';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune"

Transkript

1 ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab Side 11. Dønna barne- og ungdomsskole Side 15. Løkta oppvekstsenter Side 19. Dønna voksenopplæring Side 24. Dønna barnehage Side 28. Helse-/legetjenesten Side 33. Dønna omsorgssenter Side 37. Hjemmetjenesten Side 42. Teknisk drift Side 48. Landbruk Side 55.

3 RÅDMANNENS KOMMENTARER. Med dette legges årsmeldingen for Dønna kommune frem for politisk behandling. Denne sammen med regnskapet for 2012 utgjør grunnlaget for kommunestyrets "årsoppgjør". Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og oppnådde resultater i Store deler av 2012 har vært preget av stram økonomi og fokus på økonomistyring. Når man så oppnår et resultat med kr i overskudd, så er rådmannen meget fornøyd. Når det gjelder hovedårsakene til dette mindreforbruket så fremgår det av den del av årsmeldingen som omfatter driftsenhetene. Rådmannen vil også nevne at kommunen igjen dessverre registrerer økt sykefravær. I 2012 utgjør sykefraværet 8,7 % mot 5,8 % i Dette vil medføre at kommunen må prioritere arbeidet med oppfølging og forebygging av sykefravær enda mer. Dessverre har man i 2012 ikke klart å prioritere gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte, men rådmannen mener at undersøkelsen i 2011 og det inntrykk man sitter med tilsier at det er ett godt arbeidsmiljø på de kommunale driftsenhetene. Når det gjelder likestilling i kommuneorganisasjonen så vil rådmannen nevne at av kommunestyrets 17 medlemmer så er 4 medlemmer kvinner og av formannskapets 7 medlemmer er 2 kvinner. I kommunens øverste administrative ledelse (rådmann og kommunalsjefer) er det en kvinne og to menn. Av kommunens 9 enhetsledere i 2012 er 2 kvinner. Heldigvis har kommunen unngått stor nedgang i folketallet i løpet av året, folketallet er redusert med til sammen 2 personer og pr har kommunen innbyggere. Rådmannen vil også trekke fram at kommunen seinhøsten 2012 kunne ta i bruk sin nye flerbrukshall, Dønnahallen, og at dette forhåpentligvis vil virke positivt på innbyggernes folkehelse samt trivsel. Avslutningsvis vil jeg takke kommunens folkevalgte, ansatte og andre samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i Dønna den 25. oktober Tore Westin Rådmann

4 Økonomiske nøkkeltall - rafisk fremstillin Driftsutgiftene i 2012 fordeler seg slik 8 % 6 % 0 Lønn inkl, sosial utgitter Kjøp av varer og tjenester Overføringer OAvskrivninger Driftsutgifter, endring fra foregående år i prosent 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 11, 80 Driftsutgifter, endring fra foregående år i prosent -2,00-4, Ar Netto driftsresultat )c c ta0 th DNetto driftsresuttat Ar -mda

5 Driftsinntekter c > g "' Ar DDriftsinntekter Driftsutgifter O Oriftsutgifter

6 Økonomiske nøkkeltall - tabell Driftsinntekter Arlig vekst i prosent Driftsut ifter Arlig vekst i prosent Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk ,5 2 6,8 12, ,6-1, , ,5 7,2 3,3-7, Driftsut iftene fordeler se slik: Lønn inkl, sosial ut ifter Arlig vekst i prosent 0,9 0,4 1,5 3,9 Kø av varer o fenester Arlig vekst i prosent 13,3 3, ,2 Overførin er Avskrivnin er Driftsinntektene fordeler se slik: Statli e rammetilskudd Arlig vekst i prosent 3,2 20,8 6,6 13,4 Skatteinntekter Arlig vekst i prosent 11,9-6,7 8,5 5,1 Andre statli e overførin er Arli vekst i rosent 30,4-33 2,6 15,1 Eiendomsskatt Andre inntekter brukerbetalin er, andre sal s o leieinnt Arlig vekst i prosent -3,0-5,5 15,8 2,7 Andre økonomiske nøkkeltall Folketall r Låne 'eld brutto i tusen kr Låne "eld r innb er (kr aeldsbelastnin renter + avdra i rosent av frie inntekter 6,2 7,0 6,9 2,7 Driftsinntekter r innb er i kr S kefravær i rosent 8,7 5,8 7,6 9,7

7 ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART PR RÅDMANN Kommunalsjef 1 Kommunalsjef 2 STABEN - Servicekontor Skolefaglig oppfølging m.m. - Kultur m.m. - Næringskontor - Folkehelsekoordinator Ruskoordinator - Dønna Folkebibliotek Dønna barne-løktadønnadønna barnehage ogoppvekstsentervoksenopplæring- Avd. Spurven ungdomsskole- Avd. Tiriltunga - Avd. Dønnes - Kulturskole- Barnehage- Avd. Bjørn Helse- /legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Teknisk drift Landbrukskontor

8 1. Folkevalgte styringsorgan ÅRSMELDING 2012 Beskrivelse av driftsenheten. Dette rammeområdet omfatter ansvarsområdet: Folkevalgte styringsorganer Overordna mål for driftsenheten. Kommunens folkevalgte skal være tilgjengelige og ha en kommunikasjon med imbyggerne som bygger på åpenhet og ærlighet. Resultatmål og oppnådde resultater. Det har ikke blitt vedtatt resultatmål for området i 2012 Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Re nska Avvik Folkevalgte styringsorgan Sum netto driftsutg. driftsenhet Ansvarsområdet har et overskudd på ,- Personale Antall faste stillingshjemler Sum årsverk disponert i enheten Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 1,6 28,6 2,9

9 Kompetanseutvikling. Ingen INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Ordførers innspill til årsmeldingen: Det som var av stor betydning for Dønna-befolkningen i 2012, var etableringen av "Dønna hallen". Den kommunale og statlige flnansieringen av hallen ble i stor grad økt med en gedigen sponsorgave fra næringsliv i regionen og fra Dønnas eget næringsli6v. Den ble bygd uten overskridelser noe som gir signal om god kontroll underveis og god styring totalt. Ledelsen av byggeprosjektet har gjort en meget god jobb i å kvalitetssikre prosj ektet før, underveis og i etterkant av byggeprosessen. En egen utsmykkings - komite gjorde et meget flott arbeid, som i tillegg til material - valg og utforming av bygget, medførte at Dønna ikke bare fikk en funksjonell og praktisk tilrettelagt hall, men også en meget vakker hall. I desember 2012 ble den behørig innviet med et praktfullt åpningsprogram. Alle bidragsytere til at denne ble realisert sendes stor takk. Vi har nå fått en "storstue" for aktivitet for alle deler av befolkningen med fysioterapi, treningssenter bibliotek skytterbane og allrom for idrett og kultur -utfoldelse av alle slag. Dønna må fremdeles kjøre stramt økonomisk. Politikerne i Dønna har tatt sitt ansvar med å kjøre en stram linje for å få økonomien under kontroll. Dette arbeidet må fortsett også i de kommende år. Kommunen tok i mot fiskeriministeren, fylkesrådsleder Odd Eriksen og næringsråden i Nordland, Arve Knutsen i første halvdel av året, der vi kom med innspill til havbruksmeldingen og tok opp en ordning med arealavgift for sjøanleggene i.f.t volum i mærene. Næringen fikk møte ministeren og fylkets representanter der det ble tatt opp aktuelle saker for Dønna. Fiskeriministeren innvidde også det nye bygget til Forsøksstasjonen på Solfjellsjøen. Planarbeidet startet med kommuneplanens samfunnsdel samt kommuneplanen for Solfjellsjøen og ROS -analysen for kommunen ble revidert i år.

10 Kommunikasjonene er det arbeidet mye med i år også - både i f.t kommunen, men også regionalt. Møter er avholdt med Telenor vedr. bredbåndsutbygging. Arbeidet med å få NEXèn tilbake har gått med forsterket styrke opp mot fylkeskommunen, samtidig som arbeidet med å forbedre rutene til/fra Dønna er tatt tak i. Behovet for å få gitt våre 220 pendlere mulighet til å komme i rett tid til jobben, er det jobbet mye med, uten at det ble oppnådd noe i Arbeidet er langsiktig og fortsetter ufortrødent inn i neste år. Det er også viktig å få gjennomslag for å få på plass reservemateriell når hurtigbåter og ferger tas ut av ulike årsaker. Vegen mellom Herøy/ Dønna fv 828 er også fra Dønnas side sendt inn for prioritering med krav om utvidelse til to -felts veg med omlegging ved Skar i retning av Åkviksund - brua. Samhandlingsreformen er også i Dønna i ferd med å iverksettes og her er det gjort mye godt arbeid av omsorgs/helse sektoren. Vedtak om å bygge Åsletta ble gjort og vil påbegynnes i Olje/gass - utviklingen i Alstahaug vil komme hele Helgelandsregionen til nytte. Dønna ligger strategisk til med sitt industriområde rett imot Horvnes Regionalt er det fra HALD - kommunene dannet et eget politisk nettverk sammen med Brønnøy og Nesna. Ordfører i Dønna tok i samarbeid med Statoil initiativet til et slikt nettverk for å få frem oljeselskapenes forventninger til kommunene og kommunenes forventninger til oljeselskapene. Dette nettverket fungerer som informasjon ut til kommunene vedr. behovet for kortreist arbeidskraft, behov for gode bo - miljø og boliger. Kommunen kjøpte Litjøya på Bjørn med tanke på fremtidig utvikling av industriområdet. Ordførerne i Helgeland Regionråd deltok alle på Oljemessen i Stavanger og fikk nye viktige nettverk og kontakter samt ny kunnskap om næringen. Tilrettelegging av aktivitets og kulturtilbud er viktige element for å trekke flere innbyggere til kommunene. Kommunen opprettet kulturskolen i Dønna med tilbud til gitaropplæring og barnekor samt at "Dønnahorn" gir instrumentalopplæring i korpset. De frivillige organisasjonene i kommunen gjør fremdeles en formidabel innsats med sine virksomheter som er flotte bidrag til at innbyggerne trives i Dønna. Til sist vil ordfører gi honnør til administrasjonen, enhetsleder, organisasjoner, næringsliv og befolkning for øvrig for nesten alltid å vise en klokskap i måte å fremtre på som er med på å skape identitet, samhold, glede og bo - lyst i kommunen. Alle trenger vi både godord og oppstramming for å forbedre oss og ikke minst for å motiveres videre til å bo og arbeide i kommunen vår. Dønna den 28.oktober Enhetsleder

11 - 1. Rådmann og stab ÅRSMELDING Beskrivelse av driftsenheten. Rådmannens lederteam består av rådmann og to kommunalsjefer. Rådmannens stab ellers består av: Servicekontoret: Avdelingsleder (også ansvarlig for lønn), to kontormedarbeidere og en renholder. Økonomileder Skatteoppkrever Førstesekretær (faktura/innkreving) Biblioteksjef Næringssjef Kulturkonsulent (Halv stilling) Pedagogisk konsulent Helsekoordinator (Halv stilling) Ruskoordinator (Prosjektstilling) Dønna kommune har egen hjemmeside: Overordna mål for driftsenheten. Rådmannen og stab skal sikre at enheten gir god service til eksterne og interne kunder. Dette skal skje ved hjelp av god personalpolitikk, gode rutiner for rapporterings- og innfordringsrutiner, klare rutiner for arkivering og gjennom god dialog med brukerne. Resultatmål og oppnådde resultater. Det har ikke blitt vedtatt resultatmål for området i 2012

12 5. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsut Buds ett Re nska Avvik Folkevalgte styringsorgan Rådmann og stab Næringskontor Prosj ekt Backpacker Næringsfond Folkehelse Rusprosjekt Grunnskole felles Barnehage felles Helse og omsorg fellesutgifter Dønna bibliotek Kultur Interkommunalt samarbeid Driftstilskudd IKT Reserverte tilleggsbevilgninger Fordelte driftsutgifter Barnevern Sum netto driftsutg. driftsenhet Rådmann og stab: Overskuddet skyldes utbetaling av underslagforsikring ( ) og vakanser ved sykdom/ledighet. Selvskapt overskudd: (vakanse kommunalsjef 2 i 2 måneder) Næringskontor: Overskuddet skyldes blant annet tilbakeført tilskudd fra HALD IKS på (ref fra private). Selvskapt overskudd: (mindre forbruk annonse, reklame og andre konsulenttjenester ) Næringsfond: Ved en feil er belastet drift som skulle vært belastet næringsfondet i balanse. Folkehelse: Overskudd skyldes oppstart senere enn budsjettert og økt tilskudd fra Fylkeskommunen. Grunnskole felles: Underskudd blant annet grunnet økte utgifter til spesialundervisning til private skoler og skoletilbud i andre kommuner (barnevern) Barnehage felles: Underskudd grunnet høyere utgifter enn budsjettert til den private barnehagen Helse og omsorg fellesutgifter: Underskudd grunnet i økte utgifter til finansiering sykehusbehandling Dønna bibliotek: Overskudd grunnet blant annet salg av tjenester til Herøy kommune. Selvskapt overskudd: (inntekter ved gjennomførte arrangement, kino m.m.) Kultur: Overskudd skyldes generelt lite forbruk på kultur. Interkommunalt samarbeid: Underskudd grunnet merutgifter på de fleste interkommunale tjenestene Driftstilskudd: Overskudd grunnet at det ikke er brukt midler avsatt til Miljørettet helsevern. I tillegg til at driftstilskuddet til fysioterapeut ble forsinket på grunn av utlysningsprosessen. IKT: Underskudd grunnet økte utgifter til IKT Barnevern; Underskudd grunnet økte utgifter til barnevern.

13 6.Personale Antall faste stillingshjemler Sum årsverk disponert i enheten 14,03 10,9 11,27 Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 11,9 5,9 6 Stillingen som økonomileder har vært vakant i Stillingen som kommunalsjef 2 har vært vakant i 3 måneder. 7. Kompetanseutvikling. Ruskoordinator har deltatt på: Seminar "Tidlig intervensjon" Næringssjef har deltatt på; Reiselivskonferanse. Helgeland Reiseliv Scenarioprosjektet "Etter Toven". Helgeland Regionråd Befolkningsseminar. Distriktssenteret Planseminar. Helgeland Regionråd, Nordland fylkeskommune Førstelinjeseminar. Innovasjon Norge Konsulent har deltatt på: KS - skoleeierkonferanse i Bodø. Fylkesmannen kurs i Bodø: Kommunen som barnehagemyndighet 27. og Regionale kurs/møter v/ Fylkesmannen i Nordland vedr. satsningen: VÅRRES UNGA VÅRRES FRAMTID

14 INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler 46 % 100 % 11 % Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Tilsyn gjennomført i kommunale/ikke kommunale barnehager Planstrategi utarbeidet Prinsippvedtak for utvikling av samferdsel Havnestrategi 10. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Artist in Residence, Dønna. Åpningen av Dønnahallen Dønna den 28.oktober Enhetsleder

15 ÅRSMELDING DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Beskrivelse av driftsenheten. Dønna barne- og ungdomsskole på Solfjellsjøen i Dønna er en grunnskole med elever fra årstrinn. Skolen har inneværende skoleår ( ), 131 elever fordelt med: 44 elever på årstrinn, 37 elever på 5.-7.årstrinn og 50 elever på årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning SFO med 17 barn inneværende skoleår. Åpningstiden i SFO er fra kl til kl , til sammen 22 timer per uke. SFO er dimensjonert for ca 30 barn. Skolen gir også tilbud om leksehjelp 2 dager i uken. Vi har pr. tiden 15 barn som bruker denne muligheten. Tilbudet er gratis. Overordna mål for driftsenheten. Kommunestyret vedtok i sak 25/12 følgende utviklingsmål for skolene i Dønna kommune: Prioriterer tilpasset opplæring/spesialundervisning. Tidlig innsats må vektlegges. Økt satsing på matematikkfaget. Det utarbeides lokale/kommunale mål for hva skolen skal oppnå innenfor oppsatte målområder.

16 4. Resultatmål og oppnådde resultater. I et drøftingsmøte datert mellom kommunalsjef 2 og organisasjonene ble det enighet om at prosessen skulle skje på skolene og at det skulle benyttes en fast mal hvor skolene utarbeider lokale mål for hvert av de to hovedmålene, kriterier for måloppnåelse, tiltak, tidsramme og frister samt hvem som står ansvarlig for hvert tiltak. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 26. april G'ennomførte tiltak: DBU har i samarbeid med Herøy gjennomført 2 kompetansedager hvor temaet har vært matematikk. Skolen har i samarbeid med PPT revidert de spesialpedagogiske rutinene (årshjulet). Skolen har forandret skolens møteplan og lagt til rette for jevnlige klassemøter (kontaktlærer + faglærere) og at s-teamleder deltar i fast turnus på lagmøtene. På den måten har en lagt til rette for kvalitetssikring av arbeidet rundt den enkelte elev og rundt spesialundervisningen. Brukerundersøkelser: Det ble ikke gjennomført en ståstedsanalyse ved enheten i Det er et omfattende arbeid og i og med at kommunestyret allerede hadde vedtatt skolen satsingsområde falt noe av hensikten med dette arbeidet bort. Den obligatoriske elevundersøkelsen ble gjennomført. 5. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. navn netto driftsut. Buds'ett Re nska Avvik DBU DBU SFO Kulturskolen Sum netto driftsut. driftsenhet Totalt sett har enheten et overskudd på kr ,- Skole 2600 Skolens merforbruk er på kr Dette er i hovedsak et overforbruk lønn. Dette må sees opp mot et mindreforbruk lønn, SFO på kr ,-. Det ligger også et overforbruk på ca ,- på skolens driftsposter. Dette er for høyt og leder vil ha et vaktsomt blikk på driftspostene framover. Det er en inntektssvikt på refusjoner, både på sykepenger (kr ,-) og på refusjon private (kr ,-). Deler av dette beløpet vil komme inn som refusjoner i Det er i regnskapet en rentekompensasjon på kr ,- som er ført som inntekt. Dette mener enhetsleder er en feilføring som ikke skal være på skolens budsjett/regnskap.

17 SFO 2601 Det er et mindreforbruk på lønn SFO som forklares med at skolen har blitt påført lønnsutgiftene for store deler av personalet. På driftspostene er det stort sett ballanse mellom budsjett og regnskap. Dønna kulturskole 2602 Kulturskolen har et overskudd på kroner ,- som i hovedsak skyldes at en ikke har greid å få leie inn eksterne kursholdere. Av overskuddet står det kr ,- som er avsatt til prosjekt(bundet). Det reelle overskuddet er derfor på kr ,- 6. Personale Antall faste stillingshjemler 23,11 23,25 25,31 Sum årsverk disponert i enheten 23,11 23,25 25,31 Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 8,3 6,8 9,1 Med bakgrunn i kommunestyrevedtak om nedskjæring ved enheten fra januar 2012 med kroner ble det gjennomført reduksjon på assistentressurs og lærerressurs. Antall stillingshjemler har økt igjen høsten 2012 grunnet flere fremmedspråklige barn, Ny Giv, innføring av valgfag og økt byrdefull ressurs. Økningen i sykefravær skyldes i hovedsak langtidssykemelding(er). 7. Kompetanseutvikling. Skoleåret 2011/12 har vi hatt 2 ansatte som har tatt videreutdanning. 1 ansatt har tatt "English methods and language" (15 studiepoeng). I tillegg har rektor gått på rektorutdanningen (30 studiepoeng) i regi av utdanningsdirektoratet. Studiet avsluttes i november INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler 86 % 100 % 96% Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsingsområder /kommunedelplaner. Skolen har startet et samarbeid med ruskoordinator Patrick J. Monoghan. Dette blant annet i forbindelse med kommunens arbeid med rus- og alkoholpolitiske handlingsplan

18 Skolen har deltatt i analysearbeidet med "Vårres unga, vårres fremtid" et prosjekt initiert av Fylkeskommunen. Skolen har i samarbeid med Bioforsk v/eva N. Høberg og helsekoordinator May-Hege Kaspersen jobbet med oppstart av en skolekantine ved DBU. Fokus har vært sunn og økologisk mat laget fra bunnen av.! 10. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Skolen har startet opp et avløserkurs for elevene i klasse. Prosjektet er et samarbeid med Helgeland Landbrukstjenester, kommunens landbrukskontor og bondelaget. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del. Våren 2013 vil 12 elever ved skolen få utlevert kursbevis. Dønna den 28. olst Enhetsleder

19 1"1 - ÅRSMELDING FOR LØKTA OPPVEKSTSENTER Løkta oppvekstsenter Beskrivelse av enheten Oppvekstsenteret har samlokalisert skole og barnehage. Oppvekstsenteret ligger på Sandåker på Løkta. Skolen har fra høsten hatt 18 elever. 5 elver på barnetrinnet, 9 på mellomtrinnet og 4 elever på ungdomstrinnet. Skolen har 3 elver med tysk som sitt morsmål. Disse har fra høsten 2011 kun fått undervisning på norsk. Barnehagen er ikke formelt godkjent etter at nye lokaler et tatt i bruk. I barnehagen er det 7 barn, derav 2 under tre år. Det i år ingen barn på SFO. Etter norm er det plass til ca 18 barn i barnehagen. Skolen har gjennom barnehagen/sfo gitt tilbud om leksehjelp to timer i uka. Overordna mål for driftsenheten. Løkta oppvekstsenter skal gi alle barn et helhetlig aktivitets- og læringstilbud. Oppvekstsenteret skal være samfunnsaktivt. All læring og utvikling skal sette det enkelte barn i sentrum. Oppvekstsenteret skal ha en brukervennlig profil. Vi skal fokusere på varierte aktiviteter og arbeidsmåter. Kunnskaper, gode holdninger og demokratisk teffining skal prioriteres. Resultatmål og oppnådde resultater. Resultatmål for Skolen:

20 Qo RESULTATMÅL 1. Vi skal ha en mobbefri skole. Status måloppnåelse: Skolen har i flere år hatt som mål å bli en mobbefri skole. Mobbekurs har vært holdt, inspeksjoner er blitt øket og temaet er tatt opp i personalmøtene. Språkbruken blant elevene er blitt bedre. Det er færre konflikter mellom elevene. Konklusjonen er at det stadig blir bedre, men at vi må fortsette dette arbeidet også i klasse var på skoletur til Kjemsåsen i Mosjøen der vi kjørte slalåm Felles positive opplevelser styrker samholdet både mellom elevene og mellom lærer og elev. RESULTATMÅL 2. Vi skal få aktive, glade og kreative barn gjennom å være mye ute på tur. Gjennom fysisk aktivitet skal ungene få oppleve mestring og utvikle sosial kompetanse. Status måloppnåelse: Vi har vært på flere turer. U-trinnet har blant annet vært på overnattingstur på Tomma. Vi har også månedsplan for felles fysiske aktiviteter 2 dager i uka. Uteskolen er ute på sine turer. Vi har også oppmuntret elevene våre til å delta i fysisk aktivitet i den nye Dønnahallen. Noe som vi så langt har lyktes med TineStajetten 2012 med god deltagelse jra blant annet Sandnessjøen.

21 RESULTATMÅL 3. Vi skal vise oss fram på en positiv måte i media og i nærmiljøet. Status måloppnåelse: Vi har fått fin omtale i lokalavisen gjennom innsendte leserinnlegg. Fin avisoppfølging til TineStafetten Underholdning til 17.mai Juleunderholdning for hele bygda Resultatmål for Barnehagen RESULTATMÅL 1. Vi vil få aktive, kreative og glade barn gjennom å være mye ute på tur og utforske nærmiljøet vårt. Gjennom fysisk aktivitet skal ungene få oppleve mestring og utvikle sosial kompetanse. Status måloppnåelse: Vi er ute hver dag. Trollskogen som ble åpnet i forbindelse med Heimkommardagan 2012 besøker vi hver uke. Ellers har vi mange turmål og aktiviteter som vi har deltatt på. Tur til Løktas høyeste fjell sandåkerfiellet. Tur på Kopardalsfiellet Tur i fjæra Besøk i bamehagen på Bjørn. Butikk besøk Besøk i fiøs

22 RESULTATMÅL 2. Vi skal profilere barnehagen ved å dokumentere hva vi gjør ved å lage en fotobok som barna får den dagen de slutter i barnehagen. Status måloppnåelse: To barn gikk ut av barnehagen i I tillegg flyttet et barn. Alle disse fikk utdelt hver sin fotobok som dokumenterer hva de har opplevd i tiden i barnehagen. 5. Buds'ett/re nska. Ansvarsomr. (navn) netto driftsut. Re nska Buds 'ett Avvik Løkta ovekstsenter, skole Løkta ovekstsenter, barneha en Løkta ovekstsenter, sfo Sum netto driftsutg. Driftsenhet Enheten står oppført med et overskudd på kr ,- Lønnsutgiftene på skolen er over det budsjetterte. Dette skyldes økning på lærerlønningene samt at vi ikke fikk de reelle økningene på budsjettet som en økning i spesialundervisningen reelt koster. Vi har fått mer i refusjon av sykepenger. Summen av arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers del av pensjonsutgiftene ligger på mindre enn budsjettert. Utgiftene til vikar er ca mindre enn budsjettert. Dette skyldes at en del utgifter til vikar ikke kom med på budsjettet for 2012, men vil komme på Vi har også bevisst endret på timeplan og dager for å spare vikarutgifter. De reelle tall som skolen har spart er At vi har et overskudd skyldes i hovedsak refusjoner fra andre kommuner med over det budsjetterte. En del av overførte midler kommer også fra skolen skolekasse der skolen har lagt ut for reiser i forbindelse med diverse kurs. Skolekassen skal avvikles, men pengene må overføres til skolens disposisjonsfond. Vi har også spart på på forbrukspostene til sammen. Vi har også fått inn på prosjekt den naturlige skolesekken. Dette prosjektet går over 2 år. Utgiftene vil derfor komme i 2013 regnskapet. Pengene må derfor overføres til neste års budsjett. Overskudd i barnehagen skyldes følgende: 1) refusjon i foreldrepenger ) Arbeidsgivers andel pensjon og arbeidsgiveravgift og kr mindre på forbrukspostene. Vi mener derfor at egenprodusert overskudd utgjør: vikar forbruk skole forbruk barnehage. Til sammen ( til prosjekt)

23 Personale Antall faste stillingshjemler 7,72 / 8,38* 7,39 8,37 Sum årsverk disponert i enheten 8,34 8,34 8,37 Antall månedsverk stilt i vakanse 0 Ca 1 0 Sykefravær (i prosent) 6,9 (1,3) 5,9 (2,4) 3,1 *Vikariater omgjort til faste stillinger 1.augusr stillingsutvidelse Tall fra barnehagen i parentes. Kompetanseutvikling. Rådgivernettverk. Førstehjelpskurs- barnehagen Matematikk Herøy NyGiv HMS- 40 timers kurs Lovpålagt HMS- opplæring for ledere Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner 8.INTERNKONTROLL HMS + IK + IS Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten 3 0 Er vernerunde gjennomført i året Ja Nei Ja Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /komunedelplaner. Ut fra kommunes mål om satsing på matematikkfaget og tilpasset opplæring/ spesialundervisning/ har vi prioritert innkjøp av konkretisering materiell. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Ingen Løkta 28.oktober 2013 Enhetsleder

24 MAL FOR ÅRSMELDING FOR DRIFTSENHETER. 1 Navn på enheten: DØNNA VOKSENOPPLÆRING. Beskrivelse av driftsenheten. Dønna voksenopplæring er lokalisert til Bjørn i "Bjørn skoles" lokaliteter. Der har man funksjonelle og tilpassede lokaler for voksenopplæring. Man har eget spesialutstyr for nettbasert undervisning. Fra , videreførte Dønna og Herøy kommune samarbeidet om voksenopplæring norskopplæring for fremmedspråklige. Denne avtalen er 1 årig. Rektor jobber i 22 % adm. stilling mot Herøy kommune. Dønna Voksenopplæring avsluttet sin avtale med Herøy kommune, , om norskundervisning av personer uten rett og plikt. Herøy kommune har vi ca. 35 elever, mens det på Dønna er ca. 10 elever. Fra 1/ forlenget vi samarbeidet med Helgelandssykehuset Mosjøen, avtalen gjaldt ut året 2012, om norskundervisning av helsepersonell. Fra høsten 2012 har dette også inkludert Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Dønna Voksenopplæring har også i 2012 gjennomført Bergenstestkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet i Nordland. Her har vi hatt 15 deltakere. Overordna mål for driftsenheten. Donna voksenopplæring skal bidra til at mennesker i voksen alder får likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter somfremmer den enkehes verdiorientering og personlig utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i det lokale og regionale yrkes- og samfunnsliv. Donna voksenopplæring ønsker å bidra til at minoritetsspråklige kan integreres og kan få et tilpasset utdanningstilbud i kommunen.

25 Resultatmål og oppnådde resultater. 75% av studentene skal klare språktesten Av de studentene som har vært oppe til språktest i 2012 har 15 av 17 klart den på sitt nivå-88 %. Dermed har vi greid resultatmål 1. Komme i formalisert, nært og konstruktivt samarbeid med u1ike parter og organisasjoner, for å styrke kvaliteten på språkopplæringen og integrasjonsarbeidet Dønna kommune. Har hatt tilgang på ulike språk og arbeidsplasser. Men fortsan synes det å være lang vei å gå med hensyn til tilfredsstillende integrering i lokalmiljoet/kommunen i Arbeide aktivt for å inngå/videreføre avtaler med Helgelandssykehuset og andre eksterne parter, og med det etablere vertskommunesamarbeid med Herøy kommune. Donna og Heroy kommune har viderefort en ny 1 årig samarbeidsavtale mellom voksenopplæringene, hvor rektor ved Donna Voksenopplæring har det faglige ansvaret for tilbudet. Ny avtale gjelder fram til Voksenopplæringen har forhandlet seg til samarbeidsavtale med Helgelandssykehuset avd. Mosjoen og Sandnessjoen om undervisning av helsepersonell fram til årsskifiet 2012/2013. Voksenopplæringen har inngått avtale og har gjennomfort Bergenstestkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet i Nordland avd. Helgeland, med meget gode resultater. Donna Voksenopplæring har inngått avtale med Heroy kommune om undervisning av deltakere uten rett og plikt, denne opphorte ved skoleårets slutt 2011/2012..

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 -

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 - SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill ÅRSMELDING 2014-0 - INNHOLDSFORTEGNELSE Sidetall Rådmannens årsmelding 3 Økonomisk analyse 7 Kommunebarometeret 10 Etisk standard 11 Likestilling

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi»

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi» 2014 «Utsira gir energi» 1 Årsmelding 2014 2 Innhold 1.0 Rådmannens kommentarer... 4 1.1 Fordeling av midler fra kommunalt næringsfond 2014... 6 1.2 Personalressursene i Utsira kommune vår viktigste ressurs...

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer