EVANGELISERING F0R OG NA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVANGELISERING F0R OG NA"

Transkript

1 EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet nbr det gjelder prohlemene, tror jeg at det kan ha sin hetydning S stanse ved saken likevel. Hva nielier vi lorresten med begrepet misjon? MB det vaxe tillatt for meg B svare med de ord som fins i Metodistkirkens kirkeordning, nemlig i den innledende paragraf om nevnte kirkes misjonsarheid: ahlisjonens hoyeste hensikt er S gjore Jesus Kristus kjent for alle folk i alle land soin deres guddommelige Frelser, B overtale dem ti1 B bli hans disipler og B samle disse disipler i kristne kirker, B verve dem for arbeidet innen Guds rike, H samarheide med disse kirker, S fremme et verdensvidt kristent hrorskap og B forsoke B tillempe den Bnd og de prinsipper som Kristus representerer, pb hele menneskelivet.n Naturligvis kan disse tankene formuleres annerledes, men jeg tror at definisjonen rent yraktisk forsvarer sin plass og er hrukbar. Men nbr man tidligere tenkte pb misjonen og misjonens oppgave, vendte man i alminnelighet hlikket ut mot de fremmede land. Vi hrukte mange forskjellige uttrykk om arbeidsfeltet for misjonen. Det var misjonsmarkene, hedningelandene, den ikkekristne verden osv. Med den forandring av verdens Bndelige struktur son1 de siste 50 Br har fort med seg, er disse uttrykk faktisk iklte bntydige lenger. For det forste er jo ikke den gamle s.k. kristne verden sb kristen lenger. Nye ideologier opptrer og kjemper for B fortrenge den enhetlige livs- og verde~lsanskuelse soin engang preget Vesterlandet. Og da tenker jeg ikke enfoldig hare pi kommunismen, men pb materialismen, den profane hu-

2 manisme, penge-, nasjonalitets-, parti- og persondyrkelsr~~, sorn i ulike former og varianter gbr igjen bbde og Vest. Stillingen er ikke uforandret pb de s.k. misjonsmarker heller. Jeg tenker ikke da bare pb at gamle riker og kolonivelder gbr under, at nye makter politisk og okonomisk trer fram, at grenser flyttes osv. Ti1 forandringene horer ogsb at nye kirlter har sett dagens lys, unge, livskraftige ltirker, sorn ti1 og med vil gjore seg gjeldende nbr Kirkenes Verdensrid samles ti1 mete. Fordi hele verden holder pb B bli ett misjonsfelt med noenlunde samme problemer, tror jeg at hele situasjonen forenkles, uten at jeg derfor vbger past& at den blir lettere. astotteneu for all sorn for hjalp oss i evangeliseringen, holder nb pi B forsvinne. Vi kan ikke regne rned dem sorn for. Naturligvis er vi glade for alt sorn ennb er bevart, f. eks. vesterlandsk kristen tradisjon, men vi kan sikkert iklie regne med det sorn f0r. La meg bruke en illustrasjon, sorn selvfdgelig ikke fir presses. Da Columbus dro mot Amerika pi sin oppdagerferd, ble det naturligvis skrevet en loggbok. Den er fra dag ti1 dag fylt ikke bare rned henvisninger ti1 reisen, men ogsb ti1 den kristne tro sorn han hadde, rned benn om B bli bevart. Boken som ble skrevet om Kon-Tiki, rommer ingen dike elementer. Jeg taler ikke her om personene sorn var rned pa den beramte ferd, men om bolten. Den er avkristnet og stbr for sb vidt som et symbolsk uttrykk for det sorn er skjedd her i Vesterlandet. Om vi i det hele tatt skal kunne gjsre en kristen innsats i vbr verdensdel, mi vi begynne rned erkjennelsen av at den stotte sorn vi tidligere hadde i en noenlunde enhetlig kristen tradisjon i folkeliv og tenkning, nb holder pb B forsvinne. Det er klart at astattene> ogsa holder pb B forsvinne ute pb de s.k. misjonsmarker. Kolonimakter og regjeringer sorn begunstiget - eller iallfall stilte seg forstbelsesfulle ti1 - misjonen, er ikke lenger en selvfdgelighet, burde kanskje aldri ha vrert det! Privilegienes tidsalder synes stort sett B vzre forbi. HelIer ikke er misjonzrene ade enesteu sorn kan by folket sykehus og skoler osv. VBknende nasjonalbevissthet, konkurrerende ideologier osv. er kommet til.

3 Hva betyr 11B alt dette, bade hjemne og ute, for evangeliseringen? SB langt jeg kan se, betyr det at den mer og mer mb legges over pb det rent personlige plan. De tilganger som vi fer hadde, Bunne hjelpe kirken ti1 B virke direkte pb massene. Jeg vil ikke pisti at masseberegelsenes tid er forbi. Men er det noen som tror at noe liknende korstogene kan opystb i vbr tid? Eller en massevekkelse som den son1 kom ined den forste inetodisme? NBr leseren ser dette siste spmsmblet, vil han kanskje nevne Billy Graham - og med rette. Det som er skjedd ved ham, viser at masses ennb kan settes i bevegelse. hieu om man vil sammenligne, sb kan en sp~rre seg selv on1 det likevel ikke er skjedd en veldig forandring fra Dwight L. hioodys dager og ti1 Billy Graham. Det som i Moodys dager var noe nesten selvfelgelig, og som derfor praktisertes i slor utstrekning, vekker i dag oppmerksomhet som en sjeldenhet alltid gjm. Men la oss ikke fordype oss i dette. For meg synes det iallfall B vzre slik at mulighetene ti1 B sette inassene direkte i bevegelse, er langt mindre n& enn for, fordi ast~ttener er borte. At vi pb den andre siden i presse og radio har fbtt nye, gode niidler ti1 B nb niassene, mi innrammes. Men det er klart at ogsb disse mnligheter kan beskjzres av den sekulariserte kultur og de politiske makter som vi er omgitt av. Fortsetter denne utviklingen, har vi ikke noe annet enn det personlige B falle tilbake pb. Dette har ingen ting B gjore ined den undervurdering av kirken og forkynnerembetet som vi dessverre av og ti1 merker i vbr tid. Her gjelder det om B la det vzre det. Alt som heter statter, kan rives bort ogsb fra kirken og embetet. Det eneste som blir igjen, er den levende Guds menighet, Ordet soul formidler livet, kallet ti1 B vzre et sendebud i Kristi sted, ti1 B vzre et vitne, enten nb dette tar skiltkelse i det alminnelige prestedomme eller i det spesielle, soln Gud fremdeles kaller tjenere til. Og da er vi fmt tilbake ti1 (let personlige, utvalgt og lagt inn under Guds nbde. I dette finues forutsetningene for erangelisering ogsb i moderne tid. Dette er selvsagt ikke noe nytt. Da evangeliet begyute sin seiersgang i verden, skjedde det ved en vekkelse fra person ti1

4 person. Pi den tid fantes det nemlig iklie si mange nstotteru for kristendommen. Siden kom jo en anncn epoke, da kirlien ble priviligert og filili hjelp pi mange miter for i gjennomfore sitt program. For oss son1 lever nh, er det fristencle 9 stille den tids lcirke og metoder under dommen, men det er silikert best 5. la perioden bli belyst og bedomt ut fra sin egen situasjon. Slik sonl vi forsoker i bcdomme liirken i dag ut fra dens aktuelle livssituasjon. Det er kanslije naturlig at det var n~isjonzrene som forst oppdaget at det var nodvendig B innreite seg etter den nye tid. De oppdaget, og fir anlcdning ti1 B lionstatere det i land etter land, at ni gjelder ilike lenger Vesterlandets autoritet son1 et pluss for misjonaeren, ikke kirlieorganisasjon eller prestetjeneste (selv om inan altsh er blar over den absolutte nodvendighet av cn liirkelig orden). Nh synes den regel i gjelde mer og mer, kanskje szrlig i Ostcn, hvor de fleste av astottene), er tatt bort: Bt evangeliet for i kunne gjore seg gjeldende mh komme gjcnnom personligheten, cnten ni den ytre form er legens, sylcepleierskens, ingeniorens eller jordbrukerens. Vi har begynt i oppdage dette ogsi pb hjemmefronten. Vi has begynt B forsti at Birken og prestene og predikantene ikke kan evangelisere uten personlig engasjement. Naturligvis has vi visst dette ogsb for. Men erkjennelsen har kanskje ikke vzrt si dyp som den burde ha vzrt, etter som vi hadde stottene h forlate oss pi. Men vi har ogsi begynt S forsti at dette kall ti1 personlig evangelisering i hoyeste grad angbr ogsb legfolket, hver eneste kristen kvinne og mann. Ph dette punlit bar vir vesterlandske kristenhet sthtt forholdsvis s~~akt. Jri har for det forsle ikke hatt tilstrekkelig sans for det h gb ut ti1 menneskene. For det annet har vi ikke klart forstitt at ordren om h erobre verden for evangeliet ble gitt ogsi ti1 legfolket. NSr det gjelder det forste, har vi iallfall delvis \'art preget av denne tankegang: Kirken stir der den stir. Den forkynner sitt evige budskap. 0g hver den som vil hare, kan jo komrne og ta imot Ordet. Men om denne tanken drives in absurdum, sb at den kirke sorn forkynner den opysakende nide, selv glelnmer h

5 vaere oppsakende, da er det feil. Ved et kursus i sjelevinnerarbeid harte jeg lederen sporre on1 hva son1 var den kristne kirkes viktigste oppgave. Svaret konl omgbende: A frelse sjeler. ndet er riktig,x svarte lederen, nmen er del ikke underlig at n%r man sier det og gjerne henviser ti1 Jesu ord, sb gleinmer man nesten alltid en ting: Jeg er kommet for d sake og frelse den soin er fortapt.)) Og 11%~ det gjelder nettopp det 5 soke menneskene, gb ut for B finne dem, for B fare dem tilbake ti1 troen, Bommer det personlige klart fram. NBr det gj~lder denne personlige aktivitet for 5 fremme Guds rike, ma imidlertid ikke prester og predikanter bli alene. Legfolket hor ogsb komme med. De has - pb en mate - ogsa storre forutsetninger. Hvor det embetsmessige av helt naturlige Brsaker er sjaltet ut, kan det personligc lcttere forstas og oppfattes av det amisjonsohjektw man vender seg til. Men om legfolket skal kunne gjare en slik innsats, ma de forst vekkes ti1 ansvar n8r det gjelder det alminnelige prestedoinme. Dernest mb de ha fbtt nettopp det soni gjar dcres vitnesbyrd eller handling i evangeliets tjeneste personlig. A hegynne uten det fwer ti1 at ri far den type vitnehaerere so111 jeg harte dr. Harry Deninan tale om: De soin likner selgere soin ikke tror pa sin egen vase. At dette personlige 1x5 overhevisningens onirbde er noe som vi ikke tar oss til, men som gis oss under Andens ledelse og direktiv, er klart for alle kristne. Men om dette er klart, sb bar det ogsa hetones at mye av undervisning og veiledning er nadvendig om lege krefter riktig skal bli brukbare i personlig evangelisering, enten denne skal skje under den kristnes daglige kallsgjerning eller under helt spesielle arrangements, som f. eks. nbr man sender ut legmenn i hyen eller bygden hvor man har sin virksomhet, for B gb som Jesu disipler fordum for 5 sake menneskene der de er for B ntilbg den1 Kristus, (John Wesley). Det forekommer meg altsi B vzre absolutt ncldvendig med en sterkere hetoning av (let rent personlige i all evangelisering og all misjon. Etter hvert som stattene heroves oss, inb 1.i falle tilbake pb det eneste son1 star igjen: Det personlige. hien det er ikke bare det eneste; det er ogsi det fundamenale og avgjmende.

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Den augsburgske bekjennelse av 1530

Den augsburgske bekjennelse av 1530 Den augsburgske bekjennelse av 1530 (Confessio Augustana) Artiklene 1-21 Art. I Om Gud Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøtet om det guddommelige vesens enhet og om

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling

Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Å gjøre mennesker til disipler i en ny tid - fellesskaps- og medarbeiderutvikling Av Reidar Hillesund Vi står overfor et paradigmeskifte (endring av et grunnsyn) i forhold til menighetstenkning. Nye generasjoner

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer