Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Oppdragsnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692"

Transkript

1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn

2 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Alsgården, Notveien 17, NO-8013 Bodø n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 2 av 80

3 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 Innhold 1 Planens formål Kort om bakgrunnen Formålet 8 2 Planens hovedinnhold Fysisk beliggenhet Data om planforslaget beskrivelse av planforslaget arealoppgave 15 3 Planens virkninger Landskap Natur kulturminner og kulturmiljø klima nærmiljø Forurensning trafikk og transport annen infrastruktur næringsliv og sysselsetting tilgjengelighet for alle forhold til flyplassen og innflygningssoner Risiko og sårbarhet påvirkning av konkurranseforholdene Barn og unges interesser 19 4 Planens forhold til andre planer som gjelder for området kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplan 21 5 KU Tema Landskap BAKGRUNN LANDSKAPSMESSIGE TILTAK Visualisering SOL SKYGGE Konklusjon og anbefalinger 39 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 3 av 80

4 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 6 KU Tema Nærmiljø Innledning Definisjon og avgrensning av tema Rikspolitiske retningslinjer Analyse av nærmiljø Referansesituasjonen Aktører i området Verdi Omfang og konsekvens Samlet vurdering av konsekvenser for nærmiljøet Forslag til avbøtende tiltak Konsekvenser under anleggsperioden 50 7 KU Tema trafikk og transport Innledning Tiltaket Beliggenhet Turproduksjon Generelt Turproduksjon hotell med konferanse Turproduksjon næringsdel med kontor Turproduksjon ansatte på dagens terminalbygg og driftsbygg Reisemidler Turproduksjon antall kjøretøy pr.døgn Trafikkanalyse Forutsetninger Trafikktellinger Trafikkfordeling Trafikkavvikling Parkering konsekvenser av tiltaket for trafikk og transport Generelt Behov for 4-feltsvei Kryssløsninger Trafikksikkerhet Kapasitet Fremkommelighet Kollektivløsninger 65 8 KU Tema forhold til flyplassen og innflygningssoner Bakgrunn Flyoperative hinderflater Generelt Utflygningsflate, Innflygningsflate, Horisontalflate, Sideflate, n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 4 av 80

5 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Konisk flate, Indre innflygningsflate, Utflygningsflate for avbrutt landing, Indre sideflate, Konklusjon siktforhold Konsekvenser for flynavigasjon, turbulens mm Innsyn mot militære OPERATIVE INSTALLASJONER konklusjon og oppsummering 72 9 KU Tema Påvirkning av konkurranseforholdene Bakgrunn Tomtepriser tomten ved meholten utbyggingskostnader Planprosess og medvirkning Deltakere i planprosessen Tidsrammen for planarbeidet Innspill til planarbeidet 79 Forslag til reguleringsbestemmelser Vedlegg 1: ROS analyse for hotell og næringsbygg Vedlegg 2: Støyrapport Vedlegg 3: Planprogram Vedlegg 4: Sjekkliste for ROS analyse Vedlegg 5: Flyoperative sideflater, plan Vedlegg 6: Flyoperative sideflater, profil Vedlegg 7: Reguleringsplankart n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 5 av 80

6 Sammendrag Illustrasjonen ovenfor beskriver i enkelthet hva som er planlagt. Det er gjennomført en konsekvensutredning basert på et vedtatt planprogram med 6 ulike tema. For landskap anses tiltaket å ha en liten negativ konsekvens. Landskapsmessige tiltak vil være å få avsluttet og arrondert terrenget mellom planlagt bebyggelse og kirkegården på en fin og naturlig måte. Beplantning med trær uten bær og etablering av en støyskjerm oppe på terrengformen som beveger seg inn i bebyggelsen kan være aktuelle tiltak. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 6 av 80

7 Mht flyplasstøy (bakkeaktivitet), gir ny bygningsmasse bedre støyskjerming enn eksisterende terreng. Bygget kan i seg selv betraktes som et støyreduserende tiltak mot flyplasstøy, og det planlegges derfor ikke ytterligere tiltak mot flyplasstøy. Når det gjelder veitrafikkstøy vil det bli mer støy i østre del av Olav V. gt og mindre støy i vestre del. Støyreduserende tiltak vil være å sette opp noen støyskjermer langs Olav V. gt. Når det gjelder nærmiljøet er det spesielt støyskjerming som er det mest aktuelle avbøtende tiltaket. Dette er omtalt ovenfor. Kunsten på dagens støyskjerm bør flyttes ut på parkeringshuset. Konsekvensene for nærmiljøet anses som liten negativ. Tiltaket vil ha noen konsekvenser for trafikk. Aktuelle tiltak vi være å bygge en ny rundkjøring i Olav V gt. som gir atkomst til den planlagte bebyggelsen. Med de føringer som ligger i kollektivtrafikkplanen for Bodø vil området få en god kollektivdekning. Det er utarbeidet en risikoanalyse av Det Norske Veritas for å se om den planlagte bygningsmassen vil kunne ha sikkerhetsmessig innvirkning på fly- og helikopteroperasjoner (sivil og militær) med tilhørende oppdrag på Bodø lufthavn. På bakgrunn av denne er det ingen formelle grunner til å ikke gå videre med prosjektet. Resultatet fra risikovurderingen gir viktige innspill til det videre prosjekteringsarbeidet. Nødvendige undersøkelser og analyser er tatt inn i forslag til reguleringsplanens bestemmelser. Det er vurdert det slik at utbyggingskostnadene for en utbygging ved Bodø lufthavn ikke vil være så gunstige at de påvirker konkurranseforholdene for næringsbygg i Bodø. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 7 av 80

8 1 Planens formål 1.1 KORT OM BAKGRUNNEN I forbindelse med annonsering av oppstart ble det annonsert 2 planer. En detaljregulering i vest samt en områderegulering i øst med konsekvensutredning. I ettertid ble de bestemt å slå sammen planene til en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Ved annonsering ble planområdet i vest forlenget til dagens hovedatkomst. I forbindelse med utredning av tema trafikk ble det konkludert med at dagens kryss kan beholdes omtrent slik som i dag. Det har derfor ikke vært behov for å omregulere området i vest. 1.2 FORMÅLET Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for å bygge parkeringshus, konferansehotell samt bygge ut en næringsdel med kontorlokaler i nærheten av Bodø lufthavn. Det legges til rette for en samvirkning mellom næringsdel og konferansehotell slik at næringsdelen kan benytte møterom og andre konferansefasiliteter i hotellet. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 8 av 80

9 2 Planens hovedinnhold 2.1 FYSISK BELIGGENHET Området ligger øst for dagens terminal. Planområdet strekker seg fra dagens langtidsparkering og østover til gravlunden. Videre går planområdet like nord for Olav V gt for å få plass til en ny rundkjøring. Mot sør grenser planområdet til et planlagt avvisingsområde. Se figur nedenfor. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 9 av 80

10 2.2 DATA OM PLANFORSLAGET Illustrasjonen ovenfor beskriver i enkelthet de overordnede data om planen: 2 Parkeringshus i 3 etasjer Konferansehotell med plass til 200 rom og parkering i kjeller Kontorbygg ca m2 med parkering i kjeller Atkomst via ny rundkjøring i Olav V.gt Gangatkomst under tak til hele anlegget via dagens pir n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 10 av 80

11 2.3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET En ser for seg at det legges opp til parkering på nederste nivå (plan 1) for en stor del av bygningsmassen. Det antas at parkeringshuset i nordvest bygges ut først med 3 etasjer. Det kan være aktuelt med parkering på taket til parkeringshuset, spesielt i sommermånedene. Deretter legges det opp til bygging av hotellet. En mulig løsning er å anlegge parkering under konferansedelen i hotellet. Parkeringen kan bygges i tilknytning til parkeringshuset. Videre er det lagt opp til at det kan bygges et parkeringshus i sør, med 3 etasjer.. Siste del av utbyggingen vil være kontorbygget. For kontorbygget kan det være en løsning å bygge 2 etasjer over 2 etasjer med parkering i sørøst. Videre nordover er det lagt opp til at etasjehøydene kan økes til 7 etasjer. Høyden til byggene avgrenses av de flyoperative hinderflatene (se vedlegg 5 og 6). Dette er nærmere dokumentert i konsekvensutredningen. Den planlagte rundkjøring i Olav V gt vil gi atkomst til både hotell, parkeringshus og næringsarealer. Det vil være naturlig for de fleste som i dag parkerer på langtidsparkeringen å benytte dette krysset. Hovedatkomsten i vest vil dermed avlastes. Nedenfor er det vist noen skisser som viser en mulig kryssløsning med tilhørende anlegg for området i sin helhet. Mulig løsning, plan 1 etasje n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 11 av 80

12 Mulig løsning, plan 2 etasje Tiltaket starter i enden av østre pir. Parkeringshuset erstatter dermed funksjonen til dagens støyskjerm øst for piren. Kunsten som er montert på støyskjermen kan flyttes ut på P-hus mot Olav V. gt. Som en ser av skissen for plan 2 legges det opp til en gangforbindelse som forbinder terminalen med både parkeringshus, hotell og kontorer. Ideen er å bygge en ekstra etasje i dagens vestre pir slik at det er mulig å gå under tak helt til terminalen. Gangforbindelsen er vist med rødt i figuren ovenfor. Det kan tilrettelegges for en gangforbindelse for den planlagte bebyggelsen i både nivå 2 og nivå 3 (se også figuren nedenfor). n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 12 av 80

13 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn Mulig løsning, plan 3 etasje n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 13 av 80

14 Mulig løsning, plan 4 etasje Mulig løsning, plan 5 etasje Planforslaget legger opp til at det meste av Meholten sprenges bort. Mot øst legges det inn en liten grønn buffersone mot gravlunden. Sør for planområdet er det lagt til rette for å bygge en ny avisingsplattform. Det antas at det må sprenges bort i størrelsesorden m3 prosjekterte faste masser. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 14 av 80

15 Det legges opp til en kollektivløsning ved Bodø lufthavn. I kollektivplan for Bodø ligger det inne et forslag om en pendelrute som går via sentrum og ut til Bodø lufthavn. Hvis dette blir vedtatt vil området få en meget god kollektivdekning. Foran dagens terminal vil det legges til rette for busstopp for både lokalbusser og regionsbusser (se punkt 7.4.7). 2.4 AREALOPPGAVE Totalt er planområdet på 37.6 daa. Formål /arealkategori Kode Areal (daa) 1. Bebyggelse og anlegg Kontor N1 8.3 Hotell/overnatting H Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg KV Vann- og avløpsanlegg VA1 0.8 Fortau FT Gang-/sykkelveg GS1 0.4 Annen veggrunn teknisk anlegg AVT Parkeringshus/-anlegg PH Grønnstruktur Park P Vegetasjonsskjerm VS1 6.1 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 15 av 80

16 3 Planens virkninger 3.1 LANDSKAP 3.2 NATUR Se konsekvensutredningstema landskap, kapittel 5 Det er ikke kjent at planområdet innehar spesielle naturtyper eller biologisk mangfold som må utredes på KU nivå. 3.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Det ligger inne et fredningsforslag på terminalen og pirene. Dette er en del av Avinors landsverneplan. Avinors representant avholdt et uformelt møte med Riksantikvaren tidlig i planprosessen, og det ble konkludert med at en utbygging øst for den østligste piren var akseptabelt med tanke på verneforslaget. Reguleringsplanforslaget har ivaretatt dette. Verneforslaget er vist i figuren nedenfor. Fredningsforslag for Bodø lufthavn n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 16 av 80

17 3.4 KLIMA Det er utarbeidet sol/skyggediagram for bebyggelsen. Diagrammer med analyser er vist i konsekvensutredningstema landskap i kapittel 5. En værstatistikk for Bodø lufthavn siste år er vist nedenfor. Det som bør trekkes frem av almen kunnskap og som kan bekreftes av siste års værdata, er at det er relativt mye vind i dette området. Det kan også bemerkes at det er relativt høye maksverdier for sterkeste vind gjennom hele året. Det er spesielt med fokus på vinden at det er tilrettelagt for gangforbindelser under tak mellom den planlagte bebyggelsen og terminalen. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 17 av 80

18 3.5 NÆRMILJØ Se konsekvensutredningstema nærmiljø, kapittel FORURENSNING Tiltaket anses ikke å generere forurensning til luft og vann. Tiltaket er utredet mht. støy. Se egen rapport i vedlegg TRAFIKK OG TRANSPORT Se konsekvensutredningstema, kapittel ANNEN INFRASTRUKTUR Det er planlagt bygging av en ny vannledning i området. Vannledningen er tenkt lagt i g/s-vei på motsatt side av Olav V gt. Sikkerhetssone mot vann og avløpsledninger er 4 m fra bygning. Avstanden til vannledningen er såpass stor at dette anses ikke å bli noe problem. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 18 av 80

19 3.9 NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING Terminalen med flytårn er en stor arbeidsplass med over 500 ansatte. Tiltaket vil medføre en betydelig økning av arbeidsplasser i dette området. Det er behov for å øke hotellkapasiteten i Bodø, både når det gjelder hotellsenger og konferanse. Det finnes mange planer om hotellprosjekter i Bodø men ingen er ennå realisert. Med en beliggenhet nært lufthavna vil dette hotellet være et attraktivt tilbud for reisende til Bodø. For kontorbygget legges det opp til et samspill med hotellet slik at møterom og konferansesaler kan benyttes av begge. Med et såpass stort byggevolum ligger det til rette for å utvikle spennende kompetansemiljøer innenfor flere områder, med tilhørende økt sysselsetting for området og byen. Det er nærliggende å tenke muligheter innenfor et flyteknisk miljø, olje/gass og andre kunnskapsbaserte virksomheter TILGJENGELIGHET FOR ALLE Alle utomhus arealer, parker, torg, fortau og lignende skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle FORHOLD TIL FLYPLASSEN OG INNFLYGNINGSSONER Se konsekvensutredningstema kapittel RISIKO OG SÅRBARHET Det Norske Veritas har utført en egen ROS analyse for hotellet og næringsbygget. Se egen rapport i Vedlegg 1. For øvrig vises det til sjekkliste for ROS analyse vedlegg PÅVIRKNING AV KONKURRANSEFORHOLDENE Se konsekvensutredningstema, kapittel BARN OG UNGES INTERESSER Se Konsekvensutredningstema nærmiljø, kapittel 6 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 19 av 80

20 4 Planens forhold til andre planer som gjelder for området 4.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL I kommuneplanens arealdel er området regulert til eksisterende bybebyggelse og flyplass. Kartet under viser kommunedelplan for Bodø sentrum der området nord for RV80 er regulert til friområde og fremtidig erverv. Området sør for RV80 (øst for planområdet) er regulert til gravlund. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 20 av 80

21 4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLAN Gjeldende reguleringsplan i området sør for RV80 og den østre delen nord for RV80 er reguleringsplan for Bodø Lufthavn Meholten ( ), plan ID 1156_01. Området er regulert til allmennyttig formål menighetshus, friområde park og trafikkområde flyplass. Gjeldende reguleringsplan i området nord for RV80 er bebyggelsesplan for Gråholten ( ), plan ID Området er regulert til friområde/anlegg for lek, idrett og sport. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 21 av 80

22 Grønn plakat for Sentrum og Saltvern/Rønvik ble utarbeidet som vedlegg til kommuneplanens arealdel (2002). Temakartet var ikke juridisk bindene og ble ikke videreført ved rullering av kommuneplanen, men kan gi en indikasjon på den grønne verdien av området. Utsnitt fra grønn plakat er vist under. I følge grønn plakat har den sørlige delen av området nord for RV80 kategori 2 områder som ikke skal omdisponeres uten en grundig konsekvensanalyse. Den nordlige delen av området nord for RV80 og noe areal vest for gravlunden har kategori 1 områder der omdisponering ikke må forekomme. I følge grønn plakat har den sørlige delen av området nord for RV80 kategori 2 områder som ikke skal omdisponeres uten en grundig konsekvensanalyse. Den nordlige delen av området nord for RV80 og noe areal vest for gravlunden har kategori 1 områder der omdisponering ikke må forekomme. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 22 av 80

23 5 KU Tema Landskap 5.1 BAKGRUNN Det skal utredes landskapsmessige endringene som følge av tiltaket. Det skal utarbeides visualiseringer på fotomontasje/3d-bilder fra aktuelle synsvinkler. Sol/skyggediagram for ny bebyggelse utarbeides. Tiltaket er plassert på Meholten som er en kolle like øst for dagens lufthavn, øst for ny bebyggelse ligger en kirkegård. Siden kollen fjernes i forbindelse med tiltaket må det utarbeides landskapsmessige tiltak i randsonene for å tilpasse prosjektet til omgivelsene. 5.2 LANDSKAPSMESSIGE TILTAK Med ny bebyggelse som foreslått i reguleringsplanen blir dagens terreng senket 6-7 meter. I rommet mellom kirkegården og planlagt byggegrense for ny bebyggelse, bør en arrondere terrenget på en måte som gjør overgangen til eksisterende terreng mest mulig naturlig. Sør for kirkegården ligger det en voll, denne vollen er tenkt å videreføres mot vest. Mellom avisingsområde og ny bebyggelse danner det seg en åpning, det er naturlig å avslutte vollen i dette rommet. Vollen er skissert med en høyde på ca. 18 m, som tilsvarer høyden på dagens voll sør for kirkegården. Dersom det er mulig, ønsker man å heve denne vollen noe, både med tanke på støy, men også for den visuelle effekten med å skape et småkupert landskap. Vollen er skissert med bratt skråning mot taksebanen og noe slakere side mot bebyggelsen. Videre er det tenkt at terrenget kan slynge seg nordover fra vollen, langs fasaden til ny bebyggelse. I åpningen som ny bebyggelsen danner er det planlagt å legge terrenget så langt inn som mulig. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 23 av 80

24 Dette er ønskelig for å oppnå mest mulig bevegelse i terrenget, og for å redusere støy fra flyplassen. Oppå terrengformen som beveger seg inn i bebyggelsen kan det være aktuelt med en støyskjerm, spesielt av estetiske hensyn. En støyskjerm kan være en natursteinsmur eller den kan ha et mer moderne uttrykk, men det er ønskelig at støytiltaket skal harmonere og være et fint element både mot planlagt bebyggelse og mot kirkegården. Ved å etablere denne terrengformen, en slyngende og småkupert overgang, får vi avsluttet terrenget mellom kirkegården og ny bebyggelse på en naturlig og fin måte. Samtidig får vi muligheten til å etablere spennende og varierende utsiktpunkt fra den nye bebyggelsen. Når det gjelder vegetasjon er det foreslått naturlig revegetering. Toppmassene må tas av og lagres på en forsvarlig måte. Når skråningen mot ny bebyggelse har fått sin form, legges vekstmassene tilbake. På denne måten bruker vi frømaterialet i toppmassene til å danne et grønt og stedstilpasset anlegg, som på en naturlig måte blir en del av omgivelsene. Det bør beplantes med trær uten bær slik at fugler ikke tiltrekkes til området. 5.3 VISUALISERING n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 24 av 80

25 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 25 av 80

26 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 26 av 80

27 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 27 av 80

28 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 28 av 80

29 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 29 av 80

30 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 30 av 80

31 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 31 av 80

32 5.4 SOL SKYGGE Nedenfor er det vist sol-skyggediagram for tiltaket. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 32 av 80

33 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 33 av 80

34 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 34 av 80

35 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 35 av 80

36 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 36 av 80

37 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 37 av 80

38 n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 38 av 80

39 5.5 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Med de landskapsmessige tilpasninger som er foreslått mellom det foreslåtte tiltaket og kirkegården vil overgangen mellom terrengformene mykes opp. Ved å etablere denne terrengformen, en slyngende og småkupert overgang, får en avsluttet terrenget mot ny bebyggelse på en naturlig og fin måte. Visualiseringene viser en mulig bebyggelse basert på volumbetraktninger. I det videre arbeid må det arbeides videre med arkitektonisk utforming, enten i form av en arkitektkonkurranse, eller direkte i forbindelse med prosjektering. Når det gjelder sol og skyggetegningene viser dette at tiltaket har liten innvirkning på omgivelsene. Boligene helt i enden av Storsteinhaugen vil få noe skygge i forkant av eiendommene tidlig på dagen i september. For øvrig vil ingen boligtomter blir berørt av tiltaket mht. skyggevirkninger. Totalt sett anses de landskapsmessige verdiene av Meholten til å ha middels verdi. Tiltaket anses å ha en liten til middels negativt omfang. I henhold til Statens vegvesens håndbok 140 for konsekvensanalyser anses tiltaket å ha en liten negativ konsekvens mht. landskap. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 39 av 80

40 6 KU Tema Nærmiljø 6.1 INNLEDNING Nærmiljø omhandler de som bor eller er brukere av et område og kan knyttes til de fysiske omgivelsene og deres betydning for beboere og brukere. Friluftsliv, uteopphold og lek er sentrale områder. Deler av området er regulert til friområde og området grenser opp mot en gravlund i øst. Tiltakets konsekvens for friluftsområdet og konsekvensen av tiltakets nærhet til gravlunden i sin helhet skal utredes. Omfanget av friluftslivet i og omkring planområdet skal kartlegges, herunder avgrensning av influensområdet. Kartleggingen baseres på datakilder som sier noe om aktivitet knyttet til friluftsliv og/eller idrettslige aktiviteter, intervjuer av representanter fra friluftslivsorganisasjoner/idrettslag og fra ansvarlige kommunale etater. Kartleggingen danner grunnlag for vurderinger av hva tiltaket antas å bety for nærmiljø og friluftsliv i området. Tiltakene skal vurderes opp mot 0-alternativet. 0-alternativet vil i denne sammenhengen være dagens situasjon. Avbøtende tiltak vil vurderes. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 40 av 80

41 6.2 DEFINISJON OG AVGRENSNING AV TEMA Begrepet nærmiljø kan i planleggingssammenheng knyttes til de fysiske omgivelsene og deres betydning for beboere og brukere. For opphold og fysisk aktivitet knyttet til bolig- og tettstedsnære friområder/parker er friluftsliv, uteopphold og lek sentrale områder Omfanget av friluftsliv i og omkring planområdet skal kartlegges og tiltakets konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i området skal utredes. I tillegg skal konsekvensen av tiltakets nærhet til gravlunden utredes. Opplevelsen av de visuelle omgivelsene har sammenheng med opplevelsen av nærmiljøet. Utsikt og sol- og skyggeforhold beskrives under eget utredningstema, landskap. Støy er også avgjørende for oppholdsmiljø i bynære områder. Støy beskrives under eget utredningstema, forurensning. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy og støytiltak omtales under tema nærmiljø. Trafikk beskrives under eget utredningstema. Sykling og gange som transportform omtales under tema nærmiljø. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 41 av 80

42 6.3 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Plan- og bygningslovens (2008) formålsparagraf sier at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 6.4 ANALYSE AV NÆRMILJØ Referansesituasjonen Grunnlagsdata for kartlegging av referansesituasjonen Møte med Matti Jannti (idrett/friluftsliv/nærmiljø, Bodø kommune) Tlf samtale med Bodø friluftsforum Mail fra Gråholten velforening Befaring i området Bodø kommunes karttjeneste på nett (ortofoto, grunnkart) Innspill til varsel om oppstart av planarbeid Avgrensning av planområdet er redegjort for i kap Influensområdet omfatter hele friområdene nord og sør for RV80, gravlunden øst for planområdet og boligområdene rundt planområdet. n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 42 av 80

43 RV80 RV80 som går gjennom undersøkelsesområdet, det området som vil/kan bli påvirket av tiltaket, har en fartsgrense på 50 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca 7000 øst for rundkjøringen ved gravlunden. Det går en gang- og sykkelveg langs nordsiden av vegen. Denne benyttes av turgåere og passasjerer som skal til og fra flyplassen Friområdet nord for RV80 (Gråholten) n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 43 av 80

44 Det er en haug nordøst i området og ellers noe mindre løvskog. Den nordligste delen er tilrettelagt og benyttes til lek, aking og ballplass. Den midtre delen av området benyttes til turgåing og hundelufting. Arealet lengst vest i friområdet benyttes til parkering. Den sørlige delen mot RV80 benyttes marginalt og er ikke tilrettelagt for noen aktivitet. Det foreligger heller ingen planer for tilrettelegging av området. Det er altså svært lite/ingen aktivitet i den delen av friområdet som inngår i planområdet/berøres av tiltaket. Friområdet grenser til boligområder og atkomstveger i nord og vest. I øst grenser området mot en trafostasjon. Gråholten fungeres som et effektivt skjermområde mellom boligfeltene og RV80. Gråholten ble i forbindelse med rullering av kommuneplanen vurdert for etablering av idrettshall. Konklusjonen var at området var lite egnet da arealet var lite og beliggenheten lite attraktiv Området sør for RV80 Området består av en ås med løvtrær. Store deler av området er sperret av med gjerde mellom RV80 og flyplassen. Området er ikke tilrettelagt og benyttes ikke til noen aktivitet. Det går ikke gang- og sykkelveg på sørsiden av RV80 og det er ikke planlagt noen tilrettelegging av området. Området grenser mot kirkegården i øst og flyplassen i sør og vest Kirkegården Kirkegården har atkomst via rundkjøring i krysset RV80/Fridtjof Nansens vei. Det er i følge Bodø Kirkelige fellesråd planlagt utvidelse av den vestlige delen av kirkegården mot RV80. Det er ikke planlagt utvidelse vestover mot flyplassen Aktører i området Oppsummering av innspill til planprogrammet fra Sameiet Gildeskålveien 101 (brev datert ): Sameiet er sterkt imot at friareal omgjøres til offentlig trafikkformål, rundkjøring. Bodø kommune har mindre tilgjengelig friareal i byområdet enn det loven krever, noe som ble bekreftet av Fylkesmannen i Polar landskap vurderte i 2006 at Gråholten/Gråholtmyra ikke bør n:\teknisk\plan\byplan\11 web\til publisering\bodø lufthavn meholten\planbeskrivelse.doc Side 44 av 80

Sluttbehandling av Detaljreguleringsplan for Bodø lufthavn Meholten

Sluttbehandling av Detaljreguleringsplan for Bodø lufthavn Meholten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56020/2012 2010/16151 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/80 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/207 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage. Planbeskrivelse. Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn

Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage. Planbeskrivelse. Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn Reguleringsendring foreldreparkering ved Elstangen Barnehage Planbeskrivelse Hole kommune, 15.08.2014. Bakgrunn Hole kommune har solgt regulert barnehagetomt, felt Ob i Elstangen for bygging av privat

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ

BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ BODØ AIRPORT HOTEL FRIDJTOF NANSENS VEI 11, 8003 BODØ «BARN OG UNGES INTERESSER» KONSEKVENSUTREDNING 30.03.2015 VEDLEGG 9 UTARBEIDET AV SIVILARKITEKT MNAL FINN KLEIVA BODØ AIRPORT HOTEL KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer