E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv"

Transkript

1 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012

2 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle foto: Statens vegvesen/margareth W. Sundfør Forside: Det statlig sikra friluftsområdet på østsiden av elva. Den 12 meter høye «Fiskestanga» og brua vises i bakgrunnen.

3 Innhold 1 KORT OM PROSJEKTET KORT OM METODEN FOR ARBEIDET DATAINNSAMLING BESKRIVELSE AV OMRÅDET VERDIVURDERING OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS KONSEKVENSER AV TILTAKET I ANLEGGSPERIODEN KILDER

4 1 KORT OM PROSJEKTET Statens vegvesen har igangsatt arbeid med å utarbeide en detaljregulering for ny E6 Tana bru. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Tana kommune 7. juni I planprogrammet står det følgende om hva som skal utredes om temaet nærmiljø og friluftsliv: «I utredningen skal det redegjøres både for dagens bruk og hva som blir følgene for nærmiljø og friluftsliv ved gjennomføring av tiltaket. Utredningen skal også vurdere barrierevirkninger og virkninger av tiltaket for gående og syklende. I tillegg skal vi i utredningen beskrive hvordan allmennhetens atkomst til elva vil bli berørt i anleggsperioden. En viktig utfordring i planarbeidet er muligheten for videreføring av bruken av det statlig sikra friluftsområde Fiskestanga. Utredningen skal også se på mulighetene for å erstatte arealet, som eventuelt må omdisponeres til vegformål. Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak skal også beskrives.» Konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv må ses i sammenheng med planbeskrivelsen for detaljregulering for E6 Tana bru. Planområdet med planlagt plassering av ny bru. Kilde: Norge i bilder. 3

5 2 KORT OM METODEN FOR ARBEIDET Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser. Nærmiljø defineres i håndboken som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet knyttet til bolig og tettstedsnære uteområder, parker og friluftsområder. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av konsekvenser. Det er verdi, omfang og konsekvens. Med de ulike begrepene menes: Verdi vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriterier for å bedømme verdi er gitt under de enkelte fagtemaene i håndbok 140. Verdivurderingen for hvert område eller miljø angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Liten Middels Stor I I I I Omfang vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene eller miljøene, og graden av denne endringen. Kriterier for å vurdere tiltakets omfang er gitt under de enkelte fagtemaene i håndbok 140. Omfangsvurderingene angis på en skala fra stort negativt til ubetydelig (intet) og stort positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvens avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre. Konsekvensen angis på en ni delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Det står mer om metodikken for vurdering av konsekvens i kapittel i håndbok

6 3 DATAINNSAMLING Kunnskap om nærmiljø og friluftsliv i området er hentet fra flere kilder. Vi har blant annet brukt kommunens nettsider, Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase og Norges vassdrags og energidirektorat sine nettsider om vassdrag. Videre har vi vært i kontakt med personer som kjenner området, samt hatt møte med kommunen. Det ble gjennomført en befaring av området 29. juni

7 4 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 4.1 Overordna karakteristiske trekk Dagens bru ble åpnet i Tettstedet Tana bru ble etablert som kommunesenter i I kommunen bor det i dag rundt Tanaelva er målt i kvantum Europas største lakseelv. Elva er lett farbar og har alltid vært en viktig ferdselsåre. I dag går det bilvei langs hovedelva både på norsk og finsk side. Seidastryket ved Tana bru er kjent som en god fiskeplass. I dette området kan det fiskes fra begge sider av elva. De beste plassene for fiske fra land er imidlertid nord og sør for planområdet. Det fiskes også en del fra båt i området. Fisket i Tanaelva er regulert i flere forskrifter. Forskriftene er tilgjengelige på nettsidene til Tanavassdragets fiskeforvaltning. For personer som ikke er fast bosatt i Tanavassdragets elvedaler (tilreisende) gjelder spesielle begrensninger for fisket. Tilreisende kan bare fiske fra strand når de fisker med flue uten dubb eller lodd. Det er imidlertid noen unntak. Innenfor planområdet, på østsiden av elva 150 meter sør og 100 meter nord for eksisterende bru kan tilreisende fiske fra strand med sluk (slukfiskeområde). I slukfiskeområdet er det også tillatt å bruke flue og det er tillatt med dupp eller lodd. Når det gjelder fiske fra båt for tilreisende er det krav om lokal roer. Båten må også tilhøre en person som er fast bosatt i en av Tanavassdragets elvedaler. Det er ikke lov å fiske fra brua med stang eller handsnøre, verken for lokale eller tilreisende fiskere. Det er friluftsområder på begge sider av elva. Deler av området på østsiden er et statlig sikra friluftsområde. Det er jevnt over litt brattere ned til elva på vestsiden, sammenlignet med østsiden. Aktiviteten i området er størst om sommeren og spesielt i forbindelse med laksefiske. Både lokale og tilreisende bruker området. På vinteren er det liten aktivitet i området. Det har blant annet sammenheng med at det er mange åpne råker på elva, spesielt langs land på vestsiden av elva. Innenfor planområdet, på vestsiden av elva, går det en skuterløype. Denne traseen benyttes også i forbindelse med Finnmarksløpet. Det er i dag ikke tilrettelagt for gående og syklende innenfor planområdet. Atkomst til friluftsområdene forutsetter derfor at de som går og sykler må krysse og gå langs E6 for å komme seg til områdene. Deler av planområdet, både på vest og østsiden av elva, er det tilrettelagt med blant annet bålplasser, bord og benker. I kommunedelplan for Tana bru (vedtatt 1993) er arealene innenfor planområdet angitt som friområde, park, leir og turveger, samt landbruk, natur og friluftsformål. I reguleringsplanen for Tana sentrum (vedtatt 2003) er berørte områder angitt til friluftsformål. For kommunen er det svært viktig å sikre atkomst til elva. Eneste utsettingsplass for båter i Tana bru ligger innenfor planområdet, på østsiden av elva. 6

8 4.2 Inndeling av berørt område i mindre områder For å få en nyansert verdisetting og konsekvensvurdering er planområdet delt inn i følgende områder: 1 Området nord for eksisterende bru 2 Båtutsettingsplass 3 Statlig sikra friluftsområde 4 Elva 5 Området på vestsiden av elva Planområdet er del inn i fem delområder. Kilde: Norge i bilder 7

9 5 VERDIVURDERING Kriterier for å vurdere områdene sin verdi er gitt i figur 6.14 i håndbok 140. Som et supplement har vi i verdisettingen også brukt kriteriene i kapittel i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin håndbok «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». 1 Området nord for eksisterende bru Dette området er langgrunt. Fluefiskere med vadere bruker området noe. I deler av området, fra brua og 100 meter nordover, er det for tilreisende tillatt å fiske med sluk fra land. Området brukes av tilreisende og noe av lokale fiskere. Som nevnt er området langgrunt og vannstanden i området kan derfor endre seg raskt. Det gjør at området egner seg dårlig til fortøyning av elvebåter. Området har liten verdi som friluftsområde. Dette begrunnes med at området brukes lite sammenlignet med de andre områdene innenfor planområdet. Området er imidlertid spesielt tilrettelagt for tilreisende på grunn av slukfiskeområdet. Verdien settes derfor i øvre del av liten. Liten Middels Stor I I I I 2 Båtutsettingsplass Området ligger på østsiden av elva, rett sør for eksisterende bru. Dette er den eneste båtutsettingsplassen ved Tana bru. Andre båtutsettingsplasser i området ligger fire kilometer nordog sørover, henholdsvis i Seida og Skiippagurra. Området benyttes først og fremst av lokale som setter ut elvebåtene her. Noen elvebåter ligger også fortøyd i dette området. Området inngår i slukfiskeområdet som starter 150 meter sør for eksisterende bru. I dette området kan også tilreisende fiske med sluk fra land. Atkomsten til båtutsettingsplassen går via avkjørselen til det statlig sikra friluftsområdet. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er i vurderingen lagt vekt på at av de 20 til 25 elvebåtene som benyttes i området settes flertallet av de ut på denne plassen. Båtutsettingsplassen er godt egnet til formålet. Liten Middels Stor I I I I 8

10 3 Statlig sikra friluftsområde Eiendommen «Brusletta» gnr. 37 bnr. 118 er et statlig sikra friluftsområde. Friluftsområdet er på 4,7 dekar og det ble sikret i Området er mest kjent som rasteplassen «Fiskestanga». Kartutsnittet viser planområdet med plassering av statlig sikra friluftsområde Fiskestanga (skravert område). Kilde: Naturbase Navnet «Fiskestanga» kommer av at det i 1993 ble satt opp en 12 meter høy fiskestang på eiendommen. Fiskestanga er bygd av materialer fra den gamle brua som ble sprengt av tyskerne i Restene av den gamle brua ble liggende på bunnen av elva frem til 1992/93, da mesteparten av restene ble hentet opp. Friluftsområdet er tilrettelagt med toalett, gapahuker, bord, benker og parkering. Kommunen har driftstilsyn med området. Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er grunneier. Noen lokale fisker i området, men mest tilreisende. I deler av området, fra eksisterende bru og 150 meter sørover, er det også tillatt for tilreisende å fiske med sluk fra land. Som tidligere nevnt ligger de mest attraktive fiskeplassene nord og sør for planområdet. 9

11 Strandsonen i området egner seg godt til fortøyning av elvebåter. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området er mye brukt, både av lokale og tilreisende, det er godt tilrettelagt og er et bra utgangspunkt for fisking i området. Verdien settes derfor til øvre del av middels. Liten Middels Stor I I I I 4 Elva Dette området omfatter selve elva. Området benyttes til fiske fra båt. Den mest aktive perioden er i juni og juli. Det er rundt 20 til 25 båter som driver fiske i dette området. Det er ikke alle båtene som bruker hele området. En del av dem snur og drar oppover elva igjen når de nærmer seg de mer rolige områdene rett sør for eksisterende bru. Elva er, som tidligere nevnt, en viktig ferdselsåre. En rekke båter passerer i forbindelse med at de skal til fiskeplasser nord eller sør for planområdet. 10

12 Dorging fra elvebåt med brua i bakgrunnen. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området blir mye brukt av de som har elvebåt. Liten Middels Stor I I I I 5 Området på vestsiden av elva Det er flere stier og et par anleggsveger i området. Stiene og anleggsvegene gjør det relativt enkelt å bevege seg i området. Området er tilrettelagt med bru, trapper og toalett. Et par steder er det også satt ut bord og stoler. Flere bålplasser er etablert i området. Tilretteleggingen bærer preg av lite vedlikehold de siste årene. Det gjelder spesielt trappene. Det er registrert flere kulturminner i området, men de er ikke merket og tilrettelagt. I området er det også noen bunkerser fra 2. verdenskrig. Området brukes mest av lokale, men også noe av tilreisende. Skoler og barnehager bruker også området noe. Som tidligere nevnt foregår hovedtyngden av fisket fra land nord og sør for planområdet. Atkomsten til elva nord for eksisterende bru er bratt. Elva er dermed lite tilgjengelig i dette området. Rett sør for eksisterende bru flater området noe ut og atkomsten til elva blir enklere. 11

13 I følge kommunen ble området mye brukt tidligere. Da det statlig sikra friluftsområdet ble etablert i 1993 ble mye av aktiviteten flyttet dit. Dette kan blant annet ha sammenheng med at mulighetene for parkering er bedre på det statlig sikra friluftsområdet. Det går en skuterløype gjennom området. Skuterløypa krysser E6 rett sør for campingplassen. Videre går løypa på østsiden av E6 før den etterhvert følger en anleggsveg på nordsiden av Sieiddájohka ned mot Tanaelva. Traséen benyttes også under Finnmarksløpet. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området blir en del brukt av lokale. Området har potensiale til å kunne brukes mer. Liten Middels Stor I I I I Gangbrua over Sieiddájohka med trapp opp på brinken. 12

14 6 OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket er gitt i figur 6.15 i håndbok 140. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. Det vil si ingen utbygging. Konsekvensvurderingen er en avveining mellom fordeler og ulemper tiltaket vil føre til. 1 Området nord for eksisterende bru Tiltaket vil ikke endre mulighetene for bruken av området. Tilgangen til området blir imidlertid bedre ved at det legges til rette for gående og syklende både langs E6 og fylkesveg 890. Ny bru plasseres også lenger unna området. Omfanget vurderes derfor til middels positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som middels positiv konsekvens (++). 2 Båtutsettingsplass Tiltaket vil ikke endre mulighetene for bruken av området. Ny bru vil bli plassert sør for båtutsettingsplassen. Det fører til at ny atkomst til båtutsettingsplassen må etableres. Ny atkomst blir mest sannsynlig etablert sør for ny bru. Vegen til båtutsettingsplassen må da gå under den nye brua. Dette er ivaretatt ved at ny bru løftes slik at høyden under brua blir rundt tre meter. Det vil gi god klaring for passering for de fleste personbiler. Omfanget vurderes til intet. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 3 Statlig sikra friluftsområde Tiltaket gjør at bruken av det statlig sikra friluftsområde ikke kan videreføres. Ny bru blir plassert i området hvor gapahukene står i dag. Det vil si midt i friluftsområdet. I planforslaget er det lagt opp til at det etableres et friområde sør for ny bru (på deler av gnr. 37 bnr. 188), jf. vedtak i formannskapet i Tana 7. juni Det er også lagt opp til at deler av området nord for ny bru, inkludert båtutsettingsplassen, blir en del av friområdet. Kommunen planlegger å søke 13

15 Finnmark fylkeskommune/direktoratet for naturforvaltning om støtte til sikring av området til friluftslivsformål. Nytt friområde blir på rundt 17 dekar. Dagens areal er på 4,7 dekar. Tilgangen til området blir også bedre ved at det i planforslaget legges til rette for gående og syklende. Dette gjør at omfanget vurderes til middels positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som middels positiv konsekvens (++). 4 Elva Tiltaket vil i liten grad få betydning for bruken av elva. Grunnen til det er at det ikke skal gjøres inngrep i selve elva. Omfanget vurderes derfor til intet. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 5 Området på vestsiden av elva Ny bru vil bli plassert på brinken rett nord for Sieiddájohka. Tiltaket vil derfor få stor betydning for bruken av den nordlige delen av planområdet. I planforslaget er området nord for ny bru foreslått angitt til friområde. Dette området skal brukes til rigg og anleggsområde under byggingen av brua. Etter avsluttet anleggsperiode vil dette arealet rekonstrueres. Området sør for Sieiddájohka blir i mindre grad direkte berørt av tiltaket. Området vil imidlertid bli mindre attraktivt som følge av at brua kommer nærmere med blant annet økt vegtrafikkstøy og innsyn til eksisterende bål og rasteplasser. Sammenlignet med dagens situasjon vil arealet til friluftsliv totalt bli mindre etter at ny bru er bygd. Skuterløypen i området må flyttes på grunn av tiltaket. Det er foreslått at den flyttes til den nordlige delen av området. Det fører til at det ikke lenger blir nødvendig å krysse E6. Dette er et positivt tiltak sammenlignet med dagens situasjon. Tilgjengeligheten til området blir også bedre ved at det blir tilrettelagt for gående og syklende. 14

16 Flytting av dagens skuterløype og bedre tilrettelegging for gående og syklende veier opp mot at det totale arealet til friluftsaktiviteter i området reduseres. Omfanget av tiltaket vurderes derfor som lite negativt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som liten negativ ( ). Tanaelva med parkeringsplassen på det statlig sikra friluftsområdet «Fiskestanga» i bakgrunnen. 15

17 7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS Delområder Verdi Omfang Konsekvens 1 Området nord for eksisterende bru liten, øvre del middels positivt middels positiv (++) 2 Båtutsettingsplassen middels intet ubetydelig (0) 3 Statlig sikra friluftsområde middels, øvre del middels positivt middels positiv (++) 4 Elva middels intet ubetydelig (0) 5 Området på vestsiden av elva middels lite negativ liten negativ ( ) Samlet vurdering middels lite positivt liten positiv (+) Tabell 1: Viser sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens. Totalt vurderes det at tiltaket vil få en liten positiv konsekvens (+). Det er i vurderingen lagt vekt på at arealet til friluftsliv på østsiden av elva vil bli større enn det det er i dag. Samtidig vil tiltaket føre til at tilgjengeligheten til områdene, både på vest og østsiden av elva, blir bedre for gående og syklende. 16

18 8 KONSEKVENSER AV TILTAKET I ANLEGGSPERIODEN Byggingen av ny bru med tilhørende veg og gang og sykkelveger vil sannsynligvis foregå over to sommersesonger. Det gjør at tilgangen til store deler av friluftsområdene blir begrenset disse to sommersesongene. På østsiden vil dagens statlig sikra friluftsområde bli brukt til midlertidig rigg og anleggsområde. Det samme gjelder arealet for båtutsettingsplassen og det framtidige friområdet. Det vil si at tilgangen til friluftsområdene på østsiden av elva vil bli svært begrenset i anleggsperioden. På vestsiden vil det være noe enklere for allmennheten å komme ned til elva. Når det gjelder utsetting av båter må det i anleggsperioden gjøres på utsettingsplassene i enten Skiippagurra eller Seida. Fortøyning av elvebåter kan sannsynligvis heller ikke skje innenfor planområdet i anleggsperioden. Mulighet for parkering i tilknytning til friluftsområdene vil også være begrenset i anleggsperioden. Elva er også ferdselsåre. I perioder kan det være nødvendig å begrense muligheten for å passere bruområdet med båt. Det kan også tenkes at elva i perioder må stenges helt for ferdsel. Tiltak for å begrense ulempene kan være å unngå stenging av elva i perioden juni og juli. Dette er den perioden elva brukes mest. Andre tiltak kan være å ha perioder på døgnet hvor elva er åpen for ferdsel. Ulempene for allmennheten vil sannsynligvis bli store i anleggsperioden. Det vil derfor være viktig med god og tydelig informasjon om når og hvor og i hvilke områder det er greit å gå, fiske, parkere og bruke elvebåten. 17

19 KILDER Håndbøker Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser Direktoratet for naturforvaltnings sin håndbok Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Nettbaserte kilder Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase: Norges vassdrags og energidirektorat: og vassdrag/ Tana kommune: Tanavassdragets fiskeforvaltning: Muntlige kilder Lars Smeland, Tana kommune Svein Ottar Helander, Tana kommune Kjell Magne Johnsen, Tanavassdragets fiskeforvaltning 18

20 Region nord Postboks Bodø

KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser

KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser KU Mørkvedbukta Friluftsliv, nærmiljø, folkehelse, barn og unges interesser 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Metodikk... 4 2.1 Innledende beskrivelse... 4 2.2 Verdivurdering... 4 2.3 Vurdering

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv

Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv 1174 Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune Hogne Øian og Yennie Bredin NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA

Detaljer

DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011.

DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011. DEL 1 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011. 1.1 Innledning I henhold til plan og bygningsloven 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan Forord Trondheim og Klæbu kommuner og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen Tulluan. Kommunene er planmyndighet, og

Detaljer

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281.

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Mulighetenes Hus AS Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Konsekvensutredning Tema nærmiljø og friluftsliv 2012-09-27 : 5112785 Oppdragsnumer: 5112785

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022. Konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2010 2022 Konsekvensutredning Foto forside: Rein på Sørøya. Foto: Fredrik Neregård Havfiske. Foto: Tor Harry Bjørn Tarhalsentursti. Foto: Tom E. Ness Kårhamn. Foto:

Detaljer

GOLFBANEANLEGG I SØRVIK/HALSEBØ HARSTAD KOMMUNE

GOLFBANEANLEGG I SØRVIK/HALSEBØ HARSTAD KOMMUNE HINNØY GOLFKLUBB GOLFBANEANLEGG I SØRVIK/HALSEBØ HARSTAD KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. 14. september 2013 PW ARKITEKTER AS Konsekvensutredning av golfanlegg i Sørvik/Halsebøområdet,

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv 1 INNLEDNING... 2 2 FRILUFTSLIV... 2 3 HISTORIKK... 2 3.1 INFLUENSOMRÅDET... 3 3.2 METODE... 4 4 VERDIVURDERING...

Detaljer

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv Melby, M., W. 2007. Ullsfjordutbyggingen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Kommunestyrets forslag til

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR KROKENÅSEN Gbnr 38/795 m.fl. Planid: 20150061 Detaljregulering Forslag til planprogram 01.07.2015 Navn på plan/tiltak: Krokenåsen Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Kroken,

Detaljer

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA PLANPROGRAM HØRINGSUTGAVE E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER Region øst E6 BIRI - OTTA Mai 2014 E6 Vingrom - Ensby, Planprogram, høringsforslag mai 2014 2 E6 Vingrom - Ensby,

Detaljer

E6 Brattåsen Lien Grane kommune

E6 Brattåsen Lien Grane kommune E6 Brattåsen Lien Grane kommune Konsekvensutredning tema: naturressurser Februar 2010 . Forside: Hest på beite på Nedre Svenningdal Kartgrunnlag: Statens vegvesen og Statens kartverk Foto: Multiconsult

Detaljer

URDERING AV VIRKNINGER FOR BYUTVIKLING I SARPSBORG KU

URDERING AV VIRKNINGER FOR BYUTVIKLING I SARPSBORG KU NY BRU OVER GLOMMA VURDERING AV VIRKNINGER FOR BYUTVIKLING I SARP PSBORG KU og KDP for ny bru over Glomma G i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/ /4 24.09.20144 Endringsliste VER. DATO

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 Arendal Lufthavnn Gullknapp AS Konsekvensanalyse for Gullkna app flyplass Dato: 2011-09-06 Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Konsekvensanalyse for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer