Norsk Misjonsstatistikk 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Misjonsstatistikk 2008"

Transkript

1 NORME Norsk Misjonsstatistikk 2008 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 1

2 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn. Hab.. 2,14 Det er mye spennende som skjer i verdensmisjon med utbredelse av Guds rike. Gamle profetier går i oppfyllese For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn. Norsk misjon er bare en liten del av en større hele! -- Men er allikevel mer enn bare en dråpe i havet! utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 2

3 Statistikken over norsk ytremisjon for 2008 omfatter 37 medlemsorganisasjoner. (Øvrige organisasjoner ble invitert til å sende inn tall til statistikken men ingen er blitt registrert i år.) Sammen har organisasjonene sendt inn nesten 350 ulike registreringer av arbeid i over 119 ulike land og regioner. Dette dekker det meste av norsk misjonsengasjement men ikke alt. Legg merke til at noen tall på kartet her er oppsummert for en region. Dette gjelder registreringer for uspesifisert land innen en region eller for regionalt arbeid som ikke kan knyttes opp mot kun et land. Denne måten å skille ut tall på regionsnivå er gjennomført for nesten alle kart i denne presentasjonen, og er alltid vist med enten en annen farge eller annen fasong på symbolet. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 3

4 1. Type arbeid Hva slags arbeid har organisasjonene rapportert? Vi begynner med å se litt på Hva slags arbeid organisasjonene driver. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 4

5 Antall registreringer Evang./men.plant. - a Men.arb./pastoralt - b Arbeidstypene - antall registreringer for 2008 Kirke/ menighet Kommunikasjon Språk- og oversett. - c Litt. og Bibelspredn. - d Diakoni Opplæring Støttetjen./ logistikk - s Annet - t Media (Radio,Tv,etc) - e Helse - f Jordbruk - g Nødhjelp/flyktninge - h Mikrofinans - i Fjernadopsjon o.l. - j Menneskerett./forson. - k Annet diakonalt - l Ledertrening/org.utv. - m Teologisk undervisn. - n Annen underv./opplær. - o Undervis. norsk skole - p Korttidsmisjon/ -team - q Teltmakere - r Annet Dette er ikke veldig kvantitativt og sier ingenting om omfang av arbeidet innen hver kategori. Men antall ganger en organisasjon registrert aktivitet innen en arbeidsform gir en hvis indikasjon på hvor utbredt denne typen arbeid er. Vi får her et bilde av mangfoldet i arbeidet ute. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 5

6 Oppsummering av registrering innen de ulike Arbeidsgren 250 Antall registreringer av arbeidsgrenen Kirke/ menighet Kommunikasjon Diakoni Opplæring Diverse Disse ulike kategorier for arbeid kan samles inne ulike arbeidsgren. Antall ganger en organisasjon registrert minst en arbeidstype innen en arbeidsgren i et land (evt. en region) vises her. Alles disse arbeidsgrenene er godt representert i norsk ytremisjon og de fleste felt har en kombinasjon av ulike arbeidsformer utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 6

7 Registrering innen de ulike Arbeidsgrene, etter Region 35 Kirke/ menighet Antall registreringer innen grenen Kommunikasjon Diakoni Opplæring Diverse 0 Afrika/sørl. Afrika/østl. Afrika/sent. Afrika/vest. M-Øst/N-Af. Europa Eurasia Asia/sør Asia/s-ø Asia/øst Latin-Am. For geografisk perspektiv kan vi se antall registreringer innen disse arbeidsgrenene for hver region. Det er naturlig at det skal være ulik vektlegging i arbeidet i ulike verdensdeler. [#] Kirke- og menighetsarbeid kommer sterkest ut i Europa, Øst-Asia og Eurasia. [#] Kommunikasjon var den mest registrert arbeidsgren i Midtøsten. [#] Diakoni registreres sterkt i Latin-Amerika og vest-afrika - og flere andre steder. [#] Opplæring setter preg på arbeidet i det sentrale Afrika og andre deler av Afrika og Asia. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 7

8 2. Økonomi Hvor mye penger brukes? Så skifter vi fokus til økonomi. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 8

9 Det ble brukt over 500 millioner kroner ute i løpet av 2008 og her ser vi hvor pengene ble brukt. Dette kartet gir et lignende bilde til det vi har sett de siste årene. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 9

10 Nesten 30 % av midlene millioner kroner -- kom gjennom ulike form for offentlig støtte. Her ser vi hvor denne støtten ble brukt. Det var hovedsakelig i Afrika, Latin-Amerika og deler av Asia. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 10

11 Trender i økonomien Pengebruk ute Andel offentlig støtte Mill. kr Merk: Sammenligningen gjelder kun medlemmer i NORME (tidl. Norsk Misjonsråd) Pengebruken ute fortsetter å vokse selv om rapportering av offentlig støtte er gått ned litt siden i fjor. Noen organisasjoner opererer med en desentralisert økonomi, noe som gjør at ikke all penger som går ut i misjonsarbeid blir rapportert sentralt. Så dette er ikke et fullstendig bilde. Det er variasjoner fra organisasjon til organisasjon, men NORMEs medlemmer ser ut til å ha et relativt solid økonomisk grunnlag for deres misjonsengasjement. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 11

12 Trender i økonomien Gjennomsnittlig årlig økning Periode: 10 år 3 år Pengebruk ute: 4,0 % 6,9 % - Andel offentlig støtte: tte: 3,3 % 1,9 % - Andel egne midler (ikke støtte): tte): 4,6 % 10,1 % Median personinntekt (netto)*: 3,4 % 5,3 % Konsumprisindeksen: 2,1 % 2,3 % * tall for 2008 basert påp disponibel inntekt per person (uten prisindeks) fra TBU Perioden 1998 til 2008 har sett en god gjennomsnittlig økning i misjonsøkonomien. Vi ligger foran både konsumprisindeksen og median personinntekt (etter skatt) for samme perioden. Siste 3 års periode har sett en enda sterkere årlig vekst i økonomien: Pengebruk ute: ca. 7 % pr. år - Offentlig støtte hadde en mindre økning: ca. 2 % pr. år - Resten av midlene (dvs. egne midler, uten støtte): ca 10 % pr. år Disse tallene kan da sammenlignes med andre økonomiske indikatorer i samfunnet, slik som Median personinntekt og Konsumprisindeksen, som begge har ikke vokst så kraftig. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 12

13 160 % 150 % 140 % 130 % Økonomiske utviklinger, Pengebruk ute Andel "egne" midler Median personinntekt (netto) Pers.innt.+ befolkningsvekst Konsumprisindeks 120 % 110 % 100 % Her vises den årlig økningen grafisk, med 1998 som referanse. Den tykke røde streken viser økningen i registrert pengebruk ute. Den tynne røde streken er andel egne midler dvs. om vi trekke ut offentlig støtte. Den tykke blå streken viser SSB s tall for median personinntekt etter skatt. Fordi dette er på person-nivået må vi oppjustere med befolkningsveksten for å sammenligne med tall på landsbasis det er den tynne blå streken. Det er svingninger fra år til år, men veksten i misjonsøkonomien er, over en tiårsperiode, omtrent like sterk som veksten i Kari og Ola Nordmans disponibel inntekt, og ligger godt foran konsumprisindeksen. De siste tre-fire årene har sett den sterkeste veksten. Finanskrisen fikk ikke påvirke tallene for 2008 så mye, men kan kanskje spille en rolle for utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 13

14 millioner kr. Pengebruk ute, Graf: 90 trend orgs penger Areop. Bibel. Frels. DELF MUG NMA NLM NMS Nor. NMØ PYM ÅD organisasjonene med størst pengebruk ute Her vises utviklingen for de organisasjonene med størst pengebruken ute. [#] Misjonssambandet er én organisasjon som har hatt en tydelig nedgang i økonomien, men de fleste andre har økt. [#] PYM har en relativ desentralisert økonomi og har ofte slitt med innhenting av tall fra menighetene. Det forklarer flere hull i deres vekst kurv. [#] Misjon Uten Grenser og Norsk Misjon i Øst ser ut til å ha en sterk vekst [#] Mens Areopagos og Frelsesarmeen holder omtrent samme nivået. (Frelsesarmeens hadde da en ekstra satsing etter Tsunamien i 2005 og 2006) utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 14

15 3. Utsendinger Hvor mange er det ute? Til slutt skal vi se på antall utsendinger. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 15

16 Dette bildet her ligner også på det vi har sett de siste årene. Det er Etiopia, Japan, Mali og Bolivia som hadde flest utsendinger i slutten av 2007 (minst 30 hver) Det er interessant å se at ett europeisk land, Tyskland, hadde så mange som 16 utsendinger. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 16

17 Antall langtids utsendinger, Diag: : trend utsendte Utsendinger/misjonærer Kvinner Menn antall ute pr. 31/ Merk: Sammenligningen gjelder kun medlemmer i NORME (tidl. Norsk Misjonsråd) Oppsvingen fra året før er blitt oppspist av en sterkere en vanlig nedgang i antall langtidsutsendinger ute ved årskiftet. Nedgangen var på hele 11,5 % Antall kvinner ute gikk ned 12,9 % og mennene 9,5 % utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 17

18 Utsendinger/misjonærer ute, penger Graf: 250 orgs-penger antall ute pr. 31/ DELF DFEF DNT NLM NMA NMS Nor. PYM Tent UiO organisasjonene med størst antall ute Det er fortsatt Misjonssambandet som er Norges ledende leverandør av misjonærer, med god hjelp fra Pinsevennene og NMS. [#] Alle de tre største organisasjonene her bidro til økningen i antall ute for 2007, og alle tre har bidratt til nedgangen for [#] Flere organisasjoner har hatt nedgang over flere år. Hva ligger bak nedgangen, spesielt det siste året? utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 18

19 Færre utsendinger: NLM Noe nasjonalisering tidligere Ingen god forklaring påp nedgangen siden Mulig overrapportering for 2007 der noe ettåringer er kanskje blitt tatt med? Jan Sandvik utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 19

20 Færre utsendinger: NMS Ingen ønsket situasjon Rekrutteringsutfordringer Etter flere år r med nasjonalisering og nedbemanning er det nån mer spesifikke krav spesifikasjoner for utsendinger Heller ikke lett å rekruttere innen evangeliseringsarbeid Leif Hadland utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 20

21 Færre utsendinger: PYM Nasjonalisering F.eks. Paraguay, Europa, Kenya Hjelper bl.a. nasjonale kirker til å sende misjonærer til nye felter i andre land. Pendlende misjonærer rer Økende trend Basert i Norge, reiser hyppig til feltet Ledertrening, undervisning, etc. Trond Filberg utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 21

22 Færre utsendinger: UiO Mange som reiste ut påp slutten av 90-tallet kommer nån hjem etter år r ute Flere som avslutter pga. barna (skole, etc.) Tror ikke at nedgangen er varig ettersom mange nye viser interesse Ikke sås påvirket av nasjonalisering siden det er alltid blitt lagt vekt påp trening av lokale John Paddon utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 22

23 Færre utsendinger: DFEF Noen familier flytter hjem pga. skolegang for barn Rekruttering må jobbes med trenger konkrete oppgaver og tydelig visjon Ny type misjonsarbeid (tema påp en konferanse) Folk med direkte privat engasjement Misjonærer med base i Norge ( Pendlende( Pendlende ) F.eks. fra Japan til Drammen: Hjemmekontor Andre som støtter tter lokale påp deltid Mer fokus påp nasjonale arbeidere Ser fortsatt en rolle for langtidsutsendinger Bjørn Olsen utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 23

24 Stikkord til nedgangen Rekruttering måm jobbes med Mer bevisst barnas behov Nasjonalisering fortsetter Nye former: Pendlende misjonærer Virker ikke som om økonomi er en vesentlig faktor? utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 24

25 Mer info? Flere detaljer og definisjoner kan lastes ned Mer info inkludert definisjoner -- finnes på nettstedet misjon.info. utarbeidet av Ressurssenter for misjon - Side 25

Norsk ytremisjon 2009

Norsk ytremisjon 2009 NORME Norsk ytremisjon 2009 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

Detaljer

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 2 Innledning Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra og i samråd med Digni og Norme.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010- Innledning... 2 ASIA... 2 Handlingsplan for Sentral-Asia 2010-... 2 Handlingsplan for KF-Kina 2010-... 3 Handlingsplan for Kinaregionen 2010-... 4 Handlingsplan for Mongolia 2010-...

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Utdanningsstøtte i endring og vekst

Utdanningsstøtte i endring og vekst SKRIFTSERIE 9/2005 Vibeke Opheim Utdanningsstøtte i endring og vekst En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Næringsanalyse for Setesdal

Næringsanalyse for Setesdal Næringsanalyse for Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 14/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra regionråd. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole Thomas Dahl, med bidrag av Trond Buland og Thomas Hugaas Molden SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Trondheim april

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer