Årsberetning NRBR IKS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NRBR IKS 2013"

Transkript

1 Årsberetning NRBR IKS 2013

2 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen s. 12 Beredskapsavdelingen s. 14 Forebyggende avdeling s. 16 Romerike 110-sentral s. 18 Resultat 2013 s. 19 Økonomiske data 2013 s. 21 Trygg hjemme NRBR gjennomførte høsten 2013 en dagssamling med temaet NOU Trygg hjemme som er rettet mot risikoutsatte grupper og forebyggende tiltak. Representanter for våre eierkommuner var invitert, og innleder var fylkesmannen i Nordland Svein Ludvigsen som har ledet dette NOU-arbeidet. Arbeidet følges opp gjennom et samarbeidsprosjekt mellom brann- og redningsvesenet og eierkommunene. Målgrupper nevnt i NOU en inkluderer blant annet enslige menn, uføretrygdede menn, eldre med problemer med kropp og/ eller hukommelse, rus og alkohol. Videre mennesker med funksjonsnedsettelser, både når det gjelder bevegelse, miljø og orientering.

3 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 3 Brann i bolig Vinteren 2013 rykket NRBR ut til denne brannen i et rekkehus. Det var en av flere boligbranner i våre kommuner dette året. I dette tilfellet gikk det bra med beboerene, men på landsbasis skjer åtte av ti dødsbranner i egen bolig. Bildet er fra soverommet. I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap starter cirka 120 branner på soverom hvert år. Det er mange grunner til at brann kan oppstå på soverom: Røyking på senga, feil på varmetepper eller andre elektriske apparater og ledninger, overbelastning av det elektriske anlegget ved bruk av skjøteledninger, lamper eller varmeovner som kommer borti brennbart materiale.

4 4 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Nøkkeltall og året som gikk Tilskudd fra eierkommuner Skedsmo ,- Lørenskog ,- Rælingen ,- Sum ,- Tilskudd fra andre kommuner på Romerike ,- Resultat 2013 Driftsinntekter ,- Driftskostnader ,- Brutto driftsresultat ,- Netto driftsresultat ,- Regnskapsmessig resultat ,- Gjennomførte lovpålagte tilsyn i 2013 NRBR har pr ansatte, inkludert en lærling. Av disse er 13 kvinner og 78 menn. Antall utrykninger i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal i 2013: 2602 Sykefraværet i NRBR de to siste årene, avdelingsvis og totalt. Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum %-andel av måltallet 89 % 87 % 94 % 89 % Gjennomførte tilsyn Totalt registrerte objekter Brann i bygninger: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen Totalt, inkludert pipebranner og tørrkokte kjeler

5 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 5 Anslagsvis 1450 barn og voksne besøkte Lørenskog brannstasjon på åpen dag i september Lovpålagte oppgaver gjennomført i 2013 av feieravdelingen: Antall piper feid: 7368 Antall tilsyn (med saksbehandling) som innbefatter tilsyn med fyringsanlegg og HMS- tilsyn med borettslag og sameier: 1648 Antall kommuner som var med på undervisningskampanjen Brannvesenets julekalender: 53 Mars Styreseminar med fokus på Romeriksporten. Mai NRBR vertsbrannvesen for årets skogbrannøvelse Juni NRBR på Facebook Juni 34 boliger pluss to kollektiv tilknyttet Skedsmo asylmottak fikk hjemmebesøk og opplæring i brannvern. September Brannvernuka og Åpen dag på Lørenskog brannstasjon Øvelse hovedstad: Militær øvelse i Oslo og omegn, bl.a. Kjeller militærleir i Skedsmo kommune. Oktober 16. oktober vedtok Rælingen som siste kommunestyre, utvidelsen av NRBR. November Øvelse Romeriksporten Brannvesenets julekalender: 1300 elever på barneskolene undervist i brannvern Desember Aksjon boligbrann: hjemmebesøk til beboere tilknyttet Skedsmo frivillighetssentral og Rælingen kommunes boligkontor. Aksjon boligbrann Aksjon boligbrann er en nasjonal kampanje som gjennomføres i tre dager hver desember av det lokale brannvesen, feiervesen og el-tilsyn. Målet for aksjonen er å sette søkelyset på brann i bolig. NRBR har i mange år målrettet oppsøkt utvalgte målgrupper. I samarbeid med kommunale instanser og andre aktører har vi fått besøke innbyggere som mottar hjelp fra hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, beboere tilknyttet desentralisert asylmottak og beboere tilknyttet kommunens boligkontor. Uvarslede tilsyn I løpet av 2013 deltok forebyggende avdeling på to uvarslede tilsynsaksjoner sammen med ulike enheter innenfor politi- og påtalemyndighet, mattilsynet, skatteetaten, arbeidstilsynet og eltilsynet. I hovedsak ble tilsynene utført i mindre virksomheter som driver kiosk og matserveringer. Samordnede uvarslede tilsyn er et meget viktig samarbeid som gir forebyggende gevinster ved at målgruppen blir bedre på å ivareta eget helse- miljø- og sikkerhetsarbeid.

6 6 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Året 2013 Det har vært stor aktivitet i NRBR i Det er jobbet kontinuerlig med innovasjons- og utviklingsprosesser på flere felt. Dette gjelder spesielt organisasjonsutvikling, bruk av elektroniske verktøy samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Interne prosjekter for kompetanse- og ressurskartlegging pågår fortsatt ved årets utløp, og vil bli videreført i det nye selskapet. Brannsamarbeid Prosessen med å utrede Utvidet brannsamarbeid for kommunene på Nedre Romerike har pågått gjennom hele De involverte rådmenn valgte tidlig på året en styringsgruppe. Denne fikk i oppdrag å utarbeide grunnlag for felles sak til kommunestyrene samt forslag til revidert selskapsavtale for nye NRBR. Parallelt med dette jobbet ledelsene og tillitsvalgte i de berørte brannvesen med å utvikle forslag til ny organisering av et større selskap. Innen utgangen av oktober måned hadde kommunestyrene i Fet, Sørum. Nittedal, Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo kommuner vedtatt sammenslåing av de fire brannvesen på Nedre Romerike gjennom utvidelse av NRBR IKS. Rømskog kommune i Østfold skal kjøpe brann- og redningstjenester direkte fra nye NRBR IKS. Revidert selskapsavtale ble samtidig vedtatt av kommunestyrene, og nytt representantskap ble valgt. Det nye representantskapet ble konstituert 12.november, og valgte på dette møtet nytt styre for en periode på to år. På sitt konstituerende møte 26.november stadfestet styret daglig leder. Han fikk i mandat å iverksette reorganiseringen av nye NRBR og forberede utvidelsen. Hektisk periode Det ble på tampen av året en meget hektisk periode for staben. 100 nye ansatte skulle ha arbeidsavtaler, og personlig informasjon skulle innhentes for å kunne utbetale lønn til nye medarbeidere allerede i januar Samtidig skulle det lønnsharmoniseres, noe som ble en krevende prosess. Parallelt med dette skulle ny ledelse innplasseres etter interne søknader. Forslag til felles budsjett ble også utarbeidet på rammenivå i løpet av kort tid. Dette blir revidert og detaljert i starten på Takket være effektiv behandling hos våre eierkommuner ble det formelle grunnlaget lagt tidsnok til at brannvesenene kunne starte prosessen de to siste månedene. På bakgrunn av betydelig og effektiv innsats fra ansatte rett før jul 2013, klarte vi å ha på plass ny lederstruktur samt forberede for å motta nye medarbeidere 1.januar Sårbart samfunn Store hendelser viser at samfunnet er sårbart. Dette stiller krav til et brann- og redningsvesen som har god og bred kompetanse, som jobber effektivt og med nok slagkraft. En kontinuerlig utvikling av NRBR er viktig for å kunne ivareta det ansvar vi har for å redde liv, helse og materielle verdier i vår region. Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef

7 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 7 Skogbrannøvelsen NRBR var vertsbrannvesen for skogbrannøvelsen som foregikk i Nittedal kommune ved Ørfiske 13. og 14. mai. Deltakende virksomheter i tillegg til NRBR var brannvesene i Oslo, Nittedal, Asker og Bærum, samt Sivilforsvaret, skogeiere, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skogbrannhelikopter, politi og ambulansetjenesten. Overordnet målsetting for øvelsen var: Øve samvirke i krisehåndteringen på operativt/ taktisk nivå, med fokus på samvirke på skadestedet Øve stabsarbeid Bevisstgjøring av skogbrannberedskapen i regionen med samarbeidspartnere Drifte de ulike beredskapsstabene Sambandsprosedyrer/sambandsdiagram Samordnet mediehåndtering Felles kartløsning Fokus på tidligere forbedringspunkter Det var over 100 deltakere begge dager og alle momenter som kan oppstå i forbindelse med skogbrann ble øvet.

8 8 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Organisasjon Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven. NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikt. Brann- og redningsjefen i selskapet har også i 2013 ivaretatt brannsjefsfunksjonen i Nittedal og Aurskog-Høland kommuner. Avdelinger NRBR er organisert i fem avdelinger: administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen, forebyggende avdeling og Romerike 110-sentral. Administrativ ledelse, avdelingsledere og 110-sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon, likeledes forebyggende avdeling og feieravdelingen. Utrykningsstyrken er fordelt på Lørenskog og Skedsmo brannstasjoner. Representantskapet Representantskapet, som er oppnevnt av medlemskommunene, og er NRBRs øverste myndighet var i 2013: Mette Korsrud (leder), Boye Bjerkholt (nestleder), Øyvind Sand, Anne Marie Oppegaard, Geir Dalholt og Tone Liljeroth (medlemmer). Høsten 2013 ble det oppnevnt nytt representantskap for et utvidet NRBR, med følgende representanter: Boye Bjerkholt (leder) John Harry Skoglund (nestleder), Jan A. Mærli, Hans Aanerud Sauge, Mona Granbakken, Erik Johansen, Børge Nygård, Ann-Karin Pettersen, John Ivar Rygge, Mette Korsrud, Ann-Marie Oppegaard, Øivind Sand, Geir Dalholt og Tone Liljeroth. Styret Styret besto fram til høsten 2013 av følgende medlemmer: Tore Olsen Pran (leder), Marit Ekvoll (nestleder), Styremedlemmer: Grete Crowo, Grete Myhre og Knut Berg. Morten Thoresen og Kenneth Wangen har representert de ansatte i styret. Det nye representantskapet oppnevnte i november følgende styre for nytt NRBR: Marit Ekvoll (leder) Rune A. Holter (nestleder) Styremedlemmer er Astri Aas-Hansen, Halvor Bing Lorentzen og Elisabeth Bødtker Larsen. Styremedlemmer fra de ansatte er Morten Thoresen og Per Kristian Kneppe.

9 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 9 Styret og representantskapet med tall Det gamle styret avholdt i 2013 fem møter, hvorav ett todagers seminar. 25 saker ble behandlet. Det nye styret avholdt i 2013 to møter, og behandlet 6 saker. I tillegg til beslutningssaker, behandlet styrene i alle møtene diskusjonssaker, orienteringssaker og informasjonssaker. Representantskapet hadde totalt 3 møter, fordelt på nytt og gammelt representantskap. Totalt ble femten saker behandlet i representantskapet. Samlet utbetaling til styrets medlemmer utgjorde kr ,-. Representantskapet, som er kommunenes eierrepresentanter, ble godtgjort med kr fra NRBR i Daglig leder Brann- og redningsjefen mottok kr i samlet godtgjørelse i Dette inkluderer også kompensasjon for overbefalsvakt.

10 10 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Helse, miljø og sikkerhet HMS er, og skal være, en viktig og naturlig del av vår virksomhet. De oppgaver som utføres av våre ansatte spenner over et vidt felt. Fra brann- og redningsrelaterte oppgaver til feiing, tilsyn, stabsarbeid og nødsentralvirksomhet. I tråd med selskapets HMS-strategi, har vi gjennom hele året jobbet med videreutvikling av rutiner, prosedyrer og holdninger. Vårt interne rapporteringssystem har fungert tilfredsstillende, men det er potensiale til å benytte dette enda mer. Investeringer Gjennom 2013 er det gjennomført store HMS-tiltak på det operative området. Det har blitt investert i nytt og viktig utstyr for beredskapsavdelingen: Nye hjelmer, røykdykkermasker, kuttsikre hansker til bruk ved trafikkulykker samt nytt røykdykkersamband. Dette ble iverksatt etter omfattende testing av utstyr gjennom innkjøpssamarbeidet. Rene soner Det er videre jobbet med å innføre rene soner i brannbiler og lokaler. Det vil si at forurenset utrykningstøy blir håndtert etter spesielle rutiner. I 2013 sluttførte feieravdelingen sitt prosjekt om yrkeshygieniske målinger/risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø. Beredskapsavdelingen har videreført sitt prosjekt med tilpasset hørselsvern. Sykefravær NRBR har i 2013 hatt fem langtidssykemeldte. Disse er fulgt opp i hehold til IA-rutiner. Pr er samtlige av disse tilbake i 100 % arbeid. Yrkesskader Det er gledelig å fastslå at det ikke har vært alvorlige personskader gjennom året og at fokuset på helse, miljø og sikkerhet er økende. Det ble i 2013 innrapportert 2 yrkesskader til NAV. Ingen av disse medførte fravær. Vi er meget tilfreds med at vi gjennom året ikke har hatt alvorlige personskader. Bediftshelsetjeneste NRBR har hatt et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten STAMINA og med NAV. Dette er viktig da selskapet også er IA-bedrift. Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i forebyggende HMS-tiltak og til bistand og oppfølging i sykefraværssaker. Fjorårets suksess med HMSdag for ledere, verneombud og medlemmer av AMU ble gjentatt i oktober. Rådgiver fra Stamina Helse hold innlegg om viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Videre ble det holdt innlegg om helse, kosthold og trening av idrettskonsulent fra Akershus idrettskrets.

11 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 11 På tilsyn hos NRA Brannvesenets forebyggende avdeling har som mål å hindre at brann og andre ulykker skjer. En måte å gjøre dette på er å gå såkalt tilsyn. Da må bedriften vise at de har planer, rutiner og sikringstiltak i orden slik at faren for brann er minimal og at konsekvensene blir så små som mulig hvis det likevel skulle bli brann. I desember 2013 foretok NRBR et tilsyn ved Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA). NRA er et såkalt særskilt brannobjekt fordi det ville medført store samfunnsmessige konsekvenser hvis anlegget og bedriften ble ødelagt ved brann. I tillegg er NRA en arbeidsplass for både de som jobber under jorden i selve anlegget og de som sitter på kontorer i bygget ved siden av. Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.

12 12 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen yter service til publikum, og har ansvar for fagområdene arkiv, innkjøp, IKT og økonomi, lønn og personalsaker. Avdelingen har også en støttefunksjon for fagavdelingene og fagledere i NRBR. Videre deltok personalkonsulenten også i 2013 i rekrutteringsprosesser, og har vært pådriver i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Avdelingen forbereder saker, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for blant annet arbeidsmiljøutvalget, brannstyret og representantskapet. Administrasjonen er sekretariat og fører regnskapet for interkommunalt utvalg for akutt forurensning region 2. Alarmvirksomheten ble i 2013 underlagt Romerike 110-sentral. Prosjekter Avdelingen har i 2013 gjennomført prosjekter innenfor følgende områder: Trådløst sentralbord implementert Elektronisk arkiv lagt om, og K-koder tatt i bruk Mappestrukturprosjekt gjennomført Nytt forretningskonsept for privatmarkedet (alarmer) vedtatt og alarmporteføljen ble solgt GAT fleksitidssystem innført for dagtidsansatte og Min GAT innført for alle ansatte Elektronisk rekrutteringsprogram (WebCruiter) tatt i bruk Travelt år Som et HMS-tiltak ble det gjennomført hovedrengjøring på Lørenskog brannstasjon i løpet av sommeren. Vi har meldt oss inn som deltakere i innkjøpsordningen Nedre Romerike, og deltar der i innkjøpsavtaler som er hensiktsmessig for selskapet. Høsten ble brukt til å planlegge og forberede et utvidet NRBR, som ble vedtatt i kommunestyrene, siste kommune i 16. oktober Følg oss på og og

13 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 13 Full evakuering av Lørenskog brannstasjon Alle bedrifter må følge Internkontrollforskriften og i henhold til 6 gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle risikoforhold. Ofte er et slikt tiltak å avholde brannøvelser. Brannvesenet oppfordrer også alle privatpersoner å avholde brannøvelse hjemme. Høsten 2013 avholdt NRBR en stor, uanmeldt brann- og evakueringsøvelse for ansatte og gjester på Lørenskog brannstasjon. En hel kontorfløy ble røyklagt. På bildet står frontserviceansvarlig med gjesteboken på bedriftens møteplass. Etter opptelling viste det seg at en kursdeltaker «manglet». Røykdykkerne gjennomsøkte kontorfløyen til de fant vedkommende. Han ble «hjulpet ut» med fluktmaske.

14 14 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Beredskaps- avdelingen Det har vært en nedgang i antall bygningsbranner sammenlignet med fjoråret. Cirka 15 av hendelsene har vært så store at de har blitt evaluert. Beredskapsstyrken er fordelt på to brannstasjoner, Lørenskog og Skedsmo med ett kasernert vaktlag på hver stasjon. Ledelsen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon HMS Avdelingen har fortsatt stort fokus på personlige og bygningsmessige HMS tiltak. Av bygningsmessige tiltak kan nevnes ny utrykningsgarderobe og renovering av kontordel Lørenskog. Skedsmo har fått ny vaskemaskin for vask av utrykningstøy. To av mannskapene har gjennomført grunnleggende kollegastøttekurs i regi av Soscon. Bemanningsøkning Avdelingen har blitt styrket med en mann pr. vaktlag, noe som sikrer at man alltid kan ha bemanning på lift/tankbil. Dette har styrket slagkraften vesentlig. Risikoobjekter Arbeidet med tiltak som skal forbedre sikkerheten og innsatsmuligheten i Romeriksporten har fortsatt og arbeidsgruppen har ved utgangen av året levert en innstilling til styringsgruppen. Storøvelser NRBR deltok i planleggingen og utføringen av to store øvelser i 2013: Skogbrannøvelse i Nittedal kommune og LRS-øvelse i Romeriksporten. Samarbeid Avtalen med førsteutrykning til Gjerdrum kommune er reforhandlet og omgjort slik at det rykkes ut til alle førsteutrykningsoppdrag på lik måte som i resten av distriktet. Aurskog Høland har fått mer bistand til planlegging og gjennomføring av øvelser og HMS tiltak. IUA NRBR er vertsbrannvesen i region 2. Det vil si Romerike- og tidligere Kongsvinger politidistrikt, når det gjelder beredskap mot akutt forurensning. Beredskapsavdelingen har arrangert kurs for utrykningsledere i hele regionen på Lahaugmoen og det er innkjøpt likt måleutstyr til alle brannstasjoner i regionen. Biler Det er gjort et stort arbeid i forbindelse anbudsinnbydelse ny mannskapsbil som skal leveres våren 2014 Utrykningsaktiviteten Vi har hatt 65 brann i bygninger i våre kommuner i Vi har hatt fire branner med bygningsmessige skader over kr 0,5 mill. Dette er en liten nedgang fra fjoråret. Ingen person er omkommet i brann i Sivilforsvaret Det er år inngått avtale om lån av ATV for NRBR mannskaper som har kurs i bruken av denne. Dette vil gjøre vår innsats i forbindelse med redningsoppdrag i ulendt terreng og til skogbrann enklere.

15 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 15 LRS-øvelse i Romeriksporten Romerike politidistrikt gjennomførte november 2013 en redningsøvelse i togtunnelen Romeriksporten; Øvelse Romeriksporten Øvelsen ble gjennomført som politidistriktets årlige lokal redningssentral (LRS)-øvelse. LRS-øvelsen er en av distriktets to årlige pålagte fullskala-øvelser. LRS-øvelsen skal involvere den kollektive redningsledelsen i samarbeid med politimesterens operative stab. NRBR var representert i spillstab og deltok med tilsammen 45 mannskaper. Scenarioet som ble lagt til grunn for øvelsen var på bakgrunn av øvelsesmålene. Øvelsen startet opp med opplysninger og mindre hendelser i politidistriktet som kunne tilsi terrorrelaterte hendelser på infrastruktur, herunder jernbane. Dette kuliminerte da en bombe gikk av på et flytog inne i Romeriksporten. Det berørte toget ble stående ca 400 meter nord for tverrslaget i Lørenskogveien 75. Det ble øvelsestekniske årsaker spilt vekk terrorproblematikken i selve redningsdelen av øvelsen. Ombord i toget var det da redningsmannskapene ankom stedet ca 40 passasjerer, herunder togpersonell. Disse var uskadde, skadde og døde. Noen passasjerer var fastklemt. Det var først melding om røyk på stedet, men dette ble senere konstatert til ikke å være til hinder for redningsinnsats på stedet uten pusteutstyr. Noen passasjerer hadde også evakuert seg selv og tatt seg mot tunnelens utløp mot Lillestrøm. Det ble ikke lagt opp til spill med at flere tog normalt ville befinne seg i tunnelen samtidig. Scenarioet la opp til innsats og evakuering gjennom tverrslaget i Lørenskogveien, samt organisering av skadested der iht. til politiets planverk for stedet. Evakuerte ble spilt ut av øvelsen når de nådde samleplasser på utsiden av tverrslaget. Øvelsen ble avsluttet når alle evakuerte var ute av tunnelen.

16 16 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Forebyggende avdeling Avdelingens hovedmål var i 2013 å være en aktiv medvirker til at NRBR kan oppfylle sine overordnede mål hva angår brannsikkerhetsarbeidet som myndighet og virksomhetens HMS-mål. Etter en rekke år med lav bemanning fikk avdelingen besatt noen ledige stillinger. Avdelingen er fortsatt underbemannet i forhold til dimensjoneringsforskriften. Risikobasert Avdelingen forsetter å vektlegge utsatte grupper og områder i langt større grad og på bekostning av tilsyn i alle tradisjonelle 13 objekter (særskilte objekter). En slik risikobasert omprioritering av tilsyn i 13 objekter innebærer at måltallet er redusert fra 100 til 70 %. Dette er en konkret reduksjon med ca. 150 objekter. Kommunale enheter Innenfor området brannsikkerhet i omsorgsboliger og sosialboliger har NRBR høsten 2013 tatt initiativ til og gjennomført en innspillkonferanse for ledere i angjeldende kommunale enheter i eierkommunene våre. Som oppfølging av dette er det nå etablert en felles styringsgruppe med lederne i de tre kommuner, hvor NRBR har påtatt seg lederansvaret for. Satsingsområdene for arbeidet fremover blir: Kartlegge og følge opp brannsikkerheten ved kommunenes omsorgsboliger Kartlegge og følge opp brannsikkerheten i kommunale boliger for vanskelighetsstilte Gjennom året har avdelingen bistått med opplæring av pleie- og omsorgspersonell og deltatt med tilsyn og informasjon enkeltvis i en kommune. Tilsyn med gass Ca. 30 tilsynssaker er gjennomført med gassanlegg. Her avdekkes til dels grove avvik ved anleggene, avvik som går både på installasjon og dokumentasjon. Dette er kompliserte saker som også involverer arbeid ovenfor bygningsmyndighetene og deres myndighetsutøvelse, samt ovenfor DSB for å avklare praktisk håndtering og konsekvens av regelverket. Byggesaksuttalelser Avdelingen vektlegger arbeid med uttalelse og medvirkning ved revidering av kommuneplaner, reguleringssaker og i konkrete utbyggingssaker. Dette gjennom aktivt samarbeid med bygningsmyndigheter, samt påvirkning ovenfor arkitekter og ansvarshavende. Antall byggesaksuttalelser ligger på fjorårets nivå, men blir mer og mer krevende i forhold til å oppnå regelverkets krav og intensjon vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Gjennom året har vi gitt uttalelser og oppfølging i ca. 100 plan-, regulerings- og byggesaker. Totalt sett et arbeidsår som har vært svært hektisk. Sluttresultatet er meget tilfredsstillende.

17 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 17 Ulovlige boforhold Forebyggende avdeling har også i 2013 brukt mye ressurser på å kartlegge og følge opp ulovlige boforhold hvor personsikkerheten har stått i fare. Arbeidet krever samarbeid, internt med feieravdelingen og eksternt med kommunenes bygningsmyndigheter. Ulovlige boforhold avdekkes som regel ved innkomne tips. Valg av tiltak, hvilken myndighet som gjennomfører tiltakene, samt hvem og hvordan det følges opp og reageres, vil variere fra sak til sak. Gjennom året har avdelingen vært involvert i overkant 100 saker, samtidig som nye kommer inn kontinuerlig. Arbeidet med ulovlige boforhold forblir derfor et stort og alvorlig risikoområde. Slike saker er kompliserte og tar tid. De er langt fra kun et tilsynsbesøk med enkel rapportering. Noen saker innebærer også behov for prinsipielle juridiske avklaringer, avklaringer som selv våre sentrale brannmyndigheter (DSB) har hatt utfordringer med.

18 18 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Romerike 110-sentral Romerike 110-sentral dekker 14 kommuner med en befolkning på ca innbyggere. Sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Sentralens hovedoppgaver er mottak av nødtelefoner fra publikum over nødnummer 110, utalarmering av nødvendige ressurser og oppfølging/koordinering av ressurser som er i innsats. 110-sentralen har ansvar for å varsle Sivilforsvarets mannskaper i Akershus og Oslo, og er også mottaksstasjon for Sikringsradio i Aurskog-Høland og Ullensaker. Teknisk 2013 har vært det andre året med full drift av Nødnett i vårt område, og erfaringen er med få unntak positive. Vi har fått et langt sikrere kommunikasjonssystem, og samhandling med de andre nødetatene er kraftig forbedret. Vi har også sluttført arbeidet med sikker strømforsyning. Alarmvirksomheten I løpet av året har det blitt utarbeidet en ny strategi for alarmvirksomheten. Brannvesenet tar større ansvar for virksomheten, og det blir også en endring i fordeling av alarminntekter. Det betyr at brannvesenene får tilbakeført en større andel av alarminntektene, og 110-sentralen får betalt for reelle kostnader i forbindelse med drift av alarmmottak. Med denne modellen vil brukerbetalingen pr. innbygger til 110-sentralen øke tilsvarende bortfall av alarminntekter til sentralen. Bemanning I 2013 var det ti ansatte i turnus som dekker operativ drift av sentralen, i tillegg operativ leder og avdelingsleder på dagtid. Hvert vaktlag er bemannet med operatør og vaktleder. Vi har i løpet av året endret på ansvarsforhold på en del av stillingene. Vaktleder er endret til vaktsjef, og har fått et større operativt og administrativt ansvar på sin vakt. Operativ leder er endret til driftskoordinator. Vi mener nå å ha fått en tydeligere og mer effektiv ansvarsfordeling og oppgaveløsning. I tillegg til den faste grunnbemanningen har vi vi åtte eksterne vikaroperatører, og en nyinngått avtale med vikarer fra Operativ avdelingen i NRBR. Disse benyttes som vikarer ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling og lignende. Økonomi Vi ligger i et pressområde hvor flere aktører ønsker å rekruttere fra våre ansatte. I tillegg har DSB varslet en omfattende strukturendring når det gjelder antall og plassering av 110-sentralene i Norge. Dette har skapt usikkerhet hos våre ansatte. Vi har i løpet av året vært nødt til å sette inn en tiltakspakke for å klare å beholde, og ansette nye kvalifiserte medarbeidere. Vi har nå et lønnsnivå som langt på vei matcher konkurrentene. Så langt ser det ut til at vi har lykkes med tiltakene vi har gjort. Kompetanse Vi er godt i gang med å ta inn etterslepet vi har hatt på obligatoriske kurs. I 2013 har det også vært mye internopplæring, både opplæring av nyansatte, og kurs rettet mot bruk av våre systemer. Det er brukt mye ressurser på å forbedre vår internkontroll når det gjelder opplæring/øvelser, og dokumentasjon av dette.

19 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19 Resultat 2013 Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr Årets regnskapsmessig overskudd på kr anbefales disponert som følger: Brannvesenets andel overskudd pålydende kr avsettes til disposisjonsfond 110-sentralens andel underskudd pålydende kr , som vesentlig skyldes overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 24. april 2014 Marit Helene Ekvoll styreleder Rune A. Holter nestleder Per Kristian Kneppe styremedlem Elisabeth Bødtker Larsen styremedlem Halvor Bing Lorentzen styremedlem Morten Helgesen varamedlem Rina Moen varamedlem

20 20 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Tauredningsøvelse Beredskapsavdelingen har øvelse ved klatrefeltet ved Hauktjern i Østmarka. Øvelsens tema var heising og firing av båre med en og to redningsmenn.

21 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 21 Økonomiske data 2013

22 22 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013

23 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 23

24 24 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS HOVEDOVERSIKT KAPITALREGNSKAP Opprinnelig REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføring Statlige overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre 0 finansutgifter 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av anleggsmidler Bruk av tidl.års udisp.(regnskapsm. mindreforbr.) Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 0

25 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 25

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: 24.04.2014 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Rom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 12.12.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Brannvesenkonferansen 2014 «Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Sammenslåing av 4 brannvesen på Nedre Romerike Nye NRBR IKS Bakgrunn

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Brannstyret Møtested: Soria Moria hotell og konferansesenter Dato: 17.03.2015 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Brannstyret Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 01.09.2015 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

ÅRSRAPPORT 2010. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ÅRSRAPPORT 2010 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Innhold Dette er NRBR s. 3 Målsettinger/tiltak/måloppnåelse s. 4 Administrasjonsavdelingen s.6 Viktige hendelser s. 13 Utviklingstrekk s. 14 Økonomiske

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 10.12.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: 11.12.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober 2017 IUA i Norge Kystverket har beredskaps/- og aksjonsplikt på vegne av staten (større tilfeller av akutt forurensning som ikke dekkes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 27.10.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2015

Årsberetning NRBR IKS 2015 Årsberetning NRBR IKS 2015 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2015 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Brann- og redningsjefens forord Antall mennesker som følger NRBR

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

AGEN DA. 10:00 Åpning

AGEN DA. 10:00 Åpning 10:00 Åpning AGEN DA 10:05 Godkjenning siste års referat 10:10 Utviklingen av 110 - sentralen 10:20 Innkjøring i ny organisasjon 10:30 Stillinger i 110 - sentralen 10:45 Status Nødnett 11:00 Kaffepause

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer