«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»"

Transkript

1 «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan for Randaberg kommune Per Blikra, økonomisjef

2 Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Driftsavvik i 2014, endringar i inntekter (frie inntekter, reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen og eigedomsskatt), nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning og effektivisering av drifta

3 som kunne vore 16 mill. kr betre! Auke i rammetilskott og skatt (frie inntekter), saman med prisjustering av eigne inntekter, dekker ikkje forventa lønns- og prisstigning. Mangler 2,6 mill. kr. Burde hatt auke til å dekka nye og utvida oppgåver Reversering av medfinansiering i samhandlingsreformen, 3,5 mill. kr Driftsavvik i Helse og oppvekst, 8,6 mill. kr netto Forventa auka utgifter i skule i 2015, 1,5 mill. kr

4 Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller.

5 Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn, Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn og «Store ord og feitt flesk bør ein ikkje leggje seg på hjartet» 102 uventa vendingar på steingrunn (Dag og Tid)

6 Budsjett-dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Detaljar frå kvart tjenesteområde Gebyrvedlegg Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for Tilsvarande dokument med rekneskap for 2013 i tillegg

7 Denne presentasjonen Statsbudsjettet og inntekter Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til

8 Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune lågare vekst i frie inntekter enn normalt : Reversering av medfinansieringa i samhandlingsreformen Endring i demografi, mindre kostnadskrevande jf. objektive kriterier Ingen (andre) store omleggingar av inntektssystemet for kommunane Fleire (mindre) satsingar i statsbudsjettet, som me ikkje i full grad har lagt inn nye midlar til Det finst ikkje tablettar mot åndsverk

9 Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2015 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2013 og innbyggartal 1/ (299,5 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med netto skatteinntekt 1,5 mill. kr høgare enn Grønt hefte (301 mill. kr). Bygger på forventning om vekst i befolkninga utover landsgj.sn. i Randaberg kommune Veksten i skatteinntektene i Randaberg kommune, frå 2013 til 2014, er ikkje fanga opp av Grønt hefte (3 mill. kr). Rådmannen har ikkje lagt inn dette på grunn av usikker arbeidsmarknad Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

10 Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,25 % i 2015) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2013 skatteinntekter på 124 % av gjennomsnittet, 323 mill. kr «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

11 Skatteinntekter og inntektsutjamning, forts. Me betalte 41 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 282 mill. kr, eller 108,4 % av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95 % av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100 % av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst, utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100 % får behalde 40 % av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

12 Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med på å finansiera nye omsorgsboligar/ sjukeheimsplassar (som dei gjer nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar og endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Me må gjennomføra vedtatt innsparingar i 2015 og i økonomiplanperioden. Å skumme fløyten er ein kremjobb

13 Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 12,2 mill. kr, som tilsvarer forventa lønnsvekst på 3,3 % frå 2014 til Redusert frå 2014, fordi me bruker mindre enn budsjettert i år (streik, lågare vekst, feil utgangspunkt) Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2014 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK) Prisvekst på delar av driftsutgiftene

14 Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på kr + 25 % av kostnader utover eigendelen. Auke av eigendel utover prisauke Dei fleste inntekter/gebyr er auka med 3 % Foreldrebetaling, barnehagar er endra i samsvar med auka makspris Kulturskulekontingent endra frå kr til kr (2,300 kr i 2010) Plan- og forvaltningsgebyr er auka til sjølvkost. Frå 4 % til 90 % auke VAR-gebyr auker marginalt, 0 på vatn og renovasjon, 4,2 % på avløp og 1,4 % på feiing. Regulert av sjølvkostbestemmelsane Eigedomsskatt på boligar går ut, makssats på næring Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

15 Gebyr plan og forvaltning Alle gebyr er oppjustert til 100 % sjølvkost. Årleg inntekt kan variera stekt med bygge- og planaktiviteten i kommunen Byggesaksgebyr auker med 60 % på bustad og 10% på andre Reguleringsplansgebyr auker med % Oppmåling auker med 10 % Samla gir dette meirinntekter på 0,9 mill. kr årleg

16 Gebyr VAR

17 Rammetilskot og utgiftsutjamning RANDABERG 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,9 4,0-2,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 11,4 1,33 4,78 S um skatt og rammetilskudd (avrundet)

18 RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2015 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2015 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,0085 0,00 % år 0, ,1319 1,65 % år 0, ,2150 6,24 % år 0, ,2334 0,50 % år 0, ,9550-0,43 % år 0, ,8785-0,55 % år 0, ,6504-2,41 % over 90 år 0, ,5230-2,19 % Basistillegg 0, ,1449 0,33 % Sone 0, ,1592-1,11 % Nabo 0, ,7731-0,30 % Landbrukskriterium 0, ,6278-0,11 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,9974 0,00 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,4841-0,05 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,4709-0,24 % Dødlighet 0, ,8826-0,54 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,8846-0,13 % Lavinntekt 0, ,7377-0,16 % Uføre år 0, ,9664-0,02 % Opphopningsindeks 0, ,2648-0,99 % Urbanitetskriterium 0, ,7386-0,45 % PU over 16 år 0, ,0028 0,01 % 6 62 Ikke-gifte 67 år og over 0, ,5771-1,83 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,0458 0,13 % Innbyggere med høyere utdanning0, ,8571-0,26 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,89919 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 13,263 mill. kr til Randaberg kommune i 2015 blir rekna ut 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

19 Rammetilskot og utgiftsutjamning, forts Endring år år år år år år år over 90 år Totalt befolkning Totalt demografi, minus 0,8 mill. kr Eldre : minus 0,1 Unge: minus 1, : pluss 0,5

20 Sosiale kriterier Endring Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flytninger uten integreringstilskudd Dødlighet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntekt Uføre år Opphopningsindeks Urbanitetskriterium PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Totalt sosiale kriterier

21 Sosiale kriterier, forts Endring Sone Nabo Sum geografi år år Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Totalt barnehagebarn

22 Valg av investeringsnivå Bygge både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden i økonomiplanperioden som vedtatt Utsetta Harestad skole og kulturscene Utsetta Sunnhetsgrenden Utsette både Harestad skole og kulturscene og Sunnhetsgrenden med eit år. Begge ferdig i 2018

23 Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 21,6 mill. kr i 2018 Med å bygga som planlagt er dette behovet 31,2 mill. kr Renteutgifter auker frå 16 til 19 mill. kr (26) Avdragsutgifter auker frå 32 til 45 mill. kr (49) Netto lånegjeld auker frå 550 til 840 mill. kr ( ) 2015 er bindande, investeringar etter 2015 kan endrast ved neste korsveg

24 Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,0 mrd Med vårt investeringsnivå = 7,0 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd Med vårt investeringsnivå = 4,0 mrd

25

26 Finansiering av investeringane Stort sett med lån (og tilskott) Salg av tomter kan/vil betra situasjonen/redusera låneopptaket Dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule er tatt med i øk.plan 2018 Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage er ikkje med Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) er ikkje med Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert

27 Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: Mellom 1 og 4 % Arbeidskapital i % av driftsinntekter: Mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: Mellom 5 og 8 % Kapitalfond i % av driftsinntekter: Mellom 7 og 10 % Netto lånegjeld per innbyggar: Mindre enn kr/innbyggar Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

28 Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå»

29 Netto lånegjeld, kr/innbyggar Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet - Randaberg Rogaland Stavanger Sandnes Sola Gjesdal Rennesøy

30 Lån

31 Renteutgifter og inntekter

32 Renteutgifter og inntekter 2012 Langsiktige lån 546,5 -fastrentelån og rentebytte -259,4 -utlån (Lyse og startlån) -119,5 -rentekompensasjon -79,4 -VAR-lån -93,6 - bankinnskott -195,3 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7

33 Netto driftsresultat

34 Fond

35 Reduksjon av driftsbud. i heile øk.planperioden Nedskjering, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OU-prosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 40 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom er det lagt opp til ytterlegare reduksjon på driftsnivået i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

36 Innsparingar i budsjettet Må redusera ytterlegare i 2016 og utover Mest reduksjon på tjenesteområda helse og oppvekst og skole Planlegg for 17 færre stillingar Ingen oppseiingar Halde stillingar ledige/ikkje leiga inn vikarar Det er i tillegg redusert på konkrete områder og me planlegg investeringar for å effektivisera drifta Inntekter er auka meir enn for å kompensera for prisstigning Tjenestetilbodet i Randaberg er fortsatt på eit godt nivå

37 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

38 Har me noko å gå på? Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola Strand Gjesdal Randaberg

39 Driftstiltak i Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Helse- og oppvekst Skole NAV Tekniske tjenester Plan og forvaltning Kultur Sentraladministrasjon Diverse felles Kirken

40 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 180 Landsbykonferansen og 362 Økning i bosetting av flyktninger Bedre strømavtale Reduserte energiutgifter Prisendring, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Endrede driftsutgifter Folkehallene Økte skatteinntekter og rammetilskudd pga befolkningsvekst i Randaberg Endring utbytte og renter Lyse Helse- og oppvekst Redusere barnehageplasser Ta bort kommunal kontantstøtte Stenge en sykehjemsavdeling Stenge kafeen alle dager Reduksjon av LAR medikasjon Tolketjeneste, erstatte frammøtetolking med telefontolking Innsparing Helse og oppvekst Stenge Vistnesvegen dagsenter Skole 122 Fjerne søskenmoderasjon i SFO SFO - endre tilbudet Ta vekk gratis skoleskyss for de som etter loven ikke har krav på det Reduksjon på skolene Lønns og prisstigning PPT Tekniske tjenester 440 Leieinntekter av nytt felles barnevern Reduksjon i blomsterprogrammet Plan og forvaltning 400 Gebyrøkning til selvkost og endring av gebyrinntekter/-utgifter Kultur 202 Økt foreldrebetaling Randaberg kulturskole Økte utleiepriser Tungenes fyr Innsparing instruktørlønn til skolekorps Reduksjon tilskudd til kulturtiltak Reduksjon utgifter til kirken Tiltak som reduserer driftsutg. i 2015

41 To forhold To forhold som betrer driftssituasjonen, men som fører til høgare låneopptak: 1. Byggelånsrenter blir ført som investeringsutgifter for store byggeprosjekt frå 2015 (og 2014). Effekt: 15,7 mill. kr på fire år 2. Reduksjon av avdragsutgifter i 2015 og 2016 (10 og 4 mill. kr). Fortsatt meir enn minimumsavdrag

42 Driftsbudsjettet, prisjusteringar Generell prisjustering 3 % = 4,1 mill. kr Me har lagt inn 2,4 mill. kr på utvalgte artar Lønnsavsetning 12,2 mill. kr Dekker 3,3 % årslønnsvekst frå Lønnsoppgjer i 2015, lokalt oppgjer 2014 og dei som var i streik er ikkje fordelt på tjenesteområder + Justeringar for VAR, brann, Folkehallane m.m.

43 Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Tall i 1000 kr BUD 2014 BUD 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Andre overføringer Avdragsutgifter Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm Bruk av disposisjonsfond tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm Bruk av bundne fond tjprod Overføringer SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avskrivninger Overført til investeringsregnskapet 0 65 Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond SUM DRIFTSUTGIFTER (C) SUM AVSETNINGER (K) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

44 Brutto og netto driftsutgifter Endring Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Skole 140,9-9,9 131,0 140,2-10,6 129,6 0 % Helse- og oppvekst 312,4-44,8 267,6 316,7-48,9 267,8 1 % NAV 28,9-4,9 24,0 31,8-5,9 25,9 10 % Tekniske tjenester 74,2-52,8 21,4 75,1-54,7 20,5 1 % Plan og forvaltning 8,6-3,8 4,8 9,0-5,1 3,9 4 % Kultur 25,9-3,6 22,3 25,4-3,0 22,3-2 % Randaberg kirke 6,1-6,1 6,3-6,3 3 % Endring Nav: Statlig finansiert tiltak 0,8 mill. kr. + EM 0,8 mill. kr + integrering + 0,5 mill. kr, netto + 8 %

45 Budsjett 2014, inntekter 8 % 2 % 2 % 1 % Skatt Rammetilskudd 12 % Driftsinntekter 47 % Overføringer Lyse 28 % Eigedomsskatt Renteinntekter

46 Budsjett 2014, driftsutgifter 6 % 5 % 2 % 9 % 10 % 68 % Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester til eigen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter eigen produksjon Overføringar Avdrag

47 Kor bruker me pengane? 1127 Randaberg Gr 8 Rog. Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste Adm. og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,4 Barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 8,9 12,6 10,4 Grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 29,2 29,1 26,1 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 39,2 37,6 39,6 Sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 3,1 3,2 3,7 Barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 VAR 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 0,8 1,3 Fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2 1,6 1,5 1,4 Kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 2,5 2,4 2,5 Samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,6 Bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 Næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5

48 KOSTRA (Kommune- STatRapportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

49 KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper

50 Kr/innbyggar Korleis er våre inntekter i fht. andre? Frie inntekter Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet

51 Kroner Korleis prioriterer me skule? Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

52 Kroner Kor «produktive» er me i skulen? Brutto skuleutgifter per elev Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet???

53 Prosent Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 4, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

54 Per innb Gang- og sykkelvegar 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0, KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper. Her er «brukarar» målt i km dei kan bruka

55 Kor «effektive» er me generelt? Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

56 Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 2011 * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011 * Endra rapportering på avlastningsplassar * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

57 Eldre i Randaberg, prognose frå år år 90+ år Innb. o/90 år 87 Innb år 362 Innb år 1004 Eldre 1453 Samla har me ein eldrebefolkning på 79 % av landsgjennomsnittet Det over viser kor mange me hadde vore som «normal»-kommune i 2014, 289 fleire eldre, 167 fleire «gamle» eldre.

58 Barn i Randaberg, prognose frå år år år 6-15 år Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet; 7 % fleire barnehagebarn og 21 % fleire skolebarn.

59 Investeringstiltak Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Nye tiltak Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt VAR Diverse Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Store byggeprosjekt Byggelånsrenter av store prosjekt Kirken Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene

60 Investeringar i økonomiplanen De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene, 253 mill. kr inkl. bevilgninger i 2013 og Ferdigstilling 2018, bygging Trinn 2 på 250 mill. kr, etter at Sunnhetsgrenden er ferdigstilt etter økonomiplanperioden. Sunnhetsgrenden, 150 mill. kr i (netto omtrent 100 mill. kr med Husbank-tilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak (Sunnhetsgrenden, ferdig 2018, og andre etasje i Randaberg Arena, ferdig 2015). For å gjennomføre Sunnhetsgrenden, slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter 2018.

61 Investeringar i økonomiplanen, forts. Ny barnehage, barnebolig og ressursenter i , 58 mill. kr totalt. Rådmannen undersøker om vi vil få Husbank-tilskudd til dette prosjektet. Det vil i tilfelle redusere låneopptaket med 2,7 mill. kr med dagens satser. Innløsning areal, Mekjarvik Sør, 15 mill. kr i IKT-investeringer, 9 mill. kr. Ved eventuelt samarbeidsmodell med Stavanger kommune vil disse investeringene falle ut, og bare delvis bli erstattet med driftsutgifter på sikt. Ekstraord. vedlikehold og branntekniske utbedringer, 12 mill. kr VAR-investeringer, 52 mill. kr

62 Dei to store investeringstiltaka Valgte tiltak/nye tiltak/store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266) Sunnhetsgrenden, utsatt (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad sk og kulturscene, utsatt (4266), byggelånsrenter Sunnhetsgrenden (4224), utsatt, byggelånsrenter Tiltak ikke valgt Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 2220 Harestad skole og kulturscene (4266) Sunnhetsgrenden (4224) Store byggeprosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene, ny kalkyle (4266) Sunnhetsgrenden tillegg garder (4224) Byggelånsrenter av store prosjekt 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter Harestad skole og kulturscene, (4266), tillegg 43 mill, byggelånsrenter Sunnhetsgrenden(4224), byggelånsrenter

63 Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) Tiltak ikke valgt 3910 Forbedring av lydanlegg og akustikk i Grødem kirke (6018) Randaberg kirke renovering innvendig (6021) Utskifting av stoler i Grødem kirke (6020) Grødem kirkegård minnelund (6017) Randaberg kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund (6019) Drift Valgte tiltak 600 Reduksjon utgifter til kirken Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst Tiltak ikke valgt 600 Nye kontorstoler - kirken Utvidet kantorstilling Grødem

64 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med 0 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 82,413 mill. kr. Etter delegeringsreglementet, 2-9, er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr.

65 Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og kr for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på kr/barn. Randaberg kommune overfører 98 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom kommunene får medhold i å bruke barnehagespesifikk pensjonspremie som grunnlag. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

66 Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar. Gule og grøne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering). Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue, 840

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer