Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser"

Transkript

1 Forord III Om bruk av boken IV Forkortelser V Vedlegg 989 Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret Forskrift 15. desember 2009 nr til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 991 Sentrale endringer etter Figur-/tabelloversikt 1030 Stikkordregister 1031 Innledning 1 1. Bruk av alminnelig omsetningsavgift i Norge Hovedtrekk i merverdiavgiftssystemet Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner Saklig virkeområde Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd annet ledd Geografisk virkeområde Forarbeider Merverdiavgiftsområdet Definisjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd bokstav a Omsetningsbegrepet Generelt «levering av varer og tjenester mot vederlag» Bytte Returemballasje Heving Grensen mot erstatning Ekspropriasjon Premier mv Pant Tilbakelevering av salgspant mv VII

2 Konkurs Fordeling av løsøre i dødsbo Kapitalinnskudd mv Opphør av sameie mv Grensen mot kostnadsdeling, utgiftsrefusjon mv Anleggsbidrag mv Offentlige tilskudd mv Tilskudd mv. forskningstjenester, tilskudd mellom private første ledd bokstav b Varebegrepet første ledd bokstav c Tjenestebegrepet første ledd bokstav d Avgiftssubjekt første ledd bokstav e Utgående merverdiavgift første ledd bokstav f Inngående merverdiavgift første ledd bokstav g Unntak fra loven første ledd bokstav h Fritak for merverdiavgift første ledd bokstav i Fjernleverbare tjenester første ledd bokstav j Elektroniske tjenester første ledd bokstav k Offentlig virksomhet første ledd bokstav l Spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs annet ledd Forskriftshjemmel Generelt annet ledd bokstav a Personkjøretøy annet ledd bokstav b Kunstverk, samleobjekter, antikviteter og brukte varer mv annet ledd bokstav c Bagatellmessig verdi annet ledd bokstav d Fartøy og luftfartøy i utenriks fart annet ledd bokstav e Elektroniske tjenester Merverdiavgiftsloven kapittel 2. Registreringsplikt og -rett Registreringsplikt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Registreringsplikt og beløpsgrense Kravet til næringsvirksomhet Næringsdrivende eller ansatt Egnet til å gi overskudd? Omfang og varighet Næringsvirksomhet foreninger, lag o.l Næringsvirksomhet diverse saker Næringsvirksomhet Finansdepartementets avgjørelser Registrering av offentlig virksomhet Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner annet ledd Idrettsarrangementer tredje ledd Tilbydere av elektroniske tjenester fjerde ledd Konkursbo femte ledd Dødsbo sjette ledd Registrering ved representant syvende ledd Valgfri registrering for transportører hjemmehørende i utlandet åttende ledd Forskriftshjemmel VIII

3 En registreringsenhet Forarbeider første ledd Ett avgiftssubjekt annet ledd Særskilt registrering tredje ledd Fellesregistrering Fellesregistrering eierforholdene Fellesregistrering samarbeidskravet Fellesregistrering enkeltsaker Frivillig registrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Frivillig registrering av utleiere av bygg eller anlegg Utleie til kompensasjonsberettiget bruk annet ledd Frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom tredje ledd Frivillig registrering av skogsveiforeninger fjerde ledd Frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg femte ledd Frivillig registrering av baneanlegg sjette ledd Forskriftshjemmel Forhåndsregistrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om forhåndsregistrering annet ledd Forskriftshjemmel Lottfiske Forarbeider Registrering av lottfiske Merverdiavgiftsloven kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel Varer og tjenester Forarbeider første ledd Avgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester annet ledd Omsetning av varer i kommisjon tredje ledd Omsetning av elektroniske tjenester ved bruk av formidler fjerde ledd Tjenester omsatt eller formidlet ved elektroniske tjenester Helsetjenester mv Forarbeider første ledd Helsetjenester mv annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i helsetjenester tredje ledd Formidling og utleie av arbeidskraft fjerde ledd Utleie av utstyr mv femte ledd Tanntekniske produkter sjette ledd Ambulansetjenester Alternativ behandling Forarbeider første ledd Alternativ behandling annet ledd 3-2 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende IX

4 Sosiale tjenester mv Forarbeider første ledd Omsetning og formidling av sosiale tjenester annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i sosiale tjenester tredje ledd Utleie av arbeidskraft fjerde ledd Drift av trygghetsalarmer Undervisningstjenester mv Forarbeider første ledd Omsetning og formidling av undervisningstjenester annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i undervisningstjenester tredje ledd Utleie av arbeidskraft som utfører undervisning fjerde ledd Servering fra elev- og studentkantiner Finansielle tjenester Forarbeider Generelt om unntaket for finansielle tjenester Nærmere om formidling av finansielle tjenester bokstav a Forsikringstjenester bokstav b Finansieringstjenester bokstav c Utføring av betalingsoppdrag bokstav d Omsetning av gyldige betalingsmidler bokstav e Omsetning av finansielle instrumenter og lignende bokstav f Forvaltning av verdipapirfond bokstav g Forvaltning av investeringsselskap Nærmere om tilknyttede tjenester Nærmere om tjenester levert fra underleverandører Nærmere om enkelte tjenester/tjenesteytere Kunst og kultur mv Forarbeider Innledning første ledd Adgang til kulturarrangementer annet ledd Kunstnerisk fremføring av åndsverk tredje ledd Omvisningstjenester fjerde ledd Kunstverk og opphavsrett til litterære og kunstneriske verk Unntak for omsetning av kunstverk Omsetning av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk Omsetning ved mellommann femte ledd Formidling av kunstverk for opphavsmannen sjette ledd Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger Idrett mv Forarbeider første ledd Adgang til enkeltstående idrettsarrangementer annet ledd Rett til å utøve idrettsaktiviteter Offentlig myndighetsutøvelse mv Forarbeider første ledd Offentlig myndighetsutøvelse annet ledd Etablering og drift av offentlige servicekontorer tredje ledd Tvangssalg ved medhjelper Tjenester innen staten Forarbeider Bakgrunnen for unntaket Nærmere om unntaket for tjenester innen staten X

5 Fast eiendom Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom annet ledd Avgiftspliktig omsetning av rettigheter til fast eiendom Bokstav a Utleie av rom mv. og lokaler som nevnt i 5-5 første og annet ledd mv Bokstav b Utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering Bokstav c Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet Bokstav d Rett til å disponere plass for reklame Bokstav e Utleie av oppbevaringsbokser Bokstav f Trær og avling på rot når omsetningen skjer uavhengig av grunnen Bokstav g Rett til å ta ut jord, stein og andre produkter av grunnen Bokstav h Rett til jakt og fiske Bokstav i Rett til å disponere lufthavn for luftfartøy og jernbanenett til transport Rett til å disponere lufthavn for luftfartøy Rett til jernbanenett til transport Bokstav j Rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter e.l Bokstav k Frivillig registrert utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom Bokstav l Utleie av lokaler i idrettsanlegg tredje ledd Forskriftshjemmel Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Innledning første ledd Særskilt varesalg mv annet ledd Omsetning fra kommisjonær tredje ledd Begrenset kiosksalg og servering fjerde ledd Interne fellesoppgaver femte ledd Forskriftshjemmel Ideelle organisasjoner og foreninger Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Medlemskontingenter annet ledd Interne fellesoppgaver tredje ledd Forskriftshjemmel Lotteritjenester Forarbeider Generelt om unntaket Agenter/formidlere Lotterientreprenører Andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag Seremonielle tjenester Forarbeider Seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser XI

6 Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag Forarbeider Forvaltningstjenester fra boligbyggelag Tjenester som medlem av styre mv Forarbeider Unntak for tjenester som medlem av styre mv Frimerker, sedler og mynter Forarbeider Omsetning av frimerker, sedler og mynter Varer brukt privat mv Forarbeider Omsetning av varer brukt privat mv Sletting av klimakvoter Forarbeider Nærmere om unntaket Varer Forarbeider første ledd Avgiftsplikt ved uttak av varer annet ledd Vilkår om fradragsrett ved anskaffelsen Tjenester Forarbeider første ledd Avgiftsplikten ved uttak av tjenester annet ledd Særskilte formål og byggearbeider mv Særlige formål Forarbeider Uttak til særlige formål i virksomheten Motorkjøretøy Forarbeider Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn Varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy Forarbeider Uttak til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy Oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Forarbeider Avgiftsplikten ved oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Tilsvarende unntak som ved omsetning Forarbeider Unntak for uttak tilsvarende som ved omsetning Offentlig virksomhet Forarbeider Unntaket for visse offentlige virksomheters uttak av varer og tjenester Enkeltsaker etter tidligere lov Varer Forarbeider Avgiftsplikten ved innførsel av varer XII

7 Tjenester Forarbeider Generelt om første til tredje ledd Kjøp av fjernleverbare tjenester fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet fjerde og femte ledd Elektroniske tjenester Merverdiavgiftsloven kapittel 4. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift Hovedregel Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget er vederlaget første ledd forts. Sammensatte ytelser. Hovedytelseslæren annet ledd Hva som ikke anses som del av vederlaget Hva inngår i beregningsgrunnlaget Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Kostnader som skal med i beregningsgrunnlaget første ledd Alle kostnader ved oppfyllelsen første ledd bokstav a til c Særskilt angitte omkostninger som skal medtas i beregningsgrunnlaget annet ledd Rabatter og lignende tredje ledd Forskriftshjemmel Byttehandel mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Beregningsgrunnlaget ved byttehandel mv annet ledd Forskriftshjemmel Interessefellesskap Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved interessefellesskap Forskriftshjemmel Videresalg av brukte varer mv. enkeltstående kjøp og salg Forarbeider første ledd Avansesystemet ved enkeltstående kjøp og salg annet ledd Egne innførte kunstverk, samleobjekter og antikviteter tredje ledd Innkjøpspris overstiger salgspris Særlig om auksjon Videresalg av brukte varer mv. samlet kjøp og salg Forarbeider Avansesystemet ved samlet kjøp og salg Tap på utestående fordringer og heving Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XIII

8 første ledd Tap på utestående fordringer annet ledd Heving av kjøp eller salg tredje ledd Forskriftshjemmel Forenklet beregningsgrunnlag (opph.) Hovedregel Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Den alminnelige omsetningsverdi annet ledd Forskriftshjemmel Brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter Forarbeider Avansesystemet kan også benyttes ved uttak Varer Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget annet ledd Kunstverk, samleobjekter og antikviteter tredje ledd Tanntekniske produkter fjerde ledd Gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeiding eller reparasjon Tjenester Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget er vederlaget annet ledd Omregning til norske kroner Merverdiavgiftsloven kapittel 5. Merverdiavgiftssatsene og områdene for disse Alminnelig og redusert sats Forarbeider Generelt om første ledd Alminnelig sats annet ledd Redusert sats Næringsmidler Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Omsetning mv. av næringsmidler. Forholdet til serveringstjenester Redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler Serveringstjenester Innførsel av næringsmidler Bedriftskantiner annet ledd Begrepet næringsmiddel Generelt Råvarer og innsatsvarer Kombinerte varer Kostnader ved oppfyllelsen av avtalen XIV

9 tredje ledd Varer som ikke anses som næringsmidler Legemidler Tobakksvarer Alkoholholdige drikkevarer Vann fra vannverk fjerde ledd Forskriftshjemmel Persontransport mv Forarbeider Generelt om Persontransporttjenester avgrensninger Formidling av persontransporttjenester Transport av kjøretøy på fartøy Forarbeider første ledd Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer annet ledd Innenlands veisamband tredje ledd Forskriftshjemmel Romutleie i hotellvirksomhet mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Utleie av rom i hotellvirksomhet mv annet ledd Utleie av lokaler til konferanser og møter mv tredje ledd Varer og tjenester som utgjør et naturlig ledd i utleien fjerde ledd Formidling av romutleie mv femte ledd Forskriftshjemmel Kinoforestillinger Forarbeider Generelt om Kringkastingsavgiften Forarbeider Generelt om Råfisk Forarbeider Generelt om Omsetning av råfisk Råfisk Omsetning i første hånd Fiskere Annen omsetning Museer mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen Fornøyelsesparker mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen XV

10 Idrettsarrangementer mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen Formidling Merverdiavgiftsloven kapittel 6. Fritak for merverdiavgift Aviser Forarbeider Generelt om fritaket for aviser Enkeltsaker Tidsskrift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om fritaket for tidsskrifter første ledd Tidsskrifter til faste abonnenter eller foreningsmedlemmer Tidsskrift definisjon Abonnements- og foreningstidsskrifter Utenlandske tidsskrifter annet ledd Politiske, litterære og religiøse tidsskrifter Levering fra trykkeri Utgivers meldeplikt Eldre årganger og enkelthefter Enkeltsaker Bøker Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om fritaket for bøker første og fjerde ledd Den nærmere avgrensing av bokfritaket Definisjon av bok og avgrensing mot annen omsetning Unntakene i FMVA annet ledd Felles vareenhet tredje ledd Levering fra trykkeri Andre publikasjoner Forarbeider første ledd Hvilke publikasjoner som omfattes av fritaket for trykkeriutgifter annet ledd Utgivers omsetning av gatemagasin til vanskeligstilte Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Kjøretøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XVI

11 6-6.2 Generelt første ledd Kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift annet ledd Omsetning av brukte kjøretøyer Hvilke kjøretøyer som omfattes av fritaket Den nærmere avgrensing av fritaket Tjenester som gjelder offentlig vei (opph.) Tjenester som gjelder baneanlegg (opph.) Fartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning av fartøy mv annet ledd Bygging og reparasjon mv. av fartøy tredje ledd Berging av fartøy uført fra fartøy fjerde ledd Utleie av fartøy femte ledd Forskriftshjemmel Luftfartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning og utleie av luftfartøy Omsetning av luftfartøy mv Utleie av luftfartøy annet ledd Bygging og reparasjon mv. av luftfartøy tredje ledd Berging av luftfartøy utført fra fartøy fjerde ledd Omsetning av flysimulator til bruk i sivil luftfart Plattformer, rørledninger mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning og utleie av plattformer annet ledd Bygging, reparasjon mv. av plattformer tredje ledd Berging av plattform utført fra fartøy fjerde ledd Rørledninger og tilhørende landanlegg Oppføring av ambassadebygg Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Internasjonale militære styrker og kommandoenheter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Overdragelse av virksomhet Forarbeider Generelt om overdragelse av virksomhet Vilkår Enkeltsaker XVII

12 Biologisk materiale Forarbeider Omsetning av biologisk materiale Begravelsestjenester Forarbeider Omsetning av begravelsestjenester Tilsvarende fritak som ved omsetning Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Uttak Bedriftskantiner mv Forarbeider Uttak av varer og tjenester til bedriftskantine Veldedige formål mv Forarbeider første ledd Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag annet ledd Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon Primærnæringer Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer Uttak av foredlet skogsvirke allmenninger Utførsel av varer Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om utførsel av varer Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet Levering av varer i Norge Utførsel av tjenester Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om utførsel av tjenester første ledd Levering av tjenester helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Fjernleverbare tjenester, unntatt elektroniske tjenester tredje ledd Elektroniske tjenester Varer som legges inn på tollager Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om XVIII

13 Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer som kjøper videreselger ut av merverdiavgiftsområdet Varer til turister Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om varesalg til turister første ledd Varer omsatt til personer bosatt utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Frist for utførsel m.m tredje ledd Forskriftshjemmel Utsalg på lufthavn ved utreise Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved utreise Utsalg på lufthavn ved ankomst Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved ankomst Transporttjenester Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Direkte transport til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Tilknytningstransport tredje ledd Tjenester som i alminnelighet leveres i forbindelse med transporttjenesten fjerde ledd Rundreiser femte ledd Varetransport sjette ledd Posten Norges AS brevtransport syvende ledd Forskriftshjemmel Legitimasjon Formidlingstjenester Forarbeider Generelt om formidlingsfritaket Varer og tjenester til fartøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Avgiftsfritaket for varer og tjenester til utenlandske fartøy Varer til utenlandske fartøy Tjenester til utenlandske fartøy XIX

14 annet ledd Avgiftsfritaket for varer og tjenester til norske fartøy i utenriks fart Generelt Nærmere om avgiftsfritaket for varer til norske fartøy i utenriks fart Nærmere om avgiftsfritaket for tjenester til norske fartøy i utenriks fart tredje ledd Avgiftsfritaket for omsetning av varer og tjenester til norske spesialfartøyer til bruk i petroleumsvirksomhet til havs fjerde ledd Varer til bruk på fartøy utenfor merverdiavgiftsområdet, men der levering skjer i merverdiavgiftsområdet femte ledd Forskriftshjemmel Varer og tjenester til luftfartøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Varer og tjenester til petroleumsvirksomheten Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Fritaket for varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomheten Havområder utenfor merverdiavgiftsområdet Hvilke kjøpergrupper som omfattes av avgiftsfritaket for petroleumsvirksomheten Varer Tjenester annet ledd Tjenester fra baseselskaper tredje ledd Forskriftshjemmel Reklamepublikasjoner på fremmed språk mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for reklamepublikasjoner på fremmed språk mv Garantireparasjoner Forarbeider Avgiftsfritaket for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver Forskriftsfullmakt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Forskriftsfullmakten Merverdiavgiftsloven kapittel 7. Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet Forarbeider Avgiftsfritakene ved innførsel XX

15 Varer som det ikke skal beregnes toll av ved innførsel Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om 7-2 Avgiftsfritak ved innførsel med tilsvarende tollfritak første ledd Fritakene i tolloven annet ledd Midlertidig innførsel Fartøy og varer til fartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av fartøy og varer til fartøy mv Luftfartøy og varer til luftfartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første til fjerde ledd første punktum Avgiftsfritak for innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy mv fjerde ledd annet punktum Forskriftshjemmel Plattformer mv Forarbeider Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av plattformer og rørledninger mv Varer som mottas vederlagsfritt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Elektrisk kraft Forarbeider Generelt om Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Merverdiavgiftsloven kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift Hovedregel Forarbeider Generelt om lovens kapittel 8 fradrag for inngående merverdiavgift Hovedregel Relevanskriteriet Frivillig registrerte utleiere av bygg etter merverdiavgiftsloven 2-3 første ledd Sale/lease-back av fast eiendom Tiltaksarbeider mv. ved utbygging av næringseiendom Fradragsretten i idrettssektoren Ansattes reiseutgifter Transaksjonskostnader XXI

16 Sakskostnader Hjemme-pc-ordninger Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav Aktsomhetskriteriet Selger ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret Selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men kjøper har kunnskap om at selger ikke vil eller kan innbetale utgående avgift Selger fakturerer feilaktig avgiftsfri overdragelse av virksomhet med merverdiavgift Foreldelse av krav på merverdiavgift tilbake i tid Fradragsretten for virksomhet som drives i fellesskap (sameie mv.) Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om delvis fradragsrett for inngående merverdiavgift første ledd første punktum Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet første ledd annet punktum Fradragsrett for anskaffelser til bruk innenfor avgiftssubjektets samlede omsetning annet ledd Fradragsrett for offentlig virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov tredje ledd Fradragsrett for fellesanskaffelser hvor avgiftspliktig omsetning er ubetydelig i forhold til samlet omsetning fjerde ledd Fradragsrett for fellesanskaffelser hvor ikke-avgiftspliktig omsetning er ubetydelig i forhold til samlet omsetning femte ledd Forskriftsbestemmelser om fordeling av inngående merverdiavgift Hva skal regnes med til omsetning i FMVA 8-2-2? Andre begrensninger i fradragsretten Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om andre begrensninger i fradragsretten første ledd bokstav a og b Servering og leie av selskapslokaler i forbindelse med servering første ledd bokstav c Kunst og antikviteter første ledd bokstav d Kost og naturalavlønning første ledd bokstav e Representasjon første ledd bokstav f Gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed første ledd bokstav g Fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål annet ledd Varer til bruk for luftfartøy eller fartøy på minst 15 meter i utenriks fart tredje ledd første punktum Fradragsrett for fast eiendom i tilknytning til primærnæringene tredje ledd annet punktum Forskriftshjemmel Personkjøretøy Forarbeider første ledd første punktum Fradragsretten for personkjøretøy første ledd annet punktum Fradragsrett for personkjøretøy ved nærmere bestemt bruk annet ledd Forskriftshjemmel XXII

17 Varer og tjenester av samme art som omsettes i virksomheten Forarbeider Generelt om 8-5 Fradrag for inngående avgift på varer av samme art som omsettes i virksomheten Anskaffelser foretatt før registrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd første og annet punktum Tilbakegående avgiftsoppgjør Tilbakegående avgiftsoppgjør Frivillig registrerte første ledd tredje punktum Treårsfristen gjelder ikke for kapitalvaren fast eiendom annet ledd Forskriftshjemmel Fradragsrett ved konkurs og skifte av insolvent dødsbo Forarbeider første ledd Fradragsrett ved konkurs annet ledd Fradragsretten for insolvente dødsboer Betaling via bank som vilkår for fradrag for inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Fradragsrett ved betaling via bank annet ledd Fradragsføring i en termin før betaling skjer tredje ledd Unntak fra vilkåret om betaling via bank fjerde ledd Forskriftshjemmel Merverdiavgiftsloven kapittel 9. Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift Justering eller tilbakeføring av inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Oversikt over bestemmelsen Generelt om justeringsreglene. Virkeområde i tid mv Rettslig plassering; forholdet til uttak og de alminnelige fradragsreglene annet ledd bokstav a Begrepet kapitalvare; maskiner mv annet ledd bokstav b Begrepet kapitalvare; byggetiltak Registrering og dokumentasjon knyttet til anskaffelse og bruk Registrering av anskaffelsen Registrering av bruken fjerde ledd Hva regnes som inngående avgift ved byggetiltak? Når inngående merverdiavgift skal justeres Forarbeider Oversikt over bestemmelsen første ledd Bruksendringer første ledd forts. Bruksendringer særlig om byggetiltak annet ledd Omsetning av andre driftsmidler enn byggetiltak tredje ledd Overdragelse av byggetiltak fjerde ledd Virksomhetsoverdragelse femte ledd Forholdet mellom justering og uttak XXIII

18 Overføring av retten og plikten til å justere inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Overføring av retten og plikten til å justere annet ledd Skjæringspunktet for overdragers og mottakers justeringsforpliktelse Justeringsperioden Forarbeider første ledd Justeringsperioden for maskiner o.a. driftsmidler annet ledd Justeringsperioden for byggetiltak generelt annet ledd forts. Når anses et byggetiltak fullført? tredje ledd Justering ved gjenopptakelse av avgiftspliktig virksomhet Beregning av justeringsbeløpet mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Gjenstand for justering annet ledd Årlig justering ved bruksendringer annet ledd forts. Samlet justering ved overdragelse og opphør tredje ledd Bagatellgrense ved endret bruk fjerde ledd Delvis justering ved endring av del av kapitalvare femte ledd Innberetning av justeringsbeløpet Salg mv. av personkjøretøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Tilbakeføring av inngående avgift på personkjøretøy Salg mv. av fast eiendom før fullføring Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Tilbakeføring av inngående avgift vedrørende fast eiendom annet og tredje ledd Overføring av tilbakeføringsplikten Salg mv. av bygg og anlegg fullført før 1. januar 2008 (opph.) Forskriftsfullmakt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Forskriftsfullmakt Merverdiavgiftsloven kapittel 10. Refusjon av merverdiavgift Næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XXIV

19 Generelt om første ledd Nærmere om refusjonsordningen Omfanget av og begrensninger i refusjonsordningen Søknaden Refusjon ved anskaffelse av tjenester Refusjon ved anskaffelse av varer Enkeltsaker annet ledd Tilbydere av elektroniske tjenester tredje ledd Utenlandske transportører fjerde ledd Varer og tjenester for omsetning femte ledd Forskriftshjemmel Fremmede lands ambassader og konsulater Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om refusjonsordningen annet ledd Forskriftshjemmel Internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Nærmere om de ulike refusjonsordningene Søknadsprosedyren og dokumentasjonsplikt Nødhjelpsaksjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om refusjonsordningen annet ledd Forskriftshjemmel Varer til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet (opph.) Lottfiskere Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om ordningen annet ledd Forskriftshjemmel Varer som gjenutføres eller er feildeklarert Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Omfanget annet ledd Vilkår Varer som innføres midlertidig delvis refusjon Forarbeider Refusjon av avgift betalt ved midlertidig innførsel av varer Refusjon til avgiftssubjekter Forarbeider Refusjon av merverdiavgift betalt ved innførsel av varer XXV

20 Merverdiavgiftsloven kapittel 11. Beregning og betaling av merverdiavgift Omsetning og uttak Forarbeider første ledd Avgiftssubjektet skal beregne og betale avgiften annet ledd Mottakere av klimakvoter tredje ledd Representantens ansvar fjerde ledd Forskriftshjemmel Innførsel av varer Forarbeider Ansvar for beregning og betaling av avgift ved innførsel av varer Innførsel av tjenester Forarbeider første ledd Innførsel av tjenester annet ledd Innførsel av elektroniske tjenester Beløp uriktig oppgitt som merverdiavgift Forarbeider første og annet ledd Uriktig anført merverdiavgift skal innbetales tredje ledd Retting annullerer betalingsplikten Utbetaling av inngående merverdiavgift Forarbeider første ledd Inngående avgift overstiger utgående avgift annet ledd Manglende utbetaling innen neste avgiftstermin Utbetaling ved forlis mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Utbetaling ved forlis, større redskapstap mv annet ledd Forskriftshjemmel Merverdiavgiftsloven kapittel 12. Avgiftsmyndighetene Avgiftsmyndigheter i første instans Forarbeider Organene for avgiftsforvaltningen i første instans Skattekontoret Tollregionen Sentrale avgiftsmyndigheter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Sentrale avgiftsmyndigheter Skattedirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet Klagenemnda for merverdiavgift annet ledd Finansdepartementet XXVI

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Merverdiavgiftshåndboken

Merverdiavgiftshåndboken 0000 FFb MVA-boken 070501M.book Page I Thursday, April 26, 2007 10:40 AM Merverdiavgiftshåndboken 5. utgave 2007 0000 FFb MVA-boken 070501M.book Page II Thursday, April 26, 2007 10:40 AM Fagbokforlaget

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Retningslinjer for behandling av MVA

Retningslinjer for behandling av MVA Retningslinjer for behandling av MVA HOOPLA AS TAR IKKE NOE ANSVAR FOR AT ARRANGØR FYLLER INN KORREKT INFORMASJON. RETNINGSLINJNEN ER KUN MENT SOM VEILEDENDE INFORMASJON OG HOOPLA AS TAR ER IKKE ANSVARLIG

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Merverdiavgiftsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

Merverdiavgiftsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: Merverdiavgiftsloven Utskriftsdato: 21.12.2017 08:30:29 Status: Gjeldende Dato: 19.6.2009 Nummer: LOV-2009-06-19-58 Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype: Lov Full tittel: Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Endringer i merverdiavgiftsforskriften Endringer i merverdiavgiftsforskriften meldinger SKD 8/12, 17. april 2012 Rettavdelingen, avgift Meldingen gjengir Skattedirektoratets merknader til forskrift 6. januar 2012 om endring av merverdiavgiftsforskriften.

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

ole gjems-onstad tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes, anders b. mikelsen, roy k. kristensen mva-kommentaren

ole gjems-onstad tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes, anders b. mikelsen, roy k. kristensen mva-kommentaren ole gjems-onstad tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes, anders b. mikelsen, roy k. kristensen mva-kommentaren Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave 2001 2. utgave 2002 3. utgave 2005 4. utgave 2011

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften)

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften) 19.06.2009 Høringsnotat Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 1. Innledning Den 8. mai 2009 la Finansdepartementet fram et forslag til en ny lov om merverdiavgift,

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Jorunn Troberg 22.12.2009 Jorid Øvrebø Telefon Deres referanse Vår referanse 22077499 2009/993933-3 AV 700 NARF Revisorforeningen Brønnøysundregistrene

Detaljer

Ot.prp nr. 76 ( ) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Ot.prp nr. 76 ( ) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Ot.prp nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Utskriftsdato: 3.2.2018 05:35:11 Status: Gjeldende Dato: 8.5.2009 Nummer: 76 (2008-2009) Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype:

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Kapittel 1. Forskriftens virkeområde. Definisjoner 1-3-1 Forskrift nr. 49 1 1-3-1 Forskrift

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2018 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 6/17, 20. desember 2017 Rettsavdelingen, avgift Endringer knyttet til bergings- og redningsfartøy,

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende

Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende Brosjyre eller bok, 16. januar 2007, oppdatert 30. mars 2009. Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Denne brosjyren er ment å være

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/16, 4. januar 2016 Rettsavdelingen, avgift Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Innhold. forkortelser... kapittel 1 grunnprinsipper og hovedregler...

Innhold. forkortelser... kapittel 1 grunnprinsipper og hovedregler... Innholdsoversikt kapittel 1 grunnprinsipper og hovedregler... kapittel 2 merverdiavgift og inntektsskatt forskjeller og likheter... kapittel 3 transaksjonskravet: omsetning og uttak... kapittel 4 merverdiavgift

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato John Eriksen/Steinar Bergh 21.09.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 76 35 2009/475768 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

En veiledning innen MVA

En veiledning innen MVA En veiledning innen MVA Ref avtalevilkår til arrangør, så er det Arrangørens plikt å sikre at produkter og tjenester til bruker er oppgitt med korrekt mva-sats. Dette er kun et utklipp fra mva-loven og

Detaljer

En oversikt over det norske merverdiavgiftsregelverket for petroleumsvirksomhet tilknyttet norsk kontinentalsokkel

En oversikt over det norske merverdiavgiftsregelverket for petroleumsvirksomhet tilknyttet norsk kontinentalsokkel En oversikt over det norske merverdiavgiftsregelverket for petroleumsvirksomhet tilknyttet norsk kontinentalsokkel Kandidatnummer: 597 Leveringsfrist: 25.4.2013 Antall ord: 14 455 i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansdepartementet, 24. februar 2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Finansdepartementet, 24. februar 2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven mv. Finansdepartementet, 24. februar 2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven mv. Forslag om en forenklet registrerings- og rapporteringsordning (forenklet registreringsordning) for tilbydere

Detaljer

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Skattedirektoratet meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven Omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger er omfattet av merverdiavgiftssystemet

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE JANUAR 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV MOMSREFUSJON AVTALE OM TILBAKEBETALING AV MERVERDIAVGIFT MELLOM UTBYGGER OG KOMMUNE AVTALE OM OVERDRAGELSE

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Prop. 117 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 117 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 117 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske

Detaljer

ole gjems-onstad, tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes og anders b. mikelsen merverdiavgift spørsmål og svar

ole gjems-onstad, tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes og anders b. mikelsen merverdiavgift spørsmål og svar ole gjems-onstad, tor s. kildal, cecilie aasprong dyrnes og anders b. mikelsen merverdiavgift spørsmål og svar Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 7. utgave, 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

forord Sentralskattekontoret for storbedrifter Moss, august 2017 Trude Nyberget (red.)

forord Sentralskattekontoret for storbedrifter Moss, august 2017 Trude Nyberget (red.) [start forord] Forord I 2014 overtok Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ansvaret for veiledning og kontroll av merverdiavgiften i de selskapene som omfattes av manntallet til SFS. Overføringen

Detaljer

Besl. O. nr. 136. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 136. Jf. Innst. O. nr. 120 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 76 (2008 2009)

Besl. O. nr. 136. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 136. Jf. Innst. O. nr. 120 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 76 (2008 2009) Besl. O. nr. 136 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 136 Jf. Innst. O. nr. 120 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 76 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet meldinger Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet Med virkning fra 1. juli 2010 er det innført merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 pst. på inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker,

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj

DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj DET KGL. JUSTIS- OG RUNDSKRIV G-134/89 (Dmst. 530) POLITIDEPARTEMENT Dato: Jnr: 1.9.1989 2587/89 A-JT LA/cdj Mottaker: Skifterettene ENDRINGER I LOV OM MERVERDIAVGIFT OG I LOV OM AVGIFT PÅ INVESTERINGER

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Innst. O. nr. 120. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 120. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 120 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 76 (2008 2009) Innstilling fra finanskomiteen om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Innst. 431 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 117 L ( )

Innst. 431 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 117 L ( ) Innst. 431 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 117 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning

Detaljer

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Statsbudsjettet 2017 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 2/17, 23. januar 2017 Rettsavdelingen, avgift Videreføring av departementets myndighet til å treffe

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet

Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til 1-3-1 Personkjøretøy

Detaljer

HØRING - NY MERVERDIAVGIFTSLOV

HØRING - NY MERVERDIAVGIFTSLOV Akademikerne Dato: 6. august 2007 HØRING - NY MERVERDIAVGIFTSLOV Norges Juristforbund ser nytten av å samle forskriftsstoffet i en alternativt to forskrifter som følger lovens systematikk. De av våre medlemmer

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år.

Oppbevaring av revisjonsdokumentasjon Etter revisorloven 5-5 skal revisor oppbevare revisjonsdokumentasjon i minst ti år. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Oslo, 16.09.2013 Vår ref.: EK Reduksjon oppbevaringskrav utenfor bokføringsloven Finansdepartementet varslet 21. august at det alminnelige

Detaljer

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldinga i Altinn. I tillegg til informasjon om innhaldet i postane

Detaljer

Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) Fastsatt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1-3, 2-1, 2-3, 2-4, 3-11, 3-12, 3-13, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7, 5-2, 5-4, 5-5, 6-2, 6-3,

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

Høringsnotat - Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag Saksnr. 15/3348 29.03.2016 Høringsnotat - Forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Gjeldende rett... 4 2.1 Generelt

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR OVERDRAGER SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR MOTTAKER

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR OVERDRAGER SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR MOTTAKER AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSRETT MELLOM FJORDHUS AS ORG. NR 961 165 288 OVERDRAGER OG SOGNDAL KOMMUNE ORG. NR 936 401 651 MOTTAKER 1. BAKGRUNN Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22.

HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY. Finansdepartementet 22. HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS OMREGISTRERINGSAVGIFT TIL MERVERDIAVGIFT VED OMSETNING MV. AV KJØRETØY Finansdepartementet 22. desember 2006 1 HØRINGSNOTAT OM OMLEGGING FRA DAGENS...1 OMREGISTRERINGSAVGIFT

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt... 17 Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse... 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen

Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt... 17 Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse... 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen Innholdsoversikt kapittel 1 oversikt.............................................. 17 Ole Gjems-Onstad kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse................. 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Merverdiavgift v UiB

Merverdiavgift v UiB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N 20.04.2015 Merverdiavgift v UiB Knut Are Haveland Agenda Hva er merverdiavgift? Omsetning innenfor og unntatt fra loven Merverdiavgift ved utfakturering Fradragsrett

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer