Årsberetning NRBR IKS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NRBR IKS 2012"

Transkript

1 Årsberetning NRBR IKS 212

2 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet 12 Administrasjonsavdelingen 14 Beredskapsavdelingen 16 Feieravdelingen 18 Forebyggende avdeling 2 Romerike 11-sentral 21 Resultat Økonomiske data 212 Brannhyppigheten for de over 7 år er 4,6 ganger større enn resten av befolkningen i Norge. I følge SSB vil antall personer over 67 år og eldre i Norge vokse til om lag 1,5 mil. i 26. Dette er over dobbelt så mange som i dag. Hva innebærer det for NRBR? 25, 2, 15, 1, Serie1 Antall innbyggere i NRBRs kommuner per : ,, Alle boligbrannene i NRBR sortert etter tidspunkt på døgnet som brannen ble meldt inn til brannvesenet. I 212 startet flest bygningsbranner i våre kommuner på søndag

3 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 3 Brann kan ramme alle I mai 212 begynte det å brenne i terrassen til en bolig i Lørenskog. Brannen ble ringt inn kl 14 på dagen og raskt slukket av brannvesenet. Hva startet brannen? Aske fra peisen som har blitt satt ut i pose før det var helt kaldt? Engangsgrill rett på treverket? Selvantennelse i whitesprit? NRBRs statistikk viser at flest boligbranner meldes inn mellom kl 17 og kl 18. Halvparten av disse startet på kjøkkenet. Vanlig årsak er gjenglemte kjeler og stekepanner, eller at det har blitt lagt noe brennbart på komfyren, slik som papir og trefjøler. I NRBRs kommuner i 212 startet over en fjerdedel bygningsbranner på kjøkkenet. Over halvparten startet på dag og tidlig kveld (mellom kl 9 og 21).

4 4 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Nøkkeltall og året som gikk Resultat 212 Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig resultat Tilskudd fra eierkommuner Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum Tilskudd fra andre kommuner på Romerike Nøkkeltall Nøkkeltall for gjennomførte for gjennomførte lovpålagte lovpålagte tilsyn i 212 tilsyn i 212 Sum Rælingen Lørenskog Skedsmo Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum Skedsmo Lørenskog Rælingen Sum %-andel av måltallet 72 % 7 % 67 % 7 % %-andel av måltallet 72 % 7 % 67 % 7 % Totalt gj. ført tilsyn Totalt reg. Gjennomførte obj. tilsyn Totalt registrerte objekter NRBR har pr antall ansatte, inkludert to lærlinger. Av disse er 12 kvinner og 75 menn. Brann i bygninger: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen Totalt Statistikken er endret fra 211 da DSB har definert pipebranner og tørrkokte kjeler som bygningsbranner. Antall utrykninger i 212 for kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Nittedal: 2611

5 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 5 Januar Dødsbrann i Skedsmo kommune. April Brann i Tulipanveien, Lørenskog. Fire leiligheter skadd. 21 personer husløse etter brann i enebolig i Lørenskog. Juni De nye nettsidene går på lufta. September Åpen dag arrangert på Lørenskog brannstasjon. Anslagsvis 16 besøkende. Nasjonal brannøvelse gjennomført i samarbeid med borettslaget i Tulipanveien. Nasjonal brannøvelse er en del av Brannvernuka og arrangeres over hele landet. Oktober Øvelse Tyr gjennomført i Romerike politidistrikt. Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse som skal bedre politiets og samvirkende aktørers krisehåndteringsevne. November Vinteren 212 var det 2 år siden NRBR ble etablert. Dette ble markert med en jubileumsfest for de ansatte og styret Desember Aksjon boligbrann gjennomført i samarbeid med hjemmetjenesten i Lørenskog kommune. Det ble gjennomført tilsyn i en rekke boenheter der eldre og omsorgstrengende bor. Dødsbrann i Lørenskog, to omkomne. Følg oss på og Dette ble det rykket ut til i 212 i kommunene Rælingen, Skedsmo. Lørenskog og Nittedal: Bygningsbranner Bygningsbranner (inkl. pipebranner Hjelp og til andre tørrkokt (inkl. pipebranner kjele) 195 kommuner Trafikkulykke/-uhell og tørrkokt kjele Unødig Trafikkulykke/-uhell alarm Annet Unødig alarm 753 Hjelp til andre kommuner Bygningsbranner (inkl. pipebranner 753 og tørrkokt kjele Trafikkulykke/-uhell 195 Unødig alarm Nattkontroller I april, juni og november gjennomførte forebyggende avdeling tre uvarslede tilsyn av serveringssteder på kvelds- og natterstid med andre myndigheter, slik som politi, skattemyndigheter, tollvesen, mattilsyn m.fl. Flere graverende forhold ble avdekket på brannsikkerhetsfeltet. Kontrollene førte til at noen av stedene ble stengt. I tillegg ble det nedlagt bruksnektelse på flere gassanlegg. Samarbeidet med andre myndigheter gir samfunnsmessige gevinster på mange felter. Hvor går brannvesenet tilsyn? Forebyggende avdeling går tilsyn i byggverk og områder hvor brann kan medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Dette er bygninger som omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens 13 og omfatter bl.a. sykehus, hotell, pensjonat, fengsel, kino, bedehus, serveringssted, idrettsanlegg, messehall, store arbeidsplasser, museer, fredet bebyggelse, vannverk og telesentraler Hjelp til andre kommuner Annet

6 6 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Organisasjon Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet dekker kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, forurensningsloven og sivilforsvarsloven. NRBR er vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikt. Brann- og redningssjefen i selskapet ivaretar også brannsjefsfunksjonen i Nittedal og Aurskog-Høland kommuner. NRBR er organisert i fem avdelinger; administrasjonsavdelingen, beredskapsavdelingen, feieravdelingen, forebyggende avdeling og Romerike 11-sentral. Administrativ ledelse, avdelingsledere og 11-sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon, likledes forebyggende avdeling og feieravdelingen. Utrykningsstyrken er fordelt på Lørenskog og Skedsmo brannstasjoner. Representantskapet Representantskapet, som er valgt av medlemskommunene, og er NRBRs øverste myndighet ble i 212 følgende valgt: Mette Korsrud (leder), Boye Bjerkholt (nestleder), Øyvind Sand, Anne Marie Oppegaard, Geir Dalholt og Tone Liljeroth. Styret Styret besto i 212 av følgende medlemmer: Tore Olsen Pran (leder), Marit Ekvoll (nestleder), Grete Crowo, Grete Myhre og Knut Berg. Morten Thoresen og Kenneth Wangen har representert de ansatte i styret. Jan Gaute Bjerke har vært brann- og redningssjef siden november 21 Styret og representantskapet med tall Styret avholdt i 212 seks møter, hvorav ett heldagsseminar. 24 saker ble behandlet, i tillegg til diskusjonssaker, orienteringssaker, og informasjonssaker i hvert møte. Representantskapet hadde to møter, der totalt åtte saker ble behandlet. Samlet utbetaling til styrets medlemmer utgjorde kr ,-. Representantskapet, som er kommunenes eierrepresentanter, ble godtgjort med kr. 39.2,- fra NRBR i 212. Daglig leder Brann- og redningssjefen mottok kr ,- i samlet godtgjørelse i 212. Dette inkluderer også kompensasjon for overbefalsvakt.

7 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 7 IUA Det interkommunale beredskapsutvalg (IUA) har på vegne av de deltakende kommunene ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter i henhold til forurensningslovens bestemmelser. Brannsjefen i NRBR har ansvar for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Til region 2 er deltakende kommuner: Aurskog-Høland kommune Nes kommune Eidskog kommune Nittedal kommune Eidsvoll kommune Nord-Odal kommune Fet kommune Rælingen kommune Gjerdrum kommune Skedsmo kommune Grue kommune Sør-Odal kommune Hurdal kommune Sørum kommune Kongsvinger kommune Ullensaker kommune Lørenskog kommune Åsnes kommune Nannestad kommune I 212 ble det avholdt en storøvelse på Ekornes fabrikker i samarbeid med Østre Romerike brann- og redningsvesen. Det ble ivektlagt at alle brannfolk i regionen skulle øve med utstyret som vertsbrannvesenet disponerer. Det har i tillegg blitt arrangert kurs på alle brannstasjoner i regionen.

8 8 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Et fremadrettet jubileumsår Det har vært stor aktivitet i NRBR gjennom 212. Noen prosesser er avsluttet, men mange er startet opp og fortsetter videre inn i 213. Dette har stilt store krav til engasjement og deltagelse fra de ansatte, og spesielt ledelsen og ansattes representanter. Selskapet har blant annet utarbeidet IKT- og HMS-strategier, og vi har startet prosjekter for kompetansekartlegging og samhandling internt. Det er gjennomført ledersamlinger med formål å få større kunnskap om og vektleggelse av dette viktige temaet. Videre har administrasjonen gjennomført prosesser for i enda større grad kunne ta i bruk dataprogrammer og elektronisk verktøy. Dette for å kunne bruke personellressursene på en effektiv og optimal måte. Brannsamarbeid Arbeidet med å utrede «Utvidet Brannsamarbeid» for kommunene på Nedre Romerike har tatt en del ressurser gjennom året. Spesielt fra avdelingsledere og tillitsvalgte som har deltatt i arbeidsgrupper på flere nivåer. Kommunenes styringsgruppe foreslår i sin sluttrapport å utvide NRBR med de øvrige kommunene i samarbeidet. Dette er et viktig og spennende prosjekt som skal behandles politisk i 213. Naturligvis ble 212 preget av fremtidsvisjoner. Samtidig var dette et jubileumsår som førte til refleksjoner bakover i tid: Vinteren 212 var det 2 år siden selskapet ble etablert. Historien bak Tanken på et interkommunalt brannvernsamarbeid for våre kommuner ble tatt opp så tidlig som i slutten av 197- årene i forbindelse med at Lørenskog brannstasjon ble bygget. Stasjonen kunne da lett tilpasses behovet for en hovedbrannstasjon i en slik setting. Forslaget vakte imidlertid sterk motstand fra ansatte ved Skedsmo brannvesen og ideen ble skrinlagt uten formell behandling. Et forslag om samarbeid mellom Oslo og Lørenskog brannvesen ble tatt opp i midten av 8-årene. Forslaget ble reist for å kunne redusere kassernert vaktstyrke med 1 mann, fra 5 til 4. Forslaget ble lagt bort uten formell behandling, med basis i sterk motstand fra de ansatte ved Lørenskog brannstasjon hvor de fryktet et slikt samarbeid ville føre til at brannstasjonen ble en understasjon for Oslo Spørsmålet om samarbeid/ sammenslåing av brannvesenet i Skedsmo og Lørenskog ble igjen tatt opp tidlig i 199 etter initiativ fra daværende brannsjef i Skedsmo, Arne Wold. Medvirkende faktorer var kommuneøkonomien. I slutten av 8-årene slet Skedsmo med å få tilstrekkelige rammer til å opprettholde nødvendig bemanning på daværende gamle Skedsmokorset brannstasjon, samtidig med argumentasjon om at en nedleggelse av stasjonen ville bli oppveiet med et samarbeid med Lørenskog. Etter innledende samarbeidsdrøftinger i mars 199 ble det nedsatt

9 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 9 en styringsgruppe og arbeidsgruppe med representanter fra de tre kommuner. Det ble enighet om målsetting og å engasjere en ekstern konsulent for å utrede saken. Som ledd i samarbeidsklima ble det fra juli 199 etablert felles overbefalsvakt mellom Skedsmo og Lørenskog. Målet med sammenslåingen var å oppnå effektivisering og økonomisk gevinst uten at dette medfører noen reduksjon av brannvesenets beredskapsnivå, og at et slikt samarbeid vil gi større mulighet for å kunne dekke eventuelle nye krav fra myndighetene. Sammenslåingsprosessen ble klassisk lik enhver sammenslåingsprosess med både aktive motstandere og medspillere. På tross av både fraksjonsgrupper og forsøk på å kaste hele tillitsmannsapparatet ble de ansatte sterkt involvert i organiserings- og arbeidsprosessen mot et felles brannvesen slik at de fleste ethvert følte et eierskap til sluttproduktet. En av de største tilbakeslag de ansatte fikk når sluttproduktet var en realitet, var at tidligere politisk enighet og forsikringer om at det skulle bli lik lønn for likt arbeid ikke ble fulgt opp. Dette fikk den nye organisasjonen slite med i mange år etter. Ser man tilbake på målsetningen og forutsetningene for etableringen av selskapet må man kunne si at våre eiere fikk oppfylt kriteriene. Dette med tanke på den meget sterke vekst og utbygging som har vært i regionen, samtidig med at selskapet i realiteten ikke ble tilført særlig ressursøkning utover normal lønns og prisvekst. Etter hvert ble Lørenskog brannstasjon utvidet med administrasjonsfløy, feiervesenet flyttet inn og nye Skedsmo brannstasjon ble bygget. NRBR har også ansvaret for å drifte Romerike 11-sentral og er vertsbrannvesen for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i region 2 (Romerike og tidligere Kongsvinger politidistrikter). Annet risikobilde Risikobildet har endret seg i vår region. Store risikoobjekter er etablert, trafikken har økt kraftig mens utviklingen av infrastruktur ikke har holdt samme takt. Det har også oppstått nye risikogrupper. Det stilles derfor stadig større krav til innovasjon og utvikling innen brann- og redningsvesenet. Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Lagerbrann på Skårer 28. april 21. Brannen begynte i et malings- og lakklager og spredte seg til Nor Cargos industrilager.

10 1 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Helse, miljø og sikkerhet I henhold til NRBRs mål- og handlingsplan for IA-arbeidet er vårt mål å holde sykefraværet på under 3,5 %. Rutinene for oppfølging av sykefravær er jevnlig tema på ledermøte for å vedlikeholde ledernes kompetanse på området. En av de store fokussaker i 212 har vært helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alle hold i bedriften. Dette spenner seg fra samarbeid med bedriftshelsetjeneste og NAV til innføring av nytt og enkelt rapporteringssystem for forbedringsforslag. HMS skal være fast punkt på alle møter og tema i alle prosesser. Tiltak Tiltak fra tidligere år som NRBR har tro på og derfor viderefører, er gratis frukt og kaffe til de ansatte og anledning til å trene i arbeidstiden, 9 minutter i uka. Sykefravær NRBR har i 212 hatt syv langtidssykemeldte (mer enn to måneder). Disse er fulgt opp i henhold til rutiner og i overensstemmelse med IA-avtalen. To av disse var ved utgangen av året gradert sykemeldt og en er fortsatt 1 % sykemeldt. De øvrige er tilbake i 1 % arbeid. Yrkesskader Det ble i 212 rapportert inn fire yrkesskader til NAV. Tre av skadene oppsto under arbeid og en skade under trening. Ingen av skadene medførte fravær. HMS-arbeid NRBR har gjennom året benyttet bedriftshelsetjenesten aktivt til forebyggende tiltak i HMS-arbeidet. Feieravdelingen har påbegynt en risikokartlegging av det kjemiske arbeidsmiljøet og det er etablert nye rutiner for helsekontroll av feiere etter forskrifter. Beredskapsavdelingen er i gang med et støymålingsprosjekt som følges opp gjennom arbeidsmiljøutvalget. Det ble også arrangert en egen HMS-dag for ledere, nestledere, verneombud og medlemmer av AMU med bistand fra bedriftshelsetjenesten. NRBRs logo har vært i bruk siden Den består av en brannhjelm og to redskaper i kryss i et våpenskjold. I bakgrunnen skimtes utstrålingen fra en åttetakket stjerne.

11 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 11 Førjulskampanje For åttende år på rad samarbeidet NRBR med andre brannvesen i østlandsområdet om Brannvesenets julekalender. Kalenderen deles ut i november på barneskolene etter at brannvesenet har undervist elever på barnetrinnet. Temaet for kalender og undervisning er grunnleggende brannvern, slik som elektrisitet, røykvarsler, brannfarlige juledekorasjoner og så videre. Tradisjonelt er førjulen den tiden på året da det brenner oftest. Kampanjen er brannvesenets metode for å nå inn i hjemmene. Til sammen 17 brannvesen i 4 kommuner deltok i førjulskampanjen i 212. Med 65 5 innbyggere til sammen nådde vi ut til svært mange med vårt viktige budskap. I forbindelse med julekalenderen i 212 underviste NRBR ca 1 2 sjetteklassinger på 22 skoler.

12 12 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Administrasjonsavdelingen Administrasjonsavdelingen yter service til publikum, og har ansvar for fagområdene arkiv, innkjøp, IKT og økonomi, lønn og personalsaker. Avdelingen har også en støttefunksjon for fagavdelingene og fagledere i NRBR. Videre deltar personalkonsulenten i alle rekrutteringsprosesser, og er pådriver i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Avdelingen forbereder saker, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for blant annet arbeidsmiljøutvalget, brannstyret og representantskapet. Administrasjonen er sekretariat og fører regnskapet for interkommunalt utvalg for akutt forurensning region 2. Prosjekter Avdelingen har i 212 rettet søkelyset på en rekke prosjekter, bl.a.: Papirløst arkiv innført fra Kartlegging av administrative ressurser og kompetanse gjennomført Integrasjon mellom GAT turnus og Agresso iverksatt Fakturaskanning iverksatt Innført tilbud om autogiro til kundene Autotekster tatt i bruk for forenklet saksbehandling i ephorte Trådløst sentralbord, prosjekt igangsatt Forretningskonsept for privatmarkedet (alarmer) er under utredning IKT-drift i eget hus IKT-strategi er vedtatt av styret IKT-råd er opprettet Vi har i året som gikk hatt som mål å sikre rett kompetanse på rett sted, med tilstrekkelig kapasitet. Kartlegging av administrative ressurser og kompetanse har vært et viktig verktøy, og vi har avdekket hvilke områder som er de mest sårbare. En konsekvens av dette er innføring av budsjettmodul i Agresso, som er vårt økonomisystem. Dette implementeres 1. kvartal 213. Etikk er et viktig område. Gjennomgang av særaldersgrenseplassering og seniorpolitiske retningslinjer er andre saker som har vært gjennom styrets behandling. Alarmvirksomheten Avdelingen har også det meste av 212 administrert alarmtjenesten. Vi har lagt vekt på å gjennomgå fordelingen av kostnader og inntekter, slik at dette blir mest mulig korrekt ut fra fakta. Dette er også grunnlag for beskatning av alarminntektene. Fra og med 1. november ble det administrative tilknyttet industrialarmer underlagt Romerike 11-sentral. Boligalarmer selges ikke aktivt, men de som ønsker det kan fortsatt tilknytte seg oss. Vi jobber med å få på plass et nytt forretningskonsept for private. Vi har fokus på at vi ønsker å levere det vi er gode på; nemlig varsling og utrykning til brannalarmene. Vi vil da ha behov for samarbeidspartnere som kan ta seg av alt det tekniske, kontakt med kundene og utrykning til innbruddsalarmer.

13 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 13 Dimensjoneringsforskriften Forskriften danner grunnlaget for organisering og dimensjonering av kommunens brannvesen. 1-1 Formål Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. Minstekrav til dimensjonering av forebyggendepersonell er i tillegg til avdelingsleder, minimum ett årsverk pr. 1 innbyggere. Minstekrav til feiertjenesten er bemanning til å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. For beredskap bestemmes bemanningen av kravet til innsatstider etter 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer.

14 14 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Beredskaps- avdelingen 212 var et normalår for NRBR når det kom til bygningsbranner. Vi har hatt fem branner med bygningsmessige skader over kr,5 mill. Dette er like mye som fjoråret. Dessverre omkom tre personer i brann i vårt område. Alle disse var hjemmeboende eldre. Tiltak Avdelingen har i år vektlagt personlige og bygningsmessige HMS-tiltak. I denne sammenheng kan nevnes prosjekt Rene soner. Dette er tiltak som gjør at utrykningstøy som kan inneholde farlige stoffer ikke forurenser bil og oppholdsrom. I tillegg er det gjennomført et prosjekt for å kartlegge hvilke støygrenser brannkonstabler blir utsatt for. Som et resultat av dette har det blitt mye større fokus på bruk av hørselvern. Alle soverommene på Lørenskog er modernisert og det er montert automatisk eksosavsug i vognhall. I året som gikk har det blitt lagt stor vekt på risikoobjekter som kan medføre store konsekvenser dersom en ulykke inntreffer. Noe som nevnes i denne sammenheng er Romeriksporten, Posten, Ahus, IFE, Norges varemesse ol. For Romeriksporten har det blitt etablert en arbeidsgruppe og styringsgruppe bestående av representanter fra brannvesen og Jernbaneverket. Gruppene skal diskutere, utrede og foreslå forbedringer i planer, organisering og utstyr knyttet til beredskap. Det har videre blitt anskaffet en ny kommandobil som benyttes av vakthavende brannsjef. Dette er i henhold til avdelingens bilutskiftingsplan. Andre kommuner Aurskog-Høland, Gardermoregionens interkommunale brannvesen (Gjerdrum kommune), Nittedal og Østre Romerike brann- og redningsvesen (Sørum kommune) har i 212 kjøpt tjenester av NRBR. Dette innebærer full overbefalsvakt i Nittedal, Aurskog Høland og Rømskog. Beredskapsledelse i Nittedal og noe i Aurskog Høland. NRBR tilrettelegger brann og kjemikalieøvelser for alle nabobrannvesen og industribrannvesen. Avdelingen drifter og videreutvikler Lahaugmoen kurs og øvelsessenter sammen med Oslo brann og redningsetat. NRBR har i 212 fokusert på utviklingen av øvelsesanlegget og har hatt representant i ressursgruppa i to perioder. Ressursgruppa lager og tilrettelegger øvelser for alle brannstasjoner i Oslo og på Nedre Romerike. Sivilforsvaret NRBR ivaretar kommunenes ansvar for lagring, forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. I 212 ble lageret på Skedsmo brannstasjon distriktslager for Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt. Det vil si at lageret har utstyr som skal dekke behovet til 23 kommuner. Det var offisiell åpning den18. juni.

15 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 15 Øvelse Tyr Beredskapsavdelingen var sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av Øvelse Tyr som i år ble gjennomført i Romerike politidistrikt. Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse som skal bedre politiets og samvirkende aktørers krisehåndteringsevne. Øvelsen er politiets første store samvirkeøvelse siden terrorangrepene 22. juli 211, og det ble trent spesielt på anti- og kontraterroroperasjoner. Mange av scenarioene foregikk i NRBRs distrikt og på Oslo lufthavn Gardermoen som NRBR har utrykningsplikt til.

16 16 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Feieravdelingen Feiervesenet i kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen ligger under NRBR som en egen avdeling. De har kontorer på Lørenskog brannstasjon. Feieravdelingen har lovpålagte oppgaver og tilleggstjenester. Det har vært et utfordrende år for avdelingen. Flere personer har vært langtidssykemeldte og dette har ført til en belastende periode for de andre ansatte. En medarbeider har hatt permisjon fra stillingen fra 15. april og et år frem i tid. Det ble ansatt vikar i stillingen fra medio august. Oppdrag Ved siden av lovpålagte oppgaver, har avdelingen deltatt sammen med andre avdelinger på flere ordinære kampanjer. Det er også utført mange oppdrag som går på spørsmål om brannsikkerhet, fyringstekniske problemer, bekymringsmeldinger på ulovlighetsforhold og så videre. HMS Retningslinjer for oppgaveutførelse, skal være et «levende» dokument i aktiv bruk. Arbeidsklær, biler, utstyr skal tilfredsstille våre krav til sikkerhet, synlighet og så videre. Avdelingen har også startet opp et prosjekt med bedriftshelsetjenesten som går på målinger av stoffer feierne blir eksponert for under feiing. Prosjektet skal sluttføres i 213. Utfordringer Avdelingen har møtt ulike utfordringer i året som gikk: Stadig flere benytter gass til oppvarming/matlaging. Dette krever mye ressurser og økt krav til kompetanse på området. Ulovlige boenheter, f.eks boliger som er delt opp i mindre boenheter med tanke på utleie, loft/kjellere som innredes som hybler. Kulturforskjeller med tanke på oppvarming, slik som feil bruk av vedovner, importerte ildsteder uten dokumentasjon, feil installasjon av ildsteder, (ved/gass), frittstående elektriske varmekilder og utstrakt bruk av skjøteledninger. Språkvansker skaper utfordring når vi ønsker å formidle informasjon Lovpålagte oppgaver gjennomført i 212 Antall piper feid: 6417 Antall tilsyn (med saksbehandling) som innbefatter tilsyn med fyringsanlegg og HMS- tilsyn med borettslag og sameier: 2494

17 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 17 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brann- og redningsvesenet i Norge er et kommunalt ansvar. DSB er nasjonal brannmyndighet og gir føringer for brannvernarbeidet i kommunene gjennom regelverk, tilsyn og informasjon. DSB har også ansvar for Sivilforsvaret. Tilsynet med kommunenes brannvesen utføres av fylkesmannen med faglig veiledning fra DSB. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

18 18 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Forebyggende avdeling Avdelingen har i 212 hatt en dreining fra tilsyn med særskilte brannobjekt til ulovlige boforhold. Dette er et område som utgjør en langt større risiko for dødsbranner og større materielle tap enn ved de tradisjonelle særskilte brannobjekt. For tredje året på rad har forebyggende avdeling hatt lavere bemanning enn grunnbemanningen. Lav bemanning og sårbarhet ved langtidssykemeldinger har i 212 medført pånytt at vektlagte mål ikke er oppnådd. I gjennomsnitt har avdelingen hatt fem vakante stillinger i forhold til det lovpålagte antallet. Lav bemanning over flere år setter begrensinger når vi skal møte etterspørsel og behov innenfor et stadig bredere og mer komplekst arbeidsområde. Tilsyn Nøkkeltall viser at det er gjennomført tilsyn i 7 % av de registrerte særskilte brannobjekter. Nedgangen av tradisjonelle tilsyn er en valgt prioritering for å kunne frigjøre ressurser til andre områder og grupper med større samfunnsrisiko, slik som tilsyn med ulovlige boforhold. Avdelingen har hatt ca. 12 tilsynssaker i år, mens antall mottatte tips som må følges opp har passert 3. Dette er tidkrevende og kompliserte juridiske saker. Avdelingen har søkt å føre en klar prioritering med hensyn til risiko ved utførelsen av oppgavene som helhet. På tross av dette har vi i 212 dessverre ikke hatt ressurser nok til å kartlegge status og oppfølging av brannsikkerheten ved kommunenes omsorgsboliger, herunder private hjem hvor personer mottar omsorgstjenester. Andre oppgaver I 212 har avdelingen startet opp med tilsyn ved gassanlegg. Dette ble en pålagt tilleggsoppgave i 21. Det avdekkes til dels grove avvik ved anleggende, både på installasjon og dokumentasjon. Kompliserte saker som også involverer arbeid overfor bygningsmyndighetene og deres myndighetsutøvelse, samt DSB for å løse prinsipielle og formelle avklaringer og mangler. Ca. 5 tilsynssaker gjennomført, mens registrerte anlegg i vårt område er i overkant 2 anlegg / objekter. Det har vært en økning i antall byggesaksuttalelser til bygningsmyndigheten. Arbeidet med å oppnå regelverkets krav og intensjon for tilrettelegging for redningsog slokkemannskaper blir stadig mer krevende. Gjennom året har vi gitt uttalelser og oppfølging i ca. 12 byggeog reguleringssaker. Utvikling av vår brann- og hendelsesstatistikk har vært et prioritert arbeidsfelt. Mye av dette er nybrottsarbeid for både oss og landet for øvrig. Grunnarbeidet vil nå bringes videre til et større prosjekt sammen med andre brannvesen, mot et nytt og ensartet landsdekkende system regissert av DSB. Totalt sett et arbeidsår som har vært svært hektisk. Sluttresultatet er med basis i forutsetningene, meget tilfredsstillende.

19 Årsberetning 212 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 19 Hvor brenner det mest? Den landsomfattende brannstatistikken viser at 8 av 1 som omkommer i brann, gjør det i bolig. Grafen under viser bygningsbranner i NRBRs kommuner i 212. I tillegg kommer 23 pipebranner. Bildet er fra brann i Tulipanveien i april

20 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Romerike 11-sentral Romerike 11-sentral dekker 14 kommuner med en befolkning på ca. 25 innbyggere. Sentralen er lokalisert på Lørenskog brannstasjon. Sentralens hovedoppgaver er mottak av nødtelefoner fra publikum over nødnummer 11, utalarmering av nødvendige ressurser og oppfølging/koordinering av ressurser som er i innsats. 11-sentralen har også ansvar for å varsle Sivilforsvarets mannskaper i Akershus og Oslo. Bemanning I 212 var det ti ansatte i turnus som dekker operativ drift av 11-sentralen, en operativ leder og en avdelingsleder på dagtid. I tillegg har vi åtte vikaroperatører i ekstern vikarpool som benyttes ved sykdom, permisjoner og ferieavvikling. På IKT-området ble det i 212 ansatt en ny konsulent i NRBR, i tillegg til en tidligere konsulentstilling. Begge IKT-stillinger er underlagt administrasjonsavdelingen, men 11-sentralen disponerer totalt en 1% stilling. Dette gir en tryggere situasjon med tanke på det tekniske på 11-sentralen. I tillegg har alarmavdelingen blitt underlagt 11-sentralen med en person. Dette gir bedre flyt i arbeidet med alarm og alarmkunder. Det har også mot slutten av året kommet inn ny, men erfaren avdelingsleder og ny operativ leder. Nødnett 212 var det første året med full drift av Nødnett. Erfaringene er meget positive, og vi har fått et avlyttingssikkert samband med god kvalitet. 11-sentralen har også i år deltatt med flere ressurspersoner for å utvikle og forbedre nødnett. Erfaringen viser at vi har langt bedre mulighet til å samhandle med andre aktører i akuttsituasjoner. Ved strømutfall har vi hatt problemer med enkelte basestasjoner på grunn av manglende batteribackup. Dette ble meldt inn til våre myndigheter som et alvorlig problem. Det er nå satt i gang arbeid for å utbedre dette. Økonomi Vi er ferdige med nødnettinvesteringene, og kostnadene er igjen på normalnivå. Dette resulterer i at vi i neste års budsjett kan senke brukerbetalingen per innbygger på Romerike. Av store investeringer i året som gikk, må nytt nødstrømsaggregat nevnes med direkteføring inn på 11-sentralens teknisk rom. Dette gir mye større trygghet enn dagens løsning. Kompetanse På grunn av nødnettinnføringen har fokus vært rettet mot nødnettopplæring. Dette har resultert i et etterslep på andre kurs og annen opplæring. Vi har nå flere ansatte som har søkt kurs ved Norges Brannskole, og vi prioriterer å komme opp på det nivået vi skal være. Kapasiteten ved Norges Brannskole vil sette begrensninger ved dette.

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Brannvesenkonferansen 2014 «Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Sammenslåing av 4 brannvesen på Nedre Romerike Nye NRBR IKS Bakgrunn

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral

Årsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral Årsrapport 2015 Sør-Trøndelag 110-sentral Sør Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør- Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen har i 2015 vært

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Rom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 12.12.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer