Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det"

Transkript

1 Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1

2 Tiltak på kort sikt Kap. 4.1 Anbefaling 1 Side 25 Videre utvikling av en helhetlig forvaltningsmodell for PAS/EPJ-systemene Som beskrevet i rapportens kap (tabell 7) er det behov for videre utvikling og implementering av en helhetlig forvaltningsmodell for PAS/EPJ-systemene, som tydeliggjør ansvar, roller og oppgaver for det pasientadministrative arbeidet både i foretakenes sentrale staber, i linjen og i forhold til Sykehuspartner. Etablere enhetlig styringsstruktur for IKTsystemene, inkl. forvaltningsmodell for PAS/EPJ-systemene. Slik konsernrevisjonen ser det bør en slik forvaltningsmodell få en tydelig forankring slik at det etableres en felles forståelse av de fora, funksjoner og arbeidsrutiner som er etablert og er under utvikling i foretaket og i foretaksgruppen. Etter konsernrevisjonens syn bør det regionale helseforetaket vurdere å stille krav til en standard forvaltningsmodell for PAS/EPJ-systemene som skal brukes av alle helseforetakene. Utvikling av nøkkelkontroller i arbeidsprosessen Som vist til i rapportens kap 1.3, har revisjonene omfattet foretakenes gjeldende situasjon. Dvs. IKT-løsninger, arbeidsprosesser og manuelle rutiner som foretakene benyttet på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonene, samt dagens lov- og regelverk. Revisjonene har ikke omfattet PAS/EPJ-systemenes funksjonalitet, brukervennlighet m.v., og heller ikke eventuelle spørsmål knyttet til hensiktsmessigheten i gjeldende lovverk på området. Imidlertid er det gjennom revisjonene ervervet kunnskap om at det gjennom å styrke manuelle kontrollrutiner, samtidig som en tar i bruk kontrollmulighetene i PAS/EPJsystemene fullt ut, samlet sett kan oppnå sterkere styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet. Uavhengig av om kontroller utføres manuelt eller om systemet kan utnyttes bedre, må målet med kontrollene alltid være å forhindre at feil kan oppstå der hvor det er størst risiko i prosessen. Ofte benevnes dette for nøkkelkontroller. Kap. 4.1 Anbefaling 2 side 25 1) I regionalt samarbeid utvikle manuelle kontrollrutiner og beskrive nytteverdien ved å benytte disse i den ledelsesmessige oppfølgingen av det pasientadministrative arbeidet i HF/sykehus. 2) I ledelsesrapport HSØ følge med på utviklingen på utvalgte kontrollrutiner (indikatorer). 3) Tilby HF/sykehus besøk av ressursteam for å øke kompetansen hos ledere i uttak og analyse av kontrollrapporter, samt bruk av ventelisten i DIPS for å kvalitetssikre pasienthånd- 2

3 Gjennom arbeidet med de interne revisjonene har det dannet seg et klart bilde av at tilgjengelig funksjonalitet i PAS/EPJ-systemene som er i bruk i foretaksgruppen, ikke utnyttes godt nok for å oppnå effektive programmerte kontrollrutiner. Etter konsernrevisjonens syn er dette uheldig fordi det innebærer at foretakene i større grad enn nødvendig vil være avhengig av manuelle kontrollrutiner for å kunne forebygge, oppdage og korrigere feil, mangler og svakheter i det pasientadministrative arbeidet. teringen. 4) I regionalt samarbeid avdekke og definere behov for endringer i Dips for å øke brukervennligheten/unngå feil bruk. Det vil etter konsernrevisjonens syn være mulig å oppnå vesentlige forbedringer i styring og kontroll på området gjennom å samkjøre programmerte rutiner i PAS/EPJ-systemene og manuelle kontrollrutiner hos personellet som bruker systemene. Etter konsernrevisjonens syn bør det regionale helseforetaket vurdere å stille krav til helseforetakene om å ta i bruk programmerte kontroller i PAS/EPJ-systemene som disse i dag har funksjonalitet for. Sterkere oppfølging av den enkelte helsearbeiders ansvar Selv om prosedyrer og systemstøtte bygges opp som grunnlag for intern styring og kontroll, vil dette aldri kunne gi full sikkerhet. Den enkelte ansatte har også et selvstendig ansvar for å ivareta sine oppgaver. I noen grad er det pekt på at det er utydelighet i forhold til hvem som skal utføre hvilke oppgaver i PAS/EPJ i den pasientadministrative prosessen. Det er viktig at det ikke er uklarheter i oppgavefordelingen som kan føre til at pasienter ikke innkalles, prøvesvar ikke leses osv. Ansvar og oppgaver må være klart definert, herunder at pasientansvarlig lege er hovedansvarlig for pasientbehandlingen og må bruke PAS/EPJ-systemet i sitt arbeid. Det bør også være et krav til obligatorisk gjennomføring av opplæring i bruk av Kap 4.1 Anbefaling 3 side 26 1) Utarbeide krav, tiltak og rutiner som svarer opp påpekningene i Konsernrevisjonens rapport (se kommentarkolonne). 2) Utarbeide opplæringsmateriell og forslag til metodikk. 3) Utrede mulighetene for å videreutvikle helsesekretærrollen. 3

4 PAS/EPJ-systemene for å kunne jobbe i sykehusene i dag. All annen praksis utgjør en risiko for ufullstendig og uriktig bruk av PAS/EPJ-systemene som skal sikre at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter ivaretas. Etter konsernrevisjonens syn bør derfor det regionale helseforetaket vurdere å stille krav til helseforetakene om obligatorisk opplæring. 4) Utvikle rutine (mellomløsning) for viderehenvisninger for å ivareta pasientrettigheter, ref avvikssak ift ansiennitetsdato i nasjonal tilsynssak februar Tiltak på lengre sikt Kap 4.2 Forenkling av lov- og regelverk Ut fra gjennomgang av regelverket knyttet til ventelister, herunder pasient- og brukerrettighetsloven og lov om spesialisthelsetjenesten med tilhørende forskrifter og rundskriv, samt andre rettskilder, har konsernrevisjonen et klart inntrykk av at regelverket på sentrale områder er uklart, og at rettskildene er fragmenterte 1. Etter konsernrevisjonens syn er dette særlig uheldig fordi regelverket daglig skal praktiseres av personer som ikke har juridisk bakgrunn. Slik konsernrevisjonen ser det er det nærmest gitt at det vil oppstå usikkerhet og ulik tolkning av regelverket, og at dette gir seg utslag i ulik praktisering. Etter konsernrevisjonens syn understøtter dagens regelverk ikke gode og effektive pasientforløp. En viktig forutsetning for å kunne oppnå varige forbedringer i det pasientadministrative arbeidet, er derfor at det skjer en gjennomgang og forenkling av regelverket. Forhold som bør gjennomgås mtp forenkling, er bl.a. vurderingsgarantien i 2-2, herunder regelverket om mottak og vurdering av henvisninger. Videre bør bestemmelsene om fritt sykehusvalg gjennomgås og håndteringen av denne bestemmelsen ved kapasitetsproblemer. Andre forhold som bør tydeliggjøres er ven- Anbefaling 4, side 26 1) Etablere digitalt fornyingsprogram. 2) Avgi høringsuttalelse til ny pasient- og brukerrettighetslov og slik påvirke at lovverk og PAS harmonerer. 3) Etablere brevgruppe for utforming av rettighetsinformasjon. 1 Se konsernrevisjonens rapport 6/2012 Revisjon av ventelistehåndtering og fristbruddpasienter ved Oslo universitetssykehus HF sluttrapport, datert

5 telistedefinisjonen (statisk køordning, dynamisk køordning, fleksibel køordning eller ingen køordning?), hvilke forhold av praktisk, ressursmessig og medisinsk art det kan legges vekt på for omprioriteringer mellom pasienter på venteliste, og i hvilken utstrekning dette kan skje. Videre bør en gjennomgang omfatte sykehusenes aktivitetsplikt når det kommer til hvordan de skal forholde seg til rettighetspasientene når fristbrudd nærmer seg. Slik konsernrevisjonen ser det, kan det regionale helseforetaket gi viktige innspill til departementet i dette arbeidet. Etablere funksjonelle krav til nye PAS/EPJ-systemer Ut fra det konsernrevisjonen erfarer er det i dag ingen nasjonale funksjonelle krav til PAS/EPJ-systemer som skal brukes i det offentlige helsevesenet. Sett i forhold til hvor vesentlig IKT-systemene er for å ivareta trygge og effektive pasientforløp, er dette et tankekors. Nasjonale funksjonelle krav til PAS/EPJ-systemene vil være en viktig forutsetning for at det på sikt kan oppnås tilstrekkelig, hensiktsmessig og effektiv styring og kontroll med pasientadministrativt arbeid i helsesektoren. Slik konsernrevisjon ser det, kan det regionale helseforetaket spille en viktig rolle som pådriver for at funksjonelle krav blir etablert. Kap. 4.2 Anbefaling 5, side 27 1) Ivareta strategisk leverandøroppfølging. 2) Utarbeide forslag til funksjonelle krav til PAS/EPJ-systemer på bakgrunn av erfaringer gjort i det regionale prosjektet Glemt av sykehuset. Kunnskapsbygging Som ledd i prosjektet Glemt av sykehuset er opplæring en av tiltakspakkene og obligatorisk opplæring for alle som skal gis tilgang til PAS/EPJ-systemet er ett av de viktigste momentene her. I tiltakspakken er det tatt opp forslag til utvikling av opplæring i krav fra myndighetene, inklusive lover og forskrifter. Den standardiserte opplæringen skal tilpasses de enkelte gruppene og med vekt på deres spesiel- Kap 4.2 Anbefaling 6, side 27 1) Utarbeide opplæringsmateriell. Se også tiltak nevnt over vedr styrking av helsesekretærrollen 5

6 le oppgaver. Fordi kunnskapsbygging er så viktig for å lykkes med å skape varige forbedringer for pasientadministrativt arbeid i foretakene, må det etter konsernrevisjonens syn ut fra et nasjonalt perspektiv iverksettes tiltak innenfor helsesektoren for å inkludere relevante pasientadministrative fag (for eksempel prosessmodellering, logistikk, jus med mer) i utdanning av helsepersonell, samt oppgradere merkantil utdanning innenfor området. Det er naturlig å tenke seg spesifikke kompetansekrav for å føre pasientopplysninger. i Denne versjonen av handlingsplanen viser kun anbefalinger og tiltak. For oversikt over ansvar, frister, status og oppfølging og utdypende kommentarer, se dokumentet som heter Handlingsplan for det regionale helseforetakets arbeid med oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger med oversikt over status og oppfølgingspunkter 6

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer