Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo"

Transkript

1 Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning. ISF Paper 2008: 6

2 Spørsmålet om balansen mellom offentlig og privat ansvar kan også belyses ved å se på omfanget og samfunnsrollen til ikke-kommersielle velferdstjenester. Det dreier seg om frivillige organisasjoner, stiftelser og andre private nonprofit organisasjoner. De utfører tjenester innen helse, sosiale tjenester og utdanning og forskning. Dette er et område som er svært dårlig integrert i teorier om velferdsregimer eller typer velferdsstater. Esping-Andersen f.eks. inkluderer ikke frivillige organisasjoner i det hele tatt i sine velferdsregimer. Han introduserer riktignok hushold som svar på kritikk av hans tidligere arbeider. Følgelig hevder han at risiko på velferdsfeltet håndteres av staten, markedet og familier. Begrunnelsen for å ikke ta med frivillige organisasjoner finner man i en fotnote: Det spiller ingen rolle hvem som utfører tjenestene så lenge det er det offentlige og private innbetalinger som finansierer dem. Det er imidlertid vanskelig å ta dette alvorlig som en kategorisk påstand. Det reiser heller en rekke empiriske spørsmål om 1) finansieringskilder, 2) om private eller offentlige organisasjoner skal utføre tjenester og 3) om offentlige styringsformer. I det følgende skal jeg forsøke å begrunne at det er interessant å studere dette nærmere i historisk og sammenlignende perspektiv. 1) For det første er det stor variasjon i hvordan ikke-kommersielle organisasjoner finansieres på velferdsfeltet. Dette har sammenheng med i hvilken grad slike velferdstjenester finansieres av forsikringer og egenbetalinger, men også med hvor stort innslag det er av medlemsbaserte organisasjoner som skaffer inntekter på egenhånd bl.a. fra en dugnadsbasert økonomi. I USA, hvor man finner stort innslag av både forsikringer, egenbetaling og dugnad, er den offentlige finansieringen lav. I land med et velferdspartnerskap mellom staten og utførende organisasjoner som tradisjonelt har vært religiøst basert, finner vi en høy andel offentlige finansiering. Det gjelder land som Irland, Tyskland, Nederland og Belgia. De nordiske landene plasserer seg i midten, som følge av finansiering fra stiftelser i Finland, stort innslag a medlemsbaserte organisasjoner i Norge og Sverige, mens Danmark har den høyeste andelen offentlig finansiering i Norden, fordi innslaget av tjenesteutførende organisasjoner er stort. Dette gjelder friskoler, høgskoler og selveiende institusjoner på sosialfeltet. 1

3 Inntekter fra det offentlige til ikke-kommersielle organisasjoner på velferdsfeltet (prosent) USA Spania Portugal Australia Italia Finland Østerrike Storbritannia Norge Sverige Frankrike Danmark Irland Tyskland Nederland Belgia 2) Skal private eller offentlige organisasjoner utføre velferdstjenester? Dette kan belyses ved å se på sammenhengen mellom en ambisiøs velferdsstat og andelen av velferdstjenester som utføres av ikke-kommersielle organisasjoner. Er det slik at en ambisiøs velferdsstat fortrenger de frivillige organisasjonene på velferdsfeltet? Norge Danmark Sverige Frankrike Østerrike Finland Tyskland Nederland Italia USA Storbritannia Australia Irland Spania Portugal 0 Velferdskostnader (US$) Nonprofit sysselsetting (%) 2

4 Ja, det finnes en slik hovedtendens, men den røde linjen viser også store avvik for enkelte land. De som tror at man finner størst andel ikke-kommersiell velferd i liberale land, tar feil. De høyeste sysselsettingsandelene i nonprofit sektor finner man i Nederland og Irland. Dette har sammenheng med den katolske kirkes dominans i Irland, mens i Nederland er den høye andelen resultatet av en pilarisering mellom ulike trosretninger som fikk samme rettigheter til offentlig finansiering for å utføre velferdstjenester som de offentlige institusjonene. Det offentlige kunne ikke lage et tilbud som ble oppfattet som godt nok for store undergrupper av befolkningen. USA, Storbritannia og Australia passer inn i den liberale modellen med forholdsvis lave offentlige velferdskostnader, men det er bare i USA at dette fører til en stor nonprofit sysselsettingsandel. De nordiske landene passer godt inn når det gjelder høye offentlige velferdskostnader, selv om Finland ligger litt lavere enn de andre. Det er imidlertid store innbyrdes forskjeller når det gjelder nonprofit sysselsettingsandel. Danmark har en av de høyeste offentlige velferdskostnadene per innbygger, men på tross av dette er det en relativt omfattende andel sysselsetting i nonprofit sektor på velferdsfeltet med 13 prosent. I Sverige var andelen bare 2 prosent på begynnelsen av nittitallet men hadde økt til 4 prosent i I Norge utføres årsverk av ikke-kommersielle organisasjoner og andelen har ligget rundt 6 prosent fra 1997 til Dette dreier seg om korte perioder, men den reelle veksten i de offentlige velferdskostnadene har samtidig vært stor. Det er altså ikke slik at en ambisiøs velferdsstat nødvendigvis fortrenger sysselsetting i nonprofit sektor på velferdsfeltet. Det dreier seg i hvert fall ikke om en mekanisk sammenheng. I Danmark har det vært ført en mer bevisst politikk for å involvere frivillige organisasjoner i ulike roller på velferdsfeltet enn i de andre nordiske landene. Dette har skjedd, først gjennom en samarbeidsmodell med offentlig privat partnerskap i etterkrigstiden, deretter gjennom nye oppgaver innen interesserepresentasjon, og i det senere gjennom en forsterket sivilsamfunnsrolle. De økende offentlige velferdsambisjonene har dermed ikke ført til en reduksjon av den frivillige sektoren på området, men til en orientering mot nye mål og oppgaver. I den annen ytterlighet finner vi Sverige som har hatt den sterkeste orienteringen mot et offentlig drevet velferdssystem, men som har åpnet for en vekst i nonprofit sektor og i kommersielle velferdstjenester i de siste tiår. Dette understreker at nonprofit sektors velferdstjenester bare kan forstås i relasjon til den offentlige sektoren. Det har stor betydning i hvilken grad velferdsordningene legger til rette for nonprofit organisasjoner når det gjelder finansiering, lover og reguleringer og institusjonelle ordninger. Siden relasjonene mellom stat og sivilsamfunn kan variere over tid 3

5 og mellom land med så like velferdsstatsmodeller som i Skandinavia, er dette et viktig tema for historisk og sammenlignende forskning. 3) Endringer i offentlige styringsformer. I Norge har endringer i forvaltning og styring innen helse, utdanning og sosiale tjenester i lengre tid vært gjenstand for omfattende politiske diskusjoner. Hovedskillelinjene har gått mellom politikere som er for og de som er mot konkurranseutsetting. Konsekvensen er at de ideelle organisasjonene på mange måter har blitt en blind flekk i disse politikkutformingsprosessene, og ikke minst når reformene har blitt satt ut i livet på ulike administrative nivåer. I økende grad brukes konkurranseutsetting og markedslignende styringsmekanismer, noe som setter fokus på kontrakter, målbare kriterier og kostnader, og som på stadig flere områder medfører direkte konkurranse med rent markedsorienterte foretak. Dette gir lite rom for alternative praksiser, ideologi og livssyn. Mange av organisasjonene opplever at de ikke gis vilkår som gjør dem til selvstendige aktører med mulighet for å utvikle sine sterke sider og særpreg som ideelle organisasjoner. Det offentlige overfører i mange tilfeller risiko for variasjon i behov for tjenester til organisasjonene. En del har også opplevd raske og uforutsigbare endringer i driftsavtaler og forhandlingsopplegg. Her er det imidlertid ulik praksis mellom helseforetakene og mellom de regionale statlige barnevernskontorene. Det samme gjelder mellom fylkene og kommunene, noen foretrekker tradisjonelle driftsavtaler mens andre eksperimenterer mer. Regjeringsskifter kan også, som vi har sett i grunnskolen og den videregående skolen, raskt endre grunnlaget for nye avtaler mellom det offentlige og ikke-kommersielle organisasjoner. Dette kan til sammen bidra til å svekke de ikke-kommersielle velferdstjenestenes omfang og selvstendighet. Frivillig sektor har, som vi har sett i Nederland, vært brukt til å lage et differensiert velferdstilbud. Erfaringer fra mange land tilsier dessuten at frivillige organisasjoner er innovative og gode på å fylle nisjer på siden av det generelle velferdstilbudet. Den frivillige sektoren og det offentlige har styrker og svakheter som utfyller hverandre, hevder teoretikere som Lester Salamon. Den frivillige sektoren har i seg selv begrensete muligheter for å generere ressurser og vokse. Den offentlige sektoren får på sin side problemer med å håndtere heterogenitet og endring. Dersom tilpasning av tilbud til den enkeltes mer selektive behov og til en stadig mer flerkulturell befolkning er blant de framtidige utfordringene til den sosialdemokratiske velferdsstatsmodellen, burde forholdene ligge til rette for et økt samarbeid mellom det offentlige og ikke-kommersielle velferdstjenester. I mange vestlige land har dessuten New Public Management ført til en debatt om velferdsmiks, dvs. om på hvilke områder og under hvilke rammevilkår det offentlige, markedet og det frivillige kan komme 4

6 best til rette med sitt særpreg og sterke sider. Historiske og sammenlignende analyser av forholdet mellom det offentlige og ikke-kommersielle velferdstjenester er en viktig forutsetning for en debatt om velferdsmiks også her i Norge. 5

Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk?

Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:3 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Fra folkebevegelse til filantropi?

Fra folkebevegelse til filantropi? DaG wollebæk OG K arl HENRIK SIVESIND Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 2010-3 Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Boligpolitikk mellom velferd og marked

Boligpolitikk mellom velferd og marked Boligpolitikk mellom velferd og marked Om fordelingsvirkninger og endringer i boligpolitikken av Mary Ann Stamsø Avhandling for Ph.D-graden, 2008 Institutt for statsvitenskap, samfunnsvitenskapelig fakultet

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag

Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/15 Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag 1. Regjeringens forslag 2. Oppsummerte erfaringer

Detaljer

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET

PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET JON M. HIPPE OG AXEL W. PEDERSEN, FAFO RAPPORT NR. 084 Jon M. Hippe' og Axel W. Pedersen FOR LANG OG TRO TJENES:fE? Pensjoner i arbeidsmarkedet FAFO-RAPPORT NR. 084 Fagbevegelsens

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

2 Relevante studier... 15. 4 Organisasjon og mennesker... 29. 5 Sosialt arbeid... 35. 6 Definering og konkretisering av sosialt arbeid...

2 Relevante studier... 15. 4 Organisasjon og mennesker... 29. 5 Sosialt arbeid... 35. 6 Definering og konkretisering av sosialt arbeid... Forord Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med HUSK Midt Norge, som gjennom et masterstipend gav meg støtte til mitt arbeid med oppgaven. Jeg vil derfor rette en takk til ansatte og til mine medstudenter

Detaljer

Offentlig og privat tjenesteproduksjon

Offentlig og privat tjenesteproduksjon Hanne Bogen og Hedda Flatø Offentlig og privat tjenesteproduksjon Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner Hanne Bogen og Hedda Flatø Offentlig og privat tjenesteproduksjon Om sykehus drevet av ideelle

Detaljer

NAV mål, visjoner og resultater;

NAV mål, visjoner og resultater; NAV mål, visjoner og resultater; En studie av den nye arbeid og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management. Heidi Michelsen Masteroppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem

Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem Stine Bråthen Løken Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2014 I II Levering av hjemmetjenester som et kontraktsproblem III

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 1. Utkast 02.09.2014

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave Christian Hillestad Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Pensjon hvordan og til hvem?

Pensjon hvordan og til hvem? NFT 3/1996 Pensjon hvordan og til hvem? av direktør Jon Mathias Hippe, UNI Storebrand 1. Problemstilling Hvordan ser morgendagens nordiske pensjonssystem ut? Med press på nasjonale pensjonssystemer som

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon Deltidsreserven blant sykepleiere Lønnsoppgjøret 2000 og fremtidens lønnsdannelse Innvandrere - integrasjon, språk og utdanning

Detaljer

Betydningen av sosial kapital og frivillighet

Betydningen av sosial kapital og frivillighet Betydningen av sosial kapital og frivillighet Innlegg på Christiekonferansen 26. april 2010. Kristin Strømsnes, Institutt for sammenliknende politikk På mitt institutt har vi en anekdote om en gjesteforsker

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene Notat laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning, juni 2006 De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer