Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III."

Transkript

1 Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe.

2 Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet s. 1-8.) (Dette heftet ble gitt ut av Karmel-instituttet i Øivind Andersen på Fjellhaug skrev om heftet: Det er gledelig å se hvordan nyere svensk teologi vender tilbake til Bibelen. Denne lille boken av professor Odeberg er intet mindre enn epokegjørende. Hadde en slik bok av en teologisk professor utkommet hos oss i dag, ville den vakt den største oppsikt. Professor Odeberg går helt og fullt inn for det syn som er det rådende i vårt troende lekfolk. Vår stilling til og vårt syn på det Gamle Testamnetet må ene og alene bestemmes ut fra Jesus og apostlenes syn på det. Og på en glimrende måte klarlegger han hvordan Jesus påberoper seg å være den som taler i Det gamle Testamentet. Det taler ikke bare om ham, men han er Det gamle Testamentet s talende Jeg. Jeg anbefaler boken til alle norske kristne til et grundig studium. Professor Odeberg er ikke bare en grunnlærd teolog; han fører også et glimrende språk. ) --- Når man vil ha rede på hvorledes Det nye Testamente ser på Det gamle Testamentet, kan man gå ut ifra nesten hvilket som helst kapittel i NT. For NT s syn på Det gamle Testamentet lyser igjennom over alt. Side 8. uttrykket: JEG sier dere ved sin utlegning av Skriften. Det skal man legge stor vekt på å jevnføre det med den uttalelsen hvor han sier at ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel skal forgå. Jeg sier dere. Setter han da seg selv i motsetning til Skriften så at han er herre over Skriften, som visselig ikke skal forgå, men som han dog som Guds Sønn har rett til å korrigere? Nei, det ville være å forfalske Jesu ord å oppfatte det på den måten. Med dette Jeg sier dere setter han ikke seg selv som en autoritet ved siden av, men som en autoritet i Skriften. Det er han som uttyder hva som skal stå i Skriften. Og hvem er det nå som kan si jeg i et slikt uttrykk som jeg sier dere? Det er ingen annen enn den som sier det samme i Skriften. Altså, her taler ikke den som er herre over Skriften og erstatter Skriften, men her taler den samme som taler i Skriften. Dermed har Jesus sagt at det er han som er Skriftens Jeg. Når han derfor sier Jeg sier dere, så er det det samme som Skriften sier. Han opphever dermed ikke Skriften, for det er samme person som taler. Her vil vi gå ut fra et kapittel i et av evangeliene, som gir oss et særlig skarpt og tydelig bilde både av Jesu stilling til Det gamle Testamentet og urmenighetens eller de første

3 Side 2. kristnes syn. Det er Lukas kap. 24. Det fortelles jo der om to disipler som noen dager etter Jesu død var på vei til Emmaus og samtalte med hverandre om det som hadde hendt med Jesus. De gikk der i stor forundring og grublet. De forstod ikke hva som hadde hendt og kunne ikke finne noen forklaring. Så hender det ifølge beretningen at den Oppstandne selv kommer og slår følge med dem, og på deres spørsmål begynner han å forklare hva som er skjedd med ham. Og det er nå straks meget betegnende at Frelseren selv, den Oppstandne, som etter evangeliene er historiens sentrum og som derfor av seg selv skulle kunne gi beskjed om hva som helst, han forklarer ikke engang seg selv eller det som er hendt med ham på annen måte enn ved å henvise til Det gamle Testamentet. Han sier ikke: Her er jeg selv og jeg skal nå gi dere beskjed om hva som har hendt med meg og hemmeligheten ved det. Han henviser heller ikke til det han selv har forutsagt i Det gamle Testamentet eller lært, mens han vandret på jorden. Han har, skulle vi kunne si, ingen egne ord, som ikke beror på Det gamle Testamentet. Han som av evangeliene betraktes som den absolutte Sannhetens og Kunnskapens konge, han griper ikke til egne ord, ikke engang når han skal forklare med egne ord seg selv. Men han går til Det gamle Testamentet. Nå må vi legge merke til hvorledes han begynner sin forklaring av det som er skjedd med ham. Han begynner med å bebreide disiplene at de er dårer og senhjertede til å forstå alt det som er skrevet i Loven og profetene, dvs. det Side 7. underfulle er det, som vi ser når Kristi Ånd får lært oss å lese Bibelen. Det som skildres i Luk. 24 er jo fra den evangeliske histories siste del, altså tiden etter Kristi oppstandelse, da hans verk var fullbyrdet og han viser seg for sine disipler. Da forklarer han seg selv ved å henvise til Det gamle Testamentet. I Det gamle Testamentet sier verdens Frelser, finnes den fulle forklaring til det som er skjedd. Dette er ikke første gangen Jesus går fram på denne måten. Det er tvert imot det standpunkt som Jesus inntar fra begynnelsen av. Vel kjent er ordene fra Bergprekenen, Mat. 5,17: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og så sier han disse radikale ord: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Det betyr at ikke engang en jod, den minste bokstaven i det hebraiske alfabetet, eller en strek på en bokstav skal forgå, før det er fullbyrdet alt sammen i sitt innerste dyp. Så ser vi også hvorledes Jesus selv i fortsettelsen av Bergprekenen viser hvordan man trenger dypere og dypere inn i Skriften. Og den utlegning av de forskjellige budene som han gir, er i og for seg ikke det mest radikale, for slik gjorde man det allerede tidligere. Man forstod jo ikke minst fariseerne forstod å tillempe den tanken at Skriften hadde en rikdom av innhold og dypere mening. Det mest radikale er dette at han bruker

4 Side 3. vi kaller Det gamle Testamentet. Han bebreider dem således at de ikke vurderte Det gamle Testamentet høyt nok. Nå vet vi at de som hørte til Jesu første disipler, var meget mer fortrolig med Det gamle Testamentet enn de kristne nå. De hadde under hele sin oppvekst hørt Det gamle Testamentet bli forelest og gjennomgått i synagogegudstjenesten. De hadde lært det fra barndommen, de leste daglig av Davids salmer og i profetenes skrifter. Dertil hadde de vært sammen med Kristus, som selv stadig henviste til Det gamle Testamentet. Til disse, som i virkeligheten slett ikke var uten bibelkunnskap, er det Jesus sier: Dere dårer til å tro alt det profetene har talt! Da Mesteren etter dette begynte å forklare seg selv og det store som hadde hendt med ham, fortsatte han ifølge evangeliet på den måten at han begynte fra Moses og alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Han begynte fra begynnelsen av Det gamle Testamentet, med første Mosebok kap.1, og viste at alle skriftene taler om ham. Vi må altså merke oss at det ikke fremstilles slik at bare noen få utvalg i Det gamle Testamentets steder, f. eks. hos profeten, etter Jesu mening peker på ham. Ved uttrykket han begynte med Moses angis at alle Det gamle Testamentets skrifter fra den første boken iblant dem, første Mosebok, taler om ham. Side 6. blant dem som akter og studerer den. Det heter i 2. Kor. 3,14 om dem som ikke tok imot Kristus, men forkastet ham: Deres sinn er blitt forherdet. For like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger der et dekke over deres hjerter når Moses leses. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Der finnes altså i den Hellige Skrift et dyp, som er mer eller mindre tilgjengelig eller åpent. Men så lenge man ikke lar Kristus åpne inngangen til Det gamle Testamentet, så ligger der et dekke foran den. Dette er noe som den ikke-kristne leser av Det gamle Testamentet fant bestyrket i Det gamle Testamentet selv. Når Kristus har åpnet øynene for leseren, finner han at det som Kristus gir, ikke er noen omtolking, ikke noe som leses inn i Det gamle Testamentet, som ikke fantes der før. Og bekreftelsen på selve forholdet fant man i Det gamle Testamentet selv, i Salme 119, hvor det heter: Lat opp mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Den som ber er en from mann som leser sin lov, dvs. Mosebøkene og profeten. Men han vet at tross dette, så er det likevel som et dekke for hans øyne, om ikke Herren tar det bort. Lat opp mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Det er noe som tilsvarte de første kristnes egen erfaring. De opplevde at dekket ble tatt bort fra deres øyne, og da fikk de se det underfulle i Guds lov. Det

5 Side 4. Det framgår bl.a. av innledningen til Johannes evangeliet at apostlene og evangelistene lærte å forstå hvorledes Kristus er med i og egentlig emnet for allerede 1. Mos. kap.1, skapelsesberetningen. I Johs. 1,1-3 sammenstilles evangeliet om Kristus Ordet ( I begynnelsen var Ordet ) og skapelsesberetningen ( I begynnelsen skapte Gud ). Det samme gjelder Pauli ord om Kristus som billedet av Gud, den usynlige, den førstefødte framfor enhver skapning; for i ham er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden alt er det skapt ved ham og til ham. Kol. 1,15-16). Eller vi kan tenke på hans ord om Guds hemmelighet, det er Kristus (Kol. 2,2). Videre må vi merke oss at profetene ifølge Jesu uttrykksmåte, som her faller sammen med den samtidige jødedommens terminologi, begynner med Josva, Dommerboken, Samuels-og kongebøkene og deretter fortsetter med de skrifter, som vi er vant til å kalle de profetiske. Moses og profetene betyr altså: Det gamle Testamentet i rekkefølge, bok etter bok. Når Jesus gjør et utvalg av steder fra Det gamle Testamentet, betyr det slik ikke at han fra Det gamle Testamentet velger ut det, som taler eller sikter til ham. Men han tar fram utvalg i Det gamle Testamentet eksempler av de hellige skrifter, Det gamle Testamentet, som alle fra begynnelsen til slutten, taler om ham. I denne detalj i beretningen hos Lukas om Emmausvandrerne har vi da en innholdsrik og talende illustrasjon av Kristi måte å betrakte, verdsette og bruke Det gamle Testamentet på. Side 5. Men videre får vi i denne beretning et meget klart bilde av den innstilling, de første kristne gjennom Kristus lærte å ta til Det gamle Testamentet. Det ser vi av uttalelsen i Luk. 24, 32, som gir oss et kort, men klart lynglimt av dette forhold. Det heter der at da Jesus hadde forlatt de to disipler, vendte de seg til hverandre med disse ord: Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss? Der har vi i et glimt det, som Det gamle Testamentet var blitt for de første kristne: det var blitt et slikt skrift, som gjorde deres hjerter levende! Men det er ennå et moment å legge merke til. Som nevnt var de fortrolige med Det gamle Testamentet fra begynnelsen av. Men likevel kunne Kristus i begynnelsen bebreide dem at de var dårer og senhjertede. Nå var deres hjerter brennende. Hva var da inntrukket i mellomtiden? Hvorigjennom var deres hjerter blitt brennende? Jo, ved at Han uttydet Skriften for dem. Det var altså kommet noe til, som hadde gjort Skriftene interessante, fengslende, skrifter som fikk hjertet til å brenne. Dette var blitt mulig ved at Kristus fikk uttyde Skriften, ved at han åpnet inngangen til den. Paulus, som alltid i sine brev forutsetter en for oss nesten ufattelig bibelkunnskap, i alle fall en nesten enestående fortrolighet med Det gamle Testamentet, han uttrykker dette på flere steder, men særlig utførlig i 2. Kor. 3. Der taler han i form av en erindring om noe som var kjent for adressatene ved deres egen erfaring, nemlig om hvor forskjellig man kan forholde seg til Skriften til og med

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr.

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr. Bibelen Guds Ord - 1 Filadelfia, Askim 07.09.2014 Bibelen Guds Ord Av pastor Ole Sletten 1. Bibelen en troverdig bok Du og jeg som tror, vi har satt vår lit til at denne boka, Bibelen, er en troverdig

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer