STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) (2011-2014)"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS (SSR) ( ) Vedtatt av styret 7. juli Vedtatt av representantskapet 31. august 2011

2 2 Innholdsfortegnelse: 1. Strategisk utgangspunkt innleiing 1.1 Formål 2. Visjon 2.1 Selskapet sin visjon 3. Forretningsidé strategiske mål 3.1 Hushaldningsavfall Miljøretta innsamling Kostnadseffektivitet Miljøføresetnader Brukarvennleg avfallssystem 3.2 Næringsavfall Miljøretta innsamling 3.3 Samarbeid med andre selskap Hensiktsmessig samarbeid 3.4 Fagressurs for eigarkommunane Fagressurs 4. Dei enkelte tenestene hushaldningsavfall 4.1 Avfallsførebygging 4.2 Selskapet sine tenester Restavfall Retur av papir Plastemballasje Glas og metall Farleg avfall EE-avfall Grovavfall Greinplassar 5. Miljømål 5.1 Grøn dunk 5.2 Innsamla mengde 5.3 Deponi 5.4 Innkjøp 6. Krav til kundetilfredsheit 6.1 Kundetilfredsheit 6.2 Antal klager 6.3 Avviksmeldingar 7. Organisasjon 7.1 Fagleg nivå 7.2 Effektivitet 7.3 Arbeidsbetingelsar 8. Lønnsemd

3 3 8.1 Hushaldning 8.2 Næring 1. Strategisk utgangspunkt innleiing 1.1 Formålet med dette dokumentet er å etablere hovudretningslinjer for korleis framtidige utfordringar for selskapet si kjerneverksemd skal møtast og handterast. Det skal etablerast handlingsplaner som skal rullerast årleg. 2. Visjon 2.1 Selskapet sin visjon er: Framtidsretta miljøbedrift til å vere stolt av 3. Forretningsidé strategiske mål Selskapet skal vere husstandane sin og kommunane sin naturlege samarbeidspartnar i avfalls- og miljøspørsmål. Gjennom kunnskap og erfaring skal selskapet drive eit effektivt og framtidsretta miljøarbeid, der kvalitet og kostnader harmoniserer. Samstundes er selskapet si kjerneverksemd å levere renovasjonstenester som møter fastsette miljøkrav, er kostnadseffektive og brukarvennlege. 3.1 Hushaldningsavfall Det er avgjerande at husstandane aksepterer og oppnår eigarskap til den kjeldesorteringsordninga som blir valgt. Det er nødvendig for at SSR skal realisere sine målsettingar. Selskapet skal stå for miljøretta innsamling, transport og sortering av avfall frå hushaldningar. Det omfattar mottak, sortering og gjenvinning av avfall. Selskapet skal forvalte enkle og kvalitetsmessig tilfredsstillande løysingar for abonnentane. Selskapet skal søke å realisere eigarane sine miljømål og klimaplaner ved at verksemda er basert på avfallsforebygging i høve til avfallshierarkiet. Selskapet skal starte arbeidet med å bli ei miljøfyrtårnbedrift og/eller bli ISOsertifisert etter gjeldande krav. Selskapet skal realisere eit brukarvennleg avfallssystem. Det inneber mellom anna bruk av tømekalendar og brukarvennlege opningstider på lokalmottaka. Det skal leggast til rette for ei estetisk, miljømessig og brukarvennleg renovasjonsteneste. Selskapet skal drive kostnadseffektivt. Det inneber at alle kommuner skal ha same kildesorteringsordning.

4 4 Det er eit ønskje om regional utnytting av avfallet der dette er i samsvar med selskapet sin strategi. Selskapet skal være ein synleg samfunnsaktør som gjennom kommunikasjon skal vere ein tydeleg haldningsskapar i avfalls-, miljø- og klimarelaterte spørsmål i eigarkommunane. I rolla som ein synleg samfunnsaktør skal også selskapet stimulere til auka bruk av elbilar ved mellom anna, og i samarbeid med andre aktørar, legge til rette for at det skal bli lettare for innbyggarane å bruke slike bilar i kvardagen. 3.2 Samarbeid med andre selskap Selskapet kan samarbeide med andre selskap der dette er hensiktsmessig for å styrke selskapet si kjerneverksemd. 3.3 Fagressurs for eigarkommunane Selskapet skal være ein fagressurs for eigarkommunane i miljøfaglege spørsmål. 3.4 Næringsavfall Selskapet skal drive miljøretta innsamling, transport og sortering av avfall frå næringslivet der dette er hensiktsmessig for å realisere selskapet sine strategiske målsettingar. 4. Dei enkelte tenestene - hushaldningsavfall 4.1 Avfallsførebygging Selskapet skal tilby ei berekraftig renovasjonsteneste basert på avfallshierarkiet. Det inneber følgande prioritering: a) Avfallsforebygging b) Ombruk c) Materialgjenvinning d) Energigjenvinning e) Sluttbehandling (deponering) Det skal årleg utarbeidast måltal for dei enkelte tenestene som blir tilbode. 4.2 Selskapet tilbyr følgande tenester: Restavfall blir henta hos hushaldningane kvar veke. I planperioden vil det bli fremja forslag om at restavfall (grøn dunk) skal hentast annankvar veke. Papir (blå dunk) blir henta annankvar veke. I planperioden vil det kunne bli fremja forslag om at innhaldet i blådunken blir henta ein gong i månaden.

5 5 Plastemballasje blir henta i plastsekkar saman med papiret. Glas og metall blir i dag levert i glasigloar som er sette ut av selskapet. Spesialavfall / farleg avfall blir i dag levert i containerar som er sette ut av selskapet. EE-avfall frå hushaldningane blir levert til lokalmottaka eller til der produktet vart kjøpt. Anna grovavfall blir levert på lokalmottaka. Greinplassar til greiner og hageavfall er etablert i tre av eigarkommunane. Framtida til desse skal utgreiast tidleg i planperioden. 5. Miljømål 5.1 Grøn dunk (restavfall og våtorganisk avfall) Målet er å få ned prosenten av innsamla hushaldningsavfall som går til energigjenvinning på bekostning av avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Tiltaksplan skal lagast i løpet av 2011 for å få ned volumet / mengda som går til energigjenvinning frå hushaldningane. Haldningsskapande arbeid og gjeninnføring av innsamlinga av hushaldningsplast er sentrale punkt i ein slik tiltaksplan. I tillegg vil selskapet ta opp att og arbeide med temaet heimekompostering. 5.2 Innsamla mengde Måltal for reduksjon i innsamla mengde blir sett opp i ein eigen tabell. 5.3 Deponi Mål 2011 og påfølgande år: Maksimalt 2 % skal hamne på deponi. I 2010 var dette ca. 2 %, men talmaterialet er litt usikkert. 5.4 Innkjøp Så langt råd er skal selskapet strebe etter å gjere grøne innkjøp. 6. Krav til kundetilfredshet 6.1 Kundetilfredshet Grada av kundetilfredsheit skal auke for kvart år framover. Eit av tiltaka er at ein eigen, og offensiv, kommunikasjonsstrategi skal vere på plass seinsommaren I tillegg vil selskapet køyre undersøkingar for å måle grada av kundetilfredsheit. Sjå tabell for måltal i perioden. Selskapet har i fleire år hatt eit dårleg omdøme, og selskapet vil aktivt arbeide for å betre dette.

6 6 6.2 Antall klager Sjølv om antal klager ikkje er spesielt høgt, vil ein i løpet av 2011 etablere rutiner for registrering av klager. Målet er at antal klager skal gå ned. Selskapet har i dag ikkje referansetal, men det vil bli utarbeidd måltal tidleg i planperioden. Sjå tabell. 6.3 Avviksmeldinger Avvik skal målast på same måte som for klager. Sjå punkt Organisasjon 7.1 Generelt Selskapet legg vekt på å halde eit høgt fagleg nivå i alle funksjonar. Selskapet skal også legge stor vekt på å ha dyktige medarbeidarar med vidtfamnande kunnskap innan definert kjerneverksemd. Selskapet skal ha sterk fokus på effektivitet og kostnadsreduksjonar. Dette skal bidra til langsiktig gunstig gebyrutvikling Selskapet legg vekt på å kunne tilby lønns- og arbeidsbetingelsar som gjer at bedrifta er attraktiv når det gjeld å rekruttere og halde på viktig kompetanse. 8. Lønnsemd 8.1 Hushaldning Rekneskapet på hushaldning skal baserast på sjølvkost. Selskapet skal ha eit positivt sjølvkostfond på kr 2 mill. innan utløpet av planperioden. Fondet har pr eit underskot på kr 2,7 mill. 8.2 Næring Selskapet skal ha ein årleg resultatmargin på minst 5 % på næring etter fullfordeling av kostnader og på sikt ein eigenkapital på minimum kr 3 mill.

7 7 VEDLEGG: MÅLTAL I PERIODEN : Grøn dunk (restavfall og våtorganisk avfall) frå hushaldningane til energigjenvinning: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: Volummål (i heile hundretonn): Mengde til energigjenvinning (i prosent av innsamla hushaldningsavfall): 32 % 47 % 54 % 49 % 46 % 43 % At deponiet var ope første halvår i 2009 forklarar at energigjenvinningsgrada var lavare i 2009 enn i Auken frå 2010 til 2011 skuldast auka mengde inn etter at fakturering etter vekt forsvann frå 1. januar 2011, men denne auken kunne ha kome likevel jfr. auken i mengde frå 2009 til Deponi: Målsettinga er at maksimalt 2 % av innsamla mengde skal gå til deponering i løpet av 2011 og påfølgande år. Dette målet er truleg nådd. I 2010 gikk ca. 2 % av innsamla mengde til deponering, men talmaterialet er litt usikkert og 2011-tala må kvalitetssikrast. Kundetilfredsheit, klager og avviksmeldingar: SSR skal i løpet av 2011 etablere rutiner for registrering av klager og avvik. Klager kan vere abonnentar som klagar på ein faktura, på hentedagar/-tider, opningstider på lokalmottaka, etc. Avvik er t.d. når det er ein dunk som ikkje er tømd når den skulle tømast. Måltal: Kundetilfredsheit xx % Antal klager xx stk. Avviksmeldingar xx stk. Målet er at grada av kundetilfredsheit skal auke for kvart år framover, medan antal klager og avviksmeldingar skal gå nedover. Ei undersøking av kundetilfredsheit vil bli gjennomført andre tertial 2011 og ei tilsvarande undersøking igjen i 2012 eller Styret vil følge opp måltala to gongar pr. år.

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon

Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Avfallsplan 2004 2008 Måldokument Endeleg versjon Oppdragsgiver: BIR Gjenvinning AS (frå 1. juli 2004: BIR Privat AS) Formell oppdragstittel: Avfallsplan 2004 2008 Oppdragsnummer: 112916 Rapportdato: 2004-02-10

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF Miljørapport 2013 Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF 1 2 Innhaldsliste 1 Innleiing... 4 2 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag... 4 3 Miljøpolitikk og overordna miljømålsetting...

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer