ÅRSRAPPORT Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

2 Innhold Dette er NRBR s. 3 Målsettinger/tiltak/måloppnåelse s. 4 Administrasjonsavdelingen s.6 Viktige hendelser s. 13 Utviklingstrekk s. 14 Økonomiske data s. 16 Beredskapsavdelingen s. 7 Romerike 110-sentral s. 8 Forebyggende avdeling s. 11 Feieravdelingen s. 12 Sommeren 2010: NRBR er med på skogbrannøvelse med Asker og Bærum brannvesen, Oslo brann- og redningsetat, alarmsentral Brann Øst, sivilforsvaret og skogbrannreserven. 2

3 Dette er NRBR IKS Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommunalt selskap, eid av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven. NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikt. NRBR er organisert i fem avdelinger: administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen, forebyggende avdeling og 110-sentralen Romerike. Styret besto i 2010 av følgende medlemmer: Tore Olsen Pran (leder), Marit Ekvoll (nestleder), Grete Crowo, Roar Eide og Herbjørn Karlsen. Tore Bjareng og Morten Thoresen er ansattes representanter i styret. Brannsjef Bjørn Bakkhaug gikk av med pensjon 30. august. 1. november tiltrådte Jan Gaute Bjerke som ny brann- og redningssjef. Alle avdelinger, ledelsen samt 110-sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Utrykningsstyrken er fordelt på Lørenskog og Skedsmo brannstasjoner. Organisasjonen har 87 stillingshjemler. Organisasjon Representantskapet, som er valgt av medlemskommunene, er NRBRs øverste myndighet og besto i 2010 av Ola Løberg (leder), Øyvind Sand (nestleder), Sverre Olav Jensen, Tone Liljeroth og Boye Bjerkholt. Et trygt og robust lokalsamfunn hvor alle tar ansvar. 3

4 Målsettinger/tiltak/måloppnåelse Sykefraværet for 2010 Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2010 var på 3 %, og det betyr at målsettingen i handlingsplanen er oppnådd. Ved utgangen av året har NRBR 1 langtidssykemeldt, dvs sykefravær på 2 måneder eller lenger. Personen er ansatt ved 110-sentralen. Det ble i 2010 innrapportert 4 yrkesskader til NAV. Kun en av disse medførte fravær. To av skadene oppsto under trening, 1 skade under øvelse og 1 skade under sveising på Lahaugmoen. NRBR har også i 2010 hatt fokus på arbeidsmiljø. Ordningen med frukt og vann er videreført, og det legges til rette for trening i arbeidstiden for alle ansatte. Likestilling Kjønnsfordelingen viser at omtrent 88 % av de ansatte er menn og omtrent 12 % kvinner. Toppledelsen består av seks personer hvorav en kvinne. Selskapets styre har 7 medlemmer hvorav 2 kvinner. Selskapet arbeider bevisst for at det skal være likestilling mellom kjønnene både med hensyn til lønn, utviklingsmuligheter og ved rekruttering av nye medarbeidere. Målet for likestillingsarbeidet er at NRBR skal være en attraktiv og god arbeidsplass for kvinner og menn. Miljø Bedriften har en målsetting om å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Tallene er oppgitt i %. 4

5 NRBR arrangerte Fotball NM for brannvesen i juni

6 Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen har ansvar for arkiv, lønn og personalsaker, innkjøp samt sekretariatsfunksjonen og saksforberedelse for blant annet representantskapet, brannstyret, arbeidsmiljøutvalget og interkommunalt utvalg for akutt forurensning region 2. Avdelingen har en kombinert stabs- og støttefunksjon for fagavdelingene og fagledere i NRBR. Økonomi og regnskapsfunksjonen har i 2010 vært direkte underlagt brann- og redningssjefen. I løpet av året er all IKT-infrastruktur flyttet fra Øyeren IKT. Fagsystemene driftes nå av EDB ErgoGroup, mens det øvrige driftes i eget hus. Endringen har betydd at bedriften har kommet over på oppdaterte versjoner av de aktuelle systemene, og således er godt rustet for framtiden. NRBR inngikk i 2010 en ny lærlingkontrakt med lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Den årlige julelunsjen for ansatte og pensjonister ble som tidligere arrangert i desember med rekordoppslutning. Alarmvirksomheten Avdelingen administrerer alarmtjenesten, som inkluderer alarmer til alle kommunene som er tilknyttet 110-sentralen. Vi fikk i løpet av året klarlagt at skatteplikt også gjelder for denne virksomheten. Det er ennå ikke klarlagt hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få. 6

7 Beredskapsavdelingen Beredskapsstyrken er fordelt på to brannstasjoner, Lørenskog og Skedsmo, med ett kasernert vaktlag på hver stasjon. Ledelsen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon Hovedfokus for avdelingen i 2010 har vært forberedelser til innføring av nytt nødnett og flytting av øvelsesområdet på Lahaugmoen. Øvelsesaktiviteten har vært rettet mot innføring av ELS ledelses-system med blant annet internopplæring av alle ledere og tabletop samøvelser med brannvesenene i Asker, Bærum samt Oslo. I tillegg har det vært gjennomført praktiske fellesøvelse med Asker, Bærum, Oslo, sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Politiet arrangerte LRS (Lokal Rednings Sentral)-seminar over to dager i Stavern der NRBR deltok med brann- og redningssjef og avdelingsleder beredskap. Det er investert i GPS posisjonsutstyr i forbindelse med skogbrannberedskap. Det er innkjøpt to nye gassmålere som en følge av økt bruk av gass i boliger. Aurskog-Høland, Gardermoregionens interkommunale brannvesen (Gjerdrum kommune), Nittedal og Østre Romerike brann- og redningsvesen (Sørum kommune) har i 2010 kjøpt tjenester av NRBR. Utrykningsaktiviteten Vi har hatt 9 branner med bygningsmessige skader over kr 0,5 mill. Dette er på samme nivå som fjoråret. En person er omkommet i brann i Sivilforsvaret NRBR ivaretar kommunenes ansvar for lagring, forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Brann i et skjul tilhørende Lørenskog kirke, desember Antall utrykninger Totalt * ** *I 2008 ble trygghetsalarmtjenesten avsluttet. **Det har vært en nedgang på 150 unødige utrykninger siste år. Brann i bygninger Totalt

8 Romerike 110-sentral Romerike 110-sentral dekker i dag 14 kommuner med en befolkning på ca Hovedoppgaven er mottak av nødtelefoner fra publikum over nødnummer 110, samt utalarmering av nødvendige ressurser. I tillegg har 110-sentralen fått ansvar for å varsle sivilforsvarets mannskaper i Oslo og Akershus. I 2010 var det 14 fast ansatte, 4 på dagtid og 10 operatører. I tillegg så er det en vikarpool på 9 som dekker vakter ved ferie, sykdom med mer. Økonomisk er 110-sentralen i en bedre situasjon enn i 2008 og Man jobber fortsatt for å få økt tilskudd for å kunne f.eks. heve kompetansen på operatørene ved å sende dem til det nye opplæringssenteret ved JKØ (Justisdepartementet kurs og øvingssenter). Her er det bygd opp en realistisk 110-sentral som er lokalisert sammen med politiet. Dette gir en unik mulighet for samøving med andre utrykningsenheter innen brann og også politiet Antall rapporter anrop Automatiske alarmer * Hendelser pr. døgn * Brann, innbrudd, tekniske alarmer Nytt nødnett Innføring av nytt nødnett har tatt mye av tiden for dagtidsansatte ved 110-sentralen og krevd store økonomiske ressurser. I starten av 2011 vil nytt samband (Nødnett) bli satt i drift. Dette betyr at hele Romerike får et digitalt, stabilt og avlyttingssikkert samband med meget god dekning. Her vil også forhåndsavtalte prosedyrer som er forankret i ett nasjonalt sambandsreglement få alle nødetatene til å samhandle allerede på vei til skadestedet. Dette vil bety økt sikkerhet og beredskap for nødstilte og ansatte i nødetatene. 8

9 Øvelse med politi, ambulanse og industribrannvernet på Dynea i september

10 Forebyggende avdeling Året 2010 har for forebyggende avdeling vært et unntaksår hva angår lav bemanning. Dette har hatt som konsekvens at det er lavere måloppnåelse for lovpålagte tilsyn enn det som var forutsatt ved årets begynnelse. Bemanning Med utgangspunkt i en basisbemanning på 7 pluss avdelingsleder har avdelingen: I første halvår vært redusert med 2 stillingshjemler (som resultat av reduserte rammer og utlån til 110-sentralen). Fra sensommeren vært redusert ytterligere med 2 stillinger (normal turnover). Fra november kompensert med en nyansatt, den andre ledige besettes fra 1. januar Gjennom 3. tertial kun hatt 2 tilsynspersoner. Avdelingen har derfor fra juni tilsatt en kontormedarbeider i 50 % engasjementstilling. En prøveordning som har oppfylt forventningene og som avdelingen vil søke å videreføre og utvide i Måloppnåelse av lovpålagt tilsyn På tross av lav måloppnåelse har avdelingen ikke gått på akkord med de systemrettede tilsynene, nødvendig oppfølging og verifisering av at avvik lukkes. Gjennomføring av brannvernkampanjer: - åpen dag med ca besøkende på Lørenskog brannstasjon i september - kalenderprosjekt for alle 5.klasser, med undervisning for over 1300 elever - aksjon boligbrann: gjennomført tilsyn i 33 boenheter for asylsøkere Ivaretatt forvaltning av brannfarlig stoff, eksplosiv vare og generelt økende publikumshenvendelser om brannsikkerhetsforhold. Forvaltning og tilsyn av 121 saker. Saksbehandling av bålsøknader og arbeid med godkjente bålplasser. Samarbeid med bygningsmyndighetene vedrørende byggesaksbehandling ved nybygg, anlegg, opplag m.m. Utøvet tilsyn og saksoppfølging av stadige økende antall bekymringsmeldinger og innmeldte ulovlighetsforhold vedrørende boenheter, i samarbeid med bygningsmyndigheter og andre tilsynsmyndigheter. Foretatt i overkant 100 tilsyn, enten egne eller sammen med andre tilsynsmyndigheter. Utviklet samarbeid og utøvet flere samordnede tilsyn i ordinære tilsynsobjekter sammen med andre tilsynsmyndigheter; både varslede og uvarslede tilsyn. Gjennomført ekstern opplæring og øvelser i henhold til kursplan, 31 ulike kurser og øvelser. Har undervist ved Norges Brannskole på forebyggende kurser. Utført forebyggende tjenester for Nittedal kommune. Måloppnåelse av andre lovpålagte og prioriterte oppgaver: Opplæring av pleie- og omsorgspersonell som tiltak for bedret brannsikkerhet i omsorgsboliger. Samarbeid med pleie- og omsorgssektoren i Skedsmo kommune for kartlegging av sikkerheten i omsorgsboliger. 10

11 Måloppnåelse lovpålagt tilsyn: Tabelloversikt, inndelt per kommune og per objekttype: Kommune Antall A-objekter Ant. gjennomførte tilsyn Antall B-objekter Ant. gjennomførte tilsyn Antall C-objekter Ant. gjennomførte tilsyn Totalt registrertte objekter Totalt gjennomførte tilsyn %-andel av måltallet Skedsmo ,3 % Lørenskog ,2 % Rælingen ,7 % Sum ,8 % %- andel 56,9 % 39,7 % 0 51,8 % Forebyggende avdeling går tilsyn i byggverk og områder hvor brann kan medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Slike særskilte brannobjekt er delt opp i tre klasser: a, b og c. Dette er bygninger som omfattes av brannvernlovens 13. Asylsøkere i Skedsmo kommune var målgruppen under Aksjon boligbrann i desember De fikk bl.a. tilbud om slokkeøvelse. 11

12 Feieravdelingen Avdelingen har gjennomført feiing av piper, tilsyn med fyringsanlegg og HMS-tilsyn med borettslag og sameier. Målet i handlingsplanen for 2010 var feiing av pipeløp (feid 7.103). Når det gjelder tilsyn av fyringsanlegg og HMS-tilsyn var målet (utført 2.138). Det er verdt å merke seg at tilsynet avdekker bekymringsfulle tall. Våre tall viser at: 34,5 % mangler tilfredsstillende røykvarsling 3,1 % har ikke tilfredsstillende slokkeutstyr 71,1 % kan ikke dokumentere lovpålagt ettersyn på slokkeutstyret I borettslag/sameier er det så mange som 15,6 % som ikke har tilfredsstillende rømningsveier. HMS-tilsyn i borettslag og sameier avdekker også mangelfull kunnskap om ansvar og oppgaver et styre besitter i forbindelse med oversikt og systemer på brannforebyggende tiltak. NRBR har merket en liten økning i antall pipebranner vinteren 2009/2010 og så langt denne vinteren. Dette er erfaringsmessig en naturlig økning de årene hvor det oppstår langvarig streng kulde. Ukyndig fyring og salg av fuktig/dårlig ved er en medvirkende årsak. 12

13 Viktige hendelser i branner evaluert. To av disse var industribranner. En person omkom i brann Ny brann- og redningssjef Én feierlærling gikk opp til svenneprøven og besto Drift av IKT nå i eget hus Juli 2010: Brann i Leiv Eriksonsgate i Lillestrøm. 13

14 Utviklingstrekk Kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo nærmer seg raskt hundre tusen innbyggere og har spesielle utfordringer som nærmeste naboer til landets hovedstad. Næringsliv og offentlige funksjoner utgjør viktige arbeidsplasser for regionen. Store branner og ulykker vil kunne få betydelige konsekvenser. Det er viktig å gi kommunenes innbyggere og besøkende en høy grad av sikkerhet når det gjelder brann og ulykker. For å oppnå dette må kommunene ha en god beredskap både for mindre, dagligdagse hendelser og for store branner og ulykker. I ny bygningsmasse må det settes inn sikringstiltak som gir økt personsikkerhet og reduserte materielle skader ved brann. Et effektivt sikringstiltak i så måte vil være sprinkling. Kommunene er en stor eiendomsbesitter og kan selv bidra vesentlig i arbeidet med å fremstå som et trygt samfunn med lave brann- og ulykkestall. Brannvesenet spiller en sentral rolle i den lokale redningstjenesten og er forberedt på å rykke ut til et bredt spekter av hendelser i kommunene samt yte bistand regionalt. Boligbranner og trafikkulykker dominerer det daglige hendelsesbildet. Beredskapen er bygget opp med to brannstasjoner, noe som gir korte innsatstider til de fleste områder. Det er viktig å opprettholde korte innsatstider for å begrense omfanget av branner og ulykker, og for å unngå store forsinkelser i de viktige trafikkårene som går gjennom våre kommuner. Kommunens satsning på vern mot brann og ulykker gjennom brannvesenets arbeid er avhengig av forutsigbare økonomiske rammer. Vi har fått nye former for risiko og en sårbarhet som vi i liten grad har erfaring med. Vi må blant annet ta hensyn til viljestyrte handlinger, som terroraksjoner med mer. Brann- og redningspersonell vil stå for førsteinnsatsen også ved slike hendelser. Transporten av farlige gods øker, og vi må som en følge av dette forvente hyppigere og alvorligere ulykker hvor slike stoffer er involvert. Alternative energiformer blir mer utbredt i Norge. Det forventes at forbruket av brannfarlig gass vil øke betydelig i industrien, i transportsektoren og til boligformål. Befolkningsutviklingen fører til at antallet eldre øker. At en større del av de eldre bor i egne boliger og utenfor institusjon, fører til økt risiko for at flere omkommer i brann. Utviklingen krever økt innsats på kompetanseoppbygging, forebyggende arbeid samt organisering og trening av ferdigheter. Samarbeid mellom de ulike nødetatene må fortsatt videreutvikles og øves. Dermed vil de uønskede hendelsene blir håndtert på en slik måte at publikum og innsatsmannskapenes sikkerhet blir ivaretatt. Kommunens satsning på vern mot brann og ulykker gjennom brannvesenets arbeid er avhengig av forutsigbare økonomiske rammer. 14

15 Fremtidig virksomhet Norske kommuners brannvesen reguleres av dimensjoneringsforskriften som bruker matematiske beregningsmodeller for bemanning av brannberedskap og brannforebyggende virksomhet. NRBR må til enhver tid organiseres med riktig kompetanse og bemanning for å møte utfordringene vi vil stå overfor på nedre Romerike. Finansiell risiko NRBRs lån har flytende rente. Med en lånesaldo på 11,32 mill.kr og en begrensning i selskapsavtalen på maksimalt 15 mill.kr anser en at dette medfører risiko som er fullt ut akseptabel. Egenkapital Egenkapitalsituasjonen er ytterligere forverret som en følge av økt netto pensjonsforpliktelser på 39,2 mill.kr. Selskapet har nå en negativ egenkapital på 23,1 mill.kr. Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr ,46 anbefales disponert som følger: Brannvesenets andel av overskuddet på kr ,31 brukes til delvis dekning av premieavvik Sivilforsvarets andel av overskuddet på kr ,15 brukes til dekning av premieavvik 2010 med kr ,01 og resten avsettes til disposisjonsfond. Romerike 110-sentralens andel av oveskuddet på kr brukes til dekning av premieavvik Lørenskog Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef 15

16 16

17 ØKONOMISKE DATA

18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 Et sikkert lokalsamfunn hvor ingen skal dø eller bli alvorlig skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Lørenskog, 25. mars 2011 Bildet på forsiden er tatt av Birgit Wærstad

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Årsmelding 2013. For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Årsmelding 2013 For brannvern- og redningsarbeidet i kommunene Lillesand, Birkenes, Vennesla, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 1 KRISTIANSANDSREGIONEN

Detaljer