Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg")"

Transkript

1 Vedlegg nr 2 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Tore Dæhlin Oslo, 24. mai Vurdering av rekrutteringsprosessen for UF-stillinger Overordnet konklusjon Bakgrunn og revisjonsfokus: Rekruttering til UF stillinger er en erkjent strategisk risiko for. Rekrutteringsprosessen må derfor være effektiv og gjenstand for god styring og kontroll. Prosessen har i 2012 blitt betydelig endret, med mål om effektivisering og tydeliggjøring av roller og ansvar. Styret har derfor bedt internrevisjonen om å gjennomføre en uavhengig vurdering av prosessen. Revisjonen har fokusert på følgende hovedtema: Overordnet strategi for rekruttering Risikovurdering knyttet til rekruttering Sentral styring og kontroll med rekruttering Lokal styring og kontroll med rekruttering Lokal gjennomføring av rekrutteringsprosessen Konklusjon: Grunnstrukturen i UF-rekrutteringsprosessen er på plass; det foreligger overordnete risikovurderinger og strategier på høgskolenivå, det er etablert en hensiktsmessig detaljprosess for rekruttering, og gjennomføringen på fakultetsnivå viser at rekrutteringsprosessen er godt forankret med betydelig lederengasjement. Det foreligger imidlertid vesentlige mangler i den sentrale HR-funksjonens konkretisering av overordnete strategier og oppfølging av fakultetene. Vi anbefaler en rekke tiltak rettet mot å styrke den sentrale HR-funksjonen slik at får på plass et helhetlig system for styring og kontroll av UF-rekrutteringsprosessen. Tilsvarende finner vi at det er etablert gode rammer rundt lokal HR, men at denne svikter i gjennomføringen. Avgrensning: Gjennomgangen har kun sett på UF-rekrutteringsprosessen, og omfatter ikke vurdering av øvrige prosesser, retningslinjer og rutineverk innenfor HR. Anbefalinger til videre forbedring: (Det presiserer at dette er anbefalinger til vurdering/diskusjon, og ikke "pålegg") 1. HR sentralt anbefales å utarbeide en UF-rekrutteringsstrategi som konkretiserer PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: NO MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

2 overordnete strategiske mål, utfordringer og tiltak knyttet til UF-rekruttering. Strategien bør baseres på ledelsens planer for hvilke institutt som skal vokse og andel UF-stillinger per institutt. 2. HR sentralt anbefales å utarbeide et overordnet styringsdokument (policy) for rekruttering. Policyen bør fungere som link mellom strategien og den detaljerte rekrutteringsprosessen, og omfatte overordnete prinsipper, roller, ansvar og fremgangsmåter. 3. Det bør utarbeides langsiktige bemannings- og rekrutteringsplaner på alle fakultetene og aggregert, som er forankret i fremtidige kompetansebehov. 4. HR sentralt anbefales å overvåke UF-ressurstilgangen på makronivå innen s fagområder, og systematisk bygge dette inn i sine risikoanalyser. 5. Rekrutteringsrisikoen er høy. v/ HR-sentralt bør etablere felles metodikk for fakultetene for å identifisere risiko ifm rekruttering og for å vurdere om etablerte tiltak er tilstrekkelig for å oppnå et akseptabelt risikonivå. Dette vil muliggjøre et aggregert risikobilde og helhetlig risikooppfølging. 6. Sentral HRs rolle for oppfølging på fakultetsnivå bør presiseres 7. Sentral HR bør utarbeide relevante resultatindikatorer innenfor HR-styringsmålene, og løpende rapportering på om tiltak blir operasjonalisert med ønskede effekter. Det anbefales at resultatrapporteringen innen HR integreres med resultatoppfølgingen i tertialrapporteringen. 8. bør prioritere talentforvaltning av stipendiater for å sikre rekrutteringsgrunnlaget til UF-stillinger 9. I lys av bemanningsendringene i HR-sentralt, bør det gjøres en helhetlig vurdering av kompetanse og kapasitet innen HR. Vurderingen bør dekke HR-sentralt og HR-lokalt. Skala: = behov for umiddelbare tiltak; = tiltak anbefales; = ikke behov for tiltak Begrunnelse for konklusjonen: Overordnet strategi for rekruttering Rekruttering er en viktig del av s langtidsplan for og strategi Sektormål 4, menneskelige og økonomiske ressurser, spesifiserer følgende utfordringer i planperioden: Mål i planperioden forutsetter en heving av andel førstestillinger fra 43,8 % i 2012 til 60 % i 2015, og forutsetter et betydelig løft. Å nå denne målsettingen er avgjørende for at flere av høgskolens mål innen utdanning og FoU skal kunne nås og for at universitetsambisjonen skal kunne virkeliggjøres. Sannsynligheten for ikke å nå målene i planperioden er stor, og konsekvenser for flere av høgskolens øvrige målsettinger vil være alvorlig. Risikoen for manglende måloppnåelse vurderes som kritisk. Akseptabel risiko bør være lav. Tiltak for å redusere risiko for manglende måloppnåelse er definert under styrking av rekrutteringsområdet og omfatter blant annet utvikling av strategisk bemanningsplanlegging og et tilrettelagt rekrutteringsrammeverk, og kompetanse for å legge til rette for økt rekruttering nasjonalt og internasjonalt. 2

3 Vi anser den overordnede strategien knyttet til rekruttering som tilfredsstillende. HR sentralt bør imidlertid utforme en mer konkret HR strategi for å håndtere identifiserte rekrutteringsutfordringer knyttet til UF-stillinger. Strategien bør inkludere tiltak for videreutvikling av HR-funksjonen slik at den understøtter s behov innen området. For å kunne utarbeide en detaljert HR- og rekrutteringsstrategi bør høyskolens ledelse legge klarere føringer på hvordan skal vokse: Hvilket ambisjonsnivå skal man ha per institutt? Hvilke fagmiljøer har de beste forutsetningene for å lykkes? Hvilke institutt skal oppfylle 60 % eller mer ift førstestillinger? Hvilke institutt bør i større grad sikre tverrfaglig samarbeid/arbeidsdeling? Internrevisjonen anbefaler ledelsen i å komme med tydeligere føringer, og etablere klarere styringsmål knyttet til UF-rekruttering som HR funksjonen kan bygge sin strategi på. Risikovurdering knyttet til rekruttering er landets største statlige høyskole og sysselsetter rundt 8 % av alle UF tilsatte i UH sektoren. Gjennomsnittlig førstestillingsandel i sektoren er 65 %, med vitenskapelige høyskoler på topp med 90 % og statlige høyskoler rundt 45 %. Vi ønsker å trekke frem enkelte forhold for å belyse risikobildet for knyttet til rekruttering med en målsetting om økt andel UF tilsatte de neste årene: Andelen UF tilsatte hos over 60 år er i dag rundt 36%. De fleste av disse vil i løpet av strategiperioden gå av med pensjon. Antall UF tilsatte over 60 år vil øke i perioden. Aldersgruppen har lov- og avtalefestede rettigheter om økt fritid. Planlagt vekst i antall studenter fra ca i dag til i En større andel UF tilsatte vil medføre redusert tid til undervisning og mer tid fordelt til FoU oppgaver. Alle disse forholdene fører til et redusert ressursgrunnlag som må kompenseres med økt rekruttering. Status viser imidlertid at står overfor store utfordringer ift dagens strategiske målsettinger om andel UF-stillinger og alderssammensetning. Tabellen i vedlegg 2 viser oversikt pr fakultet og institutt. Oversikten viser at kun seks av 21 institutter tilfredsstiller mål førstestillingsandel for Videre viser tabellen at en samlet vurdering av andel førstestillinger og alderssammensetning har en risiko på nivå "høy til kritisk" etter anvendt risikoskala. Målet om økt førstestillingsandel innebærer at det i det vesentligste må rekrutteres personer med doktorgrad. Balansen mellom tilbud og etterspørsel for nye doktorander vil utvikle seg negativt i strategiperioden for hele sektoren. Internrevisjonen har gjort en samlet beregning på rekrutteringsbehovet i sektoren sett i forhold til prognoser for studentbefolkningen, alderssammensetningen og førstestillingssammensetningen. Den viser at det sannsynligvis vil akkumulere seg et stort underskudd av doktorander. 3

4 Disse funnene sammenfaller med funn gjort av en arbeidsgruppe nedsatt av KD og UHR som analyserte etterspørsel og tilbud etter stipendiatstillinger frem mot 2020 (UHR 2012). Dette betyr at konkurransen om nye doktorander vil øke betydelig samtidig som at skal tilsette langt flere med førstestillingskompetanse enn i dag. Det svekkede tilbudet må da nødvendigvis kompenseres med at rekrutterer personer med førstestillingskompetanse som er etablert i sektoren. Det er innlysende at dette skaper et tøft konkurranseklima. s antatt primære arbeidsmarked befinner seg i Oslo og Akershus. 29 % av alle studieplasser befinner seg i disse to fylkene. Konkurranseflaten er stor, men bak disse tallene skjuler det seg også store konkurranseutfordringer. For eksempel er 55 % av alle professorer på UiO over 60 år. Etterspørselen som dette vil utløse, vil få betydelige konsekvenser for konkurransebetingelsene for hele sektoren og spesielt i Oslo og Akershus. Det er relativt sett langt flere over 60 år i sektoren enn i yrkesbefolkningen for øvrig. er ikke alene om å ha rekrutteringsutfordringer. er blant de institusjonene som har høyest andel av UF tilsatte over 60 år. Vi har også undersøkt endringene i rene forskerstillinger og bibliotekarstillinger i sektoren som krever doktorgradskompetanse og faglige lederstillinger, stillinger som det i stadig større grad stilles kvalifikasjonskrav om doktorgradskompetanse. Disse tre stillingstypene har vokst mer enn UF stillingene i perioden I 2008 utgjorde denne stillingskategorien 12,4 % av årsverk UF stillinger i sektoren. I 2012 var den tilsvarende andelen økt til 14,2 %. Dersom dette forholdstallet øker fremover, utgjør også dette en ikke uvesentlig skjerping av konkurransen. Vi har gjort beregninger på forventet rekrutteringsbehov på UF stillinger for med utgangspunkt i nevnte endringsfaktorer. Beregningene viser at minst må rekruttere 75 UF stillinger per år i snitt frem til Det største trykket kommer etter Dette resultatet har videre blitt brukt til å beregne hvordan førstestillingsandelen kan utvikle seg gitt ulike prosentvise fordelinger førstestillingsandel av de som blir rekruttert. Disse beregningene viser at det ikke er mulig å nå målet om 60 % førstestillingsandel i 2015 med mindre flere uten førstestillingskompetanse slutter og alle som rekrutteres har førstestillingskompetanse. Tabell 1 Utvikling førstestillingsandel gitt alternative andeler rekrutterte med førstestillingskompetanse År PhD andel tilsettinger UF 60 pst 70 pst 75 pst 80 pst 85 pst 90 pst 95 pst 100 pst % 48 % 48 % 49 % 49 % 49 % 49 % 50 % % 49 % 50 % 51 % 51 % 52 % 52 % 53 % % 51 % 52 % 53 % 54 % 54 % 55 % 56 % % 52 % 53 % 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % % 53 % 55 % 56 % 58 % 59 % 61 % 62 % % 55 % 56 % 58 % 60 % 62 % 64 % 65 % % 56 % 58 % 60 % 62 % 64 % 66 % 68 % % 57 % 59 % 62 % 64 % 66 % 68 % 70 % 4

5 Denne risikoanalysen understreker at det kommer til å bli økt kamp om talentene frem til 2020 og at rekrutteringsrisikoen kommer til å øke i sektoren. Denne risikoen er sannsynligvis større for. Hvis en legger forsiktighetsprinsippet til grunn bør denne risikoen behandles som å være høyere enn det dette risikobildet viser. Det er viktig at og spesielt HR følger denne utviklingen fremover og tar hensyn til dette i sine risikovurderinger knyttet til rekruttering. Dokument Plan og budsjett for fakultetene viser at de har identifisert risiko knyttet til rekruttering. Imidlertid er det ikke anvendt lik metodikk for risikokartlegging og risikomåling mellom fakultetene, og det foreligger ingen konklusjon på om tiltak for å redusere risiko er tilstrekkelig for å nå målet om akseptabel risiko. Internrevisjonen vurderer derfor risikovurderinger og oppfølging av risiko i rekrutteringsprosessen som mangelfull, og vi anbefaler at det etableres en felles tilnærming og metodikk for vurdering av risiko på området. En slagkraftig HR-funksjon er viktig for å lykkes med rekrutteringsstrategien. Det foreligger i dag ingen sentral systematikk som sikrer oversikt over HR-nøkkelpersoner og kritisk HR-kompetanse i. Den siste tiden har flere nøkkelpersoner innenfor rekruttering hos HR sentralt sluttet. Det anbefales at gjør en vurdering av kapasitet og kompetanse innen HR, og om den siste tids bemanningsendringer der er kritisk for i forhold til å kunne drive effektiv og god rekruttering fremover. Sentral styring og kontroll med rekruttering Forutsetningen for god sentral styring og kontroll er (i) tydelige roller og ansvar, (ii) en klar retning, (iii) tydelige policies og prosesser, (iv) egnede styringsparametere og rapportering, og (v) tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. har gjennom stillingsbeskrivelser for HR-sentralt etablert tydelige roller og ansvarsområder ifm rekruttering, inkludert rapporteringslinjer og krav til kompetanse. Organiseringen er i all hovedsak i tråd med god praksis (med unntak for det manglende oppfølgingsansvaret beskrevet nedenfor), og legger til rette for at HR-sentralt kan være en støttespiller for HR lokalt og ledelsen. HR har ansvaret for utvikling og vedlikehold av s rekrutteringsstrategi. Denne er mangelfull. Uten en klar rekrutteringsstrategi fra sentralt hold er det vanskelig å gi fakultetene retning og støtte, og grunnlaget for påfølgende kontroll blir utydelig. Vi gjentar behovet for å konkretisere en UF-rekrutteringsstrategi i HR-funksjonen. Prosjekt Overføring av tilsettingsmyndighet har ført til delegering av myndighet fra sentralt hold til fakultetene. Dette har bidratt til en formalisering av ansvarsforhold og en standard rekrutteringsprosess på tvers av fakultet og institutter. Prosessen dekker aktivitetene fra et behov oppstår til stilling er besatt. Det er imidlertid ikke etablert en overordnet policy på rekrutteringsområdet. En policy bør blant annet uttrykke strategiske mål for rekruttering, en samlet beskrivelse av rollefordeling (mellom ledere, HR-sentralt og HR-lokalt), overordnede retningslinjer for gjennomføring av rekrutteringsaktivitetene, kriterier som skal ligge til grunn for bemanningsplanlegging og føringer for talentforvaltning Det foreligger ingen systematisk oppfølging av rekrutteringsprosessen fra HR sentralt eller krav om formalisert rapportering fra fakultetene. Vi har ved gjennomgang av stillingsbeskrivelser kun identifisert krav om rapportering på fakultetsnivå. HR-sentralt bør ha et ansvar for å følge opp 5

6 fakultetene, herunder at etablerte retningslinjer og prosessbeskrivelser på området etterleves i rekrutteringsprosessene på fakultetsnivå, og at fastsatte mål realiseres. Muligheten for å trekke ut styringsdata fra personalsystemet og benytte dette til oppfølging bør utforskes. I sum peker observasjonene på et behov for å videreutvikle sentral HRs rolle, og et mulig behov for å utvikle og rekruttere ytterligere kompetanse og kapasitet. Lokal styring og kontroll med rekruttering Det foreligger stillingsbeskrivelser for HR lokalt, med beskrevne roller og ansvar knyttet til rekruttering. Organiseringen er etter vår oppfatning i tråd med god praksis ift å sikre at HR er en støttespiller for linjeledere. Internrevisjonen finner imidlertid ikke at gjennomføringen er i tråd med ambisjonsnivået i stillingsbeskrivelsene. Skal være i stand til å etterleve stillingsbeskrivelsene vil det være behov for kompetanseutvikling hos tilsatte, i tillegg til at man tilsetter folk med rett kompetanse. Denne anbefalingen gjelder både for HR sentralt og lokalt. felles prosessbeskrivelsen er iverksatt og følges opp på fakultetsnivå. Instituttledelsen er mer involvert i rekrutteringsprosessen etter desentralisering av tilsettingsmyndigheten. Dette bidrar til økt effektivitet og kvalitet ved ansettelse. Arbeidsdelingen mellom HR og linjeledelsen ifm rekruttering vurderes som hensiktsmessig. har ikke etablert resultatindikatorer knyttet til rekrutteringsprosessen, og det er mangel på relevant styringsinformasjon i forhold til kvalitet og effektivitet i rekrutteringsprosessen. Dette gjelder både på sentralt og lokalt nivå. bør utvikle relevante resultatindikatorer for styringsmålene. Det bør utvikles løpende oppfølging av indikatorene, med tilhørende rapportering på om tiltak blir operasjonalisert med ønskede effekter hos det enkelte fakultet. Internrevisjonen har gjennomgått bemanningsplaner på hvert fakultet. Gjennomgangen viser at det er flere fakultet som ikke har utarbeidet bemanningsplaner, eller at de som er laget er mangelfulle ift å kunne brukes som styringsinformasjon. Vi er kjent med at det er flere fakultet som er i gang med kompetanseanalyse som igjen skal resultere i en rekrutterings- og bemanningsplan. Internrevisjonen anbefaler at bemanningsplanene godkjennes av institutt- og fakultetsledelsen for å sikre at de dekker strategiske rekrutteringsbehov. Bemanningsplanene bør bygges opp som generiske stillingsbeskrivelser/kompetanseprofiler som angir hvilke type kompetanse man har behov for og hvilken stillingsspesifikasjon man er ute etter. Det anbefales også at det gjennomføres kompetansekartlegging på tvers av fakultetene for å kartlegge muligheter for tverrfaglig samarbeid. I forbindelse med styringen av rekrutteringsarbeidet anbefaler internrevisjonen økt vekt på talentforvaltning av stipendiater slik at talentarbeidet i større grad blir en del av kompetanse- og bemanningsplanleggingen. Det er uttalt mål i langtidsplan å dreie styringen i denne retningen gjennom satsingen på robuste doktorprogram. Et godt grunnlag for talentforvaltning bygger på at HR funksjonen og tilstøtende fagområder samordner sine planleggingsprosesser. Det er også viktig at stipendiater som gjennomfører doktorgradsstudiet på andre institusjoner, blir en del av talentforvaltningen. s p.t. 99 stipendiater som utgjør ca 10% av UF stillingene er en viktig ressurs. Selv om tallet er høyt skulle hatt over 300 stipendiater dersom registrerte stipendiater i sektoren var fordelt etter pro rata fordelingen for UF stillinger. Det betyr at det er institusjoner som har flere stipendiater enn det en slik pro rata fordeling skulle tilsi. Her ligger det 6

7 også et rekrutteringspotensial. s ledelse sammen med fakultet bør vurdere å utnytte det strategiske potensialet i stipendiatsporteføljen i større grad enn det som gjøres i dag. Det kom frem gjennom våre intervjuer at det er ønske om større satsning på internasjonal rekruttering. Dette er en interessant tilnærming og faller naturlig inn i forlengelsen av 's målsetting om å bli et internasjonalt ledende universitet. Dette er imidlertid et utfordrende marked, og analyser tyder på at potensialet er lite. Alle europeiske land sliter med det samme problemet som i Norge. Det er i hele EU området gjennomgående høy sysselsettingsgrad hos de med høyest utdanning. Finanskrisen har ikke påvirket denne gruppen så mye selv om det kan registreres økt ungdomsledighet. Analyser utført av UHRs britiske søsterorganisasjon viser at det er få briter i UH systemet som flytter ut av landet. De fleste utlendinger rekrutteres fra studentene, som regel PhDer. Disse blir gjerne noen år og drar deretter hjem. De største nasjonalitetsgrupper er kinesere og tyskere. Norge er ikke nevnt som eget land. Dersom internasjonal rekruttering skal stå sentralt på 's agenda er det viktig at ressursene kanaliseres målrettet for å sikre gevinstrealisering. Lokal gjennomføring av rekrutteringsprosessen Til tross for at roller og ansvar tydelig fremgår i prosessbeskrivelsen for rekruttering, varierer det hvordan oppgaver fordeles innenfor fakultetene. Blant annet utfører HR enkelte av oppgavene som leder er ansvarlig for. Det anbefales at HR sentralt tydelig kommuniserer viktigheten av at arbeidsdelingen mellom HR og ledere opprettholdes for å sikre effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprosessen. Gjennom våre intervjuer kom det frem at enkelte ledere i oppfatter HR som en funksjon med primær fokus på administrative oppgaver rundt rekruttering, snarere enn som en strategisk støttespiller i forhold til måloppnåelse. HR-funksjonens rolle som strategisk bidragsyter og støttespiller bør styrkes og synliggjøres. Sammendrag av revisjonsarbeidet: Revisjonsarbeidet har vært gjennomført ved dokumentgjennomgang og intervjuer på sentralt nivå og på fakultetene, beskrevet i vedlegg 1. I tillegg er det gjennomført omfattende analysearbeid knyttet til nasjonal tilgang UF-kompetanse, sektorens behov, samt s ressurssituasjon og behov. Kommentarer fra ledelsen og internrevisor: Kommentar fra rektor og høgskoledirektør Vi har ingen vesentlige merknader til rapporten og vil gi utfyllende kommentarer i styremøtet. Kari Toverud Jensen Rektor Anne Elisabeth Wedø Høgskoledirektør Kommentarer fra ansvarlig leder innenfor HR: 7

8 Ansvarlig leder er positiv til rapporten og ser det som viktig å avklare de ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer som belyses. Det fremheves at det er gjort et betydelige arbeide fra HR siden med å overføre tilsettingsmyndighet til fakultetene, og å forenkle og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Det er også gjort ny rekrutteringer som vil styrke HR teamet på området. Ansvarlig leder er enig i de fremkomne observasjoner og vurderinger rundt de strategiske mål og risiko. Anbefalingene tas med i de videre forbedringer av området. Geir Haugstveit HR-direktør Kommentar fra internrevisor/oppdragsgiver Herværende rapport er gått igjennom med oppdragsansvarlige i PwC. Rapporten godkjennes som revisjonsrapport og legges frem som fullstendig rapport på oppdrag fra styret i vedtak 12. mars 2013, S-sak 13/2013 Tore Dæhlin Internrevisor PricewaterhouseCoopers AS Jonas Gaudernack PhD, Statsautorisert revisor Vedlegg 1: Oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale Vedlegg 2: Aldersfordeling og andel førstestilling på de ulike instituttene 8

9 Vedlegg 1 - Oversikt over intervjuer og gjennomgått materiale: Revisjonsperiode: Internrevisjonen ble gjennomført i mars-mai Revisjonsteam: Rådgiver Stillingsnivå Rolle Jonas Gaudernack Partner Ansvarlig partner Mariann Bendriss Direktør Prosjektleder Mariann Tronsrud Manager Prosjektmedarbeider Vi har avholdt møter med/innhentet informasjon fra følgende personer: Navn Stilling Vi har gjennomgått følgende dokumenter: Se tabell neste side 9

10 Dokumentnavn Dokumenttype Organisasjon Stillingsbeskrivelser HR Stillingsbeskrivelser HR sentralt og fakultet Oppgaver og mandat for fakultetsstyrene ved Mandat Oppgaver og mandat for instituttrådene ved Mandat Oversikt over ansvar og oppgaver, inkl. delegert Mandat ansvar, pr. 1. des Risikovurderinger og -styring Metodikk/Veileder Avd. under Høgskoledirektør VEILEDNING RISIKOVURDERINGER Metodikk/Veileder Indikatorer rapportert til styret Måltavle Måltavle Høgskolen i Oslo og Måltavle Akershus () - Utdanning Måltavle 2013 Måltavle Rapport og planer Plan og budsjett Styret i Plan og budsjett for Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for helsefag helsefag Endelig årsplan og budsjett , Fakultet for Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag samfunnsfag Styresak: Årsplan og budsjettfordeling for 2012 Plan og budsjett Fakultet for samfunnsfag for Fakultet for samfunnsfag Mal for årsplan for SPS Plan og budsjett SPS Årsplan , Fakultet for teknologi, kunst Plan og budsjett Fakultet for teknologi, kunst og og design design Langtidsplan og langtidsbudsjett Plan og budsjett Styresak: Langtidsplan og langtidsbudsjett for Plan og budsjett perioden Ny viten - ny praksis. Strategi 2020 for Strategi Universitetssatsingen - orientering om Strategi søknadsprosjekt KDs forventninger og krav 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev 2012 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet KDs tildelingsbrev alle fakultet + Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 Tildelingsdok Kunnskapsdepartementet for universiteter og høyskoler Styringshjulet 2013 Årshjul Årsplan for 2012 Fakultet for helsefag Årsplan Fakultet for helsefag Innspill fra LUI til s årsplan for 2012 Spesifiseringer av strategiområdene Årsplan Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Innspill til årsplan 2012 fra Senter for Årsplan SPS profesjonsstudier Årsplan 2012 Årsplan Forslag til budsjettfordeling og årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Årsplan Fakultet for teknologi, kunst og design Rapport og planer for Høgskolen i Oslo og Akershus Årsplan 10

11 Vedlegg 2 - Andel førstestillinger og aldersfordeling førstestillinger på de ulike instituttene - risikovurdert Fakultet Institutt Andel førstestillinger Vurdering førstestilling alder > 60 år Førstestillingsandel og alder førstestilling Kommentar Atferdsvitenskap 35 % 21 % Tiltak umiddelbart Bio og farm 52 % 12 % Behov for tiltak Ergo og orto 32 % 50 % Tiltak umiddelbart Fysioterapi 42 % 45 % Tiltak umiddelbart Hel 40 % 29 % Behov for tiltak Radio og tann 23 % 17 % Behov for tiltak Sykepleie Oslo 32 % 58 % Tiltak umiddelbart Bygg og energi 55 % 27 % Tiltak anbefales Est 50 % 40 % Behov for tiltak Godt arbeidsmarked Industriell utvikling 77 % 24 % Tiltak anbefales Godt arbeidsmarked IT 67 % 36 % Behov for tiltak Produktdesign 40 % 33 % Tiltak umiddelbart Førskole 34 % 40 % Tiltak umiddelbart Grunnskole 53 % 47 % Tiltak umiddelbart Internasjonale studier 61 % 32 % Tiltak anbefales Godt arbeidsmarked Yrkesfag 32 % 70 % Tiltak umiddelbart Biblio 55 % 50 % Tiltak umiddelbart Journalist 69 % 33 % Tiltak umiddelbart Off adm 70 % 43 % Tiltak umiddelbart Sosialfag 57 % 49 % Tiltak umiddelbart Ingen vesentlige Øk adm 70 % 16 % tiltak nødvendig Helsefag LUI TKD SAM Risikoskalaer Førstestillingsandel Alder førstestilling Tiltaksskala Kritisk < 50 % Kritisk => 40 % Tiltak umiddelbart Høy % Høy % Behov for tiltak Moderat % Moderat % Tiltak anbefales Lav >60 % Lav < 20 % Ingen vesentlige tiltak nødvendig Tre utfordringer Andel førstestillinger > 64 % 2. Vekst i antall tilsatte ift studentvekst i ratio 1:17,8 3. Stor utskifting av tilsatte i perioden 11

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA

Vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen i HiOA Vedlegg nr 3 til S-sak 22/2013 Sladdet versjon offentliggjort etter innsynsbegjæring fra nettavisen KHRONO Høgskolen i Oslo og Akershus Att: Internrevisor Tore Dæhlin Oslo, 24. mai 2013. Vurdering av styring

Detaljer

Instruks for internrevisjon NMBU

Instruks for internrevisjon NMBU US 112/2015 Instruks for internrevisjon NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Arkiv nr: 15/03211-9 Vedlegg: 1. Instruks for internrevisjon 2. Brev fra

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 106/15 28.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 7/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte onsdag 5. desember 2012 fra kl. 9.00 12.45, Son. Til stede: Forfall: Fra rektoratet: Fra administrasjonen: Kari Toverud Jensen Bennedichte C.R.

Detaljer

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet

Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Møtereferat Konstituerende møte i Tjenesterådet Referat Tid og sted: 9. april 2015, P659 i P46, Pilestredet. Deltagere til stede: Deltagere til stede: Torbjørn Larsen (møteleder, møtte for Ann Elisabeth

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

www.pwc.no Oppfølging av Internkontroll Jonas Gaudernack 25. oktober 2010

www.pwc.no Oppfølging av Internkontroll Jonas Gaudernack 25. oktober 2010 www.pwc.no Oppfølging av Internkontroll Innhold - oppfølging av internkontroll 1. Internkontroll hva er det? 2. Fremgangsmåte for oppfølging av internkontroll Teori Utvalgte regulatoriske krav Roller 3.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Tom Øresland, Finn Olav Levy, Lars Gullestad (møter

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dato: 25.08.2015 Styresak: 42/15 Arkivsaksnr: 2015/9300-SUO Møtedato: 08.09.2015 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet -

Detaljer

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Referat: Allmøte ved Fakultet for teknologi, kunst og design Tid: Mandag 16. februar 2015, kl. 10.30-11.30 Sted: Lille auditorium N010_023, Pilestredet 32 (Andrea Arntzens hus), Oslo Møteledelse: Fungerende

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer