Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020"

Transkript

1 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014.

2 INNHOLD 1. Bakgrunn Om fakultetet Visjon og mål Visjon og verdier... 4 Virksomhetsidé... 4 Verdier Strategiske mål... 5 Utdanning... 5 Forskning, utvikling og innovasjon... 5 Samfunnskontakt og formidling... 5 Internasjonalisering Faglige prioriteringer Utdanning Forskning, utvikling og innovasjon Formidling og samfunnskontakt Internasjonalisering Organisasjon og administrativ virksomhet... 8 Side 2 av 8

3 1. BAKGRUNN 1.1 OM FAKULTETET Fakultet for helsevitenskap (FHV) er et robust og unikt fakultet i nasjonal og nordisk sammenheng. Fakultetet har tre bachelor- og syv mastergradsutdanninger. Dette innkluderer Norges nest største sykepleieutdanning, en av to mastergrader i jordmorfag, en av seks norske radiografiutdanninger den eneste med mulighet til å ta en mastergrad innen medisinsk strålebruk og Norges eneste optikerutdanning både på bachelor- og mastergradsnivå. Fakultetet har mastergrader innen jordmorfag, klinisk helsearbeid, helsefremmende arbeid, samt optometri og synsvitenskap, synspedaogogikk og synsrehabilitering. I tillegg utvikles det nye mastergradsutdanninger innen anestesisykepleie, intensivsykepleie og avansert klinisk sykepleie. Instituttet har en omfattende portefølge av videreutdanningstilbud innen alle de nevnte fagområdene. Fakultetet er unikt i nordisk sammenheng med sin ph.d.- utdanning innen personorientert helsearbeid. Fakultetet har et bredt internasjonalt nettverk og samarbeider med institusjoner i mange land fordelt på fem kontinenter (Europa, Nord Amerika, Asia, Australia og Afrika). Side 3 av 8

4 2. VISJON OG MÅL 2.1 VISJON OG VERDIER Bedre helse personen i sentrum FHV har som mål å fremme helse i og for befolkningen ved å utdanne kompetente personer som bidrar til god helse og livskvalitet der folk lever, arbeider og bor, samt forebygge, behandle og lindre sykdom og lidelse. I tråd med dette skal FHV drive forskning som bidrar til at samfunnet kan møte framtidens helseutfordringer på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte for folk flest. I utdanning, forskning og innovasjonsarbeid vektlegges betydningen av å involvere innbyggere og brukere på en demokratisk måte i et personorientert helsearbeid. Å sette personen i sentrum er selve utgangspunktet for personorientert praksis. Personorientering innebærer å ta den enkeltes muligheter og verdier som utgangspunkt, og å se den enkelte som en hel person i en sosial kontekst. Fakultetet søker å styrke kunnskapsgrunnlaget for personorientert praksis på individ-, system- og samfunnsnivå. Dette for å oppnå godt folkehelsearbeid, gode og effektive helse- og omsorgstjenester og dermed bedre helse for alle. VIRKSOMHETSIDÉ Fakultetet skal være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent innen personorientert helsevitenskapelige utdanninger, forskning, formidling og innovasjon. Fakultetet skal være et naturlig førstevalg for utdanningssøkere, studenter, ansatte og arbeidslivet. VERDIER Fakultetets interne og eksterne virksomhet skal være personorintert og kjennetegnes av åpenhet, samarbeid og høy faglig kvalitet. Åpenhet omfatter her nysgjerrighet, interesse for ny utvikling innen fag, teori og metode, og ikke minst evne til å tenke nytt og annerledes. Det skal være høyt under taket på fakultetet. I åpenhet ligger også fri, kritisk refleksjon og høy etisk bevissthet, blant annet om menneskeverd, rettferdig fordeling og prinsipper som selvbestemmelse, brukerorientering, verdighet, trygghet og pasientsikkerhet. Samarbeid forutsetter gjensidig tillit, og inkluderer her åpen kommunikasjon på tvers av miljøer, fagtradisjoner, teorier og metoder i erkjennelse av at ny kunnskap og nye praksiser gjerne utvikles nettopp i slike skjæringsfelter. Åpenhet og samarbeid er alltid viktig, men fremheves særlig i fakultetets første planperiode, i og med at disse verdiene alltid vil være utsatte i en fusjon. Høy faglig kvalitet innebærer at solid forskningsbasert kunnskap skal kjennetegne virksomheten på alle fakultetets områder, fra utdanning og utviklingsarbeid til forskning, innovasjon og formidling Side 4 av 8

5 2.2 STRATEGISKE MÅL Fakultetet skal organiseres og driftes slik at det generelt medvirker til et høyt kompetansenivå og et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte. UTDANNING Fakultetets utdanninger på alle nivå skal være forskningsbaserte og tilpasset samfunnets fremtidige kompetansebehov. Fakultetet skal utdanne engasjerte, kvalitetsbevisste, robuste og handlingskompetente profesjonsutøvere for framtiden. Fakultetets studieprogram skal fremme samarbeid på tvers av profesjonsutdanninger og bidra til tverrfaglighet. Fakultetes utdanninger skal drives i tett samarbeid med praksisfeltene og regionale aktører. FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Fakultetet skal utvikle ny kunnskap innen fakultetets prioriterte fagområder for bedre helse og behandling for personer gjennom alle livets faser. Vår forskning og forskerutdanning skal være nyskapende og av høy kvalitet, og vi skal aktivt rekruttere og videreutvikle fremragende forskere. Fakultetet skal være en nasjonal og internasjonal foretrukket samarbeidspartner innenfor praksisrettet forskning, utvikling og innovasjon innen personorientert og tverrfaglig helse- og omsorgsarbeid. SAMFUNNSKONTAKT OG FORMIDLING Fakultetet skal styrke sin posisjon og sitt omdømme i samfunnet gjennom en forsterket og tydelig formidling av helsevitenskapelig utdanning, forskning, innovasjon og kompetanse. INTERNASJONALISERING Internasjonalisering skal være et virkemiddel for å styrke utdanningen og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). 3. FAGLIGE PRIORITERINGER Fakultetets utdanning, forskning, utvikling og innovasjon skal kjennetegnes av at den er personorientert, helsefremmende og praksisnær. 3.1 UTDANNING Fakultetet skal gjennom sine profesjons-, mastergrads-, etter- og videreutdanninger legge til rette for livslang læring, utvikling av selvstendig kritisk tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid. Fakultetets studieprogram skal: ha høy kvalitet og utvikle akademisk dannelse Side 5 av 8

6 være forskningsbasert bygge på kontinuerlig utvikling av pedagogiske metoder og læringsmiljø, inkludert simuleringstrening og praksisstudier gis i samarbeid med, og være foretrukket av, samfunnsaktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå være i tråd med samfunnets krav og behov bidra til å sikre forsvarlig folkehelsearbeid, helse- og omsorgstjenester styrke eksisterende og stimulere til utvikling av gode læringsmiljøer styrke kvaliteten i praksisstudier gjennom bl.a. tett samarbeid med praksisfeltet rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger skal være etterspurte i arbeidsmarkedet videreutvikle fasiliteter og infrastrukturen i Vitensenteret helse og teknologi, Ferdighets- og simuleringslab og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse for å styrke samhandling med aktører lokalt, regionalt og nasjonalt og gjennom dette studentenes kliniske kompetanse og direkte pasientrettet arbeid videreutvikle innovative undervisningsformer, fleksible lærings- og vurderingsformer og være i front når et gjelder bruk av digitale/eletroniske løsninger stimulere til innovasjon og utvikle allianser med offentlig virksomhet, regionalt og nasjonalt næringsliv og andre som kan bidra til kommersialisering av fakultetets etter- og videreutdanninger 3.2 FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Overordnet langsiktig satsningsområde er personorientert helsearbeid i et livsløps- perspektiv. Fakultetet har følgende satsningsområder: Kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste gjennom samhandling og oppgavedeling Helsefremmende og forebyggende arbeid Psykisk helse og rus Optikk, syn og øyehelse I tillegg skal det drives grunnforskning og utdanningsforskning knyttet til fagområdene sykepleie, radiografi og optometri. utvikle ny kunnskap og nye arbeidsformer som kan bidra til å løse fremtidens helseutfordringer og styrke grunnlaget for personorientert praksis på individ-, system- og samfunnsnivå utvikle ny kunnskap gjennom samarbeid og brukerinvolverende forskning stimulere til høy kvalitet i forskning og forskerutdanning stimulere til innovasjon og utvikle allianser med offentlig virksomhet, regionalt og nasjonalt næringsliv og andre som kan bidra til kommersialisering av fakultetets FoUI- virksomhet Side 6 av 8

7 være et av landets mest produktive forskningsmiljøer på fakultetets satsningsområder og en foretrukken partner for fremragende forskere nasjonalt og internasjonalt innenfor disse områdene styrke eksisterende og stimulere til etablering av ledende forskningsgrupper, nettverk og FoUI- virksomhet som fremmer internt og eksternt samarbeid styrke fakultetets langsiktige satsingsområder ved å utvikle aktive og robuste forskningsfasiliteter ved fakultetets tre campuser 3.3 FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT bidra til økt forskningsformidling til befolkningen og aktører innen folkehelsearbeid, helse- og omsorgstjeneste og samfunnsplanlegging ved å premiere denne type vitenskapelig formidling videreutvikle de arenaene som høyskolen har etablert for formidling og aktivt samarbeid med ulike grupper og sektorer i samfunnet: Vitensenteret helse og teknologi, Ferdighets- og simuleringslab og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, samt Innovatoriet og SimSam Lab ha et aktivt samarbeid med media, bidra til folkeopplysning og å forbedre enkeltpersoners muligheter til å ta aktivt ansvar for egen helse synliggjøre aktivitet innen fakultetets satsningsområder både innad i organisasjonen og i samfunnet for øvrig for å fremme rekruttering av de beste studenter og medarbeidere samarbeide med offentlig virksomhet, næringsliv og organisasjoner om utvikling av relevante undervisningsprogrammer, implementering, oppdrag, forskning, utvikling og innovasjon styrke HBV og fakultetet som merkevare og synliggjøre eget fagmiljø som ledende innen helsevitenskapelig utdanning og FoUI 3.4 INTERNASJONALISERING ha stort engasjement knyttet til internasjonalt arbeid slik som student- og lærerutveksling, samarbeid og humanitært arbeid legge til rette for for økt ansatt- og stipendiatmobilitet nasjonalt og internasjonalt legge til rette for at internasjonalisering skal være et virkemiddel for å styrke kvaliteten innen utdanning, forskning, utvikling og innovasjon videreutvikle samarbeid med internasjonale institusjoner og styrke mulighetene for å utvikle utdanninger på tvers av landegrenser legge til rette for internasjonalt forskningssamarbeid og øke muligheten for EU- finansiering Side 7 av 8

8 4. ORGANISASJON OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET Fakultetets virksomhet skal kjennetegnes av at den er personorientert med et arbeids- og studiemiljø som reflekterer fakultetets verdier. ha en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset fakultetets utdannings- og FoUI- virksomhet være organisert slik at det har tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne endre i takt med faglige behov og som fremmer samarbeid på tvers av faglig og geografisk tilhørighet benytte forskningsgrupper som et organisatorisk prinsipp for å legge til rette for fremragende FoUI arbeide for en jevnere kjønnsbalanse ha høy kvalitet på administrative rutiner og systemer med et servicenivå som legger til rette for fremragende faglig virksomhet utvikle ledere som fremmer en positiv organisasjonskultur hvor selvbestemmelse, medvirkning og samhandling på tvers av faglig og geografisk tilhørighet står i høysetet utvikle ansattes pedagogiske kompetanse utvikle ansattes forsker- og forskningsledelseskompetanse Side 8 av 8

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer