«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»"

Transkript

1 «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan for Randaberg kommune Per Blikra, økonomisjef

2 Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Driftsavvik i 2014, endringar i inntekter (frie inntekter, reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen og eigedomsskatt), nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning og effektivisering av drifta

3 som kunne vore 16 mill. kr betre! Auke i rammetilskott og skatt (frie inntekter), saman med prisjustering av eigne inntekter, dekker ikkje forventa lønns- og prisstigning. Mangler 2,6 mill. kr. Burde hatt auke til å dekka nye og utvida oppgåver Reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen, 3,5 mill. kr Driftsavvik i Helse og oppvekst, 8,6 mill. kr netto Forventa auka utgifter i skule i 2015, 1,5 mill. kr

4 Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller.

5 Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn, Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn og «Store ord og feitt flesk bør ein ikkje leggje seg på hjartet» 102 uventa vendingar på steingrunn (Dag og Tid)

6 Budsjett-dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Detaljar frå kvart tjenesteområde Gebyrvedlegg Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for Tilsvarande dokument med rekneskap for 2013 i tillegg

7 Denne presentasjonen Statsbudsjettet og inntekter Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til

8 Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune lågare vekst i frie inntekter enn normalt : Reversering av medfinansieringa i samhandlingsreformen Endring i demografi, mindre kostnadskrevande jf. objektive kriterier Ingen (andre) store omleggingar av inntektssystemet for kommunane Fleire (mindre) satsingar i statsbudsjettet, som me ikkje i full grad har lagt inn nye midlar til Det finst ikkje tablettar mot åndsverk

9 Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2015 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2013 og innbyggartal 1/ (299,5 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med netto skatteinntekt 1,5 mill. kr høgare enn Grønt hefte (301 mill. kr). Bygger på forventning om vekst i befolkninga utover landsgj.sn. i Randaberg kommune Veksten i skatteinntektene i Randaberg kommune, frå 2013 til 2014, er ikkje fanga opp av Grønt hefte (3 mill. kr). Rådmannen har ikkje lagt inn dette på grunn av usikker arbeidsmarknad Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

10 Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,25 % i 2015) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2013 skatteinntekter på 124 % av gjennomsnittet, 323 mill. kr «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

11 Skatteinntekter og inntektsutjamning, forts. Me betalte 41 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 282 mill. kr, eller 108,4 % av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95 % av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100 % av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst, utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100 % får behalde 40 % av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

12 Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med på å finansiera nye omsorgsboligar/ sjukeheimsplassar (som dei gjer nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar og endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Me må gjennomføra vedtatt innsparingar i 2015 og i økonomiplanperioden. Å skumme fløyten er ein kremjobb

13 Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 12,2 mill. kr, som tilsvarer forventa lønnsvekst på 3,3 % frå 2014 til Redusert frå 2014, fordi me bruker mindre enn budsjettert i år (streik, lågare vekst, feil utgangspunkt) Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2014 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK) Prisvekst på delar av driftsutgiftene

14 Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på kr + 25 % av kostnader utover eigendelen. Auke av eigendel utover prisauke Dei fleste inntekter/gebyr er auka med 3 % Foreldrebetaling, barnehagar er endra i samsvar med auka makspris Kulturskulekontingent endra frå kr til kr (2,300 kr i 2010) Plan- og forvaltningsgebyr er auka til sjølvkost. Frå 4 % til 90 % auke VAR-gebyr auker marginalt, 0 på vatn og renovasjon, 4,2 % på avløp og 1,4 % på feiing. Regulert av sjølvkostbestemmelsane Eigedomsskatt på boligar går ut, makssats på næring Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

15 Gebyr plan og forvaltning Alle gebyr er oppjustert til 100 % sjølvkost. Årleg inntekt kan variera stekt med bygge- og planaktiviteten i kommunen Byggesaksgebyr auker med 60 % på bustad og 10% på andre Reguleringsplansgebyr auker med % Oppmåling auker med 10 % Samla gir dette meirinntekter på 0,9 mill. kr årleg

16 Gebyr VAR

17 Rammetilskot og utgiftsutjamning RANDABERG 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,9 4,0-2,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 11,4 1,33 4,78 S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

18 RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,0085 0,00 % år 0, ,1319 1,65 % år 0, ,2150 6,24 % år 0, ,2334 0,50 % år 0, ,9550-0,43 % år 0, ,8785-0,55 % år 0, ,6504-2,41 % over 90 år 0, ,5230-2,19 % Basistillegg 0, ,1449 0,33 % Sone 0, ,1592-1,11 % Nabo 0, ,7731-0,30 % Landbrukskriterium 0, ,6278-0,11 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,9974 0,00 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,4841-0,05 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,4709-0,24 % Dødlighet 0, ,8826-0,54 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8846-0,13 % Lavinntekt 0, ,7377-0,16 % Uføre år 0, ,9664-0,02 % Opphopningsindeks 0, ,2648-0,99 % Urbanitetskriterium 0, ,7386-0,45 % PU over 16 år 0, ,0028 0,01 % 6 62 Ikke-gifte 67 år og over 0, ,5771-1,83 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,0458 0,13 % Innbyggere med høyere utdanning0, ,8571-0,26 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,89919 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 13,263 mill. kr til Randaberg kommune i 2015 blir rekna ut 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

19 Rammetilskot og utgiftsutjamning, forts Endring år år år år år år år over 90 år Totalt befolkning Totalt demografi, minus 0,8 mill. kr Eldre : minus 0,1 Unge: minus 1, : pluss 0,5

20 Sosiale kriterier Endring Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flytninger uten integreringstilskudd Dødlighet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntekt Uføre år Opphopningsindeks Urbanitetskriterium PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Totalt sosiale kriterier

21 Sosiale kriterier, forts Endring Sone Nabo Sum geografi år år Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Totalt barnehagebarn

22 Valg av investeringsnivå Bygge både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden i økonomiplanperioden som vedtatt Utsetta Harestad skole og kulturscene Utsetta Sunnhetsgrenden Utsette både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden med eit år. Begge ferdig i 2018

23 Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 21,6 mill. kr i 2018 Med å bygga som planlagt er dette behovet 31,2 mill. kr Renteutgifter auker frå 16 til 19 mill. kr (26) Avdragsutgifter auker frå 32 til 45 mill. kr (49) Netto lånegjeld auker frå 550 til 840 mill. kr ( ) 2015 er bindande, investeringar etter 2015 kan endrast ved neste korsveg

24 Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,0 mrd Med vårt investeringsnivå = 7,0 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd Med vårt investeringsnivå = 4,0 mrd

25

26 Finansiering av investeringane Stort sett med lån (og tilskott) Salg av tomter kan/vil betra situasjonen/redusera låneopptaket Dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule er tatt med i øk.plan 2018 Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage er ikkje med Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) er ikkje med Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert

27 Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: Mellom 1 og 4 % Arbeidskapital i % av driftsinntekter: Mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: Mellom 5 og 8 % Kapitalfond i % av driftsinntekter: Mellom 7 og 10 % Netto lånegjeld per innbyggar: Mindre enn kr/innbyggar Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

28 Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå»

29 Netto lånegjeld, kr/innbyggar Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet - Randaberg Rogaland Stavanger Sandnes Sola Gjesdal Rennesøy

30 Lån

31 Renteutgifter og inntekter

32 Renteutgifter og inntekter 2012 Langsiktige lån 546,5 -fastrentelån og rentebytte -259,4 -utlån (Lyse og startlån) -119,5 -rentekompensasjon -79,4 -VAR-lån -93,6 - bankinnskott -195,3 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7

33 Netto driftsresultat

34 Fond

35 Reduksjon av driftsbud. i heile øk.planperioden Nedskjering, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OU-prosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 40 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom er det lagt opp til ytterlegare reduksjon på driftsnivået i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

36 Innsparingar i budsjettet Må redusera ytterlegare i 2016 og utover Mest reduksjon på tjenesteområda helse og oppvekst og skole Planlegg for 17 færre stillingar Ingen oppseiingar Halde stillingar ledige/ikkje leiga inn vikarar Det er i tillegg redusert på konkrete områder og me planlegg investeringar for å effektivisera drifta Inntekter er auka meir enn for å kompensera for prisstigning Tjenestetilbodet i Randaberg er fortsatt på eit godt nivå

37 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

38 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola Strand Gjesdal Randaberg

39 Driftstiltak i Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Helse- og oppvekst Skole NAV Tekniske tjenester Plan og forvaltning Kultur Sentraladministrasjon Diverse felles Kirken

40 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 180 Landsbykonferansen og 362 Økning i bosetting av flyktninger Bedre strømavtale Reduserte energiutgifter Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Endrede driftsutgifter Folkehallene Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg Endring utbytte og renter Lyse Helse- og oppvekst Redusere barnehageplasser Ta bort kommunal kontantstøtte Stenge en sykehjemsavdeling Stenge kafeen alle dager Reduksjon av LAR medikasjon Tolketjeneste, erstatte frammøtetolking med telefontolking Innsparing Helse og oppvekst Stenge Vistnesvegen dagsenter Skole 122 Fjerne søskenmoderasjon i SFO SFO - endre tilbudet Ta vekk gratis skoleskyss for de som etter loven ikke har krav på det Reduksjon på skolene Lønns og prisstigning PPT Tekniske tjenester 440 Leieinntekter av nytt felles barnevern Reduksjon i blomsterprogrammet Plan og forvaltning 400 Gebyrøkning til selvkost og endring av gebyrinntekter/-utgifter Kultur 202 Økt foreldrebetaling Randaberg kulturskole Økte utleiepriser Tungenes fyr Innsparing instruktørlønn til skolekorps Reduksjon tilskudd til kulturtiltak Reduksjon utgifter til kirken Tiltak som reduserer driftsutg. i 2015

41 To forhold To forhold som betrer driftssituasjonen, men som fører til høgare låneopptak: 1. Byggelånsrenter blir ført som investeringsutgifter for store byggeprosjekt frå 2015 (og 2014). Effekt: 15,7 mill. kr på fire år 2. Reduksjon av avdragsutgifter i 2015 og 2016 (10 og 4 mill. kr). Fortsatt meir enn minimumsavdrag

42 Driftsbudsjettet, prisjusteringar Generell prisjustering 3 % = 4,1 mill. kr Me har lagt inn 2,4 mill. kr på utvalgte artar Lønnsavsetning 12,2 mill. kr Dekker 3,3 % årslønnsvekst frå Lønnsoppgjer i 2015, lokalt oppgjer 2014 og dei som var i streik er ikkje fordelt på tjenesteområder + Justeringar for VAR, brann, Folkehallane m.m.

43 Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Andre overføringer Avdragsutgifter Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm Bruk av disposisjonsfond tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm Bruk av bundne fond tjprod Overføringer SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avskrivninger Overført til investeringsregnskapet 0 65 Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond SUM DRIFTSUTGIFTER (C) SUM AVSETNINGER (K) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

44 Brutto og netto driftsutgifter Endring Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Skole 140,9-9,9 131,0 140,2-10,6 129,6 0 % Helse- og oppvekst 312,4-44,8 267,6 316,7-48,9 267,8 1 % NAV 28,9-4,9 24,0 31,8-5,9 25,9 10 % Tekniske tjenester 74,2-52,8 21,4 75,1-54,7 20,5 1 % Plan og forvaltning 8,6-3,8 4,8 9,0-5,1 3,9 4 % Kultur 25,9-3,6 22,3 25,4-3,0 22,3-2 % Randaberg kirke 6,1-6,1 6,3-6,3 3 % Endring Nav: Statlig finansiert tiltak 0,8 mill. kr. + EM 0,8 mill. kr + integrering + 0,5 mill. kr, netto + 8 %

45 Budsjett 2014, inntekter 8 % 2 % 2 % 1 % Skatt Rammetilskudd 12 % Driftsinntekter 47 % Overføringer Lyse 28 % Eigedomsskatt Renteinntekter

46 Budsjett 2014, driftsutgifter 6 % 5 % 2 % 9 % 10 % 68 % Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til eigen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter eigen produksjon Overføringar Avdrag

47 Kor bruker me pengane? 1127 Randaberg Gr 8 Rog. Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste Adm. og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,4 Barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 8,9 12,6 10,4 Grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 29,2 29,1 26,1 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 39,2 37,6 39,6 Sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 3,1 3,2 3,7 Barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 VAR 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 0,8 1,3 Fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2 1,6 1,5 1,4 Kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 Samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,6 Bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 Næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5

48 KOSTRA (Kommune- STatRapportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

49 KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper

50 Kr/innbyggar Korleis er våre inntekter i fht. andre? Frie inntekter Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

51 Kroner Korleis prioriterer me skule? Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

52 Kroner Kor «produktive» er me i skulen? Brutto skuleutgifter per elev Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet???

53 Prosent Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 4, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

54 Per innb Gang- og sykkelvegar 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper. Her er «brukarar» målt i km dei kan bruka

55 Kor «effektive» er me generelt? Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

56 Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 2011 * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011 * Endra rapportering på avlastningsplassar * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

57 Eldre i Randaberg, prognose frå år år 90+ år Innb. o/90 år 87 Innb år 362 Innb år 1004 Eldre 1453 Samla har me ein eldrebefolkning på 79 % av landsgjennomsnittet Det over viser kor mange me hadde vore som «normal»-kommune i 2014, 289 fleire eldre, 167 fleire «gamle» eldre.

58 Barn i Randaberg, prognose frå år år år 6-15 år Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet; 7 % fleire barnehagebarn og 21 % fleire skolebarn.

59 Investeringstiltak Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Nye tiltak Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt VAR Diverse Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt Kirken Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene

60 Investeringar i økonomiplanen De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr inkl. bevilgninger i 2013 og Ferdigstilling 2018, bygging Trinn 2 på 250 mill. kr, etter at Sunnhetsgrenden er ferdigstilt etter økonomiplanperioden. Sunnhetsgrenden, 150 mill. kr i (netto omtrent 100 mill. kr med Husbank-tilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak (Sunnhetsgrenden, ferdig 2018, og andre etasje i Randaberg Arena, ferdig 2015). For å gjennomføre Sunnhetsgrenden, slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter 2018.

61 Investeringar i økonomiplanen, forts. Ny barnehage, barnebolig og ressursenter i , 58 mill. kr totalt. Rådmannen undersøker om vi vil få Husbank-tilskudd til dette prosjektet. Det vil i tilfelle redusere låneopptaket med 2,7 mill. kr med dagens satser. Innløsning areal, Mekjarvik Sør, 15 mill. kr i IKT-investeringer, 9 mill. kr. Ved eventuelt samarbeidsmodell med Stavanger kommune vil disse investeringene falle ut, og bare delvis bli erstattet med driftsutgifter på sikt. Ekstraord. vedlikehold og branntekniske utbedringer, 12 mill. kr VAR-investeringer, 52 mill. kr

62 Dei to store investeringstiltaka Valgte tiltak/nye tiltak/store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266) Sunnhetsgrenden, utsatt (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad sk og kulturscene, utsatt (4266), byggelånsrenter Sunnhetsgrenden (4224), utsatt, byggelånsrenter Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 2220 Harestad skole og kulturscene (4266) Sunnhetsgrenden (4224) Store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, ny kalkyle (4266) Sunnhetsgrenden tillegg garder (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter Harestad skole og kulturscene, (4266), tillegg 43 mill, byggelånsrenter Sunnhetsgrenden(4224), byggelånsrenter

63 Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) Tiltak ikke valgt 3910 Forbedring av lydanlegg og akustikk i Grødem kirke (6018) Randaberg kirke renovering innvendig (6021) Utskifting av stoler i Grødem kirke (6020) Grødem kirkegård minnelund (6017) Randaberg kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund (6019) Drift Valgte tiltak 600 Reduksjon utgifter til kirken Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst Tiltak ikke valgt 600 Nye kontorstoler - kirken Utvidet kantorstilling Grødem

64 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 0 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 82,413 mill. kr. Etter delegeringsreglementet, 2-9, er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.

65 Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på kr/barn. Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

66 Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar. Gule og grøne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering). Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune «Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune 12.11.2012 Per Blikra, økonomisjef Godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011)

Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011) Reduksjon for vekst Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011) Reduksjon for vekst God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 «Utstein kommune» Økonomi Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 1 Kva vil eg snakka om? Nytt inntektssystem Økonomiske gulerøtter ved samanslåing Korleis er økonomien (og tjenestenivåa) i

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!»

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» «Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Randaberg kommune 7.11.2016 Per Blikra, økonomisjef 1 Godt utgangspunkt God økonomistyring og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 167/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2277 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vedtak: 1. Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015 Økonomiske resultater 2014 Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015 Økonomiske resultater 2014 Årsresultatet i drift er 26,7 mill kroner i merforbruk Skatteinngang egen og inntektsutjevning 13,2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 79/14. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 79/14. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.12.2014 Sak: 79/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1001 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Side 1 Tekstforslaget: 1. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 godkjennes

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer