KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/704 OMGJØRING AV HJEMMEL FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN 21/13 13/695 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM NY STILLINGSHJEMMEL SAMT TILLEGGSBEVILGNING. 22/13 12/538 OPPRETTELSE AV STILLING SOM RUSKOORDINATOR. 23/13 13/814 DOS - OMGJØRING AV STILLING FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER 24/13 13/799 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

2 Sak 20/13 OMGJØRING AV HJEMMEL FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 13/704 20/13 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Kommunestyret godkjenner at stillingshjemmel nr. 176 (67,44 % stilling) som hjelpepleier gjøres om til sykepleierstilling. Avdelingsleder fra hjemmetjenesten har bedt om at stillingen som hjelpepleier gjøres om til sykepleierstilling. Vurdering: Hjemmetjenesten har en ansatt i 67,44 % hjelpepleierstilling i hjemmetjenesten. Ved årskifte er den ansatte ferdig utdannet sykepleier. Utdanningen er tatt med støtte fra kommunen (via kompetanseløftet). Med bakgrunn i ett stadig større krav om kompetanse innenfor omsorgen, og at sykehjem og hjemmetjenesten skal ha felles sykepleierturnus, er det behov for å omgjøre denne stillingen til sykepleierstilling for å få dette til å gå opp. Merkostnaden i lønn dekker avdelingen selv innenfor vikarposten Differansen i lønn er kr ,-. Det vil bli gjennomført drøftinger og drøftingsprotokoll vil følge saken som sakmappevedlegg Vedlegg: Side 2 av 8

3 Sak 21/13 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM NY STILLINGSHJEMMEL SAMT TILLEGGSBEVILGNING. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 443 Arkivsaksnr.: 13/695 21/13 Administrasjonsutvalget Kommunestyret godkjenner at det opprettes en stillingshjemmel som assistent i inntil 50 % stilling. 2. Kommunestyret innvilger søknaden om kr til ansvarsområde 2600 Dønna barne- og ungdomsskole for Bevilgningen finansieres av midler avsatt til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til nødvendig budsjettregulering. Dønna barne- og ungdomsskole har søkt om tilleggsbevilgning med bakgrunn i at det på kort varsel har vært nødvendig å sette inn ekstraordinære tiltak omkring en skoleelev. Vurdering: Det er søkt om tilleggsbevilgning for november og desember med bakgrunn i at det har vært nødvendig å iverksette tiltak som gir et forsvarlig arbeidsmiljø og tilbud til eleven. Rektor har hatt møte med Kommunalsjef 1 og gjennomgått behovet og de utfordringer man har i denne saken. Det er også iverksatt andre tiltak for å ivareta situasjonen. Det søkes om tilleggsbevilgning for 2 måneder i 50% stilling. Det gjelder ikke et stort beløp, men økonomirapporten tyder på at man likevel er avhengig av en tilleggsbevilgning for å håndtere dette. For neste semester er det primære målet at mest mulig av behovet skal dekkes innenfor ordinære rammer, men dette tar tid å få avklart og gjennomført. Skolen jobber videre med dette. Saksmappevedlegg: Søknad fra DBU (unntatt offentlighet). Side 3 av 8

4 Sak 22/13 OPPRETTELSE AV STILLING SOM RUSKOORDINATOR. Saksbehandler: May Hege Kaspersen Arkiv: F62 Arkivsaksnr.: 12/538 22/13 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret vedtar å opprette 100 % engasjementstilling som ruskoordinator og at denne organisatorisk tillegges driftsenhet helse-/legetjenesten. Bakgrunn for saken er tildeling av tilskudd på kr ,- for 2013 til utprøving av nye samhandlingsmodeller innen rusfeltet. Ruskoordinator i Dønna skal: Være en synlig kontaktperson for rusfeltet både for brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Kartlegge situasjonen for rusmisbrukere i kommunen ved hjelp av Brukerplan. Jobbe videre for at vedtatt ruspolitisk handlingsplan følges opp med nødvendige tiltak. Delta i interkommunalt SLT-team og bistå til at ungdom tidlig fanges opp og nødvendige tiltak settes inn. Initiativtaker og pådriver for informasjon om og utarbeidelse av individuell plan og opprettelse av ansvarsgrupper. Lede og kalle inn rusteamet i kommunen til jevnlige samarbeidsmøter. Kalle inn til og lede veiledningsmøter med VOP. Få et på plass et system og rutiner for oppfølging av tungt belastet rusmisbrukere med tanke på ettervern og kartlegging av behov for tilrettelagt bolig. Dønna kommune har søkt om og fått tildelt ,- i kompetansehevende midler innen rusfeltet fra Fylkesmannen i Nordlan for Kurs innen etikk og brukermedvirkning arrangeres i et samarbeid med RKK og tilbys alle kommuner på ytre Helgeland, spesialisthelsetjenesten, attføringsbedrifer og NAV. Saksutredning: Dønna kommune søkte om tilskudd til et samhandlingsprosjekt innen rus over statsbudsjettet kapittel 0763 post 61 for Kommunelege 1 Einar Høydahl har påpekt at rusomsorgen i Dønna ikke fyller de lovmessige kravene om oppfølging og hjelpetiltak til rusmisbrukere i kommunen. Det et behov for å jobbe forebyggende opp mot barn og unge for å hindre ny rekruttering til rusfeltet. Det er videre et behov for å fange opp ungdom som har begynnende rusproblemer for å forhindre et langvarig og kanskje livsvarig rusmisbruk. Vi ser viktigheten av å bygge opp en rusomsorg over tid for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for brukere, samarbeidspartnere og ansatte. I denne perioden må vi jevnlig informere administrasjon og politikere om arbeidet som pågår, resultater og konsekvenser. Det Side 4 av 8

5 Sak 22/13 overordnede målet er at Dønna kommune skal bygge opp og beholde en koordinert og god rusomsorg som skal videreføre arbeidet også etter at prosjektet er avsluttet. Vurdering: Fylkesmannen har vært tydelig i sin tildeling på at tiltak og oppfølging av etablerte rusmisbrukere skal være en av kommunens ordinære drift. Midler til dette ligger i rammeoverføringen til kommunen. Tilskuddet tildeles til en koordinerende funksjon for å bedre samarbeidet innad i kommune, samordne de kommunale funksjonene og for å bedre samhandlingen med andrelinjetjenesten og andre eksterne parter. Tilskuddet fra fylkesmannen dekker bare lønnsutgiftene til ruskoordinator. Det bør derfor legges inn en kommunal egenandel på ,- som dekker møte/reiseutgifter. Saksmappevedlegg: 1. Søknad om tilskudd Utvikling og utprøving av nye samhandlingsmodeller på rusfeltet. 2. Svar på søknad fra Fylkesmannen Søknad om kompetansemidler til etikk-kurs innen rus. Side 5 av 8

6 Sak 23/13 DOS - OMGJØRING AV STILLING FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 13/814 / Formannskapet / Kommunestyret 23/13 Administrasjonsutvalget Kommunestyret godkjenner at stillingshjemlene 176, 130 og 205 ved Dønna omsorgsenter omgjøres fra hjelpepleier til sykepleier, dette med virkning f.o.m Kostnadene på kr er innarbeidet i årsbudsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden Avd.leder ved Dønna omsorgssenter har meldt dette inn som nytt driftstiltak i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Dønna kommune ønsker å søke om å få opprettet et kommunalt akutthelsetjenestetilbud, i form av øyeblikkelig hjelpplasser i Dønna sykehjem som oppfølging av ny helse og omsorgstjenestelov 3-5/11.1 Saksutredning: For å få finansiert ordningen med et kommunalt akutthelsetjenestetilbud jfr 11.1 kreves det sykepleier på aktiv vakt i sykehjemmet 24/7 dager pr. uke. Bemanningssammensetningen må derfor endres slik at vi får økt andelen sykepleiere tilgjengelig i virksomhetene. Omsorgstjenestene i Dønna kommune har 3 faste ansatte hjelpepleiere som tar sykepleierutdanning desentralisert og som er ferdig ultimo Disse hjelpepleierhjemlene søkes derfor endret til sykepleierhjemler fra Lønnsendringene som følge av dette er meldt inn som nytt driftstiltak i budsjett 2014, årskostnad kr Det er gjennomført drøfting og drøftingsprotokollen vil følge saken som sakmappevedlegg. Vedlegg: Side 6 av 8

7 Sak 24/13 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: F21 Arkivsaksnr.: 13/799 24/13 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret vedtar en reduksjon på 1,3 stillinger i hjemmetjenesten med virkning fra 1. februar I økonomiplanen som ble vedtatt ved behandling av budsjettet for 2013 ble det satt opp en innsparing på kr ved fjerning av stillingsressurs i hjemmehjelpsordningen fra Det samme gjaldt i reduksjon i hjemmesykepleiedelen av tjenesten. Ved utredning av utgiftsreduksjoner i pleie- og omsorgstjenesten ble disse kuttene vurdert sammen med en rekke andre tiltak, blant annet kutt i tilbudet innenfor psykisk helse. Vurdering: Det er i gjeldende økonomiplan satt opp reduksjon i hjemmehjelpsordningen med kr, tilsvarende 70 % stilling som hjemmehjelp/vaktmester og i hjemmesykepleien tilsvarende litt mindre enn 100% stilling. Dette ble utredet sammen med andre, omfattende kutt i tjenesten. Reduksjonene ble behandlet som enkeltsak i forbindelse med budsjett og økonomiplan for Reduksjonene ble da ikke iverksatt for 2013, men lagt inn i økonomiplanen fra 2014 sammen med en rekke andre kutt for hjemmetjenesten. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 foreslås det med bakgrunn i innspill fra hjemmetjenesten at det gjennomføres 2 driftsreduksjoner på henholdsvis 80% vaktmesterstilling og 50% i hjemmehjelp/praktisk bistand fra februar 2014, og at de øvrige kuttene utsettes til 2015 for å skjerme brukerne mest mulig. Hjemmetjenesten har skissert et opplegg som gjør det mulig å få iverksatt kuttene raskt. Det er redusert i dette tjenesteområdet flere ganger de siste årene. Det er ikke så mye igjen, og en ytterligere reduksjon vil bety at det vil ta lenger tid å få reparert/kjørt ut hjelpemidler og trygghetsalarmer. Nye søkere til hjemmehjelp får allerede nå i hovedsak vedtak om hjemmehjelp hver tredje uke når det ikke er helt spesielle behov. Bemanningsreduksjon må gjennomføres etter vanlige regler, slik at det ikke nødvendigvis er de ansatte som innehar stillingene nå som rammes. Det er vikarer inne i deler av stillingene, slik at det vil være mulig å iverksette kuttene innenfor nødvendig tidsramme. Regler om overtallighet, ansiennitet og evt. omplassering vil bli fulgt. Med bakgrunn i utredningen innstilles det på kutt i hjemmetjenesten tilsvarende 80% vaktmesterstilling og 50% innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp/pleie fra 1. februar Side 7 av 8

8 Sak 24/13 Vedlegg: Ingen. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013)

Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) Utredning av kutt innenfor pleie- og omsorg tilsvarende 560.000 (430.000 for 2013) på grunn av behov for å se kuttene i sammenheng er også andre kutt som er vedtatt i økonomiplanen tatt med - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl.

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 14.04.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 21/11 Møte nr. 6/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 15.06.2011 kl18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar.

Presentasjon av enhet pleie- og omsorg i institusjon v. enhetsleder Ane Nordskar. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 06.12.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 06.12.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer