DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 11/398 UTGIFTSREDUKSJONER I FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER OG RÅDMANNENS STAB. 9/11 11/394 UTGIFTREDUKSJONER LANDBRUK/NÆRING. 10/11 11/399 UTGIFTSREDUKSJONER TEKNISK DRIFT. 11/11 11/397 UTGIFTSREDUKSJONER HELSE-, LEGE- OG SOSIALTJENESTEN. 12/11 11/395 UTGIFTSREDUKSJONER OMSORGSSEKTOREN. 13/11 11/393 UTGIFTSREDUKSJONER SKOLESEKTOREN. 14/11 11/536 UTGIFTSREDUKSJON SPESIALUNDERVISNING. 15/11 11/392 UTGIFTSREDUKSJONER BARNEHAGESEKTOREN. 16/11 11/575 OPPRETTELSE AV 20% STILLING SOM KORPSDIRIGENT Dønna,

2 Ingunn Laumann leder Tore Westin rådmann

3 Sak 8/11 UTGIFTSREDUKSJONER I FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER OG RÅDMANNENS STAB. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/398 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned plan- og utviklingsstyret med virkning fra og at utvalgets oppgaver skal ivaretas av formannskapet. Rådmannen bes om å utrede og legge fram forslag til nødvendige endringer av aktuelle reglementer. Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere rammen til driftsenhet rådmannens stab med kr f.o.m og at reduksjonen tas ut på ansvarsområde grunnskole felles og på ansvarsområde barnehage felles. Kommunestyret vedtar at den beregna årlige utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier kr b. Nedleggelse av frivillighetssentralen kr c. Nedleggelse av ungdomsklubben kr d. Utgiftsreduksjon innenfor ansvarsområde kultur kr e. Stillingsreduksjon konsulent i 50 %-stilling kr Kommunestyret finner det ikke riktig å fastsette omfanget på frikjøpsordning for ordfører i kommende valgperiode ( ) og overlater til påtroppende kommunestyre å fastsette dette på sitt konstituerende møte. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 5/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned plan- og utviklingsstyret med virkning fra og at utvalgets oppgaver skal ivaretas av formannskapet. Side 3 av 30

4 Sak 8/11 Rådmannen bes om å utrede og legge fram forslag til nødvendige endringer av aktuelle reglementer. Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere rammen til driftsenhet rådmannens stab med kr f.o.m og at reduksjonen tas ut på ansvarsområde grunnskole felles og på ansvarsområde barnehage felles. Kommunestyret vedtar at den beregna årlige utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Borttak av ordning med kommunal støtte til politiske partier kr b. Nedleggelse av frivillighetssentralen kr c. Nedleggelse av ungdomsklubben kr d. Utgiftsreduksjon innenfor ansvarsområde kultur kr e. Stillingsreduksjon konsulent i 50 %-stilling kr Kommunestyret finner det ikke riktig å fastsette omfanget på frikjøpsordning for ordfører i kommende valgperiode ( ) og overlater til påtroppende kommunestyre å fastsette dette på sitt konstituerende møte. Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparings-signal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal folkevalgte styringsorganer/rådmannens stab legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr Saksutredning: Kommunalsjef 2 har i et utredningsnotat til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon på til sammen kr : - Nedleggelse av plan- og utviklingsstyret kr Reduksjon frikjøpsordning ordfører kr Borttak av ordning støtte til politiske partier kr Utgiftsreduksjon grunnskole felles kr Utgiftsreduksjon barnehage felles kr Nedleggelse av frivillighetssentralen kr Stillingsreduksjon konsulent i 50 %-stilling kr Nedleggelse av ungdomsklubben kr Utgiftsreduksjon kultur kr For øvrig henvises det til utredningsnotat fra kommunalsjef 2 til rådmannen, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Side 4 av 30

5 Sak 8/11 I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor folkevalgte styringsorganer/rådmannens stab med kr (fordelt med kr på folkevalgte styringsorgan, kr i rådmannens stab og kr innenfor ansvarsområde kultur). Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar å legge ned plan- og utviklingsstyret, dette i tråd med tidligere innstillinger når denne sak har vært opp til behandling. Rådmannen foreslår at utgiftsrammen til rådmannens stab reduseres med kr sammenlignet 2011-nivå og at reduksjonen skjer innenfor ansvarsområdene grunnskole felles og barnehage felles. Dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for De øvrige tiltak oversendes påtroppende kommunestyret som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden Saken er drøftet med tillitsvalgte, jfr. saksvedlegg 2. Saksvedlegg: 1. Utredningsnotat datert fra kommunalsjef 2 med forslag til tiltak for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon. 2. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak Saksprotokoll fra K.sak 110/09 Eventuell nedleggelse av plan- og utviklingsstyret. 4. Saksprotokoll fra K.sak 31/06 Statstilskudd politiske partier. Side 5 av 30

6 Sak 9/11 UTGIFTREDUKSJONER LANDBRUK/NÆRING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/394 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å gjennomføre følgende tiltak for å oppnå ønska utgiftsreduksjon på til sammen kr innenfor driftsenhet landbruk/næring med virkning f.o.m : a. Fjerning av stillingshjemmel som næringskonsulent i 50 %-stilling kr b. Reduksjon i utgifter til kontorhold/reiseutgifter kr c. Oppretting av feilbudsjettering av utgifter til turistinformasjon kr En forutsetning for at ovenfornevnte tiltak kan gjennomføres er at interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i HALD-kommunene videreføres. Dersom dette ikke skjer gis rådmannen fullmakt til å iverksette alternativ 2 som skissert i dette saksframlegg. Kommunestyret vedtar at anslått utgiftsreduksjon på kr , alternativt på kr , skal innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 6/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å gjennomføre følgende tiltak for å oppnå ønska utgiftsreduksjon på til sammen kr innenfor driftsenhet landbruk/næring med virkning f.o.m : a. Fjerning av stillingshjemmel som næringskonsulent i 50 %-stilling kr b. Reduksjon i utgifter til kontorhold/reiseutgifter kr c. Oppretting av feilbudsjettering av utgifter til turistinformasjon kr En forutsetning for at ovenfornevnte tiltak kan gjennomføres er at interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i HALD-kommunene videreføres. Dersom dette ikke skjer gis rådmannen fullmakt til å iverksette alternativ 2 som skissert i dette saksframlegg. Kommunestyret vedtar at anslått utgiftsreduksjon på kr , alternativt på kr , skal innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Bakgrunn: Side 6 av 30

7 Sak 9/11 Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredingsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal driftsenheten landbruk/næring legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr Saksutredning: Landbruks- og næringssjef har i et notat til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner på til sammen kr : Alternativ 1. Fjerning av stillingshjemmel som næringskonsulent i 50 %-stilling Kr Reduksjon i utgifter til kontorhold/reiseutgifter Kr Oppretting av feilbudsjettering av utgifter til turistinformasjon Kr Sum utgiftsreduksjon Kr Dette alternativ forutsetter at HALD-samarbeidet om ett felles næringsselskap videreføres som skissert i egen sak. Dersom det av en eller grunn ikke skulle bli en slik viderføring skisseres følgende: Alternativ 2. Innsparing i overføring til HALD IKS felles næringsselskap Kr Utgiftsreduksjon div. konti næring/landbruk til sammen Kr Oppretting av feilbudsjettering av utgifter til turistinformasjon Kr Sum utgiftsreduksjon Kr For øvrig vises det til notat fra landbruks- og næringssjef, jfr. saksvedlegg. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor driftsenheten landbruk og næring med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Begge de foreslåtte alternativ vil dersom de velges medføre at disse måltall oppnås. Rådmannen tilrår at alternativ 1 velges, jfr. rådmannens innstilling i annen sak om videre-føring av interkommunalt næringssamarbeid i HALD-kommunene. Rådmannen rår kommunestyret til å fatte vedtak om iverksetting av tiltakene i alternativ 1 med virkning f.o.m , dette er mulig med bakgrunn i at kommunestyret tidligere har vedtatt å stille 50 %-stilling som næringskonsulent i vakanse ut inneværende år. Rådmannen vil da innarbeide dette i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 (og økonomiplan for perioden ). Saken er drøftet med tillitsvalgte, jfr. saksvedlegg 2. Saken er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget i forkant av behandlingen i administrasjons-utvalget. Saksvedlegg: Side 7 av 30

8 Sak 9/11 1. Notat datert fra landbruks- og næringssjef med forslag til tiltak for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon. 2. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 8 av 30

9 Sak 10/11 UTGIFTSREDUKSJONER TEKNISK DRIFT. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/399 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at følgende stillinger stilles i vakanse i 2012: a. Vaktmester i 40 %-stilling kr b. Avd.ing. oppmålingstjenesten tilsvarende 20 %-stilling kr Kommunestyret vedtar at beregna utgiftsreduksjon med til sammen kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å justere utgiftsrammen til driftsenhet Teknisk drift med kr med virkning f.o.m (utgiftsreduksjon diverse kontoer) og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelt tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Endring av gebyrregulativ kr Kommunestyret anmoder rådmannen om å utrede og legge fram saksframlegg vedrørende salg av kommunale eiendommer som forutsatt i utredning/notat fra nedsatt arbeidsutvalg, jfr. saksvedlegg. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 7/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at følgende stillinger stilles i vakanse i 2012: a. Vaktmester i 40 %-stilling kr b. Avd.ing. oppmålingstjenesten tilsvarende 20 %-stilling kr Kommunestyret vedtar at beregna utgiftsreduksjon med til sammen kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å justere utgiftsrammen til driftsenhet Teknisk drift med kr med virkning f.o.m (utgiftsreduksjon diverse kontoer) og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Side 9 av 30

10 Sak 10/11 3. Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelt tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Endring av gebyrregulativ kr Kommunestyret anmoder rådmannen om å utrede og legge fram saksframlegg vedrørende salg av kommunale eiendommer som forutsatt i utredning/notat fra nedsatt arbeidsutvalg, jfr. saksvedlegg. Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal driftsenheten teknisk drift legge fram forslag til tiltak som en gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr (inklusiv eventuelle gebyrøkninger og utgiftsreduksjoner i vaktmestertjenesten). Saksutredning: Teknisk sjef har i et notat datert d.å. til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger: - Vakanse i 40 %-stilling som vaktmester f.o.m (2012). kr Netto besparelse ved salg av Bjørn skole kr Endring gebyrregulativ gir inntektsøkning med kr Bortfall av tilskuddsordning veglysforeninger kr Utg.reduksjon diverse kontoer kr Vakanse i 20 %-stilling oppmåling (i 2012) kr For øvrig henvises det til notat av fra teknisk sjef, jfr. saksvedlegg 1. Når det gjelder utredningen av utgiftsreduksjoner innen vaktmestertjenesten så oppnevnte rådmannen den d.å. et eget arbeidsutvalg bestående av teknisk sjef, leder, rektor DBU, avd.leder DOS, styrer Solfjellsjøen barnehage og to tillitsvalgte som gis i mandat å utrede mulig utgiftsreduksjoner i kommunens vaktmestertjeneste. Arbeidsutvalgets konklusjon er inntatt i notatet fra teknisk sjef. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor alle ansvarsområdene tilhørende driftsenhet teknisk drift med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Side 10 av 30

11 Sak 10/11 Rådmannen tilrår at foreslåtte stillingsvakanser vedtas. Når det gjelder eventuell vakanse i 40 %-stilling som vaktmester inneværende år bes rådmannen v/teknisk sjef om å fremme egen sak på dette. Vakanse i 20 %-stilling som avd.ing. oppmåling i 2011 er allerede vedtatt. Eventuell bortfall av tilskuddsordning veglysforeninger behandles i egen sak og det henvises derfor til denne. Når det gjelder gebyrøkning som følge av forestående endring av kommunens gebyrregulativ som foreslås dette vedtatt i budsjett-/økonomiplansammenheng. Sjølve gebyrregulativsaken vil legges fram i desember d.å. og da i tråd med vedtak i denne sak. Rådmannen foreslår også at skisserte utgiftsreduksjoner på til sammen kr på diverse utgiftskontoer vedtas. Når det gjelder forventa sparte driftsutgifter som følge av salg av kommunale bygninger som skissert av nedsatt arbeidsutvalg så finner rådmannen det ikke forsvarlig å legge inn dette. Rådmannen mener at dette bør utredes mer omfattende slik at fremtidige utgiftsreduksjoner og nye utgifter i form av leie m.m. kan sammenlignes. Rådmannen ber derfor kommunestyret om å vedta å anmode rådmannen om en slik utredning. Saksvedlegg: 1. Notat datert fra teknisk sjef med forslag til tiltak for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon/inntektsøkning. 2. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak Protokoll fra drøftingsmøte Side 11 av 30

12 Sak 11/11 UTGIFTSREDUKSJONER HELSE-, LEGE- OG SOSIALTJENESTEN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/397 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å videreføre vakanse i 20 % av stillingen som kommunelege II. Dette for perioden Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å legge ned legekontoret på Løkta med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til driftsenhet helse-/legetjenesten med kr med virkning fra (kr i reduksjon medisinsk forbruksmateriell, kr i reduksjon anskaffelse av inventar og utstyr og kr i økning av behandlingsrefusjon legetjenesten) og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til NAV Dønna med kr med virkning fra og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Stillingsreduksjon NAV Dønna (30 %-stilling) kr Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 8/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å videreføre vakanse i 20 % av stillingen som kommunelege II. Dette for perioden Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Side 12 av 30

13 Sak 11/11 2. Kommunestyret vedtar å legge ned legekontoret på Løkta med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til driftsenhet helse-/legetjenesten med kr med virkning fra (kr i reduksjon medisinsk forbruksmateriell, kr i reduksjon anskaffelse av inventar og utstyr og kr i økning av behandlingsrefusjon legetjenesten) og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til NAV Dønna med kr med virkning fra og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Stillingsreduksjon NAV Dønna (30 %-stilling) kr Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal man innenfor kommunens helse-, lege- og sosialtjeneste legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr (fordelt med kr på driftsenhet helse-/legetjenesten og kr på driftsenhet NAV Dønna). Saksutredning: Kommunelege 1 har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger på til sammen kr : - Videreføring vakanse i 20 % av stilling som kommunelege II Kr Opphør legekontor på Løkta Kr Reduksjon medisinsk forbruksmateriell Kr Reduksjon anskaffelse av inventar og utstyr Kr Økning anslag behandlingsrefusjon legetjenesten Kr Sum Kr For øvrig vises det til notatet fra kommunelege 1, jfr. saksvedlegg 1. NAV-leder har i et notat datert d.å. til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon/inntektsøkning på til sammen kr : - Reduksjon i anslag kvalifiseringsstønad kr Side 13 av 30

14 Sak 11/11 - Reduksjon andre driftsutgifter kr Reduksjon i reiseutg./andre utg. kr Reduksjon forebyggende tiltak kr Reduksjon lønn faste stillinger (30 %-stilling) kr Sum kr For øvrig vises det til notatet fra NAV-leder, jfr. saksvedlegg 1. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor disse to driftsenhetene med følgende beløp: NAV Dønna Kr Kr Kr Helse-/legetjenesten Kr Kr Kr Rådmannen vil med bakgrunn i foreliggende utredninger tilrå følgende: - Vakanse i 20 % -stilling som kommunelege II videreføres. - Utekontoret på Løkta legges ned med virkning f.o.m Utgiftsrammen til NAV Dønna reduseres med til sammen kr f.o.m (reduksjon kvalifiseringsstønad kr , reduksjon i andre driftsutgifter kr , reduksjon i reiseutgifter/andre utgifter kr og reduksjon forebyggende tiltak kr ). De øvrige foreslåtte tiltak foreslås oversendt til påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksvedlegg: 1. Notat datert fra kommunelege 1 med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 2. Notat datert fra leder ved NAV Dønna med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 3. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 14 av 30

15 Sak 12/11 UTGIFTSREDUKSJONER OMSORGSSEKTOREN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/395 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at følgende tiltak innenfor driftsenhet Dønna omsorgssenter skal iverksettes med virkning f.o.m : a. Redusert vikarbruk kr b. Redusert overtidsbruk kr c. Økt anslag egenbetaling pasienter kr d. Sparte lisenskostnader til trygghetsalarmsentral kr Kommunestyret vedtar at beregna årlig utgiftsreduksjon på til sammen kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstill. kr b. Reduksjon i forbruk av varer og tjenester kr c. Bruk av fond i 2012 (tidl. overskudd) kr d. Innføre leiepris pr. arrangement i storstua kr e. Salg av kommunebussen kr f. Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen kr g. Nedl.av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen kr h. Stillingsreduksjon støttekontakt psykatri kr i. Stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen kr j. Stillingsreduksjon hjemmesykepleie kr Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 9/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at følgende tiltak innenfor driftsenhet Dønna omsorgssenter skal iverksettes med virkning f.o.m : a. Redusert vikarbruk kr b. Redusert overtidsbruk kr Side 15 av 30

16 Sak 12/11 c. Økt anslag egenbetaling pasienter kr d. Sparte lisenskostnader til trygghetsalarmsentral kr Kommunestyret vedtar at beregna årlig utgiftsreduksjon på til sammen kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstill. kr b. Reduksjon i forbruk av varer og tjenester kr c. Bruk av fond i 2012 (tidl. overskudd) kr d. Innføre leiepris pr. arrangement i storstua kr e. Salg av kommunebussen kr f. Stillingsreduksjon innen psykatriomsorgen kr g. Nedl.av dagsentertilbud innen psykatriomsorgen kr h. Stillingsreduksjon støttekontakt psykatri kr i. Stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen kr j. Stillingsreduksjon hjemmesykepleie kr Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i tåd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møte skal helse- og omsorgssektoren legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på til sammen kr innen omsorgssektoren (fordelt med kr på Dønna omsorgssenter og kr på hjemmetjenesten). Saksutredning: Avd.leder ved Dønna omsorgssenter har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utiftsreduksjon: - Redusert vikarbruk kr Redusert overtidsbruk kr Økt anslag egenbetaling pasienter kr Reduksjon i pleiebemanning/rasjonaliseringsgevinst som følge av færre deltidsstillinger kr Bruk av fond (tidligere overskudd) kr Sparte lisenskostnader til trygghetsalarmsentral/telefon kr Salg av kommunebussen kr Innføre leiepris kr pr. arrangement i storstua, også lag og foreninger kr Reduksjon i forbruk av varer og tjenester kr For ytterligere opplysninger henvises det til notat, jfr. saksvedlegg 1. Side 16 av 30

17 Sak 12/11 Avd.leder for hjemmetjenesten har i et notat mottatt til rådmannen utredet følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon: - Stillingsreduksjon innen psykiatriomsorgen kr Nedleggelse av dagsentertilbud innen psykiatriomsorgen kr Stillingsreduksjon støttekontakt psykiatri kr Stillingsreduksjon hjemmehjelpsordningen kr Stillingsreduksjon hjemmesykepleie kr Eventuell oppsigelse av avtale med ULOBA kr. 0. For ytterligere opplysninger henvises det til notat, jfr. saksvedlegg 2. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor disse to driftsenhetene med følgende beløp: Dønna omsorgssenter Kr Kr Kr Hjemmetjenesten Kr Kr Kr Rådmannen vil med bakgrunn i foreliggende utredninger tilrå at man justerer ned utgifts-nivået på Dønna omsorgssenter i tråd med siste to års regnskapsresultat og hva som er utredet av avd.leder DOS, jfr. innstillingens pkt. 1. De øvrige foreslåtte tiltak foreslås oversendt til påtroppende kommunestyret som aktuelle tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksvedlegg: 1. Notat datert fra avd.leder DOS med forslag til tiltak for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner. 2. Notat mottatt fra avd.leder Hjemmetjenesten med forslag til tiltak for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner. 3. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 17 av 30

18 Sak 13/11 UTGIFTSREDUKSJONER SKOLESEKTOREN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/393 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar de framlagte forslag til utgiftsreduksjoner ved Dønna barne- og ungdomsskole med virkning f.o.m og anmoder rådmannen om å legge frem en budsjettreguleringssak for inneværende år. Før iverksettelse av tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner tilsvarende kr på årsbasis skal det gjennomføres drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene vedrørende hvilke tiltak som skal velges for å oppnå utgiftsreduksjonen på kr Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til driftsenhet Dønna barne- og ungdomsskole med kr f.o.m og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : - Stillingsreduksjon Løkta oppvekstsenter tilsvarende 25%-stilling kr Overføring av ungdomstrinn Løkta oppvekstsenter til DBU kr Bruk av fond Dønna voksenopplæring (i 2012) kr Økte inntekter Dønna voksenopplæring p.g.a. eksterne oppdrag kr Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 10/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar de framlagte forslag til utgiftsreduksjoner ved Dønna barne- og ungdomsskole med virkning f.o.m og anmoder rådmannen om å legge frem en budsjettreguleringssak for inneværende år. Før iverksettelse av tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner tilsvarende kr på årsbasis skal det gjennomføres drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene vedrørende hvilke tiltak som skal velges for å oppnå utgiftsreduksjonen på kr Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til driftsenhet Dønna barne- og ungdomsskole med kr f.o.m og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Side 18 av 30

19 Sak 13/11 3. Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : - Stillingsreduksjon Løkta oppvekstsenter tilsvarende 25%-stilling kr Overføring av ungdomstrinn Løkta oppvekstsenter til DBU kr Bruk av fond Dønna voksenopplæring (i 2012) kr Økte inntekter Dønna voksenopplæring p.g.a. eksterne oppdrag kr Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategisk ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal skolesektoren legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr (fordelt med kr på Dønna barne- og ungdomsskole, kr på Løkta oppvekstsenter (skoledel) og kr på Dønna voksenopplæring). Saksutredning: Dønna barne- og ungdomsskole: Dønna barne- og ungdomsskole v/rektor har i et notat datert til rådmannen skissert følgende aktuelle tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon/inntektsøkning: - Reduksjon i assistent-stilling tilsv. 18 %-stilling kr Reduksjon timetall delingstimer og styrkingstimer 1-4.kl kr Reduksjon kontaktlærerordning kr Reduksjon forbruksposter kr Sum kr For øvrig henvises det til notat av fra rektor, jfr. saksvedlegg 1. Løkta oppvekstsenter: Løkta oppvekstsenter v/rektor har i et notat datert til rådmannen skissert følgende aktuelle tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon/inntektsøkning: - Stillingsreduksjon tilsvarende 25 % - stilling kr For øvrig henvises det til notat av fra rektor, jfr. saksvedlegg 2. Dønna voksenopplæring: Dønna voksenopplæring v/rektor har i notat datert til rådmannen skissert følgende aktuelle tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon/inntektsøkning: - Bruk av fond tidligere overskudd i 2012 kr Økte inntekter i form av eksterne oppdrag kr For øvrig henvises det til notat av fra rektor, jfr. saksvedlegg 3. Eventuell overflytting av ungdomstrinn ved Løkta oppvekstsenter til DBU: Rådmannen er formannskapsvedtaket i sak 1/11 også anmodet om å utrede de økonomiske konsekvenser av å flytte ungdomstrinnet ved Løkta oppvekstsenter over til Dønna barne- og Side 19 av 30

20 Sak 13/11 ungdomsskole. Til å utrede de økonomiske, pedagogiske og skyssmessige konsekvenser av en eventuell overføring av ungdomstrinnet ved Løkta oppvekstsenter til DBU har rådmannen oppnevnt et eget arbeidsutvalg bestående av kommunalsjef 2 v/konsulent som leder, rektor ved Løkta oppvekstsenter, rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole og tillitsvalgte (xx fra Utdanningsforbundet og xx fra Skolenes Landsforbund). Arbeidsutvalgets utredning datert xx er opplevert rådmannen og inneholder følgende konklusjon: Overføring av ungdomstrinnet fra Løkta oppvekstsenter til Dønna barne- og ungdomsskole vil gi en innsparing på kr For øvrig henvises til referatene fra møtene i arb.utvalget, jfr. saksvedlegg 4. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger innenfor driftsenhet Dønna barne- og ungdomsskole med kr i 2012, kr i 2013 og kr i 2014, innefor driftsenhet Løkta oppvekstsenter (skoledel) med kr i 2012, kr i 2013 og kr i 2014 samt innenfor driftsenhet Dønna voksenopplæring med kr i 2012, kr i 2013 og kr i Rådmannen vil med bakgrunn i foreliggende utredninger tilrå følgende: - Utgiftsrammen til Dønna barne- og ungdomsskole reduseres med kr f.o.m og dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for De øvrige tiltak til utgiftsreduksjoner som er utredet foreslås oversendt til påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksvedlegg 1. Notat av fra Dønna barne- og ungdomsskole v/rektor med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 2. Notat av fra Løkta oppvekstsenter v/rektor med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 3. Notat av fra Dønna voksenopplæring v/rektor med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 4. Utredning/notat datert angående eventuell overføring av ungdomstrinnet ved Løkta oppvekstsenter til Dønna barne- og ungdomsskole. 5. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 20 av 30

21 Sak 14/11 UTGIFTSREDUKSJON SPESIALUNDERVISNING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/536 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at det i 2011 ikke er mulig å oppnå forventa utgiftsreduksjon på kr innenfor spesialundervisningen i kommunen og godkjenner at utgiftene reduseres med kr f.o.m Kommunestyret pålegger rådmannen å legge fram forslag til alternativ løsning for inndekning av manglende kr i form av en budsjettreguleringssak. 2. Kommunestyret godkjenner at utgiftene til spesialundervisning på ansvarsområde Grunnskole felles innenfor rådmannens stab og innenfor driftsenhetene Dønna barneog ungdomsskole og Løkta oppvekstsenter reduseres med til sammen kr f.o.m og at dette skal innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 11/11 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar til etterretning at det i 2011 ikke er mulig å oppnå forventa utgiftsreduksjon på kr innenfor spesialundervisningen i kommunen og godkjenner at utgiftene reduseres med kr f.o.m Kommunestyret pålegger rådmannen å legge fram forslag til alternativ løsning for inndekning av manglende kr i form av en budsjettreguleringssak. 2 Kommunestyret godkjenner at utgiftene til spesialundervisning på ansvarsområde Grunnskole felles innenfor rådmannens stab og innenfor driftsenhetene Dønna barneog ungdomsskole og Løkta oppvekstsenter reduseres med til sammen kr f.o.m og at dette skal innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2011 er det lagt inn som tiltak at man skal gjennomføre en utgiftsreduksjon tilsvarende kr og i vedtatt økonomiplan er dette økt til kr i årene 2012, 2013 og Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i Side 21 av 30

22 Sak 14/11 dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møte skal rådmannen utrede utgiftsreduksjoner på til sammen kr f.o.m Saksutredning: Rådmannen oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av kommunalsjef 2/konsulent i staben, leder, rektor Dønna barne- og ungdomsskole, rektor Løkta oppvekstsenter, rektor Nord-Dønna Montessoriskole, rektor Bjørn Montessoriskole, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet og tillitsvalgt fra Skolenes Landsforbund. Arbeidsutvalget har gjennomført fire møter og har den 19. mai d.å. oversendt sitt sluttnotat til rådmannen. Det henvises til dette notat, jfr. saksvedlegg. Utvalget har gjennomgått forventa behov ved den enkelte skole for skoleåret 2011/12 og konkludert med at omfanget på spesialundervisningen kan reduseres med 19 timer sammenlignet med inneværende skoleår. Dette utgjør ca. kr i 2011 og kr i For skoleåret 2012/13 vil det i tillegg bli en reduksjon i antall timer spesialundervisning med 11 timer/uke og 21,75 assistenttimer/uke. Dette utgjør i 2012 kr og i 2013 ca. kr Utvalget har anslått nye behov til 9 t/uke. Dette gir en forventa utgiftsreduksjon i 2012 på kr sammenlignet med dagens nivå. For 2011 utgjør utgiftsreduksjonen kr Vurdering: Rådmannen finner det forsvarlig med bakgrunn i den utredning som foreligger å tilrå at kr i utgiftsreduksjon årlig f.o.m innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden Dette vil kunne gjennomføres uten reduksjon i tilbudet til enkeltelever utifra dagens opplysninger, bl.a. fra PPT. Når det gjelder inneværende års budsjett synes det ikke mulig å oppnå vedtatt utgiftsreduk-sjon på kr , men på kr Kommunestyret bør pålegge rådmannen å gjennomføre en budsjettregulering for å se på alternative løsninger til inndekning av differansen på kr Saksvedlegg: 1. Sluttnotat fra oppnevnt arbeidsutvalg vedr. utgiftsreduksjon i spesialundervisningen. 2. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 22 av 30

23 Sak 15/11 UTGIFTSREDUKSJONER BARNEHAGESEKTOREN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/392 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Solfjellsjøen barnehage, Dønnes barnehage og Bjørn barnehage sammenslåes til en ny fireavdelings barnehage kalt Dønna barnehage med virkning f.o.m og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket. Kommunestyret vedtar at den beregna årlig utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å fjerne stillingshjemmel som assistent i 40 %-stilling i Solfjellsjøen barnehage med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at den beregna årlige utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 med kr Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : - Endring i satsene for foreldrebetaling (søskenmoderasjon) kr Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter (barnehagedel) p.g.a. eventuelt redusert barnetall f.o.m. høsten Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon fra nedsatt arbeidsgruppe om at det ikke er mulig å samlokalisere Solfjellsjøen barnehage i lokalene til Dønna barne- og ungdomsskole. 5. Kommunestyret vedtar som en følge av pkt.1 at det foreløpig ikke er aktuelt å gjennomføre ytterligere reduksjoner innenfor eksisterende tre kommunale barnehager på Dønna før man har fått iverksatt pkt.1 og fått driftserfaringer som gjør at man kan utarbeide mer detaljert driftsbudsjett for budsjettåret Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 12/11 Behandling: Utdanningsforbundet ved Arild Hågensen fremmet følgende forslag til vedtak i punkt 1 og 5: Utdanningsforbundet mener rådmannens innstilling ikke er lovlig og det begrunnes med Fylkesmannen i Aust-Agder ang. Arendal kommune organisering av barnehagene ( ), og fra Fylkesmannen i Hordaland vedrørende organisering av styrerstillingene ( ). Side 23 av 30

24 Sak 15/11 Utdanningsforbundet kan derfor ikke gå for innstillinga til rådmannen og ber om at dette undersøkes nærmere før endelig beslutning. Det ble votert over hvert enkelt punkt. Rådmannens innstilling til punkt 1 ble vedtatt med 4 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslag fra Utdanningsforbundet ved Arild Hågensen. Rådmannens innstilling til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til punkt 5 ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Solfjellsjøen barnehage, Dønnes barnehage og Bjørn barnehage sammenslåes til en ny fireavdelings barnehage kalt Dønna barnehage med virkning f.o.m og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket. Kommunestyret vedtar at den beregna årlig utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å fjerne stillingshjemmel som assistent i 40 %-stilling i Solfjellsjøen barnehage med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at den beregna årlige utgiftsreduksjon på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for 2012 med kr Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : - Endring i satsene for foreldrebetaling (søskenmoderasjon) kr Eventuell bemanningsreduksjon Løkta oppvekstsenter (barnehagedel) p.g.a. eventuelt redusert barnetall f.o.m. høsten Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon fra nedsatt arbeidsgruppe om at det ikke er mulig å samlokalisere Solfjellsjøen barnehage i lokalene til Dønna barne- og ungdomsskole. Kommunestyret vedtar som en følge av pkt.1 at det foreløpig ikke er aktuelt å gjennomføre ytterligere reduksjoner innenfor eksisterende tre kommunale barnehager på Dønna før man har fått iverksatt pkt.1 og fått driftserfaringer som gjør at man kan utarbeide mer detaljert driftsbudsjett for budsjettåret Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/ Side 24 av 30

25 Sak 15/11 inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. Formannskapet ba også om en vurdering av nedleggelse av en kommunal barnehage. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal barnehagesektoren legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr , fordelt med kr på Solfjellsjøen barnehage, kr på Dønnes barnehage, kr på Bjørn barnehage og kr på Løkta oppvekstsenter (barnehage). Saksutredning: Når det gjelder eventuell nedleggelse av en av kommunens barnehager så nedsatte rådmannen ett arbeidsutvalg bestående av rådmann, tre styrere og to tillitsvalgte som fikk i mandat å utrede mulige økonomiske besparelser som kan oppnås gjennom å legge ned en av kommunens barnehager samt hvorvidt det er hensiktsmessig med administrativ samordning av ledelsen for flere barnehager. Arbeidsutvalget har levert sin utredning den d.å. og det henvises til denne, jfr. saksvedlegg 1. Når det gjelder forslag til utgiftsreduksjoner i den enkelte driftsenhet så henvises det til følgende: Solfjellsjøen barnehage. Styrer har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner: - Fjerning av stilling som fagarbeider kr Opphør stilling knytta til spesialpedagogisk tiltak kr Reduksjon av vikarbudsjettet kr For øvrig henvises det til notat utarbeidet av styrer til rådmannen, jfr. saksvedlegg 2. Dønnes barnehage. Styrer har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner: - Reduksjon renholder i 10 %-stilling kr Fjerne 35 %-stilling som ped.leder kr Reduksjon diverse utgiftsposter kr Ytterligere bemanningsreduksjon (35 %-stilling) kr For øvrig henvises det til notat utarbeidet av styrer til rådmannen, jfr. saksvedlegg 3. Bjørn barnehage. Styrer har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner: - Fjerne 75 % - stilling som assistent kr Reduksjon i renhold tilsvarende 5 %-stilling kr For øvrig henvises det til notat utarbeidet av styrer til rådmannen, jfr. saksvedlegg 4. Løkta oppvekstsenter (barnehagedel). Side 25 av 30

26 Sak 15/11 Rektor har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner: - Kun nedleggelse av barnehagen vil gi tilstrekkelig innsparing. Kommunen har krav på seg til å gi barnehagetilbud til de som måtte ha behov for det og rektor ser ikke for seg at det er ett reelt alternativ å tilby barna plass inne på øya Dønna. For øvrig henvises det til notat utarbeidet av rektor til rådmannen, jfr. saksvedlegg 5. Eventuell samlokalisering av Solfjellsjøen barnehage og Dønna barne- og ungdomsskole. Rådmannen oppnevnte den d.å. et eget utvalg bestående av konsulent, leder, rektor DBU, styrer Solfjellsjøen barnehage og to tillitsvalgte til å gjøre en mulighetsvurdering av en slik samordning innenfor dagens bygningsmasse. Utvalget har levert sin vurdering i et notat datert d.å. til rådmannen og konkludert med følgende: Dersom hensikten med overflytting av Solfjellsjøen barnehage inn i skolens lokaler er innsparinger ser utvalget ingen muligheter for dette. Uten meget omfattende ombyggings-/restaureringsarbeider vil det ikke være mulig å flytte Solfjellsjøen barnehage inn i bygget. Og med utgangspunkt i et snart 60 år gammelt bygg vil resultatet ikke bli bra uansett. Bygget er klassifisert uegnet som skolebygg og vil være enda mer uegnet til barnehagebygg. Eventuell endring i satsene for foreldrebetaling (søskenmoderasjon). I gjennom vedtak i formannskapssak 1/11 er rådmannen anmodet om å utrede konsekvensene av å endra dagens regler om 50 % søskenmoderasjon til 30 %. Dette er utreda av konsulent i rådmannens stab og kommunen vil spare ca. kr pr. år sammenlignet med dagens ordning dersom søskenmoderasjonen endres fra 50 % til 30 %. For øvrig henvises til eget notat, jfr. saksvedlegg 6. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor de fire driftsenhetene med følgende beløp: Driftsenhet Solfjellsjøen barnehage Dønnes barnehage Bjørn barnehage Løkta oppvekstsenter - barnehagedel Sum Rådmannen vil ikke tilrå at kommunestyret fatter vedtak om å legge ned noen barnehage på nåværende tidspunkt, men vil tilrå at kommunestyret vedtar arbeidsutvalgets anbefaling om å slå sammen Solfjellsjøen barnehage, Dønnes barnehage og Bjørn barnehage til en ny fire avdelings barnehage kalt Dønna barnehage, jfr. saksvedlegg 1. Dette bør kunne iverksettes f.o.m Dersom det skal være mulig må kommunestyret gi rådmannen de nødvendige fullmakter til å iverksette vedtaket i tråd med gjeldende regler i avtaleverket. Som en følge av dette bør det ikke i forkant gjennomføres ytterligere stillingsreduksjoner i noen av de tre barnehagene. Det er mulig at man både kan redusere renholdsressurs og gjennomføre ytterligere bemanningsreduksjon som følge av minkende barnetall dette bør imidlertid ikke tas ut før man har fått litt driftserfaring med den nye driftsenheten. Side 26 av 30

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2012 Tid: 0900 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 14.06.2011 Tid: kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Yngve Skei,

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer: Rådmann Tore Westin og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen KOMMUNE DØNNA Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 13.04.2010 Tid: kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende utgiftsreduksjoner innenfor

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 05.04.2016 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/724 UTVIDELSE AV STILLING VED LØKTA OPPVEKSTSENTER DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 08.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2014 Tid: kl. 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arne Hagen, Marita Johansen, Eivind Smørvik Forfall:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.11.2010 Tid: kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Ingunn Laumann, Karsten Vang, Ken Roger Edvardsen DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2010 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ingunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.05.2016 Tid: 08:30 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stina Helen Hermansen, Jens Carlsen, Marita Johansen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Råd for funksjonshemmede PS 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 15.02.2016 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen, Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.09.2016 Tid: 10:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: John Erik Johansen, Nils Jenssen, Hilde Andreassen, Mari Brox Mikalsen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 04.02.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 19.05.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Nils Jenssen, Dag Ragnar Pettersen, Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik S. Johansen, Mari Brox Mikalsen,

Detaljer

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling

-Aurdal kommune Komite 1. Møteinnkalling -Aurdal kommune Komite 1 Møteinnkalling Møtedato: 26.01.2006 Møtestad: Høgesyn Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.06.2013 Tid: Kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås FO Roy Sverre Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune

MØTEPROTOKOLL. Skånland kommune Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen (evt. kommunestyresalen) Møtedato: Tid: 16.

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen (evt. kommunestyresalen) Møtedato: Tid: 16. Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen (evt. kommunestyresalen) Møtedato: 12.11.2009 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.07.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Ekstraordinært Formannskapsmøte Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 20.09.2011 Tid: kl 13.15 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Yngve Skei,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 09:45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, Arne Hagen, Yngve Skei og Marita

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 16:00-19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer