Årsmelding A A.m.-9502!: ? afiuzu.aw 9 RL\o\.L[ \flm. (gig MUN: 1. nå I. " i?5en&t:ai:zc_jm(iinis_tesj )nen F5I_75 o :!3_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. A A.m.-9502!: ? afiuzu.aw 9 RL\o\.L[ \flm. (gig MUN: 1. nå I. " i?5en&t:ai:zc_jm(iinis_tesj )nen F5I_75 o :!3_"

Transkript

1 Dokld, ( ) lc:h 2014-DEN hr* í E' ' f" *!7% i?f?*» S *~.!i {&? " i?5en&t:ai:zc_jm(iinis_tesj )nen F5I_75 o :!3_ A A.m.-9502!: nå I (gig MUN: 1? afiuzu.aw 9 RL\o\.L[ \flm Årsmelding 2014 Dønna kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens kommentarer Side 3 Økonomiske nøkkeltall Side 5 Organisasjonskart Side 9 Folkevalgte styringsorgan Side ll Rådmannens stab Side 15 Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Side 21 Side 25 Side 29 Side 33 Helse-/legetj enesten Side 37 Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Teknisk drift Landbruk Side 41 Side 45 Side 51 Side 55

3 _3_ RÅDMANNENS KOMMENTARER Årsmeldingen er administrasjonens årlige avrapportering av resultat og ressursbruk -til kommunestyret. Sammen med årsregnskapet for 2014, danner årsmeldingen grunnlaget for kommunestyrets «årsoppgjør» Gjennom kommunestyrets behandling av årsmelding og årsregnskap, blir driftsåret 2014 formelt avsluttet har, som de foregående årene, vært preget av prosesser og innsats for å holde kommuneøkonomien i balanse. Kommunestyret vedtok, i desember 2013, å iverksette ett <<effektiviseringsprosjekt». Telemarksforskning fikk ansvaret for gjennomføringen, og resultatene ble presentert for ett utvidet kommunestyre Forslagene i sluttrapportene ble aktivisert i prosessen med å utforme budsjettet for Årsregnskapet for 2014 viser ett driftsunderskudd på ,-. Hovedårsaken til underskuddet ligger i en feilføring i regnskapet for Premieavviket (pensj onskostnader) ble ført som overskudd, men skulle ha vært ført som underskudd. Regnskap 2013 ga (med feilføringen) ett overskudd på ca. 2,5 millioner, mens det reelle resultatet var ett underskudd på ,-. Feilen ble oppdaget ved sluttføringen av regnskapet for Den er korrigert - og konsekvensen er det store driftsunderskuddet Dønna kommune må ta med seg inn i Hvordan dette vil påvirke tj enesteproduksj onen er det for tidlig å si noe om. Underskuddet i investeringsregnskapet på ,31 henger også sammen med feilføring - og rettingen av denne. I årsbudsjett for 2014 var det lagt inn en overføring på va 1,2 millioner fra drift til investering. På grunn av underskuddet i driftsregnskapet falt denne overføringen bort, og investeringsbudsjettet ble underfinansiert. investeringsbudsjettet hadde en ramme (revidert budsjett) på ,-. Årsregnskapet viser ett forbruk på ,37. Bakgrunnen for denne forskjellen er store prosjekt, Åssletta og Fiskerihavn Åkervågen, pågår over årsskiftet- og at låneopptak og forbruk ikke er godt nok koordinert med årsbudsjett og kalender. For enhetene er det økonomiske resultatet noe varierende, men totalt vurdert er driften i samsvar med budsjettrammene. Den økonomiske kontrollen på kostnadene oppleves som god, og det blir iverksatt avbøtende tiltak når den økonomiske utviklingen oppleves som negativ. En annen mørk sky i bildet, er utviklingen som viser at driftsutgiftene overstiger -inntektene. Korrigeres regnskapet for 2013, for den tidligere omtalte feilføringen, så blir en negativ endring i forholdet mellom inntekter/utgifter synlig. Denne utviklingen forsterkes i regnskapet, og indikerer at driftsnivået ligger for høyt. Altemativene er å redusere driftsutgiftene eller øke -inntektene. Arbeidet med å redusere sykefraværet gir resultat. I 2014 gitt sykefraværet ned fra 8,3 % i 2013 til 7,5 % i Det er viktig og nødvendig at arbeidet videreføres. Forsøkene på å stabilisere folketallet ga ikke positive utsalg i Antall innbyggere i Dønna kommune gikk ned fra ( ) til ( ), en nedgang på -0,9 %. Den negative utviklingen vil gi nye, økonomiske utfordringer - spesielt når nasjonen har en relativt rask økning i antall innbyggere. Dønna kommune sin relative andel av innbyggerne i landet går ned, noe som igjen påvirker kommunens økonomiske rammebetingelser.

4 14.. Status for likestilling i Dønna kommune gir ikke grunn til å hvile på laurbaerene. I kommunens øverste administrative ledelse (rådmann og kommunalsjefene) er det 1 kvinne og 2 menn. Ved utgangen av 2014 er 9 av 11 enhetslederne i kommunens organisasjon menn. I den politiske organisasjonen er 2 av 7 forrnannskapsmedlemmer kvinner, mens kommunestyret består av 13 menn og 4 kvinner. Det arbeides aktivt for å hindre forskjellsbehandling, i strid med likestillingsloven. Videre er kommunen seg bevist formålene i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgj engelighetsloven. I forhold til betryggende kontroll og høy etisk standard i Dønna kommune sin virksomhet er dette tema som jevnlig diskuteres. I 2014 er det utviklet ett lite, internt prosjekt knyttet til etiske retningslinjer - og som vil bli gjennomført i Noen av kommunens driftsoppgaver blir løst gjennom interkommunalt samarbeid, blant annet barnevern (Leirfjord kommune er vertskommune), økonoini/regnskap (Alstahaug), RKK (Alstahaug), PPT (Alstahaug) og NAV-tj enester (Herøy). Dønna kommune er vertskommune for samarbeidet med Herøy kommune om landbrukskontor. Av investeringer, avsluttet i 2014, er åpningen av bofellesskapet «Åssletta» det viktigste - og klart tyngste prosjektet. Arbeidet med fiskerihavneni «Åkervågen» ble igangsatt, og sluttføres i Av andre, positive hendelser nevnes også lenger åpningstid, større kapasitet og økt frekvens på sambandet Solfjellsjøen - Vandve. Rådmannen vil overbringe en stor takk til kommunens innbyggere, ansatte og folkevalgte for innsats og samarbeid i Vi er ikke så mange, men i fellesskap kan vi løfte tungt. Dønna '\ 417 Ham W 36 å Tor Henning J nsen Rådmann

5 1--\ _,b._.- Økonomiske nøkkeltall- grafisk fremstilling Driftsutgiftene i 2014 fordeler seg slik 7% 4% llønn inkl. sosial utgifter l Kjøp av varer og tjenester E! Overføringer Avskrivninger 14,00 12,00 10,00-8,00 Driftsutgifter, endring fra foregående àr i prosent _ jildriftsutgifter:.. 2,00- (2,0-0) (400) L i; i Ar _ jilrléf Netto driftsresultat E 0 J N_etto Ar

6 {..-_a Driftsinntekter f ~ i - 90 O I f ~ År (h CD CD loriflsinntekter Driftsutgifter -r I ~ :35 135ooo T i I w- -I % 1u Driftsutgif ter_ Nøkkeltallene er påvirket av rettingen av premieavviket (ført feil i foregående år).

7 Økonomiske nøkkeltall - tabell Driftsinntekter Årlig vekst iprosent , , , Driftsutgifter Årlig vekst i prosent , , , ,92 Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , , , , Driftsutgiftene fordeler segílik: Lønn inkl. sosial utgifter Årlig vekst iprosent 16,9-5,2 0,9 0,4 Kjøp av varer og tjenester Årlig vekst i prosent , , , ,8 Overføringer Avskrivninger Driftsinntektene Statlige rammetilskudd Årlig vekst iprosent Skatteinntekter Årlig vekst i prosent Andre statlige overføringer Årlig vekst iprosent fordeler seg slik: Eiendomsskatt Andre inntekter (brukerbetalinger, andre salgs og Ieieinnt) Årlig vekst i prosent , , , , _ , , , , , Andre økonomiske nøkkeltall FolketallJlr Lånegjeld (brutto) itusen kr Lànegeld pr innbygger (kr) Gjeldsbelastnigg (renter + avdrag i prosent av driftsinntekter) 6.6 6,4 5,6 5,7 Driftsinntekter pr innbygger i kr Akkumulert Premieavvik Sykefravær i prosent 7,5 8,3 8,7 5,8 Nøkkeltallene er påvirket av rettingen av premieavviket (ført feil i foregående år).

8 _.C{~ ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART PR RÅDMANN Kommunalsjef 1 Kommunalsjef 2 STABEN - Kontor for interne tjenester. - Skolefaglig oppfølging m.m. - Kultur m.m. - Næringskontor - Folkehelsekoordinator - Dønna Folkebibliotek I Dønna barne- Løkta Dønna Dønna barnehage Hehe. og Oppvekstsenter Voksenopplæring _ Avd, Spurven /legetjenesten ungdomsskole - Avd. Tiriltunga - Kulturskole - Barnehage - Avd. Bjørn I à Dimna 0l'"50rg39 m"' HJ' mme.i* - 95 Teknisk drift Landbrukskontor

9 f H- i ' 'I3 : ' * xx- omfatta z<c:..~ev::,,u ø,- Sentrz11a<J:n.::mm:-gm. f MELDINGZDM-ORDF RENS - x _ < v i j, ` 'n ' L-'v. <'~:-Ir.1 21) in. 3-,: '/4+ is Løpenr.: I57 L Qrdførers årsmelding 2014.=%_'aks_br:h.: fifa S-am-rue:!g_kn_rn_1r.:.':Ug B IQ fivuelnr.. W Adzoflrbew 'i a,.i " k. f -nfvk v._"".'r i ~ Dette året var, etter forrige års flotte ferdigstillelse og åpning av Dønnahallen, preget av ferdigstillelsen av Åsletta Bofellesskap. Tilbudet til mange beboere med spesielle behov, er med dette hevet betraktelig både kvalitativt og sosialt. l tillegg fremstår anlegget som en god arbeidsplass for de ansatte. 1 tillegg ble dette året dedikert til 200 årsjubileet for Norges Grunnlov. Ordfører i Dønna representerte kommunen ved den store markeringen i Oslo 14. og l5.mai, der nesten samtlige ordførere i landet deltok. Mottakelse i Stortinget med historisk innføring, stor konferanse i Nasjonalteateret med historiske foredrag, ordfører- tog anført av Kampen Janitsjar endelig opp mot slottet der en historisk fotografering av ordførerne ble foretatt ved slottstrappen. Inne på slottet ble vi mottatt av kongefamilien som hilste på hver og en av oss. Hver ordfører fikk overrakt en kopi av den originale grunnloven som nå ligger i Kantina på Dønnahallen i en monter til allmenn beskuelse. 17.mai-feiringen ble dette året da preget av jubileet, ved at det for første gang ble arrangert en felles feiring for hele kommunen i Dønnahallen og med egen feiring på Dønna Omsorgssenter for de som ikke så det likt å komme til Dønnahallen. Norges veg til et velfungerende demokrati har en historie som vi må kjenne til og utvikle videre, og grunnloven er basis for vårt demokrati.

10 ._ gle Kultur. Kulturlivet i Dønna står sterkt. Fredrikke Tønder Olsen-j ubileet gikk av stabelen med høgdepunktet ved avduking av hennes byste på Løkta ved museet. Fredrikke var på mange måter forut for sin tid ved å være næringslivsleder med etablering av bl.a. det første budfirma i Oslo, sjøvant jekteskipper og ved innføring av arbeidsforhold for sine ansatte som på den tida ikke eksisterte. Dyktige kvinner på Løkta har fått denne historien frem, enda noe vi dønnværinger har å være stolte over. Dønnahom med venner gjennomførte årets stor-konsert med filmmusikk i Dønnahallen. Nærmest en storband-symfonisk opplevelse med fantastiske musikere i alle aldre. Ordfører ble også tildelt en ikke helt sympatisk rolle som den fryktelige Cruella de Ville fra filmen 101 Dalmatinere. Kirken i Dønna/Herøy arrangerte også i år en morsom og meget kvalitativ god barnefestival i hallen. Hallen er fiillbooket med alle typer aktiviteter. Honnør til alle ledeme og deltakerne som virkelig finner glede og fremgang for egen regning i de aktivitetene som tilbys. Andre kulturbegivenheter som var med å heve bolyst og trivsel i kommunen: Bjørnsmartnan som et familiearrangement ble arrangert på Øya og hadde et stort oppmøte der et mangfold av markedsaktiviteter, konkurranser, mat og leker ble tilbudt. Dønna Frivilligsentral fortsetter å få i gang ulike aktiviteter også nå med stor vekt på ungdom og deres behov for å delta i demokratiske prosesser. Et eget ungdomsprosjekt gjennomføres. Helgeland Museum avd. Dønna er aktivt til stede i kommunen besøkende til Nordvika Museum. og har fått en ny økning av ljuni gikk det av stabelen en historisk begivenhet da et 100 personers symfoniorkester inntok Dønnahallen. Aldri før har Dønna fått en slik opplevelse. Hallen fungerer fantastisk til en slik musikkopplevelse. Dønna kommune var visningskommune i desember-møtet i Fylkestinget i Nordland. Vi stilte opp med musikk- og sang- kultur, og bilder fra vår flotte kommune som ble vist mens ordfører presenterte Dønna kommune. I tillegg fikk vi i år også den tradisjonelle julekonserten i Dønnes Kirke. Prosjekter. Politisk har kommunen i år avsluttet prosjekt. «Sammen om en bedre kommune» som er initiert og finansiert av KRD og som ga Dønna mulighet til åjobbe med å få en heltidskultur i omsorgssektoren vår. Dette for å sikre rekrutering til sektoren. Vi har nå fått flere heltidsstillinger og prosjektet ble avsluttet med 2 dagers fag-dag på Omsorgssenteret. De to prosjektene vedr. rusforebygging samt et Folkehelseprosjekt- arbeidet begge frem viktige resultat som er med på å gjøre livskvaliteten bedre for mange innbyggere. Komrnunestrukturprosj ektet, som i 201 l ble etablert med kommunene Dønna, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn, er nå inne i periode der fremdriftsplanen og intensjonsavtalen er i ferd med å nedfelles. Tiden til nå har gått med til å informere lokalutvalgene, kommunestyrene,

11 formannskapene, organisasjonene og andre om status vedr. prosjektet. Folk i kommunene vil få dette til diskusjon i løpet av det året som kommer og Dønna kommunestyre har vedtatt at ved valget 2015 skal det avholdes folkeavstemming om saken. TV-aksj onen fokuserte i år på vann til de områdene i verden som ikke har god nok kvalitet og fremføring av vann. Mottaker for innsamlingen var Kirkens Nødhjelp. Planarbeid. Kyst-plan Helgeland er under utarbeiding og vil være den første i landet som omhandler så mange kommuner. Der ser en også kyst-planen i nær sammenheng med arealplanen som er under utarbeidelse. Utredningen vedr. mottak av flyktninger i Dønna ble ferdigstilt og overlevert kommunestyret som var oppdragsgiver. De bestemte at det skal mottas 15 flyktninger i halvår og 15 i Flyktningekoordinator er ansatt. Bolig-politisk Handlingsplan for Dønna er utarbeidet og skal inngå i den regionale planen. Den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, der det skal fokuseres på bomiljø og boligbygging. Kommunikasjonen' Dette området har på nytt gitt oss store kvaler, da Fylkeskommunen reduserte ressurser til dette området i sitt budsjett. Stort engasjement, heldigvis, fra et samlet kystmiljø avstedkom store demonstrasjoner og aksjoner langs hele kysten av Helgeland og lenger opp. Hurtigbâter og ferger er tatt ut av ruter og gammelt fergemateriell og ikke bilførende hurtigbåter er satt inn. Dette er det avholdt mangfoldige møter i forhold til, uten at det er funnet gode løsninger. Konseptutvalgsutredningen for FV17 og fastlandsforbindelsen Herøy Dønna ble framlagt og inneholder tunell over fra Herøy til Alsten-0ya(nordlig trase)-opprusting av FV 828 med oppretting av vegen fra Skar mot Akviksund-brua. Saken er lagt til høring og skal opp i Fylkestinget i juni Den store begivenheten på slutten av året var åpning av Toven tunellen som nå gir oss en mer trafikksikker og farbar veg til både Mosjøen og Mo i Rana. Næring. Fiskerihavna i Åkervågen ble påbegynt. De nye aktørene for bruk av kveiteanlegget på Bj øm er nå i ferd med å utvide sin drift i nært samarbeid med Helgeland havforskningsstasjon. I budsjett og økonomiplanen for 2015 ble det lagt inn midler til fullføring av moloen på Bjørn. Ordfører har også i år deltatt i møter med næringen, Greater Stavanger og Petroleums nettverket på olj emessen i Stavanger.

12 ._ M- Reiselivsnæringen holder stand og både Dønnes gård, Dønnes Kirke, 3 kalver, Bøteriet, Kystkultursenteret på Øya, Utleieanlegget på Vandve og Glassblåservirksomheten på Vandve gamle skole og ikke minst butikkene er gode formidlere av hva Dønna har og står for. Løkta sine utleielokaliteter og Dønnes gamle skole som er omgjort til utleieboliger for studenter, må også nevnes. Snekkevik gamle skole, Nordvika Handelssted, Dønnesfjellet, Dønnamannen og Breivika er etterspurte av turister. Uansett er det innbyggerne i Dønna som er viktige markedsførere av kommunen i måten vi mottar folk. Jordbruket i Dønna er fortsatt relativt stabilt m.h.t antall gårdbrukere, og generasjonsskiftet går som normalt. På Løkta investeres det for 10-talls millioner i nye driftsbygninger Statistikk viser at de fleste bøndene i Dønna er mellom 41 og 50 år, og det er og mange som er under 40 år. Det viser at landbruket fremdeles står sterkt i kommunen og er kvalitativt en oppegående næring med en voksende produksjon hvert år. Pendlerundersøkelsen fra 2013 utført av kommunen viste at det var 220 pendlere totalt i kommunen. Dette betyr nok at det er kommet flere til siden i fjor. Kommunale møter. Det avholdes politisk faste møter i administrasj onsutvalg, formannskap og kommunestyre for å ivareta de demokratiske prosessene i kommunen vår. Det er et stort arbeid som nedlegges av våre folkevalgte ikke bare i Dønna men utad i Sl-lMIL, Helgeland Kraftlag, Politi-rådet, i møter med fylkesmann, fylkesting/råd i, i konferanser, med næringsliv, Helgeland Regionråd Sluttord. Vi har en god kommune å bo i takket vaere en oppegående administrasjon, kompetente og flotte arbeidstakere i alle enhetene. Ordfører vil spesielt takke for den omfangsrike og gode innsatsen som ytes fra det frivillige organísasj onsliv. Den innsatsen er avgjørende for trivsel og velvære for oss alle. Vår identitet som innbyggere i Dønna kommune bygger på det vi opplever som godt rundt oss: menneskene, naturene, de sosiale felleskapene og ikke minst alle de aktivitetstilbudene og møteplassene vi har i kommunen. Tross anstrengt økonomi -så får vi mye til SAMMEN når alle drar i sarnme retning. Og husk! Kjeft, baksnakking og harde ord har aldri bragt noen framover - men fram-snakking og ros og samarbeid - det er det som gjelder og gir oss bolyst. Anne Sofie Sand Mathisen

13 a, \5-1. Rådmann og stab _ `\ - 2. Beskrivelse av driftsenheten. Rådmannens lederteam består av rådmann og to kommunalsj efer. Rådmannens stab ellers består av: 0 Kontor for interne tjenester: Førstesekretær, en kontormedarbeider (1,5 stilling fra l.9.20l4) og en renholder. Førstesekretær Biblioteksjef Næringssjef (faktura/innkreving) Konsulent (0,5 stilling fra ) Folkehelsekoordinator (O,5 stilling) Prosjektleder «Sammen for en bedre kommune» (0,2 stilling lagt inn i stillingen til næringssjef) I Spesialrådgiver (opprettet l.7.20l4) Næringssjef stillingen har vært Vakant fra Konsulentstillingen er redusert fra l stilling til 0,5 stilling. Kontor for interne tjenester er redusert fra 2,1 stilling til 1,5 stilling. Dønna kommune har egen hjemmeside:

14 _ mo- 3. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskfl) Avvik Folkevalgte styringsoråän Rådmann og stab Næringskontor Prosjekt Backpacker Prosjekt strategisk regional næringgilan Naeritmfond Folkehelse LPlJrosjektet Grunnskole felles Barnehage felles Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune Dønna bibliotek Kultur Interkommunalt samarbeid Driftstilskudd IKT Reserverte lilleggsbevilgninger Fordelte driftsutgifter Barnevern Sum netto driftsutg. driftsenhet Rådmann og stab: Overskuddet skyldes at lønnsbudsj ettet ikke har vært budsj ettregulert med bakgrunn i stillingskutt og rydding i forhold til hjelpekonto underskudd. Næringskontor: Overskuddet skyldes blant annet at næringssjefstillingen har stått vakant i 6 måneder. I tillegg har næringssjef hatt prosjektledelse for «Sammen for en bedre kommune» Folkehelse: Overskudd skyldes at vi først fikk tilsatt folkehelsekoordinator 1. mai Grunnskole felles: Underskudd blant annet grunnet økte utgifter til spesialundervisning til private skoler og skoletilbud i andre kommuner (bamevem) Helse og omsorg fellesutgifter: Overskudd grunnet mindre forbruk. Driftstilskudd: Overskudd grunnet at det ikke er brukt midler fra konto kjøp av andre kommuners tjenester Barnevern: Underskudd grunnet økte utgifter til bamevem. Dønna kommune har ikke mottatt varsel om at budsjettet ikke var tilstrekkelig. Kultur: Overskuddet skyldes blant annet sponsing/gaveinntekter i forhold til markering av Grunnlovsjubileum LP-prosjektet: Det er gjort feil i inteme føringer. Disse vil bli rettet opp.

15 _.n~ 4. Personale Antall faste stillingshjemler Sum årsverk disponert i enheten 9,4 11,03 14,03 Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 2,1 5,7 1 1,9 Stillingen som næringssjef har vært Vakant i 6 måneder. Fra har rådmannens stab blitt redusert med 1 fast stillingshjemmel. Antall årsverk disponert i enheten ble i samme tidsrom redusert med 1,1 stilling. P7 5. Kompetanseutvikling. Kommunalsjef 1 og 2: Økonomi og ledelse 15 studiepoeng Folkehelsekoordinator: Kurs i skilting og merking av turløyper Læringsnettverk folkehelse i regi av KS Enheten har ikke en vedtatt opplæringsplan.

16 _ 6. IN TERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell medjgersonskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler 100 % 93 % 46 % 7. Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Rusplan Boligpolitisk Kystplan plan Helgeland Trafikksikkerhetsplan ` 1 _. i ll ` C å 8. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Effektiviseringsprosj ektet Prosjektplan LP Selvbetjent bibliotek Interkommunalt friluftsråd Utredning kommunestruktur

17 _ 101- Utarbeiding/revidefig av: Arkivplan for Dønna kommune Perrnisj onsreglement IA-handlingsplan Rutiner for oppfølging av sykemeldte Revisjon HMS-system Vedtekter kommunale barnehager i Dønna kommune Utleiereglement Dønnahallen Folkehelsetiltak: Folkehelseavtale med fylkeskommunen Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Igangsatt arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplan Kartlegging bruk av aktiv transport blant ansatte i Dønna kommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er igangsatt Ruskoordinator er ansatt med tilskudd fra Fylkesmannen Dønna kommune er blitt tatt opp som medlem av Helgeland friluftsråd Folkehelsekoordinator deltar i følgende nettverk: Helgeland friluftsråds faggruppe, folkehelsenettverk Ytre helgeland, læringsnettverk folkehelse (KS), nettverk for tannhelse og helsesøstre i Herøy/Dønna og koordinatorsamlinger i regi av Fylkeskommunen. Det er søkt og fått tildelt midler til turgruppen «Bli med ut» (Extrastiftelsen)og til kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen lokalt rusarbeid. I samarbeid med RKK er det gjennomført en todagers opplæringspakke med temaet: «Etikk og brukermedvirkning» Sak fremmet i kommunestyret <<Tobakksfri arbeidstid» og i den forbindelse tilbys tobakksavvenningskurs. Elevkantine på DBU med fokus på surm og økologisk mat Satsing på ernæring, sunn og økologisk mat på DOS Økologiske dager i Dønna arrangert i samarbeid med Bioforsk Undersøkelsen <<Ungdata>> - innsamling og gjennomgang av resultatet er gjennomført Øyertnatta aktivitet for ungdommer i Hald Samarbeid med ruskoordinator om forebyggende og holdningsskapende rusarbeid Igangsatt utarbeidelse av skriftlig oversikt over påvirkningsfaktorer for helse Dønna den \.e,\.«>.v.<....1m\,u~.a-,..:».,.~ Enhetsleder

18 J \ )okid: (15I365-E.RSMELUING 201-I - comm img FG IJNGDOMS W JM.. usjonen _ :5/34:5» f., ' 'F :UNE'] 1. Årsmelding 2014 q V iö _Fg_ 37!. I.: Ö å! Dønna barne- msskole unna». &WNH%uM!flur 'Il FIF l ' Il 2. Beskrivelse av -driftsenheten. Dønna barne- og ungdomsskole på Solfiellsjøen i Dønna kommune er en grunnskole med elever fra 1. - l0.årstrinn. Skolen har for iimeværende skoleår ( ) 114 elever fordelt med: 33 elever på ârstrinn, 31 elever på årstrinn og 51 elever på 8. - l0.årstrinn. Skolen har SFO der alle 33 elevene har daglig tilbud i midttimen, dette tilbudet er gratis. I tillegg er det 15 barn som betaler for morgen og ettermiddag. SFO har åpningstid fra Skolen har også ansvaret for kulturskoletilbudet i kommunen. Tilbudet gis som instrumentopplæring i Dønnahom og med kor og gitaropplæring etter skoletid. Skolen gir også leksehjelp for elevene íl. - 4.k1asse. Ca 15 barn har benyttet seg av tilbudet. 30 Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskap Avvik 2600 DBU DBU SFO Dønna kulturskole Sum netto driftsutg._driftsenhet Totalt sett har enheten et overskudd på kr , Skole: Det har vært et mindreforbruk på lønn tilsvarende på ca ,-. Dette er forhold som skolen ikke aktivt har påvirket og kan således ikke regnes som egenskapt overskudd. Skolen har derimot kjørt et stramt regime pâ vikarinnleie og bruk av overtid. Her har skolen greid å skape overskuddet selv(ca ,-) I tillegg har en aktivt brukt kantina i salgsøyemed og greid å skape et overskudd på kr ,-. Kantineoverskuddet bør øremerkes til supplering og ímikjøp av utstyr på kjøkkenet.

19 ._ 260l-SFO Víkarbruk og refusjoner må sees opp mot hverandre. Det lille overskuddet som en her har skapt kan neppe kalles egenskapt Kulturskole På lønn har en truffet godt. Enheten har et egenskapt overskudd på ca kr ,-. Dette er midler en ønsker overført til neste år og at disse ørernerkes utstyr og innleie av instruktører. Samlet egenskapt overskudd for enheten: Skole: kr ,- Kulturskole: kr ,- 4. Personale. Følgende tabell skal fylles ut: * 2014 _ [2013 _ 2012 Antall faste stillingshjemler 27,08* "' 22,77* inn} årsverk disponert i enheten 25,71 * * 2 l_,07* 23,1 1 1 Antall månedsverk stilt i vakanse - - _ - _ ykefravær (i prosent) _ 6,9 6,9 8.3 "'Renhold har falt ut av statistikken for Ressursen er på 2,55 stillinger. "'* Stíllingshjemler og årsverk disponert ved utgangen av året. Det har høsten 2014 blitt tilført ca to årsverk (assistent og spa-lærer). 5. Kompetanseutvikling. To lærere har vært i utdanning. Den ene tar naturfag og den andre tar spesialpedagogikk. Utdanningen er samlingsbasert. Rektor går «Rektorskolen>>i Trondheim. Assistenter og lærere deltar i LP-prosjektet, som er et treårig utviklingsprosjekt med Læringsmiljø og Pedagogisk analyse som hovedfokus. 6. INTERNKONTROLL (HMS + IK + Is). _ Antall ínnmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vemerunde giennomført i året 1 l _ 1 Antall medarbeidersamtaler i enheten 28 _ Prosentvis dekningma-samtaler

20 _;3 7. Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder lkommunedelplaner. Kommunen satte i 2012 som mål at skolene i Dønna på nasjonale prøver og eksamener skulle ha bedre karakterer enn fylkessnittet og landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver ligger skolen over både fylkes- og nasjonalsnittet. Eksamen 2014 var noe under snittet. Skolen har i samarbeid med ruskoordinator deltatt i Ungdata sin undersøkelse blant ungdommer. Resultatene for Dønna viste at det er mange, spesielt jenter som sliter med lavt selvbilde. Resultatene ble presentert i et åpent møte i skolens gymsal ijuni. Skolen har tatt resultatene innover seg og jobber bevisst med styrking av selvbilde, blant annet gjennom prosjekt som går ut på å få jentene mer synlig på en positiv måte. 8. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Skolen, i samarbeid med Bioforsk og DOS, har hatt fokus på sunn og økologisk mat. Målet for 2015 er at skolekantina skal bli «Debio-godkjent». Det vil si at en viss prosent av matvarene, målt i innkjøpspris må være økologisk. Dean' den 3.mars 2015.

21 )ckld: ( ),3 RSMELDING Lønn..l PFVEKSTSENTER l i 1. LØKTA OPPVEKSTSENTER ÅRSMELDING 2014 ' - 3i:*.'&.7.-r'»er 1 \5'f% " l% Æ W\v\~\5 í..\.?í>í^l_lfi5 t i_(_:_x_'.11_'_-h '._l_-i 'D (slant.-*ir:g: _, Ellfllål-- _ (iwlaling n: mfiflj Iius-MI: fllegm :'>E-"E" *1. 'I #3 N. vil'.- ' 2. Beskrivelse av driftsenheten. Oppvekstsenteret har samlokalisert skole og bamehage. Oppvekstsenteret ligger på Sandåker på Løkta. Skolen hadde fra høsten 2014 hatt 17 elever. S elver på barnetrinnet, 3 på mellomtrinnet og 9 elever på ungdomstrinnet. Skolen har 2 elver med tysk som sitt morsmål. Disse har fra høsten 2011 kun fått undervisning på norsk. Barnehagen blei 2013 formelt godkjent med 15 plasser for ham i alderen 0-6 år. Fra høsten 2014 var det 7 barn, derav 2 under tre år. I november fikk vi inn et barn under 3 år med Ukrainsk som morsmål. Det i år 2 barn på SFO Skolen har gjennom barnehagen/sfo gitt tilbud om leksehjelp to timer i uka. 3. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskap Avvik Løkta oppvekstsenter, skole Løkta oppvekstsenter, barnehagen Løkta oppvekstsenter, SFO Sum netto driftsutg. dríftsenhet Skolen: Overskudd skyldes i hovedsak følgende. 1. Refusjoner fra andre kommuner. Dette skyldes at den ene eleven ikke var lagt inn pga usikkerhet. I tillegg ble satsene justert. Til sammen utgjør dette et overskudd på ca Økt momskompensasjon: ca Mindre forbruk av forbruksposter: ca Refusjon foreldrepenger: ca Intemsalg: ca Av egne disposisjoner utgjør dette ca kr som følga av sparing av vikarer og sparing på forbruksposter.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2013 Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2013 med et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Statusrapport for innføring av LPmodellen

Statusrapport for innføring av LPmodellen Statusrapport for innføring av LPmodellen i Dønna kommune høsten 2014 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Status for innføring av LP-modellen... 3 Møter... 4 Økonomi - budsjett og finansieringsplan... 5

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune

1 Velferdsbeskrivelse Randaberg kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV-gruppe 8 som består av SSBs kostragrupper 8. Hva er det som kjennetegner sin kommunegruppe? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann.

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap mars 2015 Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Kommunereform

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer