«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan for Randaberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune"

Transkript

1 «Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan for Randaberg kommune Per Blikra, økonomisjef

2 Godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning / effektivisering av drifta Skatteinntektene er oppe på «normalt» nivå etter svikt i 2009 og 2010

3 Kommuneplanen Langsiktig del: Mål for utviklinga Retningslinjer for gjennomføring Arealdelen Årsbudsjett/ Økonomiplan Virksomhetsplanar Tertialrapportar/ månedsrapportar Årsrekneskap Årsmelding Rammesak Kommunedelplanar/ fagplanar

4 Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn og Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn (Dag og Tid)

5 Budsjett dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) og frå kvart tj.omr. + kyrkja Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for Tilsvarande dokument med rekneskap for 2010 i tillegg Gebyrvedlegg

6 Det finst ikkje tablettar mot åndsverk Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune litt høgare vekst i frie inntekter enn normalt : 5,8% vekst frå 2012 til 2013 i frie inntekter (rammetilskott og skatt) Dette dekker lønns- og prisstigning på 3,3%. Dei resterande 2,3% dekker demografiske endringar / auka pensjonskostnader / realauke Kommune-Norge får 5,1% vekst, Rogaland 5,6% Auke i skjønn for brukarar med store hjelpebehov (frå 4 mill. kr til 5,9 mill. kr) Omtrent uendra trekk i utgiftsutjamninga

7 Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2013 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2011 og innbyggartal 1/ (272,3 mill. kr) KS har ein modell som viser netto skatteinntekter med og innbyggartal 1/ (273,4 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med høgare netto skatteinntekter enn både Grønt hefte og KS-modellen (277,8 mill. kr). Bygger på vekst i befolkninga utover landsgjennomsnittet i Randaberg kommune, og at veksten i skatteinntekter i Randaberg kommune frå 2011 til 2012 ikkje er fanga opp av Grønt hefte eller KS sin prognosemodell Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

8 Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,6% i 2013) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2011 skatteinntekter på 117 % av gjennomsnittet, 267 mill. kr Me betalte 26 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 241 mill. kr, eller 105% av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95% av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100% av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100% får behalde 40% av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

9 Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 3,8 mill. kr som tilsvarer forventa lønnsvekst på 0,9 % i tillegg til overheng og glidning (som alt er fordelt til tjenesteområda). Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2013 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK). Det er lagt inn auke på KLP, men det er usikkert om dette er nok. «Ingen» veit kva pensjonskostnaden (eller pensjonspremien) blir i 2013, men den skal i alle fall auka

10 Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på kr + 20% av kostnader utover eigendelen. Prisauke av eigendel, same prosentsats Dei fleste inntekter/gebyrer er auka med 3,3% Foreldrebetaling, barnehagar er uendra Kulturskulekontingent uendra på kr (opp 200 kr i 2011) Uendra i Randaberghallen (større auke i 2010) Vatn- og avløpsavgifter blir auka med 5 og 8% (sjølvkost), renovasjon med 4% (sjølvkost) Eigedomsskatt blir prisjustert frå sist retaksering (for 4 år) med 13,4% Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

11 Rammetilskott og utgiftsutjamning RANDABERG kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Ekstra skjønn tildelt av KRD desember Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,8 162,1 10,4 6,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,3-0,9 5,44 6,42 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,4 31,0 7,37 6,24

12 Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for 2013 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2013 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Alderskriterier (70%), pluss 16 mill. kr unge pluss 43 mill. kr, eldre minus 26 mill. kr Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,1106 0,06 % år 0, ,1883 2,34 % år 0, ,2347 6,66 % år 0, ,1814 0,37 % år 0, ,9478-0,48 % år 0, ,2170 0,05 % år 0, ,0123 0,01 % år 0, ,8720-0,09 % år 0, ,9057-0,47 % år 0, ,5733-3,01 % over 90 år 0, ,5528-2,03 %

13 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr Sone 0, ,1993-1,02 % Nabo 0, ,7031-0,38 % Landbrukskriterium 0,0029 1, , ,6238-0,11 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,9154-0,07 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,3968-0,05 % Flytninger uten integreringstils 0, ,4165-0,27 % Dødlighet 0, ,8778-0,54 % Barn 0-15 med enslige forsørge 0, ,8855-0,13 % Lavinntekt 0, ,6495-0,21 % Uføre år 0, ,9374-0,03 % Opphopningsindeks 0, ,458 0,078 0,2236-1,05 % Urbanitetskriterium 0, ,7361-0,45 % PU over 16 år 0, ,1082 0,47 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,5463-1,89 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, ,2075 0,60 % Innbyggere med høyere utdann 0, ,8624-0,25 % Kostnadsindeks 1,000 0, ,68 % sosiale kriterier (15%) minus 22 mill. kr, geografi (2,5%) minus 7 mill. kr

14 Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med å finansiera nye omsorgsboligar / sjukeheimsplassar (som dei er nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar / endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Å skumme fløyten er ein kremjobb

15 Netto driftsresultat Nasjonalt mål er 3% over tid (vil reduserast til 2-2,5%? frå 2014 når investeringsmomsen ikkje lenger er driftsinntekt) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ,2 % -2,0 % 3,2 % 3,6 % 2,7 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % Me ligg under målet, men er nærare enn sist økonomiplan : Budsjett Budsjett Budsjett ,6 % 1,3 % 0,4 % Netto driftsresultat frå 2014 er utan investeringsmoms i begge tabellane over Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

16 Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finan Andre overføringer Avdragsutgifter Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Resultat eksterne finansieringstransaksj Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom Bruk av disposisjonsfond Kjøp av varer og tjenester som erstatter kom Bruk av bundne fond Overføringer SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avskrivninger Overført til investeringsregnskapet Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond SUM DRIFTSUTGIFTER (C) SUM AVSETNINGER (K) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK

17 Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

18 Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

19 Brutto og netto driftsutgifter

20 Kor bruker me pengane?? (lønn)

21 KOSTRA (Kommune- STatRApportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

22 KOSTRA Ressursar Produktivitet Brukarar Prioritering Målgrupper Dekningsgrader

23 Korleis er våre inntekter i forhold til andre? Frie inntekter Kr/innbyggar Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

24 Korleis prioriterer me skule? Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år Kroner Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

25 Kor «effektive» er me i skulen? Brutto skuleutgifter per elev Kroner Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

26 Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,5 Prosent 9,0 8,5 8,0 7,5 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 7, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

27 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar 50,0 Per innb 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper, (Her er «brukarar» målt i KM dei kan bruka)

28 Kor «effektive» er me generelt? Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

29 Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

30 Eldre i Randaberg 1. januar i året (prognose frå 2013) Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2012, 279 fleire eldre, 195 fleire «gamle» eldre

31 1,00 Avvik frå gjennomsnittskommunen, eldre 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, Samla har me ein eldrebefolkning på 80% av landsgjennomsnittet

32 Barn- og unge, prognose frå Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2012, 94 færre barnehagebarn og 300 færre i grunnskulen

33 1,35 Avvik frå gjennomsnittskommunen, barn- og unge 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1, Samla har me 21 % fleire barn- og unge enn landsgjennomsnittet

34 Ikkje-prioriterte tiltak i 2013 I tillegg kjem tiltak som er prioritert bort undervegs i budsjettdiskusjonen

35 Prisjusteringar Generell prisjustering 3,3 % = 3,9 mill. kr Lønnsavsetning 14 mill. kr Dekker 4% årslønnsvekst frå Alt unntatt oppgjeret i 2013 er fordelt på tjenesteområder. Ufordelt dekker 0,9% i mellomoppgjeret

36 Utgiftsnivåjusteringar Brannvesenet, 0,6 mill. kr Ønske om 17 % auke, lagt inn 9,3 % i samsvar med Sandnes og Stavanger kommune Folkehallane, 0,2 0,5 mill. kr

37 Kompensasjon for lønns- og prisstigning Prisstigning på frie inntekter og andre inntekter kompenserer prinsipielt for lønns- og prisauke Alle inntekter justert opp med 3,3 % (med visse unntak) Eigedomsskatten prisjustert frå med 13% Utan desse inntektsaukene, svekker me budsjettet og får mindre til investeringar og nye tiltak Siktar ein for høgt, blir det fort underskot

38 Reduksjon med 3 mill. krp i 2013 Nedskjæring, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OUprosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 25 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom må driftsnivået ytterlegare ned i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

39 Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet Reduksjon i 500 kr/innbyggar tilsvarer reduksjon i utgifter på 5 mill. kr. Me bruker kroner meir per innbyggar enn gruppe 8. Det utgjer 23 mill. kr. Me bruker kr mindre enn landsgjennomsnittet per innbyggar. Me kjem langt «betre» ut enn i fjor!!! (ca. 15 mill. kr med same resonnement) Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola Strand Gjesdal Randaberg Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, 2011 Me har litt under gjennomsnitt i forventa kostnader (jmf. Inntektsutjamninga)

40 Årsbudsjett Bindande plan for bruk av midlar kommunen forvalter i det kommande kalendaråret Krav om at årsbudsjett er: - Fullstendig - Netto-prinsipp eller brutto-prinsipp (tenesteområda) - Realistisk -Ved anslag: Forsiktig på inntekter, tilstrekkeleg på utgifter - Anordningsprinsippet, ikkje kontantprinsippet (staten) eller kostnads -prinsippet (private) - Balanse (evt v.h.a tidlegare avsetningar) - Driftsresultatet skal dekka nødvendige avsetningar (momskompensasjon, tidlegare underskot m.m.)

41 Økonomiplan 44 i kommuneloven, blir vedtatt av KS etter innstilling frå FS Langtidsbudsjett (utvida årsperspektiv) Strategidokument (konkretisering av mål) Blir lagt til grunn for årsbudsjett og anna planarbeid Realistisk oversikt over inntekter/utgifter og prioriteringar 4 år, inkludert neste år Det uforståelige kommunebudsjettet: Nesten ingen nyvalgte kommunepolitikere vil skjønne hva som foregår, når debatten om detaljer i budsjettet starter. Det skal man ikke skamme seg over. Sitat frå Kommunal Rapport / Bjørn Brox 1/

42 Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 20 mill. kr Lånegjelda auker frå 500 til 650 mill. kr Renteutgifter auker frå 19 til 24 mill. kr Avdragsutgifter auker frå 31 til 39 mill. kr 2013 er bindande, investeringar etter 2013 kan endrast ved neste korsveg

43 Lånegjeld Budsjett Regnskap (Alle tall i kr) Lånegjeld * ikke medtatt lån til videreutlån Total lånegjeld i % av driftsinntekter 82 % 81 % 70 % 75 % 77 % 80 % Lånegjeld pr. innbygger i kr Lånefinansieringsandel (i % av investeringer) 56 % 11 % 33 % 73 % 52 % 80 % I hele perioden (snitt): (Målsetting er 60%) 63 % Avdrag/nedbetaling Renteutgifter Sum renter og avdrag Renteinntekter Netto rente- og avdragsutgifter Utbytte Lyse energi Netto rente- og avdragsutgifter, inkl. utbytte Ein kan ikkje leve på stor fot over ein låg sko

44 Netto lånegjeld Netto lånegjeld, kr/innbyggar Aksetittel Randaberg Gruppe 8 Rogaland Norge

45 Netto lånegjeld Rennesøy Sola Sandnes Stavanger Strand Gjesdal Randaberg

46 Momskompensasjon i investeringsbudsjettet I 2009 skal all inntekt førast i drifta, og ingenting trengs tilbakeførast til investering Overgangsordning , fortsatt føring i drift, delvis krav om tilbakeføring til investering 2010: 20 %, 2011: 40%, 2012: 60%, 2013: 80%, må tilbakeførast 2014: Inntekta skal førast i investeringsrekneskapen => nytt krav til netto driftsresultat?

47 Finansiering av investeringane Finansiering investeringer Bruk av fond med moms /salgsinntekter momskomp LYSE Tilskudd Lån TOTAL Sjølvdyrking ber sjeldan frukt

48 Tiltak prioritert, kultur Drift: Kulturskoletilbud i skole/sfo-tid, kr i 2013 (0,3 mill. kr i 2014) Økte driftsutgifter Folkehallene, 0,2-0,5 mill. kr Utgifter til utvidede åpningstider i Landsbyhuset 59º N fra 2014 ( kr) Investering: Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (13 mill. kr i 2013, 42 mill. kr totalt) Landsbyhuset 59º N (2 mill. kr i 2013, 14 mill. kr totalt) Prosjektutviklingsmidler Maritimt Vitensenter, Tungevågen, kr.

49 Tiltak prioritert, Teknisk drift Drift: Økte vedlikeholdsutgifter, 0,5-1 mill. kr Økt driftstilskudd til Brannvesenet Sør-Rogaland. Investering: Investeringer i VAR (Vann-avløp-Renovasjon), hovedsakelig legging og utskifting av vann- og avløpsrør, 50 mill. kr i perioden Gang- og sykkelstier, 7 mill. kr i perioden Boliger til vanskeligstilte, økning til 5,3 mill. kr årlig fra 2014 Ekstraordinært vedlikehold/branntekniske utbedringer, 2,75 mill. kr årlig Forskottering av kryss Goavegen/Kyrkjevegen 15 mill. kr

50 Tiltak prioritert, Plan og utvikling Drift: Ny arealplanleggerstilling Investering: Områdeplaner (Sentrum, Sentrum Nord, m.m.) 1,0 mill. kr årlig. Tiltak prioritert, NAV Drift: Bosetting av 18 flyktninger årlig i , justering av inntekter og utgifter

51 Tiltak prioritert, rådmannen Drift: Valgutgifter, 0,3 mill. kr Ekstrautgifter i forbindelse med avslutting av IKT-samarbeidet med Rennesøy, 0,7 mil. kr Investering: IKT-investeringer, 7 mill. kr i løpet av 4 år Ombygging kommunestyresalen før økning i antall medlemmer fra 2015, 1,5 mill. kr

52 Tiltak prioritert, Skule Drift: Valgfag på ungdomstrinnet, 0,3 mill. kr finansiert gjennom statsbudsjettet Økte ressurser til undervisning av fremmedspråklige elever, 0,3-0,4 mill. kr Helårsvirkning av økte kostnader til ATO, 0,3 mill. kr Økt administrasjonsressurs ny skole, 0,8 mill. kr fra 2016 Investering: Ny Harestad skole, : 90 mill. kr i , 140 mill. kr i 2017

53 Tiltak prioritert, Helse- og omsorg Drift: Fysioterapihjemmel, 0,4 mill. kr Frivillig besøkstjeneste sammen med kirken, kr Utleie ledige sykehjemssenger, nettoinntekt 2-3 mill. kr Investering: Vardheimprosjektet, 123 mill. kr i Neste trinn, 200 mill. kr i

54 Tiltak prioritert, Barn og familie Drift: Refusjonskostnader, barnehageplasser i andre kommuner, økt fra 1,1 mill. kr til 1,45 mill. kr Tverrfaglig team fortsetter selv uten tilstrekkelig statlig finansiering, 0,4 mill. kr Økt tilskudd private barnehager (prisstigning og økt tilskudds%), 1,3 mill. kr Kommunal kontantstøtte, 0,2 mill. kr Ingen økning av foreldrebetalingen i barnehager Økte barnevernsutgifter 1,1 mill. kr Økning i fysioterapitilbudet på Helsestasjonen, 0,25 mill. kr Økning avlastningssenteret, 1,7 mill. kr Investering: Midlertidige arbeidsplasser, 1 mill. kr i 2013 Ny barnehage, 35 mill. kr i Barnebolig, 7 mill. kr i 2016

55 Kyrkja Valgt Valgt Endetidsteikn er siste skrik

56 Alternativt budsjett utan eigedomsskatt Mykje likt rådmannen sitt i struktur og prioriteringar Gradvis reduksjon opp til 14 mill. kr i 2016 Ulike tilnærmingsmåtar: - Redusera investeringsnivået (50-70 mill. kr årleg) - Redusera driftsutgiftene, 7-28 stillingar (i tillegg til det rådm foreslår) - Konkurranseutsetting, effekt? - Redusera ikkje-lovpålagte oppgåver (politisk prioriterte tenester) - Redusera avdragsutgiftene til lovpålagt minimum - Budsjettera med høgare skatteinntekter enn i rådm sitt forslag - Redusera netto driftsresultat

57 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan godkjennes. 2 Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3 Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,27 promille for boligeiendommer og 5,56 promille for næring. Bunnfradrag kr som i Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5 Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6 Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7 Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 21,390 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8 Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. Naken kvinne kan ikkje spinne utan ein tråd

58 Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på kr/barn. Randaberg kommune overfører 92,83 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom barnetallene i kommunale barnehager per 15/ avviker vesentlig fra tallene som er lagt til grunn for utregningene. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

59 Excel-ark for politiske forslag Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investerin Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon av investeringer Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Forslag frå x,y, Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Randaberg kommune 03.11.2014 Per Blikra, økonomisjef Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer