Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk?"

Transkript

1 Hva skal til for å ta det nye sykehuset i bruk? «Håndbok for klinisk ibruktakelse fase 1(KIB 1) og mellomfasen før KIB 2» Versjon Rev: Beskrivelse: Godkjent: Dato: 1.0 Til høring i programeiermøte og arbeidsutvalg SØ Arbeidsutvalg SØ

2 Innledning Mål for ferdigstillelse og ibruktakelse Ivaretakelse av Helse, Miljø og Sikkerhet Aktiviteter før ibruktakelse Testperiode Validering Eierskifte fase Hva er eierskifte Hvilke arealer omfattes av eierskifte Utstyr og møbler Adkomst til bygget og adgangskort Teknisk anlegg(entrepriser) ferdig til KIB IKT systemer Ibruktakelsesfasen Opplæring Flytting Klinisk ibruktakelse (KIB) fase Oversikt over kliniske funksjonsområder i KIB Akuttberedskap i KIB 1 og mellomfasen til KIB Oversikt over støttefunksjoner Kjøkkentjeneste for KIB Kiosk Renhold Servicemedarbeider Vareforsyning og avfallshåndtering Postrutiner Teknisk drift Hvordan håndtere byggeaktiviteter etter KIB Driftsråd Vakthold/ resepsjon Driftssentral Spesielle funksjoner Laboratoriet Sterilsentralen Sykehusapoteket (SA) KIB Vedlegg

3 1. Innledning Dette dokumentet er ment som en orientering til alle i Sykehuset Østfold (SØ) for å sikre felles forståelse av hva som skjer i sluttfasen av det å bygge nytt sykehus. Dokumentet skal beskrive retningslinjer og føringer som er lagt til grunn for sluttfasen og hvilket ansvar og fullmakt som er gitt de ulike aktørene som er involvert. Dokumentet beskriver hva klinisk ibruktakelse første fase (KIB 1) innebærer. Det skal beskrive mål, aktiviteter og aktører som blir involvert. Dokumentet skal beskrive hva som skjer i mellomperioden mellom de to eierskiftene. Hva skjer før og etter SØ har overtatt deler av nytt bygg og har pasientbehandling der. Det skal beskrives hvordan perioden der SØ har pasientbehandling i noen områder av bygget samkjøres med at Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) har ansvar for de andre områdene i bygget som fortsatt ikke er ferdig testet og overlevert SØ for drift. Hensikten er å samle informasjon fra ulike rapporter i ett dokument. Modellen under viser hele prosessen fra forprosjekt til ferdigstillelse. Dette dokumentet beskriver de siste aktivitetene som må gjennomføres før full klinisk drift i nytt sykehusbygg. Definisjoner Integrerte systemtester Byggtekniske tester Virksomhetsrelaterte tjenestetester Eierskifte Ibruktakelse Klinisk ibruktakelse (KIB) Dette er en samlebetegnelse på et sett med tester som gjennomføres i sluttfasen for å verifisere leveranse og se at funksjon i det nye sykehuset er som bestilt. Skal dokumentere at alt teknisk virker sammen. Nærmere definert i Plan for integrerte systemtester. Dette er test av de tekniske hovedsystemene og den tekniske infrastrukturen. Omfatter systemer som brannvarsling, rømning, sikkerhetsanlegg, strømforsyning, varme- og kjøleforsyning etc. Kan være både rom, funksjonsområder og hele bygningsavsnitt. Dette er test av systemer, utstyr og funksjoner som er relatert til klinisk virksomhet. Omfatter test av rom (behandlingsrom, røntgenrom etc.) eller test av områder (psykisk helsevern døgndrift, dialyse dagbehandling, øre-nese-hals poliklinikk osv.). Godkjente virksomhetsrelaterte tjenestetester gir grunnlag for at det kan utføres eierskifte. Dette gjelder for arealer, systemer, utstyr og skal sikre SØ ibruktakelse. Eierskifte er den formelle handlingen som dokumenterer og bekrefter at prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) som byggherreorganisasjon overleverer eierskap for arealer, utstyr og funksjoner til SØ. Dette inkluderer også overordnet driftsansvar for tekniske anlegg og IKT. Eierskifte vil skje i to faser, eierskifte 1 og eierskifte 2. Ibruktakelse skjer på det tidspunkt hvor SØ mottar leveransen fra PNØ. SØ tar bygget i bruk og forbereder ordinær drift. Klinisk ibruktakelse er det tidspunkt hvor SØ iverksetter klinisk drift. Pasientbehandlingen starter i bygget. Dette er delt i to faser KIB 1og KIB 2. 3

4 2. Mål for ferdigstillelse og ibruktakelse Et overordnet mål for prosjektet er at nytt sykehus skal overleveres fra PNØ til SØ uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift, ref. Sentralt styringsdokument. Målet er å sette SØ i stand til å overta, flytte og ta i bruk ny bygningsmasse ved å: sikre at organisatoriske løsninger er tilpasset funksjonsløsninger, tekniske løsninger og anskaffelser som følger at nytt sykehus. bidra til å finne de beste løsninger for framtidsrettet pasientbehandling sikre tidlig planlegging og konkrete planer for innflytting, opplæring og utprøving av ny bygningsmasse Ivaretakelse av Helse, Miljø og Sikkerhet Flytting, nye lokaler, ny teknologi, nye arbeidsprosesser og logistikk stiller krav til informasjon, opplæring og tilpasning av rutiner og prosedyrer for medarbeidere og ledere. Lovkrav og interne krav til Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og inkluderende arbeidsliv (IA) skal ivaretas på Kalnes og andre lokasjoner i Østfold. Risikoforhold må håndteres gjennom risikovurderinger og tiltak. Lovkrav og sykehusets egen EK-prosedyre F/8-25 stiller krav til at det ved omstilling, skal gjennomføres risikovurdering av mulige konsekvenser for arbeidsmiljø før omstilling iverksettes. EKprosedyre F/8-09 beskriver modellen for risikovurdering knyttet til HMS. 3. Aktiviteter før ibruktakelse Det er vedtatt å dele klinisk ibruktakelse i 2 faser. KIB1 starter opp 4. mai 2015 og KIB 2 starter 2. november Det er lagt vekt på at pasientgruppene som flytter til Kalnes i KIB 1 ikke er kritisk avhengige av byggets tekniske støttefunksjoner, og at det derfor vil være mulig å kombinere denne type virksomhet med begrensede, planlagte og koordinerte stopp og utfall av enkelte tekniske systemer som skyldes behov for testing, innreguleringer, feilrettinger eller annet. Ved å sette enkelte utvalgte funksjonsområder i tidlig klinisk drift, vil SØ og PNØ kunne høste verdifull erfaring fra bruk av det nye sykehuset, slik at feil kan lukes ut og behov for små tilpasninger kan håndteres før hovedinnflyttingen 2. november Testperiode I pperioden fra 2. januar 2015 og frem til påske vil det foregå omfattende testing av bygg, tekniske installasjoner, IKT og utstyr i hele sykehuskomplekset. Testene skal være gjennomført 6 uker før KIB 1. 4

5 Tidslinje for integrerte systemtester Ansvar for integrerte systemtester og virksomhetsrelaterte tjenestetester er prosjekt nytt Østfoldsykehus (PNØ). De skal planlegge og legge til rette for gjennomføring av testene. SØ skal delta aktivt, utarbeide scenarier og delta i evaluering av testresultatene. Det skal gjennomføres virksomhetsrelaterte tester der formålet er å simulere ordinær drift. De ansatte skal operere aktuelle systemer og bekrefte at opplæring, driftsinstrukser, prosedyrer, teknisk infrastruktur og utstyr fungerer i samspill som forutsatt, og at kapasitet, stabilitet og funksjonalitet er tilfredsstillende. SØ har ansvar for å utarbeide scenarier for testene. KIB 1 Et test-case beskriver på en systematisk /kronologisk måte hendelser, hva som forventes som resultat, hvem og hva som er med. Observasjoner/avvik registreres, tiltak må avtales. Kritiske virksomhetsrelaterte tester som skal gjennomføres før eierskifte 1 (KIB1) (uke 11-12): Kjøkken og kjøkken-sløyfa ØNH poliklinikk (representerer poliklinikkene) Psykisk helsevern: o Overfall med utløsning av alarm o Evakuering/brann o Innleggelse av urolig pasient /eventuelt intern overflytting av urolig pasient o ECT-behandling Det vurderes om følgende situasjoner bør virksomhetstestes: Hjertestans Forsvinning Rømning urolig/suicidal pasient i bygningsmassen KIB 2 Forslag til virksomhetsrelaterte tester som skal gjennomføres før eierskifte 2 (KIB-2) (uke 36-37)skal være gjennomført ca 6 uker før full klinisk drift KIB 2. Akuttmottak Operasjon (ortopedi) Fødsler Akutt keisersnitt Intensiv Mottak barn og ungdom somatikk Intensivpost for nyfødt Overvåking Isolat Det kan også vurderes å gjennomføre en litt større beredskapsøvelse som inkluderer nødetatene, før KIB 2. 5

6 Behandling av avvik fra virksomhetstestene skal følge retningslinjene gitt i dokumentet Plan for forberedelse til drift, med Overtakelse, Eierskifte og Ibruktakelse kapittel Validering Med validering menes en prosess der man kontinuerlig evaluerer og dokumenterer samsvar mellom spesifiserte krav og prosjekterte løsninger slik at kvalitet på det som fremstilles/ produseres blir som planlagt. Eventuelle avvik registreres, korrigeres og resultatet dokumenteres på nytt. Produksjonsområdet i Sykehusapoteket og hotlab-området i Nukleærmedisinsk seksjon skal valideres etter regelverk gitt i EU-direktiv, omtalt som EU- GMP. Det er i tillegg besluttet at et utvalg av rom (rene rom og isolater) skal valideres. Områdene må klargjøres for oppstart av validering på et tidligere tidspunkt enn arealene for tidlig klinisk ibruktakelse. Valideringsprosessen forutsetter stabile driftsforhold både på tekniske anlegg samt på romkliniske forhold. PNØ utarbeider plan for valideringsprosessen samt beskrivelse av krav til tekniske systemer og romklima. I tillegg kommer valideringsprosesser i forbindelse med sertifisering/akkreditering på laboratoriene. 4. Eierskifte fase Hva er eierskifte De første arealer, systemer og utstyr vil bli overlevert til SØ Overleveringen skjer i form av et formelt eierskifte der PNØ overdrar ansvaret for drift for deler av bygget til SØ. Dette skjer 4 uker før KIB 1. ( se Plan for forberedelse til drift med Overtakelse, Eierskifte og Ibruktakelse ) SØ har da etter eierskifte 1 ansvar for løpende drift og forvaltning av de overtatte arealene. For å gjøre det første eierskiftet oversiktlig og enkelt for alle parter legges det opp til at: Arealene er sammenhengende og enkle å skille fra det som ikke overtas. De tekniske systemene betjener arealer over hele sykehuset slik at de fleste av disse eierskiftes ikke før i oktober 2015 SØ vil allikevel gjøre driftsoppgavene som kreves for å holde i gang anleggene og systemene som støtter arealene til tidlig klinisk drift. Detaljer tydeliggjøres i egne dokumenter og avtaler. KIB 1 setter krav til driftsstabilitet på tekniske systemer. PNØ har derfor definert at stabil drift for tekniske systemer skal kunne dokumenteres til 7. april 2015 for alle vitale tekniske systemer, slik at det er forsvarlig å starte gradvis klinisk drift. PNØ vil i samarbeid med SØ utarbeide en plan som beskriver prosessene, ansvar og fremdrift i eierskiftene Hvilke arealer omfattes av eierskifte 1 Hele 1. etasje inngår i eierskifte 1, men ikke alle deler av dette utstyres og tas i bruk i KIB1. Den kliniske virksomheten vil foregå i begrensede deler av bygg 08 Behandlingsbyggets og bygg 03 Sengebyggets 1. etasje, samt i hele bygg 04 Psykiatribygget, ref. kap. 5. Støttefunksjonene vil medføre at bygg 01 Servicebygget også blir tatt i bruk. I tillegg vil deler av underetasjen som utgjør garderober, kontorer for byggtekniske - og medisinskteknisk avdelinger bli tatt i bruk av sykehusets medarbeidere. I forbindelse med eierskifte 1 vil også tekniske installasjoner i 5.etg være en del av arealene som SØ har ansvar for. Figurer under viser arealer for eierskifte 1 i U1 og 1. etasje. 6

7 Dette er arealene SØ overtar i etasje 01 Arealer SØ overtar i etasjeu Utstyr og møbler Utstyr og møbler som leveres, begrenses til de arealene som tas ibruk. Det betyr at ikke alle arealene/rommene SØ overtar i eierskifte 1 vil være møblert og utrustet med utstyr fra første dag. Se figurer over som eierskiftes Selv om SØ etter planen overtar arealene i hele nivå 1 i Senge- og Behandlingsbygg i eierskifte 1, vil bare de funksjonene som skal tas ibruk til klinisk virksomhet bli utrustet med møbler og utstyr. Se figur under Adkomst til bygget og adgangskort Adkomst til bygget i periode før KIB 1 og frem til KIB 2 Når det gjelder adkomst for SØ medarbeidere, pasient og pårørende vil parkeringsarealer og gangveier være ferdigstilt. Besøkende og/eller ledsagere skal benytte parkeringsplasser foran bygg 04 psykisk helsevern). Disse parkeringsplassene og adkomsten til hovedinngang ferdigstilles derfor i Medarbeidere kan i tillegg benytte allerede eksisterende parkeringsarealer som er opparbeidet i forbindelse med utbyggingsprosjektet PNØ. I perioden mellom KIB1 og KIB2 vil det fortsatt være mange entreprenører og leverandører på Kalnes. Disse vil i all hovedsak bruke adkomsten i forbindelse med akuttinngangene på nivå 2 i front av Behandlingsbygget (08), eller benytte adkomst via Servicebygget (01) se bilde under. 7

8 Varer til SØ skal leveres i servicegård i underetasje Leverandører av utstyr, PNØ og de som er involvert i testing benytter inngang i akuttmottak 2. etasje Pasienter og sykehusets medarbeidere benytter hovedinngang i 1. etasje Hovedkorridor i underetasjen skal benyttes både til varetransport for SØ og inntransport av utstyr fra PNØ. Adgangskort Alle medarbeidere i SØ må ha ID kort/adgangskort. ID kortene vil bli delt ut til medarbeidere på introduksjonsdag for opplæring. Sykehusservice ved internt servicesenter (IS) vil stå for produksjon av ID kortene 4.5. Teknisk anlegg(entrepriser) ferdig til KIB 1 De byggtekniske anleggene som støtter KIB1-arealer er ferdige og kan tas i bruk. Avfallssug har eierskifte og kan benyttes i KIB 1. Når det gjelder AGV, er det lite hensiktsmessig å ta dette i bruk til KIB1 pga stor trafikk i kulvert og heiser. Det er forslag om en gradvis innfasing av AGV over sommerferien. Rørpostsystemet tas i bruk til KIB IKT systemer Det foreligger egen organisering og overordnet omfangsbeskrivelse som sikrer at IKT systemer og leveranser kommer på plass i forbindelse med nytt østfoldsykehus. IKT systemene inndeles i: administrasjon og logistikk kliniske systemer byggnær IKT og teknologi De fleste nye IKT systemer vil gradvis innføres og mye er på plass til KIB 1 Nye kliniske IKT systemer som kommer på plass til KIB 1 er elektronisk kurve og elektroniske tavler. Nettbrett skal testes i KIB 1 og mange skal ha smarttelefoner som vil være i bruk definert for ulike roller medarbeiderne har i nytt østfoldsykehus. 5. Ibruktakelsesfasen Ibruktakelsesfasen kan beskrives som Sykehuset Østfolds «klargjøringsperiode». Det er perioden fra det er gjennomført eierskifte til klinisk ibruktakelse. Perioden er fordelt på 4 uker april-mai 2015 og 4 uker oktober-november I disse ibruktakelsesperiodene vil SØ ha behov for å koordinere mange aktiviteter som må gjennomføres for å ivareta trygg og sikker klinisk ibruktakelse av SØ Kalnes. 8

9 Flere prosjekter og driftsaktiviteter vil være involvert og koordinert slik at alle brikkene kommer på plass i riktig rekkefølge. Som eksempler kan vi nevne opplæring, flytting, oppfylling av varer og forbruksartikler i alle rom, skap og skuffer. Montering og idriftsettelse av overførbart utstyr (også medisinskteknisk utstyr, IKT utstyr o.l.) Renhold skal utføres, tekniske systemer skal justeres, mat skal spises og fasiliteter benyttes. Mange medarbeidere vil jobbe i arealene for at alt skal være klart til å ta imot pasientene til avtalt tid med KIB 1 og KIB 2. SØ og PNØ skal i perioden også sikre at aktivitetene som utføres av SØ da fortsatt er koordinert med at store deler av bygget fortsatt er byggeplass for byggprosjektet. Ibruktakelsesfasen organiseres som eget prosjekt med eget mandat som sikrer en helhetlig og koordinert fremdriftsplan og med beskrivelse av ansvarsfordeling, rolleavklaring og styringslinje både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasene Opplæring Opplæringsprosjektet har ansvar for å planlegge, koordinere og kvalitetssikre opplæringsprosessene fram mot nytt sykehus. Det er utarbeidet og godkjent overordnet standardisert opplæringsplan som er delt i tre opplæringsområder (obligatorisk standardisert opplæring, seksjonsovergripende og/eller standardisert opplæring samt Fagspesifikk opplæring). Opplæringsplanene inneholder opplæring av nye IKT-systemer, nytt medisinsk teknisk utstyr og nye eller endrede arbeidsprosesser. Opplæringsplaner for alle som skal flytte til Kalnes er beskrevet. Det planlegges en pre- introduksjonsdag og en introduksjonsdag i samarbeid med drift. Obligatorisk standardisert opplæring består av teori, praksis og informasjon. (Ref overordnet opplæringsplan) 5.2. Flytting Flytteprosjektet er ansvarlig for å koordinere alle aktiviteter i flytteprosessen og har det overordnede ansvaret for at flytting til Kalnes foregår kontrollert og effektivt med hensyn til økonomi, ressurser og tid. Det er utarbeidet en struktur for flytteprosessen til Kalnes som omhandler alle aktiviteter, maler og sjekklister som skal benyttes. En strategi for flytteprosessen og ansvarsfordeling mellom flytteprosjektet og drift er beskrevet. Strategien ligger til grunn for hva som skal overflyttes. Med flytting menes; Fysisk overføring av gjenstander som inventar, utstyr, legemidler, medisinsk teknisk utstyr (MTU), IKT-periferiutstyr, biologisk/kjemisk materiell og gasser som skal gjenbrukes i Kalnes. Omfatter ikke flytting av pasienter eller personell. 6. Klinisk ibruktakelse (KIB) fase 1 De som flytter i KIB 1 er beskrevet i dette kapittelet og deles i funksjonsområder og støttefunksjoner Oversikt over kliniske funksjonsområder i KIB 1 Poliklinikkområder: Lokasjon Åpningstid - dager Åpningstid KIB 1 Dialyse, nyrepoliklinikk (flyttes fra Moss) Nevrologisk poliklinikk Øre Nese Hals poliklinikk og høresentral Bildediagnostikk (Mammografi Screening, Nukleærmedisin; PET CT, Spect-CT,, CT pol, MR pol, ultralyd pol, Sengebygg 1. etg (01) Behandlingsbygg 1.etasje (01) Sengebygg 1. etasje (01) Behandlingsbygg 1. etasje (01) mandag onsdag -fredag Tirdag torsdag lørdag kl kl mandag fredag kl mandag fredag kl mandag fredag kl

10 Psykisk helsevern Psykiatribygg Oppstart første pasient Pulje 1: Alderspsykiatrisk Seksjon 3.etasje (03) Psykiatrisk utredning. 3. etasje (03) Ungdomspsykiatrisk seksjon 1. etasje (01) Pulje 2: Sikkerhetsseksjon 1 Underetasje (U1) Sikkerhetsseksjon 2 Underetasje (U1) Psykosebehandling 1 2. etasje (02) Psykosebehandling 2 2. etasje (02) Psykosebehandling 3 2. etasje (02) Affektive lidelser 2. etasje (02) Psykiatrisk akuttmottak (PAM) 1. etasje (01) Psykisk helsevern har også en 10. seksjon som i utgangspunktet ikke skal benyttes i tilknytning til oppstart, men må møbleres og stå klar til bruk Akuttberedskap i KIB 1 og mellomfasen til KIB 2 Akuttberedskapen skal gi bistand til eventuell akutt hjertestans, anafylaktisk sjokk, BT fall, og, eller hjelp til innleggelse av venekanyler Akuttberedskapen på Kalnes i perioden fra KIB til KIB blir som følge: Ukedager personell Klokkeslett: Mandag onsdag - fredag Anestesilege Mandag - fredag anestesisykepleier Denne bemanningen krever at poliklinikkene tilpasser innkalling og behandling av de pasienter som har behov for anestesiberedskap innenfor disse tidspunktene. Utenom disse tider må personalet ringe 113 og benytte akuttprosedyrene i henhold til gjeldende praksis Planlagte(elektive) ECT-behandling i psykisk helsevern overføres til Kalnes slik det er på Veum i dag. Dvs mandag, onsdag og fredag kl Anestesilege og anestesisykepleier er tilstede. Det planlegges at all anestesipersonell (anestestesykepleier og anestesileger) skal rullere mellom Kalnes og Fredrikstad i mellomfasen fra KIB1 til KIB 2. Dette bidrar til at alle blir kjent i bygget og står bedre rustet til KIB 2 Anestesisykepleiere skal være stasjonert i poliklinikkområdet som en midlertidig løsning før KIB Oversikt over støttefunksjoner KIB1 er avhengige av en del støttefunksjoner som kjøkken, logistikk og service tjenester som følgelig også må igangsettes til mai I tillegg vil hovedinngangsområdet med vestibyle, resepsjon og kafeteriaområder på plan 01 bli tatt i bruk på ordinær måte. 10

11 Funksjonsområder - støttefunksjoner Kjøkken Intern service inkl teknisk drift Lokasjon Kafe i Vestibylen - 1. etasje, avdelingskjøkken og anretningskjøkken psykisk helsevern Behandlingsbygg - underetasje Servicebygg - underetasje Oppstartsdato Prestetjenesten Sengebygg - 1.etasje Anestesi Behandlingsbygg - 1.etasje Pasientreiser Varemottak og teknisk sentral Renhold Medisinsk teknisk avdeling Sengebygg - 1. etasje Servicebygg - 1.etasje Behandlingsbygg - underetasje U1 Sengebygg underetasje U1 Sengebygg 03 G - underetasje U Garderober Sengebygg - underetasje U Kiosk I vestibylen 1. etasje I tillegg til ovennevnte støttefunksjoner vil det være enkelte deler av virksomheten som skal gjennomgå en relativt lang og omfattende test- og utsjekksperiode (kalt validering i sykehussammenheng). Dette gjelder følgende avdelinger: Funksjonsområder- støttefunksjoner Lokasjon Oppstart Apoteket Behandlingsbygg 08A - tilvirkning - underetasje U1 - Uke publikumsutsalg - 1.etasje Sterilsentralen Behandlingsbygg 08C Validering fra -validering Senter for laboratoriet - validering underetasje U1 Behandlingsbygg etasje Validering fra Kjøkkentjeneste for KIB 1 Kjøkkentjeneste for KIB 1 består av: kafekjøkken (lokalisert i vestibylen), kjøkkenlager (lokalisert i servicebygget), avdelingskjøkken for psykisk helsevern (lokalisert i underetasjen) og 5 anretningskjøkken i psykisk helsevern og kjøkken i ungsdomspsykiatrisk seksjon. Vareleveringer skal skje via servicegården Kjøkkentjeneste for psykisk helsevern: Måltider blir servert fire ganger daglig Frokost Lunsj Middag Kvelds

12 Anretningskjøkken psykiatri: Et anretningskjøkken dekker to seksjoner. Seksjonene må bestille normalkost, dietter etc i matbestillingsprogrammet Aivo, i samarbeid med anretningsverten. Servise, bestikk etc er klargjort før måltidet. Personell i psykisk helsevern henter og dekker på, rydder og returnerer mat og urent servise til anretningskjøkkenet Kjøkkenpersonale vil klargjøre måltidet til servering. Anretningsverten vasker opp og klargjør til neste måltid. Anretningskjøkkenet er avlåst utenom måltidene. Ungdomspsykiatrisk seksjon skal i all hovedsak ivareta kjøkkenfunksjonen med eget personell. Varmmat/middag tilberedes på samme måte som for øvrige seksjoner innenfor psykisk helsevern.. Det er sykehusservice som står for tilberedning av måltidene. All produksjon er basert på bestillinger gjort i Aivo. Psykisk helsevern er selv ansvarlig for å bestille det de måtte ha behov for av spise og drikke utenom måltidene. (må oppbevares på posten) Kjøkkentjeneste for poliklinikker 1. etasje: Medarbeidere i poliklinikkene må bestille mat ved behov gjennom Aivo. Utlevering skjer formiddag og ettermiddag, mandag til fredag. OBS. Dialyse lørdag. All produsert mat og drikke tillages i kafeen og servicemedarbeideren leverer dette til poliklinikker sammen med rent servise. Retur av urent service etc. hentes av servicemedarbeideren. Kaffe, te, kjeks, saft, bestilles og leveres sammen med andre varer fra servicegården av servicemedarbeideren Kiosk Kiosk vil bli etablert i forbindelse med KIB 1 av ekstern driver. Avtale vil være klart ved årsskifte Renhold Følgende renholdsrutiner er planlagt: Renhold i psykiatri. Renhold utføres på dagtid. Utreisevask eller vask og reing av seng blir ivaretatt av miljøpersonell innenfor psykisk helsevern.. Renhold på lørdag i psykiatrisk akuttmottak. Renhold i poliklinikker Renhold i poliklinikker. Utføres mandag til og med fredag. Renhold av senger/bårer utføres som i dag av poliklinikk personell. Renholds sentral. Her vaskes mopper og kluter. Bestilling av varer til egen avdeling og fellesareal Renhold i fellesarealer Utføres dagtid, mandag til og med søndag i vestibylen. Renhold av garderober og korridor etter frekvens Renhold av kantine og kjøkkenområde etter frekvens 12

13 6.7. Servicemedarbeider Servicemedarbeidere skal utføre sine tjenester etter standardiserte rutiner, avklarte oppgaver og avstemt servicenivå. Servicemedarbeider skal ha oppgaver som i størst mulig grad er tidsfastsatt og kan planlegges. I KIB 1 er ikke AGV tilgjengelig og transport fra servicegården skjer manuelt av servicemedarbeider. Vogner med avfall og urent tøy tas ut av urent lager og transporteres til servicegården. Servicemedarbeidernes ansvar innebærer: Forbruksvarer: o Tøy: o Avfall: o Mat: o Ansvar for påfylling av nærlager, anmodning av varer på de operative forbrukslager, varemottak trinn 2 og påfylling av forbruksvarer. Inkluderer å hente vogner når de ankommer fra servicegården, samt å plassere de samme vognene (med eller uten avfall) i returstasjonen for transport tilbake til servicegården. Ansvar for påfylling av tøynisjer, bestilling av tøy til de operative tøynisjene, varemottak trinn 2; samt ansvarlig for påfylling og bestilling til tøyautomaten hvor varemottak trinn 2 foretas i forbindelse med påfylling av tøyautomaten. I tillegg er de ansvarlig for all håndtering av urent tøy fra desinfeksjonsrom til urent lager. Inkluderer å hente tøyvogner når de ankommer fra servicegården, samt å plassere de samme vognene (med eller uten urent tøy) i returstasjonen for transport tilbake til servicegården. Ansvar for avfallshåndteringene fra desinfeksjonsrom til urent lager. Inkluderer å plassere vogner med avfall i returstasjonen for transport tilbake til servicegården. Ansvar for å ta imot matvognene og frakte disse til avdelingskjøkken/kafekjøkken samt å frakte disse i retur til returstasjon Vareforsyning og avfallshåndtering Alle mottak av varer til Kalnes skjer via servicegården i KIB 1. Her foretas det et førstetrinns varemottak som bekrefter at forsendelsen er mottatt i servicegården, samtidig medfører dette trinnet at endelig bestemmelsessted avdekkes.. Pakker og andre mindre forsendelser vil plasseres på småpakkerommet for videre sampakking til endelig bestemmelsessted. I den perioden AGV ikke benyttes til interntransport er det servicegården som er ansvarlig for transporten til det enkelte bestemmelsessted, det vil si den heisvestibylen som er definert som leveringssted. Servicegården er ansvarlig for mottak av varer, tøy og mat, samt håndtering av avfall i miljøstasjonen og urent tøy som skal returneres vaskeriet. Når det gjelder mat inkluderer servicegårdens ansvar å sørge for lagerhåndtering av tørrvarer, kjøl og frys samt plukking i henhold til de behov som er skapt via Aivo og overført til økonomi og innkjøpssystemet via grensesnitt. Servicegårdens ansatte har ansvar for å frakte varer fra servicegården ut til kliniske avdelinger Mellom KIB1 og KIB2 vil det være sambruk mellom SØ og PNØ i servicegården Postrutiner For enheter som skal flytte til Kalnes, tas den nye postadressen i bruk på flyttetidspunktet (postboks 300, 1718 Grålum) På Kalnes blir det et internt postkontor som distribuerer post ut og inn av Kalnes. Postkontoret er plassert i servicegården. Hovedpostkontoret ligger på Grålum. Det vil etableres til KIB 1 faste kjøreruter mellom Kalnes og Grålum. 13

14 Utgående post: All utgående post skal sendes i rørpost til det interne postkontoret i servicegården som videresender til hovedpostkontoret på Grålum. Eks lab og rtg som må sende ut alle prøvesvar på papir til fastlege eller andre helseforetak pga mangel på applikasjonskvittering i lab data systemet. (dette er en midlertidig løsning) Inngående post: All inngående post sorteres på Grålum, scannes og sendes i elektronisk arbeidsflyt i DIPS eller public 360. Post som må videresendes på papir (spesielt innen psykisk helsevern) vil sendes i henhold til gjeldende rutiner med intern budrute til Kalnes og videresendes i rørpost. Pakker ut og inn av Kalnes Pakker som skal til Kalnes blir sendt med intern budrute og leveres i servicegården som distribuerer dette videre Pakker ut av Kalnes må manuelt bringes til intern postkontor for levering til Grålum for frankering. Scanning Scanning av pasientdokumentasjon til DIPS: Det etableres en oppholdsmappe når pasient ankommer SØ. Når oppholdet er avsluttet må dokumentene sendes med rørpost til internt postkontor for videresending til scanningseksjon på Grålum. 7. Teknisk drift 7.1. Hvordan håndtere byggeaktiviteter etter KIB 1 I en trinnvis Idriftsettelse vil det oppstå behov for å foreta modifiseringer, korreksjoner eller oppgraderinger som påvirker tekniske anlegg og systemer som er satt i ordinær drift. Dette kan påvirke driften ved at det blir behov for å stanse enkelte systemer helt eller delvis i en periode Driftsråd For å sikre koordinering mellom PNØ og SØ skal det opprettes et Teknisk Driftsråd som skal koordinere planlagte tiltak som vil kunne påvirke driften. Både SØ og PNØ skal delta i det Tekniske Driftsrådet som ledes av SØ. Rådet skal bestå av en tverrfaglig teknisk gruppe med faste medlemmer som møtes regelmessig. Rapportering og kommunikasjon Pasientdrift og tekniske utfordringer 7.3. Vakthold/ resepsjon Vaktsentral: Vaktsentralens hovedoppgaver er knyttet til følgende primærområder: Personsikkerheten Brann og evakuering Dør og kameramiljøer PNØ vil sørge for nødvendig bemanning av vaktsentralen i bygge og testperioden (i 2015) fram til Eierskifte 2 ( ). Fra , suppleres bemanningen med ressurser fra SØ for å ivareta den kliniske funksjonen. Dette gjelder særskilt for psykisk helsevern med krav til døgnbemannet vektertjeneste. 14

15 PNØs ansvar: Skallsikring av bygg som ikke er overlevert Utstede ID kort til PNØ ansatte Personsikkerhet Brann og evakuering Dør og kameramiljø SØ ansvar: Overvåking/ sikkerhet vektertjenester: (se på prosedyrer) Betjene pasient og pårørende Utstede ID kort til SØ ansatte og garderobeskap 7.4. Driftssentral Driftssentralen skal overvåke, drifte og kontrollere alle tekniske installasjoner og understøtte kravet til tekniske stabilitet i hele sykehusbygget PNØ vil ivareta nødvendig bemanning (8-16) av driftsentral fram til Eierskifte. I perioden fra oppstart av driftsentralen (våren 2015) skal ressurser fra SØ som on-the-job training inngå i driftsteamet. Omfanget av dette skal i inngå som del av opplæringsplanen. 8. Spesielle funksjoner 8.1. Laboratoriet Det er kartlagt behov for laboratorietjenester for de poliklinikker som flytter i KIB 1. Senter for laboratoriet foreslår følgende rutiner: Nevrologisk poliklinkk: o B-glukose må måles av poliklinikken selv(pasient Nær Analysering) o Øvrig blodprøvetaking anbefales utført ved en av utestasjonene eventuelt samme dag. Dette gjelder også INR som ø-hjelpsanalyse. Ved Dialyse poliklinikk Prøvene tas av personell ved dialysen og sendes til Sarpsborg eller Fredrikstad. Svartiden blir forlenget med transporttiden. Unntaksvis kan blodprøvetaking avtales med laboratoriepersonell som er på Kalnes for blodprøvetaking innen psykisk helsevern. De er tilstede fram til ca kl 11 og prøvene bringes deretter til Sarpsborg/Fredrikstad for analysering. Evt personell tilstede for testing og validering av instrumenter) Det vil bli avsatt et midlertidig areal med nødvendig utstyr for laboratoriepersonell for perioden mai november Sterilsentralen Sterilsentralen i Kalnes vil ikke være operativ til KIB 1. De avdelingene som trenger sterilt utstyr for sin drift må inngå avtaler med sterilsentralen i Fredrikstad. Sterilsentralen på Kalnes vil drive med validering og testing av utstyr, slik at den er klar til eventuell operativ prøvedrift til høsten. 15

16 8.3. Sykehusapoteket (SA) Sykehusapoteket er ikke i drift til KIB 1. Plan for legemiddelhåndtering fra KIB 1 til KIB2 er: o Fra til uke 42 leveres legemidlene fra Fredrikstad til Kalnes i henhold til samme prosedyrer som til Veum i dag o Fra uke 42 og frem til KIB 2 leveres det tilvirkning (cytostatika, TPN og smerte) og legemidler fra SA til alle medisinrom fra Kalnes til Fredrikstad o Publikumsutsalg vil være i Fredrikstad frem til helgen før KIB 2 9. KIB 2 Den somatiske akuttvirksomheten på Kalnes starter opp kl.08 mandag 2. november På dette tidspunktet begynner pasientflyttingen fra Fredrikstad til Kalnes, og vil foregå over to dager. Det er satt ned en prosjektgruppe som jobber med planleggingen av dette. I tillegg er det etablert ressursgrupper med leger, avdelingssjefer og representanter fra kommunene som bidrar i prosessen. Styringsgruppe for prosjektet er Arbeidsutvalget for SØ 2015 som ledes av administrerende direktør. Man planlegger for flytting av inntil 200 pasienter, men jobber med ulike løsninger for at dette antallet skal bli lavere. Det er inngått overordnede avtaler med eksterne samarbeidspartnere som OUS og kommunene i fylket, der målet er å redusere antall innleggelser og overføringer i den aktuelle perioden. Det vil heller ikke være elektiv aktivitet ved sykehuset i uke 44 og 45 med unntak av pasientgrupper som ikke kan vente til etter innflyttingen. Et av teamene i detaljplanen man nå jobber med er hvilken rekkefølge man skal flytte pasientene. Den endelige planen for dette vil foreligge innen utgangen av februar 2015 (ref. Overordnet plan for KIB 2). Nr Milepæl Dato M1 Når prosjektdirektivet er utarbeidet og godkjent av styringsgruppen M2 Når overordnet plan med prinsipper og føringer for hvordan KIB skal gjennomføres er utarbeidet M3 Når avtaler med eksterne samarbeidspartnere i 2015 er inngått M4 Når informasjons- og kommunikasjonsplan er ferdig utarbeidet M5 Når detaljert plan for KIB 2, inkl. plan for risikostyring, er utarbeidet og godkjent M6 Når KIB 2 er iverksatt M7 Når evaluering av KIB 2 er gjennomført Referanser: 1. Samlet plan planlegging av forberedelse til drift, versjon 03, Plan for forberedelse til drift med Overtakelse, Eierskifte og Ibruktakelse verjson 02, Ferdigstillelse prioritering av funksjonsområder for tidlig klinisk drift 4. Forprosjekt nytt østfoldsykehus ( ) 5. overordnet opplæringsplan, versjon 2.0, Flyttestrategi versjon 1.0, Vedlegg: Plassering av fagområder Entrepriseplan 16

17 Vedlegg Plassering av fagområder 17

18 18

19 19

20 Vedlegg entrepriseplan: Entreprisenummer Entreprisenavn (15-Fysio- og ergoterapi) (16-Sykehussenger) (15-Fysio- og ergoterapi) (16-Sykehussenger) 2111 Grunn og fundamenter (inkl U2) 3002 Røranlegg Behandlingsbygg 3003 Røranlegg Sengebygg 3004 Røranlegg Servicebygg 3005 Røranlegg Psykiatribygg 3006 Gass- og trykkluftanlegg 3007 Sprinkleranlegg 3008 Utstyr (vaskemaskiner, oppvaskmaskiner med mer) 3009 Kjøle og fryserom 3201 Termisk Energi 3601 Luftbehandlingsanlegg 4001 Elektriske anlegg 4101 Sykeromskanaler 4201 Høyspentanlegg 4601 Nødstrømsaggregater E5001-B4 E5001-B5 E5001-B5 E5001-B8 E5001-B11 Ur-anlegg TV-program distribusjon Pasient-TV Pasientsignalanlegg Trådløs Trygghetsalarm 5601 SD anlegg og automasjon 6101 Heiser 6291 AGV 6311 Rørpostanlegg 6511 Avfallssug 7001 Veier og plasser 7002 Byggeplan 7003 Utvendig VA anlegg 7004 Utomhusanlegg 7005 SRO Utførelse 7006 Innkjøp av trafikkteknisk utstyr 9340 Varmeskap og inkubator 9410 Kjøl og frys 9420 Sikkerhetskabinett og avtrekkskap 9430 Patologi Pasientløftere 4401A Belysningsutstyr 9533 Takhengte pasientløftere 20

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18

Nytt østfoldsykehus. Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift. Side 1 av 18 Prosjekt: Nytt østfoldsykehus Tittel: Samlet plan - Planlegging av forberedelse til drift 03 Oppdatert for behandling i prosjektstyret og SØ 19.11.12 ØYL NIK DAB 02 Til behandling i prosjektstyret og SØ

Detaljer

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015

Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen 1 / 10. Samlet plan SØ 2015 Dok. ansv.: Utviklingsdir. Helge Stene-Johansen Side: 1 / 10 Samlet plan SØ 2015 Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Adm. dir. SØ 12.02.2014 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus

Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Utstyrsprosjektet prosjekt nytt østfoldsykehus Informasjonsmøte for leverandører 5. mars 2012 Elisabeth Gudmundsen Prosjektsjef utstyr Brukerutstyr hva er det? Medisinsk teknisk utstyr Laboratorieutstyr

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 8 Samlet plan SØ 2015 Til styret Sykehuset Østfold 28.04.14 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS OG FREMDRIFT... 3 1.1 HOVEDAKTIVITETER I PERIODEN... 3 1.2 OPPNÅDDE MILEPÆLER I PERIODEN... 3 1.3 PROSJEKTGRUPPER

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18.

FULLAUTOMATISERING. Kapasitet 2020. Moss Kalnes Forprosjekt. Sengebygg. Sykehuset Østfold. Tekniske somatikk 43 43. Operasjoner 18. FULLAUTOMATISERING Erfaringer fra Sykehuset Østfold 010616, Seksjon automasjon Pål Nilsen, Seksjonsleder Service/varemottak Kapasitet 2020 Sengebygg Sykehuset Østfold Moss Kalnes Forprosjekt Helikopter

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus

Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Agnar Holm, Driftsjef ved Ahus Stor takk til Dorte Hansen fra DH Consult Storkjøkkenrådgivning og til Informasjonsdirektør Anne Beate Hovind ved Nye Ahus for hjelp og bidrag til foredraget. Nytt universitetssykehus

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015

Vedlegg statusrapport. for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 1 / 10 Vedlegg statusrapport for sluttfasen/samlet plan SØ 2015 Til styret SØ Januar 2015 2 / 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLET PLAN FELLES MED PNØ OG SØ... 3 1.1 OVERSIKT OVER DE NÆRMESTE MILEPÆLENE FRA

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Nytt østfoldsykehus - Kalnes Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Areal og kostnader Kalnes Avsnitt Areal BTA Behandlingsbygg 30.055 Sengebygg 38.038 Psykiatribygg 13.267 Servicebygg 3.722

Detaljer

ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ, SØ, SA og SP v10

ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ, SØ, SA og SP v10 ROS 3 for KIB 1,5 og KIB 2 med,, SA og SP v10 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Dato 16.09.15

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5

ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med PNØ og SØ v5 ROS 2 for KIB 1,5 og KIB 2 med og v5 Mål Sikre en trygg overgang mellom utbygging og drift og en robust igangsettelse av prøvedrift operasjon fra 22.09.15 og KIB 2 Dato: 15.06.15 Deltakerliste: Nina Kristiansen

Detaljer

Statusrapport Samlet plan SØ 2015

Statusrapport Samlet plan SØ 2015 1 / 13 Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 15. september 2014 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB 1) PSYKISK HELSEVERN OG DEFINERTE

Detaljer

Oversiktskart Nordbyhagen

Oversiktskart Nordbyhagen Oversiktskart Nordbyhagen S3 S2 S1 FB B = behandlingsbygg BUK = Barne- og ungdomsklinikken FB = Frontbygg S = sengebygg BUK S4 B3 B2 B1 B4 Akutt Funksjon Bygg Etasje A Akuttmottak B4 2 Akutt (Akutt 24)

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Fremtidens helsetjenester

Fremtidens helsetjenester Fremtidens helsetjenester Harald Noddeland Healthworld Oslo, 31.10.2013 1 3D printing av proteser Lab on a chip Pollen vaksiner Velferdsteknologi Robotkirurgi Vitaminer Fremtidens helsetjenester Closed

Detaljer

Blodbanken Sykehuset Østfold

Blodbanken Sykehuset Østfold Transfusjonsmedisin blodbank Sykehuset Østfold Bjørg Kari Bolstad Seksjonsleder / Bioingeniør Blodbanken Sykehuset Østfold Moss Askim Kalnes Sarpsborg Fredrikstad Halden 28,94 stilling som bemanner 5 tappestasjoner

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Org.nr.: Adresse: heretter kalt OUS

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

HURTIGGUIDE TIL KALNES

HURTIGGUIDE TIL KALNES VIKTIGE TELEFONNUMRE Vaktsentral: 69 86 30 00 Sentralbord: 08600 Driftssentral: 68 86 80 10 Brukerstøtte Sykehuspartner (IKT og telefoni): 32 23 53 30 Medisinsk teknisk avdeling: 901 51 961 Internt servicesenter:

Detaljer

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF

Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF UNN Tromsø UNN Harstad UNN Narvik Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tilbyr pasienthotell til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Datastyrt medikamentlogistikk Elektroniske løsninger som understøtter kvalitet i et helhetlig pasientforløp.

Datastyrt medikamentlogistikk Elektroniske løsninger som understøtter kvalitet i et helhetlig pasientforløp. Datastyrt medikamentlogistikk Elektroniske løsninger som understøtter kvalitet i et helhetlig pasientforløp. Kst. avdelingssjef Sissel Hagen, og delprosjektleder Sykehuset Østfold HF 1 Sykehuset Østfold

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Endosepakkede legemidler og elektronisk lagerstyring Helge Ovesen Farmasøyt Sykehusapoteket i Trondheim 1 Disposisjon

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oversiktskart Nordbyhagen

Oversiktskart Nordbyhagen Oversiktskart Nordbyhagen S3 S2 S1 FB B = behandlingsbygg BUK = Barne- og ungdomsklinikken FB = Frontbygg S = sengebygg BUK S4 B3 B2 B1 B4 Akutt Funksjon Bygg Etasje A Akuttmottak B4 2 Akutt (Akutt 24)

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR 311212 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015

SP IKT SØK. SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 SP IKT SØK Sykehuspartner IKT Sykehuset Østfold - Kalnes SØ, PNØ, NØS og SØK. Eller, hvordan bygge IKT på nytt Østfoldsykehus CIO Forum IT-helse, 28. mai 2015 Innhold Transformasjon Fokus Forberedelser

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Nasjonalt topplederprogram Lene Kristine Seland Oslo 03.09.15 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Denne oppgaven har utgangspunkt

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer