Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat"

Transkript

1 Oppdatert: Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra styringsgruppen: Dagmar Langeggen (BI), Espen Skjoldal (UIS), Fra arbeidsgruppen: Fredrik Kavli (NHH) Fra BIBSYS: Marit Brodshaug Else Margrethe Bredland (UIA), Irene Hunskår (BDH og HDH), Sølvi Karlsen (HiST) Status Lenketjener (Tyr) Dagens avtale for TDNet TOUResolver (lenketjeneren) og TDNet Journal Manager (Tyr) har vi gjennom OCLC. Avtalen er ettårig, og utløper ved årsskiftet Det er mulig å forlenge denne avtalen. Et alternativ til dette er å gå over til OCLC sin egen lenketjener. Dette er en lenketjener som OCLC kjøpte etter at Portalkonsortiet inngikk avtale med dem. Siden begge avtalene uansett vil gå gjennom OCLC, er det mulighet for fleksibilitet fra OCLC sin side. Det er også gunstig i forhold til at BIBSYS i nær fremtid signerer kontrakt med OCLC angående nytt biblioteksystem. Den nye lenketjeneren vil derfor i 2013 inngå i totalpakken til biblioteksystemet. OCLC har imidlertid tilbudt at den nye lenketjeneren allerede kan være tilgjengelig fra årsskiftet for medlemmene i Portalkonsortiet, og at prisen da blir satt etter pakkeprisen. Prisen vil dermed bli atskillig billigere enn om vi fortsetter med avtalen de har til TDNet. Det er OCLC sin lenketjeneren vi vil komme til å benytte i fremtiden, spørsmålet er derfor bare: når skal vi skifte? Pr i dag er det vanskelig å si hva som må til for å få den nye lenketjener opp å gå. Må OCLC gjøre tilpasninger? Må BIBSYS gjøre tilpasninger? Vil det bli noe tekniske implikasjoner for institusjonene? Hva vil det bety kostnads/ressursmessig? Det krever en del avklaringer mellom OCLC og BIBSYS og dette arbeidet tar BIBSYS tak i så snart kontrakten med OCLC blir formelt underskrevet. Forslag vedtak : Konsortiet går over til ny lenketjener når forholdene ligger til rette for dette, da det er viktig å opprettholde flyten i tjenesten slik at overlappingen går smertefritt. BIBSYS vil i dialogen med TDNet 1

2 og OCLC angi sommeren 2011 som overgangstidspunkt. Det foreslås imidlertid at vi får til en fleksibel avtale med OCLC slik at vi kan prolongere ytterligere ett halvt år hvis nødvendig, eller evt. gå over før hvis det viser seg at forholdene ligger til rette for dette. OCLC 2013 BIBSYS vil snart signere kontrakt med OCLC om nytt biblioteksystem i Det nye biblioteksystemet vil tilby lenketjener og samsøkklient. Og det er naturlig at det kan bli endringer i konsortiestruktukturen i Men det er viktig at Portalkonsortiet i 2011 og 2012 tilbyr gode løsninger som legger grunnlaget for en smidig overgang til nytt biblioteksystem. Som nevnt så har OCLC tilbudt oss å benytte lenketjeneren for tilsvarende pris som for pakkeløsningen allerede i Dette er et produkt som er ferdigutviklet og klar til bruk. WorldCat Local er samsøketjenesten til OCLC. Dagens versjon av dette produktet er ikke den som vil bli levert som en del av pakken BIBSYS vil inngå avtale for. Produktet skal utvikles fremover slik at det er klart til bruk i BIBSYS har mulighet til å bruke dagens WorldCat Local fram til ny versjon er klar til bruk, men da må det betales ekstra, og versjonen som nå foreligger er ingen forbedring i forhold til Ask. Prisen vil derfor være veldig høy i forhold til hva man får igjen. Forslaget vedtak: Styringsgruppen ønsker å vente til løsningen som skal inngå i biblioteksystemet er på plass, og vil benytte BIBSYS Ask som samsøkklient frem til dette. Det vil i forbindelse med nytt biblioteksystem bli nedsatt arbeidsgrupper for test av ulike komponenter. Det ønskes her at arbeidsgruppen til Portalkonsortiet bidrar til testing av lenketjener og samsøketjeneste. Status Samsøktjenesten i Ask Marit henviste til statusrapporten for august og informerte om at det i dag er utført 107 baseønsker. Alle baseønskene som er meldt inn er ferdigstilt, bortsett fra to som er mer krevende og som det må avklares med institusjonen om basen fortsatt ønskes. Det er blitt meldt inn baseønsker underveis i året, og disse har blitt behandlet fortløpende. 17 av 26 medlemmer har sendt inn baseønsker, og det bør orienteres om for medlemmene at de står fritt til å melde inn baseønsker til BIBSYS når de selv ønsker. Det foreligger pr i dag ingen statistikk av bruken av den nye versjonen av Ask. BIBSYS har byttet statistikkprogram og i en overgangsperiode er det ikke tatt statistikk, men dette vil bli gjort fremover. Det er pr i dag derfor vanskelig å uttale seg om den konkrete bruken blant medlemsinstitusjonene. Men det ble vist til BI som eksempel, som på sin hjemmeside søker direkte til sine artikler i Ask via en egen sourcetag som BIBSYS har laget for dem som driftsoppdrag. Fredrik og Marit la frem arbeidsgruppens arbeid i forhold til blant annet visningen av kilder. Marit vil ta utgangspunkt i arbeidsgruppens notater og konkretisere oppgavene og få estimater på ressursbruken. Denne vil bli vist til arbeidsgruppen og styringsgruppen, og ved godkjenning vil 2

3 arbeidet bli utført. Lisenspengene for samsøkeklienten vil bli brukt til å dekke dette. Det er et ønske fra styringsgruppen at de vil stå i cc i mailer som blir sendt i arbeidsgruppen, slik at de kan holde seg oppdatert på hvilke arbeid som blir gjort. En demoversjon som blir gjort tilgjengelig for brukerne i slutten av september, ble vist av Marit for styringsgruppen. Styringsgruppen mener Ask er et produkt som stadig blir bedre, og mener at dette skal fortsette å være en frivillig tjeneste i forhold til samsøk også i Det er naturlig at det blir en lisenskostnad for samsøketjenesten også til neste år. I år har denne vært på kr Denne kan bli justert når budsjettet skal settes. Det avhenger av prioriteringer i forhold til oppgaver arbeidsgruppen har meldt inn. Når det gjelder baseønskene så har disse i utgangspunktet blitt fakturert med kr 1000 pr base. Det er imidlertid slik at vi ser at noen baser endrer seg ved tid, og det kreves manuell oppfølging for et godt resultat. Det bør derfor i 2011 budsjetteres i forhold til å kvalitetssikre vedlikehold. Et alternativ er at det blir dekket av lisenskostnaden. Eventuelt så kan det faktureres for hver enkelt base. Forslag vedtak: Styringsgruppen ber BIBSYS om å komme med forslag til en fordelingsnøkkel slik at hvis det for eksempel er over ti institusjoner som har samme base, faktureres disse over fellespotten. Der enkeltinstitusjoner krever oppdatering på baser få har, bør det faktureres hver enkelt. Regnskap per august Marit gikk gjennom regnskapsrapporten for juli. De fleste av tallene har i tidligere statusrapporter blitt grundig forklart. Vi ligger jevnt under budsjettet i forhold til lønn. Hvis det fortsatt er et overskudd ved årsskiftet så vil dette bli overført til Det er imidlertid pr i dag usikkerhet om hvorvidt BIBSYS må gjøre noe i forhold til bytte av lenketjener, og dette arbeidet kan det i så fall bli aktuelt å utføre før årsskiftet, og dette vil i så fall naturlig nok øke lønnsutgiftene. BIBSYS har også oppgaver liggende som de gjerne skulle gjort for å forbedre eksisterende lenketjener. Dette vil ikke bli utført hvis dette ikke også vil være nyttig i forhold til ny lenketjener. Men hvis det er det, så vil BIBSYS sende inn oppgavene for prioritering av styringsgruppen. Forslag vedtak: Styringsgruppen godkjenner regnskapet med BIBSYS kommentarer. Forberedelser konsortiemøtet 2010 Tid og sted Det er av erfaring flere av medlemsinstitusjonene som synes det er langt å dra for et konsortiemøte. Spørsmålet er om det er mulig å gjennomføre møtet virtuelt. Styringsgruppen mener at det blir en helt annen setting virtuelt, og at det er viktig med et reelt møte. Det er i utgangspunktet ett konsortiemøte i året, og dette bør medlemmene kunne prioritere. 3

4 Det ble anslått en dato, men denne ble i etterkant av møtet endret av styringsgruppen per e-post. Møtet er satt til 13.oktober. Vi starter med felles lunsj kl 11:30-12:30 og fortsetter med møte til kl 15. Tilreisende skal ved disse klokkeslettene ha mulighet til dagsreise. BI legger til rette for påmelding til møtet via internett. Saksliste: 1. Konstituering Møteleder: Dagmar Langeggen Sekretær: Marit Brodshaug Det fastsetter tellekorps ut fra påmelding Det må godkjennes at møtet er lovlig innkalt Sender ut innkallingen så fort den er godkjent av styringsgruppen Frist innkomne saker, to uker før møtet Frist utsendelse av dokumenter, en uke før møtet Marit stiller med medlemsoversikt med hvem som er stemmeberettiget 2. Status leveranse for 2010 Marit skriver forslag, sender det til godkjenning av styringsgruppa 3. Regnskap 2010 Marit skriver regnskapet, sender det til godkjenning av styringsgruppa 4. Status deltakere i 2011 Marit har dette 5. Valg av lenketjener Dette punktet flyttes inn og forklares i virksomhetsplanen. 6. Virksomhetsplan med budsjett for 2011 Marit skriver forslag til virksomhetsplan. Her bør det komme frem en redegjørelse for anbefalingene for løsning i Overgangen til ny lenketjener vil gi budsjettmessige endringer. Dette må tas høyde for i budsjettet. Det bør også være med et nytt punkt i budsjettet som går på vedlikeholdsutgift. Det må også foreligge en fastsettelse av lisenskostnad for samsøketjenesten. Budsjettallene avhenger i stor grad av hva som blir klart mellom OCLC og BIBSYS i forhold til hva som må til for å gå over til ny lenketjener. Hvis det er mange spørsmål som gjenstår før konsortiemøtet kan vi evt budsjettere med TDNet TOUResolver hele året for å være på den sikre siden. Hvis vi likevel bytter lenketjener midt i året, så vil overskuddet bli overført til

5 7. Valg styringsgruppe Forslag vedtak Styringsgruppen ber om forlenget tillit til de som sitter i år. Det ble en fornyelse i 2010, og det er gunstig å fortsette kontinuiteten frem mot Innkomne saker Ingen 6. Eventuelt Marit og Fredrik ble enige om å gå gjennom oppgavene fra arbeidsgruppen, angående samsøketjenesten, etter at styringsmøtet var ferdig. 5

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / 07.11.2011 NOTAT Vår ref. 11/237-25 /SF-472, SF-514.7, SF- 801, SF-822, SF-906, SF-, SF- / Dato: 07.11.2011 OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn Fremstillingen av sakens bakgrunn er basert på partenes skriftlige redegjørelser

Detaljer