Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan i Randaberg kommune ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reduksjon for vekst. Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 i Randaberg kommune (2.11.2011)"

Transkript

1 Reduksjon for vekst Presentasjon av: Budsjett 2012 og økonomiplan i Randaberg kommune ( )

2 Reduksjon for vekst God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning / effektivisering i drifta

3 Kommuneplanen Langsiktig del: Mål for utviklinga Retningslinjer for gjennomføring Arealdelen Årsbudsjett/ Økonomiplan Virksomhetsplanar Tertialrapportar/ månedsrapportar Årsrekneskap Årsmelding Rammesak Kommunedelplanar/ fagplanar

4 Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn og Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn (Dag og Tid)

5 Tekstdel Budsjett dokumenta Generell del (drift og investering) og frå kvart tj.omr. + kyrkja Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for Tilsvarande dokument med rekneskap for 2010 i tillegg Gebyrvedlegg

6 Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune litt mindre enn normal vekst i frie inntekter: 3,9% vekst frå 2011 til 2012 i frie inntekter (rammetilskott og skatt) Dette dekker lønns- og prisstigning på 3,25%. Den siste 0,65 prosenten (4 mill. kr) er til demografiske endringar/nye tiltak Kommune-Norge får 4,3% vekst Nedgang i skjønn for brukarar med store hjelpebehov (frå 5 mill. kr til 4 mill. kr) Auka trekk i utgiftsutjamninga Det finst ikkje tablettar mot åndsverk

7 Samhandlingsreformen, finansieringsordningar frå 2012 Kommunane får 5,56 mrd kr for å betala for utskrivingsklare pasientar og pasientar med medisinske DRG-ar. 5 mrd kr er knytta til med. DRG-ar. I utgangspunktet vil pengane kommunesektoren får gå tilbake til sjukehussektoren dersom kommunesektoren ikkje gjer noko annleis i 2012 enn i 2010 NB! Midla skal og dekke forebygging og etablering av kostnadseffektive tenester i kommunane, som skal erstatta tenester i spesialisthelsetenesten, og som er like gode eller betre Kommunane får pengar etter objektive kriterier (alderssamansetting) og skal betala etter faktisk bruk. Derfor vil nokre kommunar få meir enn dei treng, andre får mindre (men blir kompensert for det gjennom eige tilskott på 300 mill. kr)

8 Samhandlingsreformen, finansieringsordningar frå 2012 Finansieringsordningane er ikkje målet med reformen, men middel som skal støtta opp om; å betre samhandlinga mellom sjukehusa og kommunane å bidra til at oppgåver som kommunane kan gjera betre/billegare enn sjukehusa blir overført til kommunane å bidra til fokus på førebygging/folkehelse

9 Statsbudsjettet for 2012 Randaberg kommune får ca. 2,5 mill. kr meir til samhandlingsreformen enn me må betala til SUS for utskrivingsklare pasientar og medisinske DRG-ar i 2012 (DRG=Diagnose-relaterte grupper). - Gitt at omfanget ikkje endrer seg frå 2010: Dette er sannsynlegvis noko av det som er mest stabilt av det me skal betala for i 2012! Utgiftsnivået for Randaberg kommune til SUS i 2012 er 7-8 mill. kr. Eit avvik på 10% i aktivitet (som ville vore all time high for SUS) utgjer i underkant av 1 mill. kr. Ein ny brukar med (moderat) store hjelpebehov koster oss mellom 1 og 1,5 mill. kr (netto) - Gitt at definisjonen på utskrivingsklare pasientar ikkje eser ut : Dette må KS/kommunane overvåka både på nasjonalt og lokalt nivå. Den nye definisjonen er mykje vidare enn gjeldande forskrift Så får me 1 mill. kr mindre i skjønn og 1,5 mill. kr meir i utgiftsutjamning, så det jamner seg fort ut

10 Samhandlingsreformen Rådmannen foreslår å styrka kursbudsjettet til helse- og omsorg med 0,2 mill. kr for å kunna bygga naudsynt kompetanse i reformen Det er eitt eige tilskott til øyeblikkeleg hjelp, der kommunane kan søke på midlar for å bygga opp slike tilbod Ei utfordring i reformen er at definisjonen av utskrivingsklare pasientar ser ut til å bli litt lausare Dei 18 kommunane i SUS-området skal ha første møte i dialog/forhandlingar med SUS torsdag Målet er å ha felles avtale for alle kommunane på overordna nivå og på t.d. utskrivingsklare og akuttberedskap. Det er rom for eigne avtalar mellom SUS og ein/fleire kommunar i tillegg der det er behov for det. Avtalane skal godkjennast av kommunestyra i kvar kommune.

11 Statsbudsjettet for 2012, vinnarar og taparar Er Randaberg kommune (og dei fleste av dei 18 kommunane i SUSområdet) vinnarar i høve til samhandlingsreformen? (fordi dei får meir enn dei treng ) eller Har desse kommunane i fleire år hatt for stor belastning i sitt helseog omsorgsbudsjett, fordi SUS har hatt for låg (aldersjustert) kapasitet innanfor medisinske DRG-ar? Har me alt gjennomført delar av samhandlingsreformen utan å få penger for det før nå?

12 Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2012 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2010 og innbyggartal 1/ (245,4 mill. kr) KS har ein modell som viser netto skatteinntekter med og innbyggartal 1/ (248,4 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med høgare netto skatteinntekter enn både Grønt hefte og KS-modellen (253,6 mill. kr). Bygger på at 2009 (og 2010) er atypiske i høve til skatteinnt. for Randaberg kommune og vekst i befolkninga utover andsgjennomsnittet Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

13 Skatteinntekter i 2011 (og 2012) Det foreligger ny informasjon om skatteinngangen for kommuner og fylkeskommuner i Likning og skatteoppgjør for personlige skattytere for inntektsåret 2011, samt høy vekst i den løpende skatteinngangen hittil i år, trekker i retning av at skatteinntektene til kommunesektoren i 2011 vil bli om lag 1 ½ mrd. kroner høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Dette vil også kunne påvirke skatteinntektene for kommunesektoren i 2012, slik at disse kan bli høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Utviklingen i disse skatteinntektene er imidlertid påvirket av en rekke andre usikre forhold i norsk og internasjonal økonomi. Regjeringen vil som vanlig legge fram en ny vurdering av kommuneøkonomien i revidert nasjonalbudsjett 2012.

14 Netto skatteinntekter/ inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,6% i 2012) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2010 skatteinntekter på 117 % av gjennomsnittet, 270 mill. kr Me betalte 21 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 249 mill. kr, eller 105% av gjennomsnittet Utjamningsordninga virker slik at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95% av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100% av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst, utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100% får behalde 40% av eventuell vekst i eigen kommune

15 Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 13,55 mill. kr som tilsvarer forventa lønnsvekst på 4% Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK) i 2012

16 Grunnlag for budsjettet, inntekter Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på kr + 20% av kostnader utover eigendelen. Prisauke av eigendel, same prosentsats Dei fleste inntekter/gebyrer er auka med 3,25% Foreldrebetaling, barnehagar er uendra Kulturskulekontingent uendra på kr (opp 200 kr i 2011) Uendra i Randaberghallen (større auke i 2010) Vatn- og avløpsavgifter blir auka med 3 og 15% (sjølvkost), renovasjon med 5% (sjølvkost) Eigedomsskatt blir vidareført uendra, dvs ikkje oppjustert med deflator på 3,25% Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

17 Rammetilskott og utgiftsutjamning 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Tiltakspakken 2009/ RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt 2007/2008 / Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,8 163,3 8,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,3-2,43 4,52 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (Avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)

18 RANDABERG Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2012 HELE LANDET RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Vekt Antall Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb 0-2 år 0, , ,06 % år 0, , ,62 % år 0, , ,79 % år 0, , ,36 % år 0, , ,52 % år 0, , ,05 % år 0, , ,01 % år 0, , ,09 % år 0, , ,44 % år 0, , ,87 % over 90 år 0, , ,40 %

19 RANDABERG LANDET RANDABERG Bruk av folketall Vekt Antall Utgiftsbehovs-indeks Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb Basistillegg 0, , ,32 % Sone 0, , ,01 % Nabo 0, , ,41 % Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0013 0, ,11 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , ,13 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,06 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, , ,22 % Dødlighet 0, , ,70 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , ,18 % Fattige 0, , ,20 % Uføre år 0, , ,02 % Opphopningsindeks 0, ,18 0,11 0, ,83 % Urbanitetskriterium 0, , ,38 % PU over 16 år 0, , ,27 % Ikke-gifte 67 år og over 0, , ,02 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,18 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,24 % Kostnadsindeks 1,000 0, ,19 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:

20 Utgiftsutjamning og samhandlingsreformen RANDABERG kommune Illustrasjon av midler knyttet til Samhandlingsreformen (medfinansiering/utskrivningsklare pasienter) Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) og samlet nivå HELE LANDET RANDABERG Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Vekt Antall Antall Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb 0-17 år 0, ,2237 1,83 % år 0, ,0091 0,19 % år 0, ,8654-3,52 % år 0, ,9118-2,07 % år 0, ,5980-6,86 % Innb 90 og over 0, ,4762-2,22 % Kostnadsindeks 1, , ,64 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Flatt beløp: Illustrasjon av rammetilskudd ut fra folketall per

21 Grunnlag for budsjettet og økonomiplanen Staten må vera med å finansiera nye omsorgsboligar/sjukeheimsplassar - Lagt til grunn investeringstilskott, men ikkje at staten hjelper kommunane når talet på eldre (og tjenestebehovet) auker utover demografiendringar, slik me gjorde i vedtatt økonomiplan Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar/endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Historieløysa har lange tradisjonar

22 Budsjettert netto driftsresultat i 2012 på 3,6 % Nasjonalt mål er 3% over tid Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ,1 % 0,2 % -2,0 % 3,2 % 3,6 % 2,2 % 5,5 % 6,5 % Det gode resultatet i økonomiplanperioden er i hovudsak knytta til momskompensasjon på investeringar Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

23 Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

24 Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

25 Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Renteinntekter, utbytte og eieruttak Rammetilskudd SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Andre statlige overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Andre overføringer Avdragsutgifter Skatt på inntekt og formue Utlån Eiendomsskatt SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Lønnsutgifter Motpost avskrivninger Sosiale utgifter NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Kjøp av varer og tjenester som inngår i Bruk av disposisjonsfond 0 0 komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter Bruk av bundne fond komm tjprod Overføringer SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avskrivninger Overført til investeringsregnskapet Fordelte utgifter Avsetninger til bundne fond SUM DRIFTSUTGIFTER (C) SUM AVSETNINGER (K) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

26 Brutto og netto drifsutgifter/inntekter Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Rådmannen 69,1-27,8 41,3 78,1-27,2 50,9 Skole 134,2-11,3 122,9 134,3-11,3 123,0 Barn og familie 119,2-18,5 100,7 123,0-19,9 103,2 Helse og Omsorg 142,3-26,4 116,0 151,0-28,2 122,7 NAV 19,3-3,1 16,2 24,7-5,1 19,7 Tekniske tjenester 63,7-43,0 20,8 65,0-44,7 20,3 Plan og forvaltning 6,3-3,1 3,3 6,4-3,1 3,4 Kultur 21,6-3,2 18,4 22,4-3,0 19,3 Randaberg kirke 4,9-4,9 5,1-5,1 Skatter og finansiering 69,7-514,2-444,5 73,7-544,5-470,8 Sum 650,0-650,0 684,0-684,0

27 Kor bruker me pengane? (lønna) 1127 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste Administrasjon og styring 8,2 7,2 6,7 6,7 6,5 7,2 Barnehage 13,6 14,3 13,9 8,9 12,3 10,5 Grunnskoleopplæring 34,2 31,6 31,9 31,4 30,4 27,9 Kommunehelse 2,8 2,8 2,8 3,2 3,4 3,6 Pleie og omsorg 32,0 31,4 32,1 35,7 33,8 35,7 Sosialtjenesten 1,4 2,1 2,2 3,2 3,2 3,8 Barnevern 1,8 1,9 2,5 2,4 2,6 2,4 Vann, avløp, renovasjon/avfall 1,8 1,6 1,5 1,5 0,9 1,2 Fysisk planlegging 1,4 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 Kultur 3,1 3,0 3,0 2,5 2,6 2,5 Samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,5 Bolig 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 Næring 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6

28 KOSTRA (KOmmuneSTatRApporterng) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

29 KOSTRA Ressursar Produktivitet Brukarar Prioritering Målgrupper Dekningsgrader

30 Det som ikkje drep oss, gjer oss eldre Demografisk utvikling, eldre år og eldre år år år og eldre år år

31 Demografisk utvikling, unge Veksten i barn i grunnskolealder er bremsa opp, og me forventer stabilt antall i økonomiplanperioden år Ungdommen nå til dags er ikkje slik han aldri har vore Randaberg kommune har eit stabilt antall tall barn i banehagealder (framskrevne tall frå 2012)

32 Driftsforhold som ikkje er prioritert i 2012 Reduksjon i tilskott (ØP) Ikkje reduksjon i kontingent, Greater Stavanger, 0.2 mill. kr (ØP) Barnevern voldsutsatt barn; 0,5 mill. kr SFO 5-7 klassetrinn; kr Introbase; kr Styrking av kulturskolen, inspektørfunksjon; kr Utvida åpningstider Kultursenter/bibliotek kr Endra driftsutgifter Sørmarka/multihall/fotballhall (ØP), erstatta av anna tiltak On the Edge (ØP), erstatta av anna tiltak Ny gartnerstilling, kr 30% kantorstilling, Grødem menighet, kr Nye kontorlokaler sentrum, kyrkjevergekontoret, kr Sekretær ved kyrkjevergekontoret, kr Auke i rammetilskott pga nye bolligar (ØP), erstatta av anna tiltak Prisjustering, eigedomsskatt Statleg medfinansiering av tjenestar til fleire eldre (ØP) Den som kallar ein spade for ein spade, gravlegg mang ein draum

33 Prisjusteringar driftsutgifter Ingen generell prisjustering Kommunal deflator er 3,25 % Reduksjon i straumpris, 2,0 0,6 mill. kr Me har hatt gunstig avtale tidlegare, og 2012 og framover er og det. Tidspunkt for inngåing av kontrakt for 2009, 2010 og 2011 var uheldig (viser det seg i etterkant!) Brannvesenet, 0,2 mill. kr Ønske om % auke, lagt inn 3,5 % i samsvar med Sandnes og Stavanger kommune

34 Forhold som auker handlingsrommet frå 2011 til 2012 (om lag 10,2 mill. kr): Gjennomgang av brukarar med store hjelpebehov (inkludert avslutning av opplegg ved Pluss barnevern), 1,5 mill kr Auke i eigedomsskatt, nye objekt, 0,6 mill kr Auke i utbytte Lyse, 0,3 mill kr Netto endring finanskostnader (auka likviditet pga salgsinntekter), 1,5 mill kr Ikkje valg i 2012, 0,5 mill kr Reduksjon trykkeutgifter (IPAD), 0,2 mill kr Midlertidig rådgjevar skule går ut, 0,8 mill kr Samhandlingsreformen (netto), 2,3 mill kr Nedgang i prisnivå, energikostnader, 2,0 mill kr VAR-inntekter auker (kompenserer utgifter som blir ført utanom VAR (renter, avdrag, lønnsmeirutgifter) ): 0,5 mill. kr

35 Kompensasjon for lønns- og prisstigning Prisstigning på frie inntekter og andre inntekter kompenserer prinsipielt for lønns- og prisauke I 2012 differanse på 4,5 mill. kr - 3 mill. kr er dyrt lønnsoppgjer i Resten er at me ikkje auker inntekta på alt, bl.a. eigedomsskatt Dette trass i at me ikkje har lagt inn kompensasjon for prisauke Alle dei verste tinga i livet er gratis

36 Tiltak som auker driftsnivået frå : Rådmannen, staber, felles: 0,5 mill. kr Kultur: 1,3 mill. kr Tekniske tenester: 0,8 mill. kr Skole: 0,5 mill. kr Helse og omsorg: 1,1 mill. kr Barn og familie: 1,1 mill. Kr Totalt 5,3 mill. kr Smør på flesk er feitt nok

37 Tiltak som auker driftsnivået: Rådmannen, stabar, felles: - Tilskot norsk pasientskadeerstatning, kr - Landsbykonferansen, kr - Kontingent Greater Stavanger, 0,2 mill. kr Kultur: - Driftsutgifter kultursenter +/- husleiger, 0,3 mill kr - Endra driftsutgifter, regionale hallar, kr - Vidare satsing på fyrprosjektet On the Edge, kr årleg i staden for kr annakvart år - Vidareføring av Vistenestunet, kr - Auka leigehutfiter, kr - Auka tilskott Frivilligsentralen, kr - Auka kontingent friluftsråda, kr - Justering av tilskot til regionale samarbeidspartnerar, kr (ØP) Kulturlivet får aldri nok naturtalent

38 Tiltak som auker driftsnivået: Tekniske tjenester: - Auka reinholdsarealer, Grødem skule og Vestre Goa bufellesskap, kr - Park/grønt, arealer rundt Randaberg Arena, kr - Prosjektleiarstilling, finansiert gjennom investeringsprosjekter - Flytta 0,3 mill. kr frå investering til drift (asfaltering) Undergangen er berre ein overgang

39 Tiltak som auker driftsnivået : Skule : - Kompetanseplan, kr i Valgfag, ungdomsskulen finansiert gjennom statsbudsjettet, kr - Elevar med store behov, kr - Ny GIV for elevar 10. klassetrinn, kr Overflod er eit knapt gode

40 Tiltak som auker driftsnivået : Helse og omsorg: - Fysioterapiheimel, kr - Auka utgifter, legevaktssamarbeid, kr - Privat BPA, kr

41 Tiltak som auker driftsnivået : Barn og familie : - Auka tilskott private barnehagar (prisjustering), 0,3 mill. kr finansiert i statsbudsjettet - Refusjonskostnader for banehageplasser i andre kommunar, 1,1 mill kr

42 Oppsummering endringar i drifta Forhold som betrer driftsbalansen: 9,7 mill kr Auke i frie inntekter og prisjustering eigne inntekter kompenserer ikkje for pris/lønnsauke, 4,5 mill kr Auka driftsnivå (ulike tiltak, jf. over), 5,3 mill kr Red. i rammetilskot (skjønn, utgiftsutjamning), 2,0 mill kr Auke i renter/avdrag (investeringar i 2011 og tidlegare), 5,0 mill kr => Mangler 7 mill. kr. (9,7-4,5-5,3-2,0-5,0)

43 Driftsutgiftene må ned med 7,25 mill. kr i 2012 Krisemaksimering gjer berre vondt verre Nedskjæring, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OUprosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Dette er ikkje dramatisk, det er litt over 1% av driftsutgiftene Det betyr likevel noko for tenesten/innb./tilsette som blir omfatta Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta Tenesteområda tilpasser seg på ulik måte i 2012 For å få handlingsrom må driftsnivået ytterlegare ned i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg) Om ein ikkje grip dagen, kan ein like gjerne ta kvelden

44 Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet Sandnes Rennesøy Sola Stavanger Strand Gjesdal Reduksjon i 500 kr/innbyggar tilsvarer reduksjon i utgifter på 5 mill. kr. Me bruker kroner meir per innbyggar enn gruppe 8. Det utgjer 38 mill. kr. Me bruker 150 kr mindre enn landsgjennomsnittet per innbyggar Randaberg

45 Tilpasningar av rammene mill kr fordelt på dei tre store tenesteområda i vedtatt økonomiplan Ytterlegare 4,25 mill. kr (1% av lønnsbudsjettet) nødvendig for å få resultat i 2012 som i vedtatt økonomiplan - Skule 1,25 - Helse- og omsorg 1,25 - Barn og familie 0,9 - Rådmann 0,3 - Tekniske tjenester 0,2 - Kultur 0,15 - NAV 0,1 - Plan og forvaltning 0,1 10 mill. kr i 2010; 5 i 2011; 7,25 i 2012 og 3 i kvart av åra Samla 22,5-30 mill. kr Når nauda er størst, er hjelpa nærast borte

46 Årsbudsjett Bindande plan for bruk av midlar kommunen forvalter i det kommande kalendaråret Krav om at årsbudsjett er: - Fullstendig - Netto-prinsipp eller brutto-prinsipp (tenesteområda) - Realistisk -Ved anslag: Forsiktig på inntekter, tilstrekkeleg på utgifter - Anordningsprinsippet, ikkje kontantprinsippet (staten) eller kostnads -prinsippet (private) - Balanse (evt v.h.a tidlegare avsetningar) - Driftsresultatet skal dekka nødvendige avsetningar (momskompensasjon, tidlegare underskot m.m.)

47 Økonomiplan 44 i kommuneloven, blir vedtatt av KS etter innstilling frå FS Langtidsbudsjett (utvida årsperspektiv) Strategidokument (konkretisering av mål) Blir lagt til grunn for årsbudsjett og anna planarbeid Realistisk oversikt over inntekter/utgifter og prioriteringar 4 år, inkludert neste år Det uforståelige kommunebudsjettet: Nesten ingen nyvalgte kommunepolitikere vil skjønne hva som foregår, når debatten om detaljer i budsjettet starter. Det skal man ikke skamme seg over. Sitat frå Kommunal Rapport / Bjørn Brox 1/

48 Det er avsporingane som er banebrytande Investeringar (inkl. moms): Ny Harestad skole, 113 mill. kr (midler i 2016 må kome i tillegg) Aktiv omsorg: Nytt bufellesskap/barnebolig/leiligheter Torset, 54 mill. kr Aktiv omsorg: Sykehjemsrenovering/helsehus, 150 mill. kr To nye avdelinger Vistestølen barnehage, 16 mill. kr Ny barnehage Foren, 12 mill. kr (må fullfinansierast i 2016) Renovering Randaberghallen, 39 mill. kr (42 mill. kr totalt) Kultursenter, 16 mill. kr Randaberg kyrkje, universell tilrettelegging, 5 mill. kr

49 Investeringar (inkl. moms): IKT-investeringar, 10 mill. kr Gang- og sykkelvegar, 14 mill. kr VAR-investeringar, 54 mill. kr Investeringar knytta til opparbeiding av nye boligareal, 42 mill. kr (inkludert 15 mill. kr ekstra ved Randaberg Arena)

50 Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 20 mill. kr Lånegjelda auker frå 525 til 631 mill. kr Renteutgifter auker frå 20 til 23 mill. kr Avdragsutgifter auker frå 27 til 36 mill. kr 2012 er bindande, investeringar etter 2012 kan endrast ved neste korsveg Den som ventar på noko godt, kan og få magesår

51 Lånegjeld Regnskap Budsjett (Alle tall i kr) Lånegjeld * ikke medtatt lån til videreutlån Total lånegjeld i % av driftsinntekter 80 % 88 % 78 % 73 % 76 % 89 % Mål er maximum 50% Lånegjeld pr. innbygger i kr Lånefinansieringsandel (i % av investeringer) 50 % 60 % 11 % 15 % 53 % 57 % I hele perioden (snitt): (Målsetting er 60%) 41 % Ein kan ikkje leve på stor fot over ein låg sko

52 Netto lånegjeld 2010(kr/innbyggar) Randaberg Gruppe 8 Rogaland Norge Netto lånegjeld er 38,814 kr/innbyggar, ei auke frå 33,320 i fjor Landsgjennomsnittet auka frå 29,649 til 32,534

53 Momskompensasjon av investeringar I 2009 skal all inntekt førast i drifta, og ingenting trengs tilbakeførast til investering Overgangsordning , fortsatt føring i drift, delvis krav om tilbakeføring til investering 2010: 20 %, 2011: 40%, 2012: 60%, 2013: 80%, må tilbakeførast 2014: Inntekta skal førast i investeringsrekneskapen => nytt krav til netto driftsresultat?

54 Finansiering av investeringane Finansiering investeringer med moms Bruk av fond /salgsinntekter Fra drift (momskomp) LYSE Tilskudd Lån TOTAL

55 Finansiering av investeringane, prosentvis fordeling: Bruk av fond m.m. Overført fra drift Lyse Tilskudd Lån % 17 % 3 % 5 % 11 % % 15 % 5 % 17 % 15 % % 18 % 2 % 9 % 53 % % 17 % 1 % 11 % 57 % Totalt 29 % 17 % 2 % 10 % 41 % Sjølvdyrking ber sjeldan frukt

56 Oppsparte midlar og nedbetalte tomteområder betaler for delar av investeringane Salgsinntekter i 2011 (og i økonomiplanperioden) frå Vestre Goa finansierer store delar av investeringane i fyrste halvdel av økonomiplanperioden. Kostnader knytta til området er utgiftsført i 2010 og tidlegare. Rådmannen har og synleggjort at noko av inntektene må brukast til nye investeringar/opparbeidingar.

57 Alternativt budsjett utan eigedomsskatt Oppdrag til rådmannen i samband med behandlinga av rammesaka Mykje likt rådmannnen sitt i struktur og prioriteringar Gradvis reduksjon opp til 14,85 mill. kr i 2015 Ulike tilnærmingsmåtar: - Redusera investeringsnivået (50-70 mill. kr årleg) - Redusera driftsutgiftene, 7-28 stillingar (i tillegg til det rådmannen foreslår) - Konkurranseutsetting, effekt? - Redusera ikkje-lovpålagte oppgåver (politisk prioriterte tenester) - Redusera avdragsutgiftene til lovpålagt minimum - Budsjettera med høgare skatteinntekter enn i rådmannen sitt forslag - Ikkje tilbakeføra all momskompensasjon (full effekt i 2012)

58 Kyrkja sitt budsjettforslag Investeringar i vedtatt økonomiplan : Tiltak Kostnad Kommentar 3910 Universell tilretteleggelse Randaberg kirke i 2012 I tillegg 250 i Kjøle Grødem bårehus, for 2 kister 200 Gjennomføres 2014 Investeringar i forslag til økonomiplan : Tekst Kostnad Kommentar 2012 Beskyttelse av ovner i Randaberg kirke 65 Kommentar C ÅR Tiltak Kostnad Kommentar 2012 Møbler i Grødem kirke 100 Kommentar E 2013 Reparasjoner i Randaberg kirke, innvendig maling, nytt gulvteppe 500 Kommentar F Driftstiltak ikkje prioritert : ÅR Tiltak Kostnad Kommentar 2012 Utvidet daglig leder Randaberg/ assisterende kirkeverge Kommentar A % % kantorstilling Grødem menighet 150 Kommenar B ÅR Tiltak Kostnad Kommentar 2013 Nye kontorlokaler i sentrum 100 Kommentar D Kyrkja er tilført kr pga forventa lønnsvekst 2012 (og etterslep 2011)

59 Utfordringar Prisen for lukke er deprimernande høg Lågare skatteinntekter enn forventa i 2009, 2010 og 2011? Høgt investeringsnivå - Store lån og låneutgifter Samhandlingsreformen og veksten i eldre Randaberg kommune og tjenesteområda må fortsatt drivast nøkternt, og den gode budsjettdisiplinen må vidareførast! Endetidsteikn er siste skrik

60 Skatteinntekter (igjen) Normalt med avvik mellom budsjett og verkeleg opp til +/ mill. kr Budsjettert med skatteinntekter i 2012 i øvre del av det nivået rådmannen har mest tru på Randaberg kommune har økonomi til å tåla eit negativt avvik på 5-10 mill. kr i 2012 Me reduserer driftsutgiftene med 7,25 mill. kr i Eit ytterlegare nedjustert skatteanslag ville medført ny reduksjon på 5 mill. kr (som kanskje er unødvendig, eller kan tas trinnvis og på sikt, slik me gjer i økonomiplanperioden) Naken kvinne kan ikkje spinne utan ein tråd

61 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan godkjennes. Vedlegg Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2012 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.

62 Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 2. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 13,150 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 3. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 5. Satsene for tilskudd til private barnehager.

63 Excel-fil for å legga inn forslag til budsjett/økonomiplan Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon av investeringer Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

64 Økonomistyring Planlegging og kontroll av ressurstilgang og ressursbruk - Vurdering av: a) Behov for tjenester b) Effektivitet i tjenestetilbudet c) Produktivitet i tjenestetilbudet - Prioritering gjennom ressursfordeling(kroner, personar, bygningar,..) - Styring av likviditet/finansiell utvikling Ikkje å spara mest mogleg, eller å bruka opp alle midla, men å vita kor mykje midlar ein har og nytta desse best mogleg i forhold til (prioriterte) behov Både disponering av nye ressursar og prioritering mellom eksisterande aktivitetar og nye tiltak

65 Økonomistyring Planlegging (kommuneplan - budsjett/økonomiplan) Gjennomføring (tenesteyting, forvaltning, administrasjon m.m.) Kontroll (linjeansvar, revisjon, kontrollutvalg) Resultatvurdering (rapportering/årsmelding/årsrekneskap) Kort og lang sikt - Kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, prosjekt Investering og drift

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune «Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune 12.11.2012 Per Blikra, økonomisjef Godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!»

«Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» «Stramt budsjett i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for Randaberg kommune 03.11.2014 Per Blikra, økonomisjef Eit godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016

«Utstein kommune» Økonomi. Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 «Utstein kommune» Økonomi Per Blikra økonomisjef Randaberg kommune 11/3-2016 1 Kva vil eg snakka om? Nytt inntektssystem Økonomiske gulerøtter ved samanslåing Korleis er økonomien (og tjenestenivåa) i

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 29.11.2010 Møtested: Møterom Rygg Medlemmer: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem Olga Nybø Forfall: John Maaland Varamedlemmer:

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!»

«Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» «Fortsatt liv og vekst i den grønne landsbyen!» Presentasjon av: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Randaberg kommune 7.11.2016 Per Blikra, økonomisjef 1 Godt utgangspunkt God økonomistyring og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015 Økonomiske resultater 2014 Presentasjon for formannskapet av 11. mars 2015 Økonomiske resultater 2014 Årsresultatet i drift er 26,7 mill kroner i merforbruk Skatteinngang egen og inntektsutjevning 13,2

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer