3. MARS Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Nøkkeltall studenter tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300 uteksaminerte masterkandidater hver år 33 masterprogrammer 6 doktorgradsprogrammer 2 forskningssentre 4 fakulteter 3 studiesteder 2 campus HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

3 «Vi skal ikke bare levere arbeidskraft, vi skal levere løsninger for et samfunn i endring.» Kari Toverud Jensen, rektor HiOA HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

4 Strategiprosessen

5 Føringer fra Kunnskapsdepartementet Sektormål Sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Presentasjonens tittel

6 Både strategisk plan for HiOA og for fakultetene - prosessen HiOA Fakultetene

7 Struktur, ledelse og læring Ledelse og læring Struktur Presentasjonens tittel

8 Strategiutvikling og lederutvikling Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Analyse av fagporteføljen Strategi for HiOA Implementering Lederatferd vi ønsker å utvikle Verdigrunnlag Plattform for ledelse Teamutvikling Meg som leder Teamutvikling Organisasjonskultur Resultatledelse Virksomhetsstyring Utvikling av strategisk og effektiv ledelse Substans og prosess, relasjoner og strategi

9 PRESENTASJONE NS TITTEL STRATEGISKE FOKUSOMÅDER

10 Sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Strategi 2020 HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger Utdanning Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forskning- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og gjennomstrømming Satse på etablerte og planlagte ph.d-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

11 Sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Strategi 2020 HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid Forskning og utviklingsarbeid Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater Prioritere forskningsaktiviteter som førere til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning Utvikle en solid forskningsinfrastruktur HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

12 Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Strategi 2020 HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten Samfunnsrettet virksomhet og formidling Utvikle HiOA som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter Ta initiativ til og prioritere deltagelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsingsområdene Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved videreutvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

13 Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Strategi 2020 HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt Menneskelige og økonomiske ressurser Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktivitetene innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom, og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer Utvikle campusene/ studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

14 GJENNOMFØRING I PRAKSIS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

15 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

16 Styringssystemet Nasjonale føringer Strategi for universitetssatsing Strategi 2020 Planlegging i ett-årig og treårig perspektiv Justering av tiltak Risikovurdering ift måloppnåelse Rapportering og analyse Budsjettering i ettårig og treårig perspektiv Bruk av strategi

17 Måltavle Fakultet C, 2011 Ønsket Nedre grense Forskning Utdanning Kunnskap i bruk Organisasjon/ medarbeidere Økonomi F1.1 Publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrift U1.1 Eksamensresultater K1.1 Faktisk bruk av kunnskapskildene O1.1 Tilfredshet med praktisering av verdiene Ø1.1 Avvik i forhold til mål F1.2 Avlagte doktorgrader U1.2 Egne kunnskapsmål F2.1 Ekstern forskningsfinansiering (nivå etter finansieringskilde) F2.2 Nivå på intern prioritering U2.1 Studentenes opplevelse av læringsmiljøet U3.1 Antall samarbeidsprosjekter K1.2 Antall gjennomførte formidlingskurs K2. 1 Omdømme blant samarbeidspartnere O2.1 Erfart nytte av medarbeidersamtalene O3.1 Erfart faglig ledelse (utdanning og forskning) Ø2.1 Gjennomførte prioriterte tiltak Ø3.1 Avvik i forhold til budsjett F3.1 Tilfredshet med sammenhengende tid til forskning F4.1 Igangsatte Prosjekter U3.2 Antall utvekslingsstudenter U4.1 Nytte av kvalitetsfora K3.1 Antall igangsatte prosjekter O4.1 Tid fra stiling er ledig til ansatt er på plass O4.2 Kvinner i nytilsatte faglige lederstillinger Ø4.1 Ekstern finansiering, dekningsgrad (volum og %)

18 Risikovurdering Måltavle : Utdanning Mål og resultater Mål i planperioden KD: Gjennomføring på normert tid - Bachelor KD: Gjennomføring på normert tid - Master Antall egenfinansierte studiepoeng pr egenfinansierte heltidsekvivalent Antall utvekslingsstudenter, inn- og utreisende, med utvekslingstid > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater - Bachelor Antall uteksaminerte kandidater - Master Anslag for egenfinansierte studiepoengenheter Mål 52 52,5 Res. 52,1 53,5 Mål Res. 33,9 45,9 Mål Res. 50,9 51,9 Mål Res Mål 3128 Res Mål 390 Res Anslag Res ,

19

20 Risikovurdering Måltavle : Samfunnsrettet virksomhet og formidling Mål og resultater Mål i planperioden KD: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Andel eksternfinansierte studiepoengenheter Antall formidlingspoeng (i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell) Mål 5,2% 4% Res. 2,1% 3,4% Mål 5% 7% Res. 5,2% 5,1% Mål Res * 6% 6% 6% 7% 7% 7%

21 Risikovurdering Måltavle : Menneskelige og økonomiske ressurser Mål og resultater Mål i planperioden KD: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger KD: Andel midlertidig tilsatte Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk (stillinger som leder og mellomleder, rektoratet, drift- og vedlikehold er ikke med) Antall studenter pr faglig årsverk Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Mål 50% 50% Res. 40,7% 43,9% Mål 12% 12% Res. 12,6% 11,7% Mål 50% 55% Res. 47,5% 54,6% Mål 34% 34% Res. 34,7% 34% Mål Res. 17,2 16,4 Mål < 3% < 3% Res. 4,8% 3,2% 50% 50% 50% 12% 12% 12% 60% 65% 70% 34% 33% 32% < 3% < 3% < 3%

22 Des Jan Febr Nov Mars Planprosess Okt April Rapporteringsprosess Sept Mai Aug Juli Juni Presentasjonens tittel

23 Plan- og budsjettprosess Alle enheter inviteres til å komme med innspill til årsplan, langtidsplan og budsjett Dette omfatter å fastsette forslag til resultatmål og gjennomføre en vurdering av risiko ift måloppnåelsen Tiltak iverksettes basert på risikovurderingene Innspillene gås gjennom i styringsdialogmøtene og ses i sammenheng med måloppnåelse Styret vedtar saken i desember inkl måltavlen på institusjonsnivå Høgskoledirektøren godkjenner plan og budsjett inkl måltavlen for enhetene Presentasjonens tittel

24 Rapporteringsprosess Alle enheter inviteres til å komme med innspill til årsrapport og kvalitetsrapport (som ses i sammenheng) Dette omfatter å gjennomføre analyser knyttet til måloppnåelse, og en vurdering av hvilke tiltak som har gitt tilsiktet effekt Styret vedtar saken i mars Oppnådde resultater er gjenstand for dialog i ledermøtet med formål om gjensidig læring Tilsvarende skjer ved underliggende enheter Presentasjonens tittel

25 Styret vs daglig ledelse Rollekonflikter i UH-loven Daglig ledelse utvikler og iverksetter strategien Styret fastsetter og kontrollerer iverksettelsen av strategien Presentasjonens tittel

26 Utfordringer i styringen mellom KD og HiOA Egenart og profil Prioriteringer Ettårig perspektiv Årsplanen sendes inn 15. mars i det året den gjelder for Studieplasser som i hovedsak finansierer dette tildeles vanligvis gjennom RNB i mai, mens vi må starte planleggingen lenge før, eks 5-årig lærerutdanning fra 2017 av Endring i strategiske fokusområder, sektormål og styringsparametre besluttet okt 2014 med virkning fra 1. janu 2015 Presentasjonens tittel

27 Utfordringer Styret er styret og rektor er rektor - uavhengig av ledelsesmodell Struktur vs kultur Presentasjonens tittel

28 Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye sektormål for 2015 Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling Sektormål 3: God tilgang til utdanning Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem Presentasjonens tittel

29 Finansieringsmodellen i dag Studieplassene inndeles i kostnadsklasse A-F R a m m e t i l d e l i n g Insentivtildeling forskning Antall uteksaminerte doktorgradskandidater (30) Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18) Midler fra NFR og Regionale forskn.fond (22) Antall publiseringspoeng (30) Insentivtildeling utdanning Studiepoengproduksjon (40% av studieplassfin) Internasjonal studentutveksling Basisbevilgning (langsiktige og strategiske midler) Studieplasser (60% av studieplassfin) Infrastruktur Strategiske satsinger FINANSIERINGSMO DELL

30 Dette fungerer svært bra! Overordnet etatsstyringsmøte Mer overordnet tildelingsbrev Tilbakemelding Stor grad av autonomi innenfor rammetildelingen Er der når vi trenger det Presentasjonens tittel

31 Takk for oppmerksomheten!