvin SA Årsberetning 2013 Norsvin SA Årsberetning 2013 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2015

Norsvin SA Årsberetning 2015 Norsvin SA Årsberetning 2015 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2014

Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2014 Jordbrukets Forhandlingsutvalg Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO Hamar 27. februar 2014 Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2014 Sammendrag Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA

Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep NO-0033 Oslo Norsvinsenteret, 9. april 2015 Deres ref. 14/65165-4 Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting

Detaljer

Sammendrag. 3 Forskning for å sikre selvforsyningsgraden Etablering av et satsingsprogram innen områder som sikrer mattrygghet og dyrevelferd.

Sammendrag. 3 Forskning for å sikre selvforsyningsgraden Etablering av et satsingsprogram innen områder som sikrer mattrygghet og dyrevelferd. Jordbrukets Forhandlingsutvalg Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO Hamar 27. februar 2015 Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 Sammendrag Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER

STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER STANDARDISERTE ERSTATNINGSSATSER VED PRODUKSJON UT OVER GJELDENDE KONSESJONSGRENSER 1. Innledning Statens landbruksforvaltning (SLF) har bedt NILF om å beregne erstatningssatser som skal nyttes ved sanksjonering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Styreleders tale til årsmøtet i Norsvin, 20.03.2014

Styreleders tale til årsmøtet i Norsvin, 20.03.2014 Styreleders tale til årsmøtet i Norsvin, 20.03.2014 Ordfører og gode årsmøtedeltakere! Når en avholder årsmøte, er det tid for tilbakeblikk, men ikke minst er det også viktig å se fremover. Hvis en skal

Detaljer

Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2013

Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2013 Jordbrukets Forhandlingsutvalg Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO Hamar 01. mars 2013 Innspill til: JORDBRUKSOPPGJØRET 2013 Sammendrag Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014 2018 for Norsvin SA Interesseorganisasjonen

STRATEGIPLAN 2014 2018 for Norsvin SA Interesseorganisasjonen BONDENS SJØLBESTEMMELSESRETT STRATEGIPLAN 2014 2018 for Norsvin SA Interesseorganisasjonen FRAMGANG FOR DE MANGE VITENSKAPENS LANDEVINNINGER Norsvins formål er å sikre eierne konkurransekraft. Norsvins

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Lederen har ordet. Hei Norsvin Vestfold.

Lederen har ordet. Hei Norsvin Vestfold. ÅRSMELDING Lederen har ordet Hei Norsvin Vestfold. Året har også blitt historie, og nok et berg - og dalbane år for svinenæringen har det vært. Vi startet året slik det forrige sluttet, med overproduksjon,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tabellnummer Kjøttmarkedet 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter for de ulike dyreslag og distrikter

Detaljer

Nok et år er over og 2013 er historie. Vi har igjen lagt bak oss et utfordrende «griseår». I likhet med de siste

Nok et år er over og 2013 er historie. Vi har igjen lagt bak oss et utfordrende «griseår». I likhet med de siste ÅRSMELDING 2013 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nok et år er over og 2013 er historie. Vi har igjen lagt bak oss et utfordrende «griseår». I likhet med de siste årene, har det også

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Høringsinstanser Vår dato: 29.10.2014 Vår referanse: 14/27140 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 MRSA Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 Carl Andreas Grøntvedt, Dipl. ECPHM Svinehelseansvarlig Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo Tel: 23 21 63 87 Mob: 91

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 18. juni kl. 13:00 (Møte nr. 8 2007) Møtet ble satt kl. 13:05 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin,

Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin, Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin, 19.03.2015 Ordfører og gode årsmøtedeltakere! Året 2014 var året med store historiske begivenheter i Norsvin og for norske svinebønder. Vi løftet

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter.

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter. ÅRSMELDING 2015 Lederen har ordet Hei alle Vestfolds svineprodusenter. Det går som kjent opp og ned i vår næring når det gjelder økonomi. Og det siste året har det vært hyggeligere å være svineprodusent

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag

Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Jordbruksforhandlingene 2015- Innspill fra Norsk Fjørfelag Oppsummering av hovedpunkter NFL foreslår at alle høner opp til konsesjonsgrensen,7500, blir berettiget produksjonstilskudd med minimum uforandret

Detaljer

Prognose 2013 november 12

Prognose 2013 november 12 Prognose 2013 november 12 Prognose 2012 nov 2012 Balanse Adm. import tom. september Produksjon Engrossalg Importkvoter Tonn Tonn % % Markedsdekning inkl. adm.import Storfe/kalv 78 400 96 6 550 1) 96 350

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Prognose 2012 mars 12

Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 12 Prognose 2012 mars 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 78 650 97 6 900 1) 94 800 101-9 200 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 133

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen

Kraftig vekst i 1. kvartal 2015 Av Ståle Gausen 1-2015 De første månedene har gitt oss en svært stor vekst i slaktingen. Størst volumvekst har det vært på gris, hvor vi så langt i år har en volumvekst på 43,3 % (kg) i forhold til i fjor. Noe av dette

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Hvordan forbedre kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk gjennom avl og fôring? v/ Erling Sehested, Norsvin SA og Elin Hallenstvedt, Felleskjøpet Agri

Hvordan forbedre kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk gjennom avl og fôring? v/ Erling Sehested, Norsvin SA og Elin Hallenstvedt, Felleskjøpet Agri Hvordan forbedre kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk gjennom avl og fôring? v/ Erling Sehested, Norsvin SA og Elin Hallenstvedt, Felleskjøpet Agri Avlsmessig framgang De avlsmessig beste dyra må velges

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Prognose 2012 juni 12

Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 12 Prognose 2012 juni 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 77 600 95 6 900 1) 94 950 101-10 450 Sau/lam 23 200 101 1 350 2) 25 450 104-900 Gris 132

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Prognose 2015 mars 15

Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 15 Prognose 2015 mars 2015 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 500 101 7 570 1) 95 600 102-8 500 Sau/lam 23 500 100 1 336 2) 25 750 100-900 Gris 131

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin, 16.03.2016

Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin, 16.03.2016 Styreleder Geir Heggheims tale til årsmøtet i Norsvin, 16.03.2016 Ordfører og gode årsmøtedeltakere! Når en ser tilbake på fjoråret har vi svineprodusenter mye å glede oss over. Aldri tidligere har det

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

MRSA hvor står vi i dag?

MRSA hvor står vi i dag? MRSA hvor står vi i dag? Peer Ola Hofmo Overveterinær Norsvin SA Gris i 16 MRSA hvor står vi i dag? Kort historisk tilbakeblikk Oppklaring av MRSA-funn Sporing av smittekilde Kort om arbeid for å redusere

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

Prognose 2009 mars 09

Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 09 Prognose 2009 mars 2009 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 83 500 97 6 000 1) 94 100 97-4 600 Sau/lam 23 000 97 1 200 2) 25 700 92-1 500 Gris 122

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Prognose 2012 jan 12

Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 jan 12 Prognose 2012 januar 2012 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 79 400 98 6 900 1) 94 600 101-8 300 Sau/lam 23 850 104 1 350 2) 25 400 104-200 Gris 132

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Prognose 2016 juni 16

Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 16 Prognose 2016 juni 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 102 7 570 1) 103 350 100-14 500 Sau/lam 25 400 102 1 006 2) 24 700 97 1 700

Detaljer

Prognose 2010 mai 10

Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 10 Prognose 2010 mai 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 500 96 5 850 1) 89 100 98-1 800 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 500 101 800 Gris 128 600

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

Forsikring av Svineproduksjon Forum Gris Rogaland. Utstein Kloster Hotell, 31. januar 2014

Forsikring av Svineproduksjon Forum Gris Rogaland. Utstein Kloster Hotell, 31. januar 2014 Forsikring av Svineproduksjon Forum Gris Rogaland Utstein Kloster Hotell, 31. januar 2014 1 Produksjonsforsikringer Produksjonsforsikringen sørger for det kunden skal leve av Produksjonsforsikring tilpasses

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å sikre at dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt

Hva gjør Norsvin for å sikre at dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt Hva gjør Norsvin for å sikre at dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt TORUNN AASMUNDSTAD OG PEER OLA HOFMO Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar Innledning Norsvin har alltid styrt sitt avlsarbeid

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Prognose 2010 juni 10

Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 10 Prognose 2010 juni 2010 Tilførsler Importkvoter Engrossalg tonn % tonn % Balanse Storfe/kalv 81 700 97 5 850 1) 89 900 98-2 350 Sau/lam 24 100 103 1 200 2) 24 700 101 600 Gris 128

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

//Full krysningsfrodighet// //Stor årlig avlsframgang// //Håndplukkede slaktegrisfedre// //Et saftig og smakfullt svinekjøtt//

//Full krysningsfrodighet// //Stor årlig avlsframgang// //Håndplukkede slaktegrisfedre// //Et saftig og smakfullt svinekjøtt// //Full krysningsfrodighet// //Stor årlig avlsframgang// //Håndplukkede slaktegrisfedre// //Et saftig og smakfullt svinekjøtt// Jeg er smågrisprodusent, hva kan jeg forvente? LYD er en svært robust smågris.

Detaljer

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon

Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15. Strategi og økonomi i svineproduksjon Landbrukshelga Hedmark og Oppland, 31.01.15-01.02.15 Strategi og økonomi i svineproduksjon Strategi Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

Prognose 2016 januar 16

Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 16 Prognose 2016 januar 2016 Salgsproduksjon Engrossalg Importkvoter tonn tonn % % Balanse Storfe/kalv 81 300 103 7 570 1) 103 100 100-14 200 Sau/lam 24 800 99 1 006 2) 25 250 99 600

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser?

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Åpningsseminar til Norsk genressurssenter på Hamar 28.-29. november. Johan Sandberg Fylkesmannen i

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer