MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 03.02."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/59 KOMPETANSEPLAN SKOLE 2/15 15/108 FJERNE STILLINGEN SOM NÆRINGSSJEF 3/15 15/57 RÅDMANNENS STAB - STILLINGSVAKANSE 4/15 11/903 IA-HANDLINGSPLAN FORSLAG 5/15 15/109 BEDRIFTSHELSETJENESTE - ÅRSRAPPORT OG HANDLINGSPLAN /15 15/107 OPPRETTELSE AV STILLINGER VED LEGEKONTORET 7/15 15/58 OMGJØRING AV STILLING - DØNNA BARNEHAGE Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

2 Sak 2/15 KOMPETANSEPLAN SKOLE Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 15/59 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar fremlagte «Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skoleledere i Dønna kommune, » med handlingsplan for Bakgrunn: Kommunen har et ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse på skolene. Dette er fastsatt i opplæringsloven Ansvaret omfatter å ha et system som gir lærere og skoleledere nødvendig kompetanseutvikling. Satsingen på kompetanseutvikling i skolen har tre hovedelementer: Videreutdanning Etterutdanning Rektorutdanning Kommunen sitt ansvar i henhold til strategien «Kompetanse for kvalitet, Strategi for etter- og videreutdanning, »: forankre for og etter- og videreutdanning i egen organisasjon kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet og på den enkelte skole i samarbeid med partene i samarbeid med organisasjonene lage plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skoleledere der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og forankre planen politisk delta i satsningen på videreutdanning for lærere gjennom å legge til rette for deltakelse, dekke en andel av vikarutgiftene og utgifter til reise, opphold, læremidler m.v. samarbeide med organisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av tilbudene om etter- og videreutdanning foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med partene Saksutredning: Kommunalsjef 2 har, i samarbeid med rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, TV Skolenes landsforbund og HTV Utdanningsforbundet, utarbeidet et forslag til en plan for Side 2 av 14

3 Sak 2/15 kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere i Dønna kommune for tidsperioden Skolene har gjennomført kartlegging av den pedagogiske kompetansen ved enheten. I etterkant av denne kartleggingen har det vært drøftet med fagorganisasjonene hvilke fag som bør prioriteres. Dette er lagt inn i handlingsplanen for Vurdering: En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. Det er en utfordring at mange av dagens lærere i grunnskolen ikke har nok faglig fordypning med studiepoeng i de fagene de underviser i, og at bare en liten andel har fordypning på minst 60 studiepoeng. Kartleggingen av kompetansen i Dønna viser følgende i de grunnleggende fagene norsk, matematikk og engelsk: Dønna barne- og ungdomsskole: Fag: 30 studiepoeng 60 studiepoeng (eller mer) Norsk 14 lærere 2 lærere Matematikk 5 lærere 3 lærere Engelsk 6 lærere - Løkta oppvekstsenter: Fag: 30 studiepoeng 60 studiepoeng (eller mer) Norsk 3 lærere 1 lærer Matematikk 2 lærere - Engelsk - - Det er to måter å øke den faglige kompetansen ved skolene i Dønna, ved nytilsettinger og ved å legge til rette for videreutdanning. Ved tilsettinger etter (med noen unntak) vil grunnskolelærerutdanningen for årstrinn kvalifisere for tilsetting på barnetrinnet, men også på trinn dersom vedkommende har universitets- og/eller høgskoleutdanning som samlet utgjør minst 240 studiepoeng og har 30/60 studiepoeng relevant utdanning i faget. Grunnskolelærerutdanningen for årstrinn kvalifiserer ikke for tilsetting på 1.-4.trinn. I henhold til Udir er det lagt inn kompetansekrav om 30 studiepoeng for å undervise i barneskolen i fagene norsk og matematikk. Kompetansekravene for å undervise i ungdomskolen er satt til 60 studiepoeng i fagene norsk, engelsk og matematikk. Kompetansekravene kommer i tillegg til tilsettingskravene. Side 3 av 14

4 Sak 2/15 I skolene i Dønna, slik en vurderer situasjonen nå, bli få nytilsettinger, dette med bakgrunn i alderssammensettingen i det pedagogiske personalet og elevprognoser i tiden fremover. Det betyr at en bør ha fokus på og prioritere videreutdanning. Det at Løkta oppvekstsenter ikke har noen ansatte med anbefalt kompetanse i engelsk er alvorlig. Det bør settes inn tiltak for å rekruttere inn engelskkompetanse fra høsten Det må også være et mål at en den som underviser i matematikk på ungdomstrinnet har 60 studiepoeng i faget. Ved DBU må en øke kompetansen i engelsk, norsk og matematikk. Det er en ansatt som bare mangler noen få studiepoeng får å ha 60 studiepoeng i engelsk. I utgangspunktet så burde ungdomstrinnet ha fire lærere med 60 studiepoeng i alle de tre basisfagene. I tillegg til at flere lærere på barnetrinnet bør ha 30 studiepoeng i matematikk og engelsk. Videreutdanning: Det er ikke satt av egne midler til videreutdanning i I 2016 er det i økonomiplanen satt av kr og i 2017 kr Dette vil gi muligheter til å utnytte de fordelaktige vidererutdanningsmulighetene som nasjonale utdanningsmyndigheter har lagt opp til. Dette er viktig for å få økt antallet lærere med fordypning på 60 studiepoeng. Med bakgrunn i den fremlagte kompetansekartleggingen bør en se på muligheten til å få lærere i gang med videreutdanning allerede fra høsten Etterutdanning: Når det gjelder etterutdanning så deltar alle skolene og barnehagene i LP-prosjektet. Dette er et 3-årig prosjekt som avsluttes høsten I tillegg så skal skolene delta i prosjektet «Ungdomstrinnet i utvikling» med oppstart våren Dette er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Rektorutdanning: Dønna kommune har prioritert lederutdanning for ledere i skolen. Kommunalsjef 2 gjorde ferdig rektorutdanningen høsten 2013 (var ved oppstart av utdanningen rektor ved DBU). Rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole startet opp med rektorutdanningen høsten Målet er at rektor ved Løkta oppvekstsenter skal starte opp høsten Det bør også lages en plan for etterutdanning og videreutdanning av det pedagogiske personalet i barnehagene i Dønna. Det satses også på etter- og videreutdanning innenfor dette feltet. Alle de kommunale barnehagene deltar i LP-prosjektet. I tillegg har styrer i Dønna barnehage gjorde ferdig styrerutdanning våren Vedlegg: Forslag «Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere i Dønna kommune, med handlingsplan for 2015» Side 4 av 14

5 Sak 2/15 FJERNE STILLINGEN SOM NÆRINGSSJEF Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 15/108 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Stillingen som næringssjef fjernes. Oppgavene, som har tillagt stillingen, fordeles mellom rådmann og spesialrådgiver. Bakgrunn: I kommunestyrets vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan er en av forutsetningene at stillingen som næringssjef blir tatt bort. Saksutredning: Stillingen som næringssjef har stått i vakanse siden , da daværende næringssjef gikk over til annen stilling i kommunens administrasjon. Vakansen ble behandlet av administrasjonsutvalget i deres møte (sak 13/14). Vurdering: Fjerningen av næringssjefsstillingen er drøftet med Fagforbundet, som ikke har motforestillinger. Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak er det ikke midler for å opprettholde stillingen, verken i 2015 eller i økonomiplanperioden. Oppgavene, som har vært tillagt stillingen, har siden vært delt mellom rådmann og spesialrådgiver. Denne ordningen fungerer tilfredsstillende, selv om tilgjengelig ressurs er markant redusert. Vedlegg: Ingen Side 5 av 14

6 Sak 3/15 RÅDMANNENS STAB - STILLINGSVAKANSE Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/57 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at ledig stilling ved kontor for interne tjenester ikke settes vakant. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at rådmannen bruker av sitt egenskapte overskudd for å dekke den vedtatte innsparingen på kr i rådmannens stab budsjett Bakgrunn: Ved behandling av budsjett 2015 ble tiltaket «Rådmannens stab stillingsvakanse 2015» valgt for å oppnå en innsparing på kr Dette da en hadde ledig 50 % stilling ved kontor for interne tjenester fra Saksutredning: Kontor for interne tjenester er en nøkkelfunksjon ved drift av kommunen. Tjenesten ble redusert med 0,6 stilling , og en sitter igjen med en grunnbemanning på 1,5 stilling. Ved å sette 0,5 stilling vakant i 6 måneder vil en sette seg i en svært sårbar situasjon, da en bare har en ansatt som skal ivareta alle funksjonene som driftes fra kontoret. Ved sykefravær, kursing, permisjoner, ferieavvikling m.m vil det ikke være bemanning ved kontoret. Dette gjør at følgende arbeidsoppgaver kan bli berørt: Føring og utsending av post Arkiv Kopiering og utsending av kommunale sakspapirer For og etterarbeid politiske møter Betjening av sentralbord Valg Veiledning/hjelp til kommunens innbyggere Veiledning/hjelp til enhetsledere (ESA, arkiv, stillingsutlysning m.m.) Infosiden Helgelandsblad Utlegging av stillingsannonser i HMR-systemet (rekruttering) og utskriving av søkerlister Side 6 av 14

7 Sak 3/15 Vurdering: Dønna kommune vil være i en svært sårbar situasjon da vitale arbeidsoppgaver kan stoppe opp. Dette vil føre til frustrasjon (og negativ omtale) blant både ansatte og kommunens innbyggere. Konsekvensene av en vakanse vurderes som så alvorlige at rådmannen ønsker å bruke av tidligerte selvskapt overskudd for å dekke inn budsjettvedtaket på kr Saken har vært drøftet med fagforbundet og drøftingsprotokollen er vedlagt. Vedlegg: Drøftingsprotokoll Side 7 av 14

8 Sak 4/15 IA-HANDLINGSPLAN FORSLAG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 11/903 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Arbeidsmiljøutvalget /15 Administrasjonsutvalget Rådmannens innstilling: AMU vedtar den fremlagte IA-handlingsplan Innstilling forrige utvalg: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 8/14 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bakgrunn: ble ny IA-avtale mellom Dønna kommune og signert. Som en del av IA-avtalen skal Dønna kommune med utgangspunkt i de tre nasjonale delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål tilpasset virksomhetens utfordringer. Målene skulle utarbeides i fellesskap med arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatt i en egen handlingsplan. Saksutredning: For å få på plass en handlingsplan ble det satt ned en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: hovedverneombud Øyvind Karlsen, HTV Fagforbundet Marita Johansen, avdelingsleder DOS Rune Ånes, rektor DBU Ken Anfindsen og kommunalsjef 2 Mette Anfindsen. Det er avholdt 2 arbeidsmøter, hvor også IA-kontakt Anne Karin Fagervik og folkehelsekoordiantor Ingunn Stemland deltok. Forslaget ble så sendt ut til følgende høringsinstanser: enhetsledere, fagorganisasjoner og hovedverneombud. Innen fristen 24. oktober er det kommet inn følgende innspill: Side 8 av 14

9 Sak 4/15 Rådmannens stab: En bør vurdere å sette ned det kommunale målet for sykefravær til 5,6 % (nasjonalt mål) Ekstern oppfølging av sykefraværet bør sette inn når en har et sykefravær over 8 %, ikke 10 % som foreslått i planen. Delmål 3 virker uklart og lite målbart. Vurdering: Innspillene ble behandlet i arbeidsgruppen i møte og følgende endringer ble gjort i handlingsplanen: Det kommunale målet ble satt til 5,6 % Oppfølging settes inn ved fravær over 8 % Delmål 3 er endret til: Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. Vedlegg: «Forslag IA-handlingsplan» Side 9 av 14

10 Sak 5/15 BEDRIFTSHELSETJENESTE - ÅRSRAPPORT OG HANDLINGSPLAN 2015 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: G30 Arkivsaksnr.: 15/109 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Administrasjonsutvalget Rådmannens innstilling: AMU tar den fremlagte årsrapporten fra Stamina helse til etteretning. AMU vedtar den fremlagte handlingsplanen for Innstilling forrige utvalg (AMU): AMU tar den fremlagte årsrapporten fra Stamina helse til etteretning. AMU vedtar den fremlagte handlingsplanen for Bakgrunn: Dønna kommune og Stamina skal i årlige samarbeidsmøter utarbeide handlingsplan hvor de enkelte aktiviteter for hvert år fastsettes. Handlingsplanen skal sikre nødvendig forutsigbarhet i forhold til ressurser og ønsket fremdrift av aktiviteter, og er bindende for begge parter. Saksutredning: Bedriftshelsetjenesten skal ha fokus på forebygging. Vi har i avtalen en ramme på 57 timer. I handlingsplanen som ble utarbeidet for 2014 har en hatt fokus på risikokartlegging og vernerunder. Det ble plukket ut følgende enheter som skulle ha bistand fra Stamina i arbeidet. Teknisk etat, Dønna omsorgssenter og hjemmetjenesten. Det ble også bestem at 3 nye enheter skulle plukkes ut for Vurdering: Det er utarbeidet et forslag til handlingsplan i samarbeid med Stamina. Handlingsplanen er basert på innspill fra enhetsledere og orientering gitt av Stamina Helse i AMU Handlingsplanen 2015 inneholder følgende: Handlingsmøte Gjennomgang statusrapport i AMU Vernerunde og risikovurdering ved DBU, Dønna barnehage og Løkta oppvekstsenter Deltakelse på AMU-møtene (via telefon) Utarbeide årsrapport 2015 Dette utgjør 40 timer. Det vil si at vi har en rest på 17 timer som kan brukes etter innmeldte behov. Side 10 av 14

11 Sak 5/15 Stamina Helse anbefaler i årsrapporten for 2014 følgende: Systematisk HMS-arbeid IK-HMS Sykefraværsarbeid Vi har i 2014 revidert vårt HMS-system og avklart at vi ikke vil gå til innkjøp av et nytt system i Dette da det vil kreve økonomiske ressurser til blant annet innkjøp/leasing av programvare og opplæring. Det reviderte HMS-systemet er gjennomgått av Stamina Helse og dekker vårt behov for internkontroll HMS. Det ble gjennomført en intern opplæring/gjennomgang , hvor både enhetsledere og verneombud deltok. Stamina Helse ønsker å jobbe forebyggende med fokus på nærværsfaktorer. De har blant annet utarbeidet en metode for funksjonsvurdering av sykemeldte/ansatte med redusert arbeidsevne. Denne metoden kan brukes som dokumentasjon og verktøy i oppfølgingssamtaler og dialogmøter. Fokus på sykefravær har høy prioritet også i Dønna kommune. Det er utarbeidet nye rutiner for oppfølging av sykemeldte og en ny handlingsplan for IA-arbeidet. Det kan derfor være aktuelt å bruke Stamina Helse videre i dette arbeidet, blant annet ved å innføre bruk av deres system for funksjonsvurdering. Vedlegg: Årsrapport 2014 fra Stamina helse bedriftshelsetjenesten Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Dønna kommune Side 11 av 14

12 Sak 6/15 OPPRETTELSE AV STILLINGER VED LEGEKONTORET Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 15/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/15 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Det opprettes 20% stilling som helsesekretær og 30% stilling som lege ved legekontoret i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan. Bakgrunn: Kommunestyret har i budsjettet for 2015 vedtatt å opprette nye stillinger ved legekontoret. Dette gjelder 30% stilling som lege og 20% stilling som legesekretær. Stillingene er vedtatt av kommunestyret i form av budsjett og økonomiplan, men det skal likevel fremmes en enkeltsak der stillingene opprettes. Vurdering: Når det gjelder legesekretærstillingen ved legekontoret, så er det 1,8 stillinger der fra før. Det er derfor naturlig at den som er tilsatt i 80% stillingen får tilbud om denne (har fortrinnsrett som deltidsansatt). Det samme gjelder legestillingen. En vikar har vært tilsatt så lenge i samme vikariat, at hun er å anse som fast ansatt (i 20%). Hjemmelen ønskes derfor benyttet til å tilby henne 30% fast stilling. Referat fra drøfting legges fram på adm.utvalgets møte. Vedlegg: Ingen Side 12 av 14

13 Sak 7/15 OMGJØRING AV STILLING - DØNNA BARNEHAGE Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 15/58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/15 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at stillingshjemmel 66 ved Dønna barnehage omgjøres fra assistent til barnehagelærer. Dette med virkning fra Kostnadene på kr ,- er innarbeidet i årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for perioden Bakgrunn: Styrer i Dønna barnehage har meldt dette inn som nytt driftstiltak i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for perioden Saksutredning: Bakgrunnen for innspillet/tiltaket fra styrer er følgende: Øke den samlede kompetansen og dermed kvaliteten i barnehagen Fleksibilitet i forhold til antall barn som kan gis et barnehagetilbud (lov om barnehagenorm). Sikre kommunens mulighet til å innfri kravet om full barnehagedekning og lovfestet barnehageplass fra barnet er et år. Styrking av barnehagesektoren og heving av statusen til barnehagen Kunne gi tilbud om ekstra trening på språk og adferd. Forebygge og dermed unngå videre tilmeldinger til PPT Barnehagen vil stå bedre rustet til å ta i mot flyktninger Lønnsendringene som følge av detter er meldt inn som nytt driftstiltak i budsjett 2015, årskostnad kr ,- Vurdering: vil en av assistentene i Dønna barnehage avslutte sitt arbeidsforhold og det vil bli en ledig 80 % assistentstilling. I den forbindelse ønsker barnehagen å gjøre om denne stillingen Side 13 av 14

14 Sak 7/15 til en pedagogstilling. Det å styrke den faglige kompetansen i barnehagen er positivt og vil gjøre oss bedre i stand til å møte nye krav og utfordringer. I lov om barnehage, 18, sjette ledd sier om pedagogisk bemanning at det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn, når barna er over tre år, og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år - og når barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Ved å ha en ekstra pedagog vil vi sikre en mulighet til å ta inn flere barn, utover 18 plasser, ved behov. Det bør derfor etterstrebes å få omgjort 100 % assistentstilling til barnehagelærer slik at en også oppnår denne fleksibilitetes. Det er gjennomført drøfting , og i drøftingen ble det enighet om følgende: Det vil bli ledig 80 % assistentstilling fra ved Dønna barnehage. Denne stillingen (hjemmel 66) gjøres om til barnehagelærerstilling. Ved eventuell mer ledighet av assistenhjemler bør det bestrebes å utvide stillingen fra 80 % til 100 % barnehagelærer. Vedlegg: Drøftingsprotokoll Notat «Flere pedagoger i barnehagen» Side 14 av 14

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 11:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen

Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Bruk av LP-modellen for å utvikle læringsmiljøet og den kollektive læringskulturen Prosjektplan 2014-2017 Sammendrag Dønna kommune utarbeidet i 2013 en tilstandsrapport for grunnskolen som pekte på de

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 21.02.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Andebu kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Andebu Herredshus, Formannskapsalen Møtetid: Kl.18.30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf.: 33

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer