Regionalt kurs for ledere 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt kurs for ledere 2013"

Transkript

1 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ

2 Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp Bevisstgjøring av lederansvar i PAS/EPJ Kunnskap om DIPS og hvilke rapporter som må brukes for å ivareta ansvaret Ansatteforløp Bevisstgjøring av lederansvar i PAS/EPJ Kunnskap om DIPS og hvilke rapporter som må brukes for å ivareta ansvaret Del 3 Oppsummering og dokumentasjon - Rapportveileder - Prosedyre - Kursmateriale

3 Del 1 Bakgrunn for kurs i PAS/EPJ for ledere

4 Prosjekt regional standardisering DIPS Konsernrevisjon o se e sjo har a a avdekket de e e en rekke e e feil e og mangler Bilde av kons ernre visjon rappo rtt Bilde fra avisu i tklipp Utklip f p fra styre vedta k Aftenposten 8. sept

5 Pasientsikkerhet ikk t Leders Ansvar Det ble i HSØ etablert en prosjektgruppe «Glemt av sykehuset» som fikk ansvar for å avdekke svakheter og mangler i det pasientadministrative arbeidet. Målet for arbeidet har vært Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid Prosjektet t har utarbeidet t anbefalinger og krav som må implementeres i foretakene i HSØ. Krav i forhold til innhold i prosedyrer og arbeidsoppgaver som er kritiske for pasientsikkerheten Krav i forhold til DIPS rapporter som må brukes Anbefalinger i forhold til kompetanseheving og opplæring Aftenposten sept 2011

6 Del 2 Bevisstgjøring av lederes ansvar og kunnskap om DIPS for å ivareta ansvaret

7 Pasientforløp og ansatteforløp Ledere har ansvar og oppgaver i forhold til både pasienter og ansatte i helseforetaket. For å tydeliggjøre dette, er kurset inndelt i to forløp: 1. Pasientforløp V t i d t t h l hj l Venteperiode start helsehjelp Motta Vurdere Informasjons- Henvisning henvisning brev Time -innkalling Utredning Behandling Kontroll Mottaksdato Ansiennitetsdato Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Fristdato start Behandling Frist helsehjelp slutt 2. Ansatteforløp: Nyansatte, vikarer, rollebytte Opplæring Følge opp Arbeids -oppgaver Avslutte arbeidsforhold

8 Pasientforløpet t Lederen skal ivareta pasientsikkerheten gjennom hele pasientforløpet fra henvisningen er mottatt i helseforetaket til pasientens kontakt avsluttes. Dette innebærer at lederen er medansvarlig for å sikre at overganger og fremdrift i pasientforløpet blir forsvarlig. Det er avgjørende at du som leder kjenner ditt ansvar og har kunnskap om hvilke DIPS rapporter som skal brukes i de ulike fasene, for å ha god oversikt over aktivitet og risikoområder i egen enhet. Venteperiode start helsehjelp Motta Henvisning Vurdere henvisning Informasjonsbrev Time -innkalling Utredning Behandling Kontroll Mottaksdato Ansiennitetsdato Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt

9 Venteperiode start helsehjelp Vurderingsperioden i d Mottaksdato Ansiennitetsdato Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt Ansvar Hensiktsmessig arbeidsdeling ved egen enhet Prioriteringsveileder og pasient og brukerrettighetsloven følges Oppgaver sikre at: 1. Papirhenvisninger registreres og skannes Antall henvisninger vurdert inn daglig. Felles arbeidsgrupper benyttes i perioden bruk rapport for vurdering av henvisninger. Sikrer 6813 oversikt og rask vurderingstid. 2. Få spesialister, 2-5, har ansvar for Antall vurderingsdager ved vurdering for å sikre konsistens i egen enhet- bruk rapport 6813 vurdering. Vurderingstid overholdes i henhold h til retningslinjer 3. Rutine for oppfølging av vurderte henvisninger utføres daglig. Tiltak dersom antall vurderingsdager er over xx dager

10 Ventetid tid Mottaksdato Ansiennitetsdato Venteperiode start helsehjelp Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Ansvar Sikre at prosedyrer og retningslinjer for oppfølgning av henvisninger følges ved egen avdeling/enhet Sikre god planleggingshorisont for pasientaktivitet. HSØ forventer kontinuerlig planlagt poliklinikk minimum 4 måneder frem i tid, men 1 år anbefales Oppgaver sikre at: 1. frist for start helsehjelp overholdes for fristbrudd nyhenviste rettighetspasienter 2. oppfølgning av venteliste og timetildeling 6813 til pasienter gjennomføres i henhold til tentativ oppmøtetid 3. Sikre timeavtale sammen med brev om 9778 svar på mottatt henvisning - direktebooking Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp 6813 Truende og reelle f Vis venteliste t t Andel direktebooking pasienter Behandling slutt

11 Venteperiode start helsehjelp Behandlingsperiode i d Mottaksdato Ansiennitetsdato Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt Ansvar Ansvar for at prosedyrer og retningslinjer for oppfølgning av behandlingsforløpet følges ved egen avdeling/enhet Dette innebærer at lederen er medansvarlig for å sikre at overganger og fremdrift i pasientforløpet blir forsvarlig Sikre god planleggingshorisont for å tilrettelegge for Time i hånden ved neste kontrolltime/kontakt. HSØ forventer kontinuerlig planlagt poliklinikk minimum 4 måneder frem i tid, men 1 år anbefales Sikre kontinuerlig oppfølgning av ikke godkjente/signerte dokumenter og prøvesvar K lit t ik k l i i b h dli f l t d å f k lit t i Kvalitetssikre sykepleien i behandlingsforløpet ved å sørge for kvalitet i dokumentasjon av sykepleie

12 Venteperiode start helsehjelp Behandlingsperiode i d Oppgaver - oppfølging av kontakt 1. Sikre at pasienter som venter på behandling/kontrolltime får time i henhold til tentativ oppmøtetid Mottaksdato Ansiennitetsdato Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp 6813 Vis venteliste Behandling slutt 2. Sikre at pasienten får «Time i hånden» etter poliklinisk besøk og ved utskrivning 3. Pasienten får god informasjon om videre behandling/oppfølging. Pasienten får informasjon om når tilbakemelding på prøver og undersøkelser kan forventes. Rutiner må følges som sikrer at pasienter får opprettet ny kontakt/timeavtale i DIPS. Ved overlevering av behandlingsansvar til primærhelsetjenesten avsluttes henvisningsperioden i DIPS Ventende uten kontakt

13 Venteperiode start helsehjelp Behandlingsperiode i d Oppgaver- oppfølgning av dokumenter og prøvesvar 1.Sørge for at journaldokumenter ferdigstilles og godkjennes omgående 2.Sørge for at prøvesvar signeres omgående Mottaksdato Ansiennitetsdato Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp 9582 ikke godkjente/ ferdigstilte dokumenter 9853 ikke ferdigstilte oppgaver, private og felles 3966 viser oversikt personlige oppgaver Behandling slutt 3. Sikre oppfølgning av mål for epikrisetid 103 Viser Restanseliste epikriser 4045 Epikrisetid viser andel innen 7 dager 5978 viser restanseliste epikrise psyk.pol. 3. Fange opp dokumenter som ikke er sendt elektronisk (via EDI) eller til utskrift 9382 viser dokumenter som ikke er skrevet ut eller sendt

14 Venteperiode start helsehjelp Behandlingsperiode i d Mottaksdato Ansiennitetsdato Motta Vurdere Informasjons- Time- Henvisning henvisning brev innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Vurderings Frist Fristdato start helsehjelp Behandling slutt Oppgaver oppfølgning av elektronisk utsendte dokumenter (EDI) og elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) 1.Oppfølging av applikasjons-kvittering for dokumenter som er sendt via EDI 2.Sørge for at sykepleie og miljøterapi dokumenteres i henhold til prosedyre for dokumentasjon av sykepleie (overordnet). S Oversikt appl.kvitt. elektronisek meldinger eksternt Rapport viser BP opprettet innen 24 t eller innleggelse.

15 Case- pasientforløp 1. Hvordan finner 2. Hvor mange 3. Hvordan finner 5. Hvordan finner du gjennomsnittlig g pasienter har du antall fristbrudd du andel epikriser vurderingstid? ventet over 1 år? i egen avdeling? innen 7 dager? Venteperiode start helsehjelp 7. Hvor mange dokumenter og usignerte prøvesvar >14 dager har du? Time -innkalling Utredning Behandling Kontroll Vurderingsperiode Ventetid Behandlingsperiode Motta Vurdere Informasjons- Henvisning henvisning brev Mottaksdato Vurderings Fristdato start Behandling Ansiennitetsdato Frist helsehjelp slutt 4. Hvordan finner du ut hvor mange direktebookinger du har? 6. Hvordan bruke sengepostlisten? 8. Hvordan finner du antall ventende uten ny planlagt kontakt? kt? Dokumentasjon DIPS Relevante prosedyrer

16 Ansatteforløpet t En forutsetning for at ansatte skal være bevisst sitt ansvar og kunne gjennomføre oppgaver, er gjennomført opplæring i DIPS og prosedyrer, inkludert nødprosedyrer helt avgjørende. Leder har ansvar for å sikre at de ansatte får korrekte tilganger, g tilstrekkelig opplæring og at de følges opp i alle faser av ansatteforløpet: Nyansatte, Fl Følge opp Avslutte vikarer, Opplæring Arbeids arbeidsforhold rollebytte -oppgaver

17 Nyansatte, vikarer og rollebytte Opplæring Nyansatte, vikarer, rollebytte Opplæring Følge opp Arbeids -oppgaver Avslutte arbeidsforhold Oppgaver- Nyansatte, vikarer og rollebytte Bestille korrekt tilgang til at nyansatte og vikarer, evt bestille endring i tilgang ved rollebytte Oppgaver- Opplæring Sikre påmelding, tilrettelegging g og gjennomføring g av obligatorisk opplæring innen følgende områder: 1.DIPS (ved nyansettelser, repetisjon, ny funksjonalitet mv.) 2.Gjeldende brukerveiledninger, prosedyrer og retningslinjer 3.Nødprosedyrer

18 Følge opp personlige og felles arbeidsoppgaver Nyansatte, vikarer, rollebytte Prosjekt regional standardisering DIPS Opplæring Følge opp Arbeids -oppgaver Avslutte arbeidsforhold Oppgaver 1. Følge opp den enkeltes arbeidsoppgaver. Påbegynte oppgaver bør fullføres samme dag 2. Sikre at personlige og felles arbeidsoppgaver blir ivaretatt ved planlagt/uplanlagt fravær. Tiltak iverksettes innen fem virkedager 9382 viser dokumenter som ikke er skrevet ut eller sendt 9582 ikke godkjente dokumenter 9854 ikke ferdigstilte arbeidsoppgaver (personlige og felles).

19 Avslutte arbeidsforhold Nyansatte, vikarer, rollebytte Opplæring Følge opp Arbeids -oppgaver Avslutte arbeidsforhold Oppgaver 1. Gi ansatte tid til å ferdigstille personlige arbeidsoppgaver 2. Nærmeste leder med personalansvar er ansvarlig for oppfølgning øg g av privat arbeidsgruppe og arbeidsoppgaver som ligger hos medarbeidere som slutter. Sikre at arbeidsoppgaver som kommer til etter at ansatte har sluttet blir ivaretatt 3. Avslutte bruker/sende sluttskjema for tilgang Kontrollere privat arbeidsgruppe «mine arbeidsoppgaver» til ansatte som slutter

20 Case ansatteforløp 1. Hva må du huske på ved ansettelse 2. Hva må ansatte kunne for å ivareta pasientsikkerhet i Pas/EPJ? 3. Hva gjør du ved fravær over lenger tid? Nyansatte, Følge opp Avslutte vikarer, Opplæring Arbeids arbeidsrollebytte -oppgaver forhold 4. Hva gjør du når DIPS er nede? Pas/EPJ? 5. Hvordan følger du opp arbeidsoppgaver? 6. Hva må du som leder huske på ved avslutting av arb. forhold?

21 Finne rapport i DIPS Menysti: Rapporter Rapportutforsker Marker Alle nederst til høyre i bildet. Klikk inni kolonnen Rapportid. Skriv inn nr på rapport. Velg Kjør

22 Kjør/bestill rapport Tabellvisning Redigeringsmuligheter g g Bestilling av rapport Låser ikke DIPS Bør brukes på store/tidkrevende rapporter Tilgangstyrt Lagre innstillinger i rapporter

23 Bestille rapport Enkeltbestilling Seriebestilling Gjenfinnes arkfane Kjørte rapporter

24 Kolonnesortering Vis kolonneliste Bruk autofilter Dra opp på grå linje Høyreklikk på nummeriske kolonner Summer Gjennomsnitt Min Maks Tell

25 Søke etter rapporter Ved behov for å søke etter rapporter Rapporter/rapportsøk og dokumentasjon/rapportsøk dynamiske rapporter Bruke fritekst for å søke

26 Del 3 Oppsummering og dokumentasjon

27 Dokumentasjon 1. Regional prosedyre for ledere i PAS/EPJ 2. Rapportveileder 3. Kursmaterialet

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Tabellen under gir en oversikt over hvilke rapporter i DIPS som må eller bør, og hvor ofte. Det skal ikke rapporteres til Helse

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Pilotprosjekt mellom Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS Sluttrapport 3.5.211 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Overordnet status 3. Analyse, design og effekter 4. Oppsummering

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS Barn som pårørende - DIPS registrering (v. 1.0) Utarbeidet ved: Ahus/Foretaksstab/Enhet for utvikling Godkjent av: Gunnlaugsdottir, Hulda (Administrerende direktør) Dokumentet angår: Alle ansatte ved denne

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer