«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»"

Transkript

1 «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan for Randaberg kommune Per Blikra, økonomisjef

2 Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Driftsavvik i 2014, endringar i inntekter (frie inntekter, reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen og eigedomsskatt), nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning og effektivisering av drifta

3 som kunne vore 16 mill. kr betre! Auke i rammetilskott og skatt (frie inntekter), saman med prisjustering av eigne inntekter, dekker ikkje forventa lønns- og prisstigning. Mangler 2,6 mill. kr. Burde hatt auke til å dekka nye og utvida oppgåver Reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen, 3,5 mill. kr Driftsavvik i Helse og oppvekst, 8,6 mill. kr netto Forventa auka utgifter i skule i 2015, 1,5 mill. kr

4 Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller.

5 Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn, Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn og «Store ord og feitt flesk bør ein ikkje leggje seg på hjartet» 102 uventa vendingar på steingrunn (Dag og Tid)

6 Budsjett-dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Detaljar frå kvart tjenesteområde Gebyrvedlegg Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for Tilsvarande dokument med rekneskap for 2013 i tillegg

7 Denne presentasjonen Statsbudsjettet og inntekter Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til

8 Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune lågare vekst i frie inntekter enn normalt : Reversering av medfinansieringa i samhandlingsreformen Endring i demografi, mindre kostnadskrevande jf. objektive kriterier Ingen (andre) store omleggingar av inntektssystemet for kommunane Fleire (mindre) satsingar i statsbudsjettet, som me ikkje i full grad har lagt inn nye midlar til Det finst ikkje tablettar mot åndsverk

9 Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2015 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2013 og innbyggartal 1/ (299,5 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med netto skatteinntekt 1,5 mill. kr høgare enn Grønt hefte (301 mill. kr). Bygger på forventning om vekst i befolkninga utover landsgj.sn. i Randaberg kommune Veksten i skatteinntektene i Randaberg kommune, frå 2013 til 2014, er ikkje fanga opp av Grønt hefte (3 mill. kr). Rådmannen har ikkje lagt inn dette på grunn av usikker arbeidsmarknad Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

10 Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,25 % i 2015) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2013 skatteinntekter på 124 % av gjennomsnittet, 323 mill. kr «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

11 Skatteinntekter og inntektsutjamning, forts. Me betalte 41 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 282 mill. kr, eller 108,4 % av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95 % av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100 % av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst, utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100 % får behalde 40 % av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

12 Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med på å finansiera nye omsorgsboligar/ sjukeheimsplassar (som dei gjer nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar og endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Me må gjennomføra vedtatt innsparingar i 2015 og i økonomiplanperioden. Å skumme fløyten er ein kremjobb

13 Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 12,2 mill. kr, som tilsvarer forventa lønnsvekst på 3,3 % frå 2014 til Redusert frå 2014, fordi me bruker mindre enn budsjettert i år (streik, lågare vekst, feil utgangspunkt) Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2014 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK) Prisvekst på delar av driftsutgiftene

14 Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på kr + 25 % av kostnader utover eigendelen. Auke av eigendel utover prisauke Dei fleste inntekter/gebyr er auka med 3 % Foreldrebetaling, barnehagar er endra i samsvar med auka makspris Kulturskulekontingent endra frå kr til kr (2,300 kr i 2010) Plan- og forvaltningsgebyr er auka til sjølvkost. Frå 4 % til 90 % auke VAR-gebyr auker marginalt, 0 på vatn og renovasjon, 4,2 % på avløp og 1,4 % på feiing. Regulert av sjølvkostbestemmelsane Eigedomsskatt på boligar går ut, makssats på næring Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

15 Gebyr plan og forvaltning Alle gebyr er oppjustert til 100 % sjølvkost. Årleg inntekt kan variera stekt med bygge- og planaktiviteten i kommunen Byggesaksgebyr auker med 60 % på bustad og 10% på andre Reguleringsplansgebyr auker med % Oppmåling auker med 10 % Samla gir dette meirinntekter på 0,9 mill. kr årleg

16 Gebyr VAR

17 Rammetilskot og utgiftsutjamning RANDABERG 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,9 4,0-2,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 11,4 1,33 4,78 S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

18 RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,0085 0,00 % år 0, ,1319 1,65 % år 0, ,2150 6,24 % år 0, ,2334 0,50 % år 0, ,9550-0,43 % år 0, ,8785-0,55 % år 0, ,6504-2,41 % over 90 år 0, ,5230-2,19 % Basistillegg 0, ,1449 0,33 % Sone 0, ,1592-1,11 % Nabo 0, ,7731-0,30 % Landbrukskriterium 0, ,6278-0,11 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,9974 0,00 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,4841-0,05 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,4709-0,24 % Dødlighet 0, ,8826-0,54 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8846-0,13 % Lavinntekt 0, ,7377-0,16 % Uføre år 0, ,9664-0,02 % Opphopningsindeks 0, ,2648-0,99 % Urbanitetskriterium 0, ,7386-0,45 % PU over 16 år 0, ,0028 0,01 % 6 62 Ikke-gifte 67 år og over 0, ,5771-1,83 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,0458 0,13 % Innbyggere med høyere utdanning0, ,8571-0,26 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,89919 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 13,263 mill. kr til Randaberg kommune i 2015 blir rekna ut 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

19 Rammetilskot og utgiftsutjamning, forts Endring år år år år år år år over 90 år Totalt befolkning Totalt demografi, minus 0,8 mill. kr Eldre : minus 0,1 Unge: minus 1, : pluss 0,5

20 Sosiale kriterier Endring Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flytninger uten integreringstilskudd Dødlighet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntekt Uføre år Opphopningsindeks Urbanitetskriterium PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Totalt sosiale kriterier

21 Sosiale kriterier, forts Endring Sone Nabo Sum geografi år år Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Totalt barnehagebarn

22 Valg av investeringsnivå Bygge både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden i økonomiplanperioden som vedtatt Utsetta Harestad skole og kulturscene Utsetta Sunnhetsgrenden Utsette både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden med eit år. Begge ferdig i 2018

23 Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 21,6 mill. kr i 2018 Med å bygga som planlagt er dette behovet 31,2 mill. kr Renteutgifter auker frå 16 til 19 mill. kr (26) Avdragsutgifter auker frå 32 til 45 mill. kr (49) Netto lånegjeld auker frå 550 til 840 mill. kr ( ) 2015 er bindande, investeringar etter 2015 kan endrast ved neste korsveg

24 Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,0 mrd Med vårt investeringsnivå = 7,0 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd Med vårt investeringsnivå = 4,0 mrd

25

26 Finansiering av investeringane Stort sett med lån (og tilskott) Salg av tomter kan/vil betra situasjonen/redusera låneopptaket Dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule er tatt med i øk.plan 2018 Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage er ikkje med Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) er ikkje med Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert

27 Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: Mellom 1 og 4 % Arbeidskapital i % av driftsinntekter: Mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: Mellom 5 og 8 % Kapitalfond i % av driftsinntekter: Mellom 7 og 10 % Netto lånegjeld per innbyggar: Mindre enn kr/innbyggar Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

28 Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå»

29 Netto lånegjeld, kr/innbyggar Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet - Randaberg Rogaland Stavanger Sandnes Sola Gjesdal Rennesøy

30 Lån

31 Renteutgifter og inntekter

32 Renteutgifter og inntekter 2012 Langsiktige lån 546,5 -fastrentelån og rentebytte -259,4 -utlån (Lyse og startlån) -119,5 -rentekompensasjon -79,4 -VAR-lån -93,6 - bankinnskott -195,3 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7

33 Netto driftsresultat

34 Fond

35 Reduksjon av driftsbud. i heile øk.planperioden Nedskjering, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OU-prosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 40 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom er det lagt opp til ytterlegare reduksjon på driftsnivået i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

36 Innsparingar i budsjettet Må redusera ytterlegare i 2016 og utover Mest reduksjon på tjenesteområda helse og oppvekst og skole Planlegg for 17 færre stillingar Ingen oppseiingar Halde stillingar ledige/ikkje leiga inn vikarar Det er i tillegg redusert på konkrete områder og me planlegg investeringar for å effektivisera drifta Inntekter er auka meir enn for å kompensera for prisstigning Tjenestetilbodet i Randaberg er fortsatt på eit godt nivå

37 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

38 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola Strand Gjesdal Randaberg

39 Driftstiltak i Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Helse- og oppvekst Skole NAV Tekniske tjenester Plan og forvaltning Kultur Sentraladministrasjon Diverse felles Kirken

40 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 180 Landsbykonferansen og 362 Økning i bosetting av flyktninger Bedre strømavtale Reduserte energiutgifter Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Endrede driftsutgifter Folkehallene Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg Endring utbytte og renter Lyse Helse- og oppvekst Redusere barnehageplasser Ta bort kommunal kontantstøtte Stenge en sykehjemsavdeling Stenge kafeen alle dager Reduksjon av LAR medikasjon Tolketjeneste, erstatte frammøtetolking med telefontolking Innsparing Helse og oppvekst Stenge Vistnesvegen dagsenter Skole 122 Fjerne søskenmoderasjon i SFO SFO - endre tilbudet Ta vekk gratis skoleskyss for de som etter loven ikke har krav på det Reduksjon på skolene Lønns og prisstigning PPT Tekniske tjenester 440 Leieinntekter av nytt felles barnevern Reduksjon i blomsterprogrammet Plan og forvaltning 400 Gebyrøkning til selvkost og endring av gebyrinntekter/-utgifter Kultur 202 Økt foreldrebetaling Randaberg kulturskole Økte utleiepriser Tungenes fyr Innsparing instruktørlønn til skolekorps Reduksjon tilskudd til kulturtiltak Reduksjon utgifter til kirken Tiltak som reduserer driftsutg. i 2015

41 To forhold To forhold som betrer driftssituasjonen, men som fører til høgare låneopptak: 1. Byggelånsrenter blir ført som investeringsutgifter for store byggeprosjekt frå 2015 (og 2014). Effekt: 15,7 mill. kr på fire år 2. Reduksjon av avdragsutgifter i 2015 og 2016 (10 og 4 mill. kr). Fortsatt meir enn minimumsavdrag

42 Driftsbudsjettet, prisjusteringar Generell prisjustering 3 % = 4,1 mill. kr Me har lagt inn 2,4 mill. kr på utvalgte artar Lønnsavsetning 12,2 mill. kr Dekker 3,3 % årslønnsvekst frå Lønnsoppgjer i 2015, lokalt oppgjer 2014 og dei som var i streik er ikkje fordelt på tjenesteområder + Justeringar for VAR, brann, Folkehallane m.m.

43 Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Andre overføringer Avdragsutgifter Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm Bruk av disposisjonsfond tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm Bruk av bundne fond tjprod Overføringer SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avskrivninger Overført til investeringsregnskapet 0 65 Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond SUM DRIFTSUTGIFTER (C) SUM AVSETNINGER (K) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

44 Brutto og netto driftsutgifter Endring Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Skole 140,9-9,9 131,0 140,2-10,6 129,6 0 % Helse- og oppvekst 312,4-44,8 267,6 316,7-48,9 267,8 1 % NAV 28,9-4,9 24,0 31,8-5,9 25,9 10 % Tekniske tjenester 74,2-52,8 21,4 75,1-54,7 20,5 1 % Plan og forvaltning 8,6-3,8 4,8 9,0-5,1 3,9 4 % Kultur 25,9-3,6 22,3 25,4-3,0 22,3-2 % Randaberg kirke 6,1-6,1 6,3-6,3 3 % Endring Nav: Statlig finansiert tiltak 0,8 mill. kr. + EM 0,8 mill. kr + integrering + 0,5 mill. kr, netto + 8 %

45 Budsjett 2014, inntekter 8 % 2 % 2 % 1 % Skatt Rammetilskudd 12 % Driftsinntekter 47 % Overføringer Lyse 28 % Eigedomsskatt Renteinntekter

46 Budsjett 2014, driftsutgifter 6 % 5 % 2 % 9 % 10 % 68 % Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til eigen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter eigen produksjon Overføringar Avdrag

47 Kor bruker me pengane? 1127 Randaberg Gr 8 Rog. Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste Adm. og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,4 Barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 8,9 12,6 10,4 Grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 29,2 29,1 26,1 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 39,2 37,6 39,6 Sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 3,1 3,2 3,7 Barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 VAR 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 0,8 1,3 Fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2 1,6 1,5 1,4 Kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 Samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,6 Bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 Næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5

48 KOSTRA (Kommune- STatRapportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

49 KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper

50 Kr/innbyggar Korleis er våre inntekter i fht. andre? Frie inntekter Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

51 Kroner Korleis prioriterer me skule? Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

52 Kroner Kor «produktive» er me i skulen? Brutto skuleutgifter per elev Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet???

53 Prosent Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 4, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

54 Per innb Gang- og sykkelvegar 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper. Her er «brukarar» målt i km dei kan bruka

55 Kor «effektive» er me generelt? Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

56 Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 2011 * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011 * Endra rapportering på avlastningsplassar * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

57 Eldre i Randaberg, prognose frå år år 90+ år Innb. o/90 år 87 Innb år 362 Innb år 1004 Eldre 1453 Samla har me ein eldrebefolkning på 79 % av landsgjennomsnittet Det over viser kor mange me hadde vore som «normal»-kommune i 2014, 289 fleire eldre, 167 fleire «gamle» eldre.

58 Barn i Randaberg, prognose frå år år år 6-15 år Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet; 7 % fleire barnehagebarn og 21 % fleire skolebarn.

59 Investeringstiltak Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Nye tiltak Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt VAR Diverse Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt Kirken Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene

60 Investeringar i økonomiplanen De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr inkl. bevilgninger i 2013 og Ferdigstilling 2018, bygging Trinn 2 på 250 mill. kr, etter at Sunnhetsgrenden er ferdigstilt etter økonomiplanperioden. Sunnhetsgrenden, 150 mill. kr i (netto omtrent 100 mill. kr med Husbank-tilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak (Sunnhetsgrenden, ferdig 2018, og andre etasje i Randaberg Arena, ferdig 2015). For å gjennomføre Sunnhetsgrenden, slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter 2018.

61 Investeringar i økonomiplanen, forts. Ny barnehage, barnebolig og ressursenter i , 58 mill. kr totalt. Rådmannen undersøker om vi vil få Husbank-tilskudd til dette prosjektet. Det vil i tilfelle redusere låneopptaket med 2,7 mill. kr med dagens satser. Innløsning areal, Mekjarvik Sør, 15 mill. kr i IKT-investeringer, 9 mill. kr. Ved eventuelt samarbeidsmodell med Stavanger kommune vil disse investeringene falle ut, og bare delvis bli erstattet med driftsutgifter på sikt. Ekstraord. vedlikehold og branntekniske utbedringer, 12 mill. kr VAR-investeringer, 52 mill. kr

62 Dei to store investeringstiltaka Valgte tiltak/nye tiltak/store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266) Sunnhetsgrenden, utsatt (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad sk og kulturscene, utsatt (4266), byggelånsrenter Sunnhetsgrenden (4224), utsatt, byggelånsrenter Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 2220 Harestad skole og kulturscene (4266) Sunnhetsgrenden (4224) Store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, ny kalkyle (4266) Sunnhetsgrenden tillegg garder (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter Harestad skole og kulturscene, (4266), tillegg 43 mill, byggelånsrenter Sunnhetsgrenden(4224), byggelånsrenter

63 Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) Tiltak ikke valgt 3910 Forbedring av lydanlegg og akustikk i Grødem kirke (6018) Randaberg kirke renovering innvendig (6021) Utskifting av stoler i Grødem kirke (6020) Grødem kirkegård minnelund (6017) Randaberg kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund (6019) Drift Valgte tiltak 600 Reduksjon utgifter til kirken Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst Tiltak ikke valgt 600 Nye kontorstoler - kirken Utvidet kantorstilling Grødem

64 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 0 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 82,413 mill. kr. Etter delegeringsreglementet, 2-9, er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.

65 Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på kr/barn. Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

66 Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar. Gule og grøne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering). Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune «Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune 12.11.2012 Per Blikra, økonomisjef Godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011)

Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011) Reduksjon for vekst Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011) Reduksjon for vekst God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 «Utstein kommune» Økonomi Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 1 Kva vil eg snakka om? Nytt inntektssystem Økonomiske gulerøtter ved samanslåing Korleis er økonomien (og tjenestenivåa) i

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Et flertallsbudsjett bestående av Høyre, Senterpartiet og FrP Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

«Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef

«Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef «Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef 1 Godt utgangspunkt 2 Budsjettprosessen i år Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker 3 Budsjett dokumenta 4 Denne presentasjonen Planprosess

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!»

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» «Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Randaberg kommune 7.11.2016 Per Blikra, økonomisjef 1 Godt utgangspunkt God økonomistyring og

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal, Presentasjon utkast HP-2012-2015/budsjett 2012 Kvinesdal, 1 Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan

Budsjett 2016 Økonomiplan Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Talldelen i budsjettet Noen økonomiske forutsetninger Rammetilskudd 2015 Innbyggertilskudd, likt beløp pr 48 146 innbygger Utgiftsutjevning 20 323 Overgangsordninger/INGAR

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 167/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedtak: 1. Rådmannens

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 79/14. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 79/14. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Sak: 79/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1001 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer