Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrket næringsfellesskap. BID Business Improvement District"

Transkript

1 Styrket næringsfellesskap BID Business Improvement District

2 Styrket næringsfellesskap I alle årene det har eksistert et sentrumsarbeid i Stavanger, har det vært slik at en del av butikkeierne, næringsdrivende og gårdeiere alltid har medvirket til å løse felles oppgaver, mens en del har valgt å stå utenfor. Erfaringer fra en rekke land viser at denne formen for frivillig sentrums arbeid har sine klare begrens ning er. I Stavanger er det solide tradisjoner for sentrums samarbeid, preget av næringsforeningen, BYEN og gårdeierforeningen. I tillegg har Stavanger kommune, i sterkere grad enn mange andre kommuner, vært en viktig aktør i sentrumsutviklingen. I Stavanger er det nok riktig å si at den litt løse formen for sentrumssamarbeid ikke lenger er hensiktsmessig. Det er en del av begrunnelsen for opprettingen av Stavanger Sentrum og at BYEN og Stavanger Gårdeierforening nå blir en del av Stavanger Sentrum. I denne brosjyren er denne løsningen/modellen nærmere presentert. Informasjon er hentet fra ulike nettsteder og studieturer til England, Skottland og Wales. Målgruppen for brosjyren er alle sentrumsaktørene i Stavanger. I tillegg er brosjyren ment å være en informasjon til andre byer som kan tenke seg en slik løsning og aller mest i forhold til sentrale politikere og myndigheter for om mulig å få etablert en BID-løsning i Norge med Stavanger som en av de første byen som ønsker prøver dette. Stavanger, 3. juni 2010 Det viktigste som gjenstår i en modell for sentrums samarbeid, er å finne en god og riktig måte å finansiere dette på. I et økende antall byer og land er denne utfordringen løst i en modell som kalles Business Improvement District, forkortet til BID. Styret i Stavanger Sentrum er av den formening at dette er en modell som også kan være løsningen for Stavanger, og sikkert mange andre byer i Norge. Karl-Jan Søyland Daglig leder Ingrid Hart Markedssjef Stavanger Sentrum AS Domkirkeplassen 3 Tlf / Foto: istockphoto 3

3 Hva er BID? Et Business Improvement District (BID) er et offentlig/privat kompaniskap hvor eiendoms og virksomhetseiere velger å gå sammen om en felles innsats og et felles bidrag for å opprettholde, utvikle og markedsføre et felles/samlet næringsområde (USA/New York). BID er et bærekraftig offentlig/privat samarbeid som leder til aktiviteter laget for å stabilisere og øke aktiviteten for den enkelte virksomhet og et nærmere definert geografisk næringsområde. Samarbeidet skjer mellom eiendomseiere, butikkdrivere/ næringsdrivende og de lokale myndighetene (Serbia). En kortdefinisjon er et næringsområde med forbedringsmuligheter. Det spesielle med ordningen er at den er hjemlet i lov, slik at alle private eiendomsbesittere innenfor det definerte området er pålagt å delta i samarbeidet og dekke sin del av kostnadene med andre ord er det ingen som kan velge å stå utenfor. Det finne også løsninger der kostnadene dekkes av de næringsdrivende, eller at dette deles mellom eiere og næringsdrivende. Hvorfor BID? Begrunnelsen for å etablere BID-løsninger i utlandet kan noe forenklet deles i tre: handelen og andre aktiviteter i bysentrumet har stagnert sentrumsutvikling er avhengig av et tett og forplikt ende samarbeid mellom eiere, drivere og det offentlige det å bygge et tett, forpliktende samarbeid på frivillig het har klare begrensninger, særlig med hensyn til finansiering. Over tid har denne formen for frivillig het lett for å gå i oppløsning og kan føre til ny tilbakegang eller stagnasjon. Flere steder har det vist seg vanskelig å få med nasjonale og internasjonale kjeder og konsern i et forpliktende samarbeid. Dette er også en viktig grunn for å etablere BID-løsninger. Denne beskrivelsen er dekkende for det svært mange norske byer opplever. Dette skulle i aller høyeste grad tilsi at en BID-løsning burde være aktuell for oss. Kort historie USA og Canada Den første BID-løsningen ble etablert i Toronto, Canada på midten av 70-tallet. Bakgrunn var primært en endring i handlemønsteret gjennom etablering av store kjøpesenter utenfor sentrum og et sterkt privatbilbasert handlemønster. Resultatet var at de gamle sentrumene stagnerte og i noen tilfeller var i ferd med å dø ut. En entydig erfaring var at sentrumsutviklingen over tid ikke kunne bygges på frivillighet. Sentrumsorganisasjoner oppnådde sjelden en tilslutning på over 60 prosent og alle steder har det vist seg vanskelig å få med virksomheter innefor hotell/restaurant og privat tjenesteyting. Ut av dette oppstod en ide om å lovmessig adgang til å pålegge alle innenfor et definert område deltakelse i felles samarbeids- og utviklingstiltak. Foto: istockphoto 4 5

4 Det er verd å merke seg at BID ikke bare handler om bysentra. Ordningen kan like godt brukes innenfor andre typer næringsområder. Erfaringene fra USA viser at BID ordningen har ført til: økte inntekter for butikker/næringsdrivende flere ansatte økning av verdien på eiendommer større deltaking fra folkevalgte og publikum økt eierskap og ansvar i forhold til fellesområder Det er nå mer enn tusen BID-ordninger i USA og Canada. Av disse er 400 byer, og en by kan være delt opp i flere BID-områder. Det mest kjente BID-området i USA er New York. New York har til sammen 64 BID-områder, med Times Square som det mest kjente. Storbritannia I England vedtok parlamentet BID-lovene i I forkant av dette hadde ordningen vært prøvd ut i 22 sentrumsområder. I Skottland ble loven vedtatt i 2008 etter at ordningen hadde vært prøvd ut i 6 bysentrum. Falkirk var den første byen. Det er verd å merke seg at initiativet kom fra den skotske finansministeren etter et besøk i New York. Ordningen er også innført i Wales. Swansea var en av de første byene som innførte løsningen. Utbredelse I dag finnes BID-løsninger i følgende land: USA Canada Storbritannia Albania Serbia Sør-Afrika Jamaica Irland Japan Belgia Følgende land er i ferd med å prøve ut / vurdere løsningen: Tyskland Nederland Danmark Sverige Frankrike Opplistingen er ikke fullstendig. I EU-systemet ser det ikke ut til at dette har vært drøftet. Her er oppmerksomheten i første rekke rettet mot prosjektet Framtidens byer, der både Sandnes og Stavanger er med. Hva er innholdet i en BID? Hensikten med BID er å ta vare på mulighetene for næring i et definert område, tiltrekke og ta vare på virksomheter, skape arbeidsplasser og ta vare på livskvaliteten for dem som bruker området. En BID-løsning gjør det mulig for aktørene å bestemme hva som er nødvendig av service og tiltak for å møte områdets unike behov. Tiltak som kan ha sitt utgangspunkt i en BID kan være (New York): Gaterenhold Graffitifjerning Reduksjon av antall ledige forretningslokaler Ivareta park og uterom Trær og blomster Arrangementer og festivaler Relasjonsbygging Markedsføring Høytidsutsmykning Publikumssikkerhet vekterordninger Besøksassistanse (city marshalls) Økonomisk medvirkning Tiltak for hjemløse m.v. Bedre belysning Avfallsbeholdere Anvisningsordninger BID-løsningene skal alltid være tillegg til det kommunen allerede gjør eller skal gjøre. I Serbia (4 byer) er oppgavene definert på følgende måte: Ivaretaking: avfallshåndtering fjerning av graffiti renhold snømåking Markedsføring: produsere festivaler og arrangementer Koordinere salgsaktiviteter Produsere kart og nyhetsbrev Omdømmebygging Uterommene: utvikle gangområdene gateaktiviteter møblering varetransport Parkering/tilgjengelighet: forbedre parkeringsmulighetene vedlikeholde buss-skur Byforming: utarbeide fasadefornyingsprogram Byutvikling: belysning beplantning publikumsområder 6 7

5 En gjennomgang av flere sentrumsområder som drives etter en BIDmodell inneholder de samme elementer, men med ulik prioritering og vektlegging. I Sør-Afrika har det sentrale elementet vært å få bukt med krimi naliteten, mens det i Canada har vært handels- og næringsvirksomhet. Det er nå 104 BID-områder i Storbritannia. Av disse er 72 sentrums områder. De andre er fordelt på ulike nærings- og industriområder. Hvordan etablere en BID? Det er verd å merke seg at det i USA og Canada bare er 1 prosent som etter en 3/5 års periode har sagt nei til å gå videre med en ny periode. Et av de spesielle trekkene ved BID er at det er en praktisk og rettferdig løsning. Hele løsningen bygger på en forretningsplan med utgangspunkt i tre formuleringer: Vi spør (i Stavangers tilfelle vil det være Stavanger Sentrum) Dere svarer (alle virksomhetene innenfor området pluss kommunen) Vi leverer (Stavanger Sentrum) Forretningsplanen definerer det geografiske om rå det, konkretiserer tiltak og har et budsjett for 3 alter nativt 5 år. Forretningsplanen sendes alle berørte (eiere/drivere), som gjennom en avstemming sier ja eller nei. For at avstemmingen skal være gyldig, må et flertall av de som dette gjelder (eiere og drivere), si ja. Samtidig må dette flertallet også representere minst halvparten av verdiene/ omsetningen i området. Dersom flertallskravene er ivaretatt er det til slutt kommune styret/ bystyret som vedtar at ordningen iverk settes. Det er hjemmelen for et slikt vedtak vi mangler i vårt lovverk. Ordningen gjelder for 3 5 år. Ved utløpet av perioden lages ny forretningsplan og avstemmingsprosedyren gjentas. Foto: istockphoto 8 Det er 20 områder som har gitt negativt avstemmings resultat ved første gangs avstemming, og 3 som har gitt negativt resultat ved andre gangs avstemming (etter en periode på 3 5 år). Hvordan finansieres en BID? BID-progammet er støttet av et spesiell fastsatt bidrag fra eiendoms eiere innenfor det definerte området. Bidraget er lagt på eiendomseiere som fordeler dette blant sine leietakere dersom leiekontrakten gir muligheter for dette. Bidraget kreves inn fra det offentlige som så viderefører dette til den enheten som står ansvarlig for gjennom føringen av BID ordningen (New York). I Storbritannia synes det å være vanlig at det i tillegg til BID-midlene også er en offentlig grunnfinansiering. Hvor stort er bidraget? Summen av hva hver enhet bidrar med blir det årlige budsjettet for BID. I snitt må en eiendomseier bidra med et beløp tilsvarende 6 prosent av eiendomsskatten (se avsnitt BID i Stavanger). (New York har 64 BID-områder. BID-budsjettene varierer for hver av disse fra 0,3 til 66 millioner dollar.) 9

6 Hvordan styres BID? Hver BID har et eget styre som velges av virksomhetene i området. Styret er virksomhetenes tillitsvalgte, og er ansvar lige for å engasjere ledelse/ansatte og for den dag lige driften. Styrene kan ha ulike undergrupper som ivaretar; eiere, forretningsdrivende, beboere og det offent lige. BID-styret består av med lem mer fra de ulike grup pene, men flertallet utgjøres av eiendomseiere (New York). I tillegg er de lokale myndighetene alltid representert i styret. I Stavanger vil Stavanger Sentrum være den naturlige styrings enheten for en BID-ordning. Hvordan få til BID i Norge? Alle BID modellene tar i utgangspunktet i mye av de samme rammen. Løsningene fra Storbritannia er de som ligger nærmest oss og at en norsk løsning burde bygge på modellen derfra. BID-løsningen tar utgangspunkt i et lovverk som gjøre det mulig å vedta lokal løsninger som forplikter/binder alle innenfor området. Denne lovhjemmelen mangler i Norge. Prosessen fram til en BID ordning kan kort beskrives på følgende måte: et politisk initiativ stortingsmelding forsøksordninger evaluering BID-lov BID handler i stor grad om finansiering, og inneholder mange elementer som kan samles i begrepet skatt. Finansdepartementet (som i Skottland) synes derfor å være et rett utgangspunkt for om mulig å få til en BID-løsning i Norge. BID i Stavanger Dersom Stavanger får muligheten til å forsøke en BID-ordning, vil de næringsdrivende dette berører naturlig nok stille spørsmålene hva koster det, og hva får vi igjen? Stavanger Sentrum forholder seg til de sentrumsgrensene Stavanger kommune opererer med i plansammenheng. En eventuell forsøksordning bør gjelde for et noe mindre område eksempelvis sentrumshalvøya pluss Straensenteret og MagasinBlaa. Mye taler for at utgangspunktet for en norsk BID-løsning vil være eiendomsverdi. Stavanger Sentrum har ikke tilgang til informasjon som gjør det mulig å gjøre beregninger i forhold til dette. Stavanger Sentrum legger til grunn at et minimumsnivå for sentrumsbudsjett i Stavanger bør være på 5,8 millioner (2010) hvorav 2,2 millioner er en kommunal grunnfinansiering. BID-ordningen må derfor gi en inntekt på minimum kr. 3,6 millioner. En nærmere konkretisering av beløp må bli en del av en utredningsprosess, men det vil være slik at de som i dag frivillig bidrar til sentrumsutviklingen vil få et lavere bidrag enn det de har i dag. Når det gjelder spørsmålet om hva vi får igjen, vises det til forretningsplan for Stavanger Sentrum. Avslutning Stavanger Sentrum mener det så snart som mulig bør settes i gang et arbeid for å få utredet mulighetene for en BID-løsning i Norge. Erfaringer fra en rekke land viser at ordningen fungerer. For ytterligere informasjon anbefales: Layout/trykk: impressmedia.no 10 11

7 Foto: S. Sigbjørnsen Vi ønsker at Stavanger sentrum skal være et aktivt og attraktivt handels- og opplevelsessentrum i regionen. Derfor støtter vi Stavanger Sentrum AS.

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer