NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV"

Transkript

1 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

2 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde Hol kommune Områderegulering

3 SAMMENDRAG Denne rapporten omhandler konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering til formål reiseliv, alpin- og aktivitetsområdet i Vestlia, på Geilo, Hol kommune. Forslaget til utbygging kan virke både positivt og negativt inn på friluftsliv. Økt belastning kan redusere mulighetene for noen typer friluftsliv (tur, jakt, og lignende). Andre typer friluftslivsaktiviteter vil derimot kunne styrkes gjennom tilrettelegging av løyper, stier, alpinanlegg, med mer. Dagens situasjon, innbefattet allerede vedtatte planer, utgjør 0-alternativet. Dette vil bety liten positiv til middels positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Alternativ A medfører ingen videre utbygging av alpinanlegg, men tilrettelegger for inntil 500 enheter i form av varme og kalde senger. En slik løsning vil ha middels positive til store positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternativene B og C medfører ytterligere utbygging av alpinanlegg på begge sider av dagens anlegg, samt henholdsvis 700 enheter (B), eller inntil 900 enheter (C). Dette medfører i all hovedsak store positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Rapporten er basert på tilgjengelige rapporter, kartdatabaser, befaringer i området og intervju med nøkkelinformanter. Forsideillustrasjon: Detaljfoto fra Vestlia: Opus Bergen AS

4 INNHOLD Sammendrag... 2 Innhold Innledning Datagrunnlag og Metode Data Kriterier verdisetting Kriterier omfang Konsekvensvurdering Avgrensing av tiltaks- og influensområdet Bakgrunn Nærmiljø og friluftsliv begreper og vilkår Nærmiljø og friluftsliv formelle rammer Nærmiljø, friluftsliv og arealplanlegging Alternativbeskrivelse Alternativet Alternativ A Alternativ B Alternativ C Dagens situasjon Overordnede karakteristiske trekk Registreringskategorier Øvrige bebygde områder Vei- og stinett for gående og syklende Identitetsskapende områder/elementer Friluftsområder Konsekvensvurdering Verdi Øvrige bebygde områder Verdi for Vei- og stinett for gående og syklende Verdi for identitetsskapende områder/elementer Verdi for friluftsområder Samlet verdi for nærmiljø og friluftsliv Omfang Alternativ Alternativ A Alternativ B Alternativ C Konsekvens Alternativ Alternativ A Alternativ B Alternativ C Avbøtende tiltak Samlet konsekvensvurdering Referanser... 38

5

6 1. INNLEDNING Denne konsekvensutredningen (KU) er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av områderegulering for Vestlia reiselivsområde, ca 1,5 km fra Geilo sentrum i Hol kommune, Buskerud. Tiltaksområdet er indikert med svart linje på Figur 1. Rapporten er utarbeidet av OPUS Bergen AS på bakgrunn av eksisterende kilder og tallmateriale, befaringer i området, intervju og offentlig tilgjengelige rapporter, kart og informasjon (se kilder til slutt for utdypning). Analysen tar for seg mulige konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved utvikling av planområdet til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde. Hovedalternativene går ut på å bygge ut turistanlegg, fritidsboliger og næringsbebyggelse med a) inntil 500 enheter, b) 700 enheter, eller c) inntil 900 enheter. KU vedrørende friluftsliv dreier seg om brukernes mulighet for trivsel, samvær og fysisk aktivitet. På bakgrunn av planområdets karakter vil friluftslivskomponenten bli særlig vektlagt. KU en følger premissene i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) og Direktoratet for Naturforvaltnings (DN) håndbok 18 (2001) så langt dette er hensiktsmessig 1. Etter en nærmere redegjørelse for hva som menes med nærmiljø og friluftsliv i plansammenheng, følger en beskrivelse av dagens situasjon i tiltaksområdet og evt. influensområder med henblikk på ulike registreringskategorier som vei og stinett, boliger og varme senger, friluftsområdetype, med mer. På bakgrunn av dette vurderes områdets verdi for friluftsliv, og videre vurderes omfanget av endringer som tiltaket vil innebære. Verdi og omfang sammenstilles så, for å vurdere de aktuelle konsekvenser på en etterprøvbar måte. Figur 1: Lokalisering og avgrensing av planområdet 1 Statens Vegvesens håndbok 140 er utarbeidet spesielt med tanke på veiutbygging. Arealplanlegging med andre formål vil ikke alltid kunne følge disse retningslinjene. Likevel er det nyttig å bruke elementer fra håndboken for å etterstrebe størst mulig grad av sammenlignbarhet mellom ulike konsekvensutredninger.

7 2. DATAGRUNNLAG OG METODE 2.1. Data Nasjonale institusjoner som Statistisk Sentralbyrå (SSB), kartportalen Kilden ved Institutt for Skog og landskap, m.fl. har offentlig tilgjengelig kart og statistikk, som er nyttig for å kartlegge nærmiljø og friluftsliv knyttet til planområdet. Videre er det benyttet kilder som planer og rapporter fra Hol kommune, fylkesmannen i Buskerud, og lignende, samt nettsider for lokale aktører og organisasjoner. Dette er supplementert med telefon og/eller e-post intervju med nøkkelinformanter og befaringer i området til ulike årstider Kriterier verdisetting Med verdi menes i denne sammenheng hvor verdifullt et område er for ulike brukere og brukskategorier i forhold til nærmiljø og friluftsliv. I kapittel 6 foretas det en verdivurdering av det konkrete planområdet og eventuelle influensområdet på bakgrunn av informasjonen som fremkommer i kapittel 5. Vi baserer oss på Vegvesenets tredelte glidende verdiskala, med henholdsvis liten, middels og stor verdi, (Statens vegvesen 2006) som vist i Figur 2. Liten Middels Stor Figur 2: Skala for verdien for en naturressurskategori (pilmarkering er kun et eksempel) I forbindelse med verdisetting av det aktuelle området bruker Statens vegvesen (2006) ulike registreringskategorier, som for eksempel boligområder, sti- og veinett og friluftsområder. Tabell 1 viser de som er mest fremtredende registreringskategoriene i forbindelse med denne områdereguleringen av Vestlia, sammen med kriterier for å vurdere et områdes verdi i relasjon til de ulike registreringskategoriene. Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 18 (2001) bruker imidlertid en femdelt verdiskala fra ingen verdi, via liten, middels, og stor verdi til svært stor verdi for verdisetting av friluftsområder. DNs kriterier for verdivurdering refereres i Tabell 3. Forholdet mellom de to skalaene synliggjøres i Tabell 2. Verdikriteriene er knyttet til bruksfrekvens, noe som er relativt og må ses i forhold til hvert enkelt steds lokale skala. DN (2001) fremhever behovet for å se på nasjonale, regionale og lokale verdier separat, i.o.m. den nasjonale målsettingen om at alle skal ha gode muligheter til å drive friluftsliv i sitt nærmiljø/hverdag. Enhver verdivurdering vil naturlig nok bero på skjønn, men ved å ta utgangspunkt i de overnevnte kriterier kan man etterstrebe størst mulig grad av sammenlignbarhet og overførbarhet mellom ulike utredere og ulike prosjekter, slik at vurderingen ikke er prisgitt hver enkelt utreders skjønn alene. 2

8 Tabell 1: Statens vegvesens (2006:173) kriterier for å bedømme verdien for nærmiljø og friluftsliv Liten verdi Middels verdi Stor verdi Øvrige bebygde områder 2 - Lav bruks- og oppholdsintensitet - Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud for barn og unge Veg- og stinett - Veg- og stinett som er lite brukt, og/eller som mange føler ubehag og utrygghet ved å ferdes langs - Ferdselslinje med flere barrierer og/eller som oppleves som omveier og derfor er lite brukt Identitetsskapende område/element Friluftsområder (i flg. Statens vegvesen 2006) - Områder/elementer som få knytter stedidentitet til - Områder som er mindre brukt til friluftsliv - Middels bruks- og oppholdsintensitet - Fritidstilbud der en del barn oppholder seg - Veg- og stinett som er mye brukt - Ferdselslinjer til sentrale målpunkter 3 - Ferdselslinjer som er en del av sammenhengende ruter - Områder/ elementer som noen knytter stedsidentitet til - Områder som brukes av mange til friluftsliv - Områder som er særlig godt egnet til friluftsliv 4 - Svært stor bruks- og oppholdsintensitet - Grunnskoler/barnehager der mange barn og unge oppholder seg - Sentrale ferdelslinjer for gående og syklende som er svært mye brukt, har god framkommelighet, og oppleves som trygge og attraktive å ferdes langs - Hovedferdselslinjer til sentrale målpunkter 3 - Områder/ elementer som svært mange knyter stedsidentitet til - Områder som brukes svært ofte/ av svært mange - Områder som er en del av sammenhengende områder for langturer over flere dager - Områder som er attraktive nasjonalt og internasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet og naturopplevelse Tabell 2: Sammenstilling verdivurdering for friluftsområder DN 2001 Statens Vegvesen 2006 Ubetydelig verdi Liten verdi Middels stor verdi Stor verdi Svært stor verdi Liten verdi Middels verdi Stor verdi 2 Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår 3 Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkt 4 Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre former for friluftsaktiviteter med spesielle krav til området 3

9 Tabell 3: Direktoratet for naturforvaltnings (2001:27) kriterier for å bedømme verdien for friluftsliv Friluftsområder Ubetydelig verdi Liten verdi Middels stor verdi Stor verdi Svært stor verdi (i flg. DN 2001) - Ingen kjente friluftsinteresser - Området lite brukt - Området har ingen symbol eller opplevelsesverdi av betydning - Liten betydning i forhold til den over ordnede grønnstrukturen for de omkringliggende områdene a) Området har en del bruk i dag b) Området lite brukt, men oppfyller ett av følgende kriterier: - Landskap, natur/ kulturmiljø har visse opplevelseskvaliteter - Området egnet for enkeltaktivitet som det lokalt/regionalt/ nasjonalt ikke finnes alternative områder til - Området inngår som en del av en større, sammenhengende grønnstruktur av en viss verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som adkomst til slike - Området har en viss symbolverdi a) Området mye brukt b) Området ikke mye brukt, men oppfyller ett av følgende kriterier: - Landskap, natur/ kultur miljø har opplevelseskvaliteter av stor betydning - Området er godt egnet for en enkelt aktivitet som det lokalt/ regionalt/ nasjonalt ikke finnes alternative områder tilav noenlunde tilsvarende kvalitet - Området har et mangfold av opplevelsesmuligheter i forhold til landskap, naturmiljø, kulturmiljø og/eller aktiviteter - Området inngår som en del av en større, sammenhengende grønnstruktur av stor verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som adkomst til slike områder - Området har stor symbol verdi a) Området er svært mye brukt b) Området er ikke svært mye brukt, men oppfyller ett av følgende kriterier: - Landskap, natur/ kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av svært stor betydning - Området er svært godt egnet for en enkelt aktivitet som det lokalt/ regionalt/ nasjonalt ikke finnes alternative områder til av noenlunde tilsvarende kvalitet - Området har et svært stort mangfold av opplevelsesmuligheter i forhold til landskap, naturmiljø, kulturmiljø og/eller aktiviteter - Området inngår som en del av en større sammenhengende grønnstruktur av svært stor verdi, eller fungerer som ferdselskorridor mellom slike områder, eller som adkomst til slike områder - Området har svært stor symbolverdi 4

10 2.3. Kriterier omfang Omfang er basert på en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket ansees å medføre for nærmiljø og friluftsliv. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet, dvs. områdets sannsynlige utvikling uten at tiltaket gjennomføres. Vi baserer omfangsvurderingen på Statens vegvesens 5-delte glidende skala (Statens vegvesen 2006), som vist i Figur 3. Omfanget har en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Figur 3: Skala for vurdering av påvirkningens omfang (Kilde: Statens vegvesen 2006) DN (2001) bruker begrepet virkning, og vurder etter en firedelt skala (betydelig negativ negativ begrenset negativ og positiv virkning). For å kunne bedømme omfanget (/virkningen) av endring for nærmiljø og friluftsliv, dvs. hvor på skalaen den bør plasseres, har Statens vegvesen skissert kriterier som vist i Tabell 4. DNs spørsmål for å vurdere virkning er lagt inn samme tabell i tilknytning til relevant undertema, slik at Statens vegvesens momenter er i blått mens DNs er grønne. DN (2001) søker også å vurdere hvordan eventuelle endringer i opplevelseskvalitet og tilgjengelighet vil påvirke ulike grupper av dagens og fremtidens (potensiell verdi) brukere. Tabell 4: Kriterier for å bedømme omfang av endring for nærmiljø og friluftsliv (Kilde: Statens vegvesen 2006:174, DN [2001:29-33]) Stort positivt omfang Middels positivt omfang Lite/intet omfang Middels negativt omfang Stort negativt omfang Barrierer for ferdsel og opplevelse Attraktivitet Bruksmuligheter Identitetskapende betydning Stor neg. Middels neg. Lite /Intet Middels pos. Stor pos I stor grad bedre bruksmulighete ne for området Bedre bruksmulighete ne for området Ikke endre bruksmulighete ne for området Redusere bruksmulighete ne for området - Blir området mindre/bedre egnet til å utøve bestemte friluftsaktiviteter? Fjerne I noen grad I liten grad I noen grad betydelige redusere endre barrierer medføre barrierer barrierer barrierer mellom viktige mellom viktige mellom viktige målpunkter målpunkter målpunkter Ødelegge bruksmulighete ne for området Medfører betydelige barrierer mellom viktige målpunkter - Endres tilgjengeligheten til området, eller endres tilgjengeligheten inne i området? I stor grad gjøre Gjøre området Stort sett ikke Gjøre området Vil i stor grad området mer mer attraktivt endre områdets mindre redusere attraktivt attraktivitet attraktivt områdets attraktivitet - Skjer det endringer m/landskapet, natur/ kulturmiljøet som fører til at opplevelseskvalitetene endres? - Endres graden av uberørthet (fysiske inngrep, støy, forurensning)? Vil i stor grad øke områdets identitetsskapende betydning Vil øke områdets identitetsskapende betydning Stort sett ikke endre områdets identitetsskapende betydning Forringe områdets identitetsskapende betydning Ødelegge områdets identitetsskapende betydning 5

11 Omfanget av tiltaket innebærer virkninger for nærmiljø og friluftsliv både under anleggsfasen og etter selve utbyggingen. Virkningene kan gi forskjellig utslag for ulike brukere, derfor kan ulike grupper vurderes hver for seg. Virkningen på eventuelle influensområder er også vurdert Konsekvensvurdering Konsekvensanalysen er basert på en standardisert og systematisk tretrinns prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve (Statens vegvesen, 2006). Den endelige konsekvensen av tiltaket finnes ved å sammenstille verdi og omfang, og kan illustreres i en konsekvensvifte (Figur 4). Konsekvensen for tiltaket er angitt på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). For eksempel vil den negative konsekvensen bli liten (-) hvis verdien for friluftsliv er liten og omfanget stort negativt. Kriterier for vekting av verdier og omfang er ikke absolutte. Figur 4: Konsekvensvifte for sammenstilling av verdi og omfang 6

12 2.5. Avgrensing av tiltaks- og influensområdet Avgrensing av tiltaksområdet vises i figur 1, og vil være indikert i de fleste kartillustrasjoner i denne rapporten. Avgrensingen er gjort på bakgrunn av kommunedelplanen for Geilo. Influensområdet er det eller de områder som vil bli influert av tiltaket, noe som kan variere i forhold til ulike vurderingskriterier. I praksis vil de ulike vurderingskategoriene kunne gi et noe varierende influensområde. I sammenheng med nærmiljø og friluftsliv vil det først og fremst være aktuelt å vurdere ringvirkninger for tettstedet Geilo. Dette fordi det er Geilos fastboende befolkning som kan nytte Vestlia og omegn som nærmiljø, og det er resten av reiselivsnæringen og fritidsområdene på Geilo som i størst grad vil merke økt konkurranse og/ eller økt trykk som følge av en ev videre utbygging i planområdet. 7

13 3. BAKGRUNN 3.1. Nærmiljø og friluftsliv begreper og vilkår Nærmiljø og friluftsliv er allmenne begreper som er knyttet til beboere og brukere, og de fysiske omgivelsene som har betydning for disse. I sammenheng med denne områdereguleringen er det i all hovedsak friluftslivsaspektet som vil bli vektet, på bakgrunn av planområdets karakter: ingen fastboende, men flittig brukt til å utøve friluftsliv. I KU sammenheng defineres nærmiljø som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Motorisert ferdsel inngår ikke som en del av friluftslivsdefinisjonen her. I lov om friluftslivet (28. juni 1957) vektlegges følgende aspekter ved friluftslivet: Formålet med loven er å verne friluftlivets naturgrunnlag og klargjøre allmennhetens rett til ferdsel, opphold, mv. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. (Direktoratet for naturforvaltning 2004:6 Statens vegvesen 2006:166) DN (2001) setter selve opplevelsen i fokus, og peker på at friluftslivsopplevelsen henger sammen med (bl.a.) både fysiske omgivelser, aktivitet og sosiale omgivelser, se Figur 5. For eksempel vil en tur med barn i skogen gi en annen opplevelse enn en joggetur på kvelden i den samme skogen. I DNs (2001) veileder regnes uteaktiviteter i nærmiljøet også som friluftsliv, siden dette er en form for friluftsliv som er tilgjengelig for flest mulig. Kulturelle tradisjoner Fysiske omgivelser Sosiale normer Friluftslivsopplevelsen Sosiale omgivelser Aktivitet Personlige erfaringer Figur 5: Hvordan friluftslivsopplevelsen er sammensatt (Kilde: etter DN 2001:7) 8

14 Skillet mellom aspekter som kan vurderes i tilknytning til nærmiljø/ friluftsliv og andre fagtema som naturressurser eller naturmiljø vil i noen tilfeller være uklar. For å unngå dobbeltvekting benytter vi Statens vegvesens (2006) avgrensing, som tilsier at jakt og fiske som fritidsaktivitet behandles under nærmiljø og friluftsliv, mens vilt, fiske, bær, vann, sandog grusressurser (med mer) som nåværende/ fremtidige naturressurser for mennesker, behandles under tema naturressurser. Statens vegvesen (2006) har foreslått følgende registreringskategorier, som det i sin tur er utarbeidet verdikriterier for (se tabell 1 og tabell 3): a. Vanlige boligfelt og boligområder b. Øvrige bebygde områder c. Offentlige/ felles møtesteder d. Vei- og stinett for gående og syklende e. Identitetsskapende område/ element f. Friluftsområder I sammenheng med denne reguleringen er det punktene b, d, e og særlig f som er sentrale og vil bli vektet i utredningen Nærmiljø og friluftsliv formelle rammer Lovverk som ligger til grunn for forvaltningen av nærmiljø og friluftsliv er listet i boksen under. Disse regulerer ulike aspekter av friluftslivet og bruk av nærmiljø, sammen med kommunale og fylkeskommunale planer og vedtak (se også referanser til sist). Fjelloven Folkehelseloven Friluftsloven Lakse- og innmarksfiskeloven (Motorferdselsloven) Naturmangfoldloven Naturoppsynsloven Plan- og bygningsloven Viltloven Regional delplan for reiselivet i Buskerud (2010) Regional plan for Hardangervidda ( ) Planprogram, kommuneplan vedtatt Kommuneplan for Hol Hytteveileder for Buskerud (2007) Kommunedelplan for Geilo (2010) Kommunedelplan for stier og løyper vedtatt

15 3.3. Nærmiljø, friluftsliv og arealplanlegging Formålet med den aktuelle reguleringen er å tilrettelegge for reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde, dvs. mer fritidsbebyggelse og friluftsaktiviteter innen et område som allerede i stor grad er dominert av slik bruk. Som tidligere nevnt er friluftsliv knyttet til opplevelse, og opplevelsen er igjen avhengig av sosiale- og fysiske omgivelser. Det er særlig de fysiske omgivelsene man kan tilrettelegge for gode nærmiljø- og friluftslivsopplevelser gjennom arealplanlegging. St.meld. nr. 21 ( ) gir føringer for kommuners planlegging og utbygging av fritidsbebyggelse. Det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Kommunene bør tenke langsiktig og helhetlig, og trekke klare grenser mellom områder som skal utbygges og ikke. Hovedtyngden av fritidsutbyggingen bør skje gjennom fortetning eller utvidelse av eksisterende hytte- og fritidsområder, slik at Norge fortsatt vil ha store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep (Miljøverndepartementet 2005). Attraktiviteten i et hytteområde henger nært sammen med biologisk mangfold, landskap, vegetasjon, klima og andre naturgitte kvaliteter og ressurser. Kunnskap om og hensyn til dette er derfor viktig i planlegging av fritidsområder, slik at utbyggingen ikke ødelegger kvalitetene i området, men heller bidrar til å sikre dem og evt. tilfører nye kvaliteter. Det er gjennomført ABC analyse for Geilo som reisemål med tanke på å klassifisere arealer i forhold til reisemålets attraksjonskraft (Asplan Viak 2007). A-områder har høye krav til arealets egnethet og/eller tilgjengelighet, slik som områdene med hotell, serveringssteder, handel og alpinanlegg. Områder for fritidsbebyggelse kan tåle noe mer perifer lokalisering. Som vist i Figur 6 utgjør sentrale deler av planområdet kategori A, mens områdene i sør og nord er B områder, og områdene lengst vest og lengst vest er C områder. Figur 6: ABC-kart over Geilo. Planområdet indikert med rød stiplet linje (Kilde: Asplan Viak 2007) 10

16 Etter vedtak i Hol kommunestyre 2014 ble en ny arealkategori, «fritidsformål tilrettelagt for utleie» innført, basert på behov for en revurdering av den tidligere 70-30% fordelingspolitikken vedrørende «varme» og «kalde» senger, og anbefalinger fra rapporten «Arealpolitikk for varme og kalde senger på reisemål» (Plathe & Jervan 2013). Som vist i Figur 7 faller hele planområdet inn under denne nye arealkategorien. I følge vedtak i kommunestyret og senere detaljering skal enheter innen slik områder utformes med tanke på mulig utleie, i forhold til blant annet krav til planløsning, type bygg, størrelse, uteareal og servicefunksjoner. Figur 7: Utbredelse av arealkategorien «fritidsformål tilrettelagt for utleie» (vist i rødt) for Geilo (Kilde: Hol kommune), planområdet indikert med grønn stiplet linje. 11

17 4. ALTERNATIVBESKRIVELSE Nordre og sentrale deler av planområdet, er per i dag utbygget til fritidsbebyggelse og fritidsaktiviteter, med hytter, hotell, skiheis og nedfarter, mm. Tiltaket går ut på å tilføre ytterligere fasiliteter og videreutvikle planområdet som reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde, med fritidsboliger tilrettelagt for utleie, næring og alpinanlegg. I det følgende utdypes 0- alternativet og tre ulike utbyggingsalternativer. Figur 8, Figur 9 og Figur 10 er gjengitt samlet for slik å visuelt kunne sammenligne alternativene A, B og C Alternativet 0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede endringer i planområdet uten tiltaket. En opptelling viser 557 hotellsenger fordelt på 185 rom, 27 utleiehytter, og 190 fritidsboliger innen planområdet pr. i dag. Utover dette er det vedtatt å bygge 27 nye leiligheter til private eie. 4.2 Alternativ A Alternativ A, illustrert i Figur 8 innebærer hovedsakelige fritidsboliger tilrettelagt for utleie, inntil 500 enheter fordelt på frittstående hytter og leilighetskomplekser. Det vil bli tilrettelagt for noe næring for å betjene enhetene, men det er en forutsetning at det ikke skal konkurrere med Geilo sentrum. Det gjøres ingen utvidelser av alpinanlegg. Hotellnæring er lite sannsynlig med en utbygging av denne størrelsesorden uten ytterligere alpintraseer og heiser. 4.3 Alternativ B Alternativ B, illustrert i Figur 9, åpner for inntil 700 enheter fritidsboliger tilrettelagt for utleie, fordelt på frittstående hytter og leilighetskomplekser. Alternativ B vil gi bebyggelse noe høyere opp i lien enn alternativ A. Videre vil alternativ B inneholde næring som ikke skal konkurrere med Geilo sentrum, men kan inneholde hotell. Alternativ B åpner også for nye heiser med tilhørende nedfarter, henholdsvis øst og vest av den eksisterende heisen og nedfartene. Den vestre heisen/nedfartene vil kunne tilby noe brattere nedfarter enn de som finnes på Geilo, mens den østre heisen/ nedfartene vil kunne knyttes opp mot den eksisterende infrastrukturen i Kikutområdet sørøst av planområdet. 4.4 Alternativ C Alternativ C, illustrert i Figur 10, åpner for inntil 900 fritidsboliger tilrettelagt for utleie, fordelt på frittstående hytter og leilighetskomplekser. Alternativ C vil medføre ytterligere forflytning av byggegrense oppover i lien i forhold til alternativ B. A alternativ C vil og inneholde næring som ikke skal konkurrere med Geilo sentrum, men kan inneholde hotell. Vedrørende nye heiser med tilhørende nedfarter, er alternativ C identisk med alternativ B (se over). 12

18 Figur 8: Alternativ A, arealbruk (Kilde: Opus Bergen AS) Figur 9: Alternativ B, arealbruk (Kilde: Opus Bergen AS) Figur 10: Alternativ C, arealbruk (Kilde: Opus Bergen AS) 13

19 VESTLIA: KONSEKVENSUTREDNING NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV 5. DAGENS SITUASJON 5.1. Overordnede karakteristiske trekk Friluftsliv har lenge vært viktig på Geilo. Fra Bergensbanen kom i drift i 1909 og frem til i dag har Geilo stadig vokst som turistdestinasjon på bekostning av jordbruk og småindustri. Geilo er såkalt nasjonalparklandsby, med nærhet til vernede områder som Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark. Friluftsliv, sommer som vinter er sentralt, både for bygdens identitet og næringsgrunnlag. På Geilo er det per i dag ca fastboende, mens tettstedet har rundt 5000 senger tilgjengelige for overnatting. I utbyggingen av fritidsboliger har det de senere årene vært lagt stor vekt på å bevare sammenhengende naturområder fri for utbygging. Samtidig er sentrale områder attraktive og kan bruke etablert infrastruktur. Dette illustreres i Figur 11 som viser utbygging av hytter klassifisert etter år. Vi ser en klar tendens til å fortette, i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer. Figur 11: Situasjonskart over hytteutviklingen på Geilo med fortetning og utvidelse av eksisterende hytteområder. Planområdet markert med rød stiplet linje (Kilde: Asplan Viak 2007) Hol kommune har innført at ved tomtesalg skal 1% av salgssummen overføres kommunen, samt at nye eiere av eiendommen/fritidsboligen plikter å betale en årlig avgift til kommunen. Disse inntektene er øremerket sti- og løypehold, drift og nyetablering. Jo flere eiendommer som selges og kommer inn under avtalen, jo mer midler og flere potensielle brukere av fasilitetene. Planområdet er lokalisert i området Vestlia på sørsiden av Ustedalsfjorden, ca. 1 km sørvest for Geilo sentrum i Hol. Terrenget i planområdet er skrånende og stiger fra ca. 750 moh. i nordvest (ved Ustedalsfjorden) til høydekote på ca moh. i sørvest (ved Økletoppen). 14

20 Det utgjør bunnen og midten av en dalside. Nordre og sentrale deler har betydelige menneskelig påvirkning og tekniske inngrep i form av utbyggede hyttefelt, hotell og alpinanlegg. Det er ingen helårsboliger lokalisert innenfor planområdet. For øvrig dominerer bjørkeskog med store myrområder. I øst, ved stølen Uthusslåtta, er det åpent landskap med stølsbygninger, tufter, rydningsrøys og beitemark. Sør for stølen er det bratteste området, med blokkmark og bart fjell Registreringskategorier De registreringskategoriene vi har ansett som relevante i forhold til denne nærmiljø- og friluftslivsutredningen for Vestlia er øvrige bebygde områder, vei- og stinett, identitetsskapende områder/elementer og friluftsområder. Friluftsområder er delt inn i a) stor grad av tilrettelegging og b) liten grad av tilrettelegging. I det følgende gis en oversikt over dagens situasjon innen hver registreringskategori, som igjen danner grunnlaget for neste kapittels vurdering av områdets verdi og omfang av konsekvenser Øvrige bebygde områder Øvrige bebygde områder vil si områder som er bebygget og hvor folk oppholder seg store deler av dagen, men uten at det er boliger. Vi har også valgt å inkludere privateide fritidsboliger i form av hytter/leiligheter i denne kategorien, ettersom de gir et område en noe bebygget karakter uten å være boligområde med helårsboliger. Nord i planområdet nær Bakkestølvegen finnes et område med hotell, hytteutleie, driftsbygg for Geilo skisenter/ Geilolia, med mer. Her er også et barnehagetilbud 5 knyttet til skisenteret slik at foreldre kan nytte aktivitetstilbudet mens barna passes. Barnefamilier kan også ha glede av basseng og lekeland på hotellet Vestlia Resort. Like vest for nedre del av eksisterende alpinanlegg ligger en del private hytter i Geilo Hyttegrend og Uthusslåtta, og en mindre klynge ved Bakkestølen lengre vest. Områder som regnes som øvrige bebygde områder er skraverte på figur Barnepass i Trollklubben barnehage er tilgjenglig for turister fra jul til etter påske, men barnehagen fungerer hele året som en vanlig barnehage 15

21 AREALTYPE (AR5) Tegnforklaring Grense planområdet N Kilde: Skog og landskap Figur 12: Øvrige bebygde områder Figur 13 og Figur 14 viser fritidsbebyggelse i henholdsvis Bakkestølen og Geilo hyttegrend, mens Figur 15 (neste avsnitt) viser Bakkestølvegen både sommer og vinter. Denne er lokalisert sentralt nord i planområdet med bl.a. hotellet Vestlia Resort til høyre på bildet og golfbane på venstre side. Figur 13: Fritidsbebyggelse ved Bakkestølen (Foto: Opus Bergen AS) 16

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG

KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG KONSEKVENS- UTREDNING STRANDSONE, SJØ OG VASSDRAG GNR 92 BNR 1 M. FL., NAPPEN, GULEN KOMMUNE 30.11.2014 INNHOLD INNHOLD... 1 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 METODIKK... 3 3 BAKGRUNN... 8 4 INFLUENSOMRÅDET...

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT

ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Laila og Johan Midtaune Konsekvensutredning Reguleringsplan for ØVRE STENBROTTET HYTTEFELT Os kommune 2016-05-25 1 Arbeidsmetodikk for konsekvensutredning av tiltak i reguleringsplan Bakgrunn For nye utbyggingsområder

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark Lofotodden nasjonalpark Dagens situasjon og konsekvenser av vern som nasjonalpark for Fritidshus/hytter Jakt og fiske Reiseliv Hanne Lykkja 1) Nå-situasjon for fritidsboliger/hytter + påregnelig utvikling

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes

Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal. Planlegger Sissel Mjølsnes Områdereguleringsplan for reiselivsområdet Øvre Uvdal Planlegger Sissel Mjølsnes SM/AV 19.11.2013 Planområdet 33,6 km 2 Fra Bjørkeflåta til Vasstulan Inne i området: o Uvdal alpinsenter og Uvdal alpinpark

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

ISSN: 1891-5450 ISBN: -

ISSN: 1891-5450 ISBN: - Ole Kristian Larsen ISSN: 1891-5450 ISBN: - Ecofact Nord AS Ecofact Sørvest AS Postboks 402 Postboks 560 9254 TROMSØ 4304 SANDNES Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 MATERIAL OG METODE... 3 2.1 VURDERING AV VERDI...

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel

Innspill til kommuneplanens arealdel DBC arkitektur AS Hans A. Tandberg Utvikling i Tverrlia området 24.09.2012 Innspill til kommuneplanens arealdel HR 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTAKTINFORMASJON... 3 2 FORSLAGSSTILLER...

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 101/1 Arkivsaksnr.: 16/1982-5 JOHN ANDERS SCHEI/HILDE LISS TAFTØ SCHEI - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv 1 INNLEDNING... 2 2 FRILUFTSLIV... 2 3 HISTORIKK... 2 3.1 INFLUENSOMRÅDET... 3 3.2 METODE... 4 4 VERDIVURDERING...

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Nærmiljø og friluftsliv Tromsø 24.09.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Asker kommune har gjennomgått kommunale planer i henhold til Markalovens 8. Følgende utdrag er å finne i LOV 2009-06-05 nr 35: Lov

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

VESTLIA REISELIVSOMRÅDE PLANPROGRAM

VESTLIA REISELIVSOMRÅDE PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hol kommune Rapporttype Planprogram 2013-01-31 VESTLIA REISELIVSOMRÅDE PLANPROGRAM PLANPROGRAM 2 (25) VESTLIA REISELIVSOMRÅDE PLANPROGRAM Oppdragsnr.: 1100762 Oppdragsnavn: Planbehandling

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Konsekvensutredning Nordlysløypa

Konsekvensutredning Nordlysløypa Konsekvensutredning Nordlysløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

20 attraktive høyfjellsleiligheter

20 attraktive høyfjellsleiligheter 20 attraktive høyfjellsleiligheter Unik beliggenhet På Trysilfjellets beste utsiktstomt tilbyr vi nå 20 attraktive høyfjellsleiligheter. Den sørvestvendte beliggenheten helt oppe ved tregrensen gir panoramautsikt

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

THOR HOLMEN Urds vei Rykkinn Mobil:

THOR HOLMEN Urds vei Rykkinn   Mobil: Urds vei 9 1349 Rykkinn email: thor@logipro.no Mobil: 90 780 780 Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL Rykkinn, 31. januar 2014. KOMMUNEPLAN RINGSAKER 20112025, FELT FB8, SJUSJØEN KOMMENTAR EFTER

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer