STRATEGIDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIDOKUMENT 2012-2015"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT Treungen, februar 2012

2 INNLEIING Hovudaktiviteten vår er innsamling og behandling av avfall og slam frå hus, hytter og næringsverksemd i kommunane Drangedal, Nissedal, Nome og Åmli. Selskapet dekker innsamling i alle fire kommunane. Avfallet blir sortert i fleire fraksjonar. Mange fraksjonar blir leverte til selskap som nyttar avfallet til ny produksjon. Slam blir behandla lokalt, matrester blir behandlet hos andre mens restavfall blir energiutnyttet ble det ikkje deponert avfall på deponiene. Det vil bli tatt kontakt med Fylkesmannen i Telemark miljøvernavdelinga, for å sjå på vidare rammer framover. Slam blir behandla både på Stormo og på Langmoen. To til tre tilsette frå IATA driftar bilene, som kan nyttas ca. 9 månadar i året. Vi har samarbeid med andre kommunar/selskap der vidareforedling av avfall blir sett i fokus. Vi meiner at selskapet heile tida har hatt rimelege og gode tenester for kundane våre. Vi ser at utfordringane framover blir mange. Nye nasjonale mål i avfallspolitikken gjer at vi må utvikle produksjonsprosessane våre. Deponiet på Langmoen fekk ikkje fornya driftsløyve for deponering av vanleg restavfall etter at noverande løyve gjekk ut I påvente av at planane om eige forbrenningsanlegg på Langmoen skal realiseras må restavfall frå våre kommunar køyras til andre forbrenningsanlegg. Me er medeigar i selskapet Langmoen Energigjenvinning AS, men dei andre eigarane vil nå løysas ut. Etablering av eit forbrenningsanlegg for restavfall på Langmoen er utsett på grunnlag av låge avfallsprisar. Biogassanlegget for behandling av matavfall på Langmoen ble stengd i mars Det er arbeid med samarbeidsavtaler, og det er inngått intensjonsavtale med Lindum AS. IATA IKS er eineeigar av selskapet IATA Næring AS. Føremål og strategi Føremålet til selskapet er nedfelt i selskapsavtala. Denne seier at selskapet skal ta vare på det totale avfallet i regionen på ein miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg måte. Selskapet skal vere ansvarleg for innsamling, transport og behandling av alle avfallstyper og slam. Selskapet skal drive informasjon, rådgjeving og tilrettelegging av forhold vedrørande avfallsbehandling. I tillegg er det i handlingsplanar og fleire dokument uttalt visjonar om at IATA skal vere kjend som eit avfallsselskap med høg miljøfaktor, gode tenester og ein sunn økonomi. Eit tema som har vore drøfta, er samarbeid med andre der dette er tenleg. Målet er ikkje å bli større, men skal ein oppfylle krav som kjem, må ein ha tyngde og økonomi til å takle utfordringane. Utsikter for er det andre året utan eige deponi for restavfall gav utfordringar i forhold til omlegging av drift, høgare kostnadar for eige avfall og bortfall av inntekter for behandling av avfall på eige område. Biogassanlegget vil vere stengd i nokre månader fram til en gjennomgang med Lindum AS viser om muligheiter for en oppstart. Det er ikkje lagt inn noen inntekter frå dette i årets planer eller budsjetter. I løpet av 2012 vonar me å få ei avklaring på om det fortsett er mogeleg å realisere eit forbrenningsanlegg for restavfall på Langmoen. Energien frå forbrenningsanlegget blir som damp eller varmt vatn. Det er arbeid med prosjekt som kan utnytte denne energien. Tørking av treflis er eit forslag til prosjekt. Anna energikrevjande produksjon som gartneri er også vurdert. Aktiviteten på Langmoen vil auke kraftig dersom vi klarar å få til eit forbrenningsanlegg. Side 2 av 8

3 MILJØ Miljø har ein sentral plass i strategien til IATA IKS. Vi ynskjer å drive bedrifta på ein måte som fortener aksept frå samfunnet. Dette oppnår ein når miljøprestasjonane held mål i heile verdikjeda. Miljøutfordringane dekker heile bedrifta, frå innsamling, bruk av råstoff, innsatsfaktorar i produksjonen, transport, distribusjon av produkt og sluttbehandling. Miljørapporteringa prøver å gje eit innblikk i korleis selskapet gjer arbeidet innafor desse områda. Samarbeids parten Lindum AS har god kompetasne og erfaring innafor dette området. IATA vil kunne trekke viktige erfaringar gjennom ei tettara samhandling med Lindum AS. Miljøpolitikk Alle i organisasjonen skal ha ansvar og oppgåver som tener miljøet. Dei tilsette skal lærast opp i miljøpolitikken og skal kjenne til dei krav dette fører med seg i arbeidet. IATA IKS skal utvikle og drive aktivitetane sine med kontinuerleg forbetring av miljøprestasjonane og med mål om å redusere miljøbelastninga til eit minimum. Det grunnleggande kravet er å overhalde lovar og reglar. FORRETNINGSIDE. Forretningsetisk oppførsel, god styring av bedrifta og ei klar rolle- og ansvarsfordeling mellom representantskap, styre og leiinga er fundamentet for tillit og varig verdiskaping. Selskapets formål er: Ta vare på det totale avfallet i regionen på ein miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg måte. Anlegge, eige og drive mottak og behandlingsanlegg for avfall i dei deltakande kommunane etter forureiningslov og konsesjonsvilkår. Ansvarleg for innsamling, transport og behandling av alle avfallstypar etter lovverk og forskrifter. Ansvarleg for å samle inn, bygge og drive anlegg for mottak og behandling av slam frå reinseanlegg, septiktankar og lukka anlegg. Informasjon, koordinering, rådgjeving og tilrettelegging av forhold vedrørande avfallsbehandling. Delta i andre føretak som driv avfallsbehandling. Styret har eit overordna ansvar for å fastlegge selskapets mål og strategi. Styret vurderer visjon, verdiar, mål og strategiar i handlingsplan. Denne planen skal gjelde for fire år. Side 3 av 8

4 STRATEGI IATA IKS TJENESTER Selskapet har sterk kundefokus. Det er uttalt at vi skal lytte til kundanes krav. Eit overordna mål må også være for selskapet å levere/dekke disse behov til en forsvarlig kostnad. Selskapets verdiar er: Overordna mål Kritiske success kriterier Produkt /tjeneste Kundeverdiar Personalverdiar Strukturverdiar Kapitalverdiar Gjennom en prosess har vi saman definert kva vi legger i disse omgrep, kva de skal være og kva de er. Selskapet har gjennom en SWOT analyse definert noen av sine sterke og svake sider innafor disse områda. Overordna mål og Strategiske val: Område 1: Overordna mål Sikre god handtering av avfall for innbyggarane og hytteeigarar - IATA skal oppnå 4,5 på skala frå 1 6 i måling av tilfredse kundar - Lågast mulig avgift - jamført med selskap i områder med same grunnlag. - Innhenting og handtering av avfall skal skje på miljøvennlig måte - IATA skal skåre tilfredstillende på målingar frå KLIFF Side 4 av 8

5 IATA skal drive med egne tilsette på alle områder, med egne biler for innsamling så lenge dette tilfredstiller krav om lav avgift. I egen regi eller saman med andre aktørar legge grunnlag for å utvikle behandlingsmetodar/-anlegg for behandling av særskilte typar avfall/ -fraksjonar for å gi grunnlag for vidare verdiskaping Oppretthalde dagens struktur på miljøstasjonane. Sikre godt arbeidsmiljø for tilsette i selskapet. Følgje opp HMS planer. IATA skal ha inntening til å vidareutvikle selskapet Starte ein vurdering av moglege løysningar med Biogass anlegget. IATA skal vurdere vidare i utvikling av forbrenningsanlegg på Langmoen Område 2: Kritiske success kriterier Starte ein vurdering av moglege løysningar med Biogass anlegget for å sikre framdrift rundt Biogass anlegget Sikre handtering av avfallet for innbyggarar og hytteeigarar Auke omdømmet til selskapet hos eigarar og innbyggarar/hytteeigarar. Sikre kvalifiserte tilsette og en stabil arbeidsstokk - Gjennomføre tiltak som sikrar et godt arbeidsmiljø God informasjon til abonnentar - Oppdatere heimesider med ruter, tømmedatoar og opningstider på anleggene. Side 5 av 8

6 Område 3: Produkt /tjeneste Frå vedtektene: Ta vare på det totale avfallet i regionen på ein miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg måte. Starte, eige og drive mottak og behandlingsanlegg for avfall i dei deltakande kommunane etter forureiningslov og konsesjonsvilkår. Ansvarleg for innsamling, transport og behandling av alle avfallstypar etter lovverk og forskrifter. Ansvarleg for å samle inn, bygge og drive anlegg for mottak og behandling av slam frå reinseanlegg, septiktankar og lukka anlegg. Informasjon, koordinering, rådgjeving og tilrettelegging av forhold vedrørande avfallsbehandling. Utvikle behandlingsmetodar/-anlegg for særskilte typar avfall/ - fraksjonar. Delta i andre føretak som driv avfallsbehandling. Område 4: Kundeverdiar Stabilitet for henting forutsigbarhet Hentekalender må distribueras i god tid. Avvikling av ferie samt henting i høgtider og tider når det er stor bruk av hytter. Tryggleik for at innhenting og behandling skjer innanfor krav og forskrifter og på en miljømessig måte. Lågast mulig avgift - jamført med selskap i områder med like rammer God informasjon via nettsider og anna om opningstider ruter priser og anna. Oppdatering av nettsider. Fakturere abonnentane frå IATA, men overføre innkrevjing til kommunane etter purring 2. Side 6 av 8

7 Område 5: Personalverdiar Trygge og gode arbeidsplassar Godt arbeidsmiljø - Personalmøter minst 3 ganger pr kalenderår HMS planer og oppfølging Nytt HMS system er utvikla og satt i system Tilfredsstillende lønnsnivå Tilfredstillende kompetanse muligheiter for god opplæring og utvikling - Det vurderast ulike typar kurs og kompetanseheving Fungerande og oppdatert / moderne bil og maskinpark. - Nye bilar er satt i drift og nye typar vurderas - GPS i alle bilar vurderas Område 6: Strukturverdiar Optimal rutestruktur Optimale løysingar for vidare transport og behandling - Moglig med fleire krokbilar Arealet og anleggets plassering på Langmoen - Eigedom på ca 50 mål - Muligheiter for utviding av området opp mot mål( - Høgspent linje inn på området - Riksveg 41 Telemarksveien rett ved anlegget - Breibands fiber til området Arealet og anleggets plassering på Stormo - Arealet på > 40 mål og områder som ikkje er tatt i bruk - Utvidings muligheiter - Breibands fiber til området Side 7 av 8

8 Område 7: Kapitalverdiar Bokført eigenkapital på kr 2.7 mill - Samla balanse på sum eigendelar ca kr 25 mill Forrenting på 3,5 4 % på eigenkapitalen TILTAK: Kortsiktige tiltak - Tiltak og aktivitet i forhold til muligheiter for å få drift på Biogass Anlegget må følgjes opp - Organisasjons plan må følgjes opp med tilsetting av personell - Avklare med fylkesmannen rammer for mulig aktivitetar på deponia Mellomlangsiktige tiltak - Gjennomgå rutinar og sikre skriftelige avtaler - Vurdere muligheiter for å få med fleire kommunar - Vurdere muligheiter for samarbeid med andre renovasjonsselskap Langsiktige tiltak - Diskutere i styret og med representantskapet Behandla i styret den Side 8 av 8

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)

STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014) Vedtatt av styret 7. juli 2011. Vedtatt av representantskapet 31. august 2011 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Oppdragsgiver: BIR Gjenvinning AS (frå 1. juli 2004: BIR Privat AS) Formell oppdragstittel: Avfallsplan 2004 2008 Oppdragsnummer: 112916 Rapportdato: 2004-02-10

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer