ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING INNLEDNING PRESENTASJON AV REGNSKAPET ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER RAPPORTERING AV STATUS PÅ KOMMUNENS PLANARBEID PR VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB RÅLES PRIORITERINGER FOR STAB FOR ØKONOMI OG ORG.UTVIKLING I RESSURSER HØYDEPUNKTER I RÅDMANNENS STAB VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE RÅLES PRIORITERINGER FOR ASMALØY BARNEHAGE I RESSURSER HØYDEPUNKTER I ASMALØY BARNEHAGE VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I RESSURSER HØYDEPUNKTER I BREKKE BARNEHAGE 2014: VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE RÅLES PRIORITERINGER FOR HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE I RESSURSER HØYDEPUNKTER I HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE RÅLES PRIORITERINGER FOR HVU I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: VIRKSOMHET FLOREN SKOLE RÅLES PRIORITERINGER FOR FLOREN SKOLE I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE RÅLES PRIORITERINGER FOR ÅTTEKANTEN SKOLE I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE RÅLES PRIORITERINGER FOR TJENESTER FOR BARN OG UNGE I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN RÅLES PRIORITERINGER FOR OMSORGSTJENESTEN I Utskriftsdato: Side 2 av 92

3 12.2 RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2014: VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE RÅLES PRIORITERINGER FOR TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE I RESSURSER HØYDEPUNKTER FOR VIRKSOMHET NAV HVALER RÅLES PRIORITERINGER FOR NAV HVALER I RESSURSER HØYDEPUNKTER 2014: VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK RÅLES PRIORITERINGER FOR AREAL OG BYGGESAK I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER VIRKSOMHET KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM RÅLES PRIORITERINGER FOR KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER VIRKSOMHET KULTUR OG NÆRING RÅLES PRIORITERINGER FOR KULTUR OG NÆRING I RESSURSER VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I Utskriftsdato: Side 3 av 92

4 1. RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 INNLEDNING Hvaler kommune skal i henhold til vårt nye verdisett være ÅPEN. Dette betyr at verdiene Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping skal stå sentralt i utøvelsen av våre roller som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Vi vil (i tråd med dette) også i år la alle komme til uttrykk uten å sile informasjonen gjennom filtre av ledere eller andre. Årsmeldingen for 2014 har derfor flere forfattere, herunder alle virksomhetsledere som skriver sine respektive deler, med de fordeler og ulemper setter dette sitt preg på dokumentet. Årsmeldingen inneholder fra kapittel 4 og utover virksomhetenes rapportering på måloppnåelse og ressursbruk. Her er malen fra virksomhetsplanene for 2014 benyttet. Rådmannen ser dette som et positivt skritt i retning av kortfattet rapportering på tydelige oppdrag som er politisk bestemt. Vi ønsker på sikt å bli enda bedre på å levere en kort og konsis rapportering og vil fortsette utviklingen av våre rapporteringsrutiner i årene som kommer. Året 2014 har vært det første normalåret etter innføringen av eiendomsskatt. Klagebehandlingen har satt sitt preg på 2014 og det har vært et høyt aktivitetsnivå i de to nemdene for å få unna mest mulig i løpet av året. Omfanget av klagebehandlingen vil dessverre kreve en stor arbeidsinnsats fra både politisk og administrativ side et godt stykke ut i Etter innføringen av eiendomsskatt har de fleste tjenesteområder i 2014 opprettholdt det økonomiske nivået fra Dette er gjort for fortsatt å kunne yte flere og bedre tjenester i samfunnet vårt. Regnskapsresultatet for 2014 viser en forbedring fra tidligere år, spesielt med å ha et mer positivt forhold mellom kostnads- og inntektssiden. Kommunens nøkkeltall på brutto- og netto driftsresultat ligger innenfor anbefalt nivå og man er ikke avhengig å tære på oppsparte midler for å oppnå balanse. Rådmannen ser behovet for å legge et ekstra fokus på oppsparing av midler fremover for å opparbeide en økonomisk buffer. Årene som kommer vil således fortsatt dreie seg om streng prioritering, og kontinuerlig jakt på muligheter for mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Arbeidet med kommunereformen har preget deler av Hvaler kommune har igangsatt en prosess som skal pågå helt frem til våren 2016 i ett tett samarbeid med Fredrikstad kommune og Råde kommune. Året er fullt av ulike former for positive hendelser som er med på å forme Hvaler kommune og Hvalersamfunnet. For å gi et lite bilde av alt som skjer har rådmannen i uprioritert rekkefølge valgt å vise til: Nasjonalparksenteret har sommeren 2014 hatt økt besøksmasse, og bruken av sommerverter og deres tilbud har vært svært vellykket Ferdigstillelse av Østerhaug med innflytting i desember Tilsatt næringsrådgiver fra oktober Påbegynt planarbeid for næringsutvikling og kultur og rullering av kommuneplanens arealdel. Markeringer knyttet til Grunnlovsjubileet, og da spesielt 17. mai. Etablering av frisbeegolfbane ved Hvalerhallen. Sluttføring av arbeidet med plan for folkehelse. Gjennomføring av prosjektet «Barne- og ungdomstråkk» i samarbeid med skoler og barnehager. Ferdigstillelse av rapporten knyttet til fremtidig skolestruktur på Hvaler Regnskapsresultater: Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,21 og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på kr. 0,-. For øvrig viser regnskapet nøkkeltall med et positivt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter) på ca 15,4 millioner kroner og et positivt netto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter resultat finanstransaksjoner) på ca 14,8 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør ca 3,7 prosent av sum driftsinntekter og er godt innfor anbefalt nivå på 1,75 prosent. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak merinntekter på kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med totalt 2,2 millioner kroner, mindreutgift på renter og avdrag med ca 3,5 Utskriftsdato: Side 4 av 92

5 millioner kroner. Årets resultat ble noe bedre enn hva som ble indikert i tertialrapporten pr Der ble det antydet et resultat i balanse på driftsregnskapet. Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor hver virksomhet. Utskriftsdato: Side 5 av 92

6 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår og ikke det året de betales. For detaljer vises det til avlagte regnskap med tilhørende note opplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. Det kommunale regnskapet er 3 delt med: Driftsregnskap I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter og avdrag for vanlige lån som en har gjennom året. Investeringsregnskap I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, samt avdrag på videreformidlingslån og Startlån, alle beløp over ca. kr ,-. Balanseregnskap I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. Driftsregnskapet Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskapet tall i hele kroner Økonomiske oversikt Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter regulert Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter 1) Overføringer med krav til motytelse 2) Rammetilskudd 3) Andre statlige overføringer 4) Andre overføringer Skatt på inntekt og formue 5) Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 6) Sosiale utgifter 7) Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8) Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Utskriftsdato: Side 6 av 92

7 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond 9) Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ) Merinntektene skyldes i hovedsak flere tilknytnings og byggesaksgebyr enn budsjettert. 2) Det store avviket på Overføringer med krav til motytelse skyldes hovedsakelig merinntekter fra staten og andre kommuner innen ressurskrevende brukere, sykefravær og mva-refusjon. Noe av avviket kan også tilskrives ulik regnskapsføring og budsjettering av enkelte inntektsposter som man burde unngått. Kommunen fikk innvilget etterkrav om refusjon for ressurskrevende brukere for tidligere år. 3) Sterk skatteinngang ga store trekk i rammetilskuddet på slutten av året. Det er to måneders etterslep før skattenivå kommer til uttrykk i det inntektsutjevnende tilskuddet som er en del av kommunens rammetilskudd fra staten. 4) Avviket på andre statlige overføringer skyldes lavere aktivitetsnivå enn budsjettert innen flyktningeområdet. 5) Merinntekten på skatt på inntekt og formue kom til uttrykk etter månedsoppgjørene i november og desember. 6) Mindreforbruk på «lønnsutgifter» og «sosiale utgifter» skyldes noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert innen flyktningeområdet og for det meste kjøp av vikartjenester innen omsorgsområdet. Dette gjenspeiler seg i merforbruk innen utgiftsgruppen «kjøp av varer og tjenester». 7) Se over. 8) Avviket på kjøp av varer og tjenester gjelder hovedsakelig kjøp av vikartjenester innen omsorgsområdet. 9) Avviket på avsetninger til bundne fond skyldes primært avsetninger innen selvkostområdene og delvis at man ikke har vært flink nok til å regulere budsjettet etter hvert som tilsagnene om øremerkede midler er mottatt. Mye av inntektene vil bli benyttet senere regnskapsår og måtte dermed fondsavsettes. Dette gjelder spesielt innen barnevern og selvkostområdene. Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner. Driftsresultat Tabell 2 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. tall i hele tusen Sum driftsinntekter Netto driftsresultat % - andel 6,0 8,5-2,1-1,2 6,6 7,0-3,7 0,8 3,1 3,7 Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat ble på positivt med ca 14,8 mill. kroner i 2014 eller 3,7 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskudd, som er knyttet til driften av kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. Et netto driftsresultat på mindre enn 1,75 % betyr i følge Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien, TBU, at kommunene tærer på sine verdier. Utskriftsdato: Side 7 av 92

8 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene -4-6 Som man ser av figuren over ble den økonomiske handlefriheten styrket i 2004, 2005 og 2006 da man lyktes å avsette midler fra driften i kommunen. Denne handlefriheten ble svekket i 2007 og ikke fullt så mye i 2008, mens 2009 og 2010 medførte en styrking av handlefriheten igjen. For 2011 ble handlefriheten betraktelig svekket igjen for så å bli styrket noe i 2012 og ytterligere i 2013 og Fylkesmannen har angitt at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 1,75 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter. Prosentsatsen ble nedjustert fra 3- til 1,75 % fra Investeringsregnskapet Tabell 3 Hovedoversikt investeringsregnskap tall i hele kroner Regnskap 2014 Budsjett 2014 regulert Inntekter Regnskap 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 1) Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 2) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 3) Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag videreformidlingslån Husbanken Utskriftsdato: Side 8 av 92

9 Utlån, videreformidlingslån Husbanken Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum Finansiering Udekket/Udisponert ) Avviket på refusjoner skyldes i hovedsak større refusjonsandel fra Husbanken for boligene på Østerhaug. 2) Avviket skyldes mindre aktivitetsnivå på investeringene enn hva man hadde planlagt for ) Avviket skyldes at man ikke har detaljbudsjettert mva-andelen for hvert investeringstiltak. Som tabellen viser ble det totalt investert for ca 97,6 millioner kroner i Her utgjør merverdiavgiften ca 11,4 millioner kroner som også blir kompensert. Investeringene i ny hovedvannledning til Hvaler og boliger for funksjonshemmede på Østerhaug utgjorde over 65 millioner kroner. Øvrige investeringene gjaldt bl.a. innløsning av festegrunn, rehabilitering av kommunale bygg, utskifting av lastebiler og biler, opptak av Startlån og mindre vann- og avløpsutbedringer. Balanseregnskapet Tabell 4 Balanseregnskap pr tall i hele tusen. EIENDELER Omløpsmidler Kasse/ bank /post Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Langsiktige utlån Utstyr og maskiner Fast eiendom og anlegg Sum anleggsmidler SUM EIENDELER Utskriftsdato: Side 9 av 92

10 Netto lånegjeld (eksl pensjon) som andel av brutto driftsinntekter Årsmelding 2014 GJELD / EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld 1) Sum gjeld Egenkapital Fond Akkumulert mer/mindreforbruk drift Akkumulert mer/mindreforbruk investering Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD / EGENKAPITAL ) Andelen av langsiktig gjeld er høy når man sammenligner seg med grupper av andre kommuner, enten kommunegruppe 1, Østfold eller landet. Dette forklares med at det er få kommuner som har bygd opp sitt vann- og avløpsnett på så kort tid som Hvaler og som har så stor andel gjeld innen selvkostområdene. Siden forutsetningene er så forskjellige fra kommune til kommune, er det heller ikke utarbeidet noen styrende normtall for hvor mye lån en kommune kan ta opp. Hvaler ligger høyt på nøkkeltallene langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter og netto lånegjeld i kr pr innbygger, men vi er også høyt oppe i statistikken over kommunale avgifter som jo også skal betjene mye av gjelden. Lånegjeld Figur 5 Utviklingen av netto lånegjeld Netto lånegjeld Hvaler Østfold Kostragrp. 01 Våler Hobøl Landet u Oslo ,8 69,8 64,1 65,4 62,8 67, ,6 72,1 68,5 60,2 57,7 68, , ,9 61,9 59,8 72, ,7 75,4 69,2 58,2 58, ,1 76,5 69,7 57,4 53,1 74, ,2 74,4 66,3 49,2 49,3 66, ,4 69,5 69,7 43,3 46, Figuren over viser utviklingen av netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 7 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld er synkende med et markant økning siste år. Utskriftsdato: Side 10 av 92

11 Investeringer med ny hovedvannledning til Hvaler og boliger for funksjonshemmede på Østerhaug står for mesteparten av denne økningen. Arbeidskapital og likviditet Tabell 6 Utviklingen av arbeidskapital og likviditet tall i hele tusen. LIKVIDITET Arbeidskapital Arbeidskapitalens driftsdel Likviditetsgrad 1 (reelle korr 1,81 1,82 1,63 omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 2, (reell korr mest 1,59 1,24 1,03 likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Tabellen over viser utviklingen av Hvaler kommunes arbeidskapital de siste tre årene. Ved utgangen av 2014 var arbeidskapitalen på 128,5 millioner kroner og av dette utgjør premieavvik 26,1 millioner kroner. Når man trekker fra bundne fond og ubenyttede lånemidler så sitter man igjen med arbeidskapitalens driftsdel, som altså utgjør knappe 3,2 millioner kroner. Denne burde vært styrket ytterligere, sett opp mot månedlige lønnsutbetalinger på over 10 millioner kroner og forpliktelser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pensjon på dette igjen. Likviditetsgrad 2 ligger innenfor anbefalte nivå, mens likviditetsgrad 1 burde vært styrket for å komme innenfor anbefalt nivå på 2. Likestilling Tabell 7 Utviklingen av kjønnsbalanse og andel deltidsstillinger i 2012, 2013 og Kjønnsbalanse og deltidsstillinger Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Antall ansatte Antall årsverk 92, , ,4 234 % andel kjønn av antall ansatte 28 % 72 % 27 % 73 % 25 % 75 % Antall ansatte i deltidsstillinger % andel i deltidsstillinger 13 % 87 % 14 % 86 % 12 % 88 % Hvaler kommune har arbeidet systematisk fra 2006 for å redusere uønsket deltid. Det foreligger retningslinjer og rutiner for dette arbeidet. Status gjennomgås 2 ganger i året. Tabell 8 Utviklingen av kjønnsbalansen i % på to administrative nivå i 2012, 2013 og Kjønnsbalanse i % to ledernivå Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens ledergruppe Virksomhetsledere Totalt Tabell 9 Utviklingen av kjønnsbalansen i % mellom seksjonene i 2012, 2013 og Utskriftsdato: Side 11 av 92

12 Kjønnsbalanse etter seksjonsnivå Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens stab 54,7 45,3 48,8 51,2 50,0 69,2 Helse og velferd 13,7 86,3 11,2 88,8 10,6 89,4 Oppvekst 24,3 75,7 23,9 76,1 20,4 79,6 Samfunnsutvikling (fra 2014 inneholder Kultur og Næring) 65,5 34,5 64,7 35,3 62,7 37,3 Tabell 10 Kjønnsbalansen i politiske utvalg. Politiske styrer, råd og utvalg M K M K Kommunestyret (17)81% (4)19% (16)76% (5)24% Formannskapet (5)71% (2)29% (4)57% (3)43% Utvalget for samfunnsutvikling (6)86% (1)14% (6)86% (1)14% Utvalget for personrettede tjenester (3)43% (4)57% (1)14% (6)86% Eldrerådet (2)40% (3)60% (3)50% (3)50% Kontrollutvalget (4)80% (1)20% (3)60% (2)40% Klageutvalget (3)100% (0)0% (3)100% (0)0% Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2)40% (3)60% (2)40% (3)60% Tabell 11 Gjennomsnittlig årslønn i alle stillinger tall i hele tusen Menn Kvinner Differanse i menns favør Menn Kvinner Differanse i menns favør % % Gjennomsnittlig årslønn inkluderer alle stillinger som har sentral eller lokal lønnsfastsettelse. Individuell lønnsfastsettelse er også inkludert. Hvaler kommune har lokale lønnstrategi som legges til grunn ved alle lokale lønnsforhandlinger. Utskriftsdato: Side 12 av 92

13 2. ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING Kommunestyret har vedtatt et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune. Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: KS vedtak sektorrammer Utvalgsvedtak virk.rammer ALG samling Kostra-rapportering Kvalitetsrevisjon Beredskapsøvelse Desember Januar Kostra-rapportering Revisjon lønnstrategi Regnskap Økonomi og Plan Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars Forslag Årsmelding Kvalitetstest av utvalgte områder Lokale forhandlinger Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April Tertialrapport ALG samling Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok Tertialrapport Budsjett samtaler August Juli Juni Mai HMS/Vernerunde Arbeidsmiljøsamtale Medarbeider.undersøkelse Budsjettrundskriv Vedtak regnskap ALG-samling Brukerundersøkelse Vedtak årsmelding Kommunestyrets budsjettkonferanse Utskriftsdato: Side 13 av 92

14 3. KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER 3.1 RAPPORTERING AV STATUS PÅ KOMMUNENS PLANARBEID PR Hvaler kommunes planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i 2013 (PS 51/13) og beskriver kommunens samlede planbehov i perioden. Planarbeid som er startet i 2013 og Det rapporteres herunder på progresjon ved utgangen av Prioriterte planer for oppstart 2014: Nr Plannavn Planbeskrivelse Status 1 Områdeplan Skjærhalden Plan og Miljø 2 Strategi for verdiskaping innen nærings- og kulturutvikling Næringsenheten Kulturenheten Plan og Miljø Havneforvaltning 3 Detaljregulering vei- og næringsformål Skjelsbu- Norderhaug. Kommunal teknikk Plan og Miljø 4 Bruksplan for skoler og barnehager Oppvekst 5 Kulturminneplan Plan og Miljø Kulturenheten Trafikkårer, analyse av sentrumsflyt og parkering, samt områder til grønnstruktur, boliger, handel. Forutsetning i bestemmelser i ny kommuneplan. Krav i hht fylkesplanens retningslinjer 5.3, 5.7 og at det utarbeides områdeplan med fokus på trafikk og parkering. Dette vil også være nødvendig for andre etableringer i sentrum. F.eks. nasjonalparksenter, fjellhall med parkering og flere båtplasser. Henvendelse fra privat interessent om utbygging av fjellhall i Hvileberget er avhengig av at denne planen utarbeides. Strategien skal i hovedsak skape en retning for fremtidig utvikling av næring og kultur på Hvaler. Hvalers egenart fremmer næring som f.eks. opplevelsesturisme, kultur, håndverk, mindre entreprenører, primærnæring og handel. Strategien må dessuten belyse om dagens næringsarealer er hensiktsmessig utviklet og plassert, for det behovet og potensialet som ligger i Hvaler. Dette inkluderer også regional fiskerihavn i Utgårdskilen, hvor reguleringsplanen bør gjennomgås med tanke på oppheving og/eller endring. Planen består av å regulere veiforbindelse og gang/sykkelvei fra Norderhaugfeltet og over til Skjelsbu. I dag er det kun anleggsvei over toppen, og gjennomgangsforbindelse er ønskelig både fra kommunen, beboere og grunneier. Ødegård/Norderhaug som boligområde har vært i sterk vekst og trafikkavviklingen er særskilt problematisk ved kun en utkjøring på/av FV 108. Planområdet vil inkludere næringsformålet på Skjelsbu, samt parkering, mm for dette området. Planen er tidligere prioritert, og det foreligger en Utredning Skoler og Barnehager pr. andre tertial Avhengig av strukturvalg for sektoren i 2014, vil selve planen fullføres i tråd med retningen kommunestyret utpeker for fremtidig satsing. Plan for forvaltning av kommunens kulturminner. Prioritering av kulturminner i ulike vernekategorier og retningslinjer for skjøtsel. Forutsetter gjennomgang av registrerte kulturminner og ny supplering. Er tidligere prioritert opp, men oppstart har blitt utsatt grunnet redusert kapasitet innenfor kulturminnekompetanse. Denne planen erstattes av kommunedelplan for Skjærhalden, hvor målsetting er igangsetting i 2015 Nytt navn på denne er Kommunedelplan for kultur og næring. Arbeidet er igangsatt. Utsatt til 2015 pga framskynding i rullering av overordnet arealdel. Denne planen har vi ikke ressurser til å gjennomføre i 2015, men denne må vurderes i ny planstrategi for ASTRI Mål om at denne planen kan ferdigstilles i løpet av Eierskapsstrategi Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i STAB 7 Arkivplan Pålagt prioritert opp av statsarkivet (jf. tilsyn i 2013). Vil Arbeidet med Utskriftsdato: Side 14 av 92

15 pågå inn i arkivplan er godt i gang og forventes ferdigstilt før påleggsfrist juni Folkehelseplan Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i Ferdig utarbeidet og vedtatt i mars Klima og energiplan 10 Ferdsel/gang og sykkelvei Fremskynding av rullering av overordnet arealdel Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i Er påbegynt som prosjekt «Kombinerte føringsveier». Se ytterligere prosjektbeskrivelse under tabellen for utviklingsprosjekter Arealdelen var planlagt igangsatt i 2015, men pga av behov for arealmessige avklaringer ble det vedtatt i mars 2014 å fremskynde starten av rulleringen til Dette krever betydelige ressurser fra virksomhet plan og miljø i denne fasen. Skal ut på høring snart, og forventes vedtatt i løpet av 2015 Planprossess for regulering av trasé igangsettes i løpet av våren 2015 Målsetting om ferdigstilling i løpet av 2016, men kan bli utfordrende Utskriftsdato: Side 15 av 92

16 4. VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB Rapporten omfatter tre ulike ansvarsområder som gir utslag i forhold til økonomiske resultater, sykefravær og bemanning. De tre ansvarsområdene er rådmannens ledergruppe, rådmannens stab og et kommuneovergripende ansvar som blant annet gjelder lærlinger, hovedtillitsvalgte, utgifter til skoleskyss, ferjekostnader, kommuneoverlege, fastlegeordning m.m. Rådmannens stab: I rådmannens stab har vi i løpet av året kommet i gang med arbeid knyttet til flere av oppdragene som gis gjennom delegeringsreglementet fra rådmannen. I delegeringsreglementet står det blant annet følgende om rådmannens stab og stabssjefen: 1. Skal lede og samordne arbeidet i staben med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team 2. Skal samordne og følge opp kvalitetsarbeidet i kommunen I forhold til punkt 1 har vi startet arbeidet med å etablere en felles forståelse for at vi nå er en virksomhet framfor to avdelinger. Det innebærer at vi som enkeltpersoner og i fellesskap har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for trivsel, læring og utvikling i jobben vi gjør til daglig. Denne felles forståelsen har vi forankret i verdigrunnlaget ÅPEN og vi har begynt diskusjoner om hva åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping betyr for de tjenestene vi yter i staben. Vi har også så vidt kommet i gang med å drøfte hvordan vi kan bruke verdiene til å videreutvikle helhetlige, brukerorientert tjenester til støtte for rådmannens ledergruppe og til de øvrige lederne ute i organisasjonen. For å bidra til utvikling av et godt fungerende, tverrfaglig team har stabssjefen etablert et faglederteam i staben som foreløpig består av økonomisjef, arkivleder og HR-sjef som representerer hovedfagene i rådmannens stab. Dette faglederteamet planlegger og driver utviklingsarbeidet, samtidig som det bidrar til å se helheten og sammenhengen mellom de ulike fagene i staben. Kvalitets- og forbedringsarbeid: Team kvalitet og internkontroll har i sitt mandat fått i oppgave å samordne og følge opp kvalitetsarbeidet internt i kommunen. Teamet har fått en helt ny sammensetning av teammedlemmer. Denne endringen medførte at teamet måtte etableres på nytt. Teammedlemmene måtte bli kjent med og trygge på hverandre, i tillegg er det nødvendig med kompetanseheving innen kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid hos de nye teammedlemmene. Tanken er at teammedlemmene skal bli viktige ressurspersoner innen sine fagfelt i forhold til å følge opp og utvikle våre kvalitetsstyringssystemer. Videreføring og utvikling av team kvalitet og internkontroll er et viktig strukturelt grep for å samordne og følge opp kvalitetsarbeidet i kommunen, jmf punkt to over. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Utskriftsdato: Side 16 av 92

17 Rådmann Kommunikasjonssjef Rådmannens stab Seksjon for helse og velferd Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling 4.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR STAB FOR ØKONOMI OG ORG.UTVIKLING I 2014 Rådmann RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifbm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Utarbeidelse av plan for folkehelse Plan lagt ut til høring Utført Utført Utført 1.1 Utarbeidelse av plan for idrett og friluftsliv Plan lagt ut til høring Utført Utført Utført 1.1 Utarbeidelse av plan for integrering og mangfold Plan lagt ut til høring Ikke påbegynt Pågår Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, 1. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, evt. fortløpende. 1. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Utskriftsdato: Side 17 av 92

18 2.5 kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Kartlegge relevante benchmarkingsreferanser innenfor de ulike Benchmarkings-referanser er behandlet og godkjent i RÅLE 2.1 tjenesteområdene i stab for økononi og organisasjonsutvikling Hvert fagområde innenfor rådmannens stab har definert minst egne kvalitetsnormer - minst en eller to. Samtlig fagområder i rådmannens stab bruker kvalitetssystemet systematisk og regelmessig. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Kvalitetsnormene for de ulike fagområdene er behandlet og godkjent av RÅLE og deretter. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Månedlige rapporter fra avviksmodulen tas ut og diskuteres i personalmøter. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Alle fagområdene skal ha etablert og tilgjengeliggjort Stikkprøver i kvalitetssystemet innen relevante kvalitetsdokumenter i de ulike fagområdene i dokumentmodulen i kvalitetsssystemet. stab for økonomi og organisasjonsutvikling. Igangsatt Igangsatt Utført Rådmannen stab skal ha en god kultur for læring og erfaringsdeling. Etablere hensiktsmessige og effektive strukturer som kan understøtte læringsprosesser internt. Pågår Pågår Pågår Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 1. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial interesser blir ivaretatt. 2. Avtalte fora blir ivaretatt ut året Kombinerte føringsveier/gang- og sykkelveier på Hvaler har en avklart fremdriftsplan, og prosjektet har klar ledelse. Fremtidig nasjonalparksenterbygging på Hvaler har en tydelig formålsbeskrivelse og et vedtatt kommunalt ambisjonsnivå innen første tertial Fremdriftsplan er politisk behandlet Politisk vedtak Utskriftsdato: Side 18 av 92

19 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Utarbeide et system som sikrer oversikt over mulige Et kvalitetsdokument som sikrer systematikk og 3.1 regionale samarbeidsarenaer oppfølging i regionalt for Hvaler kommune. samarbeid skal finnes i kva l i tets s ys temet. Ikke påbegynt Pågår Pågår Prosjektplan med prosjektorganisering skal utarbeides og forankres både administrativt og politisk. Politisk sak skrives av spesialrådgiver. Prosjektplanen behandles og godkjennes i RÅLE før den går til politisk beha ndl i ng i. Pågår Pågår Pågår Sak om nasjonalparksenterbygging behandles politisk innen utløpet av førs te tertia l Utført Utført Utført Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.2 Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.2 Arbeidet med Smart Energi har en tydelig prosjektorganisering i tråd med kommunens prosjekthåndbok. Prosjektplanen er behandlet og godkjent av RÅLE før prosjektet behandles politisk. Pågår Pågår Pågår 4.2 Prosjekt Smart Energi har ansatt en prosjektleder på full tid til å drive hovedprosjektet og alle delprosjektene. Prosjektleder er ansatt innen utløpet av første tertial Utført Utført Utført 4.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Øverste adm. Leder Leder Virksomhetsleder Avdelingsleder Konsulent 4 2,5 7 5,3 Rådgiver Lærling Tillitsvalgte 3 1,27 3 1,27 SUM 28 24, ,57 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Utskriftsdato: Side 19 av 92

20 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele Egenmeldt: 0,7 0,8 1,0 1,7 1,0 1,2 Legemeldt: 2,4 4,8 4,6 7,8 7,2 6,8 Totalt: 3,1 5,4 5,6 9,4 8,3 8, Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst Merutgiftene innen art 10 lønn skyldes i hovedsak ulike prosjektutredninger og skattetaksering, prosjektutredningene er finansiert fra art 17 inntekter av refusjoner. Avviket innen art 13 kjøp av komm. tjenester relateres til skattetaksering, bedriftshelsetjeneste, kjøp av elevplasser i andre kommuner og voksenopplæring. Avviket innen art 14 overføringer i all hovedsak mva Avvikene skyldes merutgifter på kjøp av elevplasser i andre kommuner og skoleskyss Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 2 0 Tjenestekvalitet 1 1 Informasjonssikkerhet og personvern 0 1 Forbedringsforslag 2 3 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 24,5 56 dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager Tiltak Handling Utskriftsdato: Side 20 av 92

21 Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Vi har kun brukt litt tid i et personalmøte til å se på ny dokumentmodul og gjøre personalet litt kjent med hvordan man finner fram. Vi har analysert kvalitetsdokumentene som gjelder fagområdene i staben. Som en følge av denne analysen vil vi starte et forbedrings- og forenklingsarbeid slik at dokumentene blir mer brukervennlige. HR er i tett samarbeid med tillitsvalgte i gang med et omfattende revisjonsarbeid i tråd med tidligere bestilling fra administrasjonsutvalget. 4.3 HØYDEPUNKTER I RÅDMANNENS STAB 2014 Nytt verdigrunnlag ÅPEN ble igangsatt for hele organisasjonen HR-området ble styrket med ny medarbeider Kompetanseutviklende tiltak ble gitt til virksomhetene innen både økonomi og dokumentbehandling Bedre sikring av kommunens arkivverdige materiale Utskriftsdato: Side 21 av 92

22 5. VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE Asmaløy barnehage ligger vakkert til i Hvalers skjærgård, og den kan med rette kalles en skjærgårdsbarnehage. Barnehagen ligger sentralt plassert på Asmaløy med ungdomsskolen, skog, strand, bondegårder og kulturlandskap i nærmiljøet. Asmaløy barnehage hadde i 2014 satsingsområde språkutvikling og språkmiljøet i barnehagen. Vi jobber sammen med alle barnehagene på Hvaler med felles språkprosjekt «Språk i barnehagene mye mer enn bare prat». Asmaløy barnehages pedagogiske innhold og satsingsområder er beskrevet i barnehagens årsplan. Asmaløy barnehage startet åpen barnehage. Åpen barnehage er et tilbud til barn og foreldre som ikke har barnehageplass. Åpen barnehage har hatt åpent hver onsdag fra og ledes av en av barnehagens pedagogiske ledere. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Asmaløy barnehage Muslingen Marihøna Knøttene Maurtua Åpen barnehage 5.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ASMALØY BARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: Side 22 av 92

23 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan 2014/2015 Igangsatt Oppnådd Oppnådd Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en delk av felles språk - prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritets språklige Oppnådd Oppnådd Oppnådd Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 3. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 4. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 3. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 4. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 3. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Finne relevante kommuner å sammenlikne oss med kostratall og kommunale s ats er til Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til nye barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Felles s pråkpros jekt Til års s tatus Pågår Pågår Igangsatt Felles tiltak s koles tartere Brukerunders økels e Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Åpen barnehage As maløy Til s tatus Ikke påbegynt Utført Utført 2.3 Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ans atte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet. Felles pedledermøte om kvalitet Utført Utført Utført 2.4 Res pons tid avviks meld. Maks 3 virkedager Igangsatt Igangsatt Utført 2.5 Kompetans eplan 2014 Drøfte med tillits valgte Utført Utført Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon 3. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk Utskriftsdato: Side 23 av 92

24 har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Faglig samarbeid med FM, Antall konferanser Igangsatt Pågår Oppnådd andre kommuner og HiØ Tidlig intervensjon Igangsatt Pågår Oppnådd Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 5.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Pedagogisk leder Fagarbeider/assistenter 8 5,47 7 5, Ekstraressurs i hht oppl.lov 1 0,5 1 0,50 1 0,50 lærling SUM , ,50 Fra hadde barnehagen 10 årsverk. Dette ble økt til 10,5 fra pga opptak av flere nye barn. Fra ble bemanningen økt til 10,75 åv. Fra ble bemanningen økt til 10,95. Dette pga økt antall barn under 3 år og spesped. Pedagogbemanningen er økt til 4 årsverk og 0,5 spesialpedagog i fht lovfestet pedagognorm. Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall barn under 3 år (teller for 2 i fht bemanning) 11(22plasser) 16(32plasser) Antall barn over 3 år Plasser som bemanning beregnes ut fra 54 plasser 59 plasser Asmaløy barnehage fikk i 2014 økt antall barn under 3 år, hadde løpende opptak og økt antall vedtak om spesialundervisning høst Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele Egenmeldt: 8,1 1,8 1,8 1,2 0,8 1,5 Legemeldt: 1,9 10,7 6,0 6,1 6,5 6,6 Totalt: 10,0 12,2 7,8 7,3 7,3 8,0 Utskriftsdato: Side 24 av 92

25 5.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer - 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Tekst Jf art 10: Fra hadde barnehagen 10 årsverk. Dette ble økt til 10,5 fra pga opptak av flere nye barn. Fra ble bemanningen økt til 10,75 åv. Fra ble bemanningen økt til 10,95. Dette pga økt antall barn under 3 år og spesped. Pedagogbemanningen er økt til 4 årsverk og 0,5 spesialpedagog. i fht lovfestet pedagognorm. Jf art 17; En ansatt har permisjon med lønn fra Asmaløy barnehage jf art 10, fordi hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Østfold. Dette blir refundert fra Utdanningsforbundet Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 3-3 Tjenestekvalitet 1-1 Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 3,9 dager 1 dager 3,5 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 17,7 dager dager 28,7 dager Tiltak Gjennomført tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Opplæring og motivering: Opplæring i små grupper med alle på plandag jan om avvik/forbedringsforslag, positivt tiltak. Fast tema på alle samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud. Motivere ansatte til å melde forbedringsforslag og avvik. Felles samlinger for alle virksomhetsledere i barnehagene med konkret jobbing med kvalitetssystemet. Virksomhetslederne har felles årshjul for arbeidet med kvalitetssystemet. Fast punkt på samarbeidsmøter med tillitsvalgt og verneombud. Sak på personalmøter vår og høst 2014 om Kvalitetssystemet. Mål i medarbeidersamtalene høst 2014 å melde avvik/forbedringsforslag. Utskriftsdato: Side 25 av 92

26 5.3 HØYDEPUNKTER I ASMALØY BARNEHAGE 2014 Vi hadde i hele 2014 et godt samarbeid med foreldrene, både som enkeltforeldre, i foreldreråd/foreldremøter og i barnehagens samarbeidsutvalg. Åpen barnehage startet i september Økt satsing på overgang fra barnehage til skole. Økt satsing på spesialpedagogikk. Gode resultater på medarbeiderundersøkelse høst Økt satsing på kompetanseutvikling. Felles kompetanseutvikling i alle barnehagene i kommunen. Tilbud om utleie av redningsvester og grillhytta. Sommeråpen barnehage Utskriftsdato: Side 26 av 92

27 6. VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE Brekke barnehage er en kommunal barnehage som ligger i idylliske omgivelser på Kirkeøy, med gårder, skogen, kulturlandskap og sjøen som nærmeste nabo. I skogen har barnehagen en flott naturlekeplass, med egen grillhytte og bålplass. Innenfor gjerdet i barnehagen har vi egen kjøkkenhage der vi dyrker grønnsaker. Gjødsel til kjøkkenhagen, blomsterbed og frukttrær får vi fra egenprodusert kompost. Vi har fokus på kortreist mat, og vi spiser mye fisk i barnehagen. Barnehagene i Hvaler har i 2013 startet opp med et felles språkprosjekt som skal være et satsingsområde de neste årene. Mer om Brekke barnehages pedagogiske innhold og satsingsområder er beskrevet i barnehagens årsplan. Våren 2014 ble Brekke barnehage, som den første kommunale virksomhet, sertifisert som miljøfyrtårn. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Brekke barnehage Avdeling Sola Avdeling Månen Avdeling Stjerna 6.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan 2014/2015 Igangsatt Utført Utført Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en del av felles språk-prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritetsspråklige Utført Utført Utført Utskriftsdato: Side 27 av 92

28 6.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 5. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 6. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Finne relevante kommuner å sammelikne Kostratall oss og kommunal med sats Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 5. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 6. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 5. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til, nye barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Felles språkprosjekt Til, årsstatus Igangsatt Pågår Igangsatt Felles tiltak skolestartere Brukerundersøkelsen Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Åpen barnehage Asmaløy Til, status Ikke påbegynt Utført Utført Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ansatte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet Felles pedledermøte om tema kvalitet Utført Utført Utført Responstid og avviksmeldinger Maks 3 virkedager Pågår Pågår Pågår Kompetanseplan 2014 Drøftet med tillitsvalgte Igangsatt Pågår Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 5. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial interesser blir ivaretatt. 6. Avtalte fora blir ivaretatt ut året Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Faglig samarbeid med FM, andre kommuner og HiØ Antall konferanser Hauge, småbarnskonf. Asmaløy, tidlig intervens Brekke, tidlig intervens. Utført Utført Utført Utskriftsdato: Side 28 av 92

29 6.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Brekke barnehage søker om å Søknad sendt bli miljøfyrtårn i 2014 Oppnådd Oppnådd Oppnådd 6.2 RESSURSER Bemanningsplan Bemanning i barnehagene vil kunne variere gjennom året, grunnet to barnehageår i årsbudsjettet. Dette belyses i tertialrapportene. Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Pedagogisk leder Assistenter / fagarbeidere 6 5,2 6 5,2 6 4,8 Støttepedagog 1* 0,8 * 0 0 1* 0,8* SUM 11 9,6 10 9,2 11 9,6 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall barn under 3 år 11(22 plasser) 13 (26 plasser) Antall barn over 3 år Herav antall barn med nedsatt funksjonsevner 1* 0 Plasser som bemanningen beregnes ut fra 48 plasser 49 plasser Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte *Gjelder til 14. august Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele Egenmeldt: 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 Legemeldt: 6,3 12,2 5,1 3,4 4,1 5,3 Utskriftsdato: Side 29 av 92

30 Totalt: 6,7 12,4 5,6 3,8 4,3 5,7 Virksomhetens sykefravær er kun 0,1 % høyere enn oppsatt mål for Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - - Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer - 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst Årsak til avvik: Virksomheten hadde et merforbruk på kr ;- i Dette kommer av at vi ikke fikk mindre i refusjon enn det vi brukte i sykefravær. I tillegg hadde vi en ansatt som hadde hele ferien til gode i august, pga langtidsfravær. Dette gjorde at vi måtte sette inn mer ferievikar enn det som det var budsjettert med Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 0 Tjenestekvalitet 0 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 Forbedringsforslag 0 0 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager dager Som det vises av tabellen har det ikke vært noen innmeldte avvik i Virksomheten må jobbe systematisk med for å implementere kvalitetssystemet i organisasjonen. Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Handling Kvalitetssystemet har vært tema på personalmøter. Vi har hatt felles gjennomgang av enkelte prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter. Det var planlagt å ha kvalitetssystemet som tema på personalmøte våren 2014, men det ble utsatt. Utskriftsdato: Side 30 av 92

31 Personalet blir oppfordret til å skrive avvik dersom det er noe som ikke fungerer eller det oppstår ulike hendelser. De blir også oppfordret til å hente ut skjemaer o.l på egenhånd, slik at de blir kjent med systemet. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Vi har kvalitet som fast punkt på agendaen i ulike møteforumer, og vi drøfter om vi ser behov for nye prosedyrer og sjekklister. (Personalmøter, ledermøter, Hms-møter, og virksomhetsledermøter) Revisjon av eksisterende dokumenter blir utført av virksomhetsleder, i samarbeid med virksomhetslederne i de andre kommunale barnehagene. Virksomhetslederne i barnehagene har felles årshjul for arbeidet med kvalitetssystemet. 6.3 HØYDEPUNKTER I BREKKE BARNEHAGE 2014: Brekke barnehage ble sertifisert som miljøfyrtårn våren Brekke barnehage er dermed den første kommunale virksomheten som har fått denne sertifiseringen. Ved bruk av tidligere års overskudd har vi fått oppgradert utelekeplassen, og fjernet lekeutstyr som ikke var forsvarlig lenger. Brekke barnehage scorer over snittet for Hvaler og over landsgjennomsnittet på de aller fleste dimensjoner i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten Kortidsfraværet holder seg lavt, og vi er omtrent innenfor målsetningen når det gjelder langtidsfravær. Faste vikarer gir god kontinuitet og stabilitet Brekke barnehage har opprettet egen facebookside. Her legges det ut glimt fra hverdagslivet, og er en fin måte å profilere barnehagen på. Foreldre og besteforeldre har gitt positive tilbakemeldinger på dette tiltaket. Vi spiser enda mer fisk enn tidligere,- og barna liker det godt! Felles kompetanseheving for alle barnehagene i kommunen med kurs i hht voksenrollen, felles treff for alle de pedagogiske lederne, og felles førstehjelpskurs. Samarbeidet mellom barnehagene og skolene vedr. skolestart er satt inn i et system. Barnehagene arrangerer felles treff 3 ganger om våren der de som skal begynne på skolen sammen møtes. Alle foreldrene til høstens skolestartere ble invitert til felles foreldremøte. Dette møtet var et samarbeid mellom barnehagen og barneskolene. Utskriftsdato: Side 31 av 92

32 7. VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE Virksomheten heter Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage og er en kommunal barnehage som ligger rett ved nasjonalparken på Hvaler. Virksomheten vektlegger brukermedvirkning og et godt foreldresamarbeid i den daglige kontakten med hjemmene. Vår visjon er å skape et godt miljø, som rommer tillitt, trygghet og trivsel for lek og læring i hverdagen. Barns medvirkning og medbestemmelse står sentralt hos oss. Vi har og jobber for å ha kompetente ansatte, som reflekterer over egen praksis, og synliggjør dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet. Våre satsningsområder er uteliv og lek med natur og miljø som sentrale begreper. Barnehagen har et flott utemiljø, med nærhet til skole, sjø, båt, fiske osv. Ball binge ved Åttekanten skole, skogen og en Lavvoplass ca min fra barnehagen. Vårt fokus er rettet opp mot prosjektarbeid, hvor barnas medvirkning står sentralt. Vi tar utgangspunkt i hva barna er opptatt av, viser til årsplan for Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage 2013/2014. Virksomheten skal ha fokus på å videreføre Reggio Emilia filosofien, som har en grunnleggende sterk tro på menneskers muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en sterk iboende kraft til og utforske verden. Våre satsningsområder i henhold til kompetanseløft innad i virksomheten er at 2 ufaglærte har startet videreutdanning i Barnehagepedagogikk, 15. stp og 2 førskolelærere som skal starte videreutdanning i Språk, tekst og kommunikasjon 30. stp i samarbeid med Fylkesmann og Høgskolen i Østfold, som igjen er et felles satsningsområde for alle barnehagene i kommunen. Vi skal også starte refleksjonsgrupper (ufaglærte og faglærte) på tvers av avdelingene i virksomheten dette året. 2 assistenter har fullfør eksamen i Barnehagepedagogikk i juni, og 2 førskolelærere har fullført eksamen i Språk, tekst og kommunikasjon i juni og desember Flotte resultater fra alle 4. Vi samarbeider tett med hjelpeinstansene, og fastsetter faste oppfølgingsmøter når det er behov for det. Vi samarbeider også med vår nærskole i forhold til overgang skole, og tar tidlig kontakt dersom det viser seg at det er nødvendig med tilrettelegging for barnet før det skal begynne i skolen. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Hauge barnehage Avdeling Humor Avdeling Lek Avdeling Glede Avdeling Lykke Virksomheten er en ordinær heldags barnehage med fire avdelinger med en åpningstid fra kl , og er pr er det 58 barn. Humor er en 5 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 vernepleier, 1 fagarbeider med sykepleierutdanning, 2 assistenter. Lek er en 3 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og 2 assistenter. Lykke er en 4 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 førskolelærer og 1 fagarbeider. Glede er en 0-2 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 førskolelærer og 1 fagarbeider som er utdannet barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent. Vi har i dag 12,5 % faste årsverk i henhold til barnehageloven + 2 % årsverk tilknyttet enkelt vedtak i henhold til 5,7 i Opplæringsloven og barnhageloven. Utskriftsdato: Side 32 av 92

33 7.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk i fm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan Igangsatt Oppnådd 2014/ Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en del av felles språk- prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritets språklige Utført Utført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt. i tertialere og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 1. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 1. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. 2.5 Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Utskriftsdato: Side 33 av 92

34 kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 Finne relevante kommuner å sammelikne oss med 2.2 kostratall og kommunal sats Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til, ny barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Felles språkprosjekt Til, årsstatus Ikke påbegynt Pågår Pågår Felles tiltak skolestartere Brukerundersøkelsen Ikke påbegynt Pågår Utført Åpen barnehage Asmaløy Til, status Ikke påbegynt Utført 2.3 Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ansatte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet Felles pedledermøte om tema kvalitet Utført 2.4 Responstid og avviksmeldinger Maks 3 virkedager Pågår Pågår Pågår 2.5 Kompetanseplan 2014 Drøftet med tillitsvalgte Igangsatt Igangsatt Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 1. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial interesser blir ivaretatt. 2. Avtalte fora blir ivaretatt ut året Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Faglig samarbeid med FM, andre kommuner og HiØ Antall konferanser Hauge, småbarnskonf. Asmaløy, tidlig intervens Brekke, tidlig intervens Igangsatt Pågår Utført Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 7.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Pedagogiske ledere 4 4,0 4 4,0 4 4,0 Førskolelærere 2 2,0 2 2,0 Fagarbeidere/vernepleier 6 4,3 6 4,3 6 4,3 Utskriftsdato: Side 34 av 92

35 Assistenter 4 3,2 6 4,7 2 2,0 SUM 17 14, , ,5 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Barn m/vedtak etter opplæringsloven. 3 3 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele Egenmeldt: 1,3 2,1 1,3 1,2 0,8 1,3 Legemeldt: 14,0 14,3 10,0 18,0 13,6 11,8 Totalt: 15,3 16,0 11,3 19,1 14,4 13,2 Virksomheten har også hatt en høyt sykefravær (legemeldt) i hele 2014, og prognosene tilsa at det var urealistisk å nå kommunes mål om 5,6 %. Virksomheten ser positivt på at sykefraværet på egenmeldte holder seg lavt, med hele 1,3 %. Virksomheten har redusert noe på sykefraværet (legemeldt) fra 2013 til 2014, og det er positivt. Virksomheten jobber og har hele tiden høyt fokus på dette. Virksomheten opplever det også som krevende og lite forutsigbart til tider, men har over noe tid opparbeidet seg tilkallingsvikarer som er helt eller delvis inne i stillinger vedrørende langtidsfraværet Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Årsmelding Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Virksomheten hadde et positivt avvik etter regnskapet pr Utskriftsdato: Side 35 av 92

36 Dette begrunnes ut i fra høyere inntekter på refusjon på langtidssykemeldte i forhold til vikarer som blir satt inn i vikarstillingene, og noen stillingshjemler som er under arbeidsavklaring. Det skyldes også at virksomhetsleder var sykemeldt i 50 % av sin stilling i første tertial av 2014 uten at stillingen ble besatt av vikar. Virksomheten har også tatt inn flere barn som har gitt mer salg- og leieinntekt på egenbetaling enn budsjettert for Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 0 dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid 0 dager dager dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Virksomheten prøver å jobbe kontinuerlig for å få implementert kvalitetssystemet blant de ansatte. Vi vil fortsette å gå igjennom prosedyrer og sjekklister, og i tillegg til å drøfte hva som er avvik og tiltak for eventuelle utbedringer. Virksomheten og seksjon opplæring og kultur har det på agendaen i løpet av året. 7.3 HØYDEPUNKTER I HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2014 At virksomheten har reflekterte og kompetente medarbeidere, og at medarbeiderundersøkelsen 2014 viser at det er trivsel og arbeidsglede, og at man er stolt av sin egen arbeidsplass. Rekrutteringsarbeid. At virksomheten fortsatt kan profilerer seg som en barnehage med aldershomogene grupper, 0-2 år, 3 åringer, 4 åringer og 5 åringer. Satsningsområde på tidlig innsats, som har hatt/fått gode tilbakemeldinger fra foresatte og andre samarbeidspartnere i henhold til å se risikofaktorer ved enkelt barn. Sommeren 2014 ga barn og ansatt mange flotte opplevelser med båtene våre til Akerøya, Søsterøyene, Fredagshølet o.l. Det er godt å føle at det er flott å være barn på Hvaler om sommeren! Utskriftsdato: Side 36 av 92

37 8. VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE I desember 2014 avsluttet elever og tilsatte ved Hvaler ungdomsskole første halvdel av skoleåret Antall elever ved skolen var da 156, en økning på 5% fra forrige skoleår. Høstsemesteret 2014 påbegynte Hvaler ungdomsskole sin deltagelse i Utdanningsdirktoratets landsomfattende ungdomsskolesatsing. Hvaler ungdomsskole er en av ni ungdomsskoler i Østfold som deltar i Pulje 2 i satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Arbeidet vil pågå over tre semestre, og avsluttes ved utgangen av Arbeidet følger av konklusjoner og føringer i «ungdomsskolemeldinga» (Meld. St , Motivasjon-Mestring-Muligheter). Høstsemesteret ble preget av skoleinternt arbeid med å utvikle elevenes grunnleggende regneferdigheter i alle fag, og i arbeid med å forbedre klasseledelse. Organisasjonskart Hvaler ungdomsskole Merkantil funksjon Team 10 Team 9 Team RÅLES PRIORITERINGER FOR HVU I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: Side 37 av 92

38 Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Aktivitetene pågår Pågår Pågår Avsluttet Planen foreligger Pågår Pågår Pågår Grad av deltagelse i fellesaktiviteter, venner i og utenfor skoletid, i hvor stor grad elevene lykkes i å følge ordinær undervis ning Pågår Pågår Avsluttet Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 7. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 8. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 7. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 8. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 Systematisk sammenligning av resultater (nasjonale prøver, eksamensresultater, Elevundersøkelsen ) med fylkes- og landssnitt 2.3 Drøfting og utvikling av kvalitets indikatorer 2.3 Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapporter og lignende Pågår Pågår Pågår At det inneutløpet av 2014 foreligger kvalitetsnormer og indikatorer for de viktigste tjenestene i virks omheten Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Normene er fremlagt for politis k behandling Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 8.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Utskriftsdato: Side 38 av 92

39 Administrasjon HVU Pedagogisk personale 20 19, , ,5 Assistenter 7 5,8 7 5,8 7 5,8 Merkantil 1 0,96 1 0,96 1 0,96 SUM 30 27, , ,30 Antall ansatte 2013 Pr Pr Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål å ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan juli Hele Egenmeldt: 1,2 1,7 1,5 1,8 1,2 1,3 Legemeldt: 4,1 3,1 4,0 5,8 5,3 5,6 Totalt: 5,3 4,3 5,5 7,6 6,5 6,9 Det samlede sykefraværet ved Hvaler ungdomsskole ligger 1,4% høyere enn målet for året. Sykefraværet er også noe høyere enn kommunens mål på 5,6%, og det ligger noe over sykefraværstallene for de foregående årene. Det økte fraværet i 2014 skyldes hovedsakelig et medisinsk begrunnet langtidsfravær gjennom hele året Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - - Sum utgifter pr Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter - Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Merforbruket på kr ,- skyldes i hovedsak økte lønnskostnader knyttet til særskilt norskopplæring av minoritetsspråklige elever som kom til skolen etter at budsjettrammene var fastsatt, samt at lønnsøkningen etter lønnsoppgjøret lå betydelig høyere for både lærer- og assistentgruppene enn det estimatet som var lagt inn i budsjettallene. Budsjettrammene ble fastsatt med en estimert lønnsøkning på 2,3%. For lærerne ved HVU fikk vi en lønnsøkning på 5,1% etter lønnsoppgjøret, og 7,3% for assistentene. Dette har medført en betydelig økning i lønnsutgifter. Utskriftsdato: Side 39 av 92

40 8.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag Årsmelding HMS 2 Tjenestekvalitet 1 Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling I første tertial ble det startet opp samarbeid mellom de tre skolene med utarbeidelse av dokumenter som skal inn i kvalitetssystemet i forbindelse med varslet nasjonalt tilsyn. Arbeidet ble videre4ført ut året, og var fortsatt ikke ferdigstilt ved årets utløp. Dette arbeidet er blitt videreført i 2. tertial, og vil pågå videre ut året. Arbeidet er relativt omfattende, og omfatter flere typer dokumenter, inkludert prosedyrer. Tematisk omfatter arbeidet elevenes læringsutbytte, forvaltningskompetanse og det skoleinterne utviklingsarbeidet. 8.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Vi har som mål at eksamensresultatene i de skriftlige avgangsfagene etter 10. trinn skal ligge over landssnittet. Utvikling av læringsfremmende vurdering har vært et sentralt virkemiddel for å oppnå økende læringsutbytte over flere år. Dette arbeidet har vært vektlagt særlig sterkt siden 2012, da vi deltok i Utdanningsdirektoratets landsomfattende satsing på «Vurdering for læring». Et av de grunnleggende virkemidlene vi har gjennomført, er at elevene kun vurderes med karakter to ganger årlig, i samsvar med gjeldende vurderingsforskrift. I den løpende underveisvurderinga får elevene tilbakemelding om egen utvikling og råd om videre arbeid på andre måter enn gjennom ordinær karaktervurdering av prøver, innleverte arbeider etc.. Utskriftsdato: Side 40 av 92

41 9. VIRKSOMHET FLOREN SKOLE Vi ønsker å utvikle enda tydeligere distribuert lederskap, som gir større handlingsrom og initiativ på team for å løse hverdagens utfordringer i fellesskap. Det skal bli enklere å kunne ta avgjørelser innenfor definerte handlingsrom. Det har imidlertid vist seg at den struktur og teaminndeling vi hadde med fagteam ikke klarte å ta nok opp i seg hverdagens utfordringer. Det ble derfor eksperimentert med alternative grupperinger utenfor fagteamet, kalt blokk, der tilstøtende trinn samarbeidet. Denne blokkstrukturen ble lagt opp som en helt flat struktur uten ledelse. Dette har fungert i varierende grad og er lagt til grunn for den evalueringsprosess som ble startet opp ved overgang til nytt år. Floren skole har høy faglighet og stort engasjement blant de ansatte. Staben har gjennomgående stor individuell styrke og stor evne til å forme egen hverdag. Samtidig som det er et gjennomgående ønske om å få til en mer helhetlig og enhetlig skole. Skolen er et fellesskap bestående av felles arenaer og store behov for samhandling og deling. Vi er i prosess med å endre skolen til en Vi-skole, hvor alle ansatte jobber mer med våre felles elever. Denne prosessen utfordrer eksisterende arbeidsmåter, og vil naturlig nok utfordre ulikheter og ulike oppfatninger. Det er ved overgangen mot 2015 derfor innledet en prosess for evaluering av organisasjonens struktur i samråd med tillitsvalgte og kommunalsjef. Målet er at vi får til dette ønsket om en felles «vi-skole». Det vil bli påregnet en prosess i personalet gjennom første tertial 2015, før ny teamstruktur skal være på plass. Ved Floren skole er det full sysselsetting innenfor budsjettramma, slik at vi bruker lønnsmassen til faste stillinger og ikke legger opp til bruk av tilfeldige vikarer på korttidsfravær. Vi tror vi får best resultater på sikt med kjente og forutsigbare voksne i staben og marginaliserer bruken av vikarer til det ytterste. Det blir med en slik ordning først satt inn vikarer når fravær går ut over fjorten dager, og at driftsrammene tilsier dette. Skolen har høsten 2014 forsøkt å drifte en egen tiltaksgruppe, som ble kalt Ped-senter. Initiativet til dette kom etter veiledning fra HMS-Fredrikstad og innspill fra tillitsvalgte om å få til flere arenaer for ansatte. Arenaer for distribuert ansvar. Det ble utskilt deler av årsverk, og satt inn personer som skulle drifte et fortløpende tiltaksarbeid (fase 1 arbeid) i tråd med føringer fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Ped-senteret hadde som mål å jobbe fortløpende og forebyggende med tilpasset opplæring og tiltak for elever. Ved fravær har deler av disse stillingene blitt omdisponert til vanlig undervisning i klasser. Av ulike årsaker har alle disse funksjonene opphørt ved utgangen av Denne erfaringen inngår i den evalueringen som er startet opp. Et nytt tiltak blant elevene ble iverksettes ved avslutningen av 2. tertial 2014 «Trivsels Leder»-programmet. Trivselsledere skal skape flere tilbud om aktiviteter og arbeid med et rikholdig aktivitetstilbud i friminuttene. Vi ser at dette virker positivt inn på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Godt læringsmiljø forutsetter ro og orden i klasserommet. De voksnes positive forventninger til elevene er bearbeidet i kollegiet sammen med PPT. Lærerne har deretter tatt det sammen med elevene. Ved Floren skole videreføres arbeidet med følgeseddelsystemet, som sikrer tett oppfølging av atferdsproblematikk via skolens ledelse. Vi vil derfor at lærer skal ha ro til undervisning, og at støy og uro tas hånd om utenfor klasserommet med hjelp fra skolens ledelse og administrasjon. Dette for å avlaste lærere med tidkrevende oppgaver, samt for å styrke lærers autoritet som leder i klasserommet, med myndighet til å sende elever til kontoret. De som er igjen i klasserommet får mer ro og fokus på læring. Den som har det vanskelig får hjelp raskt og effektivt. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Utskriftsdato: Side 41 av 92

42 Floren skole Virksomhetsstab Ressursteam Ped senter tiltak Team regning Team lesing Team engelsk Team fagarbeidere/as siistenter 9.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR FLOREN SKOLE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Planenene er gjort kjent i personalet, og aktiviteter er rettet inn mot handlingsdelen i planene. 1.4 Lage virksomhetsintern plan for mottak av minoritetsspråklige elever 1.4 Vurdere hvor vellykket integreringen av minoritetsspråklige elever er. Aktivitetene pågår Pågår Pågår Pågår Planen foreligger Utført Utført Utført Grad av deltakelse i fellesaktiviteter, venner i og utenfor skoletid, i hvor stor grad elevene lykkes i å følge ordinær undervisning. Pågår Pågår Utført Utskriftsdato: Side 42 av 92

43 9.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 9. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 10. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 9. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 10. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenligning (nasjonale prøver elevundersøkelsen med fylkesog landssnitt. At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapport og lignende. 2.3 a) Floren skole har i løpet av At det foreligger definerte 2014 definert kvalitetsnormer og kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. indikatorer innenfor s kolens tjenes teområde. 2.3 b) Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 2.5 Tiltak for å bygge et omforent personale med høy tilfredshet, vil bli gjennomført i form av felles s tudietur. Normer er fremlagt for politis k behandling. Igangsatt Pågår Utført Ikke påbegynt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Igangsatt Utført At tiltaket er gjennomført. Igangsatt Pågår Utført 9.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Lederteam (skole og SFO) *) over 60 barn på SFO øker 3 2,17 3 2,50 3 2,50 ledelse med 0,33 årsverk merkantil 1 0,70 1 0,70 1 0,70 Art 1010, antall assistenter SFO økt ved flere barn *) antall ansatte SFO inngår i tallet for skole (6) 2,10 (7) 2,50 (7) 2,50 Art 1010, assistent skole 7 2,90 8 3,00 8 3,00 Art 1011, pedagoger skole 18 14, , ,00 Utskriftsdato: Side 43 av 92

44 SUM *) merknad se under 29 22, , ,70 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte *) Ved utlysning våren 2014 ble det etter enighet med personalavdelingen og HTV-Hvaler kommune, utlyst to hele lærerstillinger, og ikke 1,7 stillinger. Dette for å sikre at skolen lykkes med rekruttering, etter flere vanskelige rekrutteringsprosesser de siste årene. Derav ligger skolen 0,3 årsverk over antydet ramme ved oppstart av kalenderåret. Prognoser tilsier høyere elevtall for skolen fra og med Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele Egenmeldt: 1,1 1,4 1,5 1,2 1,2 1,5 Legemeldt: 2,6 2,4 3,0 4,4 6,0 7,0 Totalt: 3,7 3,7 4,5 5,6 7,2 8, Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Vedtatt budsjett Art Tekst Regnskap Budsjett forv. avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Avviket skyldes høyere aktivitet gjennom refusjon. Virksomheten får økt sårbarhet økonomisk ved endringer i drift, som resulterer i nedgang i refusjon med øyeblikkelig virkning, mens aktivitet som følge av kontrakter vil kunne pådra virksomheten store driftsunderskudd Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Utskriftsdato: Side 44 av 92

45 Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 4,4 dager 2,8 dager 8 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 4,4 dager 30,7 dager 37,7 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Fellestid, personalmøte, samt signering for å være kjent med håndbok for ansatte. Involvering av mellomledere, invitasjon til forbedringsforslag. 9.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Oppgradert og pusset opp skolebibliotek Positiv utvikling av skolens praksis i vurdering for læring Utskriftsdato: Side 45 av 92

46 10. VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE Skolen underviser elever fra trinn i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Opplæringslova med forskrifter.opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, slik at eleven opplever mestring og har god faglig utvikling.lærerne er organisert på to team hver med en teamleder. Teamlederne sitter sammen med rektor, inspektør, SFO leder og spesped. koordinator i skolens lederteam. Skolen har egen skolefritidsordning. SFO er et frivillig tilbud som skal gi omsorg, tilsyn og være et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og skal være en arena for opplevelse, læring, nysgjerrighet og utvikling av gode sosiale ferdigheter. Skolen har et tydelig fokus på læring. Elevene leverer gode faglige resultater på nasjonale prøver for 5.trinn. Når det gjelder resultatene på 8. trinn har skolen de siste 6 årene skåret betydelig over landsgjennomsnittet. Det er utarbeidet egne mål for faglige ferdigheter og læringsmiljø. Skolen arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Det er utarbeidet prosedyrer i tråd med Olweusprogrammet for forebygging av mobbing og prosedyrer når mobbing eller mistrivsel blir kjent. Dette er godt kjent for alle brukerne og iverksettes dersom mobbing/mistrivsel oppstår. Skolen har også utviklet et sett av basisregler som sammen med Gullreglene er et aktivt verktøy i skolehverdagen. Nytt i 2014 er at skolens skolemiljøutvalg (SMU) anbefalte å ikke bruke Olweusundersøkelsen om mobbing. Grunnen er at den er svært omfattende og at den fokuserer for mye på mobbing. Dessuten er den anonym slik at skolen ikke greier å identifisere hvem som eventuelt blir mobbet. SMU ønsket en kortere undersøkelse som fokuserte på trivsel og læring. Skolen utarbeidet derfor en undersøkelse med seks spørsmål som rektor har gjennomført i alle de 152 elevene. Rektor hadde deretter en samtale med de enkeltelevene som svarte at de ikke trivdes så godt eller svarte at de ikke hadde noen gode venner. Undersøkelsen ble godt mottatt av elevene og av FAU. Skolen fikk mye nyttig informasjon om enkeltelever og om dynamikken i enkelte elevgrupper. Denne informasjonen er svært nyttig i forhold til det daglige arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. Skolen er med i Trivselslederprogrammet. Det går ut på at elever fra trinn foreslår medelever til trivselsledere. Disse fungerer i ca et halvt år. I denne perioden arrangerer de leker og aktiviteter for alle elevene i storefri. Dette for bedre å inkludere alle elevene i leken/aktiviteten. Deler av skolens lokaler er nedslitt og et rom er stengt pga muggsopp. Det regner inn i gymsalen og ved kraftig regn har vi vanninntrenging i flere rom. Vi har store utfordringer når det gjelder støy i enkelte rom, noe som gir ansatte på småskoletrinnet og administrasjonen dårlige arbeidsforhold. Skolekjøkkenet samt gulv og vegger i gymsalen er pusset opp. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Åttekanten skole S-trinn M-trinn SFO 10.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ÅTTEKANTEN SKOLE I 2014 RÅLE prioriterer mål for virksomheten forankret i overordnede mål i kommuneplan og økonomiplan samt i føringer nedfelt eksterne og kommunale vedtak. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. Utskriftsdato: Side 46 av 92

47 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og inkludering 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Planene er gjort kjent i personalet, og aktiviteter er rettet inn mot handlingsdelen i planene Aktivitene pågår Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Utarbeide plan for mottak av minoritetsspråklige elever. Planen foreligger Utført Utført Utført Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 11. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 12. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 11. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 12. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Utskriftsdato: Side 47 av 92

48 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenlikning av resultater (nasjonale prøver, Skolen rapporterer på resultater i elevundersøkelsen o.l.) med fylkets - tilstandsrapporten, i og landsgjennomstittet tertialrapporten o.l. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt 2.3 Kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene er definert Det foreligger kvalitetsnormer og indikatorer for de viktigste tjenestene i virksomheten Pågår Pågår Utført 2.3 Videre satsing på Vurdering for læring Elevundersøkelsen og ståstedsanalysen Pågår Pågår Utført Ressursbruken er fleksibel og behovsprøvd Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført Personalet medvirker i beslutningsprosesser Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført Ledelsen skal respondere raskt på henvendelser fra personalet Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført 10.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Lærere 13 12, , ,5 Assistenter 6 5,35 6 5,35 6 5,35 Ledelse 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Merkantil 1 0,7 1 0,7 1 0,7 Leder SFO 1 0,4 1 0,6 1 0,4 SUM 22 20, , ,45 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall elever Antall barn i SFO Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan juli Hele Egenmeldt: 1,4 1,2 1,3 0,9 0,7 0,7 Legemeldt: 3,2 4,4 3,5 3,5 3,2 2,7 Totalt: 4,7 5,3 4,8 4,4 3,9 3, Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Utskriftsdato: Side 48 av 92

49 Årsresultat Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 0 dager 4 dager 2,8 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 0 dager 4 dager 9,4 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Ved oppstart av skoleåret må personalet skrive under på at de har lest utvalgte dokumenter som ligger i Kvalitetssystemet. Dette er de viktigste dokumentene for skolens drift. Videre blir personalet bedt om å finne dokumentene i Kvalitetssystemet når saker oppstår. Personalet blir oppfordret til å melde avvik istedenfor å ta det med virksomhetsleder der og da. Samarbeid på tvers i seksjonen i forhold til utarbeiding av nye prosedyrer samt revidering av eksisterende dokumenter. Det har blitt utarbeidet flere nye dokumenter i forhold til varslet tilsyn i skolene i perioden VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: I anledning «Prøysen året» satte hele skolen opp en Prøysenforestilling. Alle elevene var deltakere og alle foreldrene ble invitert på forestillingen. Skolen har hatt gode faglige resultater på nasjonale prøver både i 5. og 8. Skolen arrangerte mattetivoli med fokus på regning i fagene i juni. Her lagde vi grupper med aldersblanding fra trinn Med tradisjon tilbake til 1968 arrangerte vi også i år juleverksted over to dager. Her tar vi for oss juletradisjoner i aldersblandede grupper. Mange foreldre kommer og hjelper oss, og vi har et samarbeid med ungdomsskolen som «låner» ut noen elevhjelpere. Utskriftsdato: Side 49 av 92

50 Mellomtrinnet hadde overnattingstur i skogen i høst. Dette gjør vi for å gi elevene våre en felles historie. Det gjør at alle har opplevd det samme og har noe å glede seg over i fellesskap. Vi rustet opp biblioteket vårt i høst med nye hyller og flere bøker. Utskriftsdato: Side 50 av 92

51 11. VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE Avdeling Helsevern for barn og unge gir helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge i alderen 0 til 20 år. Det betyr: Jordmortjeneste med svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. Disse tjenestene foregår på ulike måter. Konsultasjoner med enkeltbrukere, eventuelt med foresatte, i grupper, undervisning/helseopplysning. I stor utstrekning utgjør arbeidet tverrfaglig samarbeid med ulike avdelinger og etater. I 2013 ble helsetilbudet til kommunens barnebefolkning styrket med 50 %, hvilket medfører at Hvaler kommune har en 100% stilling til å dekke skolehelsetjenesten ved tre skoler. Avdelingen ser behovet i brukergruppen for en satsing på ytterlige tilbud, for eksempel til barn/familier i forbindelse med skilsmisse og kurset «godt samliv» til førstegangsforeldre. Avdeling Helsevern for barn og unge ønsker fra neste år å sette fokus på å utføre oppgavene faglig forsvarlig i henhold til lovverk og veiledere uten å leie inn eksterne ressurser. Avdeling for Enslig mindreårige flyktninger vil i 2014 jobbe med å videreutvikle sitt miljøterapeutiske tilbud ovenfor brukergruppen ytterligere innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjøres gjeldende. Virksomheten vil videreutvikle og forankre en felles forståelse innenfor organisasjonen omkring de holdninger og metoder som arbeidet med denne gruppen skal baseres på. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Tjenester for barn og unge Nestleder leder ettervern Virksomhetsstab Avdeling barnebolig Strandbakken bofelleskap Tømmerlia bofellesskap Barneværn Helsevern og barn og unge *Boksen som nå har navnet «Avdeling Barnebolig» er opprettet under Tjenester for barn og unge fra , mens Stormmusberget Bofellesskap, som var avdeling i virksomheten ved inngangen til 2014 er avviklet fra RÅLES PRIORITERINGER FOR TJENESTER FOR BARN OG UNGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Målene har utgangspunkt i hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Utskriftsdato: Side 51 av 92

52 Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding De ulike avdelingers personalmøter drøfter sine aktiviteter knyttet til planene; Folkehelse, Idrett og friluftsliv, Integrering og mangfold Pers onalmøtereferater Pågår Pågår Pågår Virksomheten har identifisert ulike faktorer som skaper sosial mobilitet VIrksomheten har identifisert ulike faktorer som skaper god integrering Fremskaffe aktuell litteratur/forskning, samt kartlegge og vurdere om virksomheten fremmer sosial mobilitet og identifiserer eventuelle forberdrings områder Fremskaffe aktuell litteratur/forskning, samt kartlegge og vurdere om virksomheten fremmer sosial mobilitet og identifiserer eventuelle forberdrings områder Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke fullført Pågår Pågår Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Målene har utgangspunkt i hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Barneverntjenesten og Helsevern for barn og unge, sammenlikner seg med Hobøl og Våler i Fylkesmannstatistikk (Antall saker, Antall meldinger og overholdelse av frister) 2.3 Barneverntjenesten: Kvello Brukerundersøkelse i bofelleskapene og på helsestasjon 2.4 Opplæring av avviksbehandlere i tjenesten Kostra/Fylkesmannstatistikk Oppmøte på kurs i regi av Kvello. Bruk av Kvelloprogrammet i fagsystemet. Gjennomgang og oppsummering av brukerundersøkelse. Helsestasjon benytter også faglige normer fastsatt av helsedirektoratet som indikator 2.5 Medarbeiderundersøkelse Kartlegging av eventuell belastning knyttet til arbeidstidsordning for ansatte i turnus Pågår Pågår Utført Ikke påbegynt Igangsatt Pågår Måles gjennom undersøkelse i løpet av første halvdel 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Pågår Utført Undersøkelse blant ansatte i turnus omkring gjeldende arbeidstidsordning Pågår Pågår Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Målene har utgangspunkt i hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Utskriftsdato: Side 52 av 92

53 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Deltakelse i Samhandlingsforum for Hvaler, Fredrikstad og klinikk for psykisk helsevern, SØF. Pågår Pågår Avsluttet 11.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Nestleder Avd.leder 5 4,7 5 4,6 5 4,7 Øvrige ansatte 38 33, , ,62 SUM 45 39, , ,32 Relevante brukerdata i henhold til bemanning 2014 Hvor mange meldinger? 44 Hvor mange flyktninger? 23 Antall ansatte 2014 pr Kvinner Menn Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan aug Hele Egenmeldt: 1,2 1,0 1,7 1,3 1,4 Legemeldt: 3,9 5,1 6,1 9,5 9,4 Totalt: 5,1 6,0 5,6 7,8 10,7 10,7 Gjennom statsbudsjettet for 2014 ble det rammebetingelser i refusjonsordningen for arbeid med enslig mindreårige flyktninger i kommunene endret. Som en følge av dette gjennomførte Hvaler kommune i 2014 nedskjæringer i kommunens tilbud. Dette medførte bemanningsreduksjon, som var en betydelig belastning for samtlige ansatte. Etter en nærmere gjennomgang av virksomhetens periodiske fraværstall er det belegg for å hevde at den forhøyede fraværsprosenten må sees i sammenheng med den belastning som nedbemanning og usikkerhet i forhold til arbeidsog livssituasjon medførte for de ansatte. Videre har Helsestasjon hatt en ansatt i langtidssykemelding Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Utskriftsdato: Side 53 av 92

54 Årsresultat Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO I forhold til drift av virksomhetens to bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger krever virksomheten refusjon fra Bufetat til inndekning av lønns- og driftsutgifter. To ganger pr. år sendes det krav på 80 % av utgiftene i forhold til refusjon for slike tiltak. Helsevern for barn og unge hadde i 2014 et mindreforbruk Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 6,48 dager 25 dager 11,07 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 16,45 dager 41 dager 17,61 dager Hovedvekten av virksomhetens avvik handler om rullering av tiltaksplaner og evaluering av disse. Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Virksomheten har gjennomgått avviksmodulen vedr. kvalitetssystemet i personalmøte Virksomheten jobber etter fastsatt årshjul med utvikling og revidering av skjemaer, rutiner og skjekklister. Virksomheten er i ferd med å utvikle rutiner for internkontroll i forhold til bofellesskap og barnebolig VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Virksomheten etablerte en barnebolig for bruker med slikt behov. Påbegynte arbeidet med implemtentering av utvalgte metoder etter Kvello-modellen innenfor barneverntjenesten Barneverntjenesten flyttet til nye lokaler i Herredshuset. Utskriftsdato: Side 54 av 92

55 For virksomheten var 2014 preget av krevende og i lengre perioder altoppslukende prosesser knyttet til nedbemanningen i tiltakene for enslig mindreårige flyktninger. Utskriftsdato: Side 55 av 92

56 12. VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN På grunn av innføringen av eiendomsskatt i 2013, fikk vi midler til å ta i bruk 4 rom på sykehjemmet. Alle stillingen er besatt av fagpersoner. Det ansettes nye sykepleierårsverk i hjemmetjenesten fra januar-14. Avdelingsleder på kjøkkenet trekkes også ut av helgevakter og vi styrker bemanningen på dagtid. På grunn av pålegg fra arbeidstilsynet i 2013, fikk vi beskjed om å vaske arbeidstøyet til de ansatte i hjemmetjenesten på grunn av smittefaren. Det betyr at vi får noen investeringer vedrørende nye garderober, nytt arbeidstøy, samt økt behov for vaskehjelp i vaskeriet. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Omsorgstjenesten Vaskeri Helsesektretær Fysioterapaut Ergoterapeut Konsulent Sykehjem avdeling Lauer kort/lang Sykehjem avdeling Tisler/Akerøy Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Øst Kjøkken 12.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR OMSORGSTJENESTEN I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: Side 56 av 92

57 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 13. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 14. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 13. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 14. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 7. Det gjennomføres en brukerundersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Benytte relevante benchmarkings referans er KOSTRA gruppe 1,evt andre Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 2.2 Beskrive nytteverdien av dagsenter for eldre Orienteringssak til Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt 2.2 Ta i bruk rehabilitering i egen kommune Orienteringssak til Igangsatt Igangsatt Igangsatt 2.2 Ta i bruk palliativ ressurs 20 % i drift Rapportering pr tertial Utført Utført Utført 2.3 Benytte kvalitetsstandarder i henhold til kommuneplanen Rapportering pr tertial Utført Utført Utført 2.4 Opplæring og fokus på avvik Rapportering pr tertial Utført Utført Utført Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 7. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial interesser blir ivaretatt. 8. Avtalte fora blir ivaretatt ut året Utskriftsdato: Side 57 av 92

58 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Utvalg for Miljø og Teknikk er oppdatert på vekstrate innen bosetting og arealeffektivitet, for å kunne ta gode langsiktige beslutninger i arealspørsmål. Klima- og energiplanen i Hvaler kommune er vedtatt i Planen inneholder Smart Energy som perspektiv for Hvaler. Kommunalteknikk og eiendom har en avklart ambisjon om utvikling innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Tertialrapporter og o-saker Plan vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.6 Deltagelse i prosjekt E- Senior Orienterings s ak Ikke påbegynt Igangsatt Utført sammen med Fredrikstad 4.6 Deltagelse i hovedprosjekt i innovativ velferdsteknologi i Fredriks tad Orienterings s ak Igangsatt Igangsatt Utført 12.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Avdelingsleder 5 5,0 5 5,0 5 5,0 Sykepleier/vernepleier 31 23, , ,69 Assistent, vaskeri 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Assistent, pleie 8 3,15 8 3,15 8 3,15 Fagarbeider 43 28, , ,15 Konsulent 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Fysioterapeut 2 1,25 2 1,25 2 1,25 Ergoterapeut 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Helsesekretær 4 3,1 4 3,1 4 3,1 Kokk 1 1,0 1 1,0 2 1,14 Sjåfør 1 1,0 1 1,0 1 1,0 SUM , , ,06 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Økning av sykepleierårsverk i hjemmetjenesten, 1,7 pga samhandlingsreformen, åpning av dagsenteret (sjåfør), 1,0 og krav om demenskoordinator, 0,2. Det er lagt inn Utskriftsdato: Side 58 av 92

59 3.01 årsverk pr som overdekning pga krav etter HTA. Benyttes i egen vikarpool og dekkes over vikarbudsjettet. Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan juli Hele Egenmeldt: 1,1 1,4 1,0 1,4 1,1 1,3 Legemeldt: 13,6 8,2 8,0 6,2 6,7 6,4 Totalt: 14,6 9,5 9,0 7,6 7,7 7, Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Vedtatt budsjett Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen Vi har hatt utgifter knyttet til 2 demente brukere. Den ene kjøper vi tjenester fra Aleris (art 13).Her får vi dekket utgiftene for 2014, da han er 67 år i år.den andre bor på sykehjemmet med 1 til 1 bemanning og vi kjøper tjenester fra Ambio Helse i tillegg til å benytte eget personale. Det var et kommunestyrevedtak vedrørende kjøp av private tjenester, som blir finansiert gjennom tilskudd for ressurskrevende brukere tilsvarende kr 2,5 mill. Vi har en tilsynslege i lønnet permisjon i 4 måneder med egen vikar, som det ikke ble budsjettert med. Det tilsvarer ca kr 400 tusen Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Utskriftsdato: Side 59 av 92

60 Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 2,8 dager 6,8 dager 4,7 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 14,48 dager 17 dager 16,2 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Flere møter med kvalitetsansvarlig, bedre oppfølging av melder på avvik mtp løsningsforslag. Ta opp 1 prosedyre av gangen om morgenen i rapporten i 1 uke Virksomheten har en egen kvalitetsgruppe som jobber med både gamle og nye prosedyrer. Møter månedlig. Høsten-13 ble det gjennomført en revidering av prosedyrene våre, mens vi tok legemiddelhåndtering høsten VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2014: Tilrettelegging for 2 demente brukere med 1:1 bemanning Ansettelse av 20 % demenskoordinator jobber med kartlegging og utredning, samt oppfølging i samarbeid med lege, hjemmetjenesten og sykehjemmet Kokkelærling på kjøkkenet for første gang ferdig høsten-15. Har tilført kjøkkenet ny giv og det selges bla.a lunsj på rådhuset hver onsdag Planlegging av brakker for hjemmetjenesten på nyåret-15, oppussing/ombygging av kjøkkenet og kantina, nytt bygg for hjemmetjenesten, dagsenter og 4 omsorgsboliger, samt utvidelse av sykehjemmet på Dypedalåsen med 7 pluss 7 plasser for demente. Fokus på arbeidsmiljøarbeid, samt opprettholde et lavt fraværsnivå Gode tilbakemeldinger gjennom medarbeiderundersøkelsen jobbes videre med tiltak Oppstart med ÅPEN prosessen i personalgruppene høsten 14. Utskriftsdato: Side 60 av 92

61 13. VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Tiltak for Funksjonshemmede gir i hovedsak tjenester ut i fra Lov om helse- og omsorgstjenester, virksomhetens kjerneoppgaver er boveiledning og avlastning i institusjon, i tillegg til dette gis det også omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning i private hjem, kjøp av avlastningsplasser i privat institusjon og støttekontakt. Boveildertjeneste gis til brukere som har et særlig hjelpebehov på grunn av sin funksjonshemming/ utviklingshemming. Praktisk bistand og opplæring er individuelt tilpasset. Tjenestene skal gis etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Hovedoppgavene for virksomheten: Å gi bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter, interne kvalitetsrutiner og retningslinjer. Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den aktuelle tjenestemottaker slik at tjenesten mest mulig er helhetlig. Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov. Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. På grunn av økende behov for boliger og manglende kapasitet på avlastning så startet man å bygge på Østerhaug i august 2013, det vil bestå av 10 boliger og 6 avlastningsenheter, det er forventet at det skal stå ferdig i desember Utfordringene til virksomheten er at den er i stadig vekst i forhold til økning av antall brukere, spesielt i forhold til avlastning. Noen av årsakene til denne økningen kommer blant annet av at brukergruppen ved virksomheten er ung, så det er ikke forventet naturlig frafall, og at de to siste årene har det også kommet flyttende til kommunen flere nye brukere. En annen viktig årsak til at man bygger på Østerhaug er det dårlige fysiske arbeidsmiljøet for de ansatte, som er langt under det som er forventet av en arbeidsplass. Virksomhetsleder er den faglige og administrative lederen i virksomheten. Det vil jobbes med å organisere virksomheten på en slik måte at boveiledning og avlastning vil bli sett på som to separate avdelinger. Per dags dato så har virksomheten fagkoordinator som ikke har en klart definert rolle hverken i forhold til boveiledning eller avlastning, men som har en slags lederfunksjonen i hele virksomheten under virksomhetsleder. Man ønsker å dele virksomheten i to avdelinger- boveiledning og avlastning og med en avdelingsleder på hver avdeling. Det vil da være naturlig at fagkoordinator vil ta over som avdelingsleder i forhold til boveiledning. Videre så er Tiltak for Funksjonshemmede organisert i åtte team med teamleder som har et definert ansvar for hvert sitt team rundt sin bruker/ brukergruppe. De fleste teamlederne har høgskoleutdanning inne helse- og sosial, med unntak av to som har videregående utdanning innen helse- og sosialfag. Organisasjonskart (gjeldende struktur fra ) Tiltak for funksjonshemmede Boveiledning Avlastning Utskriftsdato: Side 61 av 92

62 13.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Pågår - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 15. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 16. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Pågår UPT 2.5 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 2.6 Utarbeide plan for organisering og drift på Østerhaug, som skal være ferdig 3 mnd. før overflytting av virksomheten fra Oladammen til Ø Østerhaug. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 15. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 16. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 9. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Møte med tillitsvalgt og verneombud, minimum 2. hver mnd., og ved behov oftere. Og det skal gis politisk rapportering. Utskriftsdato: Side 62 av 92 Uført Utføres i 2015 Utført Utført

63 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Ta kontakt med 3 kommuner som vi kan sammenligne oss med. Tatt kontakt med 3 kommuner. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Finne ut hvor mange brukere de registrerer inn til Helsedirektoratet som psykisk utviklings hemmet. Finne ut hvor mange brukere de registrere inn til Helsedirektoratet som res s urs krevende brukere Finne ut hvor mange bor i bofellesskap, og hvor mange mottar boveiledertjeneste av kommunen. Finne ut den totale kostnaden i forhold til lønn i den enkelte 2.1 kommune. 2.1 Finne ut om de gir avlastning i kommunen via institusjon som de selv organiserer. 2.1 Finne ut hvor mange årsverk denne tjenes ten har totalt 2.2 TFF skal opprettholde dagsenter tilbud til de som allerede har dette. 2.2 TFF skal opprette dagsenter tilbud til 5 nye brukere. Innhente informas jon Innhente informas jon Innhente informas jon Innhente informasjon Innhente informasjon Innhente informasjon Tilbudet opprettholdes Gi dagsenter tilbud til 5 nye brukere Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Pågår pågår Pågår Pågår pågår 2.2 TFF skal gi brukerne et tilbud på dagsenter som er individuelt tilpasset, og som vil gi dem en verdsatt sosial rolle i Hvaler s amfunnet. Pågår Pågår pågår 2.3 Standardene for Pleie- og omsorgstjenester, som er politisk vedtatt skal være kjent for de som jobber i virksomheten. Tas opp som tema på personalmøter, 1 gang på våren og en gang på høs ten Pågår Pågår pågår Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politisk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 9. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Utført interesser blir ivaretatt. 10. Avtalte fora blir ivaretatt ut året Utskriftsdato: Side 63 av 92

64 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1 Virksomheten skal delta i relevante utvalg, råd og nettverk som det er mulig å være med i. Deltar Pågår Pågår Pågår Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 UPT Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. t 4.6 UPT Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Pågår Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Tiltak for Funksjonshemmede skal etterstrebe å få status som miljøfyrtårn, når virksomheten flytter over til Østerhaug i desember Deltagelse i hovedprosjekt i innovativ velferdsteknologi i Fredrikstad Få godkjent staus om miljøfyrtårn Ikke påbegynt Igangsatt avsluttet Orienteringssak Igangsatt Igangsatt pågår 13.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder Avdelingsledere ,9 0 0 Vernepleiere 5 4,45 4 3,65 5 4,45 Annen høgskole Fagarb. innen helse- og sos 6 4,76 6 4,76 6 4,76 Assistenter 17 8, , ,43 SUM 30 19, , ,64 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Brukere (boveiledertj.) Brukere (BPA) 4 7 Brukere (avl. institusjon) Res. Krevende brukere 4 4 Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Utskriftsdato: Side 64 av 92

65 Årsaken til at det er et avvik på 1,1 årsverk mellom antall årsverk fra bemanningen og antall budsjettert er at i november 2014 ble det ansatt en avdelingsleder tilknyttet avlastningen som ble lønnet gjennom prosjektmidler, og at fag koordinator gikk over i avdelingslederstilling bolig, og økte da sin stilling fra 80% til 90%. Årsaken til økningen var at virksomheten ble omorganisert på grunn av at store deler av virksomheten ble flyttet over til nye lokaler i desember Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan august Hele Egenmeldt: 1,1 1, ,3 0,8 Legemeldt: 5,4 9,6 6 6,6 6,5 4,7 Totalt: 6,5 10,6 9 7,6 7,2 5,5 Virksomheten har satt som mål at fraværet ikke skal være høyere enn 9%. Grunnen til at virksomheten legger seg noe høyere enn hva som er satt som mål i kommunen, er at man ut i fra erfaringer vet at sykefraværet i en virksomhet med døgndrift, alle dager i året ligger noe høyere enn ved en virksomhet som kun har drift på dagtid og ikke i helger og helligdager Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter - Sum utgifter Regnskapstall pr Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Tekst Avvik i forhold til vedtatt budsjett: Hovedårsaken til det store mindreforbruket i 2014 skyldes merinntekter på tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Ordningen er slik innrettet at man må inntektsføre et estimat på hva som vil komme til utbetaling i juni neste regnskapsår mens budsjettet er lagt nesten 18 måneder tidligere Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 1 1 Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Utskriftsdato: Side 65 av 92

66 Forbedringsforslag 1 1 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 1,9 dager 2,1 dager 2,06 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 1,9 dager 5,6 dager 2,8 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Både i forhold til bruken av kvalitetssystemet og det å melde avvik er temaer som tas opp på personalmøter og teammøter. Da det var en grundig gjennomgang av dette i desember så har det ikke blitt jobbet så mye med. Det har blitt lagt inn manglende kriterier i tilknytning til allerede eksisterende prosedyre HØYDEPUNKTER FOR 2014 Virksomheten hadde et sykefravær på 5,5 og klarte å komme under målet til kommunen som er på 5,6%. Dette er vi svært fornøyd med, med tanke på at Tiltak for Funksjonshemmede er en virksomhet med døgnkontinuerlig drift. Avvik i forhold til medisinhåndtering har blitt ytterligere redusert. Dette er en konsekvens at de fleste som har vært i behov av medisinkurs har tatt det. Og at det har blitt jobbet med å rekruttere fagarbeidere innen helse- og sosial med medisinkompetanse på nivå 2. Bruker med ledsager var med på tur i regi av Tall Ships Races, noe som var meget vellykket. Også i 2014 klarte virksomheten å ivareta pårørende sitt behov for fast og ekstra avlastning, dette til tross for dårlige lokaliteter på Oladammen. Virksomheten ble «omorganisert» slik at den ble delt inn i 2 avdelinger, bolig og avlastning. 1. november startet ny avdelingsleder for avlastningen i 100% stilling, og fagkoordinator fikk tittelen avdelingsleder bolig og økte sin stilling fra 80% til 90%. Årets desidert største høydepunkt var at Østerhaug sto ferdig i november. Virksomhetsleder og avdelingslederne flyttet fra Oladammen og over til Østerhaug 1. desember, dette var en stor dag for ledelsen. 8. desember hadde virksomheten invitert til åpen dag, der publikum kunne komme og se på praktbygget. Det var mange som kom for å ta en titt og en prat, vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Pårørende og en av brukerne som skulle flytte inn ble intervjuet av Fredrikstad blad, og en annen bruker kom i NRK sendingen på radio. 15. desember var det offisiell åpning med ordføreren som klippet snoren som seg hør og bør. Og brukene med sine pårørende var også tilstede sammen med ansatte i virksomheten og andre involverte parter fra kommunen, det var en flott fest. De som var tilstede fikk høre vakker sang og musikk. 17. desember var en ny merkedag for virksomheten, da flyttet brukerne inn i sine leiligheter, noen kom flyttende fra Oladammen til Østerhaug mens noen av de som mottok avlastning på Oladammen startet med tilvenning til å bo permanent i egen bolig. Og det ble startet med å gi avlastning på Østerhaug istedenfor Oladammen. Overgangen til et nytt sted har brukerne taklet utmerket, både i forhold til bolig og avlastning. Det har også blitt en ny hverdag for de ansatte ved virksomheten. Vi gleder oss til fortsettelsen og at vi får ansatt de vi trenger og at vi får «bodd oss» ordentlig inn i huset. Utskriftsdato: Side 66 av 92

67 14. VIRKSOMHET NAV HVALER NAV Hvaler har gode menneskelige ressurser, og har et godt omdømme lokalt. Vi er en kompetansebedrift, som er avhengig av faglig oppdaterte medarbeidere. Vi driver stor grad av kompetanseutvikling av medarbeiderne, både internt og eksternt. Vi har hatt flere brukerundersøkelser de siste årene. Disse har gitt til dels svært gode tilbakemeldinger, og våre brukere gir uttrykk for at de føler seg sett hos oss. Forbedringspotensialet vårt dreier seg om tilgjengelighet og også det å tydelig avklare forventninger, muligheter og resultater for den enkelte bruker. I så måte vil enda mer fokus på ny standard for arbeidsrettet brukeroppfølging kunne gi oss et strukturmessig og kvalitetsmessig løft. For å møte utfordringene knyttet til samhandlingsreformen, oppretter vi ny avdeling for rus og psykisk helse fra Når det gjelder økonomiske ressurser, mener vi at vi har et gap mellom behov og ressurser. Det er svært tidkrevende å drive tett og god oppfølging med brukerne. I tillegg har vi sikkerhetsaspektet og reviderte prosedyrer som sier at vi stort sett alltid skal være to ansatte i møte med brukere som vi ikke kjenner eller som har en risikoatferd. Dett er særlig aktuelt knyttet til hjemmebesøk, og transport til og fra fastlege, sykehus og andre offentlige kontorer. Flere og flere brukere trenger mye hjelp fra oss for å komme videre i målet om å bli «sjef i eget liv». Dette krever mye ressurser. Vi har hatt betydelig lavere antall årsverk til sosialområdet enn tilsvarende kommuner i Østfold og Norge. Dette er tydelig i forhold til KOSTRA-statistikken for de seneste årene. Vi fikk en styrking av ressursene på dette området i 2013, og kunne øke med en 70% stilling. Dette vil gi oss større muligheter til å oppnå visjonen om å gi mennesker muligheter, hjelpe dem over fra passivitet til arbeid og aktivitet og gi hjelp til selvhjelp som kan gjøre den enkelte til sjef i eget liv. Dette vil være positivt for Hvaler-samfunnet, og økonomien i Hvaler kommune, både på kort og lang sikt. Vi fikk også i 2013 midler til å forsterke oppfølging av personer som står langt unna et ordinært arbeidsliv. Her fokuserer vi på aktivitet og mestring, og økt livskvalitet. Mye av dette arbeidet foregår på Skogstunet. Vi har fått flere overordnede mål fra RÅLE, og vil i i tillegg få overordnede mål fra statlig side (Arbeid først, pålitelig forvaltning, aktive brukere, kunnskapsrik samfunnsaktør, løsningsdyktig organisasjon). Vårt mål er at så mange som mulig av disse målene kan operasjonaliseres, og brytes ned i indikatorer som kan finnes på målekortet. Vi vil i 2014 fokusere på å fortsette arbeidet med å bidra til at færrest mulig innbyggerne i Hvaler kommune blir 100% sykmeldt, øke andelen mennesker som går over i arbeid samt redusere antall unge mottakere av sosialhjelp og langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet er at dette skal gjenspeile seg i årsrapporten for Utskriftsdato: Side 67 av 92

68 Organisasjonskart pr NAV Hvaler Mottakstjenesten Flykningetjenesten Avdeling Oppfølging Avdeling for rus-og psykisk helsearbeid Driftsenhet Skogstunet 14.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR NAV HVALER I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: Side 68 av 92

69 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Ta med brukere på Månedlig oppmøtes kjema Oppnådd Oppnådd Oppnådd trenings s enter hver tirs dag. 1.1 Ha en åpen kveld pr uke på Bilder og teks t på Hvalnett Forsinket Ikke påbegynt Ikke påbegynt Skogstunet med aktiviteter, innen Gjennomføre minst 2 arrangementer i samarbeid med frivillige organisasjoner i 2014 Evalueringsrapport i etterkant Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 1.2 Lage en sak til i forhold til hvilke aktiviteter NAV Hvaler kan bidra med mht handlings delen i planene 1.3 Komme i gang med "sportsbod"/aktivitetsgruppe på Skogs tunet innen Delta aktivt i FON-samarbeidet, redusere antall drop-outs fra 2013 til Kartlegge behov såpass treffsikkert, at vi kan iverksette leksehjelp og evt støtte til utdanning. 1.3 Kartlegge hva som skal til for å bryte ut av en passiv tilværelse 1.4 Gjennomføre flyktningcafe to ganger pr uke Drøftingssak til innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Artikkel i Fredriks tad Blad Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår statistikk og sammenligning fra 2013 til 2014 Lage spørreskjema til utvalgte familier Lage spørreskjema til aktuelle brukere Artikkel i Fredrikstad Blad, månedlig rapportskjema Pågår Pågår Pågår Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Utført Utført Utført 1.4 Iverksette støtte til barnehage/sfo, og støtte til treningsavgifter etc der det er nødvendig Lage egen logg for slike tiltak, med vurdering og effekt. Pågår Pågår Pågår Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 17. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 18. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 17. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 18. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 11. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av Utskriftsdato: Side 69 av 92

70 2.5 brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 12. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 "Målekortet" i NAV-systemet benyttes som benchmarkings referans e 2.1 Det utvikles flere lokale indikatorer på kommunal side innen Gjennomføre brukerundersøkelse på Skogs tunet innen Forslag til korrigeringer etter brukerundersøkelse på Skogs tunet innen Gjennomføre behovsgradering av tilbudet innenfor rus og psykisk helse 2.3 Planlegge oppstart av gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.3 Igangsette gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.3 Innføre måloppnåelse med skala 1-10 for deltagere Skogs tunet 2.3 Definere kvalitetsnormer og indikatorer innen , med utgangs punkt i målekortet 2.3 Etablere et sett "kontorverdier" for NAV Hvaler, innen Responstid på avvik og forbedringsforslag er lavere enn 3 dager 2.5 NAV Hvaler har stadig økende medarbeidertilfreds het månedlig statistikk/rangering fra NAV Østfold til RÅLE endring i målekortet innen Orienterings s ak til Orienterings s ak til Orienterings s ak til Tertialrapportering Tertialrapportering månedlig rapport til Inntaks møte i NAV Hvaler Orienteringssak til innen Referat fra kontormøte statistikk Måles i medarbeiderundersøkelse 2014 Utført Utført Utført Oppnådd Oppnådd Oppnådd Igangsatt Igangsatt Forsinket Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Igangsatt Pågår Utført Utført Utført Utført Pågår Utført Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Oppnådd Oppnådd Oppnådd Igangsatt Igangsatt Ikke fullført Pågår Pågår Pågår Utskriftsdato: Side 70 av 92

71 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. 11. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial Avtalte fora blir ivaretatt ut året Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Virksomheten gjør en vurdering av egen deltagelse i ulike utvalg vurdering sendes RÅLE innen Utført Utført Utført 3.1 Vurderingen gjøres i forhold til skala 1-10 på påvirkningsmulighet, relevans, kvalitet, nytte og utviklings retting vurdering sendes RÅLE innen Pågår Pågår Ikke fullført Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 4.6 Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Få godkjennning på Skogstunet s om miljøfyrtårn innen Godkjenning foreligger. Opps lag på Hvalnett. 4.6 Foreta ekskursjon til en kommune som har iverksatt velferds teknologi 4.6 Velge ut minst 3 produkter som kan forenkle tjenestene innen rus/psykisk helse Opps lag på Hvalnett Prosjektplan politisk vedtatt Igangsatt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Forsinket Igangsatt Igangsatt Igangsatt Utskriftsdato: Side 71 av 92

72 14.2 RESSURSER Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall Antall Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk NAV-leder Avdelingsledere Veiledere 18 13, , ,7 SUM Relevante brukerdata i henhold til bemanning Fra vil virksomheten ha ansatt en psykologspesialist (som avdelingsleder). Dette vil gi oss mer tyngde knyttet til effekter av samhandlingsreformen og fokus på tidlig intervensjon. Antall ansatte Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan juli Hele Egenmeldt: 0,9 0,7 1,0 0,7 0,7 0,6 Legemeldt: 5,9 9,5 4,6 1,0 4,4 5,3 Totalt: 6,8 9,9 5,6 1,7 5,1 6,0 Utskriftsdato: Side 72 av 92

73 Virksomhetsplan og resultatoppfølging Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Pr Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn Driftsutgifter Kjøp av komm. tjenester Overføringsutgifter Finanseringsutgifter Sum utgifter Salg- og leieinntekter Inntekter av refusjoner Sum overføringer Finansinntekter Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst Merforbruket pr ble på kr , etter utførte årsoppgjørsdisposisjoner. De store avvikene på post 14 og post 17, skyldes endringer knyttet til inntektsføring, utgiftsføring og tilskuddsordninger for mindreårige flyktninger i 2014 (anvar 73701). På ansvar hadde vi store merutgifter på sosialområdet, som også ble varslet i 1. tertial og 2.tertial Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS Tjenestekvalitet Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 4,76 dager 5,0 dager 7,5 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 8,4 dager 63,4 dager 94,14 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Fast punkt på kontormøtene. Tema på felles «jobbklubber». Åpning for behov for nye prosedyrer. Lederteamet har jobbet sammen med revisjon, og drøfter ukentlig behov for nye prosedyrer. Aktiv deltagelse i KTH, Helse og velferd HØYDEPUNKTER 2014: Har fått ansatt psykolog som avdelingsleder i rus og psykisk helse Har etablert psykososialt kriseteam Har fått stadig større oppslutning fra brukerne mht øreakupunktur (NADA) Har klart å levere veldig bra på målekortet sammenlignet med andre NAV-kontor i Østfold Utskriftsdato: Side 73 av 92

74 Virksomhetsplan og resultatoppfølging 2014 Har en aktivitetscafe for flyktninger som stadig utvikles i positiv retning Har tatt over ansvar for hjelpemiddellager og inn- og utlevering i kommunen Har et sykkelverksted og en sykkelbutikk som blir stadig mer kjent og brukt. Har forberedt oppstart av kurs for mestring av depresjon (KID) Har klart å komme i mål med stor dugnad mht konvertitt-saker på AAP. Flere av de vi har hatt hos oss som studenter og i praksisplass har fått seg jobb. Utskriftsdato: Side 74 av 92

75 Virksomhetsplan og resultatoppfølging VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK Virksomheten består av 4 avdelinger (byggesak, plan, geodata og naturforvaltning) og har pr stillingshjemler fordelt på 12,8 årsverk. Virksomhetens kjerneoppgaver er saksbehandling, informasjon og veiledning i saker etter plan- og bygningsloven (Byggesaker, dispensasjonssaker, plansaker), matrikkelloven, konsesjonsloven, landbruks- og naturlovgivningen ( bl.a jordlov, odelslov og forpaktningslov, skoglov, lov om motorferdsel i utmark), kulturminneforvaltning m.fl. Hoveddelen av inntektene er brukerbetaling i saker etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Status og fokusområder Areal og byggesak er en virksomhet som forvalter tjenesteområder som preges av stor oppmerksomhet fra våre omgivelser og tett kontakt med ulike myndigheter, næringsliv, innbyggere og eiere av fritidseiendommer. Vi forvalter fagområder som i stor grad har vesentlig innvirkning og betydning for våre landområder, nasjonalparken, kulturmiljø / vernesoner og strandsone. Således er det en hovedmålsetting å bestrebe høy kvalitet i saksbehandling og i dialog og samarbeid med våre «kunder». Bemanning og kompetanse: Virksomhetens oppgaver forutsetter høy kompetanse og stor bredde i fagområder. Virksomheten har for øyeblikket god dekning innen kompetanse og bredde, og dette vil videreføres ved rekruttering til ledige stillinger. Virksomheten fokuserer på å få utbytte av kompetansebredden gjennom teambasert tilnærming til oppgaver, samt utvikle klarere rammer for samme arbeidsform i saker som involverer andre virksomheter. Virksomheten har lavt sykefravær, men er samtidig svært sårbare for vakanser som følge av sykdom. Oppgavene krever svært spesialisert kompetanse, slik at fraværssituasjoner bare unntaksvis kan løses ved hjelp av vikarer. Uforutsett fravær fører som følge av dette til lavere produksjon og lengre saksbehandlingstid, og situasjonen er vanskelig å forebygge. De viktigste forebyggende tiltakene er derfor et spesielt høyt fokus på oppfølging av friske medarbeidere, felles ansvar for oppgaveløsning og produksjon, og nærværsarbeid som preventive tiltak. Oppfølging av syke medarbeidere prioriteres høyt, og i den grad det er mulig gjennomføres praktiske tiltak med tanke på å få sykemeldte medarbeidere tidligere tilbake på jobb. Regionalt samarbeid er et viktig satsingsområde for Hvaler kommune, og det oppleves svært viktig for areal og byggesak å prioritere ressurser til deltakelse innenfor slike nettverk og møteplasser. Ikke minst i sammenheng med at virksomhetens forvaltningsområder har en overgripende betydning knyttet til nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen og regionen. For øvrig håndterer virksomheten fagområder som i stor grad berøres av regional og nasjonal politikk, og det er således særlig viktig å bygge nettverk og samarbeid på regionale arenaer slik at våre medarbeidere holdes oppdatert på endring og utvikling innen sine fagområder. Organisasjonskart (gjeldende struktur per ) Plan og miljø Virksomhetsstab/ koordinerende rådgiver Byggesak Geodata og oppmåling Landbruk og naturforvaltning Plan Utskriftsdato: Side 75 av 92

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2015 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2015 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 2. KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER... 12 2.1 PLAN OG

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding 2013 Hvaler kommune HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2013. sidenr. 1

Årsmelding 2013 Hvaler kommune HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2013. sidenr. 1 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 2. ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2011 - FORKLARINGER... 10 4 ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2012 - FORKLARINGER... 10 2 ÅRLIG

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer