RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE"

Transkript

1 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE

2

3

4

5 INNHOLD 0. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS KONKLUSJONER ANBEFALINGER INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Formål PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSING Problemstillinger Avgrensing REVISJONSKRITERIER Valgte kriterier Utdyping av kriterier Kobling mellom problemstillinger og kriterier METODE Datainnsamling Dataenes gyldighet og pålitelighet BLIR INNKJØP FORETATT HOS AVTALELEVERANDØRER? DATA Arbeidstøy Bøker til grunnskolen Drivstoff og oljeprodukter Elektrikertjenester IKT-utstyr Kontorrekvisita Kontormøbler Medisinske forbruksvarer og legemidler Lyskilder Mobil og fasttelefon Papir og plastprodukt og rengjøringsprodukter Reisebyråavtale Trykkeri- og grafiske tjenester VA-materiell til drift Vaskeritjenester Ventilasjonsanlegg Verktøy Vikartjenester helsepersonell Avtaler matvarer Oppsummering VURDERING ER DET ETABLERT NOEN RUTINER FOR OPPFØLGING AV INNKJØPSAVTALENE? DATA Inngåelse av avtaler Oppfølging av avtalene VURDERING HVORDAN ER INNKJØPSMØNSTERET I KOMMUNEN? DATA VURDERING HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE OVERSIKT OG KONTROLL MED HVEM SOM HAR MYNDIGHET TIL Å FORETA INNKJØP?... 20

6 5.1 DATA Myndighet til å foreta innkjøp i den reviderte perioden Innføring av nye rutiner VURDERING KONKLUSJONER BLIR INNKJØP FORETATT HOS AVTALELEVERANDØRER? ER DET ETABLERT NOEN RUTINER FOR OPPFØLGING AV INNKJØPSAVTALENE? HVORDAN ER INNKJØPSMØNSTERET I KOMMUNEN? HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE OVERSIKT OG KONTROLL MED HVEM SOM HAR MYNDIGHET TIL Å FORETA INNKJØP? AVSLUTTENDE VURDERINGER ANBEFALINGER VEDLEGG RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG KONTRAKT MELLOM ALTA KOMMUNE OG FINNUT CONSULT AS TABELLOVERSIKT Tabell 1: Avtaleområder og leverandører... 4 Tabell 2: Arbeidstøy... 7 Tabell 3: Undervisningsmateriell... 8 Tabell 4: Drivstoff og oljeprodukter... 8 Tabell 5: Olje... 8 Tabell 6: Kontorrekvisita... 9 Tabell 7: Kontormøbler Tabell 8: Medisinsk forbruksmateriell Tabell 9: Mobil- og fasttelefontrafikk Tabell 10: Mobil Tabell 11: Plastprodukter og rengjøringsartikler Tabell 12: Vaskeritjenester Tabell 12: Vikartjenester helsepersonell Tabell 13: Matvarer Tabell 14: Konto Undervisningsmateriell Tabell 15: Konto Kontorrekvisita Tabell 16: Konto Medisinsk forbruksmateriell Tabell 17: Konto Matvarer... 19

7 0. SAMMENDRAG 0.1 Formålet med prosjektet Det overordnede formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om Alta kommune foretar innkjøp på en måte som gir en rasjonell og effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Det mer spesifikke målet har vært å undersøke kommunens etterlevelse og oppfølging av avtalene som er inngått via Innkjøpssirkelen. Vi har også undersøkt innkjøpsmønsteret i kommunen for å se om innkjøp foregår planmessig og kostnadseffektivt, og om kommunen har oversikt over og kontroll med delegert myndighet på innkjøpsområdet. 0.2 Revisors konklusjoner Blir innkjøp foretatt hos avtaleleverandører? Undersøkelsen viser at innkjøp i varierende grad blir foretatt hos avtaleleverandører. På noen områder var hoveddelen av innkjøpene gjort hos avtaleleverandør, mens på andre områder var det mye kjøp hos andre leverandører. I halvparten av de sakene som lot seg undersøke etter de fastsatte kriteriene var bare femti prosent av kjøpene, eller mindre, gjort hos avtaleleverandør. Er det etablert noen rutiner for oppfølging av innkjøpsavtalene? Kommunens kontaktperson overfor Finnut holder oversikt over innkjøpsavtalene, følger opp i forhold til prolongering av avtaler eller deltagelse i nye konkurranser, og informerer kommunens ledere om forlengelse av avtaler eller inngåelse av nye avtaler. Det er imidlertid ikke etablert noen rutiner for kontroll av at innkjøpsavtalene etterleves. Det er heller ingen systematisk kontroll av at kommunen får de avtalte priser og rabatter fra leverandørene, ut over det ansvar som ligger på den enkelte bestiller/attestant. Hvordan er innkjøpsmønsteret i kommunen? Undersøkelsen viser at det foretas mange småinnkjøp hos en rekke leverandører. Det er gjort småkjøp både hos avtaleleverandører og andre leverandører, men der er mest småkjøp utenfor avtalene. Småkjøp er kostbart for kommunen. Et samlet inntrykk er at innkjøp kan gjøres mer kostnadseffektivt. Har kommunen tilfredsstillende oversikt og kontroll med hvem som har myndighet til å foreta innkjøp? Kommunen har etter revisjonens mening tilfredsstillende oversikt over og kontroll med hvem som er delegert myndighet til å rekvirere, attestere og anvise, og kontrollen er blitt enda bedre ved innføring av elektronisk fakturabehandling. Det er likevel slik at det er den enkelte innkjøper/attestant som må påse at innkjøp foretas på en kostnadseffektiv måte ved å redusere småkjøp og antall leverandører. 0.3 Anbefalinger Kommunen bør vurdere å utarbeide et innkjøpsreglement eller noen innkjøpspolitiske retningslinjer Kommunen bør vurdere rutiner for mer systematisk oppfølging av at innkjøpsavtalene etterleves og at kommunen får de avtalte priser og rabatter. Kommunen bør vurdere tiltak for å redusere andelen småkjøp og antallet leverandører 1

8 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i Alta den (sak 91/08). Det framgår av planen at det skal gjøres en forvaltningsrevisjon i tilknytning til kommunens innkjøpsavtaler. Problemstillingene for undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget (sak 18/09). Alta kommune har fra 2006 vært med i Innkjøpssirkelen, som er et innkjøpssamarbeid mellom kommuner i Finnmark koordinert av Finnut Consult AS. Som medlem av innkjøpssirkelen er kommunen knyttet til rammeavtaler om innkjøp, som er framforhandlet på vegne av flere kommuner. Det medfører mulighet for bedre betingelser enn om kommunen stod alene. Til gjengjeld har kommunen forpliktet seg til å utvise lojalitet mot de avtalene som blir undertegnet Formål Det overordnede formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om Alta kommune foretar innkjøp på en måte som gir en rasjonell og effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. Det mer spesifikke målet har vært å undersøke kommunens etterlevelse og oppfølging av avtalene som er inngått via Innkjøpssirkelen. Vi har også undersøkt innkjøpsmønsteret i kommunen for å se om innkjøp foregår planmessig og kostnadseffektivt, og om kommunen har oversikt over og kontroll med delegert myndighet på innkjøpsområdet. 1.2 Problemstillinger og avgrensing Problemstillinger 1. Blir innkjøp foretatt hos avtaleleverandører? Vi har her sett på om kommunen foretar innkjøp i samsvar med innkjøpsavtalene, og der det har vært mulig har vi undersøkt hvor stor andel av innkjøpene på avtaleområdet som er foretatt hos avtaleleverandør og hvor mye som eventuelt er kjøpt hos andre leverandører. 2. Er det etablert noen rutiner for oppfølging av innkjøpsavtalene? Vi har her sett om kommunen har rutiner og systemer for å sikre at kommunens innkjøpere er kjent med og etterlever de avtalene kommunen har undertegnet, og om det er noen kontroll med at kommunen får de avtalte priser og rabatter ved innkjøp. 3. Hvordan er innkjøpsmønsteret i kommunen? Vi har her sett på om innkjøp foretas som større bestillinger eller om det foretas mye småkjøp. 4. Har kommunen tilfredsstillende oversikt over og kontroll med hvem som har myndighet til å foreta innkjøp? Vi har her sett på hvilke systemer kommunen har for å holde oversikt over og kontroll med hvem som kan rekvirere (og attestere for) varer og tjenester. 2

9 1.2.2 Avgrensing Undersøkelsen er avgrenset til innkjøpsområdet i driftsregnskapet, og tidsperioden er avgrenset til 2008 og første halvår Data i kapittel to, som omhandler avtalelojalitet, er basert på bokførte innkjøp i 2008 og til og med mai Data i kapittel fire, som omhandler innkjøpsmønsteret, er basert bare på Revisjonskriterier Valgte kriterier Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra: Lov om offentlige anskaffelser av Forskrift om offentlige anskaffelser av Kontrakt mellom Alta kommune og Finnut Consult AS av Rammeavtaler/kontrakter mellom Alta kommune og de enkelte avtalepartnere Rutiner for rekvisisjon, attestasjon og anvisningsmyndighet i Alta kommune Utdyping av kriterier Lov om offentlige anskaffelser Formålet med lov om offentlige anskaffelser er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser ( 1). Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter retter seg først og fremst mot anbudsprosesser, men kravet om kostnadseffektivitet må kunne forstås analogt for alle kommunens innkjøp. Det vil si at kommunen bør tilstrebe å få mest mulig ut av fellesskapets midler. Det kan blant annet oppnås med samordning og planlegging av innkjøp, og ved å unngå for mye småkjøp. Forskrift om offentlige anskaffelser Inngåelse og bruk av rammeavtaler er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser. Der framkommer det blant annet at rammeavtaler ikke kan inngås for mer enn fire år. Kontrakt mellom Alta kommune og Finnut Consult AS av 15. november 2005 Det er inngått en gjensidig kontrakt mellom Alta kommune som oppdragsgiver, og Finnut Consult AS, om implementering av Alta kommune som deltager i det interkommunale samarbeidet Innkjøpssirkelen. Kontrakten er undertegnet den 15. november 2005, og omhandler partenes 1 forpliktelser etter avtalen. I avtalen har Alta kommune blant annet forpliktet seg til å pålegge kommunens rekvirenter og innkjøpere lojalitet til de avtaler som kommunen undertegner (pkt.2 i kontrakten). 2 Det betyr at i utgangspunktet skal inngåtte avtaler etterleves. I noen kontrakter er det imidlertid tatt med forbehold som åpner for en viss grad av kjøp hos andre leverandører. 1 Her Alta kommune og Finnut Consult AS 2 Se vedlegg 2 for de andre punktene i kontrakten 3

10 Rammeavtaler mellom Alta kommune og de enkelte avtalepartnere Nedenfor følger en oversikt over avtaleområder, og leverandører som Alta kommune hadde rammeavtale med i perioden Tabell 1: Avtaleområder og leverandører AVTALEOMRÅDE LEVERANDØR AVTALEPERIODE Arbeidstøy Vernesenteret AS Brød og bakervarer Bakerhuset Nord-Norge Bøker grunnskolen Alta bok & papir Libris Drivstoff og oljeprodukter Statoil detalj Statoil Norge Egg/fjærkre, tørrvarer og frukt/bær/grønnsaker Service Nord Engros Elektrikertjenester Elektro AS Fisk og fiskeprodukter Niko-Fisk IKT utstyr IT-Partner Alta Kjøtt og kjøttprodukter Gilde Kontorrekvisita, skolemateriell og møbler Finnmark Kontorservice AS Legemidler Apokjeden AS Lyskilder Auraligth AS/Emko Engros Medisinske forbruksvarer og inkontinensmateriale Helseservice Engros AS Meieriprodukter TINE Mobil- og fasttelefontrafikk Netcom Oppmålingstjenester Geo Finnmark Papir- og plastprodukt Maskegruppen AS Reisebyråavtale HRG Nordic AS Rengjøringsprodukter AK Engro Tingskadeforsikring Gjensidige Trykkeritjenester Oskar Randsborg AS VA-Materiell til drift Heidenreich Alta Vaskeritjenester Rens og Vask ANS Ventilasjonsanlegg AirFlow Filter AS Verktøy Fagverktøy Vikartjenester helsepersonell Konstali Helsenor AS Rutiner for rekvisisjon, attestasjon og anvisningsmyndighet i Alta kommune 3 I rutinen er det blant annet nedfelt at ved alle direkte kjøp skal kjøper kvittere på faktura med navn og arbeidssted (pkt. 2.2), og ved alle bestillinger skal bestiller presisere overfor leverandør at bestillers navn og arbeidssted skal påføres faktura (pkt. 2.3). Ved mottak av varen skal bestiller attestere på original faktura for at vare er mottatt og beløpet er korrekt, og annen person med attestasjonsmyndighet skal attestere på anvisningsblanket og påføre nødvendige data før anvisning (pkt.2.4). Anvisende myndighet kontrollerer at nødvendige påtegninger er gjort, og at beløp, fakturanummer og organisasjonsnummer stemmer og at det er dekning for beløpet i budsjettet (pkt.2.5). Det framgår videre at det er sektorsjefen som skal ha løpende kontroll med hvilke personer i sektoren som har rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet, og rapportere til 3 Omtalte rutiner var gjeldende i den reviderte perioden. Fra er det nye rutiner, som ivaretar de samme hensyn, men hvor kontrollfunksjonen er innbygd i et elektronisk fakturabehandlingssystem (jf, kap ) 4

11 økonomikontoret 4 ved ny delegering 5 eller opphør av myndighet (pkt. 3.1). Økonomikontoret fører oversikt over all delegert myndighet i alle sektorer i en felles database (pkt. 3.2), som benyttes som kontrollgrunnlag ved utbetaling (pkt.3.3) Kobling mellom problemstillinger og kriterier Problemstillinger Blir innkjøp foretatt hos avtaleleverandører? Er det etablert noen rutiner for oppfølging av innkjøpsavtalene? Hvordan er innkjøpsmønsteret i kommunen? Har kommunen tilfredsstillende oversikt og kontroll med hvem som har myndighet til å foreta innkjøp? Revisjonskriterier Kravet om å pålegge kommunens innkjøpere og rekvirenter lojalitet til de inngåtte avtalene (jf. kontrakt mellom Finnut og Alta kommune) Kravet om kostnadseffektivitet ved offentlige innkjøp (jf. regelverket om offentlige anskaffelser) Det skal foreligge en oppdatert oversikt over all delegert myndighet til å rekvirere varer og tjenester, som skal brukes som kontrollgrunnlag ved utbetaling (jf. rutiner for rekvisisjon -, attestasjon og anvisning) 1.4 Metode Datainnsamling Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåter som benyttes for å finne svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært analyse av kommuneregnskapet, dokumentanalyse, intervju og spørsmål på e-post til noen av kommunens rekvirenter. Aktuelle dokumenter har vært kontrakt mellom Finnut Consult AS og Alta kommune, samt leveringsavtalene fra de aktuelle leverandørene som kommunen har inngått avtaler med. Det er foretatt intervju med økonomikonsulent Kari Vangdal, som er hovedkontaktperson 6 mellom Alta kommune og Finnut, og med leder av regnskapsavdelingen Gunvor Isaksen. Vi har i tillegg henvendt oss til tre sektorledere, og 24 av kommunens rekvirenter med noen spørsmål vedrørende innkjøp. For å besvare problemstilling en har vi tatt utgangspunkt i kommunens leverandørreskontro og listen over innkjøpsavtaler (jf. tabell1 kap ) og gjort en kartlegging av kjøp av varer og tjenester i Alta kommune i hele 2008 og ut mai måned i Vi har sammenholdt det totale kjøp av varer og tjenester med kjøp foretatt hos avtaleleverandør på utvalgte kontoer. Alle innkjøpsavtalene er kommentert, men det har ikke vært mulig å si noe om graden av lojalitet av alle avtalene. For at det skal være mulig å kommentere lojaliteten må kjøpene på avtaleområdet kunne identifiseres på en (eller to) kontoer i kommuneregnskapet, 7 og kjøpene må være ført på kontoer som ikke inneholder for mange posteringer fra andre produktgrupper, eller de må enkelt la seg skille ut fra andre varegrupper. Vi kan imidlertid se om avtalene er benyttet, av hvem og for hvor mye det er handlet. 4 Tidligere fellesbenevnelse for budsjett, regnskap og skatt- og innfordring. Nå de det tre egne avdelinger. 5 All myndigheter på området delegert fra rådmannen til sektorlederne og deretter videredelegert. 6 Fra sommeren 2008 har Kari Vangdal hatt halv stilling som hovedkontaktperson overfor Innkjøpssirkelen. 7 Vi har først identifisert den aktuelle avtaleleverandør på reskontro. Deretter har vi undersøkt hvor mange kontoer som har posteringer fra den aktuelle leverandøren og hvilken konto som har flest posteringer fra leverandøren og best samsvarer med varegruppen. Til sist har vi undersøkt den valgte kontoen ved å se hvilke leverandører som er registrert på kontoen, og hvor stor andel av kjøp som er gjort av henholdsvis avtaleleverandør og andre leverandører. 5

12 Problemstilling nummer to er besvart ved hjelp av data fra intervju og svar mottatt på e-post fra noen av kommunens rekvirenter. Det ble sendt ut spørsmål til 24 rekvirenter på virksomhetsnivå i barn- og ungesektoren, helse og sosial sektoren og drift- og utbyggingssektoren (åtte i hver sektor) og til sektorlederne i de tre sektorene. Vi mottok svar fra åtte rekvirenter og to sektorledere. Svarene tas med som et supplement til undersøkelsen, selv om de ikke tilfredsstiller kravene til representative data. For å finne svar på problemstilling nummer tre om innkjøpsmønsteret, har vi sett på antallet behandlede fakturaer på fire utvalgte kontoer. Problemstilling nummer fire er besvart ved hjelp av dokumenter og intervju Dataenes gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene, ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta, blant annet ved at vi har valgt ut noen kontoer i kommuneregnskapet for undersøkelse. Når det gjelder svarene fra spørsmål sendt ut på e-post, var svarprosenten lav og det er stor fare for at utvalget kan være skjevt. På den annen side er det stor grad av sammenfall i de svarene vi har fått. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av tallmaterialet og ved verifisering av opplysninger framkommet gjennom intervju. Det er likevel slik at den valgte metoden ikke er egnet til å gi helt nøyaktige svar på hvor stor andel av kjøpene på et område som er foretatt hos avtaleleverandør, selv der kriteriene nevnt ovenfor er til stede. Metoden anskueliggjør imidlertid omfanget av kjøp hos avtaleverandør i forhold til kjøp hos andre leverandører ( avtalelojalitet ) godt nok til at det er mulig å kommentere det. 6

13 2. BLIR INNKJØP FORETATT HOS AVTALELEVERANDØRER? 2.1 Data Vi har her sett på om kommunens innkjøpere er lojale mot innkjøpsavtalene. Det vil si om innkjøp foretas hos leverandører med innkjøpsavtale. Vi har tatt utgangspunkt i listen over innkjøpsavtaler presentert i tabell 1 (jf. kap ) og de metodiske kriteriene (jf. kap ). Vi har valgt relevante kontoer for å undersøke hvor mye som er kjøpt hos avtaleleverandør og eventuelle kjøp hos andre leverandører. Vi har beregnet avtalelojalitet som kjøp fra avtaleleverandør i prosent av totale kjøp bokført på kontoen Arbeidstøy Det er inngått avtale mellom kommunen og Vernesenteret AS om levering av arbeidstøy til kommunens virksomheter. Avtalen gjelder fra til , med rett til ett års forlengelse. Gjennom kontrakten er det avtalt at institusjonene som omfattes av avtalen skal kjøpe fra leverandøren de produkter som inngår i avtalen, men kommunen har samtidig forbeholdt seg retten til å teste konkurrerende produkter i avtaleperioden. Kjøpene er ført på kontoene Annet forbruksmateriell og Arbeidstøy, men mesteparten av kjøpene er ført på sistnevnte. Vi har derfor tatt utgangspunkt i kjøp som er postert på konto Arbeidstøy fra til og med Tabell 2: Arbeidstøy Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Arbeidstøy Vernesenteret AS Sverre W. Nei Monsen Andre leverandører Totalt Ut fra beløp er 87 prosent av innkjøpene av arbeidstøy gjort hos avtaleleverandør. Avtalen gjelder primært for vaktmestertjenesten, VVA, renhold og brannvesen, og ved å skille ut disse enhetene finner vi at 99 prosent av innkjøpene er foretatt hos avtaleleverandør. Innkjøpene av arbeidstøy hos Sverre W. Monsen er i hovedsak gjort av helseinstitusjoner. Kjøp hos andre leverandører utgjør bare 1 prosent av totalen beregnet ut fra beløp. Beregnet ut fra antall fakturaer er andelen kjøp hos andre leverandører høyere. 9 Noe av dette er småkjøp og noen posteringer er etter revisjonens mening ført på feil konto Bøker til grunnskolen Det er inngått avtale om levering av bøker til grunnskolen mellom Alta kommune og Alta bok & papir Libris for perioden til Avtalen er forlenget ett år til samme betingelser. Gjeldende avtale er gyldig til Gjennom kontrakten har kommunen forpliktet seg til å kjøpe de produkter som inngår i avtalen hos leverandøren, men forbeholdt seg retten til å kjøpe spesiallitteratur, samt læreverk som kommunen bruker og leverandøren ikke kan tilby, hos andre leverandører. Kjøp gjort hos Alta bok & papir Libris er ført på flere 8 Totalt 28 andre leverandører 9 Opp mot ti prosent 7

14 kontoer, 10 men mesteparten er ført på konto Undervisningsmateriell i perioden til og med Tabell 3: Undervisningsmateriell Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Alta bok & papir Undervisningsmateriell Libris Finnmark Kontorservice Andre leverandører Totalt Undersøkelsen viser at målt i beløp er 41 prosent av innkjøpene på kontoen gjort hos Alta bok & papir Libris. Kommunen har også avtale med Finnmark Kontorservice på skolemateriell, og vi ser at ti prosent av innkjøpene på kontoen er gjort der. De øvrige 49 prosentene er foretatt hos et svært høyt antall andre leverandører. 11 Det fleste av disse er leverandører som fører andre produkter enn avtaleleverandørene. Målt etter antall faktura er andelen kjøp hos andre leverandører høyere enn hos avtaleleverandørene. Det er registrert en høy andel småkjøp på kontoen. Det er mer småkjøp hos andre leverandører enn hos avtaleleverandørene Drivstoff og oljeprodukter Det ble inngått avtale med Statoil AS om levering av drivstoff og oljeprodukter for perioden til Avtalen er forlenget ett år, og gjelder alle kommunale enheter. I kontrakten er det avtalt at kommunen kan unnlate å benytte leverandøren dersom dette kan påføre kommunen ekstra kostnader, for eksempel på grunn av geografiske og praktiske forhold. Kjøp fra Statoil AS er ført på flere kontoer, 12 men vi har her tatt utgangspunkt i kjøp ført på konto Drivstoff/olje og konto Olje i perioden til og med Tabell 4: Drivstoff og oljeprodukter Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Drivstoff/olje Statoil Detalj AS Talvik bensin Nei Andre leverandører Totalt Tabell 5: Olje Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Olje Statoil Norge AS Andre leverandører Totalt Undervisningsmateriell, Skolebibliotek (99 086), Bøker (36 613), Kontorrekvisita (7 436) og Annet forbruksmateriell (26 365). 11 Over 350 forskjellige 12 Annet forbruksmateriale, diverse gebyrer, drivstoff/olje, kontorrekvisita, materialer til utbedring, materialer til vanlig vedlikehold, olje, utgifter til leiebil, vedlikehold/service transportmidler 8

15 Gjennomgangen av de to kontoene viser at målt etter beløp er henholdsvis 92 prosent og 99 prosent av innkjøpene er gjort hos avtaleleverandør. Kjøp hos Talvik Bensin er utelukkende foretatt av hjemmesykepleien sone ytre vest. Målt etter antall fakturaer er også over nitti prosent av kjøpene av drivstoff og tilnærmet hundre prosent av oljekjøpene gjort hos avtaleleverandør Elektrikertjenester Det er inngått avtale mellom Elektro AS og Alta kommune om levering av elektrikertjenester med materiell for perioden til I kontrakten er det gjort forbehold om at kommunen ikke forplikter seg til å bruke rammeavtalen ved anskaffelser av elektrikerarbeid/- materiell i større prosjektrelaterte oppgaver, eller ved kjøp av elektromateriell som ikke krever elektriker til installasjonen. I perioden til og med har Alta kommune kjøpt varer og tjenester hos Elektro AS for vel 2 millioner. Kjøpene er ført på syv ulike kontoer, 13 men de fleste kjøpene er ført på konto Vanlig bygningsmessig vedlikehold. Denne kontoen inneholder også kjøp fra leverandører som leverer andre typer varer og tjenester, og det er vanskelig å si hvor stor andel av elektrikertjenester og materiell som er kjøpt hos leverandør med avtale, og hvor mye som eventuelt er kjøpt hos andre leverandører. Vi registrerer imidlertid at det er kjøpt elektrikertjenester og -materiell fra andre leverandører i undersøkelsesperioden IKT-utstyr Det er inngått avtale med IT Partner Finnmark AS om levering av IKT-utstyr 14 for perioden til , med mulighet for tre års forlengelse. I perioden til har kommunen foretatt anskaffelser for nær 2 millioner hos IT Partner. Kjøpene er ført på 17 ulike kontoer. Over halvparten av kjøpene er ført på konto Utstyr, men denne kontoen inneholder mange typer ulike anskaffelser. Det er derfor ikke mulig å si noe om andel kjøp hos avtaleleverandør i forhold til kjøp hos eventuelle andre leverandører med tilsvarende produkter Kontorrekvisita Kommunen har avtale med Finnmark Kontorservice AS om levering av kontorrekvisita og skolemateriell. Gjeldende avtale er for perioden , men kommunen hadde tilsvarende avtale med samme leverandør fra I avtale har kommunen forpliktet seg til å kjøpe de produktene som inngår i avtalen hos avtaleleverandøren, men forbeholdt seg retten til å teste konkurrerende produkter i avtaleperioden. Vi har her sett på kjøp av kontorrekvisita i undersøkelsesperioden. 15 Vi har tatt utgangspunkt i kjøp ført på konto kontorrekvisita. Tabell 6: Kontorrekvisita Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Kontorrekvisita Finnmark Kontorservice AS Andre leverandører Totalt Kontorinventar, vanlig bygningsmessig vedlikehold, utstyr, materialer til vanlig vedlikehold, alarmer, uforutsett vedlikehold, bygningsmessig utbedring 14 Avtalen har spesifisert prisliste og leveringsbestemmelser. 15 For kjøp av skolemateriell, se tabell 3 9

16 Målt etter beløp er 51 prosent av kjøpene av kontorekvisita, ført på den utvalgte kontoen, gjort hos avtaleleverandør. I tillegg er det gjort innkjøp hos over 100 andre leverandører, noe av dette er engangskjøp. Vi registrerer en svært høy andel av småkjøp på kontoen Kontormøbler Kommunen har også inngått avtale med Finnmark kontorservice AS om kjøp av kontormøbler for perioden Avtalen omfatter løpende behov for kontormøbler til alle kommunens institusjoner, men kommunen har forbeholdt seg retten til å foreta egne konkurranser for enkeltanskaffelser over kr eller der anskaffelsen er en del av et større prosjekt. Det var en tilsvarende avtale mellom partene fra Vi har sett på kjøp ført på konto Kontorinventar i den undersøkte perioden. Tabell 7: Kontormøbler Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Kontorinventar Finnmark Kontorservice AS Andre leverandører Totalt Målt etter beløp er 47 prosent av kjøpene som er ført på kontoen gjort hos avtaleleverandør. Målt etter antall kjøp er imidlertid andelen som er kjøpt hos avtaleleverandør bare 23 prosent. En god del av kjøpene som er gjort hos andre leverandører er småkjøp, som trolig ikke kan defineres som kontormøbler Medisinske forbruksvarer og legemidler Det er inngått avtale med Helservice Engros om levering av medisinske forbruksvarer og inkontinensmateriell. Avtalen gjelder fra til Det er også inngått avtale med Apokjeden AS om levering av legemidler til kommunale institusjoner og private institusjoner tilknyttet kommunens innkjøpsordning for perioden til Varene fra Apokjeden leveres av Apotek 1. Både kjøpene som er gjort fra Apokjeden og fra Helseservice Engros er ført på flere kontorer, 16 men hovedtyngden er ført på konto Medisinsk forbruksmateriell. Tabell 8: Medisinsk forbruksmateriell Konto Leverandør Avtale Innkjøp kroner Beløp i prosent Medisinsk Helseservice forbruksmateriell Engros AS Apokjeden AS Andre leverandører Totalt En gjennomgang av kontoen viser at målt etter beløp er til sammen 77 prosent av kjøpene som er ført på kontoen gjort hos avtaleleverandørene. De resterende kjøpene er gjort hos 65 andre leverandører. Det er registret mye småkjøp på kontoen. 16 Undervisningsmateriell, annet forbruksmateriell, matvarer, mm 10

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Anskaffelser og rammeavtaler. Rapport. Del 1. Tønsberg kommune

Anskaffelser og rammeavtaler. Rapport. Del 1. Tønsberg kommune Anskaffelser og rammeavtaler Rapport Del 1 Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon 2010 Forord Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot inngåelse og bruk av rammeavtaler i Tønsberg kommune

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer