Årsberetning NRBR IKS 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NRBR IKS 2012"

Transkript

1 Årsberetning NRBR IKS 212

2 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet 12 Administrasjonsavdelingen 14 Beredskapsavdelingen 16 Feieravdelingen 18 Forebyggende avdeling 2 Romerike 11-sentral 21 Resultat Økonomiske data 212 Brannhyppigheten for de over 7 år er 4,6 ganger større enn resten av befolkningen i Norge. I følge SSB vil antall personer over 67 år og eldre i Norge vokse til om lag 1,5 mil. i 26. Dette er over dobbelt så mange som i dag. Hva innebærer det for NRBR? 25, 2, 15, 1, Serie1 Antall innbyggere i NRBRs kommuner per : ,, Alle boligbrannene i NRBR sortert etter tidspunkt på døgnet som brannen ble meldt inn til brannvesenet. I 212 startet flest bygningsbranner i våre kommuner på søndag

3 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 3 Brann kan ramme alle I mai 212 begynte det å brenne i terrassen til en bolig i Lørenskog. Brannen ble ringt inn kl 14 på dagen og raskt slukket av brannvesenet. Hva startet brannen? Aske fra peisen som har blitt satt ut i pose før det var helt kaldt? Engangsgrill rett på treverket? Selvantennelse i whitesprit? NRBRs statistikk viser at flest boligbranner meldes inn mellom kl 17 og kl 18. Halvparten av disse startet på kjøkkenet. Vanlig årsak er gjenglemte kjeler og stekepanner, eller at det har blitt lagt noe brennbart på komfyren, slik som papir og trefjøler. I NRBRs kommuner i 212 startet over en fjerdedel bygningsbranner på kjøkkenet. Over halvparten startet på dag og tidlig kveld (mellom kl 9 og 21).

4 4 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Nøkkeltall og året som gikk Resultat 212 Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Tilskudd fra eierkommuner Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum Tilskudd fra andre kommuner på Romerike Nøkkeltall Nøkkeltall for gjennomførte for gjennomførte lovpålagte lovpålagte tilsyn i 212 tilsyn i 212 Sum Rælingen Lørenskog Skedsmo Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum %-andel av måltallet 72 % 7 % 67 % 7 % %-andel av måltallet 72 % 7 % 67 % 7 % Totalt gj. ført tilsyn Totalt reg. Gjennomførte obj. tilsyn Totalt registrerte objekter NRBR har pr antall ansatte, inkludert to lærlinger. Av disse er 12 kvinner og 75 menn. Brann i bygninger: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen Totalt Statistikken er endret fra 211 da DSB har definert pipebranner og tørrkokte kjeler som bygningsbranner. Antall utrykninger i 212 for kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Nittedal: 2611

5 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 5 Januar Dødsbrann i Skedsmo kommune. April Brann i Tulipanveien, Lørenskog. Fire leiligheter skadd. 21 personer husløse etter brann i enebolig i Lørenskog. Juni De nye nettsidene går på lufta. September Åpen dag arrangert på Lørenskog brannstasjon. Anslagsvis 16 besøkende. Nasjonal brannøvelse gjennomført i samarbeid med borettslaget i Tulipanveien. Nasjonal brannøvelse er en del av Brannvernuka og arrangeres over hele landet. Oktober Øvelse Tyr gjennomført i Romerike politidistrikt. Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse som skal bedre politiets og samvirkende aktørers krisehåndteringsevne. November Vinteren 212 var det 2 år siden NRBR ble etablert. Dette ble markert med en jubileumsfest for de ansatte og styret Desember Aksjon boligbrann gjennomført i samarbeid med hjemmetjenesten i Lørenskog kommune. Det ble gjennomført tilsyn i en rekke boenheter der eldre og omsorgstrengende bor. Dødsbrann i Lørenskog, to omkomne. Følg oss på og Dette ble det rykket ut til i 212 i kommunene Rælingen, Skedsmo. Lørenskog og Nittedal: Bygningsbranner Bygningsbranner (inkl. pipebranner Hjelp og til andre tørrkokt (inkl. pipebranner kjele) 195 kommuner Trafikkulykke/-uhell og tørrkokt kjele Unødig Trafikkulykke/-uhell alarm Annet Unødig alarm 753 Hjelp til andre kommuner Bygningsbranner (inkl. pipebranner 753 og tørrkokt kjele Trafikkulykke/-uhell 195 Unødig alarm Nattkontroller I april, juni og november gjennomførte forebyggende avdeling tre uvarslede tilsyn av serveringssteder på kvelds- og natterstid med andre myndigheter, slik som politi, skattemyndigheter, tollvesen, mattilsyn m.fl. Flere graverende forhold ble avdekket på brannsikkerhetsfeltet. Kontrollene førte til at noen av stedene ble stengt. I tillegg ble det nedlagt bruksnektelse på flere gassanlegg. Samarbeidet med andre myndigheter gir samfunnsmessige gevinster på mange felter. Hvor går brannvesenet tilsyn? Forebyggende avdeling går tilsyn i byggverk og områder hvor brann kan medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Dette er bygninger som omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens 13 og omfatter bl.a. sykehus, hotell, pensjonat, fengsel, kino, bedehus, serveringssted, idrettsanlegg, messehall, store arbeidsplasser, museer, fredet bebyggelse, vannverk og telesentraler Hjelp til andre kommuner Annet

6 6 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Organisasjon Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven. NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikt. Brann- og redningssjefen i selskapet ivaretar også brannsjefsfunksjonen i Nittedal og Aurskog-Høland kommuner. NRBR er organisert i fem avdelinger; administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen, forebyggende avdeling og Romerike 11-sentral. Administrativ ledelse, avdelingsledere og 11-sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon, likledes forebyggende avdeling og feieravdelingen. Utrykningsstyrken er fordelt på Lørenskog og Skedsmo brannstasjoner. Representantskapet Representantskapet, som er valgt av medlemskommunene, og er NRBRs øverste myndighet ble i 212 følgende valgt: Mette Korsrud (leder), Boye Bjerkholt (nestleder), Øyvind Sand, Anne Marie Oppegaard, Geir Dalholt og Tone Liljeroth. Styret Styret besto i 212 av følgende medlemmer: Tore Olsen Pran (leder), Marit Ekvoll (nestleder), Grete Crowo, Grete Myhre og Knut Berg. Morten Thoresen og Kenneth Wangen har representert de ansatte i styret. Jan Gaute Bjerke har vært brann- og redningssjef siden november 21 Styret og representantskapet med tall Styret avholdt i 212 seks møter, hvorav ett heldagsseminar. 24 saker ble behandlet, i tillegg til diskusjonssaker, orienteringssaker, og informasjonssaker i hvert møte. Representantskapet hadde to møter, der totalt åtte saker ble behandlet. Samlet utbetaling til styrets medlemmer utgjorde kr ,-. Representantskapet, som er kommunenes eierrepresentanter, ble godtgjort med kr. 39.2,- fra NRBR i 212. Daglig leder Brann- og redningssjefen mottok kr ,- i samlet godtgjørelse i 212. Dette inkluderer også kompensasjon for overbefalsvakt.

7 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 7 IUA Det interkommunale beredskapsutvalg (IUA) har på vegne av de deltakende kommunene ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter i henhold til forurensningslovens bestemmelser. Brannsjefen i NRBR har ansvar for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Til region 2 er deltakende kommuner: Aurskog-Høland kommune Nes kommune Eidskog kommune Nittedal kommune Eidsvoll kommune Nord-Odal kommune Fet kommune Rælingen kommune Gjerdrum kommune Skedsmo kommune Grue kommune Sør-Odal kommune Hurdal kommune Sørum kommune Kongsvinger kommune Ullensaker kommune Lørenskog kommune Åsnes kommune Nannestad kommune I 212 ble det avholdt en storøvelse på Ekornes fabrikker i samarbeid med Østre Romerike brann- og redningsvesen. Det ble ivektlagt at alle brannfolk i regionen skulle øve med utstyret som vertsbrannvesenet disponerer. Det har i tillegg blitt arrangert kurs på alle brannstasjoner i regionen.

8 8 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Et fremadrettet jubileumsår Det har vært stor aktivitet i NRBR gjennom 212. Noen prosesser er avsluttet, men mange er startet opp og fortsetter videre inn i 213. Dette har stilt store krav til engasjement og deltagelse fra de ansatte, og spesielt ledelsen og ansattes representanter. Selskapet har blant annet utarbeidet IKT- og HMS-strategier, og vi har startet prosjekter for kompetansekartlegging og samhandling internt. Det er gjennomført ledersamlinger med formål å få større kunnskap om og vektleggelse av dette viktige temaet. Videre har administrasjonen gjennomført prosesser for i enda større grad kunne ta i bruk dataprogrammer og elektronisk verktøy. Dette for å kunne bruke personellressursene på en effektiv og optimal måte. Brannsamarbeid Arbeidet med å utrede «Utvidet Brannsamarbeid» for kommunene på Nedre Romerike har tatt en del ressurser gjennom året. Spesielt fra avdelingsledere og tillitsvalgte som har deltatt i arbeidsgrupper på flere nivåer. Kommunenes styringsgruppe foreslår i sin sluttrapport å utvide NRBR med de øvrige kommunene i samarbeidet. Dette er et viktig og spennende prosjekt som skal behandles politisk i 213. Naturligvis ble 212 preget av fremtidsvisjoner. Samtidig var dette et jubileumsår som førte til refleksjoner bakover i tid: Vinteren 212 var det 2 år siden selskapet ble etablert. Historien bak Tanken på et interkommunalt brannvernsamarbeid for våre kommuner ble tatt opp så tidlig som i slutten av 197- årene i forbindelse med at Lørenskog brannstasjon ble bygget. Stasjonen kunne da lett tilpasses behovet for en hovedbrannstasjon i en slik setting. Forslaget vakte imidlertid sterk motstand fra ansatte ved Skedsmo brannvesen og ideen ble skrinlagt uten formell behandling. Et forslag om samarbeid mellom Oslo og Lørenskog brannvesen ble tatt opp i midten av 8-årene. Forslaget ble reist for å kunne redusere kassernert vaktstyrke med 1 mann, fra 5 til 4. Forslaget ble lagt bort uten formell behandling, med basis i sterk motstand fra de ansatte ved Lørenskog brannstasjon hvor de fryktet et slikt samarbeid ville føre til at brannstasjonen ble en understasjon for Oslo Spørsmålet om samarbeid/ sammenslåing av brannvesenet i Skedsmo og Lørenskog ble igjen tatt opp tidlig i 199 etter initiativ fra daværende brannsjef i Skedsmo, Arne Wold. Medvirkende faktorer var kommuneøkonomien. I slutten av 8-årene slet Skedsmo med å få tilstrekkelige rammer til å opprettholde nødvendig bemanning på daværende gamle Skedsmokorset brannstasjon, samtidig med argumentasjon om at en nedleggelse av stasjonen ville bli oppveiet med et samarbeid med Lørenskog. Etter innledende samarbeidsdrøftinger i mars 199 ble det nedsatt

9 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 9 en styringsgruppe og arbeidsgruppe med representanter fra de tre kommuner. Det ble enighet om målsetting og å engasjere en ekstern konsulent for å utrede saken. Som ledd i samarbeidsklima ble det fra juli 199 etablert felles overbefalsvakt mellom Skedsmo og Lørenskog. Målet med sammenslåingen var å oppnå effektivisering og økonomisk gevinst uten at dette medfører noen reduksjon av brannvesenets beredskapsnivå, og at et slikt samarbeid vil gi større mulighet for å kunne dekke eventuelle nye krav fra myndighetene. Sammenslåingsprosessen ble klassisk lik enhver sammenslåingsprosess med både aktive motstandere og medspillere. På tross av både fraksjonsgrupper og forsøk på å kaste hele tillitsmannsapparatet ble de ansatte sterkt involvert i organiserings- og arbeidsprosessen mot et felles brannvesen slik at de fleste ethvert følte et eierskap til sluttproduktet. En av de største tilbakeslag de ansatte fikk når sluttproduktet var en realitet, var at tidligere politisk enighet og forsikringer om at det skulle bli lik lønn for likt arbeid ikke ble fulgt opp. Dette fikk den nye organisasjonen slite med i mange år etter. Ser man tilbake på målsetningen og forutsetningene for etableringen av selskapet må man kunne si at våre eiere fikk oppfylt kriteriene. Dette med tanke på den meget sterke vekst og utbygging som har vært i regionen, samtidig med at selskapet i realiteten ikke ble tilført særlig ressursøkning utover normal lønns og prisvekst. Etter hvert ble Lørenskog brannstasjon utvidet med administrasjonsfløy, feiervesenet flyttet inn og nye Skedsmo brannstasjon ble bygget. NRBR har også ansvaret for å drifte Romerike 11-sentral og er vertsbrannvesen for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i region 2 (Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikter). Annet risikobilde Risikobildet har endret seg i vår region. Store risikoobjekter er etablert, trafikken har økt kraftig mens utviklingen av infrastruktur ikke har holdt samme takt. Det har også oppstått nye risikogrupper. Det stilles derfor stadig større krav til innovasjon og utvikling innen brann- og redningsvesenet. Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Lagerbrann på Skårer 28. april 21. Brannen begynte i et malings- og lakklager og spredte seg til Nor Cargos industrilager.

10 1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Helse, miljø og sikkerhet I henhold til NRBRs mål- og handlingsplan for IA-arbeidet er vårt mål å holde sykefraværet på under 3,5 %. Rutinene for oppfølging av sykefravær er jevnlig tema på ledermøte for å vedlikeholde ledernes kompetanse på området. En av de store fokussaker i 212 har vært helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alle hold i bedriften. Dette spenner seg fra samarbeid med bedriftshelsetjeneste og NAV til innføring av nytt og enkelt rapporteringssystem for forbedringsforslag. HMS skal være fast punkt på alle møter og tema i alle prosesser. Tiltak Tiltak fra tidligere år som NRBR har tro på og derfor viderefører, er gratis frukt og kaffe til de ansatte og anledning til å trene i arbeidstiden, 9 minutter i uka. Sykefravær NRBR har i 212 hatt syv langtidssykemeldte (mer enn to måneder). Disse er fulgt opp i henhold til rutiner og i overensstemmelse med IA-avtalen. To av disse var ved utgangen av året gradert sykemeldt og en er fortsatt 1 % sykemeldt. De øvrige er tilbake i 1 % arbeid. Yrkesskader Det ble i 212 rapportert inn fire yrkesskader til NAV. Tre av skadene oppsto under arbeid og en skade under trening. Ingen av skadene medførte fravær. HMS-arbeid NRBR har gjennom året benyttet bedriftshelsetjenesten aktivt til forebyggende tiltak i HMS-arbeidet. Feieravdelingen har påbegynt en risikokartlegging av det kjemiske arbeidsmiljøet og det er etablert nye rutiner for helsekontroll av feiere etter forskrifter. Beredskapsavdelingen er i gang med et støymålingsprosjekt som følges opp gjennom arbeidsmiljøutvalget. Det ble også arrangert en egen HMS-dag for ledere, nestledere, verneombud og medlemmer av AMU med bistand fra bedriftshelsetjenesten. NRBRs logo har vært i bruk siden Den består av en brannhjelm og to redskaper i kryss i et våpenskjold. I bakgrunnen skimtes utstrålingen fra en åttetakket stjerne.

11 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 11 Førjulskampanje For åttende år på rad samarbeidet NRBR med andre brannvesen i østlandsområdet om Brannvesenets julekalender. Kalenderen deles ut i november på barneskolene etter at brannvesenet har undervist elever på barnetrinnet. Temaet for kalender og undervisning er grunnleggende brannvern, slik som elektrisitet, røykvarsler, brannfarlige juledekorasjoner og så videre. Tradisjonelt er førjulen den tiden på året da det brenner oftest. Kampanjen er brannvesenets metode for å nå inn i hjemmene. Til sammen 17 brannvesen i 4 kommuner deltok i førjulskampanjen i 212. Med 65 5 innbyggere til sammen nådde vi ut til svært mange med vårt viktige budskap. I forbindelse med julekalenderen i 212 underviste NRBR ca 1 2 sjetteklassinger på 22 skoler.

12 12 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen yter service til publikum, og har ansvar for fagområdene arkiv, innkjøp, IKT og økonomi, lønn og personalsaker. Avdelingen har også en støttefunksjon for fagavdelingene og fagledere i NRBR. Videre deltar personalkonsulenten i alle rekrutteringsprosesser, og er pådriver i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Avdelingen forbereder saker, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for blant annet arbeidsmiljøutvalget, brannstyret og representantskapet. Administrasjonen er sekretariat og fører regnskapet for interkommunalt utvalg for akutt forurensning region 2. Prosjekter Avdelingen har i 212 rettet søkelyset på en rekke prosjekter, bl.a.: Papirløst arkiv innført fra Kartlegging av administrative ressurser og kompetanse gjennomført Integrasjon mellom GAT turnus og Agresso iverksatt Fakturaskanning iverksatt Innført tilbud om autogiro til kundene Autotekster tatt i bruk for forenklet saksbehandling i ephorte Trådløst sentralbord, prosjekt igangsatt Forretningskonsept for privatmarkedet (alarmer) er under utredning IKT-drift i eget hus IKT-strategi er vedtatt av styret IKT-råd er opprettet Vi har i året som gikk hatt som mål å sikre rett kompetanse på rett sted, med tilstrekkelig kapasitet. Kartlegging av administrative ressurser og kompetanse har vært et viktig verktøy, og vi har avdekket hvilke områder som er de mest sårbare. En konsekvens av dette er innføring av budsjettmodul i Agresso, som er vårt økonomisystem. Dette implementeres 1. kvartal 213. Etikk er et viktig område. Gjennomgang av særaldersgrenseplassering og seniorpolitiske retningslinjer er andre saker som har vært gjennom styrets behandling. Alarmvirksomheten Avdelingen har også det meste av 212 administrert alarmtjenesten. Vi har lagt vekt på å gjennomgå fordelingen av kostnader og inntekter, slik at dette blir mest mulig korrekt ut fra fakta. Dette er også grunnlag for beskatning av alarminntektene. Fra og med 1. november ble det administrative tilknyttet industrialarmer underlagt Romerike 11-sentral. Boligalarmer selges ikke aktivt, men de som ønsker det kan fortsatt tilknytte seg oss. Vi jobber med å få på plass et nytt forretningskonsept for private. Vi har fokus på at vi ønsker å levere det vi er gode på; nemlig varsling og utrykning til brannalarmene. Vi vil da ha behov for samarbeidspartnere som kan ta seg av alt det tekniske, kontakt med kundene og utrykning til innbruddsalarmer.

13 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 13 Dimensjoneringsforskriften Forskriften danner grunnlaget for organisering og dimensjonering av kommunens brannvesen. 1-1 Formål Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. Minstekrav til dimensjonering av forebyggendepersonell er i tillegg til avdelingsleder, minimum ett årsverk pr. 1 innbyggere. Minstekrav til feiertjenesten er bemanning til å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. For beredskap bestemmes bemanningen av kravet til innsatstider etter 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer.

14 14 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Beredskaps- avdelingen 212 var et normalår for NRBR når det kom til bygningsbranner. Vi har hatt fem branner med bygningsmessige skader over kr,5 mill. Dette er like mye som fjoråret. Dessverre omkom tre personer i brann i vårt område. Alle disse var hjemmeboende eldre. Tiltak Avdelingen har i år vektlagt personlige og bygningsmessige HMS-tiltak. I denne sammenheng kan nevnes prosjekt Rene soner. Dette er tiltak som gjør at utrykningstøy som kan inneholde farlige stoffer ikke forurenser bil og oppholdsrom. I tillegg er det gjennomført et prosjekt for å kartlegge hvilke støygrenser brannkonstabler blir utsatt for. Som et resultat av dette har det blitt mye større fokus på bruk av hørselvern. Alle soverommene på Lørenskog er modernisert og det er montert automatisk eksosavsug i vognhall. I året som gikk har det blitt lagt stor vekt på risikoobjekter som kan medføre store konsekvenser dersom en ulykke inntreffer. Noe som nevnes i denne sammenheng er Romeriksporten, Posten, Ahus, IFE, Norges varemesse ol. For Romeriksporten har det blitt etablert en arbeidsgruppe og styringsgruppe bestående av representanter fra brannvesen og Jernbaneverket. Gruppene skal diskutere, utrede og foreslå forbedringer i planer, organisering og utstyr knyttet til beredskap. Det har videre blitt anskaffet en ny kommandobil som benyttes av vakthavende brannsjef. Dette er i henhold til avdelingens bilutskiftingsplan. Andre kommuner Aurskog-Høland, Gardermoregionens interkommunale brannvesen (Gjerdrum kommune), Nittedal og Østre Romerike brann- og redningsvesen (Sørum kommune) har i 212 kjøpt tjenester av NRBR. Dette innebærer full overbefalsvakt i Nittedal, Aurskog Høland og Rømskog. Beredskapsledelse i Nittedal og noe i Aurskog Høland. NRBR tilrettelegger brann og kjemikalieøvelser for alle nabobrannvesen og industribrannvesen. Avdelingen drifter og videreutvikler Lahaugmoen kurs og øvelsessenter sammen med Oslo brann og redningsetat. NRBR har i 212 fokusert på utviklingen av øvelsesanlegget og har hatt representant i ressursgruppa i to perioder. Ressursgruppa lager og tilrettelegger øvelser for alle brannstasjoner i Oslo og på Nedre Romerike. Sivilforsvaret NRBR ivaretar kommunenes ansvar for lagring, forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. I 212 ble lageret på Skedsmo brannstasjon distriktslager for Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt. Det vil si at lageret har utstyr som skal dekke behovet til 23 kommuner. Det var offisiell åpning den18. juni.

15 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 15 Øvelse Tyr Beredskapsavdelingen var sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av Øvelse Tyr som i år ble gjennomført i Romerike politidistrikt. Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse som skal bedre politiets og samvirkende aktørers krisehåndteringsevne. Øvelsen er politiets første store samvirkeøvelse siden terrorangrepene 22. juli 211, og det ble trent spesielt på anti- og kontraterroroperasjoner. Mange av scenarioene foregikk i NRBRs distrikt og på Oslo lufthavn Gardermoen som NRBR har utrykningsplikt til.

16 16 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Feieravdelingen Feiervesenet i kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen ligger under NRBR som en egen avdeling. De har kontorer på Lørenskog brannstasjon. Feieravdelingen har lovpålagte oppgaver og tilleggstjenester. Det har vært et utfordrende år for avdelingen. Flere personer har vært langtidssykemeldte og dette har ført til en belastende periode for de andre ansatte. En medarbeider har hatt permisjon fra stillingen fra 15. april og et år frem i tid. Det ble ansatt vikar i stillingen fra medio august. Oppdrag Ved siden av lovpålagte oppgaver, har avdelingen deltatt sammen med andre avdelinger på flere ordinære kampanjer. Det er også utført mange oppdrag som går på spørsmål om brannsikkerhet, fyringstekniske problemer, bekymringsmeldinger på ulovlighetsforhold og så videre. HMS Retningslinjer for oppgaveutførelse, skal være et «levende» dokument i aktiv bruk. Arbeidsklær, biler, utstyr skal tilfredsstille våre krav til sikkerhet, synlighet og så videre. Avdelingen har også startet opp et prosjekt med bedriftshelsetjenesten som går på målinger av stoffer feierne blir eksponert for under feiing. Prosjektet skal sluttføres i 213. Utfordringer Avdelingen har møtt ulike utfordringer i året som gikk: Stadig flere benytter gass til oppvarming/matlaging. Dette krever mye ressurser og økt krav til kompetanse på området. Ulovlige boenheter, f.eks boliger som er delt opp i mindre boenheter med tanke på utleie, loft/kjellere som innredes som hybler. Kulturforskjeller med tanke på oppvarming, slik som feil bruk av vedovner, importerte ildsteder uten dokumentasjon, feil installasjon av ildsteder, (ved/gass), frittstående elektriske varmekilder og utstrakt bruk av skjøteledninger. Språkvansker skaper utfordring når vi ønsker å formidle informasjon Lovpålagte oppgaver gjennomført i 212 Antall piper feid: 6417 Antall tilsyn (med saksbehandling) som innbefatter tilsyn med fyringsanlegg og HMS- tilsyn med borettslag og sameier: 2494

17 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 17 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann- og redningsvesenet i Norge er et kommunalt ansvar. DSB er nasjonal brannmyndighet og gir føringer for brannvernarbeidet i kommunene gjennom regelverk, tilsyn og informasjon. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret. Tilsynet med kommunenes brannvesen utføres av fylkesmannen med faglig veiledning fra DSB. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

18 18 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Forebyggende avdeling Avdelingen har i 212 hatt en dreining fra tilsyn med særskilte brannobjekt til ulovlige boforhold. Dette er et område som utgjør en langt større risiko for dødsbranner og større materielle tap enn ved de tradisjonelle særskilte brannobjekt. For tredje året på rad har forebyggende avdeling hatt lavere bemanning enn grunnbemanningen. Lav bemanning og sårbarhet ved langtidssykemeldinger har i 212 medført pånytt at vektlagte mål ikke er oppnådd. I gjennomsnitt har avdelingen hatt fem vakante stillinger i forhold til det lovpålagte antallet. Lav bemanning over flere år setter begrensinger når vi skal møte etterspørsel og behov innenfor et stadig bredere og mer komplekst arbeidsområde. Tilsyn Nøkkeltall viser at det er gjennomført tilsyn i 7 % av de registrerte særskilte brannobjekter. Nedgangen av tradisjonelle tilsyn er en valgt prioritering for å kunne frigjøre ressurser til andre områder og grupper med større samfunnsrisiko, slik som tilsyn med ulovlige boforhold. Avdelingen har hatt ca. 12 tilsynssaker i år, mens antall mottatte tips som må følges opp har passert 3. Dette er tidkrevende og kompliserte juridiske saker. Avdelingen har søkt å føre en klar prioritering med hensyn til risiko ved utførelsen av oppgavene som helhet. På tross av dette har vi i 212 dessverre ikke hatt ressurser nok til å kartlegge status og oppfølging av brannsikkerheten ved kommunenes omsorgsboliger, herunder private hjem hvor personer mottar omsorgstjenester. Andre oppgaver I 212 har avdelingen startet opp med tilsyn ved gassanlegg. Dette ble en pålagt tilleggsoppgave i 21. Det avdekkes til dels grove avvik ved anleggende, både på installasjon og dokumentasjon. Kompliserte saker som også involverer arbeid overfor bygningsmyndighetene og deres myndighetsutøvelse, samt DSB for å løse prinsipielle og formelle avklaringer og mangler. Ca. 5 tilsynssaker gjennomført, mens registrerte anlegg i vårt område er i overkant 2 anlegg / objekter. Det har vært en økning i antall byggesaksuttalelser til bygningsmyndigheten. Arbeidet med å oppnå regelverkets krav og intensjon for tilrettelegging for redningsog slokkemannskaper blir stadig mer krevende. Gjennom året har vi gitt uttalelser og oppfølging i ca. 12 byggeog reguleringssaker. Utvikling av vår brann- og hendelsesstatistikk har vært et prioritert arbeidsfelt. Mye av dette er nybrottsarbeid for både oss og landet for øvrig. Grunnarbeidet vil nå bringes videre til et større prosjekt sammen med andre brannvesen, mot et nytt og ensartet landsdekkende system regissert av DSB. Totalt sett et arbeidsår som har vært svært hektisk. Sluttresultatet er med basis i forutsetningene, meget tilfredsstillende.

19 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19 Hvor brenner det mest? Den landsomfattende brannstatistikken viser at 8 av 1 som omkommer i brann, gjør det i bolig. Grafen under viser bygningsbranner i NRBRs kommuner i 212. I tillegg kommer 23 pipebranner. Bildet er fra brann i Tulipanveien i april

20 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Romerike 11-sentral Romerike 11-sentral dekker 14 kommuner med en befolkning på ca. 25 innbyggere. Sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Sentralens hovedoppgaver er mottak av nødtelefoner fra publikum over nødnummer 11, utalarmering av nødvendige ressurser og oppfølging/koordinering av ressurser som er i innsats. 11-sentralen har også ansvar for å varsle Sivilforsvarets mannskaper i Akershus og Oslo. Bemanning I 212 var det ti ansatte i turnus som dekker operativ drift av 11-sentralen, en operativ leder og en avdelingsleder på dagtid. I tillegg har vi åtte vikaroperatører i ekstern vikarpool som benyttes ved sykdom, permisjoner og ferieavvikling. På IKT-området ble det i 212 ansatt en ny konsulent i NRBR, i tillegg til en tidligere konsulentstilling. Begge IKT-stillinger er underlagt administrasjonsavdelingen, men 11-sentralen disponerer totalt en 1% stilling. Dette gir en tryggere situasjon med tanke på det tekniske på 11-sentralen. I tillegg har alarmavdelingen blitt underlagt 11-sentralen med en person. Dette gir bedre flyt i arbeidet med alarm og alarmkunder. Det har også mot slutten av året kommet inn ny, men erfaren avdelingsleder og ny operativ leder. Nødnett 212 var det første året med full drift av Nødnett. Erfaringene er meget positive, og vi har fått et avlyttingssikkert samband med god kvalitet. 11-sentralen har også i år deltatt med flere ressurspersoner for å utvikle og forbedre nødnett. Erfaringen viser at vi har langt bedre mulighet til å samhandle med andre aktører i akuttsituasjoner. Ved strømutfall har vi hatt problemer med enkelte basestasjoner på grunn av manglende batteribackup. Dette ble meldt inn til våre myndigheter som et alvorlig problem. Det er nå satt i gang arbeid for å utbedre dette. Økonomi Vi er ferdige med nødnettinvesteringene, og kostnadene er igjen på normalnivå. Dette resulterer i at vi i neste års budsjett kan senke brukerbetalingen per innbygger på Romerike. Av store investeringer i året som gikk, må nytt nødstrømsaggregat nevnes med direkteføring inn på 11-sentralens teknisk rom. Dette gir mye større trygghet enn dagens løsning. Kompetanse På grunn av nødnettinnføringen har fokus vært rettet mot nødnettopplæring. Dette har resultert i et etterslep på andre kurs og annen opplæring. Vi har nå flere ansatte som har søkt kurs ved Norges Brannskole, og vi prioriterer å komme opp på det nivået vi skal være. Kapasiteten ved Norges Brannskole vil sette begrensninger ved dette.

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer