Oppstart av detaljregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstart av detaljregulering"

Transkript

1 Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien H ønefoss TLF WWW c owi.no DATO SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A Oppstart av detaljregulering På vegne av Stiftelsen Kistefos-Museet starter COWI AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kistefoss. (jf. plan- og bygningsloven 12-3 og 12-8 annet ledd). Stiftelsen Kistefos-Museet har siden 1996 jobbet med å ivareta og videreutvikle de vernede industribygningene som står igjen etter A/S Kistefos Træsliberi ved Randselva. Gjennom årene har bygningsmassen blitt renovert, og huser nå en solid industrihistorisk samling, kunsthall og nødvendige fasiliteter for galleri- og museumsdrift. I områdene rundt byggene har Skandinavias største skulpturpark for samtidskunst vokst frem, med nye avdukinger hvert år. "All of Natur Flows Through us" Marc Quinn. Stor torso/kvinnetorso Fernando Botero. Museet er i stadig vekst, og har behov for utvidelse av både infrastruktur, og skulpturparkområder. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling av fremtidige tiltak innenfor museumsområdet. En ønsker å videreutvikle museet og skulpturparken innenfor rammer som ivaretar miljø- og samfunnshensyn. På dette stadiet i planleggingen kan en ikke se at videreutvikling av Kistefos-Museet vil ha negative konsekvenser for omgivelsene. Områdene som planlegges istandsatt vil være tilgjengelige for allmennheten, og vil bli en berikelse for museets gjester og lokalbefolkningen.

2 DE TALJPLAN FOR KISTEFOSS OPPSTARTSVARSEL 2 /5 Dersom det foreligger konflikter vil disse bli avdekket i arbeidet med detaljplanen, og nødvendige avbøtende tiltak vil sikres i plan og bestemmelser. Tema som vil være aktuelle å utrede i planbeskrivelsen er følgende: Bebyggelse De gamle industribygningene setter standarden for eventuelle tilbygg og nybygg. Dette gir utgangspunktet for vurderinger og bestemmelser som sikrer god kvalitet på arkitektur og materialbruk. Samferdselsanlegg Standard og kapasitet på adkomstveger. Gang- og sykkelvei, fortau. Parkering. Tilgang til kollektivtilbud. Teknisk infrastruktur Ledningsnett. Vann- og avløp. Landskapsvirkning Estetikk, nær- og fjernvirkning. Det vurderes om det bør utarbeides illustrasjoner. Kulturminner Det må beskrives og vurderes hvordan tiltak i planen påvirker kulturminner. Universell utforming Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging. Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven). Dette skal det tas hensyn til i planarbeidet. Naturmangfold og biologisk mangfold Det skal vurderes og beskrives om tiltakene det tilrettelegges for har konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold. Det skal foretas biologisk undersøkelse av området. Landbruk og skogbruk Eventuelle konsekvenser for landbruk og skogbruk beskrives og vurderes. Barn og unges interesser Det skal redegjøres for hvordan planforslaget påvirker barn- og unges interesser. Samfunnsberedskap I henhold til plan- og bygningslovens 4-3, skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Hensikten er å kartlegge om det er fare for at det kan forekomme uønskede hendelser. Analysen skal følge som eget vedlegg til planbeskrivelsen.

3 DE TALJPLAN FOR KISTEFOSS OPPSTARTSVARSEL 3 /5 Plangrense Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr.120/bnr.1, 5, 7, gnr.148/bnr.4 og gnr.4000/bnr.8 i Ringerike kommune, og gnr.150/bnr.4, 873, 673, 647, 790, 823, 101 i Jevnaker kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Forslag til plangrense markert med grønn linje.

4 DE TALJPLAN FOR KISTEFOSS OPPSTARTSVARSEL 4 /5 Kommuneplaner I gjeldende kommuneplan for Jevnaker kommune , vedtatt , er arealene rundt industribyggene avsatt til erverv. Ved administrasjonsbygget er det avsatt areal til trafikkområde/parkering, og eksisterende boligtomter er avsatt til boligformål. Skråningene opp mot Samsmoen, og ned mot elva er avsatt til friområde. Elva er avsatt til henholdsvis vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag. I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune , vedtatt , er arealer som berøres av planen avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområder. Bestemmelsene til kommuneplan for Jevnaker angir byggeforbud i sone på 50m fra vassdrag med mindre annet er bestemt i reguleringsplan eller kommuneplan. Bestemmelsene til kommuneplanen for Ringerike angir tilsvarende byggeforbud, men i sone på 100m fra vassdrag, med mindre annet er bestemt i reguleringsplan. Utsnitt av kommuneplaner for Jevnaker og Ringerike. Ringerike kommune opplyser at det pågående arbeidet med revidering av kommuneplanen og utarbeidelse av detaljplan for Kistefoss kan gjøres parallelt. I arbeidet med kommuneplanen betrakter kommunen den ønskede utviklingen av Kistefoss som innspill til arealdelen ved vurdering av arealbruk og det gjeldende byggeforbudet langs vann og vassdrag. Pågående planarbeid i nærområdet Arbeidet med reguleringsplan for ny E16 fra Eggemoen til Olum påvirker arbeidet med utviklingen av Kistefos-Museet ettersom Kistefossveien skal benyttes som anleggsvei i byggefasen, og delvis legges om. Vegen er en viktig adkomst til Kistefoss fra sør, og besøkende fra Oslo og omegn kommer oftest til museet fra fv.241. En ønsker å se på muligheten for å anlegge parkeringsplass og snuplass for buss øst for jernbanen, og har diskutert mulige løsninger med Statens vegvesen. Vegvesenet har vært positive til forslaget, men mener at Stiftelsen Kistefos-museet selv må ta ansvar for planleggingen av parkeringsplassen. En har derfor kommet frem til at planområdet for detaljregulering av Kistefoss bør omfatte omlagt adkomstveg under den planlagte Randselva bru. Det tas høyde for at Statens vegvesen og Stiftelsen Kistefos-Museet fortsetter dialogen i det videre arbeidet med de respektive planprosessene.

5 DE TALJPLAN FOR KISTEFOSS OPPSTARTSVARSEL 5 /5 Konsekvensutredning Forskrift om konsekvensutredninger 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal utredes. Planområdet er på mer enn 15daa, men utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til erverv gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark, ikke utbyggingsformål. En kan ikke se at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Planbeskrivelse som skal utarbeides vil avdekke eventuelle konflikter slik at avbøtende tiltak kan sikres i plan og bestemmelser dersom en vurderer at det er nødvendig. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: COWI AS v/heidi Bergom Hvervenmoveien Hønefoss Merknadsfristen settes til 21.august Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til COWI v/heidi Bergom, tlf , e-post. Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på og Med hilsen Heidi Bergom COWI AS Vedlegg: Adresseliste

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/337-3 4000/15 12.02.2015 Tid: 12.02.2015, kl. 09:00-10:30. Sted:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer