Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Oppdragsnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692"

Transkript

1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn

2 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Alsgården, Notveien 17, NO-8013 Bodø n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 2 av 80

3 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 Innhold 1 Planens formål Kort om bakgrunnen Formålet 8 2 Planens hovedinnhold Fysisk beliggenhet Data om planforslaget beskrivelse av planforslaget arealoppgave 15 3 Planens virkninger Landskap Natur kulturminner og kulturmiljø klima nærmiljø Forurensning trafikk og transport annen infrastruktur næringsliv og sysselsetting tilgjengelighet for alle forhold til flyplassen og innflygningssoner Risiko og sårbarhet påvirkning av konkurranseforholdene Barn og unges interesser 19 4 Planens forhold til andre planer som gjelder for området kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplan 21 5 KU Tema Landskap BAKGRUNN LANDSKAPSMESSIGE TILTAK Visualisering SOL SKYGGE Konklusjon og anbefalinger 39 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 3 av 80

4 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 6 KU Tema Nærmiljø Innledning Definisjon og avgrensning av tema Rikspolitiske retningslinjer Analyse av nærmiljø Referansesituasjonen Aktører i området Verdi Omfang og konsekvens Samlet vurdering av konsekvenser for nærmiljøet Forslag til avbøtende tiltak Konsekvenser under anleggsperioden 50 7 KU Tema trafikk og transport Innledning Tiltaket Beliggenhet Turproduksjon Generelt Turproduksjon hotell med konferanse Turproduksjon næringsdel med kontor Turproduksjon ansatte på dagens terminalbygg og driftsbygg Reisemidler Turproduksjon antall kjøretøy pr.døgn Trafikkanalyse Forutsetninger Trafikktellinger Trafikkfordeling Trafikkavvikling Parkering konsekvenser av tiltaket for trafikk og transport Generelt Behov for 4-feltsvei Kryssløsninger Trafikksikkerhet Kapasitet Fremkommelighet Kollektivløsninger 65 8 KU Tema forhold til flyplassen og innflygningssoner Bakgrunn Flyoperative hinderflater Generelt Utflygningsflate, Innflygningsflate, Horisontalflate, Sideflate, n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 4 av 80

5 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Konisk flate, Indre innflygningsflate, Utflygningsflate for avbrutt landing, Indre sideflate, Konklusjon siktforhold Konsekvenser for flynavigasjon, turbulens mm Innsyn mot militære OPERATIVE INSTALLASJONER konklusjon og oppsummering 72 9 KU Tema Påvirkning av konkurranseforholdene Bakgrunn Tomtepriser tomten ved meholten utbyggingskostnader Planprosess og medvirkning Deltakere i planprosessen Tidsrammen for planarbeidet Innspill til planarbeidet 79 Forslag til reguleringsbestemmelser Vedlegg 1: ROS analyse for hotell og næringsbygg Vedlegg 2: Støyrapport Vedlegg 3: Planprogram Vedlegg 4: Sjekkliste for ROS analyse Vedlegg 5: Flyoperative sideflater, plan Vedlegg 6: Flyoperative sideflater, profil Vedlegg 7: Reguleringsplankart n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 5 av 80

6 Sammendrag Illustrasjonen ovenfor beskriver i enkelthet hva som er planlagt. Det er gjennomført en konsekvensutredning basert på et vedtatt planprogram med 6 ulike tema. For landskap anses tiltaket å ha en liten negativ konsekvens. Landskapsmessige tiltak vil være å få avsluttet og arrondert terrenget mellom planlagt bebyggelse og kirkegården på en fin og naturlig måte. Beplantning med trær uten bær og etablering av en støyskjerm oppe på terrengformen som beveger seg inn i bebyggelsen kan være aktuelle tiltak. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 6 av 80

7 Mht flyplasstøy (bakkeaktivitet), gir ny bygningsmasse bedre støyskjerming enn eksisterende terreng. Bygget kan i seg selv betraktes som et støyreduserende tiltak mot flyplasstøy, og det planlegges derfor ikke ytterligere tiltak mot flyplasstøy. Når det gjelder veitrafikkstøy vil det bli mer støy i østre del av Olav V. gt og mindre støy i vestre del. Støyreduserende tiltak vil være å sette opp noen støyskjermer langs Olav V. gt. Når det gjelder nærmiljøet er det spesielt støyskjerming som er det mest aktuelle avbøtende tiltaket. Dette er omtalt ovenfor. Kunsten på dagens støyskjerm bør flyttes ut på parkeringshuset. Konsekvensene for nærmiljøet anses som liten negativ. Tiltaket vil ha noen konsekvenser for trafikk. Aktuelle tiltak vi være å bygge en ny rundkjøring i Olav V gt. som gir atkomst til den planlagte bebyggelsen. Med de føringer som ligger i kollektivtrafikkplanen for Bodø vil området få en god kollektivdekning. Det er utarbeidet en risikoanalyse av Det Norske Veritas for å se om den planlagte bygningsmassen vil kunne ha sikkerhetsmessig innvirkning på fly- og helikopteroperasjoner (sivil og militær) med tilhørende oppdrag på Bodø lufthavn. På bakgrunn av denne er det ingen formelle grunner til å ikke gå videre med prosjektet. Resultatet fra risikovurderingen gir viktige innspill til det videre prosjekteringsarbeidet. Nødvendige undersøkelser og analyser er tatt inn i forslag til reguleringsplanens bestemmelser. Det er vurdert det slik at utbyggingskostnadene for en utbygging ved Bodø lufthavn ikke vil være så gunstige at de påvirker konkurranseforholdene for næringsbygg i Bodø. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 7 av 80

8 1 Planens formål 1.1 KORT OM BAKGRUNNEN I forbindelse med annonsering av oppstart ble det annonsert 2 planer. En detaljregulering i vest samt en områderegulering i øst med konsekvensutredning. I ettertid ble de bestemt å slå sammen planene til en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Ved annonsering ble planområdet i vest forlenget til dagens hovedatkomst. I forbindelse med utredning av tema trafikk ble det konkludert med at dagens kryss kan beholdes omtrent slik som i dag. Det har derfor ikke vært behov for å omregulere området i vest. 1.2 FORMÅLET Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for å bygge parkeringshus, konferansehotell samt bygge ut en næringsdel med kontorlokaler i nærheten av Bodø lufthavn. Det legges til rette for en samvirkning mellom næringsdel og konferansehotell slik at næringsdelen kan benytte møterom og andre konferansefasiliteter i hotellet. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 8 av 80

9 2 Planens hovedinnhold 2.1 FYSISK BELIGGENHET Området ligger øst for dagens terminal. Planområdet strekker seg fra dagens langtidsparkering og østover til gravlunden. Videre går planområdet like nord for Olav V gt for å få plass til en ny rundkjøring. Mot sør grenser planområdet til et planlagt avvisingsområde. Se figur nedenfor. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 9 av 80

10 2.2 DATA OM PLANFORSLAGET Illustrasjonen ovenfor beskriver i enkelthet de overordnede data om planen: 2 Parkeringshus i 3 etasjer Konferansehotell med plass til 200 rom og parkering i kjeller Kontorbygg ca m2 med parkering i kjeller Atkomst via ny rundkjøring i Olav V.gt Gangatkomst under tak til hele anlegget via dagens pir n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 10 av 80

11 2.3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET En ser for seg at det legges opp til parkering på nederste nivå (plan 1) for en stor del av bygningsmassen. Det antas at parkeringshuset i nordvest bygges ut først med 3 etasjer. Det kan være aktuelt med parkering på taket til parkeringshuset, spesielt i sommermånedene. Deretter legges det opp til bygging av hotellet. En mulig løsning er å anlegge parkering under konferansedelen i hotellet. Parkeringen kan bygges i tilknytning til parkeringshuset. Videre er det lagt opp til at det kan bygges et parkeringshus i sør, med 3 etasjer.. Siste del av utbyggingen vil være kontorbygget. For kontorbygget kan det være en løsning å bygge 2 etasjer over 2 etasjer med parkering i sørøst. Videre nordover er det lagt opp til at etasjehøydene kan økes til 7 etasjer. Høyden til byggene avgrenses av de flyoperative hinderflatene (se vedlegg 5 og 6). Dette er nærmere dokumentert i konsekvensutredningen. Den planlagte rundkjøring i Olav V gt vil gi atkomst til både hotell, parkeringshus og næringsarealer. Det vil være naturlig for de fleste som i dag parkerer på langtidsparkeringen å benytte dette krysset. Hovedatkomsten i vest vil dermed avlastes. Nedenfor er det vist noen skisser som viser en mulig kryssløsning med tilhørende anlegg for området i sin helhet. Mulig løsning, plan 1 etasje n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 11 av 80

12 Mulig løsning, plan 2 etasje Tiltaket starter i enden av østre pir. Parkeringshuset erstatter dermed funksjonen til dagens støyskjerm øst for piren. Kunsten som er montert på støyskjermen kan flyttes ut på P-hus mot Olav V. gt. Som en ser av skissen for plan 2 legges det opp til en gangforbindelse som forbinder terminalen med både parkeringshus, hotell og kontorer. Ideen er å bygge en ekstra etasje i dagens vestre pir slik at det er mulig å gå under tak helt til terminalen. Gangforbindelsen er vist med rødt i figuren ovenfor. Det kan tilrettelegges for en gangforbindelse for den planlagte bebyggelsen i både nivå 2 og nivå 3 (se også figuren nedenfor). n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 12 av 80

13 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Mulig løsning, plan 3 etasje n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 13 av 80

14 Mulig løsning, plan 4 etasje Mulig løsning, plan 5 etasje Planforslaget legger opp til at det meste av Meholten sprenges bort. Mot øst legges det inn en liten grønn buffersone mot gravlunden. Sør for planområdet er det lagt til rette for å bygge en ny avisingsplattform. Det antas at det må sprenges bort i størrelsesorden m3 prosjekterte faste masser. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 14 av 80

15 Det legges opp til en kollektivløsning ved Bodø lufthavn. I kollektivplan for Bodø ligger det inne et forslag om en pendelrute som går via sentrum og ut til Bodø lufthavn. Hvis dette blir vedtatt vil området få en meget god kollektivdekning. Foran dagens terminal vil det legges til rette for busstopp for både lokalbusser og regionsbusser (se punkt 7.4.7). 2.4 AREALOPPGAVE Totalt er planområdet på 37.6 daa. Formål /arealkategori Kode Areal (daa) 1. Bebyggelse og anlegg Kontor N1 8.3 Hotell/overnatting H Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg KV Vann- og avløpsanlegg VA1 0.8 Fortau FT Gang-/sykkelveg GS1 0.4 Annen veggrunn teknisk anlegg AVT Parkeringshus/-anlegg PH Grønnstruktur Park P Vegetasjonsskjerm VS1 6.1 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 15 av 80

16 3 Planens virkninger 3.1 LANDSKAP 3.2 NATUR Se konsekvensutredningstema landskap, kapittel 5 Det er ikke kjent at planområdet innehar spesielle naturtyper eller biologisk mangfold som må utredes på KU nivå. 3.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Det ligger inne et fredningsforslag på terminalen og pirene. Dette er en del av Avinors landsverneplan. Avinors representant avholdt et uformelt møte med Riksantikvaren tidlig i planprosessen, og det ble konkludert med at en utbygging øst for den østligste piren var akseptabelt med tanke på verneforslaget. Reguleringsplanforslaget har ivaretatt dette. Verneforslaget er vist i figuren nedenfor. Fredningsforslag for Bodø lufthavn n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 16 av 80

17 3.4 KLIMA Det er utarbeidet sol/skyggediagram for bebyggelsen. Diagrammer med analyser er vist i konsekvensutredningstema landskap i kapittel 5. En værstatistikk for Bodø lufthavn siste år er vist nedenfor. Det som bør trekkes frem av almen kunnskap og som kan bekreftes av siste års værdata, er at det er relativt mye vind i dette området. Det kan også bemerkes at det er relativt høye maksverdier for sterkeste vind gjennom hele året. Det er spesielt med fokus på vinden at det er tilrettelagt for gangforbindelser under tak mellom den planlagte bebyggelsen og terminalen. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 17 av 80

18 3.5 NÆRMILJØ Se konsekvensutredningstema nærmiljø, kapittel FORURENSNING Tiltaket anses ikke å generere forurensning til luft og vann. Tiltaket er utredet mht. støy. Se egen rapport i vedlegg TRAFIKK OG TRANSPORT Se konsekvensutredningstema, kapittel ANNEN INFRASTRUKTUR Det er planlagt bygging av en ny vannledning i området. Vannledningen er tenkt lagt i g/s-vei på motsatt side av Olav V gt. Sikkerhetssone mot vann og avløpsledninger er 4 m fra bygning. Avstanden til vannledningen er såpass stor at dette anses ikke å bli noe problem. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 18 av 80

19 3.9 NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING Terminalen med flytårn er en stor arbeidsplass med over 500 ansatte. Tiltaket vil medføre en betydelig økning av arbeidsplasser i dette området. Det er behov for å øke hotellkapasiteten i Bodø, både når det gjelder hotellsenger og konferanse. Det finnes mange planer om hotellprosjekter i Bodø men ingen er ennå realisert. Med en beliggenhet nært lufthavna vil dette hotellet være et attraktivt tilbud for reisende til Bodø. For kontorbygget legges det opp til et samspill med hotellet slik at møterom og konferansesaler kan benyttes av begge. Med et såpass stort byggevolum ligger det til rette for å utvikle spennende kompetansemiljøer innenfor flere områder, med tilhørende økt sysselsetting for området og byen. Det er nærliggende å tenke muligheter innenfor et flyteknisk miljø, olje/gass og andre kunnskapsbaserte virksomheter TILGJENGELIGHET FOR ALLE Alle utomhus arealer, parker, torg, fortau og lignende skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle FORHOLD TIL FLYPLASSEN OG INNFLYGNINGSSONER Se konsekvensutredningstema kapittel RISIKO OG SÅRBARHET Det Norske Veritas har utført en egen ROS analyse for hotellet og næringsbygget. Se egen rapport i Vedlegg 1. For øvrig vises det til sjekkliste for ROS analyse vedlegg PÅVIRKNING AV KONKURRANSEFORHOLDENE Se konsekvensutredningstema, kapittel BARN OG UNGES INTERESSER Se Konsekvensutredningstema nærmiljø, kapittel 6 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 19 av 80

20 4 Planens forhold til andre planer som gjelder for området 4.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL I kommuneplanens arealdel er området regulert til eksisterende bybebyggelse og flyplass. Kartet under viser kommunedelplan for Bodø sentrum der området nord for RV80 er regulert til friområde og fremtidig erverv. Området sør for RV80 (øst for planområdet) er regulert til gravlund. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 20 av 80

21 4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLAN Gjeldende reguleringsplan i området sør for RV80 og den østre delen nord for RV80 er reguleringsplan for Bodø Lufthavn Meholten ( ), plan ID 1156_01. Området er regulert til allmennyttig formål menighetshus, friområde park og trafikkområde flyplass. Gjeldende reguleringsplan i området nord for RV80 er bebyggelsesplan for Gråholten ( ), plan ID Området er regulert til friområde/anlegg for lek, idrett og sport. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 21 av 80

22 Grønn plakat for Sentrum og Saltvern/Rønvik ble utarbeidet som vedlegg til kommuneplanens arealdel (2002). Temakartet var ikke juridisk bindene og ble ikke videreført ved rullering av kommuneplanen, men kan gi en indikasjon på den grønne verdien av området. Utsnitt fra grønn plakat er vist under. I følge grønn plakat har den sørlige delen av området nord for RV80 kategori 2 områder som ikke skal omdisponeres uten en grundig konsekvensanalyse. Den nordlige delen av området nord for RV80 og noe areal vest for gravlunden har kategori 1 områder der omdisponering ikke må forekomme. I følge grønn plakat har den sørlige delen av området nord for RV80 kategori 2 områder som ikke skal omdisponeres uten en grundig konsekvensanalyse. Den nordlige delen av området nord for RV80 og noe areal vest for gravlunden har kategori 1 områder der omdisponering ikke må forekomme. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 22 av 80

23 5 KU Tema Landskap 5.1 BAKGRUNN Det skal utredes landskapsmessige endringene som følge av tiltaket. Det skal utarbeides visualiseringer på fotomontasje/3d-bilder fra aktuelle synsvinkler. Sol/skyggediagram for ny bebyggelse utarbeides. Tiltaket er plassert på Meholten som er en kolle like øst for dagens lufthavn, øst for ny bebyggelse ligger en kirkegård. Siden kollen fjernes i forbindelse med tiltaket må det utarbeides landskapsmessige tiltak i randsonene for å tilpasse prosjektet til omgivelsene. 5.2 LANDSKAPSMESSIGE TILTAK Med ny bebyggelse som foreslått i reguleringsplanen blir dagens terreng senket 6-7 meter. I rommet mellom kirkegården og planlagt byggegrense for ny bebyggelse, bør en arrondere terrenget på en måte som gjør overgangen til eksisterende terreng mest mulig naturlig. Sør for kirkegården ligger det en voll, denne vollen er tenkt å videreføres mot vest. Mellom avisingsområde og ny bebyggelse danner det seg en åpning, det er naturlig å avslutte vollen i dette rommet. Vollen er skissert med en høyde på ca. 18 m, som tilsvarer høyden på dagens voll sør for kirkegården. Dersom det er mulig, ønsker man å heve denne vollen noe, både med tanke på støy, men også for den visuelle effekten med å skape et småkupert landskap. Vollen er skissert med bratt skråning mot taksebanen og noe slakere side mot bebyggelsen. Videre er det tenkt at terrenget kan slynge seg nordover fra vollen, langs fasaden til ny bebyggelse. I åpningen som ny bebyggelsen danner er det planlagt å legge terrenget så langt inn som mulig. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 23 av 80

24 Dette er ønskelig for å oppnå mest mulig bevegelse i terrenget, og for å redusere støy fra flyplassen. Oppå terrengformen som beveger seg inn i bebyggelsen kan det være aktuelt med en støyskjerm, spesielt av estetiske hensyn. En støyskjerm kan være en natursteinsmur eller den kan ha et mer moderne uttrykk, men det er ønskelig at støytiltaket skal harmonere og være et fint element både mot planlagt bebyggelse og mot kirkegården. Ved å etablere denne terrengformen, en slyngende og småkupert overgang, får vi avsluttet terrenget mellom kirkegården og ny bebyggelse på en naturlig og fin måte. Samtidig får vi muligheten til å etablere spennende og varierende utsiktpunkt fra den nye bebyggelsen. Når det gjelder vegetasjon er det foreslått naturlig revegetering. Toppmassene må tas av og lagres på en forsvarlig måte. Når skråningen mot ny bebyggelse har fått sin form, legges vekstmassene tilbake. På denne måten bruker vi frømaterialet i toppmassene til å danne et grønt og stedstilpasset anlegg, som på en naturlig måte blir en del av omgivelsene. Det bør beplantes med trær uten bær slik at fugler ikke tiltrekkes til området. 5.3 VISUALISERING n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 24 av 80

25 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 25 av 80

26 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 26 av 80

27 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 27 av 80

28 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 28 av 80

29 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 29 av 80

30 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 30 av 80

31 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 31 av 80

32 5.4 SOL SKYGGE Nedenfor er det vist sol-skyggediagram for tiltaket. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 32 av 80

33 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 33 av 80

34 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 34 av 80

35 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 35 av 80

36 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 36 av 80

37 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 37 av 80

38 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 38 av 80

39 5.5 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Med de landskapsmessige tilpasninger som er foreslått mellom det foreslåtte tiltaket og kirkegården vil overgangen mellom terrengformene mykes opp. Ved å etablere denne terrengformen, en slyngende og småkupert overgang, får en avsluttet terrenget mot ny bebyggelse på en naturlig og fin måte. Visualiseringene viser en mulig bebyggelse basert på volumbetraktninger. I det videre arbeid må det arbeides videre med arkitektonisk utforming, enten i form av en arkitektkonkurranse, eller direkte i forbindelse med prosjektering. Når det gjelder sol og skyggetegningene viser dette at tiltaket har liten innvirkning på omgivelsene. Boligene helt i enden av Storsteinhaugen vil få noe skygge i forkant av eiendommene tidlig på dagen i september. For øvrig vil ingen boligtomter blir berørt av tiltaket mht. skyggevirkninger. Totalt sett anses de landskapsmessige verdiene av Meholten til å ha middels verdi. Tiltaket anses å ha en liten til middels negativt omfang. I henhold til Statens vegvesens håndbok 140 for konsekvensanalyser anses tiltaket å ha en liten negativ konsekvens mht. landskap. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 39 av 80

40 6 KU Tema Nærmiljø 6.1 INNLEDNING Nærmiljø omhandler de som bor eller er brukere av et område og kan knyttes til de fysiske omgivelsene og deres betydning for beboere og brukere. Friluftsliv, uteopphold og lek er sentrale områder. Deler av området er regulert til friområde og området grenser opp mot en gravlund i øst. Tiltakets konsekvens for friluftsområdet og konsekvensen av tiltakets nærhet til gravlunden i sin helhet skal utredes. Omfanget av friluftslivet i og omkring planområdet skal kartlegges, herunder avgrensning av influensområdet. Kartleggingen baseres på datakilder som sier noe om aktivitet knyttet til friluftsliv og/eller idrettslige aktiviteter, intervjuer av representanter fra friluftslivsorganisasjoner/idrettslag og fra ansvarlige kommunale etater. Kartleggingen danner grunnlag for vurderinger av hva tiltaket antas å bety for nærmiljø og friluftsliv i området. Tiltakene skal vurderes opp mot 0-alternativet. 0-alternativet vil i denne sammenhengen være dagens situasjon. Avbøtende tiltak vil vurderes. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 40 av 80

41 6.2 DEFINISJON OG AVGRENSNING AV TEMA Begrepet nærmiljø kan i planleggingssammenheng knyttes til de fysiske omgivelsene og deres betydning for beboere og brukere. For opphold og fysisk aktivitet knyttet til bolig- og tettstedsnære friområder/parker er friluftsliv, uteopphold og lek sentrale områder Omfanget av friluftsliv i og omkring planområdet skal kartlegges og tiltakets konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i området skal utredes. I tillegg skal konsekvensen av tiltakets nærhet til gravlunden utredes. Opplevelsen av de visuelle omgivelsene har sammenheng med opplevelsen av nærmiljøet. Utsikt og sol- og skyggeforhold beskrives under eget utredningstema, landskap. Støy er også avgjørende for oppholdsmiljø i bynære områder. Støy beskrives under eget utredningstema, forurensning. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy og støytiltak omtales under tema nærmiljø. Trafikk beskrives under eget utredningstema. Sykling og gange som transportform omtales under tema nærmiljø. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 41 av 80

42 6.3 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Plan- og bygningslovens (2008) formålsparagraf sier at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 6.4 ANALYSE AV NÆRMILJØ Referansesituasjonen Grunnlagsdata for kartlegging av referansesituasjonen Møte med Matti Jannti (idrett/friluftsliv/nærmiljø, Bodø kommune) Tlf samtale med Bodø friluftsforum Mail fra Gråholten velforening Befaring i området Bodø kommunes karttjeneste på nett (ortofoto, grunnkart) Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Avgrensning av planområdet er redegjort for i kap Influensområdet omfatter hele friområdene nord og sør for RV80, gravlunden øst for planområdet og boligområdene rundt planområdet. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 42 av 80

43 RV80 RV80 som går gjennom undersøkelsesområdet, det området som vil/kan bli påvirket av tiltaket, har en fartsgrense på 50 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca 7000 øst for rundkjøringen ved gravlunden. Det går en gang- og sykkelveg langs nordsiden av vegen. Denne benyttes av turgåere og passasjerer som skal til og fra flyplassen Friområdet nord for RV80 (Gråholten) n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 43 av 80

44 Det er en haug nordøst i området og ellers noe mindre løvskog. Den nordligste delen er tilrettelagt og benyttes til lek, aking og ballplass. Den midtre delen av området benyttes til turgåing og hundelufting. Arealet lengst vest i friområdet benyttes til parkering. Den sørlige delen mot RV80 benyttes marginalt og er ikke tilrettelagt for noen aktivitet. Det foreligger heller ingen planer for tilrettelegging av området. Det er altså svært lite/ingen aktivitet i den delen av friområdet som inngår i planområdet/berøres av tiltaket. Friområdet grenser til boligområder og atkomstveger i nord og vest. I øst grenser området mot en trafostasjon. Gråholten fungeres som et effektivt skjermområde mellom boligfeltene og RV80. Gråholten ble i forbindelse med rullering av kommuneplanen vurdert for etablering av idrettshall. Konklusjonen var at området var lite egnet da arealet var lite og beliggenheten lite attraktiv Området sør for RV80 Området består av en ås med løvtrær. Store deler av området er sperret av med gjerde mellom RV80 og flyplassen. Området er ikke tilrettelagt og benyttes ikke til noen aktivitet. Det går ikke gang- og sykkelveg på sørsiden av RV80 og det er ikke planlagt noen tilrettelegging av området. Området grenser mot kirkegården i øst og flyplassen i sør og vest Kirkegården Kirkegården har atkomst via rundkjøring i krysset RV80/Fridtjof Nansens vei. Det er i følge Bodø Kirkelige fellesråd planlagt utvidelse av den vestlige delen av kirkegården mot RV80. Det er ikke planlagt utvidelse vestover mot flyplassen Aktører i området Oppsummering av innspill til planprogrammet fra Sameiet Gildeskålveien 101 (brev datert ): Sameiet er sterkt imot at friareal omgjøres til offentlig trafikkformål, rundkjøring. Bodø kommune har mindre tilgjengelig friareal i byområdet enn det loven krever, noe som ble bekreftet av Fylkesmannen i Polar landskap vurderte i 2006 at Gråholten/Gråholtmyra ikke bør n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 44 av 80

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer