Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")"

Transkript

1 Vedlegg nr 2 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Tore Dæhlin Oslo, 24. mai Vurdering av rekrutteringsprosessen for UF-stillinger Overordnet konklusjon Bakgrunn og revisjonsfokus: Rekruttering til UF stillinger er en erkjent strategisk risiko for. Rekrutteringsprosessen må derfor være effektiv og gjenstand for god styring og kontroll. Prosessen har i 2012 blitt betydelig endret, med mål om effektivisering og tydeliggjøring av roller og ansvar. Styret har derfor bedt internrevisjonen om å gjennomføre en uavhengig vurdering av prosessen. Revisjonen har fokusert på følgende hovedtema: Overordnet strategi for rekruttering Risikovurdering knyttet til rekruttering Sentral styring og kontroll med rekruttering Lokal styring og kontroll med rekruttering Lokal gjennomføring av rekrutteringsprosessen Konklusjon: Grunnstrukturen i UF-rekrutteringsprosessen er på plass; det foreligger overordnete risikovurderinger og strategier på høgskolenivå, det er etablert en hensiktsmessig detaljprosess for rekruttering, og gjennomføringen på fakultetsnivå viser at rekrutteringsprosessen er godt forankret med betydelig lederengasjement. Det foreligger imidlertid vesentlige mangler i den sentrale HR-funksjonens konkretisering av overordnete strategier og oppfølging av fakultetene. Vi anbefaler en rekke tiltak rettet mot å styrke den sentrale HR-funksjonen slik at får på plass et helhetlig system for styring og kontroll av UF-rekrutteringsprosessen. Tilsvarende finner vi at det er etablert gode rammer rundt lokal HR, men at denne svikter i gjennomføringen. Avgrensning: Gjennomgangen har kun sett på UF-rekrutteringsprosessen, og omfatter ikke vurdering av øvrige prosesser, retningslinjer og rutineverk innenfor HR. Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg") 1. HR sentralt anbefales å utarbeide en UF-rekrutteringsstrategi som konkretiserer PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: NO MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

2 overordnete strategiske mål, utfordringer og tiltak knyttet til UF-rekruttering. Strategien bør baseres på ledelsens planer for hvilke institutt som skal vokse og andel UF-stillinger per institutt. 2. HR sentralt anbefales å utarbeide et overordnet styringsdokument (policy) for rekruttering. Policyen bør fungere som link mellom strategien og den detaljerte rekrutteringsprosessen, og omfatte overordnete prinsipper, roller, ansvar og fremgangsmåter. 3. Det bør utarbeides langsiktige bemannings- og rekrutteringsplaner på alle fakultetene og aggregert, som er forankret i fremtidige kompetansebehov. 4. HR sentralt anbefales å overvåke UF-ressurstilgangen på makronivå innen s fagområder, og systematisk bygge dette inn i sine risikoanalyser. 5. Rekrutteringsrisikoen er høy. v/ HR-sentralt bør etablere felles metodikk for fakultetene for å identifisere risiko ifm rekruttering og for å vurdere om etablerte tiltak er tilstrekkelig for å oppnå et akseptabelt risikonivå. Dette vil muliggjøre et aggregert risikobilde og helhetlig risikooppfølging. 6. Sentral HRs rolle for oppfølging på fakultetsnivå bør presiseres 7. Sentral HR bør utarbeide relevante resultatindikatorer innenfor HR-styringsmålene, og løpende rapportering på om tiltak blir operasjonalisert med ønskede effekter. Det anbefales at resultatrapporteringen innen HR integreres med resultatoppfølgingen i tertialrapporteringen. 8. bør prioritere talentforvaltning av stipendiater for å sikre rekrutteringsgrunnlaget til UF-stillinger 9. I lys av bemanningsendringene i HR-sentralt, bør det gjøres en helhetlig vurdering av kompetanse og kapasitet innen HR. Vurderingen bør dekke HR-sentralt og HR-lokalt. Skala: = behov for umiddelbare tiltak; = tiltak anbefales; = ikke behov for tiltak Begrunnelse for konklusjonen: Overordnet strategi for rekruttering Rekruttering er en viktig del av s langtidsplan for og strategi Sektormål 4, menneskelige og økonomiske ressurser, spesifiserer følgende utfordringer i planperioden: Mål i planperioden forutsetter en heving av andel førstestillinger fra 43,8 % i 2012 til 60 % i 2015, og forutsetter et betydelig løft. Å nå denne målsettingen er avgjørende for at flere av høgskolens mål innen utdanning og FoU skal kunne nås og for at universitetsambisjonen skal kunne virkeliggjøres. Sannsynligheten for ikke å nå målene i planperioden er stor, og konsekvenser for flere av høgskolens øvrige målsettinger vil være alvorlig. Risikoen for manglende måloppnåelse vurderes som kritisk. Akseptabel risiko bør være lav. Tiltak for å redusere risiko for manglende måloppnåelse er definert under styrking av rekrutteringsområdet og omfatter blant annet utvikling av strategisk bemanningsplanlegging og et tilrettelagt rekrutteringsrammeverk, og kompetanse for å legge til rette for økt rekruttering nasjonalt og internasjonalt. 2

3 Vi anser den overordnede strategien knyttet til rekruttering som tilfredsstillende. HR sentralt bør imidlertid utforme en mer konkret HR strategi for å håndtere identifiserte rekrutteringsutfordringer knyttet til UF-stillinger. Strategien bør inkludere tiltak for videreutvikling av HR-funksjonen slik at den understøtter s behov innen området. For å kunne utarbeide en detaljert HR- og rekrutteringsstrategi bør høyskolens ledelse legge klarere føringer på hvordan skal vokse: Hvilket ambisjonsnivå skal man ha per institutt? Hvilke fagmiljøer har de beste forutsetningene for å lykkes? Hvilke institutt skal oppfylle 60 % eller mer ift førstestillinger? Hvilke institutt bør i større grad sikre tverrfaglig samarbeid/arbeidsdeling? Internrevisjonen anbefaler ledelsen i å komme med tydeligere føringer, og etablere klarere styringsmål knyttet til UF-rekruttering som HR funksjonen kan bygge sin strategi på. Risikovurdering knyttet til rekruttering er landets største statlige høyskole og sysselsetter rundt 8 % av alle UF tilsatte i UH sektoren. Gjennomsnittlig førstestillingsandel i sektoren er 65 %, med vitenskapelige høyskoler på topp med 90 % og statlige høyskoler rundt 45 %. Vi ønsker å trekke frem enkelte forhold for å belyse risikobildet for knyttet til rekruttering med en målsetting om økt andel UF tilsatte de neste årene: Andelen UF tilsatte hos over 60 år er i dag rundt 36%. De fleste av disse vil i løpet av strategiperioden gå av med pensjon. Antall UF tilsatte over 60 år vil øke i perioden. Aldersgruppen har lov- og avtalefestede rettigheter om økt fritid. Planlagt vekst i antall studenter fra ca i dag til i En større andel UF tilsatte vil medføre redusert tid til undervisning og mer tid fordelt til FoU oppgaver. Alle disse forholdene fører til et redusert ressursgrunnlag som må kompenseres med økt rekruttering. Status viser imidlertid at står overfor store utfordringer ift dagens strategiske målsettinger om andel UF-stillinger og alderssammensetning. Tabellen i vedlegg 2 viser oversikt pr fakultet og institutt. Oversikten viser at kun seks av 21 institutter tilfredsstiller mål førstestillingsandel for Videre viser tabellen at en samlet vurdering av andel førstestillinger og alderssammensetning har en risiko på nivå "høy til kritisk" etter anvendt risikoskala. Målet om økt førstestillingsandel innebærer at det i det vesentligste må rekrutteres personer med doktorgrad. Balansen mellom tilbud og etterspørsel for nye doktorander vil utvikle seg negativt i strategiperioden for hele sektoren. Internrevisjonen har gjort en samlet beregning på rekrutteringsbehovet i sektoren sett i forhold til prognoser for studentbefolkningen, alderssammensetningen og førstestillingssammensetningen. Den viser at det sannsynligvis vil akkumulere seg et stort underskudd av doktorander. 3

4 Disse funnene sammenfaller med funn gjort av en arbeidsgruppe nedsatt av KD og UHR som analyserte etterspørsel og tilbud etter stipendiatstillinger frem mot 2020 (UHR 2012). Dette betyr at konkurransen om nye doktorander vil øke betydelig samtidig som at skal tilsette langt flere med førstestillingskompetanse enn i dag. Det svekkede tilbudet må da nødvendigvis kompenseres med at rekrutterer personer med førstestillingskompetanse som er etablert i sektoren. Det er innlysende at dette skaper et tøft konkurranseklima. s antatt primære arbeidsmarked befinner seg i Oslo og Akershus. 29 % av alle studieplasser befinner seg i disse to fylkene. Konkurranseflaten er stor, men bak disse tallene skjuler det seg også store konkurranseutfordringer. For eksempel er 55 % av alle professorer på UiO over 60 år. Etterspørselen som dette vil utløse, vil få betydelige konsekvenser for konkurransebetingelsene for hele sektoren og spesielt i Oslo og Akershus. Det er relativt sett langt flere over 60 år i sektoren enn i yrkesbefolkningen for øvrig. er ikke alene om å ha rekrutteringsutfordringer. er blant de institusjonene som har høyest andel av UF tilsatte over 60 år. Vi har også undersøkt endringene i rene forskerstillinger og bibliotekarstillinger i sektoren som krever doktorgradskompetanse og faglige lederstillinger, stillinger som det i stadig større grad stilles kvalifikasjonskrav om doktorgradskompetanse. Disse tre stillingstypene har vokst mer enn UF stillingene i perioden I 2008 utgjorde denne stillingskategorien 12,4 % av årsverk UF stillinger i sektoren. I 2012 var den tilsvarende andelen økt til 14,2 %. Dersom dette forholdstallet øker fremover, utgjør også dette en ikke uvesentlig skjerping av konkurransen. Vi har gjort beregninger på forventet rekrutteringsbehov på UF stillinger for med utgangspunkt i nevnte endringsfaktorer. Beregningene viser at minst må rekruttere 75 UF stillinger per år i snitt frem til Det største trykket kommer etter Dette resultatet har videre blitt brukt til å beregne hvordan førstestillingsandelen kan utvikle seg gitt ulike prosentvise fordelinger førstestillingsandel av de som blir rekruttert. Disse beregningene viser at det ikke er mulig å nå målet om 60 % førstestillingsandel i 2015 med mindre flere uten førstestillingskompetanse slutter og alle som rekrutteres har førstestillingskompetanse. Tabell 1 Utvikling førstestillingsandel gitt alternative andeler rekrutterte med førstestillingskompetanse År PhD andel tilsettinger UF 60 pst 70 pst 75 pst 80 pst 85 pst 90 pst 95 pst 100 pst % 48 % 48 % 49 % 49 % 49 % 49 % 50 % % 49 % 50 % 51 % 51 % 52 % 52 % 53 % % 51 % 52 % 53 % 54 % 54 % 55 % 56 % % 52 % 53 % 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % % 53 % 55 % 56 % 58 % 59 % 61 % 62 % % 55 % 56 % 58 % 60 % 62 % 64 % 65 % % 56 % 58 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % % 57 % 59 % 62 % 64 % 66 % 68 % 70 % 4

5 Denne risikoanalysen understreker at det kommer til å bli økt kamp om talentene frem til 2020 og at rekrutteringsrisikoen kommer til å øke i sektoren. Denne risikoen er sannsynligvis større for. Hvis en legger forsiktighetsprinsippet til grunn bør denne risikoen behandles som å være høyere enn det dette risikobildet viser. Det er viktig at og spesielt HR følger denne utviklingen fremover og tar hensyn til dette i sine risikovurderinger knyttet til rekruttering. Dokument Plan og budsjett for fakultetene viser at de har identifisert risiko knyttet til rekruttering. Imidlertid er det ikke anvendt lik metodikk for risikokartlegging og risikomåling mellom fakultetene, og det foreligger ingen konklusjon på om tiltak for å redusere risiko er tilstrekkelig for å nå målet om akseptabel risiko. Internrevisjonen vurderer derfor risikovurderinger og oppfølging av risiko i rekrutteringsprosessen som mangelfull, og vi anbefaler at det etableres en felles tilnærming og metodikk for vurdering av risiko på området. En slagkraftig HR-funksjon er viktig for å lykkes med rekrutteringsstrategien. Det foreligger i dag ingen sentral systematikk som sikrer oversikt over HR-nøkkelpersoner og kritisk HR-kompetanse i. Den siste tiden har flere nøkkelpersoner innenfor rekruttering hos HR sentralt sluttet. Det anbefales at gjør en vurdering av kapasitet og kompetanse innen HR, og om den siste tids bemanningsendringer der er kritisk for i forhold til å kunne drive effektiv og god rekruttering fremover. Sentral styring og kontroll med rekruttering Forutsetningen for god sentral styring og kontroll er (i) tydelige roller og ansvar, (ii) en klar retning, (iii) tydelige policies og prosesser, (iv) egnede styringsparametere og rapportering, og (v) tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. har gjennom stillingsbeskrivelser for HR-sentralt etablert tydelige roller og ansvarsområder ifm rekruttering, inkludert rapporteringslinjer og krav til kompetanse. Organiseringen er i all hovedsak i tråd med god praksis (med unntak for det manglende oppfølgingsansvaret beskrevet nedenfor), og legger til rette for at HR-sentralt kan være en støttespiller for HR lokalt og ledelsen. HR har ansvaret for utvikling og vedlikehold av s rekrutteringsstrategi. Denne er mangelfull. Uten en klar rekrutteringsstrategi fra sentralt hold er det vanskelig å gi fakultetene retning og støtte, og grunnlaget for påfølgende kontroll blir utydelig. Vi gjentar behovet for å konkretisere en UF-rekrutteringsstrategi i HR-funksjonen. Prosjekt Overføring av tilsettingsmyndighet har ført til delegering av myndighet fra sentralt hold til fakultetene. Dette har bidratt til en formalisering av ansvarsforhold og en standard rekrutteringsprosess på tvers av fakultet og institutter. Prosessen dekker aktivitetene fra et behov oppstår til stilling er besatt. Det er imidlertid ikke etablert en overordnet policy på rekrutteringsområdet. En policy bør blant annet uttrykke strategiske mål for rekruttering, en samlet beskrivelse av rollefordeling (mellom ledere, HR-sentralt og HR-lokalt), overordnede retningslinjer for gjennomføring av rekrutteringsaktivitetene, kriterier som skal ligge til grunn for bemanningsplanlegging og føringer for talentforvaltning Det foreligger ingen systematisk oppfølging av rekrutteringsprosessen fra HR sentralt eller krav om formalisert rapportering fra fakultetene. Vi har ved gjennomgang av stillingsbeskrivelser kun identifisert krav om rapportering på fakultetsnivå. HR-sentralt bør ha et ansvar for å følge opp 5

6 fakultetene, herunder at etablerte retningslinjer og prosessbeskrivelser på området etterleves i rekrutteringsprosessene på fakultetsnivå, og at fastsatte mål realiseres. Muligheten for å trekke ut styringsdata fra personalsystemet og benytte dette til oppfølging bør utforskes. I sum peker observasjonene på et behov for å videreutvikle sentral HRs rolle, og et mulig behov for å utvikle og rekruttere ytterligere kompetanse og kapasitet. Lokal styring og kontroll med rekruttering Det foreligger stillingsbeskrivelser for HR lokalt, med beskrevne roller og ansvar knyttet til rekruttering. Organiseringen er etter vår oppfatning i tråd med god praksis ift å sikre at HR er en støttespiller for linjeledere. Internrevisjonen finner imidlertid ikke at gjennomføringen er i tråd med ambisjonsnivået i stillingsbeskrivelsene. Skal være i stand til å etterleve stillingsbeskrivelsene vil det være behov for kompetanseutvikling hos tilsatte, i tillegg til at man tilsetter folk med rett kompetanse. Denne anbefalingen gjelder både for HR sentralt og lokalt. felles prosessbeskrivelsen er iverksatt og følges opp på fakultetsnivå. Instituttledelsen er mer involvert i rekrutteringsprosessen etter desentralisering av tilsettingsmyndigheten. Dette bidrar til økt effektivitet og kvalitet ved ansettelse. Arbeidsdelingen mellom HR og linjeledelsen ifm rekruttering vurderes som hensiktsmessig. har ikke etablert resultatindikatorer knyttet til rekrutteringsprosessen, og det er mangel på relevant styringsinformasjon i forhold til kvalitet og effektivitet i rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både på sentralt og lokalt nivå. bør utvikle relevante resultatindikatorer for styringsmålene. Det bør utvikles løpende oppfølging av indikatorene, med tilhørende rapportering på om tiltak blir operasjonalisert med ønskede effekter hos det enkelte fakultet. Internrevisjonen har gjennomgått bemanningsplaner på hvert fakultet. Gjennomgangen viser at det er flere fakultet som ikke har utarbeidet bemanningsplaner, eller at de som er laget er mangelfulle ift å kunne brukes som styringsinformasjon. Vi er kjent med at det er flere fakultet som er i gang med kompetanseanalyse som igjen skal resultere i en rekrutterings- og bemanningsplan. Internrevisjonen anbefaler at bemanningsplanene godkjennes av institutt- og fakultetsledelsen for å sikre at de dekker strategiske rekrutteringsbehov. Bemanningsplanene bør bygges opp som generiske stillingsbeskrivelser/kompetanseprofiler som angir hvilke type kompetanse man har behov for og hvilken stillingsspesifikasjon man er ute etter. Det anbefales også at det gjennomføres kompetansekartlegging på tvers av fakultetene for å kartlegge muligheter for tverrfaglig samarbeid. I forbindelse med styringen av rekrutteringsarbeidet anbefaler internrevisjonen økt vekt på talentforvaltning av stipendiater slik at talentarbeidet i større grad blir en del av kompetanse- og bemanningsplanleggingen. Det er uttalt mål i langtidsplan å dreie styringen i denne retningen gjennom satsingen på robuste doktorprogram. Et godt grunnlag for talentforvaltning bygger på at HR funksjonen og tilstøtende fagområder samordner sine planleggingsprosesser. Det er også viktig at stipendiater som gjennomfører doktorgradsstudiet på andre institusjoner, blir en del av talentforvaltningen. s p.t. 99 stipendiater som utgjør ca 10% av UF stillingene er en viktig ressurs. Selv om tallet er høyt skulle hatt over 300 stipendiater dersom registrerte stipendiater i sektoren var fordelt etter pro rata fordelingen for UF stillinger. Det betyr at det er institusjoner som har flere stipendiater enn det en slik pro rata fordeling skulle tilsi. Her ligger det 6

7 også et rekrutteringspotensial. s ledelse sammen med fakultet bør vurdere å utnytte det strategiske potensialet i stipendiatsporteføljen i større grad enn det som gjøres i dag. Det kom frem gjennom våre intervjuer at det er ønske om større satsning på internasjonal rekruttering. Dette er en interessant tilnærming og faller naturlig inn i forlengelsen av 's målsetting om å bli et internasjonalt ledende universitet. Dette er imidlertid et utfordrende marked, og analyser tyder på at potensialet er lite. Alle europeiske land sliter med det samme problemet som i Norge. Det er i hele EU området gjennomgående høy sysselsettingsgrad hos de med høyest utdanning. Finanskrisen har ikke påvirket denne gruppen så mye selv om det kan registreres økt ungdomsledighet. Analyser utført av UHRs britiske søsterorganisasjon viser at det er få briter i UH systemet som flytter ut av landet. De fleste utlendinger rekrutteres fra studentene, som regel PhDer. Disse blir gjerne noen år og drar deretter hjem. De største nasjonalitetsgrupper er kinesere og tyskere. Norge er ikke nevnt som eget land. Dersom internasjonal rekruttering skal stå sentralt på 's agenda er det viktig at ressursene kanaliseres målrettet for å sikre gevinstrealisering. Lokal gjennomføring av rekrutteringsprosessen Til tross for at roller og ansvar tydelig fremgår i prosessbeskrivelsen for rekruttering, varierer det hvordan oppgaver fordeles innenfor fakultetene. Blant annet utfører HR enkelte av oppgavene som leder er ansvarlig for. Det anbefales at HR sentralt tydelig kommuniserer viktigheten av at arbeidsdelingen mellom HR og ledere opprettholdes for å sikre effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprosessen. Gjennom våre intervjuer kom det frem at enkelte ledere i oppfatter HR som en funksjon med primær fokus på administrative oppgaver rundt rekruttering, snarere enn som en strategisk støttespiller i forhold til måloppnåelse. HR-funksjonens rolle som strategisk bidragsyter og støttespiller bør styrkes og synliggjøres. Sammendrag av revisjonsarbeidet: Revisjonsarbeidet har vært gjennomført ved dokumentgjennomgang og intervjuer på sentralt nivå og på fakultetene, beskrevet i vedlegg 1. I tillegg er det gjennomført omfattende analysearbeid knyttet til nasjonal tilgang UF-kompetanse, sektorens behov, samt s ressurssituasjon og behov. Kommentarer fra ledelsen og internrevisor: Kommentar fra rektor og høgskoledirektør Vi har ingen vesentlige merknader til rapporten og vil gi utfyllende kommentarer i styremøtet. Kari Toverud Jensen Rektor Anne Elisabeth Wedø Høgskoledirektør Kommentarer fra ansvarlig leder innenfor HR: 7

8 Ansvarlig leder er positiv til rapporten og ser det som viktig å avklare de ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer som belyses. Det fremheves at det er gjort et betydelige arbeide fra HR siden med å overføre tilsettingsmyndighet til fakultetene, og å forenkle og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Det er også gjort ny rekrutteringer som vil styrke HR teamet på området. Ansvarlig leder er enig i de fremkomne observasjoner og vurderinger rundt de strategiske mål og risiko. Anbefalingene tas med i de videre forbedringer av området. Geir Haugstveit HR-direktør Kommentar fra internrevisor/oppdragsgiver Herværende rapport er gått igjennom med oppdragsansvarlige i PwC. Rapporten godkjennes som revisjonsrapport og legges frem som fullstendig rapport på oppdrag fra styret i vedtak 12. mars 2013, S-sak 13/2013 Tore Dæhlin Internrevisor PricewaterhouseCoopers AS Jonas Gaudernack PhD, Statsautorisert revisor Vedlegg 1: Oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale Vedlegg 2: Aldersfordeling og andel førstestilling på de ulike instituttene 8

9 Vedlegg 1 - Oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale: Revisjonsperiode: Internrevisjonen ble gjennomført i mars-mai Revisjonsteam: Rådgiver Stillingsnivå Rolle Jonas Gaudernack Partner Ansvarlig partner Mariann Bendriss Direktør Prosjektleder Mariann Tronsrud Manager Prosjektmedarbeider Vi har avholdt møter med/innhentet informasjon fra følgende personer: Navn Stilling Vi har gjennomgått følgende dokumenter: Se tabell neste side 9

10 Dokumentnavn Dokumenttype Organisasjon Stillingsbeskrivelser HR Stillingsbeskrivelser HR sentralt og fakultet Oppgaver og mandat for fakultetsstyrene ved Mandat Oppgaver og mandat for instituttrådene ved Mandat Oversikt over ansvar og oppgaver, inkl. delegert Mandat ansvar, pr. 1. des Risikovurderinger og -styring Metodikk/Veileder Avd. under Høgskoledirektør VEILEDNING RISIKOVURDERINGER Metodikk/Veileder Indikatorer rapportert til styret Måltavle Måltavle Høgskolen i Oslo og Måltavle Akershus () - Utdanning Måltavle 2013 Måltavle Rapport og planer Plan og budsjett Styret i Plan og budsjett for Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for helsefag helsefag Endelig årsplan og budsjett , Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag samfunnsfag Styresak: Årsplan og budsjettfordeling for 2012 Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag for Fakultet for samfunnsfag Mal for årsplan for SPS Plan og budsjett SPS Årsplan , Fakultet for teknologi, kunst Plan og budsjett Fakultet for teknologi, kunst og og design design Langtidsplan og langtidsbudsjett Plan og budsjett Styresak: Langtidsplan og langtidsbudsjett for Plan og budsjett perioden Ny viten - ny praksis. Strategi 2020 for Strategi Universitetssatsingen - orientering om Strategi søknadsprosjekt KDs forventninger og krav 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev 2012 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev alle fakultet + Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet for universiteter og høyskoler Styringshjulet 2013 Årshjul Årsplan for 2012 Fakultet for helsefag Årsplan Fakultet for helsefag Innspill fra LUI til s årsplan for 2012 Spesifiseringer av strategiområdene Årsplan Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Innspill til årsplan 2012 fra Senter for Årsplan SPS profesjonsstudier Årsplan 2012 Årsplan Forslag til budsjettfordeling og årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Rapport og planer for Høgskolen i Oslo og Akershus Årsplan 10

11 Vedlegg 2 - Andel førstestillinger og aldersfordeling førstestillinger på de ulike instituttene - risikovurdert Fakultet Institutt Andel førstestillinger Vurdering førstestilling alder > 60 år Førstestillingsandel og alder førstestilling Kommentar Atferdsvitenskap 35 % 21 % Tiltak umiddelbart Bio og farm 52 % 12 % Behov for tiltak Ergo og orto 32 % 50 % Tiltak umiddelbart Fysioterapi 42 % 45 % Tiltak umiddelbart Hel 40 % 29 % Behov for tiltak Radio og tann 23 % 17 % Behov for tiltak Sykepleie Oslo 32 % 58 % Tiltak umiddelbart Bygg og energi 55 % 27 % Tiltak anbefales Est 50 % 40 % Behov for tiltak Godt arbeidsmarked Industriell utvikling 77 % 24 % Tiltak anbefales Godt arbeidsmarked IT 67 % 36 % Behov for tiltak Produktdesign 40 % 33 % Tiltak umiddelbart Førskole 34 % 40 % Tiltak umiddelbart Grunnskole 53 % 47 % Tiltak umiddelbart Internasjonale studier 61 % 32 % Tiltak anbefales Godt arbeidsmarked Yrkesfag 32 % 70 % Tiltak umiddelbart Biblio 55 % 50 % Tiltak umiddelbart Journalist 69 % 33 % Tiltak umiddelbart Off adm 70 % 43 % Tiltak umiddelbart Sosialfag 57 % 49 % Tiltak umiddelbart Ingen vesentlige Øk adm 70 % 16 % tiltak nødvendig Helsefag LUI TKD SAM Risikoskalaer Førstestillingsandel Alder førstestilling Tiltaksskala Kritisk < 50 % Kritisk => 40 % Tiltak umiddelbart Høy % Høy % Behov for tiltak Moderat % Moderat % Tiltak anbefales Lav >60 % Lav < 20 % Ingen vesentlige tiltak nødvendig Tre utfordringer Andel førstestillinger > 64 % 2. Vekst i antall tilsatte ift studentvekst i ratio 1:17,8 3. Stor utskifting av tilsatte i perioden 11

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA Vedlegg nr 3 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Internrevisor Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av styring

Detaljer

Instruks for internrevisjon NMBU

Instruks for internrevisjon NMBU US 112/2015 Instruks for internrevisjon NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Arkiv nr: 15/03211-9 Vedlegg: 1. Instruks for internrevisjon 2. Brev fra

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

V-sak 7 - side 1 av 77

V-sak 7 - side 1 av 77 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 7 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 9. juni 2017 Arkivsaksnr.: 2016/8242 Saksansvarlig: Irene

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet US 38/2017 Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 106/15 28.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 101/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/11804 Internrevisjonsplan 2017/2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 27/10 Møtedato: 25.10.10 Notatdato: 15.10.10 Saksbehandler: Annik M. Myhre Handlingsplan

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Tirsdag 16. juni kl 13-15 Sted: Rom 308 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Scenario for et styrket fakultet -

Scenario for et styrket fakultet - Scenario 2030 - for et styrket fakultet - Allmøte 22. mars 2017 Dekan Helge K. Dahle Illustrasjon: Kittelsen Vi har store ambisjoner Men har vi muskler til å innfri? Arbeidsgruppens kartlegging viser at

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 4 Møtenr.: 8/2015 Møtedato: 8. desember 2015 Notatdato: 26. november

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 3.10.14 Saksbehandler: Jarle Nygard Sakstittel:

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO

Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Måling av kommunikasjonsarbeid, UiO Agenda Hvorfor skal vi måle? Suksesskriterier Hva skal vi måle? Og hvordan? Eks og øvelse Hvorfor er det så vanskelig, da? Hvorfor måler vi? Måling er et styringsverktøy

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Del A: Beskrivelse av prosjektet

Del A: Beskrivelse av prosjektet Sluttrapport for Plan, budsjett og rapport prosjektet - utkast Del A: Beskrivelse av prosjektet Prosjektet startet som et økonomi- og virksomhetsstyringsprosjekt (ØV) høsten 2013, men ble nedlagt og deretter

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer