Norsvin SA Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsvin SA Årsberetning 2013"

Transkript

1 Norsvin SA Årsberetning 2013

2 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Kommentarer til regnskapet Norsvin SA driver forskning- og utviklingsvirksomhet, avlsarbeid og produktutvikling, organisering og drift av kunstig sædoverføring, faglig veiledning på svin og eksport av avlsmateriale. Den internasjonale virksomheten er ivaretatt gjennom datterselskapet Norsvin International AS. Forskning- og utviklingsvirksomheten ivaretas gjennom datterselskapet Geninova AS. Norsvin har hovedkontor og seminstasjon på Hamar, råneteststasjonen Norsvin Delta utenfor Hamar og karantenestasjoner på Hammerstad og Smestad. Det er 16 fylkeslag og 45 lokallag fordelt over hele landet. Norsvin jobber bevisst med å begrense forurensningen av det ytre miljø. Transport av dyr foregår med biler. Gjødselspredning foregår etter retningslinjer gitt av myndighetene. Styret mener at organisasjonen Norsvin har sin absolutte plass i framtiden. Både driften og den økonomiske situasjonen tilsier dette. Bruk av egen råne og internsemin er eneste konkurrent til Norsvin i Norge. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Norsvins ansatte har en gjennomsnittsalder på 45,9 år. Antall ansatte per var 70. Det var i 2013 ingen personskader, og det har ikke oppstått noen større skader på organisasjonens eiendeler. Totalt fravær for 2013 er 3,88 %. Av dette er 2,67 % langtidsfravær og 1,21 korttidsfravær. Likestilling Det arbeider 32 kvinner og 38 menn i Norsvin. I ledergruppa er to av 8 kvinner. I Norsvins styre er tre av sju kvinner. Diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. I 2009 ble Norsvins personalpolicy vedtatt, ett av områdene som omhandles her er likestilling og inkludering; alle medarbeidere i Norsvin er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, livssyn, kulturelle forskjeller, etnisk opprinnelse og seksuell legning. Mangfold er viktig og ivaretas gjennom at individuelle egenskaper og ulikheter respekteres og verdsettes.

3 Regnskap Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på kr 10,9 millioner i 2013, noe som er en økning på kr 0,6 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var kr 10,5 millioner, noe som er en forbedring på 0,4 millioner kroner i forhold til året før. Sum netto kontantstrøm for året var +15,3 millioner kroner, noe som gir en kontantbeholdning per utgangen av året på 26,8 millioner kroner. Egenkapitalen er per utgangen av året 70,6 millioner kroner og ansees som forsvarlig med en egenkapitalandel på 64 % av totalkapitalen. Selskapet er i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årsoverskuddet på kr tillegges selskapets egenkapital. Konsernregnskapet, som består av Norsvin SA, Norsvin International AS, Svenska Avelspoolen AB, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA LLC, Norsvin Holding Inc. og Norsvin Polska Sp.z.o.o, oppnådde et årsresultat før skatt på kroner 8,9 millioner i 2013, noe som er en forbedring på 21 millioner kroner i forhold til året før. Egenkapitalen i konsernet er på 54,8 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 38,7 %. Egenkapitalandelen er i 2013 påvirket av låneopptak av 10 millioner kroner i Norsvin International AS. Konsernet er utsatt for betydelig valutarisiko knyttet til Norsvin International sitt langsiktige lån til Norsvin USA LLC. For å minimere risikoen på lang sikt har konsernet utstedt det langsiktige lånet i både NOK og USD. Års- og konsernregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, består av resultatregnskapet, balanse, kontantstrømanalyse og noter, og må leses i sammenheng med styrets års- og revisjonsberetning. Hamar, / Geir Heggheim Styreleder Aud Jorun Landrø Styrets nestleder Vidar Julien Linda Gjerde Myren Arne G. Krogh Ina M. A. Ranberg ansatt valgt Anders T. Øfsti ansatt valgt Olav Eik-Nes Adm.dir. Jørn Jørgensen Økonomisjef

4 Om styret og styresaker Styrets sammensetning Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Geir Heggheim, Rogaland, Aud Jorun Landrø, Trøndelag, Vidar Julien, Hedmark, Linda Gjerde Myren, Møre og Romsdal, Arne Gabriel Krog, Østfold, Ina M. A. Ranberg og Anders T. Øfsti, ansatte valgte. Geir Heggheim ble valgt som ny styreleder, mens Aud Jorun Landrø ble gjenvalgt til nestleder. Linda Gjerde Myren og Arne Gabriel Krog ble valgt som styremedlemmer for henholdsvis 2 og 1 år. Johan Arnt Dahlen ble valgt som årsmøtets ordfører. Styrets arbeid Styret har i løpet av året avholdt ti styremøter, derav tre telefonmøter. I tillegg har styret startet opp en tredelt styreseminarserie om styrearbeid. Det er behandlet totalt 69 saker. Mange av sakene som omfatter Norsvins interne verdikjede og økonomi for datterselskapene er behandlet samtidig i styret til Norsvin International AS. De viktigste sakene fra Norsvin mor sitt styre er nærmere beskrevet nedenfor. Markedssituasjonen og aktivitetene Året startet med 2716 tonn på reguleringslager og en markedsprognose som forventet et overskudd på 6600 tonn i 2013 ut fra uendret konsum av svinekjøtt. Det ble satt i gang premiering av lettere slakt, som varte hele første halvår. Takket være reduserte slaktevekter, også i siste halvår, ble produksjonen gjennom året redusert med 4 %. Engrossalget gjennom året ble redusert med 1 %, etter et svært godt høstsalg. For andre år på rad gikk dermed engrossalget ned ( 0,9 % i fjor). I løpet av året importerte vi i alt 3756 tonn (spekk, WTO-kvote og juleribbe). Ut fra produksjon, import og salg fikk vi i 2013 et markedsoverskudd på 2842 tonn. Etter at 3772 tonn ble eksportert innenfor vår WTO-kvote, satt vi igjen med et reguleringslager på 1785 tonn ved nyttår altså ca tonn lavere enn året før. Året ebbet ut med en ny prognose for neste år på tonn, etter at man hadde regnet med at 1600 tonn skulle forsvinne med en ny lettslakting. Omsetningsavgifta var på 190 øre per kg fram til 1/7 for så å gå øke til 210 øre. Fra 1/ har den så gått ned med 10 øre. For første halvår av 2013 lå engrosprisen ca. 200 øre under målprisnivå, mens man for avtaleåret 2012/13 under ett havnet 151 under målpris. Jordbruksoppgjøret i 2013 ga uendret målpris og engrosprisen lå i snitt 184 øre under målprisen for siste halvåret av Prognosen for avtaleåret 2013/14 var på 200 øre under målprisen. Markedssituasjonen var tema på de fleste av styremøtene. For å sikre tilslutning til lettgrisslaktinga ba styret alle svineprodusenter, både KLF- og norturaleverandører, om å slutte opp om tiltaket med reduksjon av slaktevektene. Ut fra diskusjonen ute i svineprodusentmiljøer valgte styret å uttale seg om at de fortsatt ønsket å videreutvikle svinenæringen og derfor ikke ønsket begrensninger som lukker svinenæringa. Styret ba også SLF innskjerpe sine kontroller av konsesjonsregelverket, samtidig med at markedsaktørene ble bedt om å konkretisere tiltak som må til for å øke salget. Det ble tidlig klart at lettgrisslakting første halvår ikke var tilstrekkelig og at samme ordning ikke kunne fortsette ut året. Etter møter mellom Bondelaget, Nortura Totalmarked og Norsvin ble det besluttet å be slakteriene endre prisprofilen, slik at prisen for større slakt ble lavere. Nortura endret prisløypa, og noen av de mindre uavhengige slakteriene fulgte etter. Presset fra Norsvin på de øvrige slakteriene førte ikke fram, og Nortura endret etter hvert prisen tilbake, av konkurransemessige årsaker. Det som imidlertid fungerte svært bra var Norsvins personlige henvendelse til alle landets svineprodusenter om frivillig å redusere vektene. Mens ca tonn

5 ble tatt ut i form av premiering for lettere slakt i løpet av første halvår, ga reduserte vekter i annet halvår ytterligere 2000 tonn i reduksjon. Norsvin er svært takknemlig for at svineprodusentene og flere slakterier har fulgt Norsvins anmodning. Erkjennelsen av at reduserte slaktevekter alene ikke ville være tilstrekkelig for å fjerne markedsoverskuddet, førte til at markedsregulator også utredet andre produksjonsregulerende tiltak. Tiltakene ble diskutert tett med Bondelaget og Norsvin, og førte til at styret i Nortura vedtok å søke Omsetningsrådet om mulighet for å kjøpe ut smågrisprodusenter (omstillingsbidrag). Denne søknaden ble aldri sendt, da den nye Landbruks- og matministeren, med støtte fra administrativ ledelse i LMD, mente at et slikt utkjøp vil stride mot Jordbruksavtalen fra 2008, der purkeslakt ble tatt ut av markedsordningen. Overgang til AS? Et enstemmig årsmøte i 2012 vedtok at etablering av Norsvin AS skulle utredes og presenteres for vedtak i et senere årsmøte. Styret mente at det grundige arbeidet bak Forretningsplanen har gjort konsernet langt mer markedsorientert og mer forretningsmessig likt et AS. De mente likevel at det fortsatt, på relativt kort sikt, burde arbeides for å legge kjernevirksomhetene inn i et AS. Utviklingen i konsernet har imidlertid ført til at dette ikke haster, samtidig med at en eventuell overgang bør modnes ytterligere blant dagens eiere av Norsvin SA. Styret ønsket derfor å utsette vedtak om etablering av Norsvin AS til årsmøte Norsvins økonomiske situasjon Høsten 2012 ba styret administrasjonen om å foreta en rekke grep, både i USA og i Norge, for å rette opp den likvide situasjonen i konsernet. For Norsvin SA ble det iverksatt tiltak som skulle redusere kostnadene med til sammen kr 10 mill. i Det viktigste grepet var imidlertid intensivering av rapportering fra alle markedene i hele norsvinkonsernet, - rapporter som ble målt opp mot hva som var planlagt i forretningsplanen. Styret signaliserte klart at situasjonen var under kontroll og at den økonomiske utviklingen gjennom året var etter planen. For å sikre nødvendig likviditet og egenkapital til Norsvin International AS ble det besluttet at Norsvin SA ikke skulle kreve royalty for året Dette tilsvarte ca. kr Med tilsvarende ettergivelse fra de andre eierne av NI utgjorde dette til sammen kr i styrket egenkapital og likviditet i NI. Strategiplan Norsvin SA interesseorganisasjonen Årsmøtet i 2013 ble oppstart til utviklingen av en egen strategiplan for Norsvin som interesseorganisasjon. Styret etablerte en egen prosjektgruppe og Ola Jordhøy i selskapet «Steg for Steg» ble hyret inn som prosessdriver. Et omfattende diskusjonsnotat, med en rekke problemstillinger sett opp mot en rekke ulike utviklingstrender, ble sendt ut til lagsappararet. Fylkesledermøtet høsten 2013 ble viet disse problemstillingene, og de viktigste områdene ble tatt videre inn i regionmøtene over hele landet. Etter planen skal strategiplanen vedtas vinteren 2014, etter at fylkeslederne og styret på nytt har hatt gode dialoger rundt framtida og hvordan Norsvin skal møte denne. Ny forretningsplan En ny forretningsplan for perioden for hele norsvinkonsernet ble vedtatt vinteren Bak denne lå en svært grundig analyse av alle Norsvins markeder, både nasjonalt og internasjonalt, med klare prioriteringer og detaljerte framdriftsplaner. Gjennomgangen her har ført til sterke prioriteringer, både når det gjelder hvilke kundegrupper vi skal satse på og hvordan/hva (semin/livdyr) vi skal selge. Arbeidet med forretningsplanene har også ført til nye systemer som skal sikre løpende oversikt og økt kvalitetssikring. Samlokalisering med Geno og ny seminstasjon Etter flere styrebehandlinger vedtok styret at administrasjonen i løpet av 2015 skal flytte inn i et nytt Bio-og innovasjonshus sammen med andre biomiljøer på Hamar. Dette er en milepæl i

6 forhold til å utvikle framtidige arbeidsplasser innen dette fagområdet i Innlandet. Samlokaliseringen vil også styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene generelt og Høgskolen i Hedmark spesielt. Styret vedtok også at det skal bygges ny seminstasjon på Hedemarken, vekk fra dagens store smittepress. Endelig beslutning når det gjelder lokalisering, byggetekniske forhold, investeringsramme og finansieringsmodell vil skje sommeren Styret gikk også inn for å videreføre prosess med formål å realisere salg av deler av Norsvins eiendom. Dette for å styrke Norsvins finansielle situasjon ved bygging av ny seminstasjon. Jordbruksoppgjøret Sammendrag fra Norsvins innspill Norsvin understreker at svinenæringa er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Svineproduksjonen utgjør store volumer med stor betydning for slakterier, kraftfôrindustri og servicebransjer over hele landet. Den norskavlede grisen, som er spesialutviklet til å utnytte norskprodusert korn, produseres tilnærmet uten import av karbohydrater og er derfor svært viktig for opprettholdelse av norsk kornproduksjon, samt kulturlandskapet i landets kornområder. Norsvin krevde på vegne av svineprodusentene, i prioritert rekkefølge: 1. Økt prisnedskrivningstilskudd med 20 øre per kg fôrkorn 2. Heving av målprisen med kr 1,00 per kg svinekjøtt (tilsvarer 3 % kostnadsvekst) 3. Økt dyretallstøtte på 1000 kroner per avlspurke for hver av de 35 første purkene og 30 kroner per slaktegris for de første Andre viktige punkter er: Ytterligere styrking av fraktordningene for korn/kraftfôr Tiltak for økt volum og kvalitet i kornproduksjonen. Utrede tiltak som skal sikre at den reelle pris på importerte proteinråvarer ikke overstiger jordbruksavtalens referansepriser Styrking av velferdsordningene. Finansieringsordninger ved investering Innovasjon Norge i områder med dårlig pantegrunnlag Mulighet for skattemessig fondsavsetning (jmfr. Skogavgift) Satellittene gis avløsertilskudd og dyretallstøtte ut fra produksjonsomfang. Justering av regelverket i forhold til telledato for satellitter. Forhandlingene og resultatet Resultatet var lite positivt for svinenæringa. Økte kornpriser skulle øke kraftfôrprisen med 7 øre, uten muligheter for å kompensere med høyere inntekter. Ut fra Bondelagets egen kalkulator over effekten, ville en kombinertbesetning opp til konsesjonsgrensen få en forverret økonomi, som tilsvarte ca. 75 øre per kg kjøtt. Ettertiden har vist at kraftfôrprisen ble det dobbelte etter at den internasjonale råvareprisen på protein økte mer enn forutsatt i avtalen.

7 Avl Per i dag er innavlsutviklingen 0,42 % per generasjon. Norsvin har, siden 2006, brukt optimalt bidrag (Gencont) for effektivt å forvalte sin avlspopulasjon uten å øke slektskapet i populasjonen utover bærekraftig nivå. Effektiv populasjonsstørrelse er én side av et bærekraftig avlsarbeid. Et bredt avlsmål som tar hensyn til mange egenskapsgrupper, er en annen side. Figuren under viser utvikling i avlsmålet hos landsvin fra 1959 til Som figuren viser er det i dag et mye bredere avlsmål enn i Dette betyr at Norsvin i dag er i bedre stand til å følge med på positive og negative effekter av avlsarbeidet. Figur 1. Utvikling av avlsmålet hos Norsvin landsvin fra 1959 til Avlsmålet for landsvin omfatter i dag 26 egenskaper. Disse er gruppert i 7 delavlsverdier.

8 Statistikk Semin Norsvins salg av sæd er fortsatt stabilt. Samlet sædsalg i 2013 viser 0,2 % økning. des.12 des.13 Endring % Østfold ,3 Akershus ,8 Hedmark ,8 Oppland ,3 Buskerud ,5 Vestfold ,1 Telemark ,3 Aust Agder ,8 Vest Agder ,6 Rogaland ,0 Hordaland ,2 Sogn og Fjordane ,2 Møre og Romsdal ,8 Sør Trøndelag ,9 Nord Trøndelag ,3 Nordland ,1 Troms ,3 Finnmark ,7 Sum ,2 Antall eiere Ved utgangen av 2012 hadde vi 1558 eiere i Norsvin SA. I tabellen nedenfor ser vi at i løpet av 2013 fikk vi 46 nye eiere, mens 95 meldte seg ut. Ved årets utgang har vi 1509 eiere i Norsvin SA. Tabellen under viser endringer i antall eiere per Eiere Eiere Nye Avgang Fylkeslag Akershus Aust Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Trøndelag Vest Agder Vestfold Østfold Sum

9 Tabellen under viser fordelingen per produksjon og støttemedlemmer Smågrisproduksjon 1 15 årspurker Smågrisproduksjon årspurker 520 Smågrisproduksjon årspurker 275 Smågrisproduksjon > 150 årspurker 16 Nav i purkering 14 Satellitt Satellitt > 200 kull 42 Slaktegrisprodusenter slaktegris per år Slaktegrisprodusenter slaktegris per år Slaktegrisprodusenter slaktegris per år Slaktegrisprodusenter > 2000 slaktegris per år Støttemedlemmer 61 SUM Serviceavgiften for 2012 har vært: 1. Eiere med smågris eller kombinert produksjon 1-15 årspurker = kr årspurker = kr årspurker = kr 2300 > 150 årspurker = kr For eiere med kun slaktegrisproduksjon på innkjøpt smågris: slaktegris pr år = kr slaktegris pr år = kr slaktegris pr år = kr 1000 over 2000 slaktegris = kr For eiere som driver som satellitt i purkering: kull pr år = kr 1100 over 200 kull pr år = kr Eiere som ikke driver aktiv svinekjøttproduksjon kr 450 Tilbakeføringen til fylkeslagene har vært kr per fylkeslag + kr 550 per medlem. I tillegg ble det bevilget kroner til spesielle prosjekter i lagsapparatet. Prosjektene det her ble søkt om midler til hadde en totalramme på nesten 1 mill. kroner.

10 På bettet På Norsvins årsmøte på Hamar ble Norsvin Midt-Helgeland overrakt «På Bettet Prisen» for sin innsats i Dette er en æresbevisning som går til et fylkes- eller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Prisen ble delt ut for 19. gang. Gris i 13 Stolt av det! Grunnet nedbemanning hadde Norsvin bestemt å utsette arrangementet av Gris i -kongressen til Imidlertid kom Felleskjøpet og Nortura opp med et tilbud om å arrangere kongressen i samarbeid mellom organisasjonene. Et vellykket Gris i 13 ble arrangert på Hamar november med i alt 568 deltagere. På kongressen delte Norsvin ut «Godgris»-prisen til Bjørn Lium, mangeårig leder for «Helsetjenesten for Svin» og ildsjel for norsk svinehelse. Kursing av tillitsvalgte Olaug Høyheim og Johan Arnt Dahlen deltok på kurset Møteledelse og Ordførerrolla, mens Willy Finnbakk deltok på Kurs i landbrukspolitikk. Norsvin styre er i gang med styrekompetansekurs. Informasjon Norsvins viktigste informasjonskilde er websidene. I tillegg sendes det månedlige nyhetsbrevet «dialog» ut til alle tillitsvalgte per mail. Vi har dette året også lansert et nytt epost-nyhetsbrev som sendes ut til en bred gruppe mottakere som består av alt fra politikere, statsinstitusjoner, låne- og finansinstitusjoner, medier og andre interessenter som vi ønsker å øke kunnskapen om Norsvin hos. Vi økte også vår tilstedeværelse i sosiale medier og vil fortsette å utvikle oss på disse arenaene i året som kommer. Utstillinger Norsvin deltar i regi av fylkes- og lokallag på noen faste utstillinger/ messer rundt om i landet hvert år. Den største er Dyrskun i Seljord som trekker nærmere publikummere fra hele landet. Det er Norsvin Telemark som er primus motor her i godt samarbeid med Norsvin Vestfold og Buskerud. I år deltok avlskonsulentgruppa fra Norsvin sentralt. I tillegg deltok personer fra administrasjonen og i fra Norsvins styre sammen med fylkeslaget i Rogaland på Agrovisjon i Stavanger oktober. Over 8000 publikummere besøkte messa, og Norsvins stand var godt besøkt.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer