reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS"

Transkript

1 OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS

2 Kan du bidra til eit meir miljøvenleg Sogn? Eit unødig spørsmål tenkjer du kanskje; kva eg gjer er ikkje avgjerande, eller er svaret; ja, det kan eg. At du satsar på det siste alternativet over tid er det beste for miljøet og samfunnet slik eg ser det. For å setje deg på sporet gjennomførte SIMAS, saman med Asplan Viak, for ei tid tilbake ei plukkanalyse av restavfall og våtorganisk avfall frå hushaldningar. Målet var å finne ut om sorteringskvaliteten er slik den bør vere. Konklusjonen var at me har eit større forbetringspotensiale på fleire områder. Alt avfallet eg og du legg i restavfallet kan me med enkle grep sortera betre. Det meste dreiar seg om vanar (uvanar) og haldninga til meg og deg. Berre 23.3 % av det som skal vere restavfall er rett sortert. I tabellen under finn du fort ut at det går mykje våtorganisk avfall i restavfallet. Vidare kastar me mykje plast i restavfallet og til dels store mengder papp og papir. At me finn nærare 3 % med brukande klede i restavfallet er òg lett å endre på. Fretex, vår nye partnar på kledeinnsamling, er svært glad for å få dette i sine containerar. Her kjem oppfordringa mi til deg. Byrjar me med å skjerpa sorteringsrutina vår på dei tre til fire fraksjonane er mykje gjort. Tek alle i eit tak med å bli flinkare til å sortera ut våtorganisk avfall og legge det i den rette dunken (den brune), plasten i eigne sekker og papp og papir i den blå dunken vil miljø- og samfunnsgevinsten verta stor. Foto: Arne Veum Tek du utfordringa så vil me i neste plukkanalyse finne vesentleg mindre av desse fraksjonane i restavfallet. Samstundes som me utfordrar alle kundane våre så deler me òg ut ros for godt arbeid. Det våtorganiske avfallet syner ein svært god sorteringskvalitet, heile 98% av det samla våtorganiske avfallet er rett sortert, kjempeflott! Gjere me alle jobben vår, kjem den alle til gode og premien blir «eit reinare og meir miljøvenleg Sogn». Magne Forberg direktør reint sagt infoblad frå SIMAS REDAKSJON Ansvarleg redaktør: Magne Forberg Redaksjon: Linn Sofie Ugulen Opplag: Redaksjonen avslutta: 9. mars 2015 Design: Gasta design & kommunikasjon 2 Foto: Simas, arkiv, loop.no Trykk: Natvik Prenteverk Papir: 100% resirkulert papir

3 Miljøvenleg påskekos Sats på kvalitet framfor kvantitet. Kjøp pynt som varer år etter år. Kjøp påskeegg i god kvalitet og fyll opp med økologisk godteri og overraskingar kanskje ei oppleving i staden for ein ting? Kjøp om mogeleg miljøvenlege tulipanar. Dette inneber ein produksjon utan utslipp av CO2, med veksthus oppvarma på biovarme og kortast mogeleg veg frå gartneri til vase. Ta med «Kvikk lunsj»-papiret heim frå skituren, og sorter det som plast. Legg det ikkje att i naturen. Ikkje bruk eingongsbestikk, - koppar eller fat. Det finnast gode og praktiske utgåver som er enkle å ta med på tur. Alternativt, sjå etter svanemerka eingongsservise. Kjøp økologiske appelsiner. Lammelåret er best kortreist, sjå etter lokale lammeprodukt. Eventuelt kjøp økologisk på daglegvarebutikken. Sjå etter svanemerka solkrem og nyt påskesola! For tips til korleis du kan utnytte restematen, sjå Nyt rein natur ikkje smør med fluor Skismørning med fluor er skadeleg for naturen og for deg når du smør skia dine. Om mogeleg hald deg til dei tradisjonelle typane som raud, blå og grøn Swix. Desse typane inneheld ikkje miljøskadelege stoff. Om du likevel smør med skismørning av typen Cera F og VR-seriene frå Swix som inneheld fluor eller fluorkarbonar, bør du ta forholdsreglar. Du bør påføre smøringa utandørs eller nytte verneutstyr og sørge for god ventilasjon. Skismørninga som inneheld fluor er rekna som farleg avfall og restane må leverast på ein miljøstasjon. Korleis du nyttar skia er opp til deg, kor du kastar smørninga angår oss alle. Farleg avfall Avfall som er skadeleg for miljø og helse vert kalla farleg avfall. Dette er stoff som skal handsamast spesielt (før heitte det spesialavfall) for at det skal gjere minst mogeleg skade på natur, dyr og menneske. Som nemnt er skismørninga ein av desse fraksjonane som vert kalla farleg avfall. Andre vanlege typar av farleg avfall er olje, maling, lim reingjeringsmiddel og alle former for sprayboksar. Alt slik avfall skal leverast på ein av SIMAS sine miljøstasjonar. Visste du at......det vart nytta metall frå gjenvunna elektronisk avfall for å lage medaljane til OL i Vancouver? reint sagt infoblad frå SIMAS 3

4 Fretex = gjenbruk med fleire samfunnsgevinstar SIMAS samarbeidar med Fretex om innsamling av klede i Sogn frå 1. februar Me vil stå for tømming og oppfølging av dei mange nye boksane som er plassert ut i alle SIMASkommunane. SIMAS er godt i gang med å utvide tilbodet med returpunkt for klede. Fretex sitt gode arbeid over mange år har vore avgjerande for valet av ny samarbeidspartnar for SIMAS. Samfunnsansvaret som me opplever Fretex har teke på seg fell godt saman med visjonen og dei etiske retningslinene våre. Fretex Noregs største attføringsbedrift Det ligg mykje i Fretex sitt gode namn og rykte; dei jobbar for å gje både folk og klede nye mogelegheiter. Fretex gjev årleg 1600 jobbsøkjarar veileding, kurs og praksis. Dei har bruktbutikkar rundt om i landet og nettbutikk på heimesida. Dei skal òg starte med sokalla «pop up»-butikkar, der dei reiser rundt med eit utval varer. Kanskje dukkar det opp ein i nærleiken? Ein del av inntektene frå bruktsalet (22 millionar kroner i 2014) går til Frelsesarmeen sine andre sosiale tiltak, som mat og hushaldningsartiklar til folk som treng det. Den eine sitt bos - andre sin skatt I gjennomsnitt leverar kvar person i Noreg 3,5 kilo klede til Fretex årleg. Me kastar i snitt 5-8 kilo, og det er desse kiloa Fretex og SIMAS ynskjer å få tak i. Inge Olav Fonn, produksjonsleiar i Fretex Vest-Norge, meiner at mange har for høg terskel for kva dei leverar til gjenbruk. Mykje meir av kleda som vert kasta kan leverast, og så kan Fretex sortere sjølv. Noko kan òg brukast i produksjon av nye kleder. Fonn sin bodskap er klar gje kleda ein mogelegheit hjå Fretex, dei treng berre vere heile og reine. Visste du at......dersom ein kjøper eit brukt klesplagg i staden for eit nytt kvar månad, er ein med på å kutte nesten 500 kilo CO2-utslepp i løpet av eit år?...mengda drikkekartongar me gjenvinn kvart år tilsvarar tre? Noko som tilsvara ein skog så stor som 230 fotballbanar....når ein lagar ein kilo avispapir frå gjenvunne materiale samanlikna med nytt materiale, sparar ein nok energi til å lade ein mobiltelefon så han held til å snakke samanhengande i 4 ½ måneder? 4 reint sagt infoblad frå SIMAS

5 Jøril Hovland Alder: 54 år Bustad: Loftesnes, Sogndal SIMAS IKS har gjennomgått nokre organisatoriske endringar den siste tida, ved å skilje ut næringsdelen som eit eige AS. Det har vore investert, og fleire prosjekt er i gang. Bak alle desse beslutningane sit det ei leiargruppe, eit representantskap og eit styre. Me har teke ein prat med kvinna ved roret styreleiar Jøril Hovland. Kva jobbar du med til dagleg, når du ikkje er styreleiar i SIMAS? Til dagleg jobbar eg i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, med tittelen; prosjektleiar. Saman med 6 andre tilsette arbeider me for å hjelpe gode gründerar med gode forretningsidéar til å vekse og utvikle seg til å bli bærekraftige bedrifter. Ein del av oppdraget vårt er også å kople forskingsinstitusjonar og bedrifter tettare saman. Korleis syns du det er å vere styreleiar i SIMAS? Avfallsbransjen er inne i ei voldsom utvikling, der synet på avfall er i endring. Frå å vere ei utfordring, ein aktivitet og teneste som vekker forholdsvis lite merksemd, er avfall, og spesielle avfallsfraksjonar, etterkvart eit etterspurt produkt det er konkurranse om. Å møte denne konkurransen, og ruste oss til ei framtid der den vil verte skjerpa, er ein av drivarane og retningsvisarane for utviklinga me no er i gang med. Me har fokus på å utnytte potensialet i endringane til vekst og utvikling i regionen. Det er difor veldig spennande og veldig kjekt, men også utfordrande og interessant å vere styreleiar i SIMAS IKS. Korleis ser du på desse endringane som er gjort den siste tida? Etablering av næringsselskapet SIMAS Næring AS er tufta på to hovudområde, der det eine er påtrykk frå styresmaktene om å skilje tenester SIMAS sel til næringslivet ifrå lovpålagde tenester, som innsamling av avfall frå hushaldningane er. Poenget med det er å sikre at prisane SIMAS-praten med styreleiaren som bedriftene får for henting og mottak av avfall ikkje er subsidiert av abonnementsavgifta. Det andre viktige område er risikoavlasting for abonnentane i høve investeringar i utviklingsaktivitetane. Desse aktivitetane er ikkje innafor kjerneområde til dei lovpålagde renovasjonstenestene, og difor lagt til det nye SIMAS Næring AS. Me er også inne i prosessen med organisering av dei ulike aktivitetane og investeringane der hovudfokus alltid er å sikre at abonnentane ikkje vert påført kostnader, eller risiko for kostnader, som ikkje inngår i innsamling og handsaming av deira innsamla avfall. Dei tekniske løysingane me har valt er med bakgrunn i ei framtid der avfallsfraksjonar blir foredla og selt i ein marknad. I framtida kan SIMAS t.d. tilby energibarrar som inneheld pressa restavfall og som kan brukast som energikjelde i nærog fjernvarmeanlegg, til damp-produksjon o.l. Og innsamla matavfall er allereie eit salsprodukt etter relativt omfattande omlegging av komposteringsprosessen og opprusting av anlegget. Dette set krav til både kompetanse og kapital, og i kompostprosessen har me innleia samarbeid med Lindum as, som er leiande på dette område i nasjonal skala. Kva trur du vert viktig å halde fokus på i framtida? Styret og leiinga jobbar med utgangspunkt i ein fireårig strategisk plan, og 2015 er året då denne planen skal fornyast. Så arbeidet med ny avfallsplan vil vere viktig framover. SIMAS sin visjon er: eit reint og miljøvenleg Sogn, og i vedtektene for selskapet går det fram at SIMAS skal tilby ordningar innafor miljømessige og økonomisk forsvarlege rammer. Avfallsplanen skal prioritere satsingane framover og det er i den planen verdigrunnlaget vårt vert omsett i handling. Eit område me både vil og må ha større fokus på, er kommunikasjon med abonnentane. Informasjon ut og tilbakemeldingar inn vert det sjeldan nok av, men me ser at me har eit potensiale for å verta betre her. Abonnentane og hushaldningane sin innsats for sortering og levering av ulike avfallsfraksjonar til våre mottak er avgjerande for at me skal nå målsetjingane våre. SIMAS er i veldig god driv og utvikling, og har teke ein rolle som samfunnsutviklar. Det ynskjer eg me skal halde fram med. Gjennom samhandling og samarbeid med SIMAS Næring AS, kommunane, forskingsinstitusjonar og andre strategiske og relevante selskap og institusjonar vil me lukkast, og som styreleiar i SIMAS IKS kjem eg til å halde trykket og blikket vidare i den retning. reint sagt infoblad frå SIMAS 5

6 foto: Merco AS Det går mot vår Snøen smeltar og hagen skifter farge frå kvit til grøn, brun og liknande nyansar. Snøsmeltinga syner diverre ikkje berre fine fargar og eit hint om varmare tider, men gamalt rot som låg der då snøen kom. Det er tid for våropprydning i hagen. Kor skal ein gjere av hageavfallet? Det kan vere fristande å køyre vekk avfallet som kjem fram under snøen. SIMAS tek imot hageavfall på miljøstasjonane og gjer det om til ny jord. Men kva med å prøve ut dette sjølv? Alt av grøntavfall frå hagen kan brytas ned til jord, og brukast om igjen for å gi nytt liv til hagen din. Kvifor kvitte seg med hagen sine eigne ressursar? Hageavfall kan komposteras i ein haug, plassert i skuggen med eit godt kvistlag i botn for å gje ventilasjon. Heimekompostering av matavfall Mat- og hageavfall utgjer kring 30 prosent av boset vårt. Ikkje berre lagar du mindre bos ved å kompostera heime, men du skaffar deg eit utmerka jordforbetringsmiddel som du sjølv kan bruke i hagen. Potetskrell og middagsrester gjer seg utmerka som gjødsel i rosebeddet, etter ein runde i kompostbingen. Komposter matavfallet ditt få redusert renovasjonsavgift! Saman med hageavfallet kan ein også kompostera vanleg matavfall, men om du skal kompostera matavfall er det krav om ein godt isolert kompostbinge. SIMAS sel Cipax sin kompostbinge, og gjev 35% avslag i renovasjonsgebyret om du ynskjer å heimekompostera og dermed ikkje treng avfallsdunken for våtorganisk avfall. Fylkesmannen krev at SIMAS har oversikt over kven som heimekomposterar. Me held kurs i heimekompostering, og du kan henta ut gratis kompoststrø på miljøstasjonane i alle SIMAS-kommunane. Slik kompostera du (bruk av Cipax-binge): Fyll bingen med tørr, kverna småkvist/greiner omtrent 15 cm høgt Legg eit lag med papir over kvistane og stikk hol i papiret slik at luft lett kjem gjennom. Fyll opp med eit lag strø (sagflis, tørka lauv eller liknande) omtrent 15 cm høgt Fyll inn 5-10 liter matavfall og fyll opp med strø rundt avfallet slik at avfallet vert liggjande som ei grop i midten av bingen. Bland inn litt strø i avfallet og fyll opp gropa med strø. Dette for å oppnå god nedbryting. Legg over varmelokket og sett ytterlokket på bingen. La det gå 3 dagar til neste gong du legg inn avfall. Ein kan òg prøve seg på ein heimesnekra behaldar. Ta kontakt om de ynskjer å starte med heimekompost eller treng meir informasjon. Lukke til! Kurs SIMAS arrangerer kurs i heimekompostering kvart år i samarbeid med Økoringen Vest. I 2015 er turen komen til Balestrand, Leikanger og Sogndal. Kurset er gratis, og me set av tre timar. Om de ynskjer å ta del i dette kan de melde dykk på til Linn Sofie Ugulen eller på eige påmeldingsskjema på 9. april: Telefon: / e-post: KURS VIL FINNE STAD: Sogndal kommune: måndag 13. april kl på anlegget til SIMAS i Festingdalen Leikanger kommune: torsdag 16. april kl på Tinghuset Balestrand kommune: måndag 20. april kl på Rådhuset Meld dykk på og vel møtt! 6 reint sagt infoblad frå SIMAS

7 Prosjekt: Omlastningshall Det vert bygd i Festingdalen om dagen. Ein 1500 kvadratmeter stor omlastningshall er på veg opp, og skal etter planen stå ferdig hausten Kleiven Sogn AS står for utbygginga saman med Jon Hillestad, Årdal Blikkenslager AS, Øvrebø Fargehandel AS, Holen Installasjon AS, Caverion AS og GK Norge AS. Kleiven Sogn AS og Co er godt i gang med bygginga. Omlastingsstasjon I hallen skal avfall lastast, handsamast, sorterast og pressast. Restavfallet som kjem inn til Festingdalen skal no pressast saman til firkanta ballar på omlag eit tonn. Når restavfallet er pressa og pakka i plast kan det oppbevarast utandørs, før det vert henta og køyrd vidare. Papp, papir og plast skal òg pressast, men skal raskt vidare då det ikkje vert emballert i plast. Hallen fungera slik som omlastingsstasjon for fleire typar avfall der det vert handsama og klargjort for vidare gjenvinning og energiutvinning. Miljøgevinstar Ein viktig faktor i prosjektet er auka miljøgevinstar. Då avfall vert pressa får transportørane med seg større mengder avfall på eit lass, og me sparar miljøet for ein god del utslepp i forbindelse med transporten. Det vert færre bilar inn og ut av anlegget. Ein kan anslå at det vert 100 færre bilar i året. Prosjektleiar Lars Petter Nesse ved anleggsområdet. Økonomiske gevinstar Det vert òg mindre utgifter for SIMAS når me kan sende meir avfall, ferdig pressa, vidare til forbrenning og energiutvinning. Me kan oppbevare restavfallet lenger og få det sendt vidare på tidspunkt der det er mest økonomisk gunstig, som om vinteren når det er kaldt i været og forbrenningsanlegga treng mest brensel. Me ser fram til å følgje bygginga og vil presentera vår nye omlastningshall i neste utgåve av Reint sagt som kjem ut på seinhausten. Anleggsområdet i Festingdalen reint sagt infoblad frå SIMAS 7

8 SIMAS ynskjer å dele kunnskap Saman med Sogn Opplæringskontor har SIMAS starta arbeidet med å kunne ta imot lærlingar i Festingdalen frå hausten I same opplegget vil tilsette og få høve til å ta fagbrev innafor dei same områda som vi tilbyr læreplass, dvs. praksiskandidatar. Me har fleire felt som kan vere aktuelle for lærlingar som utdannar seg og treng ein lærlingplass innan transport og køyretøy, gjenvinning og kontorfag. Skal me lukkast som lærebedrift må me ha gode rutinar og god kompetanse for klare å gjennomføre dei pliktene me tek på oss. Lærlingen får ein instruktør og ein fagleg leiar, som skal gjennom eit instruktørkurs og setje seg inn i læreplanen for å vere godt førebudd til å møte lærlingen. Me ser fram mot fortsetjinga der målet er å vere ei godkjend lærebedrift om kort tid. Sogn Opplæringskontor Sogn Opplæringskontor har i dag 86 aktive lærlingar, 35 medlemsbedrifter og dei er i stadig vekst. Dei har eit program der lærlingen får tett oppfølging undervegs ved hjelp av møter og samtaler med både bedrift og lærling. Sogn Opplæringskontor lyser ut stillingar og hjelper til å sortere ut kva søknader som er aktuelle for kva bedrift. Dei vil sørge for at ein lærekontrakt vert underskriven og godkjent av opplæringsavdelinga i Fylkeskommunen. Elles vil dei vere bindeleddet mellom lærebedrifta og Fylkeskommunen. Som lærling gjennom Sogn Opplæringskontor får lærlingane oppretthalde den sosiale kontakten med andre lærlingar og elevar, gjennom ulike arrangement som balldag og skidag. Sogn Opplæringskontor gjennomfører ei minifagprøve som ei øving, og sørger for oppmelding til fagprøva. SIMAS som lærebedrift Me har som mål å gje lærlingar mogelegheit til å søkje læreplass hjå oss frå hausten Saman med Sogn Opplæringskontor skal rutinar og opplegg på plass, og me ser på dette som svært spennande og utfordrande. 8 reint sagt infoblad frå SIMAS VARRYDDING 2015 FANABOEN MED DEG Leig stor, felles container frå Simas Næring as - og del på kostnadane med naboane. Ta kontakt på tlf for pakketilbud! simasnaering.no Simas Næring as er eit nystifta dotterselskap eigd av Simas IKS. Selskapet står for innsamling av avfall frå næringsaktørar og utleige av containerar.

9 SIMAS Næring AS er etablert! er det viktig å få til lokal verdiskaping på avfallet som ein handsamar. I startfasen har ikkje SIMAS Næring AS eigne tilsette i driftsorganisasjonen, men kjøper alle tenestene av morselskapet. Men næringsselskapet skal stå fritt til å kjøpe tenester der desse er til det beste for kundane. Eigarane av SIMAS IKS har vedteke å skilje ut alle aktivitetar som ligg utanfor innsamling og handsaming av avfall frå husholdningane i eigarkommunane i eit eige selskap. Det vil seie innsamling av avfall frå næringsaktørar og utviklingsoppgåver som vil gje verdiskaping i kommunane framover. Dette selskapet av fått namnet SIMAS Næring AS og er 100 % eigd av SIMAS IKS, som er morselskapet. Det nye selskapet har vore i drift sidan årsskiftet. Selskapet skal vidareutviklast til å verta ein sjølvstendig aktør, og som ein aktør for å få inn mest mogeleg avfall til Festingdalen. Volumet er viktig for å sikre at morselskapet får dei beste nedstraumsløysingane og effektiv utnytting av dei investeringane som er gjort i anlegget i Festingdalen. I tillegg Ikkje berre avfall Kunnskapen om at ressursane på kloden vår er i ferd med å verta uttømde, og at ny produksjon difor må basere seg på å ta tilbake det som allereie er utvunne, gjeld for mange produkt og materialar. Ein ser at «framtida sine gruver vil verta byane, der utvunne materiale er». Det er viktig at også vår region tek del i denne verdiskapinga. Avfall er ein ressurs som må nyttast for material- og energigjenvinning, og vere grunnlag for verdiskaping. I staden for å sende avfallet ut av regionen vil SIMAS Næring AS sjå på mogelegheitene for å legge til rette for etablering av ny verksemd basert på avfall lokalt i vår region. På dette område har vi fleire prosjekt på gang, både i eigen regi og saman med andre aktørar. Vi søkjer å få fram prosjekt der regionen vår har fortrinn eller mogelegheiter som kan utnyttast. I dette arbeidet er det viktig å sjå utover det bedriftene gjer i dag, og knytte dei til denne prosessen for å vidareutvikle seg til ny og utvida næringsverksemd i regionen. - Hallvard Thomassen, Dagleg leiar i SIMAS Næring AS Bruken av ressursar I løpet av det 20. århundre vart forbruket av brensel 12-dobla, og utvinning av materialressursar vart 34-dobla. I EU brukar kvar person 16 tonn med materialar årleg, av dette endar 6 tonn som avfall, der 3 tonn vert lagt på deponi. Dette betyr at om me held fram forbruket av ressursar i noverande tempo vil me trenge meir enn to planetar i

10 Johny Birkeland Transport AS Digital septikvarsling Johny Birkeland Transport AS introduserar, i løpet av 2015, overgangen frå lapp i posten til digital septikvarsling. SIMAS byrjar i vår å teste løysinga som inneber at nokon av dykk kjem til å verte varsla på SMS og e-post når det nærmar seg tømming, om de har mobilnummer og e-postadresse registrert i DIFI. Septik24, som Johny Birkeland Transport AS er ein del av, har signert ein avtale med DIFI om å kunne gjere oppslag i kontakt- og reservasjonsregisteret. Løysinga er testa både teknisk og sikkerheitsmessig. Dette vil gje auka kvalitetsog servicenivå ved at det vert enklare og meir effektivt å kommunisera med kundane. SIMAS samarbeider no med slamrenovatør Johny Birkeland Transport AS for å utføre slamtømming i alle SIMASkommunane. Frå Sløvågen har dei kontakt med alle kundane i Sogn og Fjordane med mottoet: «Vi hjelper alltid!» Innanfor SIMAS-kommunane kan ein rekne med 24 timar beredskap heile året. Ein kan forvente høg servicegrad, god kvalitet på utført arbeid og miljøbevisste løysingar. Septiktømming Me skil mellom ordinær, ekstra- og nødtømming. Den ordinære tømminga til abonnenten skjer med faste intervall, og på ei fast rute der renovatøren tek tankane innanfor same område samtidig. Ein tømmefrekvens på kvart 2. år er vanleg for hushaldningar med fleire enn ein bebuar. Om ein er einsleg kan ein søke til SIMAS om å få endra tømmefrekvensen til kvart 4. år, noko som òg er vanleg for hytter/fritidshus. Tette oppsamlingstankar vert tømde kvart år. Det er abonnenten sitt ansvar å sørge for at slamtanken vert tømt med tilstrekkeleg frekvens. Om tanken skulle verta full før ordinær må abonneten belage seg på ei ekstra- eller nødtømming: Ekstratømming: Dette er tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens, når renovatøren er i området eller maks 5 km frå området der dei utfører ordinær tømming. Nødtømming: Dette er tømming av slamtank som må skje innan 24 timar, eller som må skje før neste periode renovatøren har anna tømming i området. Informasjon på sms og e-post De kan venta dykk informasjon som; planlagd tømmetidspunkt, klargjering av tanken, om det vert oppdaga feil eller manglar, eller det skjer uhell eller avvik undervegs, tilsendt kvittering etter fullført tømming, eventuelt beskjed om oppdraget ikkje vert utført og grunnen til det. Det vert òg mogeleg å bestille nød- og ekstratømming, og få kvittering når den er utført. Målet er at alle skal få mogelegheit til å vere med i den digitale varslingsordninga i løpet av Ring Johny Birkeland Transport AS på: Telefon: Vakttelefon: SIMAS tilbyr no både avtalegiro og efaktura Dette fikser du i nettbanken eller banken din. 10 reint sagt infoblad frå SIMAS

11 familiequiz 4 1 Å RESIRKULERE EIN BRUSBOKS KREV 1/10 av energien som å lage en ny Ikkje noko Halvparten av energien som å lage ein ny 2 AUKAR ELLER MINKAR TALET PÅ ISBJØRNAR? OG KOR MANGE ER DET IGJEN? Aukar. Om lag Minkar. Om lag Minkar. Om lag KOR MANGE PROSENT STRAUM BRUKER EIN TV I «STAND BY»-MODUS? 15 % 45 % 2 % NÅR ER EIT STOFF EI MILJØGIFT? Når stoffet kan skade miljøet sjølv om det berre fins i låge konsentrasjonar eller i små mengder Når stoffet kun kan kjøpast på apotek og er reseptbelagt Når ein må bruke sterke vaskemiddel for å vaske det vekk KVA KAN SKJE DERSOM GRØNLANDSISEN SMELTAR? Vasstanden i Noreg vil auke med fleire meter Gjennomsnittstemperaturen i Noreg vil auke med ca. 8 grader Golfstraumen, som gir oss varmt ver i Europa, kan stoppe KOR STOR DEL AV AVFALLET VERT GJENVUNNE I NOREG? 50 % 25 % 80 % KVA ER DET BEST Å BERE VARER FRÅ BUTIKKEN I? Plastpose Papirpose Bærenett KOR MYKJE CO2 (KARBONDIOKSID) SLEPP EIN EL-BIL UT VED Å KØYRE 10 KM? 0 kg 1 kg 10 kg KVA ALTERNATIV LAGAR MILJØVENLEG ENERGI? Vasskraft Kullkraft Oljekraftverk 10 KORLEIS KAN EIN KØYRE BENSIN- OG DIESELBILAR MEST MILJØVENLEG? Køyre saktare Køyre fleire saman i same bil Køyre fortare Fasit finn du på reint sagt infoblad frå SIMAS 11

12 Informasjon RETURADRESSE: SIMAS IKS Amla 6854 Kaupanger B Når er det slamtømming i min kommune? Det vert sendt ut varsel om slamtømming til eigar av eigedomen 1-2 veker før tømming. Kommune Balestrand Høyanger Leikanger Sogndal Aurland Vik Årdal Luster Lærdal Månad Mars Mars April April-Juni Juli Juli/August September September/Oktober September/Oktober Bosstømming i påska Tømminga av papp/papir og våtorganisk avfall som skulle gått skjærtorsdag 2. april er flytta til laurdag 28. mars. Dette gjeld: Rute 104 i Høyanger Rute 204 i Vik kommune Rute 204 og 404 i Leikanger kommune Rute 304 i Aurland kommune Rute 504 i Sogndal kommune Rute 604 i Luster kommune Kontortid for SIMAS i påska: mars: kl april: kl april - 6. april: Stengt Alle miljøstasjonane i SIMAS-kommunane held påskeope tysdag 31. mars! Bioposar vert utlevert i veke 16 og 17. Gjer renovatøren glad og tømminga effektiv ved å setje dunken slik at handtaket vender mot renovasjonsbilen. Sjå dette eksemplariske døme frå Dyrehagen i Amla på Kaupanger! Sortering Om du skulle verta usikker på kor du skal kaste noko, sjå sorteringsguiden bakpå kalendaren eller på gasta.no Framsidefoto: Sverre Enitch Me ynskjer alle våre kundar og samarbeidspartnarar ei strålande god påske! reint sagt infoblad frå SIMAS Kontakt oss på telefon , eller

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Avfall som grunnlag for lokal verdiskaping i Sogn og Fjordane

Avfall som grunnlag for lokal verdiskaping i Sogn og Fjordane Avfall som grunnlag for lokal verdiskaping i Sogn og Fjordane Grøn vekst basert på avfall som ressurs. Bakgrunn SIMAS IKS utarbeide strategisk utviklingsplan i 2013 Har arbeida med fire ulike prosjekt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

NYE FRAMTIDSUTSIKTER FOR MATAVFALLET DITT

NYE FRAMTIDSUTSIKTER FOR MATAVFALLET DITT OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2014 - desember NYE FRAMTIDSUTSIKTER FOR MATAVFALLET DITT Smart kjeldesortering Ny direktør Plukkanalyse - kva er i avfallet vårt? Nye køyreruter

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34

FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 FORSKRIFT OM RENOVASJON- OG SLAMGEBYR ETTER UREININGSLOVA 26 OG 34 Kommunalt gebyrregulativ for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Forskrifta vert gjort

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015

STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT 2012-2015 Treungen, februar 2012 INNLEIING Hovudaktiviteten vår er innsamling og behandling av avfall og slam frå hus, hytter og næringsverksemd i kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01. INFORMASJON Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket Kundeinformasjon frå SFE Nett AS Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.2010 www.sfe.no 1 SFE Nett AS må auke nettleiga Nettleiga du betaler skal dekke

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

reint sagt Simas lanserer app! Omlastingshall teke i bruk Konkurransar OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Simas lanserer app! Omlastingshall teke i bruk Konkurransar OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 2. 2015 - desember Thea Øvregard Røhme Simas lanserer app! Omlastingshall teke i bruk Konkurransar S A IM S å r df a l b o Inf Leiar «Grønt Skifte»

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde.

Det er mange andre faktorar som har også kan ha innverknad på utviklinga i avfallsmengde. Framskriving av avfallsmengdene i Ålesundregionen fram mot 2030 Generelt er det vanskeleg å framskrive avfallsmengdene 15 år framover i tid. Ein oversikt over utviklinga i mengden hushaldsavfall frå 1996

Detaljer

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka.

MØTEBOK. Styret innstiller overfor kommunane å vedta framlegg til gebyrforskrift for 2015 med ein auke på 3%, slik forskrifta går fram av denne saka. RENOVASJONSGEBYR FOR 2015 Gebyrforskrifta for 2015 er ei vidareføring av gebyrforskrifta for 2014, men med tillegg i gebyrsatsane på 3 %. (Det var ingen endring i gebyra frå 2013 til 2014). Styret vedtek

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Innhald. 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling

Innhald. 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling ETIKK i Simas IKS Innhald 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling 1. Visjon og verdigrunnlag Mandat SIMAS skal løyse

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer