Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser"

Transkript

1 Forord III Om bruk av boken IV Forkortelser V Vedlegg 989 Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret Forskrift 15. desember 2009 nr til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 991 Sentrale endringer etter Figur-/tabelloversikt 1030 Stikkordregister 1031 Innledning 1 1. Bruk av alminnelig omsetningsavgift i Norge Hovedtrekk i merverdiavgiftssystemet Merverdiavgiftsloven kapittel 1. Lovens virkeområde. Definisjoner Saklig virkeområde Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd annet ledd Geografisk virkeområde Forarbeider Merverdiavgiftsområdet Definisjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd bokstav a Omsetningsbegrepet Generelt «levering av varer og tjenester mot vederlag» Bytte Returemballasje Heving Grensen mot erstatning Ekspropriasjon Premier mv Pant Tilbakelevering av salgspant mv VII

2 Konkurs Fordeling av løsøre i dødsbo Kapitalinnskudd mv Opphør av sameie mv Grensen mot kostnadsdeling, utgiftsrefusjon mv Anleggsbidrag mv Offentlige tilskudd mv Tilskudd mv. forskningstjenester, tilskudd mellom private første ledd bokstav b Varebegrepet første ledd bokstav c Tjenestebegrepet første ledd bokstav d Avgiftssubjekt første ledd bokstav e Utgående merverdiavgift første ledd bokstav f Inngående merverdiavgift første ledd bokstav g Unntak fra loven første ledd bokstav h Fritak for merverdiavgift første ledd bokstav i Fjernleverbare tjenester første ledd bokstav j Elektroniske tjenester første ledd bokstav k Offentlig virksomhet første ledd bokstav l Spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs annet ledd Forskriftshjemmel Generelt annet ledd bokstav a Personkjøretøy annet ledd bokstav b Kunstverk, samleobjekter, antikviteter og brukte varer mv annet ledd bokstav c Bagatellmessig verdi annet ledd bokstav d Fartøy og luftfartøy i utenriks fart annet ledd bokstav e Elektroniske tjenester Merverdiavgiftsloven kapittel 2. Registreringsplikt og -rett Registreringsplikt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Registreringsplikt og beløpsgrense Kravet til næringsvirksomhet Næringsdrivende eller ansatt Egnet til å gi overskudd? Omfang og varighet Næringsvirksomhet foreninger, lag o.l Næringsvirksomhet diverse saker Næringsvirksomhet Finansdepartementets avgjørelser Registrering av offentlig virksomhet Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner annet ledd Idrettsarrangementer tredje ledd Tilbydere av elektroniske tjenester fjerde ledd Konkursbo femte ledd Dødsbo sjette ledd Registrering ved representant syvende ledd Valgfri registrering for transportører hjemmehørende i utlandet åttende ledd Forskriftshjemmel VIII

3 En registreringsenhet Forarbeider første ledd Ett avgiftssubjekt annet ledd Særskilt registrering tredje ledd Fellesregistrering Fellesregistrering eierforholdene Fellesregistrering samarbeidskravet Fellesregistrering enkeltsaker Frivillig registrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Frivillig registrering av utleiere av bygg eller anlegg Utleie til kompensasjonsberettiget bruk annet ledd Frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom tredje ledd Frivillig registrering av skogsveiforeninger fjerde ledd Frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg femte ledd Frivillig registrering av baneanlegg sjette ledd Forskriftshjemmel Forhåndsregistrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om forhåndsregistrering annet ledd Forskriftshjemmel Lottfiske Forarbeider Registrering av lottfiske Merverdiavgiftsloven kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel Varer og tjenester Forarbeider første ledd Avgiftsplikt på omsetning av varer og tjenester annet ledd Omsetning av varer i kommisjon tredje ledd Omsetning av elektroniske tjenester ved bruk av formidler fjerde ledd Tjenester omsatt eller formidlet ved elektroniske tjenester Helsetjenester mv Forarbeider første ledd Helsetjenester mv annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i helsetjenester tredje ledd Formidling og utleie av arbeidskraft fjerde ledd Utleie av utstyr mv femte ledd Tanntekniske produkter sjette ledd Ambulansetjenester Alternativ behandling Forarbeider første ledd Alternativ behandling annet ledd 3-2 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende IX

4 Sosiale tjenester mv Forarbeider første ledd Omsetning og formidling av sosiale tjenester annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i sosiale tjenester tredje ledd Utleie av arbeidskraft fjerde ledd Drift av trygghetsalarmer Undervisningstjenester mv Forarbeider første ledd Omsetning og formidling av undervisningstjenester annet ledd Varer og tjenester som naturlig ledd i undervisningstjenester tredje ledd Utleie av arbeidskraft som utfører undervisning fjerde ledd Servering fra elev- og studentkantiner Finansielle tjenester Forarbeider Generelt om unntaket for finansielle tjenester Nærmere om formidling av finansielle tjenester bokstav a Forsikringstjenester bokstav b Finansieringstjenester bokstav c Utføring av betalingsoppdrag bokstav d Omsetning av gyldige betalingsmidler bokstav e Omsetning av finansielle instrumenter og lignende bokstav f Forvaltning av verdipapirfond bokstav g Forvaltning av investeringsselskap Nærmere om tilknyttede tjenester Nærmere om tjenester levert fra underleverandører Nærmere om enkelte tjenester/tjenesteytere Kunst og kultur mv Forarbeider Innledning første ledd Adgang til kulturarrangementer annet ledd Kunstnerisk fremføring av åndsverk tredje ledd Omvisningstjenester fjerde ledd Kunstverk og opphavsrett til litterære og kunstneriske verk Unntak for omsetning av kunstverk Omsetning av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk Omsetning ved mellommann femte ledd Formidling av kunstverk for opphavsmannen sjette ledd Bytte av kunstverk mellom offentlige museer og kunstsamlinger Idrett mv Forarbeider første ledd Adgang til enkeltstående idrettsarrangementer annet ledd Rett til å utøve idrettsaktiviteter Offentlig myndighetsutøvelse mv Forarbeider første ledd Offentlig myndighetsutøvelse annet ledd Etablering og drift av offentlige servicekontorer tredje ledd Tvangssalg ved medhjelper Tjenester innen staten Forarbeider Bakgrunnen for unntaket Nærmere om unntaket for tjenester innen staten X

5 Fast eiendom Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom annet ledd Avgiftspliktig omsetning av rettigheter til fast eiendom Bokstav a Utleie av rom mv. og lokaler som nevnt i 5-5 første og annet ledd mv Bokstav b Utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering Bokstav c Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet Bokstav d Rett til å disponere plass for reklame Bokstav e Utleie av oppbevaringsbokser Bokstav f Trær og avling på rot når omsetningen skjer uavhengig av grunnen Bokstav g Rett til å ta ut jord, stein og andre produkter av grunnen Bokstav h Rett til jakt og fiske Bokstav i Rett til å disponere lufthavn for luftfartøy og jernbanenett til transport Rett til å disponere lufthavn for luftfartøy Rett til jernbanenett til transport Bokstav j Rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter e.l Bokstav k Frivillig registrert utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom Bokstav l Utleie av lokaler i idrettsanlegg tredje ledd Forskriftshjemmel Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Innledning første ledd Særskilt varesalg mv annet ledd Omsetning fra kommisjonær tredje ledd Begrenset kiosksalg og servering fjerde ledd Interne fellesoppgaver femte ledd Forskriftshjemmel Ideelle organisasjoner og foreninger Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Medlemskontingenter annet ledd Interne fellesoppgaver tredje ledd Forskriftshjemmel Lotteritjenester Forarbeider Generelt om unntaket Agenter/formidlere Lotterientreprenører Andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag Seremonielle tjenester Forarbeider Seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser XI

6 Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag Forarbeider Forvaltningstjenester fra boligbyggelag Tjenester som medlem av styre mv Forarbeider Unntak for tjenester som medlem av styre mv Frimerker, sedler og mynter Forarbeider Omsetning av frimerker, sedler og mynter Varer brukt privat mv Forarbeider Omsetning av varer brukt privat mv Sletting av klimakvoter Forarbeider Nærmere om unntaket Varer Forarbeider første ledd Avgiftsplikt ved uttak av varer annet ledd Vilkår om fradragsrett ved anskaffelsen Tjenester Forarbeider første ledd Avgiftsplikten ved uttak av tjenester annet ledd Særskilte formål og byggearbeider mv Særlige formål Forarbeider Uttak til særlige formål i virksomheten Motorkjøretøy Forarbeider Bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn Varer og tjenester til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy Forarbeider Uttak til vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy Oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Forarbeider Avgiftsplikten ved oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Tilsvarende unntak som ved omsetning Forarbeider Unntak for uttak tilsvarende som ved omsetning Offentlig virksomhet Forarbeider Unntaket for visse offentlige virksomheters uttak av varer og tjenester Enkeltsaker etter tidligere lov Varer Forarbeider Avgiftsplikten ved innførsel av varer XII

7 Tjenester Forarbeider Generelt om første til tredje ledd Kjøp av fjernleverbare tjenester fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet fjerde og femte ledd Elektroniske tjenester Merverdiavgiftsloven kapittel 4. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift Hovedregel Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget er vederlaget første ledd forts. Sammensatte ytelser. Hovedytelseslæren annet ledd Hva som ikke anses som del av vederlaget Hva inngår i beregningsgrunnlaget Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Kostnader som skal med i beregningsgrunnlaget første ledd Alle kostnader ved oppfyllelsen første ledd bokstav a til c Særskilt angitte omkostninger som skal medtas i beregningsgrunnlaget annet ledd Rabatter og lignende tredje ledd Forskriftshjemmel Byttehandel mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Beregningsgrunnlaget ved byttehandel mv annet ledd Forskriftshjemmel Interessefellesskap Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved interessefellesskap Forskriftshjemmel Videresalg av brukte varer mv. enkeltstående kjøp og salg Forarbeider første ledd Avansesystemet ved enkeltstående kjøp og salg annet ledd Egne innførte kunstverk, samleobjekter og antikviteter tredje ledd Innkjøpspris overstiger salgspris Særlig om auksjon Videresalg av brukte varer mv. samlet kjøp og salg Forarbeider Avansesystemet ved samlet kjøp og salg Tap på utestående fordringer og heving Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XIII

8 første ledd Tap på utestående fordringer annet ledd Heving av kjøp eller salg tredje ledd Forskriftshjemmel Forenklet beregningsgrunnlag (opph.) Hovedregel Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Den alminnelige omsetningsverdi annet ledd Forskriftshjemmel Brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter Forarbeider Avansesystemet kan også benyttes ved uttak Varer Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget annet ledd Kunstverk, samleobjekter og antikviteter tredje ledd Tanntekniske produkter fjerde ledd Gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeiding eller reparasjon Tjenester Forarbeider første ledd Beregningsgrunnlaget er vederlaget annet ledd Omregning til norske kroner Merverdiavgiftsloven kapittel 5. Merverdiavgiftssatsene og områdene for disse Alminnelig og redusert sats Forarbeider Generelt om første ledd Alminnelig sats annet ledd Redusert sats Næringsmidler Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Omsetning mv. av næringsmidler. Forholdet til serveringstjenester Redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler Serveringstjenester Innførsel av næringsmidler Bedriftskantiner annet ledd Begrepet næringsmiddel Generelt Råvarer og innsatsvarer Kombinerte varer Kostnader ved oppfyllelsen av avtalen XIV

9 tredje ledd Varer som ikke anses som næringsmidler Legemidler Tobakksvarer Alkoholholdige drikkevarer Vann fra vannverk fjerde ledd Forskriftshjemmel Persontransport mv Forarbeider Generelt om Persontransporttjenester avgrensninger Formidling av persontransporttjenester Transport av kjøretøy på fartøy Forarbeider første ledd Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer annet ledd Innenlands veisamband tredje ledd Forskriftshjemmel Romutleie i hotellvirksomhet mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Utleie av rom i hotellvirksomhet mv annet ledd Utleie av lokaler til konferanser og møter mv tredje ledd Varer og tjenester som utgjør et naturlig ledd i utleien fjerde ledd Formidling av romutleie mv femte ledd Forskriftshjemmel Kinoforestillinger Forarbeider Generelt om Kringkastingsavgiften Forarbeider Generelt om Råfisk Forarbeider Generelt om Omsetning av råfisk Råfisk Omsetning i første hånd Fiskere Annen omsetning Museer mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen Fornøyelsesparker mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen XV

10 Idrettsarrangementer mv Forarbeider Generelt om Avgrensning av området for den reduserte satsen Formidling Merverdiavgiftsloven kapittel 6. Fritak for merverdiavgift Aviser Forarbeider Generelt om fritaket for aviser Enkeltsaker Tidsskrift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om fritaket for tidsskrifter første ledd Tidsskrifter til faste abonnenter eller foreningsmedlemmer Tidsskrift definisjon Abonnements- og foreningstidsskrifter Utenlandske tidsskrifter annet ledd Politiske, litterære og religiøse tidsskrifter Levering fra trykkeri Utgivers meldeplikt Eldre årganger og enkelthefter Enkeltsaker Bøker Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om fritaket for bøker første og fjerde ledd Den nærmere avgrensing av bokfritaket Definisjon av bok og avgrensing mot annen omsetning Unntakene i FMVA annet ledd Felles vareenhet tredje ledd Levering fra trykkeri Andre publikasjoner Forarbeider første ledd Hvilke publikasjoner som omfattes av fritaket for trykkeriutgifter annet ledd Utgivers omsetning av gatemagasin til vanskeligstilte Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Kjøretøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XVI

11 6-6.2 Generelt første ledd Kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift annet ledd Omsetning av brukte kjøretøyer Hvilke kjøretøyer som omfattes av fritaket Den nærmere avgrensing av fritaket Tjenester som gjelder offentlig vei (opph.) Tjenester som gjelder baneanlegg (opph.) Fartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning av fartøy mv annet ledd Bygging og reparasjon mv. av fartøy tredje ledd Berging av fartøy uført fra fartøy fjerde ledd Utleie av fartøy femte ledd Forskriftshjemmel Luftfartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning og utleie av luftfartøy Omsetning av luftfartøy mv Utleie av luftfartøy annet ledd Bygging og reparasjon mv. av luftfartøy tredje ledd Berging av luftfartøy utført fra fartøy fjerde ledd Omsetning av flysimulator til bruk i sivil luftfart Plattformer, rørledninger mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Omsetning og utleie av plattformer annet ledd Bygging, reparasjon mv. av plattformer tredje ledd Berging av plattform utført fra fartøy fjerde ledd Rørledninger og tilhørende landanlegg Oppføring av ambassadebygg Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Internasjonale militære styrker og kommandoenheter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Overdragelse av virksomhet Forarbeider Generelt om overdragelse av virksomhet Vilkår Enkeltsaker XVII

12 Biologisk materiale Forarbeider Omsetning av biologisk materiale Begravelsestjenester Forarbeider Omsetning av begravelsestjenester Tilsvarende fritak som ved omsetning Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Uttak Bedriftskantiner mv Forarbeider Uttak av varer og tjenester til bedriftskantine Veldedige formål mv Forarbeider første ledd Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag annet ledd Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon Primærnæringer Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer Uttak av foredlet skogsvirke allmenninger Utførsel av varer Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om utførsel av varer Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet Levering av varer i Norge Utførsel av tjenester Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om utførsel av tjenester første ledd Levering av tjenester helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Fjernleverbare tjenester, unntatt elektroniske tjenester tredje ledd Elektroniske tjenester Varer som legges inn på tollager Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om XVIII

13 Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer som kjøper videreselger ut av merverdiavgiftsområdet Varer til turister Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om varesalg til turister første ledd Varer omsatt til personer bosatt utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Frist for utførsel m.m tredje ledd Forskriftshjemmel Utsalg på lufthavn ved utreise Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved utreise Utsalg på lufthavn ved ankomst Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved ankomst Transporttjenester Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Direkte transport til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet annet ledd Tilknytningstransport tredje ledd Tjenester som i alminnelighet leveres i forbindelse med transporttjenesten fjerde ledd Rundreiser femte ledd Varetransport sjette ledd Posten Norges AS brevtransport syvende ledd Forskriftshjemmel Legitimasjon Formidlingstjenester Forarbeider Generelt om formidlingsfritaket Varer og tjenester til fartøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Avgiftsfritaket for varer og tjenester til utenlandske fartøy Varer til utenlandske fartøy Tjenester til utenlandske fartøy XIX

14 annet ledd Avgiftsfritaket for varer og tjenester til norske fartøy i utenriks fart Generelt Nærmere om avgiftsfritaket for varer til norske fartøy i utenriks fart Nærmere om avgiftsfritaket for tjenester til norske fartøy i utenriks fart tredje ledd Avgiftsfritaket for omsetning av varer og tjenester til norske spesialfartøyer til bruk i petroleumsvirksomhet til havs fjerde ledd Varer til bruk på fartøy utenfor merverdiavgiftsområdet, men der levering skjer i merverdiavgiftsområdet femte ledd Forskriftshjemmel Varer og tjenester til luftfartøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Varer og tjenester til petroleumsvirksomheten Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt første ledd Fritaket for varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomheten Havområder utenfor merverdiavgiftsområdet Hvilke kjøpergrupper som omfattes av avgiftsfritaket for petroleumsvirksomheten Varer Tjenester annet ledd Tjenester fra baseselskaper tredje ledd Forskriftshjemmel Reklamepublikasjoner på fremmed språk mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Avgiftsfritaket for reklamepublikasjoner på fremmed språk mv Garantireparasjoner Forarbeider Avgiftsfritaket for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver Forskriftsfullmakt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Forskriftsfullmakten Merverdiavgiftsloven kapittel 7. Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel Varer som er fritatt eller unntatt ved omsetning i merverdiavgiftsområdet Forarbeider Avgiftsfritakene ved innførsel XX

15 Varer som det ikke skal beregnes toll av ved innførsel Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om 7-2 Avgiftsfritak ved innførsel med tilsvarende tollfritak første ledd Fritakene i tolloven annet ledd Midlertidig innførsel Fartøy og varer til fartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av fartøy og varer til fartøy mv Luftfartøy og varer til luftfartøy mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første til fjerde ledd første punktum Avgiftsfritak for innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy mv fjerde ledd annet punktum Forskriftshjemmel Plattformer mv Forarbeider Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av plattformer og rørledninger mv Varer som mottas vederlagsfritt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Elektrisk kraft Forarbeider Generelt om Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Merverdiavgiftsloven kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift Hovedregel Forarbeider Generelt om lovens kapittel 8 fradrag for inngående merverdiavgift Hovedregel Relevanskriteriet Frivillig registrerte utleiere av bygg etter merverdiavgiftsloven 2-3 første ledd Sale/lease-back av fast eiendom Tiltaksarbeider mv. ved utbygging av næringseiendom Fradragsretten i idrettssektoren Ansattes reiseutgifter Transaksjonskostnader XXI

16 Sakskostnader Hjemme-pc-ordninger Diverse andre saker til illustrasjon av fradragsrettens relevanskrav Aktsomhetskriteriet Selger ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret Selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men kjøper har kunnskap om at selger ikke vil eller kan innbetale utgående avgift Selger fakturerer feilaktig avgiftsfri overdragelse av virksomhet med merverdiavgift Foreldelse av krav på merverdiavgift tilbake i tid Fradragsretten for virksomhet som drives i fellesskap (sameie mv.) Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om delvis fradragsrett for inngående merverdiavgift første ledd første punktum Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet første ledd annet punktum Fradragsrett for anskaffelser til bruk innenfor avgiftssubjektets samlede omsetning annet ledd Fradragsrett for offentlig virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov tredje ledd Fradragsrett for fellesanskaffelser hvor avgiftspliktig omsetning er ubetydelig i forhold til samlet omsetning fjerde ledd Fradragsrett for fellesanskaffelser hvor ikke-avgiftspliktig omsetning er ubetydelig i forhold til samlet omsetning femte ledd Forskriftsbestemmelser om fordeling av inngående merverdiavgift Hva skal regnes med til omsetning i FMVA 8-2-2? Andre begrensninger i fradragsretten Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om andre begrensninger i fradragsretten første ledd bokstav a og b Servering og leie av selskapslokaler i forbindelse med servering første ledd bokstav c Kunst og antikviteter første ledd bokstav d Kost og naturalavlønning første ledd bokstav e Representasjon første ledd bokstav f Gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed første ledd bokstav g Fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål annet ledd Varer til bruk for luftfartøy eller fartøy på minst 15 meter i utenriks fart tredje ledd første punktum Fradragsrett for fast eiendom i tilknytning til primærnæringene tredje ledd annet punktum Forskriftshjemmel Personkjøretøy Forarbeider første ledd første punktum Fradragsretten for personkjøretøy første ledd annet punktum Fradragsrett for personkjøretøy ved nærmere bestemt bruk annet ledd Forskriftshjemmel XXII

17 Varer og tjenester av samme art som omsettes i virksomheten Forarbeider Generelt om 8-5 Fradrag for inngående avgift på varer av samme art som omsettes i virksomheten Anskaffelser foretatt før registrering Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd første og annet punktum Tilbakegående avgiftsoppgjør Tilbakegående avgiftsoppgjør Frivillig registrerte første ledd tredje punktum Treårsfristen gjelder ikke for kapitalvaren fast eiendom annet ledd Forskriftshjemmel Fradragsrett ved konkurs og skifte av insolvent dødsbo Forarbeider første ledd Fradragsrett ved konkurs annet ledd Fradragsretten for insolvente dødsboer Betaling via bank som vilkår for fradrag for inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Fradragsrett ved betaling via bank annet ledd Fradragsføring i en termin før betaling skjer tredje ledd Unntak fra vilkåret om betaling via bank fjerde ledd Forskriftshjemmel Merverdiavgiftsloven kapittel 9. Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift Justering eller tilbakeføring av inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Oversikt over bestemmelsen Generelt om justeringsreglene. Virkeområde i tid mv Rettslig plassering; forholdet til uttak og de alminnelige fradragsreglene annet ledd bokstav a Begrepet kapitalvare; maskiner mv annet ledd bokstav b Begrepet kapitalvare; byggetiltak Registrering og dokumentasjon knyttet til anskaffelse og bruk Registrering av anskaffelsen Registrering av bruken fjerde ledd Hva regnes som inngående avgift ved byggetiltak? Når inngående merverdiavgift skal justeres Forarbeider Oversikt over bestemmelsen første ledd Bruksendringer første ledd forts. Bruksendringer særlig om byggetiltak annet ledd Omsetning av andre driftsmidler enn byggetiltak tredje ledd Overdragelse av byggetiltak fjerde ledd Virksomhetsoverdragelse femte ledd Forholdet mellom justering og uttak XXIII

18 Overføring av retten og plikten til å justere inngående merverdiavgift Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Overføring av retten og plikten til å justere annet ledd Skjæringspunktet for overdragers og mottakers justeringsforpliktelse Justeringsperioden Forarbeider første ledd Justeringsperioden for maskiner o.a. driftsmidler annet ledd Justeringsperioden for byggetiltak generelt annet ledd forts. Når anses et byggetiltak fullført? tredje ledd Justering ved gjenopptakelse av avgiftspliktig virksomhet Beregning av justeringsbeløpet mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Gjenstand for justering annet ledd Årlig justering ved bruksendringer annet ledd forts. Samlet justering ved overdragelse og opphør tredje ledd Bagatellgrense ved endret bruk fjerde ledd Delvis justering ved endring av del av kapitalvare femte ledd Innberetning av justeringsbeløpet Salg mv. av personkjøretøy Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Tilbakeføring av inngående avgift på personkjøretøy Salg mv. av fast eiendom før fullføring Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Tilbakeføring av inngående avgift vedrørende fast eiendom annet og tredje ledd Overføring av tilbakeføringsplikten Salg mv. av bygg og anlegg fullført før 1. januar 2008 (opph.) Forskriftsfullmakt Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Forskriftsfullmakt Merverdiavgiftsloven kapittel 10. Refusjon av merverdiavgift Næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter XXIV

19 Generelt om første ledd Nærmere om refusjonsordningen Omfanget av og begrensninger i refusjonsordningen Søknaden Refusjon ved anskaffelse av tjenester Refusjon ved anskaffelse av varer Enkeltsaker annet ledd Tilbydere av elektroniske tjenester tredje ledd Utenlandske transportører fjerde ledd Varer og tjenester for omsetning femte ledd Forskriftshjemmel Fremmede lands ambassader og konsulater Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om refusjonsordningen annet ledd Forskriftshjemmel Internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om Nærmere om de ulike refusjonsordningene Søknadsprosedyren og dokumentasjonsplikt Nødhjelpsaksjoner Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om refusjonsordningen annet ledd Forskriftshjemmel Varer til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet (opph.) Lottfiskere Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Generelt om ordningen annet ledd Forskriftshjemmel Varer som gjenutføres eller er feildeklarert Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter Generelt om første ledd Omfanget annet ledd Vilkår Varer som innføres midlertidig delvis refusjon Forarbeider Refusjon av avgift betalt ved midlertidig innførsel av varer Refusjon til avgiftssubjekter Forarbeider Refusjon av merverdiavgift betalt ved innførsel av varer XXV

20 Merverdiavgiftsloven kapittel 11. Beregning og betaling av merverdiavgift Omsetning og uttak Forarbeider første ledd Avgiftssubjektet skal beregne og betale avgiften annet ledd Mottakere av klimakvoter tredje ledd Representantens ansvar fjerde ledd Forskriftshjemmel Innførsel av varer Forarbeider Ansvar for beregning og betaling av avgift ved innførsel av varer Innførsel av tjenester Forarbeider første ledd Innførsel av tjenester annet ledd Innførsel av elektroniske tjenester Beløp uriktig oppgitt som merverdiavgift Forarbeider første og annet ledd Uriktig anført merverdiavgift skal innbetales tredje ledd Retting annullerer betalingsplikten Utbetaling av inngående merverdiavgift Forarbeider første ledd Inngående avgift overstiger utgående avgift annet ledd Manglende utbetaling innen neste avgiftstermin Utbetaling ved forlis mv Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Utbetaling ved forlis, større redskapstap mv annet ledd Forskriftshjemmel Merverdiavgiftsloven kapittel 12. Avgiftsmyndighetene Avgiftsmyndigheter i første instans Forarbeider Organene for avgiftsforvaltningen i første instans Skattekontoret Tollregionen Sentrale avgiftsmyndigheter Forarbeider og forskrifter Forarbeider Forskrifter første ledd Sentrale avgiftsmyndigheter Skattedirektoratet Toll- og avgiftsdirektoratet Klagenemnda for merverdiavgift annet ledd Finansdepartementet XXVI

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Merverdiavgift i gravferdsbransjen Merverdiavgift i gravferdsbransjen HSH kurs, 22. oktober 2010 Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: S. 2: Lovbestemmelser S. 3: Avgiftssatser S. 4: Merverdiavgift ved

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2012 Rundskriv nr. 3/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (H) OG PERFLUOR- KARBONER (P) 2004 Rundskriv nr. 7/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe F-10, avgiftskode Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2004 Rundskriv nr. 1/2004 Mo Tollvesenets Inngående håndbok gruppe M-4, avgiftskode EM Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer