E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv"

Transkript

1 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012

2 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle foto: Statens vegvesen/margareth W. Sundfør Forside: Det statlig sikra friluftsområdet på østsiden av elva. Den 12 meter høye «Fiskestanga» og brua vises i bakgrunnen.

3 Innhold 1 KORT OM PROSJEKTET KORT OM METODEN FOR ARBEIDET DATAINNSAMLING BESKRIVELSE AV OMRÅDET VERDIVURDERING OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS KONSEKVENSER AV TILTAKET I ANLEGGSPERIODEN KILDER

4 1 KORT OM PROSJEKTET Statens vegvesen har igangsatt arbeid med å utarbeide en detaljregulering for ny E6 Tana bru. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Tana kommune 7. juni I planprogrammet står det følgende om hva som skal utredes om temaet nærmiljø og friluftsliv: «I utredningen skal det redegjøres både for dagens bruk og hva som blir følgene for nærmiljø og friluftsliv ved gjennomføring av tiltaket. Utredningen skal også vurdere barrierevirkninger og virkninger av tiltaket for gående og syklende. I tillegg skal vi i utredningen beskrive hvordan allmennhetens atkomst til elva vil bli berørt i anleggsperioden. En viktig utfordring i planarbeidet er muligheten for videreføring av bruken av det statlig sikra friluftsområde Fiskestanga. Utredningen skal også se på mulighetene for å erstatte arealet, som eventuelt må omdisponeres til vegformål. Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak skal også beskrives.» Konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv må ses i sammenheng med planbeskrivelsen for detaljregulering for E6 Tana bru. Planområdet med planlagt plassering av ny bru. Kilde: Norge i bilder. 3

5 2 KORT OM METODEN FOR ARBEIDET Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser. Nærmiljø defineres i håndboken som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet knyttet til bolig og tettstedsnære uteområder, parker og friluftsområder. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av konsekvenser. Det er verdi, omfang og konsekvens. Med de ulike begrepene menes: Verdi vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriterier for å bedømme verdi er gitt under de enkelte fagtemaene i håndbok 140. Verdivurderingen for hvert område eller miljø angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. Liten Middels Stor I I I I Omfang vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene eller miljøene, og graden av denne endringen. Kriterier for å vurdere tiltakets omfang er gitt under de enkelte fagtemaene i håndbok 140. Omfangsvurderingene angis på en skala fra stort negativt til ubetydelig (intet) og stort positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvens avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre. Konsekvensen angis på en ni delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Det står mer om metodikken for vurdering av konsekvens i kapittel i håndbok

6 3 DATAINNSAMLING Kunnskap om nærmiljø og friluftsliv i området er hentet fra flere kilder. Vi har blant annet brukt kommunens nettsider, Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase og Norges vassdrags og energidirektorat sine nettsider om vassdrag. Videre har vi vært i kontakt med personer som kjenner området, samt hatt møte med kommunen. Det ble gjennomført en befaring av området 29. juni

7 4 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 4.1 Overordna karakteristiske trekk Dagens bru ble åpnet i Tettstedet Tana bru ble etablert som kommunesenter i I kommunen bor det i dag rundt Tanaelva er målt i kvantum Europas største lakseelv. Elva er lett farbar og har alltid vært en viktig ferdselsåre. I dag går det bilvei langs hovedelva både på norsk og finsk side. Seidastryket ved Tana bru er kjent som en god fiskeplass. I dette området kan det fiskes fra begge sider av elva. De beste plassene for fiske fra land er imidlertid nord og sør for planområdet. Det fiskes også en del fra båt i området. Fisket i Tanaelva er regulert i flere forskrifter. Forskriftene er tilgjengelige på nettsidene til Tanavassdragets fiskeforvaltning. For personer som ikke er fast bosatt i Tanavassdragets elvedaler (tilreisende) gjelder spesielle begrensninger for fisket. Tilreisende kan bare fiske fra strand når de fisker med flue uten dubb eller lodd. Det er imidlertid noen unntak. Innenfor planområdet, på østsiden av elva 150 meter sør og 100 meter nord for eksisterende bru kan tilreisende fiske fra strand med sluk (slukfiskeområde). I slukfiskeområdet er det også tillatt å bruke flue og det er tillatt med dupp eller lodd. Når det gjelder fiske fra båt for tilreisende er det krav om lokal roer. Båten må også tilhøre en person som er fast bosatt i en av Tanavassdragets elvedaler. Det er ikke lov å fiske fra brua med stang eller handsnøre, verken for lokale eller tilreisende fiskere. Det er friluftsområder på begge sider av elva. Deler av området på østsiden er et statlig sikra friluftsområde. Det er jevnt over litt brattere ned til elva på vestsiden, sammenlignet med østsiden. Aktiviteten i området er størst om sommeren og spesielt i forbindelse med laksefiske. Både lokale og tilreisende bruker området. På vinteren er det liten aktivitet i området. Det har blant annet sammenheng med at det er mange åpne råker på elva, spesielt langs land på vestsiden av elva. Innenfor planområdet, på vestsiden av elva, går det en skuterløype. Denne traseen benyttes også i forbindelse med Finnmarksløpet. Det er i dag ikke tilrettelagt for gående og syklende innenfor planområdet. Atkomst til friluftsområdene forutsetter derfor at de som går og sykler må krysse og gå langs E6 for å komme seg til områdene. Deler av planområdet, både på vest og østsiden av elva, er det tilrettelagt med blant annet bålplasser, bord og benker. I kommunedelplan for Tana bru (vedtatt 1993) er arealene innenfor planområdet angitt som friområde, park, leir og turveger, samt landbruk, natur og friluftsformål. I reguleringsplanen for Tana sentrum (vedtatt 2003) er berørte områder angitt til friluftsformål. For kommunen er det svært viktig å sikre atkomst til elva. Eneste utsettingsplass for båter i Tana bru ligger innenfor planområdet, på østsiden av elva. 6

8 4.2 Inndeling av berørt område i mindre områder For å få en nyansert verdisetting og konsekvensvurdering er planområdet delt inn i følgende områder: 1 Området nord for eksisterende bru 2 Båtutsettingsplass 3 Statlig sikra friluftsområde 4 Elva 5 Området på vestsiden av elva Planområdet er del inn i fem delområder. Kilde: Norge i bilder 7

9 5 VERDIVURDERING Kriterier for å vurdere områdene sin verdi er gitt i figur 6.14 i håndbok 140. Som et supplement har vi i verdisettingen også brukt kriteriene i kapittel i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin håndbok «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». 1 Området nord for eksisterende bru Dette området er langgrunt. Fluefiskere med vadere bruker området noe. I deler av området, fra brua og 100 meter nordover, er det for tilreisende tillatt å fiske med sluk fra land. Området brukes av tilreisende og noe av lokale fiskere. Som nevnt er området langgrunt og vannstanden i området kan derfor endre seg raskt. Det gjør at området egner seg dårlig til fortøyning av elvebåter. Området har liten verdi som friluftsområde. Dette begrunnes med at området brukes lite sammenlignet med de andre områdene innenfor planområdet. Området er imidlertid spesielt tilrettelagt for tilreisende på grunn av slukfiskeområdet. Verdien settes derfor i øvre del av liten. Liten Middels Stor I I I I 2 Båtutsettingsplass Området ligger på østsiden av elva, rett sør for eksisterende bru. Dette er den eneste båtutsettingsplassen ved Tana bru. Andre båtutsettingsplasser i området ligger fire kilometer nordog sørover, henholdsvis i Seida og Skiippagurra. Området benyttes først og fremst av lokale som setter ut elvebåtene her. Noen elvebåter ligger også fortøyd i dette området. Området inngår i slukfiskeområdet som starter 150 meter sør for eksisterende bru. I dette området kan også tilreisende fiske med sluk fra land. Atkomsten til båtutsettingsplassen går via avkjørselen til det statlig sikra friluftsområdet. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er i vurderingen lagt vekt på at av de 20 til 25 elvebåtene som benyttes i området settes flertallet av de ut på denne plassen. Båtutsettingsplassen er godt egnet til formålet. Liten Middels Stor I I I I 8

10 3 Statlig sikra friluftsområde Eiendommen «Brusletta» gnr. 37 bnr. 118 er et statlig sikra friluftsområde. Friluftsområdet er på 4,7 dekar og det ble sikret i Området er mest kjent som rasteplassen «Fiskestanga». Kartutsnittet viser planområdet med plassering av statlig sikra friluftsområde Fiskestanga (skravert område). Kilde: Naturbase Navnet «Fiskestanga» kommer av at det i 1993 ble satt opp en 12 meter høy fiskestang på eiendommen. Fiskestanga er bygd av materialer fra den gamle brua som ble sprengt av tyskerne i Restene av den gamle brua ble liggende på bunnen av elva frem til 1992/93, da mesteparten av restene ble hentet opp. Friluftsområdet er tilrettelagt med toalett, gapahuker, bord, benker og parkering. Kommunen har driftstilsyn med området. Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er grunneier. Noen lokale fisker i området, men mest tilreisende. I deler av området, fra eksisterende bru og 150 meter sørover, er det også tillatt for tilreisende å fiske med sluk fra land. Som tidligere nevnt ligger de mest attraktive fiskeplassene nord og sør for planområdet. 9

11 Strandsonen i området egner seg godt til fortøyning av elvebåter. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området er mye brukt, både av lokale og tilreisende, det er godt tilrettelagt og er et bra utgangspunkt for fisking i området. Verdien settes derfor til øvre del av middels. Liten Middels Stor I I I I 4 Elva Dette området omfatter selve elva. Området benyttes til fiske fra båt. Den mest aktive perioden er i juni og juli. Det er rundt 20 til 25 båter som driver fiske i dette området. Det er ikke alle båtene som bruker hele området. En del av dem snur og drar oppover elva igjen når de nærmer seg de mer rolige områdene rett sør for eksisterende bru. Elva er, som tidligere nevnt, en viktig ferdselsåre. En rekke båter passerer i forbindelse med at de skal til fiskeplasser nord eller sør for planområdet. 10

12 Dorging fra elvebåt med brua i bakgrunnen. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området blir mye brukt av de som har elvebåt. Liten Middels Stor I I I I 5 Området på vestsiden av elva Det er flere stier og et par anleggsveger i området. Stiene og anleggsvegene gjør det relativt enkelt å bevege seg i området. Området er tilrettelagt med bru, trapper og toalett. Et par steder er det også satt ut bord og stoler. Flere bålplasser er etablert i området. Tilretteleggingen bærer preg av lite vedlikehold de siste årene. Det gjelder spesielt trappene. Det er registrert flere kulturminner i området, men de er ikke merket og tilrettelagt. I området er det også noen bunkerser fra 2. verdenskrig. Området brukes mest av lokale, men også noe av tilreisende. Skoler og barnehager bruker også området noe. Som tidligere nevnt foregår hovedtyngden av fisket fra land nord og sør for planområdet. Atkomsten til elva nord for eksisterende bru er bratt. Elva er dermed lite tilgjengelig i dette området. Rett sør for eksisterende bru flater området noe ut og atkomsten til elva blir enklere. 11

13 I følge kommunen ble området mye brukt tidligere. Da det statlig sikra friluftsområdet ble etablert i 1993 ble mye av aktiviteten flyttet dit. Dette kan blant annet ha sammenheng med at mulighetene for parkering er bedre på det statlig sikra friluftsområdet. Det går en skuterløype gjennom området. Skuterløypa krysser E6 rett sør for campingplassen. Videre går løypa på østsiden av E6 før den etterhvert følger en anleggsveg på nordsiden av Sieiddájohka ned mot Tanaelva. Traséen benyttes også under Finnmarksløpet. Området har middels verdi som friluftsområde. Det er lagt vekt på at området blir en del brukt av lokale. Området har potensiale til å kunne brukes mer. Liten Middels Stor I I I I Gangbrua over Sieiddájohka med trapp opp på brinken. 12

14 6 OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket er gitt i figur 6.15 i håndbok 140. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. Det vil si ingen utbygging. Konsekvensvurderingen er en avveining mellom fordeler og ulemper tiltaket vil føre til. 1 Området nord for eksisterende bru Tiltaket vil ikke endre mulighetene for bruken av området. Tilgangen til området blir imidlertid bedre ved at det legges til rette for gående og syklende både langs E6 og fylkesveg 890. Ny bru plasseres også lenger unna området. Omfanget vurderes derfor til middels positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som middels positiv konsekvens (++). 2 Båtutsettingsplass Tiltaket vil ikke endre mulighetene for bruken av området. Ny bru vil bli plassert sør for båtutsettingsplassen. Det fører til at ny atkomst til båtutsettingsplassen må etableres. Ny atkomst blir mest sannsynlig etablert sør for ny bru. Vegen til båtutsettingsplassen må da gå under den nye brua. Dette er ivaretatt ved at ny bru løftes slik at høyden under brua blir rundt tre meter. Det vil gi god klaring for passering for de fleste personbiler. Omfanget vurderes til intet. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 3 Statlig sikra friluftsområde Tiltaket gjør at bruken av det statlig sikra friluftsområde ikke kan videreføres. Ny bru blir plassert i området hvor gapahukene står i dag. Det vil si midt i friluftsområdet. I planforslaget er det lagt opp til at det etableres et friområde sør for ny bru (på deler av gnr. 37 bnr. 188), jf. vedtak i formannskapet i Tana 7. juni Det er også lagt opp til at deler av området nord for ny bru, inkludert båtutsettingsplassen, blir en del av friområdet. Kommunen planlegger å søke 13

15 Finnmark fylkeskommune/direktoratet for naturforvaltning om støtte til sikring av området til friluftslivsformål. Nytt friområde blir på rundt 17 dekar. Dagens areal er på 4,7 dekar. Tilgangen til området blir også bedre ved at det i planforslaget legges til rette for gående og syklende. Dette gjør at omfanget vurderes til middels positivt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som middels positiv konsekvens (++). 4 Elva Tiltaket vil i liten grad få betydning for bruken av elva. Grunnen til det er at det ikke skal gjøres inngrep i selve elva. Omfanget vurderes derfor til intet. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 5 Området på vestsiden av elva Ny bru vil bli plassert på brinken rett nord for Sieiddájohka. Tiltaket vil derfor få stor betydning for bruken av den nordlige delen av planområdet. I planforslaget er området nord for ny bru foreslått angitt til friområde. Dette området skal brukes til rigg og anleggsområde under byggingen av brua. Etter avsluttet anleggsperiode vil dette arealet rekonstrueres. Området sør for Sieiddájohka blir i mindre grad direkte berørt av tiltaket. Området vil imidlertid bli mindre attraktivt som følge av at brua kommer nærmere med blant annet økt vegtrafikkstøy og innsyn til eksisterende bål og rasteplasser. Sammenlignet med dagens situasjon vil arealet til friluftsliv totalt bli mindre etter at ny bru er bygd. Skuterløypen i området må flyttes på grunn av tiltaket. Det er foreslått at den flyttes til den nordlige delen av området. Det fører til at det ikke lenger blir nødvendig å krysse E6. Dette er et positivt tiltak sammenlignet med dagens situasjon. Tilgjengeligheten til området blir også bedre ved at det blir tilrettelagt for gående og syklende. 14

16 Flytting av dagens skuterløype og bedre tilrettelegging for gående og syklende veier opp mot at det totale arealet til friluftsaktiviteter i området reduseres. Omfanget av tiltaket vurderes derfor som lite negativt. Stort Middels Lite Intet Lite Middels Stort Negativt negativt negativt positivt positivt positivt I I I I I I I Konsekvensen vurderes som liten negativ ( ). Tanaelva med parkeringsplassen på det statlig sikra friluftsområdet «Fiskestanga» i bakgrunnen. 15

17 7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS Delområder Verdi Omfang Konsekvens 1 Området nord for eksisterende bru liten, øvre del middels positivt middels positiv (++) 2 Båtutsettingsplassen middels intet ubetydelig (0) 3 Statlig sikra friluftsområde middels, øvre del middels positivt middels positiv (++) 4 Elva middels intet ubetydelig (0) 5 Området på vestsiden av elva middels lite negativ liten negativ ( ) Samlet vurdering middels lite positivt liten positiv (+) Tabell 1: Viser sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens. Totalt vurderes det at tiltaket vil få en liten positiv konsekvens (+). Det er i vurderingen lagt vekt på at arealet til friluftsliv på østsiden av elva vil bli større enn det det er i dag. Samtidig vil tiltaket føre til at tilgjengeligheten til områdene, både på vest og østsiden av elva, blir bedre for gående og syklende. 16

18 8 KONSEKVENSER AV TILTAKET I ANLEGGSPERIODEN Byggingen av ny bru med tilhørende veg og gang og sykkelveger vil sannsynligvis foregå over to sommersesonger. Det gjør at tilgangen til store deler av friluftsområdene blir begrenset disse to sommersesongene. På østsiden vil dagens statlig sikra friluftsområde bli brukt til midlertidig rigg og anleggsområde. Det samme gjelder arealet for båtutsettingsplassen og det framtidige friområdet. Det vil si at tilgangen til friluftsområdene på østsiden av elva vil bli svært begrenset i anleggsperioden. På vestsiden vil det være noe enklere for allmennheten å komme ned til elva. Når det gjelder utsetting av båter må det i anleggsperioden gjøres på utsettingsplassene i enten Skiippagurra eller Seida. Fortøyning av elvebåter kan sannsynligvis heller ikke skje innenfor planområdet i anleggsperioden. Mulighet for parkering i tilknytning til friluftsområdene vil også være begrenset i anleggsperioden. Elva er også ferdselsåre. I perioder kan det være nødvendig å begrense muligheten for å passere bruområdet med båt. Det kan også tenkes at elva i perioder må stenges helt for ferdsel. Tiltak for å begrense ulempene kan være å unngå stenging av elva i perioden juni og juli. Dette er den perioden elva brukes mest. Andre tiltak kan være å ha perioder på døgnet hvor elva er åpen for ferdsel. Ulempene for allmennheten vil sannsynligvis bli store i anleggsperioden. Det vil derfor være viktig med god og tydelig informasjon om når og hvor og i hvilke områder det er greit å gå, fiske, parkere og bruke elvebåten. 17

19 KILDER Håndbøker Statens vegvesen sin håndbok 140 Konsekvensanalyser Direktoratet for naturforvaltnings sin håndbok Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Nettbaserte kilder Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase: Norges vassdrags og energidirektorat: og vassdrag/ Tana kommune: Tanavassdragets fiskeforvaltning: Muntlige kilder Lars Smeland, Tana kommune Svein Ottar Helander, Tana kommune Kjell Magne Johnsen, Tanavassdragets fiskeforvaltning 18

20 Region nord Postboks Bodø

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

Detaljregulering for E6 Tanabru

Detaljregulering for E6 Tanabru Planprogram Detaljregulering for E6 Tanabru Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): Tana kommune TEKNISKE DATA Hp 22 km 34,52 til Hp 23 km 0,26 S1 50 km/t 2378 år 2030 Planprogram

Detaljer

Detaljregulering for E6 Tana bru

Detaljregulering for E6 Tana bru Planprogram Detaljregulering for E6 Tana bru Tana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Hp 22 km 34,52 til Hp 23 km 0,26 Dimensjoneringsklasse: S1 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2400 i år 2030

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune

KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune Plankonsulent: DBC AS, Kjell Ove Kalhagen Sist lagra: 26.09.2016 09:03 Innhold Sammendrag

Detaljer

E6 Tana bru. Oppsummering og behandling av innspill til varsel om oppstart av detaljregulering med forslag til planprogram

E6 Tana bru. Oppsummering og behandling av innspill til varsel om oppstart av detaljregulering med forslag til planprogram E6 Tana bru Oppsummering og behandling av innspill til varsel om oppstart av detaljregulering med forslag til planprogram Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato: 29. mai 2012 Innhold

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. Ringsaker kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT FRILUFTSLIV E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 Oppdragsgiver: Oppdrag: 528888 Kommunedelplan

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Tvedestrand kommune Plankonsulent: DBC AS, Kjell Ove

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad

Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Planbeskrivelse Reguleringsplan for turveg Røstad Tiltakshaver: Levanger Næringsselskap As Konsulent: Selberg Arkitektkontor As 29.06.2010 1 Bakgrunn Planforslaget er innsendt 29.06.2010 av Levanger Næringsselskap

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Noreie AS Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Konsekvensutredning 2013-01-30 Oppdrags nr: 5114104 : 5114104 : : 30.1.2013 Konsekvensutredning Friluftsliv og strandsone MaLun Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon

REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING. Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 6 Friluftsliv og rekreasjon Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/

Sunndal kommune. Reguleringsplan for Steinsvoll - endring, 1. gangs behandling. Saksframlegg. Økonomi- og planutvalget 102/ Sunndal kommune Arkiv: 20140110 Arkivsaksnr: 2014/58-14 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 102/14 25.11.2014 Reguleringsplan for Steinsvoll

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv

Konsekvensutredning friluftsliv Tverlandet Eiendom AS Konsekvensutredning friluftsliv Naurstadhøgda massedeponi Tverlandet Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: F1 Versjon: E1 2017-09-28 Oppdragsgiver: Tverlandet Eiendom AS Oppdragsgivers

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 06.11.2013 Høringsutkast planprogram habro IJR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Sandefjord 12. juni 2013 1 Arbeidet med utkast til handlingsplan Regjeringen besluttet i 2010 å utarbeide en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune

Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet med forhandling om utbyggingsavtale, Bodø kommune Iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5174690/Varsel om planoppstart hotell på 2017-11-01 Rønvikfjellet Varsel om planoppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for hotell på Rønvikfjellet

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 A 15.01.2014 Justert etter høring habro 06.11.2013 Høringsutkast planprogram

Detaljer

Tiltak 1: Fagernes park, trasé mot fjorden. Samordnet areal- og transportstrategi for regionssenteret Fagernes Leira

Tiltak 1: Fagernes park, trasé mot fjorden. Samordnet areal- og transportstrategi for regionssenteret Fagernes Leira Tiltak 1: Fagernes park, trasé mot fjorden Samordnet areal- og transportstrategi for regionssenteret Fagernes Leira Forord Dette tiltaket utføres på bakgrunn av oppfølgingsarbeidet med samordnet areal-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR UTVIDELSE AV HERØY MARINE NÆRINGSPARK Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass

Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Rambøll Norge AS Beskrivelse--- Forum Bjoneroa - Gran kommune Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass 2009-02-18 Forslag til reguleringsplan for Stilla badeplass Beskrivelse Oppdragsnr.: 4080166

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for naturmiljø

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for naturmiljø E6 Tana bru Konsekvensutredning for naturmiljø Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Oktober 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for naturmiljø Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/748 Klageadgang: Nei FRADELING 1/63. DISPENSASJON REGULERINGSPLAN HAMNHOLMVALEN Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 1/63

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune

Statens vegvesen Region øst. E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Statens vegvesen Region øst E16 Øye - Eidsbru, reguleringsplan for massedeponi Vang kommune Liste over innkomne merknader ved varsel om oppstart Resymé av merknadene med kommentarer fra vegvesenet 4. juni

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Storelv-Stetind SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer