';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune"

Transkript

1 ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab Side 11. Dønna barne- og ungdomsskole Side 15. Løkta oppvekstsenter Side 19. Dønna voksenopplæring Side 24. Dønna barnehage Side 28. Helse-/legetjenesten Side 33. Dønna omsorgssenter Side 37. Hjemmetjenesten Side 42. Teknisk drift Side 48. Landbruk Side 55.

3 RÅDMANNENS KOMMENTARER. Med dette legges årsmeldingen for Dønna kommune frem for politisk behandling. Denne sammen med regnskapet for 2012 utgjør grunnlaget for kommunestyrets "årsoppgjør". Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og oppnådde resultater i Store deler av 2012 har vært preget av stram økonomi og fokus på økonomistyring. Når man så oppnår et resultat med kr i overskudd, så er rådmannen meget fornøyd. Når det gjelder hovedårsakene til dette mindreforbruket så fremgår det av den del av årsmeldingen som omfatter driftsenhetene. Rådmannen vil også nevne at kommunen igjen dessverre registrerer økt sykefravær. I 2012 utgjør sykefraværet 8,7 % mot 5,8 % i Dette vil medføre at kommunen må prioritere arbeidet med oppfølging og forebygging av sykefravær enda mer. Dessverre har man i 2012 ikke klart å prioritere gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte, men rådmannen mener at undersøkelsen i 2011 og det inntrykk man sitter med tilsier at det er ett godt arbeidsmiljø på de kommunale driftsenhetene. Når det gjelder likestilling i kommuneorganisasjonen så vil rådmannen nevne at av kommunestyrets 17 medlemmer så er 4 medlemmer kvinner og av formannskapets 7 medlemmer er 2 kvinner. I kommunens øverste administrative ledelse (rådmann og kommunalsjefer) er det en kvinne og to menn. Av kommunens 9 enhetsledere i 2012 er 2 kvinner. Heldigvis har kommunen unngått stor nedgang i folketallet i løpet av året, folketallet er redusert med til sammen 2 personer og pr har kommunen innbyggere. Rådmannen vil også trekke fram at kommunen seinhøsten 2012 kunne ta i bruk sin nye flerbrukshall, Dønnahallen, og at dette forhåpentligvis vil virke positivt på innbyggernes folkehelse samt trivsel. Avslutningsvis vil jeg takke kommunens folkevalgte, ansatte og andre samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i Dønna den 25. oktober Tore Westin Rådmann

4 Økonomiske nøkkeltall - rafisk fremstillin Driftsutgiftene i 2012 fordeler seg slik 8 % 6 % 0 Lønn inkl, sosial utgitter Kjøp av varer og tjenester Overføringer OAvskrivninger Driftsutgifter, endring fra foregående år i prosent 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 11, 80 Driftsutgifter, endring fra foregående år i prosent -2,00-4, Ar Netto driftsresultat )c c ta0 th DNetto driftsresuttat Ar -mda

5 Driftsinntekter c > g "' Ar DDriftsinntekter Driftsutgifter O Oriftsutgifter

6 Økonomiske nøkkeltall - tabell Driftsinntekter Arlig vekst i prosent Driftsut ifter Arlig vekst i prosent Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Re nska smessi merforbruk/mindreforbruk ,5 2 6,8 12, ,6-1, , ,5 7,2 3,3-7, Driftsut iftene fordeler se slik: Lønn inkl, sosial ut ifter Arlig vekst i prosent 0,9 0,4 1,5 3,9 Kø av varer o fenester Arlig vekst i prosent 13,3 3, ,2 Overførin er Avskrivnin er Driftsinntektene fordeler se slik: Statli e rammetilskudd Arlig vekst i prosent 3,2 20,8 6,6 13,4 Skatteinntekter Arlig vekst i prosent 11,9-6,7 8,5 5,1 Andre statli e overførin er Arli vekst i rosent 30,4-33 2,6 15,1 Eiendomsskatt Andre inntekter brukerbetalin er, andre sal s o leieinnt Arlig vekst i prosent -3,0-5,5 15,8 2,7 Andre økonomiske nøkkeltall Folketall r Låne 'eld brutto i tusen kr Låne "eld r innb er (kr aeldsbelastnin renter + avdra i rosent av frie inntekter 6,2 7,0 6,9 2,7 Driftsinntekter r innb er i kr S kefravær i rosent 8,7 5,8 7,6 9,7

7 ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART PR RÅDMANN Kommunalsjef 1 Kommunalsjef 2 STABEN - Servicekontor Skolefaglig oppfølging m.m. - Kultur m.m. - Næringskontor - Folkehelsekoordinator Ruskoordinator - Dønna Folkebibliotek Dønna barne-løktadønnadønna barnehage ogoppvekstsentervoksenopplæring- Avd. Spurven ungdomsskole- Avd. Tiriltunga - Avd. Dønnes - Kulturskole- Barnehage- Avd. Bjørn Helse- /legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Teknisk drift Landbrukskontor

8 1. Folkevalgte styringsorgan ÅRSMELDING 2012 Beskrivelse av driftsenheten. Dette rammeområdet omfatter ansvarsområdet: Folkevalgte styringsorganer Overordna mål for driftsenheten. Kommunens folkevalgte skal være tilgjengelige og ha en kommunikasjon med imbyggerne som bygger på åpenhet og ærlighet. Resultatmål og oppnådde resultater. Det har ikke blitt vedtatt resultatmål for området i 2012 Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Re nska Avvik Folkevalgte styringsorgan Sum netto driftsutg. driftsenhet Ansvarsområdet har et overskudd på ,- Personale Antall faste stillingshjemler Sum årsverk disponert i enheten Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 1,6 28,6 2,9

9 Kompetanseutvikling. Ingen INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Ordførers innspill til årsmeldingen: Det som var av stor betydning for Dønna-befolkningen i 2012, var etableringen av "Dønna hallen". Den kommunale og statlige flnansieringen av hallen ble i stor grad økt med en gedigen sponsorgave fra næringsliv i regionen og fra Dønnas eget næringsli6v. Den ble bygd uten overskridelser noe som gir signal om god kontroll underveis og god styring totalt. Ledelsen av byggeprosjektet har gjort en meget god jobb i å kvalitetssikre prosj ektet før, underveis og i etterkant av byggeprosessen. En egen utsmykkings - komite gjorde et meget flott arbeid, som i tillegg til material - valg og utforming av bygget, medførte at Dønna ikke bare fikk en funksjonell og praktisk tilrettelagt hall, men også en meget vakker hall. I desember 2012 ble den behørig innviet med et praktfullt åpningsprogram. Alle bidragsytere til at denne ble realisert sendes stor takk. Vi har nå fått en "storstue" for aktivitet for alle deler av befolkningen med fysioterapi, treningssenter bibliotek skytterbane og allrom for idrett og kultur -utfoldelse av alle slag. Dønna må fremdeles kjøre stramt økonomisk. Politikerne i Dønna har tatt sitt ansvar med å kjøre en stram linje for å få økonomien under kontroll. Dette arbeidet må fortsett også i de kommende år. Kommunen tok i mot fiskeriministeren, fylkesrådsleder Odd Eriksen og næringsråden i Nordland, Arve Knutsen i første halvdel av året, der vi kom med innspill til havbruksmeldingen og tok opp en ordning med arealavgift for sjøanleggene i.f.t volum i mærene. Næringen fikk møte ministeren og fylkets representanter der det ble tatt opp aktuelle saker for Dønna. Fiskeriministeren innvidde også det nye bygget til Forsøksstasjonen på Solfjellsjøen. Planarbeidet startet med kommuneplanens samfunnsdel samt kommuneplanen for Solfjellsjøen og ROS -analysen for kommunen ble revidert i år.

10 Kommunikasjonene er det arbeidet mye med i år også - både i f.t kommunen, men også regionalt. Møter er avholdt med Telenor vedr. bredbåndsutbygging. Arbeidet med å få NEXèn tilbake har gått med forsterket styrke opp mot fylkeskommunen, samtidig som arbeidet med å forbedre rutene til/fra Dønna er tatt tak i. Behovet for å få gitt våre 220 pendlere mulighet til å komme i rett tid til jobben, er det jobbet mye med, uten at det ble oppnådd noe i Arbeidet er langsiktig og fortsetter ufortrødent inn i neste år. Det er også viktig å få gjennomslag for å få på plass reservemateriell når hurtigbåter og ferger tas ut av ulike årsaker. Vegen mellom Herøy/ Dønna fv 828 er også fra Dønnas side sendt inn for prioritering med krav om utvidelse til to -felts veg med omlegging ved Skar i retning av Åkviksund - brua. Samhandlingsreformen er også i Dønna i ferd med å iverksettes og her er det gjort mye godt arbeid av omsorgs/helse sektoren. Vedtak om å bygge Åsletta ble gjort og vil påbegynnes i Olje/gass - utviklingen i Alstahaug vil komme hele Helgelandsregionen til nytte. Dønna ligger strategisk til med sitt industriområde rett imot Horvnes Regionalt er det fra HALD - kommunene dannet et eget politisk nettverk sammen med Brønnøy og Nesna. Ordfører i Dønna tok i samarbeid med Statoil initiativet til et slikt nettverk for å få frem oljeselskapenes forventninger til kommunene og kommunenes forventninger til oljeselskapene. Dette nettverket fungerer som informasjon ut til kommunene vedr. behovet for kortreist arbeidskraft, behov for gode bo - miljø og boliger. Kommunen kjøpte Litjøya på Bjørn med tanke på fremtidig utvikling av industriområdet. Ordførerne i Helgeland Regionråd deltok alle på Oljemessen i Stavanger og fikk nye viktige nettverk og kontakter samt ny kunnskap om næringen. Tilrettelegging av aktivitets og kulturtilbud er viktige element for å trekke flere innbyggere til kommunene. Kommunen opprettet kulturskolen i Dønna med tilbud til gitaropplæring og barnekor samt at "Dønnahorn" gir instrumentalopplæring i korpset. De frivillige organisasjonene i kommunen gjør fremdeles en formidabel innsats med sine virksomheter som er flotte bidrag til at innbyggerne trives i Dønna. Til sist vil ordfører gi honnør til administrasjonen, enhetsleder, organisasjoner, næringsliv og befolkning for øvrig for nesten alltid å vise en klokskap i måte å fremtre på som er med på å skape identitet, samhold, glede og bo - lyst i kommunen. Alle trenger vi både godord og oppstramming for å forbedre oss og ikke minst for å motiveres videre til å bo og arbeide i kommunen vår. Dønna den 28.oktober Enhetsleder

11 - 1. Rådmann og stab ÅRSMELDING Beskrivelse av driftsenheten. Rådmannens lederteam består av rådmann og to kommunalsjefer. Rådmannens stab ellers består av: Servicekontoret: Avdelingsleder (også ansvarlig for lønn), to kontormedarbeidere og en renholder. Økonomileder Skatteoppkrever Førstesekretær (faktura/innkreving) Biblioteksjef Næringssjef Kulturkonsulent (Halv stilling) Pedagogisk konsulent Helsekoordinator (Halv stilling) Ruskoordinator (Prosjektstilling) Dønna kommune har egen hjemmeside: Overordna mål for driftsenheten. Rådmannen og stab skal sikre at enheten gir god service til eksterne og interne kunder. Dette skal skje ved hjelp av god personalpolitikk, gode rutiner for rapporterings- og innfordringsrutiner, klare rutiner for arkivering og gjennom god dialog med brukerne. Resultatmål og oppnådde resultater. Det har ikke blitt vedtatt resultatmål for området i 2012

12 5. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsut Buds ett Re nska Avvik Folkevalgte styringsorgan Rådmann og stab Næringskontor Prosj ekt Backpacker Næringsfond Folkehelse Rusprosjekt Grunnskole felles Barnehage felles Helse og omsorg fellesutgifter Dønna bibliotek Kultur Interkommunalt samarbeid Driftstilskudd IKT Reserverte tilleggsbevilgninger Fordelte driftsutgifter Barnevern Sum netto driftsutg. driftsenhet Rådmann og stab: Overskuddet skyldes utbetaling av underslagforsikring ( ) og vakanser ved sykdom/ledighet. Selvskapt overskudd: (vakanse kommunalsjef 2 i 2 måneder) Næringskontor: Overskuddet skyldes blant annet tilbakeført tilskudd fra HALD IKS på (ref fra private). Selvskapt overskudd: (mindre forbruk annonse, reklame og andre konsulenttjenester ) Næringsfond: Ved en feil er belastet drift som skulle vært belastet næringsfondet i balanse. Folkehelse: Overskudd skyldes oppstart senere enn budsjettert og økt tilskudd fra Fylkeskommunen. Grunnskole felles: Underskudd blant annet grunnet økte utgifter til spesialundervisning til private skoler og skoletilbud i andre kommuner (barnevern) Barnehage felles: Underskudd grunnet høyere utgifter enn budsjettert til den private barnehagen Helse og omsorg fellesutgifter: Underskudd grunnet i økte utgifter til finansiering sykehusbehandling Dønna bibliotek: Overskudd grunnet blant annet salg av tjenester til Herøy kommune. Selvskapt overskudd: (inntekter ved gjennomførte arrangement, kino m.m.) Kultur: Overskudd skyldes generelt lite forbruk på kultur. Interkommunalt samarbeid: Underskudd grunnet merutgifter på de fleste interkommunale tjenestene Driftstilskudd: Overskudd grunnet at det ikke er brukt midler avsatt til Miljørettet helsevern. I tillegg til at driftstilskuddet til fysioterapeut ble forsinket på grunn av utlysningsprosessen. IKT: Underskudd grunnet økte utgifter til IKT Barnevern; Underskudd grunnet økte utgifter til barnevern.

13 6.Personale Antall faste stillingshjemler Sum årsverk disponert i enheten 14,03 10,9 11,27 Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 11,9 5,9 6 Stillingen som økonomileder har vært vakant i Stillingen som kommunalsjef 2 har vært vakant i 3 måneder. 7. Kompetanseutvikling. Ruskoordinator har deltatt på: Seminar "Tidlig intervensjon" Næringssjef har deltatt på; Reiselivskonferanse. Helgeland Reiseliv Scenarioprosjektet "Etter Toven". Helgeland Regionråd Befolkningsseminar. Distriktssenteret Planseminar. Helgeland Regionråd, Nordland fylkeskommune Førstelinjeseminar. Innovasjon Norge Konsulent har deltatt på: KS - skoleeierkonferanse i Bodø. Fylkesmannen kurs i Bodø: Kommunen som barnehagemyndighet 27. og Regionale kurs/møter v/ Fylkesmannen i Nordland vedr. satsningen: VÅRRES UNGA VÅRRES FRAMTID

14 INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler 46 % 100 % 11 % Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Tilsyn gjennomført i kommunale/ikke kommunale barnehager Planstrategi utarbeidet Prinsippvedtak for utvikling av samferdsel Havnestrategi 10. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Artist in Residence, Dønna. Åpningen av Dønnahallen Dønna den 28.oktober Enhetsleder

15 ÅRSMELDING DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Beskrivelse av driftsenheten. Dønna barne- og ungdomsskole på Solfjellsjøen i Dønna er en grunnskole med elever fra årstrinn. Skolen har inneværende skoleår ( ), 131 elever fordelt med: 44 elever på årstrinn, 37 elever på 5.-7.årstrinn og 50 elever på årstrinn. Skolen har også skolefritidsordning SFO med 17 barn inneværende skoleår. Åpningstiden i SFO er fra kl til kl , til sammen 22 timer per uke. SFO er dimensjonert for ca 30 barn. Skolen gir også tilbud om leksehjelp 2 dager i uken. Vi har pr. tiden 15 barn som bruker denne muligheten. Tilbudet er gratis. Overordna mål for driftsenheten. Kommunestyret vedtok i sak 25/12 følgende utviklingsmål for skolene i Dønna kommune: Prioriterer tilpasset opplæring/spesialundervisning. Tidlig innsats må vektlegges. Økt satsing på matematikkfaget. Det utarbeides lokale/kommunale mål for hva skolen skal oppnå innenfor oppsatte målområder.

16 4. Resultatmål og oppnådde resultater. I et drøftingsmøte datert mellom kommunalsjef 2 og organisasjonene ble det enighet om at prosessen skulle skje på skolene og at det skulle benyttes en fast mal hvor skolene utarbeider lokale mål for hvert av de to hovedmålene, kriterier for måloppnåelse, tiltak, tidsramme og frister samt hvem som står ansvarlig for hvert tiltak. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 26. april G'ennomførte tiltak: DBU har i samarbeid med Herøy gjennomført 2 kompetansedager hvor temaet har vært matematikk. Skolen har i samarbeid med PPT revidert de spesialpedagogiske rutinene (årshjulet). Skolen har forandret skolens møteplan og lagt til rette for jevnlige klassemøter (kontaktlærer + faglærere) og at s-teamleder deltar i fast turnus på lagmøtene. På den måten har en lagt til rette for kvalitetssikring av arbeidet rundt den enkelte elev og rundt spesialundervisningen. Brukerundersøkelser: Det ble ikke gjennomført en ståstedsanalyse ved enheten i Det er et omfattende arbeid og i og med at kommunestyret allerede hadde vedtatt skolen satsingsområde falt noe av hensikten med dette arbeidet bort. Den obligatoriske elevundersøkelsen ble gjennomført. 5. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. navn netto driftsut. Buds'ett Re nska Avvik DBU DBU SFO Kulturskolen Sum netto driftsut. driftsenhet Totalt sett har enheten et overskudd på kr ,- Skole 2600 Skolens merforbruk er på kr Dette er i hovedsak et overforbruk lønn. Dette må sees opp mot et mindreforbruk lønn, SFO på kr ,-. Det ligger også et overforbruk på ca ,- på skolens driftsposter. Dette er for høyt og leder vil ha et vaktsomt blikk på driftspostene framover. Det er en inntektssvikt på refusjoner, både på sykepenger (kr ,-) og på refusjon private (kr ,-). Deler av dette beløpet vil komme inn som refusjoner i Det er i regnskapet en rentekompensasjon på kr ,- som er ført som inntekt. Dette mener enhetsleder er en feilføring som ikke skal være på skolens budsjett/regnskap.

17 SFO 2601 Det er et mindreforbruk på lønn SFO som forklares med at skolen har blitt påført lønnsutgiftene for store deler av personalet. På driftspostene er det stort sett ballanse mellom budsjett og regnskap. Dønna kulturskole 2602 Kulturskolen har et overskudd på kroner ,- som i hovedsak skyldes at en ikke har greid å få leie inn eksterne kursholdere. Av overskuddet står det kr ,- som er avsatt til prosjekt(bundet). Det reelle overskuddet er derfor på kr ,- 6. Personale Antall faste stillingshjemler 23,11 23,25 25,31 Sum årsverk disponert i enheten 23,11 23,25 25,31 Antall månedsverk stilt i vakanse Sykefravær (i prosent) 8,3 6,8 9,1 Med bakgrunn i kommunestyrevedtak om nedskjæring ved enheten fra januar 2012 med kroner ble det gjennomført reduksjon på assistentressurs og lærerressurs. Antall stillingshjemler har økt igjen høsten 2012 grunnet flere fremmedspråklige barn, Ny Giv, innføring av valgfag og økt byrdefull ressurs. Økningen i sykefravær skyldes i hovedsak langtidssykemelding(er). 7. Kompetanseutvikling. Skoleåret 2011/12 har vi hatt 2 ansatte som har tatt videreutdanning. 1 ansatt har tatt "English methods and language" (15 studiepoeng). I tillegg har rektor gått på rektorutdanningen (30 studiepoeng) i regi av utdanningsdirektoratet. Studiet avsluttes i november INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS) Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten Er vernerunde gjennomført i året Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler 86 % 100 % 96% Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsingsområder /kommunedelplaner. Skolen har startet et samarbeid med ruskoordinator Patrick J. Monoghan. Dette blant annet i forbindelse med kommunens arbeid med rus- og alkoholpolitiske handlingsplan

18 Skolen har deltatt i analysearbeidet med "Vårres unga, vårres fremtid" et prosjekt initiert av Fylkeskommunen. Skolen har i samarbeid med Bioforsk v/eva N. Høberg og helsekoordinator May-Hege Kaspersen jobbet med oppstart av en skolekantine ved DBU. Fokus har vært sunn og økologisk mat laget fra bunnen av.! 10. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Skolen har startet opp et avløserkurs for elevene i klasse. Prosjektet er et samarbeid med Helgeland Landbrukstjenester, kommunens landbrukskontor og bondelaget. Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del. Våren 2013 vil 12 elever ved skolen få utlevert kursbevis. Dønna den 28. olst Enhetsleder

19 1"1 - ÅRSMELDING FOR LØKTA OPPVEKSTSENTER Løkta oppvekstsenter Beskrivelse av enheten Oppvekstsenteret har samlokalisert skole og barnehage. Oppvekstsenteret ligger på Sandåker på Løkta. Skolen har fra høsten hatt 18 elever. 5 elver på barnetrinnet, 9 på mellomtrinnet og 4 elever på ungdomstrinnet. Skolen har 3 elver med tysk som sitt morsmål. Disse har fra høsten 2011 kun fått undervisning på norsk. Barnehagen er ikke formelt godkjent etter at nye lokaler et tatt i bruk. I barnehagen er det 7 barn, derav 2 under tre år. Det i år ingen barn på SFO. Etter norm er det plass til ca 18 barn i barnehagen. Skolen har gjennom barnehagen/sfo gitt tilbud om leksehjelp to timer i uka. Overordna mål for driftsenheten. Løkta oppvekstsenter skal gi alle barn et helhetlig aktivitets- og læringstilbud. Oppvekstsenteret skal være samfunnsaktivt. All læring og utvikling skal sette det enkelte barn i sentrum. Oppvekstsenteret skal ha en brukervennlig profil. Vi skal fokusere på varierte aktiviteter og arbeidsmåter. Kunnskaper, gode holdninger og demokratisk teffining skal prioriteres. Resultatmål og oppnådde resultater. Resultatmål for Skolen:

20 Qo RESULTATMÅL 1. Vi skal ha en mobbefri skole. Status måloppnåelse: Skolen har i flere år hatt som mål å bli en mobbefri skole. Mobbekurs har vært holdt, inspeksjoner er blitt øket og temaet er tatt opp i personalmøtene. Språkbruken blant elevene er blitt bedre. Det er færre konflikter mellom elevene. Konklusjonen er at det stadig blir bedre, men at vi må fortsette dette arbeidet også i klasse var på skoletur til Kjemsåsen i Mosjøen der vi kjørte slalåm Felles positive opplevelser styrker samholdet både mellom elevene og mellom lærer og elev. RESULTATMÅL 2. Vi skal få aktive, glade og kreative barn gjennom å være mye ute på tur. Gjennom fysisk aktivitet skal ungene få oppleve mestring og utvikle sosial kompetanse. Status måloppnåelse: Vi har vært på flere turer. U-trinnet har blant annet vært på overnattingstur på Tomma. Vi har også månedsplan for felles fysiske aktiviteter 2 dager i uka. Uteskolen er ute på sine turer. Vi har også oppmuntret elevene våre til å delta i fysisk aktivitet i den nye Dønnahallen. Noe som vi så langt har lyktes med TineStajetten 2012 med god deltagelse jra blant annet Sandnessjøen.

21 RESULTATMÅL 3. Vi skal vise oss fram på en positiv måte i media og i nærmiljøet. Status måloppnåelse: Vi har fått fin omtale i lokalavisen gjennom innsendte leserinnlegg. Fin avisoppfølging til TineStafetten Underholdning til 17.mai Juleunderholdning for hele bygda Resultatmål for Barnehagen RESULTATMÅL 1. Vi vil få aktive, kreative og glade barn gjennom å være mye ute på tur og utforske nærmiljøet vårt. Gjennom fysisk aktivitet skal ungene få oppleve mestring og utvikle sosial kompetanse. Status måloppnåelse: Vi er ute hver dag. Trollskogen som ble åpnet i forbindelse med Heimkommardagan 2012 besøker vi hver uke. Ellers har vi mange turmål og aktiviteter som vi har deltatt på. Tur til Løktas høyeste fjell sandåkerfiellet. Tur på Kopardalsfiellet Tur i fjæra Besøk i bamehagen på Bjørn. Butikk besøk Besøk i fiøs

22 RESULTATMÅL 2. Vi skal profilere barnehagen ved å dokumentere hva vi gjør ved å lage en fotobok som barna får den dagen de slutter i barnehagen. Status måloppnåelse: To barn gikk ut av barnehagen i I tillegg flyttet et barn. Alle disse fikk utdelt hver sin fotobok som dokumenterer hva de har opplevd i tiden i barnehagen. 5. Buds'ett/re nska. Ansvarsomr. (navn) netto driftsut. Re nska Buds 'ett Avvik Løkta ovekstsenter, skole Løkta ovekstsenter, barneha en Løkta ovekstsenter, sfo Sum netto driftsutg. Driftsenhet Enheten står oppført med et overskudd på kr ,- Lønnsutgiftene på skolen er over det budsjetterte. Dette skyldes økning på lærerlønningene samt at vi ikke fikk de reelle økningene på budsjettet som en økning i spesialundervisningen reelt koster. Vi har fått mer i refusjon av sykepenger. Summen av arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers del av pensjonsutgiftene ligger på mindre enn budsjettert. Utgiftene til vikar er ca mindre enn budsjettert. Dette skyldes at en del utgifter til vikar ikke kom med på budsjettet for 2012, men vil komme på Vi har også bevisst endret på timeplan og dager for å spare vikarutgifter. De reelle tall som skolen har spart er At vi har et overskudd skyldes i hovedsak refusjoner fra andre kommuner med over det budsjetterte. En del av overførte midler kommer også fra skolen skolekasse der skolen har lagt ut for reiser i forbindelse med diverse kurs. Skolekassen skal avvikles, men pengene må overføres til skolens disposisjonsfond. Vi har også spart på på forbrukspostene til sammen. Vi har også fått inn på prosjekt den naturlige skolesekken. Dette prosjektet går over 2 år. Utgiftene vil derfor komme i 2013 regnskapet. Pengene må derfor overføres til neste års budsjett. Overskudd i barnehagen skyldes følgende: 1) refusjon i foreldrepenger ) Arbeidsgivers andel pensjon og arbeidsgiveravgift og kr mindre på forbrukspostene. Vi mener derfor at egenprodusert overskudd utgjør: vikar forbruk skole forbruk barnehage. Til sammen ( til prosjekt)

23 Personale Antall faste stillingshjemler 7,72 / 8,38* 7,39 8,37 Sum årsverk disponert i enheten 8,34 8,34 8,37 Antall månedsverk stilt i vakanse 0 Ca 1 0 Sykefravær (i prosent) 6,9 (1,3) 5,9 (2,4) 3,1 *Vikariater omgjort til faste stillinger 1.augusr stillingsutvidelse Tall fra barnehagen i parentes. Kompetanseutvikling. Rådgivernettverk. Førstehjelpskurs- barnehagen Matematikk Herøy NyGiv HMS- 40 timers kurs Lovpålagt HMS- opplæring for ledere Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner 8.INTERNKONTROLL HMS + IK + IS Antall innmeldte avvik i enheten Antall lukka/avslutta avvik i enheten Antall uhell med personskade i enheten 3 0 Er vernerunde gjennomført i året Ja Nei Ja Antall medarbeidersamtaler i enheten Prosentvis dekning MA-samtaler Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /komunedelplaner. Ut fra kommunes mål om satsing på matematikkfaget og tilpasset opplæring/ spesialundervisning/ har vi prioritert innkjøp av konkretisering materiell. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Ingen Løkta 28.oktober 2013 Enhetsleder

24 MAL FOR ÅRSMELDING FOR DRIFTSENHETER. 1 Navn på enheten: DØNNA VOKSENOPPLÆRING. Beskrivelse av driftsenheten. Dønna voksenopplæring er lokalisert til Bjørn i "Bjørn skoles" lokaliteter. Der har man funksjonelle og tilpassede lokaler for voksenopplæring. Man har eget spesialutstyr for nettbasert undervisning. Fra , videreførte Dønna og Herøy kommune samarbeidet om voksenopplæring norskopplæring for fremmedspråklige. Denne avtalen er 1 årig. Rektor jobber i 22 % adm. stilling mot Herøy kommune. Dønna Voksenopplæring avsluttet sin avtale med Herøy kommune, , om norskundervisning av personer uten rett og plikt. Herøy kommune har vi ca. 35 elever, mens det på Dønna er ca. 10 elever. Fra 1/ forlenget vi samarbeidet med Helgelandssykehuset Mosjøen, avtalen gjaldt ut året 2012, om norskundervisning av helsepersonell. Fra høsten 2012 har dette også inkludert Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Dønna Voksenopplæring har også i 2012 gjennomført Bergenstestkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet i Nordland. Her har vi hatt 15 deltakere. Overordna mål for driftsenheten. Donna voksenopplæring skal bidra til at mennesker i voksen alder får likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter somfremmer den enkehes verdiorientering og personlig utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i det lokale og regionale yrkes- og samfunnsliv. Donna voksenopplæring ønsker å bidra til at minoritetsspråklige kan integreres og kan få et tilpasset utdanningstilbud i kommunen.

25 Resultatmål og oppnådde resultater. 75% av studentene skal klare språktesten Av de studentene som har vært oppe til språktest i 2012 har 15 av 17 klart den på sitt nivå-88 %. Dermed har vi greid resultatmål 1. Komme i formalisert, nært og konstruktivt samarbeid med u1ike parter og organisasjoner, for å styrke kvaliteten på språkopplæringen og integrasjonsarbeidet Dønna kommune. Har hatt tilgang på ulike språk og arbeidsplasser. Men fortsan synes det å være lang vei å gå med hensyn til tilfredsstillende integrering i lokalmiljoet/kommunen i Arbeide aktivt for å inngå/videreføre avtaler med Helgelandssykehuset og andre eksterne parter, og med det etablere vertskommunesamarbeid med Herøy kommune. Donna og Heroy kommune har viderefort en ny 1 årig samarbeidsavtale mellom voksenopplæringene, hvor rektor ved Donna Voksenopplæring har det faglige ansvaret for tilbudet. Ny avtale gjelder fram til Voksenopplæringen har forhandlet seg til samarbeidsavtale med Helgelandssykehuset avd. Mosjoen og Sandnessjoen om undervisning av helsepersonell fram til årsskifiet 2012/2013. Voksenopplæringen har inngått avtale og har gjennomfort Bergenstestkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet i Nordland avd. Helgeland, med meget gode resultater. Donna Voksenopplæring har inngått avtale med Heroy kommune om undervisning av deltakere uten rett og plikt, denne opphorte ved skoleårets slutt 2011/2012..

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015

Folkevalgtopplæring 2015 Folkevalgtopplæring 2015 Birger S. Clementsen Rådmann Alle foto: Vibekes fotostudio Rådmannen Kommunens organisasjon Saksbehandling og samarbeid Planunivers Kommunens hjemmeside (kort) Birger S. Clementsen

Detaljer