Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium"

Transkript

1 Referat Oppdatert Brukermøte for BIBSYS portalkonsortium Tid: Mandag 10. Sted: Handelshøyskolen BI, Oslo Møteleder: Dagmar Langeggen, leder styringsgruppen Portalkonsortiet Referent: Dato for referat: Tilstede: 1. Jan Erik Garshol, BIBSYS 2. Jan Erik Koefod, BIBSYS 3. Roy Gundersen, BIBSYS 4. Else Norheim, Høgskolen i Østfold 5. Anne Berit Gregersen, Høgskolen i Akershus 6. Dagmar Langeggen, Handelshøgskolen BI 7. Kristin Vigdal, Handelshøyskolen BI (leder arbeidsgruppen Portalkonsortiet) 8. Britt Wold, Høgskolen i Hedmark 9. Kari Mjøvik, Departementets servicecenter 10. Synnøve Eifring, Forsvarets forskningsinstitutt 11. Lars Bauna, Høgskolen i Bodø 12. Astrid Sandnes, Høgskulen i Sogn og Fjordane 13. Kari Fagerjord, Høgskolen i Buskerud 14. Turid Holtermann, Høgskolen i Sør-Trøndelag 15. Åsta Hagen, Høgskolen i Vestfold 16. Grethe Skjåstad, Politihøgskolen 17. Tove Pemmer Sætre, Høgskolen i Bergen 18. Magnhild B. Aase, Norges Handelshøgskole 19. Japke Stubbe, Høgskolen i Molde 20. Dag Guttormsen, UMB 21. Nils Klitkou, NB 22. Klaus G. Tollan, Høgskolen i Gjøvik SAKER 1. Til dagsorden Mange komplekse saker var satt opp på dagsorden. Det ble gitt kritikk for at sakspapirer ikke var sendt ut i god tid på forhånd. Leder av styringsgruppen tok kritikken til etteretning. 1

2 2. Orienteringssaker Status aktiviteter 2007 Kristin S.Vigdal orienterte om arbeidet med Nettportalen for Presentasjon av Styringsgruppens forslag til arbeidsplan for Dagmar Langeggen presenterte Styringsgruppens forslag til arbeidsplan for Det kom ingen innvendinger eller innspill til arbeidsplanen. Presentasjon av forslag til endringsprotokoll til kontrakten mellom institusjonene og BIBSYS Jan Erik Kofoed orienterte kort om bakgrunnen for forslaget. Det opprinnelige Vedlegg 2 til kontrakten mellom institusjonene og BIBSYS legger føringer på den prisen hver institusjon skal betale (maks 65% av prisen for første år i kontraktsperioden). Styringsgruppen ser at det er behov for å styrke økonomien i konsortiet, og ønsker at økonomien skal kunne endres ut i fra vedtak på Brukermøte. Forslaget til endringsprotokoll inneholder også retningslinjer for frikjøp og utmelding. Forslaget til endringskontrakt skal kontrolleres juridisk før den blir sendt ut til institusjonene. 3. Budsjett 2008 Styringsgruppen la frem et budsjettforslag for 2008 som inneholdt en 20% økning. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 4. Fremtidig prismodell for portalkonsortiet Dagmar Langeggen orienterte om arbeidet med en fremtidig prismodell for portalkonsortiet. Dagens prismodell baserer seg utelukkende på institusjonens størrelse. Styringsgruppa ser det som naturlig at prismodellen også tar hensyn til bl.a. institusjonens totale databaseantall. En eventuell ny prismodell vil tidligst gjelde fra Fra diskusjonen: Minstepris må som et minimum dekke de reelle lisenskostnader. Dette utgjør i dag kr ,-. Det må avklares hvor stort sprang det skal være mellom de små, mellomstore og store institusjonene. Forslag til ny prismodell vil bli presentert på et brukermøte i juni

3 4. Gjennomgang av styringsmodell for konsortiet Dagmar tok en gjennomgang av styringsmodellen for portalkonsortiet, herunder forpliktelser og rettigheter som konsortiemedlem. 5. Eventuelt Det ble bedt om innspill til temaer som var ønsket for en parallellsesjon under bibliotekmøtet i Bergen (5. mars kl ). Sakspapirer utdelt under møtet: Presentasjon Budsjett Forslag til endringsprotokoll til Avtale om deltakelse i BIBSYS Portal konsortium 3

4 AGENDA 1. Status aktiviteter Presentasjon av Styringsgruppens forslag til arbeidsplan for 2008 og Presentasjon av forslag til endringsbilag til kontrakten mellom institusjonene og BIBSYS 4. Budsjett Presentasjon av arbeidet så langt med utarbeidelse av egen fordelingsnøkkel for konsortiet 6. Gjennomgang av styringsmodell for konsortiet, herunder forpliktelser og rettigher som konsortiemedlem 7. Eventuelt 1 Status aktiviteter 2007 Vedlikehold av databasekonfigurasjoner Feilretting, bl.a. som følge av brukerundersøkelsen i mars 10 nye databasekonfigureringer Factiva SwetsWise Byggdok Blackwell STM FIAF (International Film Archive Database) Food Science and Technology Lecture Notes in Computer Science Oxford Journals Petroleum Abstracts PsychArticles Noe arbeid vedrørende visning av fulltekst i Mime Bestillingsfunksjonen Oppsett av default-utvalg for 20 institusjoner Lagt til rette for Wiki i Mime slik at arbeidsgruppa selv kan legge inn informasjon om databasene Det arbeides for øyeblikket med: Vedlikehold av databasekonfigurasjoner OCLC databaser er oppdatert OVID og ProQuest er under oppdatering 10 nye databasekonfigureringer Idunn.no (venter på universitetsforlaget...) Atekst (betaversjon under utvikling) SwetsWise (er i dialog om hvordan vi kan ordne det tekniske) ScienceDirect (betaversjon under utvikling) Påstartet database-wiki (arbeidet foregår på enceladus, langt fra ferdig) Visning av fulltekst vil det bli jobba med hvis det blir tid igjen Resten av budsjettet er brukt til lisenser, serverkostnader og tilbakebetaling av lån. Arbeidsgruppen har bidratt med høringsuttaleleser, tatt stilling til enkelte saker i meldingsregisteret og svart på henvendelser fra medlemsinstitusjonene. Det har også vært utført noe arbeid på informasjonssiden. 2

5 Styringsgruppens forslag til arbeidsplan for 2008 Utarbeide fordelingsnøkkel for konsortiet Utarbeide ny avtale for konsortiemedlemmer fra Gjennomføre brukermøte juni 2008 behandling avtaleforslag forslag budsjett Forslag til endringsprotokoll til avtalen mellom institusjonene og BIBSYS Bakgrunn for endringene Konsortium dannet med formelle oppgaver Behov for styrking av økonomien Hovedpunkter Gammelt vedlegg 2 (pristilbud) utgår Konsortiets organisering beskrives Økonomi kan endres ut fra vedtak på Brukermøtet Punktivus gjennomgang Diskusjon 4

6 Budsjett Kostnad per årsverk kr kr Kostnad per time kr 500 kr 525 INNTEKTER Konsortie, drift kr kr Korrigering kr kr Konsortie, utvikling kr kr Tilbakebetaling av lån kr kr Overføringer kr 0 kr SUM INNTEKTER kr kr UTGIFTER Lønn prosjektgruppa kr kr Reiseutgifter kr kr Lisenser kr kr Serverkostnader kr kr Tilbakebetaling av lån kr kr SUM UTGIFTER kr kr BALANSE kr kr «BIBSYS Nasjonalt Søk» kr. NB og HiNT sin avgift ble bokført i 2006 NB (75.000kr) + HiNT(75.000kr) + BIBSYS (85.000kr) = % Leie av 2 stk virtuelle maskiner Lønnskostnadar Tima Årsverk st , , Budsjett 2008 Drift 1200 timer Lisenskostnader OCLC Lån BIBSYS Databasekonfigurasjon Produktadministrasjon Feilrettinger Kvalitetsikring eksport TDNet Brukerstøtte, kundekontakt og informasjonsarbeid 6

7 Budsjett 2008 Utviklingsoppgaver i prioritert rekkefølge 2100 timer Forbedring databasekonfigurasjon Legge inn nye databaser og gratisdatabaser Lage automatisk database konfigurasjon testing Generell funksjonalitet i BIBSYS X E-bok støtte i BIBSYS X Integrere fulltekstvisning i Mime Nytt GUI i BIBSYS X Åpen URL router Legge til wiki i Mime for databasedokumentasjon Animasjonsvideoer Generell testtilgang Brukegrensesnitt Eksport av trykte tidsskrifter BIBSYS nasjonalt søk* Ikke disponert 415 timer * Iht styrevedtak i Budsjett 2008 Uavklarte spørsmål Prosjektsøknad ABM-utvikling på kr ,- Høgskolen i Tromsø Nye konsortiemedlemmer i budsjettperioden Forslag til vedtak Brukermøtet gir sin tilslutning til styringsgruppens anbefaling. Budsjett for 2008 blir kr ,-. Dette utgjør en økning på 20 prosent. Kostnadene fordeles mellom konsortiedeltakerne iht dagens prismodell. 8

8 Fremtidig fordelingsnøkkel for portalkonsortiet Dagens modell: Avgift etter institusjonens størrelse (BIBSYS fordelingsnøkkel*) Ny modell kan være basert på flere elementer: a) Minstepris for deltakelse Bør samsvare med reel lisenskostnad b) Faste kostnader (lisenser, faste driftskostnader og faste utviklingskostnader) Fordeles ut fra andeler basert på institusjonens størrelse. F. eks. initielt får de minste 1% og de største 5% andel c) Variable utgifter Relativ kostnad for konfigurering databaser Institusjonens databaseantall/totalt databaseantall Totalt databaseantall vektes når det er flere som bruker samme base *BIBSYS styre vil starte arbeide med å vurdere dagens prismodell på sitt møte i januar Gjennomgang av styringsmodell for konsortiet, herunder forpliktelser og rettigheter som konsortiemedlem BIBSYS Vedtar retningslinjer for konsortier i BIBSYS Vedtar fordelingsnøkkel Brukermøtet Konsortiets besluttende organ Vedtar budsjett, styringsgruppe og arbeidsgruppe Styringsgruppen Behandler og vedtar arbeidsplaner Foreslår budsjett Foreslår fordelingsnøkkel Foretar akseptanse av leveranser Arbeidsgruppen Utarbeider i samarbeid med BIBSYS arbeideplaner Bidrar med høringsuttalelser Assisterer BIBSYS med testing 10

9 Eventuelt Innspill til program møte Mime/Tyr (arrangement nr 3) under bibliotekmøtet i Bergen 5. mars

10

11 Budsjett Budsjett Kostnad per årsverk kr kr Kostnad per time kr 500 kr 525 INNTEKTER Konsortie, drift kr kr Korrigering kr kr Konsortie, utvikling kr kr Tilbakebetaling av lån kr kr Overføringer kr 0 kr SUM INNTEKTER kr kr UTGIFTER Lønn prosjektgruppa kr kr Reiseutgifter kr kr Lisenser kr kr Serverkostnader kr kr Tilbakebetaling av lån kr kr SUM UTGIFTER kr kr BALANSE kr kr Lønnskostnadar Tima Årsverk st , , , 2 Lisenser til OCLC Multipliseringsfaktorar 1. Kvartal kr Prisindeks 2. Kvartal kr Økning fra 2007 til Kvartal kr Økning fra 2008 til Kvartal kr Økning fra 2009 til 2010 kr Korrigering: «BIBSYS Nasjonalt Søk» sin andel, jamfør styrevedtak 2006/15. NB og HiNT sin avgift vart ført i 2006 regnskapet (for å dekke gjeld) 2008 Korrigering: NB + HiNT + BIBSYS sin avgift + 20% økning NB! Lisenskostnadane for 2010 er satt til 50% av lisenskostnadane i Kva som er den reelle kostnaden er høgst usikkert, da vi skal reforhandle kontrakten med OCLC etter Kostnadane til og med 2009 inneheld også kjøpskostnadar. Vi kan derfor håpe på ein lavare kostnad i Vi må regne med ein ny maskin i 2010, satt av kr Side 1

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Brukarmøte 2007 BIBSYS Nettportal Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Plan for formiddagen Kort pressentasjon av BIBSYS Nettportal Status i dag og planar for BIBSYS Mime BIBSYSx BIBSYS Tyr

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

BIBSYS får nye telefonnummer

BIBSYS får nye telefonnummer 2007 3 Oktober BIBSYS får nye telefonnummer BIBSYS vil i høst få nye telefonnummer. Dette gjelder BIBSYS Administrasjon, BIBSYS Brukerstøtte samt alle ansatte. De nye telefonnumrene vil bli tatt i bruk

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

VESTFOLD DØVEFORENING INNKALLER TIL EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE på Døvesenteret, fredag 8. juni - 2007, kl. 18.00.

VESTFOLD DØVEFORENING INNKALLER TIL EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE på Døvesenteret, fredag 8. juni - 2007, kl. 18.00. Til medlemmer av Vestfold Døveforening VESTFOLD DØVEFORENING INNKALLER TIL EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE på Døvesenteret, fredag 8. juni - 2007, kl. 18.00. Saksliste: 1. Godkjennelse av regnskap for foreningen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / JUNI 2012 / Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem / Innhold Fremtidens BIBSYS hvilken strategi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer