Årsberetning NRBR IKS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NRBR IKS 2013"

Transkript

1 Årsberetning NRBR IKS 2013

2 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen s. 12 Beredskapsavdelingen s. 14 Forebyggende avdeling s. 16 Romerike 110-sentral s. 18 Resultat 2013 s. 19 Økonomiske data 2013 s. 21 Trygg hjemme NRBR gjennomførte høsten 2013 en dagssamling med temaet NOU Trygg hjemme som er rettet mot risikoutsatte grupper og forebyggende tiltak. Representanter for våre eierkommuner var invitert, og innleder var fylkesmannen i Nordland Svein Ludvigsen som har ledet dette NOU-arbeidet. Arbeidet følges opp gjennom et samarbeidsprosjekt mellom brann- og redningsvesenet og eierkommunene. Målgrupper nevnt i NOU en inkluderer blant annet enslige menn, uføretrygdede menn, eldre med problemer med kropp og/ eller hukommelse, rus og alkohol. Videre mennesker med funksjonsnedsettelser, både når det gjelder bevegelse, miljø og orientering.

3 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 3 Brann i bolig Vinteren 2013 rykket NRBR ut til denne brannen i et rekkehus. Det var en av flere boligbranner i våre kommuner dette året. I dette tilfellet gikk det bra med beboerene, men på landsbasis skjer åtte av ti dødsbranner i egen bolig. Bildet er fra soverommet. I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap starter cirka 120 branner på soverom hvert år. Det er mange grunner til at brann kan oppstå på soverom: Røyking på senga, feil på varmetepper eller andre elektriske apparater og ledninger, overbelastning av det elektriske anlegget ved bruk av skjøteledninger, lamper eller varmeovner som kommer borti brennbart materiale.

4 4 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Nøkkeltall og året som gikk Tilskudd fra eierkommuner Skedsmo ,- Lørenskog ,- Rælingen ,- Sum ,- Tilskudd fra andre kommuner på Romerike ,- Resultat 2013 Driftsinntekter ,- Driftskostnader ,- Brutto driftsresultat ,- Netto driftsresultat ,- Regnskapsmessig resultat ,- Gjennomførte lovpålagte tilsyn i 2013 NRBR har pr ansatte, inkludert en lærling. Av disse er 13 kvinner og 78 menn. Antall utrykninger i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Nittedal i 2013: 2602 Sykefraværet i NRBR de to siste årene, avdelingsvis og totalt. Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum %-andel av måltallet 89 % 87 % 94 % 89 % Gjennomførte tilsyn Totalt registrerte objekter Brann i bygninger: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen Totalt, inkludert pipebranner og tørrkokte kjeler

5 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 5 Anslagsvis 1450 barn og voksne besøkte Lørenskog brannstasjon på åpen dag i september Lovpålagte oppgaver gjennomført i 2013 av feieravdelingen: Antall piper feid: 7368 Antall tilsyn (med saksbehandling) som innbefatter tilsyn med fyringsanlegg og HMS- tilsyn med borettslag og sameier: 1648 Antall kommuner som var med på undervisningskampanjen Brannvesenets julekalender: 53 Mars Styreseminar med fokus på Romeriksporten. Mai NRBR vertsbrannvesen for årets skogbrannøvelse Juni NRBR på Facebook Juni 34 boliger pluss to kollektiv tilknyttet Skedsmo asylmottak fikk hjemmebesøk og opplæring i brannvern. September Brannvernuka og Åpen dag på Lørenskog brannstasjon Øvelse hovedstad: Militær øvelse i Oslo og omegn, bl.a. Kjeller militærleir i Skedsmo kommune. Oktober 16. oktober vedtok Rælingen som siste kommunestyre, utvidelsen av NRBR. November Øvelse Romeriksporten Brannvesenets julekalender: 1300 elever på barneskolene undervist i brannvern Desember Aksjon boligbrann: hjemmebesøk til beboere tilknyttet Skedsmo frivillighetssentral og Rælingen kommunes boligkontor. Aksjon boligbrann Aksjon boligbrann er en nasjonal kampanje som gjennomføres i tre dager hver desember av det lokale brannvesen, feiervesen og el-tilsyn. Målet for aksjonen er å sette søkelyset på brann i bolig. NRBR har i mange år målrettet oppsøkt utvalgte målgrupper. I samarbeid med kommunale instanser og andre aktører har vi fått besøke innbyggere som mottar hjelp fra hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, beboere tilknyttet desentralisert asylmottak og beboere tilknyttet kommunens boligkontor. Uvarslede tilsyn I løpet av 2013 deltok forebyggende avdeling på to uvarslede tilsynsaksjoner sammen med ulike enheter innenfor politi- og påtalemyndighet, mattilsynet, skatteetaten, arbeidstilsynet og eltilsynet. I hovedsak ble tilsynene utført i mindre virksomheter som driver kiosk og matserveringer. Samordnede uvarslede tilsyn er et meget viktig samarbeid som gir forebyggende gevinster ved at målgruppen blir bedre på å ivareta eget helse- miljø- og sikkerhetsarbeid.

6 6 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Året 2013 Det har vært stor aktivitet i NRBR i Det er jobbet kontinuerlig med innovasjons- og utviklingsprosesser på flere felt. Dette gjelder spesielt organisasjonsutvikling, bruk av elektroniske verktøy samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Interne prosjekter for kompetanse- og ressurskartlegging pågår fortsatt ved årets utløp, og vil bli videreført i det nye selskapet. Brannsamarbeid Prosessen med å utrede Utvidet brannsamarbeid for kommunene på Nedre Romerike har pågått gjennom hele De involverte rådmenn valgte tidlig på året en styringsgruppe. Denne fikk i oppdrag å utarbeide grunnlag for felles sak til kommunestyrene samt forslag til revidert selskapsavtale for nye NRBR. Parallelt med dette jobbet ledelsene og tillitsvalgte i de berørte brannvesen med å utvikle forslag til ny organisering av et større selskap. Innen utgangen av oktober måned hadde kommunestyrene i Fet, Sørum. Nittedal, Aurskog-Høland, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo kommuner vedtatt sammenslåing av de fire brannvesen på Nedre Romerike gjennom utvidelse av NRBR IKS. Rømskog kommune i Østfold skal kjøpe brann- og redningstjenester direkte fra nye NRBR IKS. Revidert selskapsavtale ble samtidig vedtatt av kommunestyrene, og nytt representantskap ble valgt. Det nye representantskapet ble konstituert 12.november, og valgte på dette møtet nytt styre for en periode på to år. På sitt konstituerende møte 26.november stadfestet styret daglig leder. Han fikk i mandat å iverksette reorganiseringen av nye NRBR og forberede utvidelsen. Hektisk periode Det ble på tampen av året en meget hektisk periode for staben. 100 nye ansatte skulle ha arbeidsavtaler, og personlig informasjon skulle innhentes for å kunne utbetale lønn til nye medarbeidere allerede i januar Samtidig skulle det lønnsharmoniseres, noe som ble en krevende prosess. Parallelt med dette skulle ny ledelse innplasseres etter interne søknader. Forslag til felles budsjett ble også utarbeidet på rammenivå i løpet av kort tid. Dette blir revidert og detaljert i starten på Takket være effektiv behandling hos våre eierkommuner ble det formelle grunnlaget lagt tidsnok til at brannvesenene kunne starte prosessen de to siste månedene. På bakgrunn av betydelig og effektiv innsats fra ansatte rett før jul 2013, klarte vi å ha på plass ny lederstruktur samt forberede for å motta nye medarbeidere 1.januar Sårbart samfunn Store hendelser viser at samfunnet er sårbart. Dette stiller krav til et brann- og redningsvesen som har god og bred kompetanse, som jobber effektivt og med nok slagkraft. En kontinuerlig utvikling av NRBR er viktig for å kunne ivareta det ansvar vi har for å redde liv, helse og materielle verdier i vår region. Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef

7 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 7 Skogbrannøvelsen NRBR var vertsbrannvesen for skogbrannøvelsen som foregikk i Nittedal kommune ved Ørfiske 13. og 14. mai. Deltakende virksomheter i tillegg til NRBR var brannvesene i Oslo, Nittedal, Asker og Bærum, samt Sivilforsvaret, skogeiere, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skogbrannhelikopter, politi og ambulansetjenesten. Overordnet målsetting for øvelsen var: Øve samvirke i krisehåndteringen på operativt/ taktisk nivå, med fokus på samvirke på skadestedet Øve stabsarbeid Bevisstgjøring av skogbrannberedskapen i regionen med samarbeidspartnere Drifte de ulike beredskapsstabene Sambandsprosedyrer/sambandsdiagram Samordnet mediehåndtering Felles kartløsning Fokus på tidligere forbedringspunkter Det var over 100 deltakere begge dager og alle momenter som kan oppstå i forbindelse med skogbrann ble øvet.

8 8 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Organisasjon Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven. NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikt. Brann- og redningsjefen i selskapet har også i 2013 ivaretatt brannsjefsfunksjonen i Nittedal og Aurskog-Høland kommuner. Avdelinger NRBR er organisert i fem avdelinger: administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen, forebyggende avdeling og Romerike 110-sentral. Administrativ ledelse, avdelingsledere og 110-sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon, likeledes forebyggende avdeling og feieravdelingen. Utrykningsstyrken er fordelt på Lørenskog og Skedsmo brannstasjoner. Representantskapet Representantskapet, som er oppnevnt av medlemskommunene, og er NRBRs øverste myndighet var i 2013: Mette Korsrud (leder), Boye Bjerkholt (nestleder), Øyvind Sand, Anne Marie Oppegaard, Geir Dalholt og Tone Liljeroth (medlemmer). Høsten 2013 ble det oppnevnt nytt representantskap for et utvidet NRBR, med følgende representanter: Boye Bjerkholt (leder) John Harry Skoglund (nestleder), Jan A. Mærli, Hans Aanerud Sauge, Mona Granbakken, Erik Johansen, Børge Nygård, Ann-Karin Pettersen, John Ivar Rygge, Mette Korsrud, Ann-Marie Oppegaard, Øivind Sand, Geir Dalholt og Tone Liljeroth. Styret Styret besto fram til høsten 2013 av følgende medlemmer: Tore Olsen Pran (leder), Marit Ekvoll (nestleder), Styremedlemmer: Grete Crowo, Grete Myhre og Knut Berg. Morten Thoresen og Kenneth Wangen har representert de ansatte i styret. Det nye representantskapet oppnevnte i november følgende styre for nytt NRBR: Marit Ekvoll (leder) Rune A. Holter (nestleder) Styremedlemmer er Astri Aas-Hansen, Halvor Bing Lorentzen og Elisabeth Bødtker Larsen. Styremedlemmer fra de ansatte er Morten Thoresen og Per Kristian Kneppe.

9 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 9 Styret og representantskapet med tall Det gamle styret avholdt i 2013 fem møter, hvorav ett todagers seminar. 25 saker ble behandlet. Det nye styret avholdt i 2013 to møter, og behandlet 6 saker. I tillegg til beslutningssaker, behandlet styrene i alle møtene diskusjonssaker, orienteringssaker og informasjonssaker. Representantskapet hadde totalt 3 møter, fordelt på nytt og gammelt representantskap. Totalt ble femten saker behandlet i representantskapet. Samlet utbetaling til styrets medlemmer utgjorde kr ,-. Representantskapet, som er kommunenes eierrepresentanter, ble godtgjort med kr fra NRBR i Daglig leder Brann- og redningsjefen mottok kr i samlet godtgjørelse i Dette inkluderer også kompensasjon for overbefalsvakt.

10 10 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Helse, miljø og sikkerhet HMS er, og skal være, en viktig og naturlig del av vår virksomhet. De oppgaver som utføres av våre ansatte spenner over et vidt felt. Fra brann- og redningsrelaterte oppgaver til feiing, tilsyn, stabsarbeid og nødsentralvirksomhet. I tråd med selskapets HMS-strategi, har vi gjennom hele året jobbet med videreutvikling av rutiner, prosedyrer og holdninger. Vårt interne rapporteringssystem har fungert tilfredsstillende, men det er potensiale til å benytte dette enda mer. Investeringer Gjennom 2013 er det gjennomført store HMS-tiltak på det operative området. Det har blitt investert i nytt og viktig utstyr for beredskapsavdelingen: Nye hjelmer, røykdykkermasker, kuttsikre hansker til bruk ved trafikkulykker samt nytt røykdykkersamband. Dette ble iverksatt etter omfattende testing av utstyr gjennom innkjøpssamarbeidet. Rene soner Det er videre jobbet med å innføre rene soner i brannbiler og lokaler. Det vil si at forurenset utrykningstøy blir håndtert etter spesielle rutiner. I 2013 sluttførte feieravdelingen sitt prosjekt om yrkeshygieniske målinger/risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø. Beredskapsavdelingen har videreført sitt prosjekt med tilpasset hørselsvern. Sykefravær NRBR har i 2013 hatt fem langtidssykemeldte. Disse er fulgt opp i hehold til IA-rutiner. Pr er samtlige av disse tilbake i 100 % arbeid. Yrkesskader Det er gledelig å fastslå at det ikke har vært alvorlige personskader gjennom året og at fokuset på helse, miljø og sikkerhet er økende. Det ble i 2013 innrapportert 2 yrkesskader til NAV. Ingen av disse medførte fravær. Vi er meget tilfreds med at vi gjennom året ikke har hatt alvorlige personskader. Bediftshelsetjeneste NRBR har hatt et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten STAMINA og med NAV. Dette er viktig da selskapet også er IA-bedrift. Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt i forebyggende HMS-tiltak og til bistand og oppfølging i sykefraværssaker. Fjorårets suksess med HMSdag for ledere, verneombud og medlemmer av AMU ble gjentatt i oktober. Rådgiver fra Stamina Helse hold innlegg om viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Videre ble det holdt innlegg om helse, kosthold og trening av idrettskonsulent fra Akershus idrettskrets.

11 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 11 På tilsyn hos NRA Brannvesenets forebyggende avdeling har som mål å hindre at brann og andre ulykker skjer. En måte å gjøre dette på er å gå såkalt tilsyn. Da må bedriften vise at de har planer, rutiner og sikringstiltak i orden slik at faren for brann er minimal og at konsekvensene blir så små som mulig hvis det likevel skulle bli brann. I desember 2013 foretok NRBR et tilsyn ved Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA). NRA er et såkalt særskilt brannobjekt fordi det ville medført store samfunnsmessige konsekvenser hvis anlegget og bedriften ble ødelagt ved brann. I tillegg er NRA en arbeidsplass for både de som jobber under jorden i selve anlegget og de som sitter på kontorer i bygget ved siden av. Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.

12 12 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen yter service til publikum, og har ansvar for fagområdene arkiv, innkjøp, IKT og økonomi, lønn og personalsaker. Avdelingen har også en støttefunksjon for fagavdelingene og fagledere i NRBR. Videre deltok personalkonsulenten også i 2013 i rekrutteringsprosesser, og har vært pådriver i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Avdelingen forbereder saker, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for blant annet arbeidsmiljøutvalget, brannstyret og representantskapet. Administrasjonen er sekretariat og fører regnskapet for interkommunalt utvalg for akutt forurensning region 2. Alarmvirksomheten ble i 2013 underlagt Romerike 110-sentral. Prosjekter Avdelingen har i 2013 gjennomført prosjekter innenfor følgende områder: Trådløst sentralbord implementert Elektronisk arkiv lagt om, og K-koder tatt i bruk Mappestrukturprosjekt gjennomført Nytt forretningskonsept for privatmarkedet (alarmer) vedtatt og alarmporteføljen ble solgt GAT fleksitidssystem innført for dagtidsansatte og Min GAT innført for alle ansatte Elektronisk rekrutteringsprogram (WebCruiter) tatt i bruk Travelt år Som et HMS-tiltak ble det gjennomført hovedrengjøring på Lørenskog brannstasjon i løpet av sommeren. Vi har meldt oss inn som deltakere i innkjøpsordningen Nedre Romerike, og deltar der i innkjøpsavtaler som er hensiktsmessig for selskapet. Høsten ble brukt til å planlegge og forberede et utvidet NRBR, som ble vedtatt i kommunestyrene, siste kommune i 16. oktober Følg oss på og og

13 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 13 Full evakuering av Lørenskog brannstasjon Alle bedrifter må følge Internkontrollforskriften og i henhold til 6 gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle risikoforhold. Ofte er et slikt tiltak å avholde brannøvelser. Brannvesenet oppfordrer også alle privatpersoner å avholde brannøvelse hjemme. Høsten 2013 avholdt NRBR en stor, uanmeldt brann- og evakueringsøvelse for ansatte og gjester på Lørenskog brannstasjon. En hel kontorfløy ble røyklagt. På bildet står frontserviceansvarlig med gjesteboken på bedriftens møteplass. Etter opptelling viste det seg at en kursdeltaker «manglet». Røykdykkerne gjennomsøkte kontorfløyen til de fant vedkommende. Han ble «hjulpet ut» med fluktmaske.

14 14 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Beredskaps- avdelingen Det har vært en nedgang i antall bygningsbranner sammenlignet med fjoråret. Cirka 15 av hendelsene har vært så store at de har blitt evaluert. Beredskapsstyrken er fordelt på to brannstasjoner, Lørenskog og Skedsmo med ett kasernert vaktlag på hver stasjon. Ledelsen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon HMS Avdelingen har fortsatt stort fokus på personlige og bygningsmessige HMS tiltak. Av bygningsmessige tiltak kan nevnes ny utrykningsgarderobe og renovering av kontordel Lørenskog. Skedsmo har fått ny vaskemaskin for vask av utrykningstøy. To av mannskapene har gjennomført grunnleggende kollegastøttekurs i regi av Soscon. Bemanningsøkning Avdelingen har blitt styrket med en mann pr. vaktlag, noe som sikrer at man alltid kan ha bemanning på lift/tankbil. Dette har styrket slagkraften vesentlig. Risikoobjekter Arbeidet med tiltak som skal forbedre sikkerheten og innsatsmuligheten i Romeriksporten har fortsatt og arbeidsgruppen har ved utgangen av året levert en innstilling til styringsgruppen. Storøvelser NRBR deltok i planleggingen og utføringen av to store øvelser i 2013: Skogbrannøvelse i Nittedal kommune og LRS-øvelse i Romeriksporten. Samarbeid Avtalen med førsteutrykning til Gjerdrum kommune er reforhandlet og omgjort slik at det rykkes ut til alle førsteutrykningsoppdrag på lik måte som i resten av distriktet. Aurskog Høland har fått mer bistand til planlegging og gjennomføring av øvelser og HMS tiltak. IUA NRBR er vertsbrannvesen i region 2. Det vil si Romerike- og tidligere Kongsvinger politidistrikt, når det gjelder beredskap mot akutt forurensning. Beredskapsavdelingen har arrangert kurs for utrykningsledere i hele regionen på Lahaugmoen og det er innkjøpt likt måleutstyr til alle brannstasjoner i regionen. Biler Det er gjort et stort arbeid i forbindelse anbudsinnbydelse ny mannskapsbil som skal leveres våren 2014 Utrykningsaktiviteten Vi har hatt 65 brann i bygninger i våre kommuner i Vi har hatt fire branner med bygningsmessige skader over kr 0,5 mill. Dette er en liten nedgang fra fjoråret. Ingen person er omkommet i brann i Sivilforsvaret Det er år inngått avtale om lån av ATV for NRBR mannskaper som har kurs i bruken av denne. Dette vil gjøre vår innsats i forbindelse med redningsoppdrag i ulendt terreng og til skogbrann enklere.

15 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 15 LRS-øvelse i Romeriksporten Romerike politidistrikt gjennomførte november 2013 en redningsøvelse i togtunnelen Romeriksporten; Øvelse Romeriksporten Øvelsen ble gjennomført som politidistriktets årlige lokal redningssentral (LRS)-øvelse. LRS-øvelsen er en av distriktets to årlige pålagte fullskala-øvelser. LRS-øvelsen skal involvere den kollektive redningsledelsen i samarbeid med politimesterens operative stab. NRBR var representert i spillstab og deltok med tilsammen 45 mannskaper. Scenarioet som ble lagt til grunn for øvelsen var på bakgrunn av øvelsesmålene. Øvelsen startet opp med opplysninger og mindre hendelser i politidistriktet som kunne tilsi terrorrelaterte hendelser på infrastruktur, herunder jernbane. Dette kuliminerte da en bombe gikk av på et flytog inne i Romeriksporten. Det berørte toget ble stående ca 400 meter nord for tverrslaget i Lørenskogveien 75. Det ble øvelsestekniske årsaker spilt vekk terrorproblematikken i selve redningsdelen av øvelsen. Ombord i toget var det da redningsmannskapene ankom stedet ca 40 passasjerer, herunder togpersonell. Disse var uskadde, skadde og døde. Noen passasjerer var fastklemt. Det var først melding om røyk på stedet, men dette ble senere konstatert til ikke å være til hinder for redningsinnsats på stedet uten pusteutstyr. Noen passasjerer hadde også evakuert seg selv og tatt seg mot tunnelens utløp mot Lillestrøm. Det ble ikke lagt opp til spill med at flere tog normalt ville befinne seg i tunnelen samtidig. Scenarioet la opp til innsats og evakuering gjennom tverrslaget i Lørenskogveien, samt organisering av skadested der iht. til politiets planverk for stedet. Evakuerte ble spilt ut av øvelsen når de nådde samleplasser på utsiden av tverrslaget. Øvelsen ble avsluttet når alle evakuerte var ute av tunnelen.

16 16 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Forebyggende avdeling Avdelingens hovedmål var i 2013 å være en aktiv medvirker til at NRBR kan oppfylle sine overordnede mål hva angår brannsikkerhetsarbeidet som myndighet og virksomhetens HMS-mål. Etter en rekke år med lav bemanning fikk avdelingen besatt noen ledige stillinger. Avdelingen er fortsatt underbemannet i forhold til dimensjoneringsforskriften. Risikobasert Avdelingen forsetter å vektlegge utsatte grupper og områder i langt større grad og på bekostning av tilsyn i alle tradisjonelle 13 objekter (særskilte objekter). En slik risikobasert omprioritering av tilsyn i 13 objekter innebærer at måltallet er redusert fra 100 til 70 %. Dette er en konkret reduksjon med ca. 150 objekter. Kommunale enheter Innenfor området brannsikkerhet i omsorgsboliger og sosialboliger har NRBR høsten 2013 tatt initiativ til og gjennomført en innspillkonferanse for ledere i angjeldende kommunale enheter i eierkommunene våre. Som oppfølging av dette er det nå etablert en felles styringsgruppe med lederne i de tre kommuner, hvor NRBR har påtatt seg lederansvaret for. Satsingsområdene for arbeidet fremover blir: Kartlegge og følge opp brannsikkerheten ved kommunenes omsorgsboliger Kartlegge og følge opp brannsikkerheten i kommunale boliger for vanskelighetsstilte Gjennom året har avdelingen bistått med opplæring av pleie- og omsorgspersonell og deltatt med tilsyn og informasjon enkeltvis i en kommune. Tilsyn med gass Ca. 30 tilsynssaker er gjennomført med gassanlegg. Her avdekkes til dels grove avvik ved anleggene, avvik som går både på installasjon og dokumentasjon. Dette er kompliserte saker som også involverer arbeid ovenfor bygningsmyndighetene og deres myndighetsutøvelse, samt ovenfor DSB for å avklare praktisk håndtering og konsekvens av regelverket. Byggesaksuttalelser Avdelingen vektlegger arbeid med uttalelse og medvirkning ved revidering av kommuneplaner, reguleringssaker og i konkrete utbyggingssaker. Dette gjennom aktivt samarbeid med bygningsmyndigheter, samt påvirkning ovenfor arkitekter og ansvarshavende. Antall byggesaksuttalelser ligger på fjorårets nivå, men blir mer og mer krevende i forhold til å oppnå regelverkets krav og intensjon vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Gjennom året har vi gitt uttalelser og oppfølging i ca. 100 plan-, regulerings- og byggesaker. Totalt sett et arbeidsår som har vært svært hektisk. Sluttresultatet er meget tilfredsstillende.

17 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 17 Ulovlige boforhold Forebyggende avdeling har også i 2013 brukt mye ressurser på å kartlegge og følge opp ulovlige boforhold hvor personsikkerheten har stått i fare. Arbeidet krever samarbeid, internt med feieravdelingen og eksternt med kommunenes bygningsmyndigheter. Ulovlige boforhold avdekkes som regel ved innkomne tips. Valg av tiltak, hvilken myndighet som gjennomfører tiltakene, samt hvem og hvordan det følges opp og reageres, vil variere fra sak til sak. Gjennom året har avdelingen vært involvert i overkant 100 saker, samtidig som nye kommer inn kontinuerlig. Arbeidet med ulovlige boforhold forblir derfor et stort og alvorlig risikoområde. Slike saker er kompliserte og tar tid. De er langt fra kun et tilsynsbesøk med enkel rapportering. Noen saker innebærer også behov for prinsipielle juridiske avklaringer, avklaringer som selv våre sentrale brannmyndigheter (DSB) har hatt utfordringer med.

18 18 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Romerike 110-sentral Romerike 110-sentral dekker 14 kommuner med en befolkning på ca innbyggere. Sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Sentralens hovedoppgaver er mottak av nødtelefoner fra publikum over nødnummer 110, utalarmering av nødvendige ressurser og oppfølging/koordinering av ressurser som er i innsats. 110-sentralen har ansvar for å varsle Sivilforsvarets mannskaper i Akershus og Oslo, og er også mottaksstasjon for Sikringsradio i Aurskog-Høland og Ullensaker. Teknisk 2013 har vært det andre året med full drift av Nødnett i vårt område, og erfaringen er med få unntak positive. Vi har fått et langt sikrere kommunikasjonssystem, og samhandling med de andre nødetatene er kraftig forbedret. Vi har også sluttført arbeidet med sikker strømforsyning. Alarmvirksomheten I løpet av året har det blitt utarbeidet en ny strategi for alarmvirksomheten. Brannvesenet tar større ansvar for virksomheten, og det blir også en endring i fordeling av alarminntekter. Det betyr at brannvesenene får tilbakeført en større andel av alarminntektene, og 110-sentralen får betalt for reelle kostnader i forbindelse med drift av alarmmottak. Med denne modellen vil brukerbetalingen pr. innbygger til 110-sentralen øke tilsvarende bortfall av alarminntekter til sentralen. Bemanning I 2013 var det ti ansatte i turnus som dekker operativ drift av sentralen, i tillegg operativ leder og avdelingsleder på dagtid. Hvert vaktlag er bemannet med operatør og vaktleder. Vi har i løpet av året endret på ansvarsforhold på en del av stillingene. Vaktleder er endret til vaktsjef, og har fått et større operativt og administrativt ansvar på sin vakt. Operativ leder er endret til driftskoordinator. Vi mener nå å ha fått en tydeligere og mer effektiv ansvarsfordeling og oppgaveløsning. I tillegg til den faste grunnbemanningen har vi vi åtte eksterne vikaroperatører, og en nyinngått avtale med vikarer fra Operativ avdelingen i NRBR. Disse benyttes som vikarer ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling og lignende. Økonomi Vi ligger i et pressområde hvor flere aktører ønsker å rekruttere fra våre ansatte. I tillegg har DSB varslet en omfattende strukturendring når det gjelder antall og plassering av 110-sentralene i Norge. Dette har skapt usikkerhet hos våre ansatte. Vi har i løpet av året vært nødt til å sette inn en tiltakspakke for å klare å beholde, og ansette nye kvalifiserte medarbeidere. Vi har nå et lønnsnivå som langt på vei matcher konkurrentene. Så langt ser det ut til at vi har lykkes med tiltakene vi har gjort. Kompetanse Vi er godt i gang med å ta inn etterslepet vi har hatt på obligatoriske kurs. I 2013 har det også vært mye internopplæring, både opplæring av nyansatte, og kurs rettet mot bruk av våre systemer. Det er brukt mye ressurser på å forbedre vår internkontroll når det gjelder opplæring/øvelser, og dokumentasjon av dette.

19 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19 Resultat 2013 Årsregnskapet viser et brutto driftsunderskudd på kr Årets regnskapsmessig overskudd på kr anbefales disponert som følger: Brannvesenets andel overskudd pålydende kr avsettes til disposisjonsfond 110-sentralens andel underskudd pålydende kr , som vesentlig skyldes overtid som følge av kurs og sykdom og vedtatt tiltakspakke for 110-sentralen, dekkes av disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 24. april 2014 Marit Helene Ekvoll styreleder Rune A. Holter nestleder Per Kristian Kneppe styremedlem Elisabeth Bødtker Larsen styremedlem Halvor Bing Lorentzen styremedlem Morten Helgesen varamedlem Rina Moen varamedlem

20 20 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Tauredningsøvelse Beredskapsavdelingen har øvelse ved klatrefeltet ved Hauktjern i Østmarka. Øvelsens tema var heising og firing av båre med en og to redningsmenn.

21 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 21 Økonomiske data 2013

22 22 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013

23 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 23

24 24 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS HOVEDOVERSIKT KAPITALREGNSKAP Opprinnelig REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføring Statlige overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre 0 finansutgifter 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av anleggsmidler Bruk av tidl.års udisp.(regnskapsm. mindreforbr.) Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 0 0

25 Årsberetning 2013 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 25

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer