Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA"

Transkript

1 Vedlegg nr 3 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Internrevisor Tore Dæhlin Oslo, 24. mai Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i Sammendrag Overordnet konklusjon Bakgrunn og revisjonsfokus Masterporteføljen er et sentralt virkemiddel i realiseringen av s strategi. Det omfattende tilbudet av masterprogram er imidlertid kostnadskrevende. Det er viktig å sikre at forbrukte kostnader bidrar til strategisk målrealisering, herunder å konsolidere og videreutvikle studieporteføljen. Revisjonens formål har vært å vurdere om masterutdanningsporteføljen styres og kontrolleres effektivt og etter hensikt. Revisjonen har sett på følgende hovedtema. Overordnete strategier for masterutdanningsporteføljen Sentral styring og kontroll med masterporteføljen, herunder styring av strategisk kost/nytte i masterprogrammene Fakultetenes operasjonalisering og iverksettelse av strategien knyttet til masterporteføljen, herunder styring av strategisk kost/nytte i masterprogrammene på fakultetsnivå. o Fakultet for samfunnsfag (SAM) o Fakultet for helsefag (HF) Konklusjon Masterporteføljens betydning fremgår av strategidokumenter og langsiktige plan- og budsjetter for sentralt og for hvert fakultet. Vi observerer at strategien er tydelig kommunisert og forstått av fakultetene. Imidlertid mangler konkrete mål og føringer på hvordan fakultetene skal konsolidere og videreutvikle masterporteføljen. Det foreligger i begrenset grad strukturert styring og kontroll av masterporteføljen fra sentralt hold. Det er spesielt den økonomiske oversikten og kontrollen over masterporteføljen som er mangelfull. Studieadministrasjonen har imidlertid igangsatt et eget prosjekt for å utrede betingelser og tiltak for strategisk og operativ porteføljeutvikling SAM har i stor grad operasjonalisert s strategi knyttet til å utvikle og konsolidere masterprogramporteføljen. Fakultetet har oversikt over strategisk kost/nytte i masterporteføljen og har aktivt jobbet med å tilpasse porteføljen over flere år. HF har et prosjekt med mål å konsolidere og samordne masterutdanningene. Sammenlignet med SAM har HF derimot et godt stykke igjen av dette arbeidet. HF er imidlertid i større grad styrt av PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: NO MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

2 eksterne krav og føringer om studietilbud og antall plasser fra NOKUT og KD. Fakultetet har dermed større begrensninger i å tilpasse seg strategisk kost/nytte i masterporteføljen. HF følger opp studiene i form av budsjetter for de ulike instituttene, men mangler strategisk kost/nytte beregninger av master porteføljen på instituttnivå. Anbefalinger 1. sentralt bør fastsette overordnede retningslinjer for hvordan fakultetene skal jobbe med å utvikle og konsolidere masterporteføljen, samt sikre at de ulike masterutdanningene er en integrert del av et helhetlig studieløp 2. Det bør utarbeides retningslinjer for tertialvis oppfølging og rapportering av utdanningsløpene, både på fakultets- og instituttnivå. Følgende punkter bør rapporteres og følges opp på; o Status aktivitetsplaner o Økonomi o Kvalitet 3. sentralt bør vurdere å implementere datavarehus/verktøy til bruk for strategisk styring og økonomisk oppfølging av de ulike utdanningsløpene, herunder masterporteføljen 4. Det bør etableres økonomiske resultatindikatorer og retningslinjer for å vurdere økonomien i de ulike utdanningsløpene, hvor man ser på BA og MA studier som en helhet 5. bør utarbeide aktivitetsorienterte planer og konkrete mål for å sikre gjennomføring og etterlevelse av strategien Skala: = behov for umiddelbare tiltak; = tiltak anbefales; = ikke behov for tiltak Begrunnelse for konklusjonen: Overordnete strategier for masterutdanningsporteføljen Virksomheter som lykkes med iverksettelse av strategi legger vekt på utforming av tydelig og målbar strategi, samt retningslinjer på hvordan strategien skal gjennomføres. Konkrete og målbare mål og delmål må utarbeides slik at det er mulig å overvåke iverksettelse av strategiene. Involvering av berørte beslutningstakere for å sikre eierskap og forankring, er også kritisk for iverksettelse av strategien. Observasjoner Strategisk utvikling av masterutdanningsporteføljen står sentralt i s strategi og planer. Strategien er tatt inn i Plan og budsjett , hvor sektormål 1, utdanning, belyser følgende hovedutfordringer i planperioden: Hovedutfordringen i planperioden er å videreutvikle studieporteføljen både strategisk og operativt. Dette innebærer både å konsolidere og videreutvikle studietilbudet i takt med samfunnets behov for kunnskap og kompetanse og å videreutvikle kvalitet og relevans i studiene. Tiltak for å redusere risiko for manglende måloppnåelse er definert under prioriterte satsninger og er blant annet gjennomføring av prosjekt; Strategisk og operativ utvikling av studieporteføljen. 2

3 Internrevisjonen anser den overordnede strategien knyttet til konsolidering og videreutvikling av masterporteføljen som tilfredsstillende. Vi har ved gjennomgang av dokumenter og gjennomførte intervjuer observert at den overordnede strategien er godt forankret ute hos fakultetene gjennom strategiprosessen for 2013 (gjennomført høsten 2012), tildelingsbrev og rektors ledermøter. Budsjettprosessen er integrert med strategi- og planprosessen. Delmål og resultatmål for utvikling og konsolidering av masterporteføljen er dog lite konkretiserte og målbare i budsjett og plandokumentet. Høgskoledirektøren oversender hver januar internt tildelingsbrev (disponeringsskriv) til fakultetene. Tildelingsbrevet er høgskoledirektørens årlige styringsdokument. Her dokumenteres særlige utfordringer, resultatmål og forventinger på et overordnet nivå. Retningslinjer for hvordan fakultetene skal jobbe med å utvikle og konsolidere masterporteføljen, samt sikre at de ulike masterutdanningene er en integrert del av et helhetlig studieløp, fremgår ikke av dagens føringer. Studieadministrasjonen jobber med et prosjekt knyttet til strategisk og operativ porteføljeutvikling. Prosjektet pågår nå og søker å vurdere studieporteføljen utfra strategisk betydning, etterspørsel, faglig og økonomisk bærekraft. Internrevisjonen har ikke hatt anledning til å vurdere prosjektet, men innretningen virker riktig. Anbefalinger Vi anbefaler en konkretisering av strategien i forhold til. Ambisjonsnivå antall masterstudier per fakultet Beslutningskriterier for oppretting og nedlegging av masterstudier etter etterspørsel, strategisk og økonomisk bærekraft per utdanningsløp Krav til faglig bemanning (timelønte/fastansatte) per utdanningsløp/studie Hvilke institutt bør i større grad sikre tverrfaglig samarbeid/arbeidsdeling Ved konkretisering av retningslinjer og mål anbefaler vi å involvere sentrale beslutningstakere på fakultetene for å sikre eierskap og forankring i hele virksomheten. Sentral styring og kontroll med masterporteføljen Skal sikre iverksettelse og etterlevelse av vedtatte strategier fordrer dette god sentral styring og kontroll. Formålet med sentral oppfølging er å skape forutsigbarhet og mulighet til å overvåke innføringen av vedtatte strategier gjennom handlingsplaner og aktiviteter. Gode styringsprosesser består av følgende elementer. Ledelse som løpende sikrer formalisert oppfølging av virksomheten Støttefunksjoner som løpende tilrettelegger og følger opp organisasjonen gjennom rapportering av resultater, mål og delmål, samt relevante resultatindikatorer Et godt styringsverktøy som bidrar til bedre oppfølging av strategisk kost/nytte og som bør inneholde tydelig definerte og relevante resultatindikatorer Observasjoner 3

4 Den formelle oppfølgingen av fakultetenes iverksettelse av strategien gjennomføres hovedsakelig i styringsdialogmøte i september. I dette møtet gjennomgår høgskoledirektør og rektor status i forhold til planer og prognoser, strategiske utfordringer og prioriterte satsninger kommende planperiode. Oppfølging av fakultetene skjer også i Rektors ukentlige ledermøter. Den ukentlige oppfølgingen er mer ad hoc og tilpasset den operative styringsagendaen. I 2013 legges det opp til at tertialrapportering i tillegg til økonomisk status skal inneholde status ift. krav, forventninger og resultatmål ( Virksomhetsrapport ). Mal for virksomhetsrapporten er utarbeidet pr 30.04, og skal ferdigstilles til styremøte i juni. Internrevisjonen har ikke hatt mulighet til å vurdere rapporten, men gjennomgang av mal viser at det mangler tydelige resultatindikatorer som går på videreutvikling og konsolidering av masterporteføljen. Fellesadministrasjonen gjennomfører ikke regelmessige kost-/nyttevurderinger av de ulike masterstudiene/utdanningsløpene. Økonomisk styring og kontroll i er i for stor grad innrettet på eksternregnskapet. Det mangler retningslinjer og rutiner for intern oppfølging. Det foreligger flere relevante resultatindikatorer (gjennomstrømming, studiepoeng etc.), men de bidrar ikke til å gi god nok styringsinformasjon for å oppnå konsolidering av masterporteføljen og skape helhetlige utdanningsløp. Ved vurdering av det økonomiske perspektivet opplever internrevisjonen at det ikke er tilstrekkelig oppmerksomhet på helhetlig utdanningsløp og strategisk kost/nytte ved videreutvikling og konsolidering av masterporteføljen. Internrevisjonen har ikke kunnet finne effektive verktøy som støtter oppfølging av området i bruk. Både resultater og resultatindikatorer presenteres og følges opp i manuelle regneark, noe som representerer en stor risiko for feil og mindre god kvalitet på styringsinformasjon. Pt følges dette kun opp årlig. Det hadde vært ønskelig å analysere tilgjengelig kalkyleinformasjon om masterstudiene. Datagrunnlaget som er tilgjengelig er ufullstendig og generert fra lokalt definerte modeller som ikke er sammenliknbare på institusjonsnivå. Det er derfor ikke mulig innenfor internrevisjonens rammer å foreta gode analyser. Det gjennomføres i disse dager et prosjekt på institusjonsnivå, hvor hensikten er å utarbeide et felles og helhetlig kalkylegrunnlag. Vi har ikke hatt anledning til å vurdere dette prosjektet. Ved vurdering av strategisk kost/nytte anbefaler vi å bruke både tildelte og realiserte plasser som nøkkel ved fordeling av inntekter og kostnader. Erfaringer fra forrige kost/nytte vurdering fellesadministrasjonen gjennomførte i 2011, hvor antall studieplasser var fordelingsnøkkel, viser at dette er et tall som varierer og som således medfører at organisasjonen ikke får eierskap til analysen. Vi anbefaler å se strategisk kost/nytte for utdanningsløpene som en helhet, og ikke isolert pr masterstudium og pr bachelor studium. 4

5 Eksempel på rapportering; Utdanningsløp NN innen fakultet HF Økonomisk bærekraft pr tildelte plass Faglig bærekraft Plasser Studiepoeng Gj.f % Studie Tild. Real. Inntekt Inntekt sp Kostnad DB Planlagte Realisert norm tid Måltall Bachelor Sykepleie Bachelor i husøkonomi Bachelor i kostøkonomi Bachelor Facility management Master i samfunnsernæring Master i helse og empowerment Etterspørsel Ant kval. søkere per ledige studiepl. Frafallsprosent Videreutdanning Master Jordmorutdanning? Master Operasjonssykepleie? Master i Helsesøsterutd Phd Anbefalinger Vi anbefaler hyppigere og mer formalisert oppfølging av fakultetene i forhold til status på utvikling av masterporteføljen. Frekvens for oppfølging bør inngå som en del av retningslinjene anbefales å utarbeide. Det vil også være viktig med oppfølgingsaktiviteter, som testing av etterlevelse og avviksrapportering. Det bør etableres økonomiske resultatindikatorer og retningslinjer for å vurdere økonomien i de ulike utdanningsløpene, hvor man ser på BA og MA studier som en helhet Internrevisjonen anbefaler fellesadministrasjonen å videreutvikle infrastruktur for styringsinformasjon og etablere hensiktsmessige datavarehusløsninger for å oppnå god strategisk og økonomisk oppfølging av de ulike utdanningsløpene, herunder masterporteføljen og andre styringsformål som kan ha gevinst av slik infrastruktur. Fakultetenes operasjonalisering og gjennomføring av masterporteføljestrategien Vellykket operasjonalisering og gjennomføring av masterporteføljestrategien ute på fakultetene krever god styring på fakultetsnivå. I likhet med styring på sentralt nivå, består styring på fakultetsnivå av gode styringsprosesser samt et godt styringsverktøy. Formålet er å skape forutsigbarhet, eierskap og mulighet til å følge opp innføring av vedtatte strategier gjennom handlingsplaner og aktiviteter. Gode styringsprosesser består av følgende. Fakultetsledelse som sikrer formalisert planlegging og løpende oppfølging av instituttene Støttefunksjoner som løpende tilrettelegger og følger opp instituttene gjennom rapportering av resultater og relevante resultatindikatorer Et godt styringsverktøy som bidrar til bedre oppfølging av strategisk kost/nytte og som bør inneholde tydelig definerte og relevante resultatindikatorer 5

6 På fakultetsnivå er analysen avgrenset til SAM og HF fordi de representerer godt " universet" ift kompleksitet i fagstruktur og strukturelle forhold knyttet til sammenslåingen i Observasjoner Fakultetene følger s årlige plan og styringsprosess, dokumentert i årshjulet. Utarbeidelse av handlingsplaner og budsjett starter på høsten, og vedtas i starten av påfølgende år. Fakultetene mottar i hovedsak innspill og føringer i felles strategiprosess, rektors ledermøter, gjennom internt tildelingsbrev og føringer/krav fra NOKUT og KD. Det interne tildelingsbrevet er fakultetets styringsdokument. Gjennomgang av Plan og budsjett for fakultetene HF og SAM viser at det er listet opp prioriterte aktiviteter som går på å samkjøre emner i eksisterende og kommende mastere, samt utvikle og etablere nye masterstudier. Dette vurderes å være i tråd med den overordnede strategien. For å sikre at det strategiske innholdet i beslutninger ivaretas tilfredsstillende, er det viktig at strategisk beslutningsorgan kobles tidlig inn i beslutningsprosessen. Ved oppretting og endring av masterstudier kobles styret i dag først inn i saken når den er ferdigbehandlet internt og søknadsprosessen er gjennomført. Styrets handlingsrom som strategisk beslutningstaker begrenses i for stor grad av en slik arbeidsdeling. Ledelsen ønsker at styret kobles inn tidlig i prosessen og tar stilling til de strategiske spørsmålene før det brukes ressurser på å utforme forslag til studieprogram og sende søknad til NOKUT. Internrevisjonen støtter dette. Fakultetene har arbeidet ulikt med konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen som følge av manglende retningslinjer fra fellesadministrasjonen. Gjennomgang av dokumenter og intervjuer har vist at det er stor forskjell mellom fakultetene i forhold til hvor langt de har kommet i arbeidet med å konsolidere og videreutvikle masterporteføljen, og i hvilken grad de har oppmerksomheten rettet på helhetlig tilnærming. Med helhetlig tilnærming menes å se helhetlig studieløp, etterspørsel, faglig bærekraft og strategisk kost/nytte i sammenheng. Fakultetene har i dag ulike beregninger av kost/nytte i kursporteføljen. Beregningene er basert på ulike forutsetninger og prinsipper for kostnader og inntekter. SAM har oversikt over kostnader for alle BA og MA studier, mens HF ikke har en fullstendig oversikt. Internrevisjonen anbefaler at etablerer felles sett med prinsipper for beregning av inntekter og kostnader for de ulike studiene de tilbyr. Det bør i tillegg etableres økonomiske resultatindikatorer for å vurdere økonomien i de ulike utdanningsløpene, hvor man ser på BA og MA studier som en helhet. Det vil være viktig å se på helheten i studieløpet, da det kan være MA studier som isolert sett er ulønnsomme, men kan samlet sett være strategisk viktig og økonomisk lønnsomt for. Figuren under illustrerer hvordan internrevisjonen opplever fakultetene SAM og HF i forhold til en modenhetsmatrise for styring og kontroll. Matrisen illustrerer kontrollmodenhet på prosessnivå. 6

7 Nivå 5 - Optimalisert Systematisk effektivisering av kvalitetssikring/kontroll gjennom standardisering av beste praksis. Integrert oppfølging av etterlevelse. Effektivitet / Trygghet Nivå 4 Overvåket Periodisk oppfølging av etterlevelse av gjeldende krav, inkludert oppsummerende ledelsesrapportering. Manglende etterlevelse følges opp med konkrete tiltak. Nivå 3 Systematisert Systematisk toppstyrt prosess for utforming, formalisering og dokumentasjon av kvalitetssikring/kontroll. Oversiktlig lagrings - og kommunikasjonsmedium for gjeldende krav. Nivå 2 Formalisert/Dokumentert Kvalitetssikring/kontroll utformes på ulike organisasjonsnivå og blir generelt formalisert og dokumentert, men det er vanskelig å få oversikt over totaliteten. Nivå 1 Uformelt / Ad - hoc Ad - hoc utforming av kvalitetssikring/kontroll på ulike organisasjonsnivå. Liten grad av formalisering og dokumentasjon. Risiko / Usikkerhet Figur 1 Kontrollmodenhet styring og kontroll prosessnivå Vi vurderer SAM til å være delvis formalisert, fakultetet har generelt god kontroll, men har i begrenset grad formalisert styringsprosessene. Det vil være behov for tiltak for å komme opp på et mer formalisert og systematisert nivå. Vi vurderer HF til å ha arbeidet mer ad hoc i sin oppfølging av masterporteføljen. HF har per i dag ikke tilstrekkelig styringsinformasjon til å sikre relevante strategisk kost/nytte vurderinger i sin oppfølging. Det vil være behov for tiltak for å komme opp på et mer formalisert og systematisert nivå. Anbefalinger Vi anbefaler sentralt og fakultetene å få på plass mer formaliserte og tydeliggjorte prosesser for arbeidet med å konsolidere og samordne masterporteføljen. Det vil være viktig at fellesadministrasjonen er involvert i dette arbeidet, slik at alle masterstudiene ses samlet, og vurderer mulighetene for sammenslåing/samordning av studier på tvers. Vi anbefaler videre at etablerer et sett med prinsipper for beregning av inntekter og kostnader for de ulike studiene de tilbyr. Det bør i tillegg etableres økonomiske resultatindikatorer for å vurdere økonomien i de ulike utdanningsløpene, hvor man ser på BA og MA studier som en helhet. Det vil være viktig å se på helheten i studieløpet, da det kan være MA studier som er ulønnsomme isolert sett, men som er nødvendig for å sikre studieløpets strategiske mål og økonomiske lønnsomhet. 7

8 Fakultet for samfunnsfag SAM har i flere år jobbet med å konsolidere og samordne masterstudiene ihht strategien. De har i stor grad operasjonalisert s strategi med å utvikle og konsolidere masterprogramporteføljen gjennom dette arbeidet. Mye av arbeidet har bestått av å slå sammen fag som er tilsvarende like, eksempel på dette er forskningsmetode. Internrevisjonen opplever at SAM har gjort en tilfredsstillende jobb så langt med porteføljesammensetningen. Samarbeidet mellom instituttene og administrasjonen har vært hensiktsmessig, slik at instituttene i felleskap med økonomifunksjonen har hatt relevante beregninger over kost/nytte. SAM følger også månedlig opp instituttene ifht resultater og status på handlingsplaner og aktiviteter. Gjennomgang med ansatte i SAM viser at SAM jobber på en tilfredsstillende måte, men prosessene (oppfølging og kontroller) er i liten grad formalisert og systematisert. Dette gjør at SAM er sårbare og i større grad avhengig av enkeltpersoner på fakultetet. Retningslinjene som internrevisjonen anbefaler at utarbeider sentralt for oppfølging og kontroll vil være viktig for SAM. Dette vil redusere sårbarhet når nøkkelkompetanse slutter. Fakultet for helsefag HF opplever at det er en utfordring at føringer fra fellesadministrasjonen ikke er i tråd med forskrift og krav fra NOKUT. sentralt ønsker at HF skal tilby paraplymastere, men NOKUT viser til kvalitetskriterier i lovgivning og stiller krav om egne mastergrader /spesialiseringer. Slik situasjonen er i dag mener HF at lovgivning hindrer at deres masterstudier kan konsolideres i ønsket grad. HF jobber derfor aktivt med å samkjøre flere emner. HF har et prosjekt med mål å konsolidere og samordne masterutdanningsporteføljen ihht overordnet strategi. Prosjektet består i hovedsak av å samkjøre emner som er relativt like. Gjennomgang av dokumentasjon fra første workshop viser at det er gjennomført en grundig jobb fra de ulike instituttene. Tiltaksplaner og aktiviteter i etterkant av workshopen synes imidlertid for overordnet og for lite konkrete. Vi anbefaler HF å utarbeide detaljerte handlingsplaner, aktiviteter og målbare mål for oppfølging av prosjektet. HF mangler en helhetlig økonomisk oversikt over de ulike masterstudiene og utdanningsløpene. Det gjøres lite økonomisk oppfølging da det ikke foreligger noen gode beregningsmodeller. Det bør etableres sentrale felles retningslinjer for hvordan dette bør ivaretas, med påfølgende utrulling på fakultetsnivå. Sammendrag av revisjonsarbeidet Revisjonen har hatt fokus på styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen, og omfatter ikke vurdering av underliggende retningslinjer og rutineverk. Vi har ikke vurdert eller testet etterlevelse av retningslinjer og rutiner. 8

9 Formålet med revisjonen har vært å vurdere om det foreligger en tydelig strategi fra sentralt i forhold til masterutdanningsporteføljen, og at denne er godt kommunisert ut til fakultetene. Vi har sett på sentral styring og kontroll med masterporteføljen for å følge opp at strategien har forankring og er gjennomført lokalt. I tillegg har vi sett på fakultetenes styring med masterporteføljen i forhold til måloppnåelse og kostnadskontroll, samt sett på effekten av masterprogram i forhold til måloppnåelse og kostnadskontroll hos utvalgte fakultet. Vurderingene er gjort opp mot relevant virksomhetsteori og vår erfaring fra modne kontrollmiljøer. Vi har også benyttet vår erfaring fra praksis. Revisjonen har bestått av intervjuer og dokumentgjennomgang beskrevet i vedlegg. Kommentarer fra ledelsen og internrevisor: Kommentar fra rektor og høgskoledirektør Vi har ingen vesentlige merknader til rapporten og vil gi utfyllende kommentarer i styremøtet. Kari Toverud Jensen Rektor Anne Elisabeth Wedø Høgskoledirektør Kommentar fra ansvarlig leder innenfor studieadministrasjon Revisjonsrapporten fra PWC er overordnet og peker på noen viktige forbedringspunkter med henblikk på porteføljeutvikling. Rapporten avdekker svak styring og mangel på hensiktsmessige styringsverktøy. Studieporteføljen har i liten grad vært styrt strategisk på institusjonsnivå. Arbeidet med å analysere studieporteføljen og utarbeide retningslinjer og verktøy for styring av studieporteføljen er i gang. Trinn 1 i denne prosessen er gjennomgang av masterporteføljen som sluttføres til styremøtet i juni der det legges frem et forslag til videre arbeid med masterporteføljen. Trinn 2 i prosessen settes i gang i juli og vil ta for seg videreutdanninger og bachelorporteføljen. Dette arbeidet er tenkt presentert på styremøtet i oktober. Sett fra Studieadministrasjonen hadde vært ønskelig at PWC i større grad gikk inn i de økonomiske vurderingene og forutsetningene som ligger til grunn for beregningene. Men det var det dessverre ikke anledning til innenfor avtalte rammer. Marianne Brattland Studiedirektør Kommentar fra fakultet for helsefag Ideen om å konsolidere masterprogram ble første gang presentert og anbefalt innført av avdeling for helsefag ved HiO i Det er flott at dette er blitt videreført av SAM. Internrevisjonen anbefaler å konkretisere mål og delmål for masterstudiene. HF har satt av ressurser til dette. Når det gjelder samkjøring er det viktig at man også ser koblingsmuligheter på enkeltemner og at det kan være koblingsgevinster med videreutdanningene. Det er også viktig å ta hensyn til at faglig heterogenitet begrenser mulighetene for samkjøring. Styringsrollen til fellesadministrasjonen er vektlagt. Det styres også ute på fakultetene. Fellesadministrasjonen har en særskilt rolle i å styre det tverrfakultære samarbeidet. 9

10 Det er uklart hva internrevisjonen mener med å konsolidere i et helhetlig utdanningsløp, samkjøring av undervisning på flere enkeltfag, faglig bærekraft og helthetlig strategisk kost/nytte. Internrevisjonen påpeker at fakultetet ikke har tilstrekkelig styringsinformasjon til å sikre relevante strategisk kost/nytte vurderinger i sin oppfølging. Dette er riktig hva angår økonomistyring, men ikke den faglige utviklingen av masterporteføljen. Det opplyses at samkjøringsprosjektet på HF ble i igangsatt i Dette arbeidet startet allerede 2007/2008. Internrevisjonen anbefaler HF å utarbeide detaljerte handlingsplaner, aktiviteter og målbare mål for oppfølging av prosjektet. Det er gjennomført. Nina Waaler Dekan Kommentar fra internrevisor / oppdragsgiver Herværende rapport er gått igjennom med oppdragsansvarlige i PwC. Rapporten godkjennes som revisjonsrapport og legges frem som fullstendig rapport på oppdrag fra styret i vedtak 12. mars 2013, S-sak 13/2013 Tore Dæhlin Internrevisor PricewaterhouseCoopers AS Jonas Gaudernack PhD, Statsautorisert revisor Vedlegg: Oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale 10

11 Vedlegg - oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale: Revisjonsperiode: Internrevisjonen ble gjennomført i mars-mai Revisjonsteam: Rådgiver Stillingsnivå Rolle Jonas Gaudernack Partner Ansvarlig partner Mariann Baklund Direktør Prosjektleder Mariann Tronsrud Manager Prosjektmedarbeider Intervjuoversikt: Vi har avholdt møter med/innhentet informasjon fra følgende personer: Navn Stilling Oversikt over gjennomgåtte dokumenter: Se tabell neste side. 11

12 Dokumentnavn Dokumenttype Organisasjon Oppgaver og mandat for fakultetsstyrene ved Mandat Oppgaver og mandat for instituttrådene ved Mandat Oversikt over ansvar og oppgaver, inkl. delegert Mandat ansvar, pr. 1. des Risikovurderinger og -styring Metodikk/Veileder Avd. under Høgskoledirektør VEILEDNING RISIKOVURDERINGER Metodikk/Veileder Indikatorer rapportert til styret Måltavle Måltavle Høgskolen i Oslo og Måltavle Akershus () - Utdanning Måltavle 2013 Måltavle Rapport og planer Plan og budsjett Styret i Plan og budsjett for Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for helsefag helsefag Endelig årsplan og budsjett , Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag samfunnsfag Styresak: Årsplan og budsjettfordeling for 2012 Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag for Fakultet for samfunnsfag Mal for årsplan for SPS Plan og budsjett SPS Årsplan , Fakultet for teknologi, kunst Plan og budsjett Fakultet for teknologi, kunst og og design design Langtidsplan og langtidsbudsjett Plan og budsjett Styresak: Langtidsplan og langtidsbudsjett for Plan og budsjett perioden Ny viten - ny praksis. Strategi 2020 for Strategi Universitetssatsingen - orientering om Strategi søknadsprosjekt KDs forventninger og krav 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev 2012 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev alle fakultet + Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet for universiteter og høyskoler Styringshjulet 2013 Årshjul Årsplan for 2012 Fakultet for helsefag Årsplan Fakultet for helsefag Innspill fra LUI til s årsplan for 2012 Spesifiseringer av strategiområdene Årsplan Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Innspill til årsplan 2012 fra Senter for Årsplan SPS profesjonsstudier Årsplan 2012 Årsplan Forslag til budsjettfordeling og årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Rapport og planer for Høgskolen i Oslo og Akershus Årsplan 12

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")

Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke pålegg) Vedlegg nr 2 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av rekrutteringsprosessen

Detaljer

Instruks for internrevisjon NMBU

Instruks for internrevisjon NMBU US 112/2015 Instruks for internrevisjon NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Arkiv nr: 15/03211-9 Vedlegg: 1. Instruks for internrevisjon 2. Brev fra

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 106/15 28.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: OD Det odontologiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet TF Det teologiske fakultet HF Det humanistiske fakultet SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet

Del A: Beskrivelse av prosjektet Sluttrapport for Plan, budsjett og rapport prosjektet - utkast Del A: Beskrivelse av prosjektet Prosjektet startet som et økonomi- og virksomhetsstyringsprosjekt (ØV) høsten 2013, men ble nedlagt og deretter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak

Revisjonsrapport. Revisjon: Oppfølging styrevedtak Universitetet i Oslo Sentraladministrasjonen/Enhet for Internrevisjon/Lin Anett Haugsland Revisjonsrapport Revisjon: Oppfølging styrevedtak Distribuert til: Universitetsdirektøren Gjennomført av: Revisjonssjef

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27. april 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2012 Journalnr.: 2012/3193 Saksbehandler: Kari Almendingen/Ewelyn Jordal NY INTERN ORGANISERING INSTITUTT FOR HELSE, ERNÆRING

Detaljer

UiO: Universitetet i Oslo

UiO: Universitetet i Oslo UiO: Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirelctøren Salcstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 7/2011 Møtedato: 06.12.11 Notatdato: i8.ii.n Arkivsaksnr.

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen. Styremøte 28. 08.

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen. Styremøte 28. 08. Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Styremøte 28. 08.15 ID Rapportens anbefaling Tiltak Frist Status 28.08.15

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 101/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/11804 Internrevisjonsplan 2017/2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet US 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Jonas Gaudernack 15. mai 2013

www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Jonas Gaudernack 15. mai 2013 www.pwc.no Stiftelsens egenkontroll over formålsrealiseringen Utgangspunktet følger av stiftelsesloven 30 Styrets myndighet og ansvar: Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 1. september 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon fra EY november 2016 sak 33/16

Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon fra EY november 2016 sak 33/16 Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon fra EY november 2016 sak 33/16 Planen er å gjennomføre anbefalingene i løpet av første kvartal 2017. Det vil bli gjort egne vurderinger i forhold til om de er velegnede

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 147/16 20.10.2016 Dato: 06.10.2016 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan 2016/2017 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

MØTEBOK 22. januar Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet. SisselEttre Solbakken Petter Lindstad(referent)

MØTEBOK 22. januar Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet. SisselEttre Solbakken Petter Lindstad(referent) MØTEBOK 22. januar 2013 Studieutvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag17. januar2013 kl. 13:00 15:15, studiestedpilestredet Til stede: Fraadministrasjonen: Meldt forfall: Observatør: OlgunnRansedokken(leder)

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

1/15 14/ Godkjenning av årsregnskap for Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA

1/15 14/ Godkjenning av årsregnskap for Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : 10.02.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom PA301 Pilestredet 46 P360 - sak : 14/05328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kari Toverud Jensen,

Detaljer

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013

Universitetet i Nordland. Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 28.01.2013 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Sak: Rapport fra internrevisjon høsten 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 5/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. august 2012 fra kl. 9.30 15.50, Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes (til 15.15) Ragnar Audunson Vibeke

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren

Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren Finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren Styreseminar 31. august 2011 Ann Elisabeth Wedø 08.09.2011 Departementets finansieringsmodell for universiteter og høgskoler Nytt finansieringssystem

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Utdanningsmelding 2016 Til saken Fakultetet har mottatt brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer