NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY"

Transkript

1 NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s ). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene ble gjengitt og ti1 dels kommentert i dagspressen og i flere misjonsblad. Dessver~e viser det seg at statistikken og de tall som er gjengitt etter den, delvis trenger B bli korrigert. 1. Ved utarbeidelsen av statistikken gjorde en seg skyldig i en forglemmelse idet Telegrafverkets illisjonsforbund ble utelatt. Denne organisasjon var heller ikke tatt med i de to statistikkene som st0 i Norsk HBndbok for Alisjon henholdsvis 1949 og Telegrafverkets blisjonsforbund har imidlertid eget norsk arbeid og er derfor B betrakte som selvstendig norsk misjonsselskap i gruppen nsamkristne samfunn (selskaper))), p% linje med Det norske misjonsforbund, Frelsesarmeen, Norsk Evangelisk Orient- ~nisjon og Den norske misjonsallianse. Vi tar her med de viktigste oppgavene for det Br siste statistikk gjaldt, Misjonsmark: Swaziland, S. Afrika. hlisjonaerer fra Norge: 2, innfrrdte medarbeidere: 2. Innlagte pasienter i arets lop p% klinikken: 39. Antall pasienter i Brets 10p pb poliklinikken: Inntekter: kr Utgifter p% feltet: kr I de tidligere statistikker pleide man B oppgi selskapenes inntekter og ntgifter slik at man bare regnet med hovedkassenes inntekter og ntgifter, men ikke kretsenes. Det som f. eks. gikk med pi B lranne kretsenes arbeidere osv., kom ikke med i statisiklten, bare det som var overskudd hos kretsene og ble sendt videre ti1 hovedkassen. Ved denne fremgangsmbten kan imidlertid statistikken ikke gi et riktig bilde av hua som gis atil misjonena i Norge. Ved ut- 228

2 anbeidelsen a\, den siste statistikk ba vi derfor om at en matte ta med ogsb kretsenes inntekter (under rubrikk 14: Inntekt i Norge) og kretsenes utgifter (under rubrikk 18: Administrasjonsutgifter og virksomheten hjemme). Et av vbre selskap har ikke vaert opp~nerksom pb dette og har, son1 tidligere, bare oppgitt houedsfyrefs administrasjo~~sntgifter. Slik kom statistiliken ti1 B vise at f. eks. Norsk Luthersk Misjonssanlband brukte 46,5 % av sine inntekter ti1 hjemmearheid, Santalmisjonen 44,6 %, men Det norske misjonsselskap bare 12,6 %. Det riktige tall for sistnevnte selskaps vedkommende ligger nok atskillig hwyere. For wvrig er selskapene selv anavarlig for de opplysninger de sender inn ti1 offentliggjorelse i Norsk l\lisjonsstatistikk. 3. Hva angbr antall misjonaerer i to selskap som arbeider pb nordisk basis, nemlig Santalmisjonen og Buddhistmisjonen, mi det understrekes at tallet so~n er i statistikken, gjelder norske rnisjonaerer (amisjourerer underholdt fra Norgew). I noen blad ble det oppfattet som om misjonaerene fra andre land ogsb var inkludert i tallene. Vi gjentar derfor antall norske misjonaerer for de nevnte misjoners vedkommende: henholdsvis 62 og 4. Stofteorganisasjoner En vanslielighet ved de statistiske skjemaene sorn har vrert brukt i Brenes I0p, er at de ikke kan gi et bilde av stotteorganisasjonenes vi~ksomhet, som i mange tilfelle faktisk er sterre enn de mindre selskapers innsats. VBr stwrste astwtteorganisasjons~~ budsjett er fem ganger si stort som vart minste eselskapss budsjett. Men deres gaver sendes ti1 de enkelte selskap, gar inn i disses regnskap og blir derfor sjeldent lagt tilbwrlig lnerke til. Noen av dem statter dessnten utenlandske selskap. Vi vil ta dem med her i tur og orden. Tallene gjelder Den norske lutherske Afrikan~isjon stotter The Evangelical Alliance Mission (2 misjonaerer) og Norsk Luthersk Misjonssamband (I), med tilsammen kr Liererinnenes Misjonsforbunds bidrag er fordelt pa fwlgende selskap: Det norske misjonsselskap 8 misjonaerer og 2 mnfadte 229

3 arbeidere, Norsk Luthersk Misjonssamband 3, Santalmisjonen 3, Israelsmisjonen 1, Schreudermisjonen 1 misjonier (sistnevnte bare delvis). Uttrykt i kroner og orer utgjor denne stette ltr Kuinnelige Misjonsarbeidere stetter dansk KMAs arbeid blant armenske flyktninger, underholder 1 misjonier i Santalmisjonen og gir stvrtte ti1 Israelsmisjonen. Bidragene ti1 disse selskap utgjor kr Norges Kristelige Ungdomsforbunds Ungdomsmisjon stetter felgende misjoner: Det norske misjonsselskap 5, Norsk Luthersk Misjonssamband 1, Santalinisjonen 1, det felles-lutherske arbeid i Hong Kong 2 misjonaerer, - med tilsammen kr Sykepleierskenes Misjonsring underholder fem'misj'onierer i felgende selskap: Det norske misjonsselskap (2), Norsk Luthersk Misjonssamband (I), Santalmisjonen (I), Israelsmisjonen (1). Samlet sum kr Telegraf- og Telefonfunksjonz~renes Lutherske Misjonsforening underholder 1 misjonacr i Santalmisjonen (delvis), 1 i Det norske misjonsselskap, 1 i Norsk Luthersk Misjonssamband og 1 i Den evangelisk-lutherske frikirkes China- og Japanmisjon. Samlet bidrag kr Norsk Ssndagsskoleforbund sender sine gaver ti1 forskjellige barnehjem og sondagsskolearbeid. I 1954 ble gavene fordelt mellom Det norske misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamhand og Santalmisjonen og utgjorde tilsammeil kr Alle disse stetteorganisasjoner stbr pb lutherslc Kekjennelsesgrunnlag. Andre misjonstiltak Enkelte andre ti,ltak kan ikke kalles for st0tteorganisasjoner i egentlig forstand, men hidrar pi en eller aimen mate ti1 misjonsarbeidet og her derfor nevnes, nbr man vil regne opp Norges samlede misjonsinnsats. Norges Kristelige Sfudent- og Gymnasiastlag har i en Brrekke vi'st sin iilteresse for og kjaerlighet ti1 misjonen ved B underholde en stipendiat fra en ~n0rsk misjonsmarkw under studie- 230

4 opphold i Enropa eller Amerika. Madagasltar, India, Japan har i tur og orden hatt sine stipendiater. I 1954 belop utgiftene i denne forbindelse seg ti1 kr Det norske Bibelselskap har i de senere Br pbtatt seg trykningen av Bibelen pb gassisk og gitt bidrag ti1 trykningen av Bibelen pb mbum (Kamerun) og santali. Den summen som i 1954 ble brulit ti1 dette formb1, nacrinere bestemt ti1 den gassi'ske Bibelen, utgjer kr Iiristelig Legeforening har blant sine inedlemmer en rekke misjonsleger. Disse underholdes av de forskjellige selsltap, men Legeforeninge~i biclrar leilighetsvis ti1 deres underhold ved f. eks. B abonnere pb fagtidsskrifter for dem, med bidrag ti1 innkjep av legebil eller medisinsk utstyr osv. Akaderniske Frivilliges Misjonsforbund gir ikke direkte bidrag ti1 ~nisjonsarbeidet, men opprettholder kontakten med de av sine ~nedlemn~er som har reist nt som misjonaerer. Kirlcens Nodlijelp er ogsb kommet med i misjonsarbeidet siden Inan begynte B sende materiel1 og pengehjelp ti1 flyktninger pa misjonsmarker: H'ong Kong, Syria, Korea og Israel. Belepet utgjorde i 1954 kr Vi kan legge ti1 at det Brlige belep har siden nbdd det mangedobbelte, sacrlig gjennom den store innsamlingen ti1 Hong Kong i Og endelig her vi regne som misjonsgaver ogsb de gavene som gis ti1 Egede Znstituttet for rnisjonskunnskap og misjonsgranskning. I 1954 utgjorde dets inntekter kr Hvor meget gis det <<ti1 misjonena i Norge? Dette spersmbl er det selvf0lgelig ingen lett sak B svare pa. Selskapenes regnskap omfatter jo alltid bare kroner og 0rer sorn virkelig har passert regnskapsbekene. Men dertil kommer gaver og utgifter som det ikke gis kvittering for og ytelser av diverse slag sorn ikke lett Ban regnes om i penger: personlige gaver ti1 misjonacrer, gaver ti1 ntlodning, mat ti1 bevertning eller f. eks. en ting som bensin ti1 bilen for B skysse predikanten ti1 og fra metet, dugnadsarbeid ved bygging eller oppussing av bedehus og misjonshns, vbre mange embetspresters og leke krefters fri- 23 1

5 villige innsats i hjemmearbeidet, eller misjonzerenes aooertidsarbeid,, som de ikke fir ekstra betalig for osv. osv. Skulle alt dette regnes om i kroner og urer, ville (<regnsltapetw sikkert kunne oppvise tall son1 er det flerdobbelte av hva statistikken vises. Det mi selvsagt ogsi sies at et slikt eregnskapa ville overraske ogsi av en annen grunn. Det ville vise at det som brukes ti1 hjemmearbeidet, bide av penger og annen innsats, er det mangedohbelte av det som anvendes ti1 det egentlige ~nisjonsarbeid ute, - selv om det kanskje kan betraktes so111 vel anvendte penger i det huyst pikrevde rnisjonsarbeid blant virt eget folk. Men holder vi oss nukternt ti1 selskapenes og de andre misjonstiltaks regnskap, konlmer vi ti1 det resultat at det i Norge ble gitt temmelig nnyaktig 15 millioner kroner ti1 rnisjonsarbeidet i 1954.

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet?

Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet? Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet? Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Publisert i Søkelys på arbeidsmarkedet, 2000 årgang 17:131 138. Frivillig arbeid gir muligheter for læring,

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet.

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. 1 Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. Tid er det som hindrer alt fra å skje på én gang. Albert Einstein. Tid

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer