NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson

2

3 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER I FORMÅL MED PROSJEKTET I REVISJONENS OPPSUMMERING I REVISJONENS SAMLEDE VURDERING II ANBEFALINGER III 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET AVGRENSNINGER OG PROBLEMSTILLINGER DATAINNSAMLING OG DATAGRUNNLAG DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET OPPBYGGING AV RAPPORTEN HOVEDPRINSIPPER I LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ETTERLEVELSE AV LOA OG FOA I LØRENSKOG KOMMUNE VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA Kommunen bør ha gode regler, rutiner og retningslinjer for sine anskaffelser Kommunen bør ha god og tilgjengelig oversikt over inngåtte og gjeldende avtaler Kommunen skal ha avtaler for sine anskaffelser, og være lojal mot disse avtalene Alle innkjøpsansvarlige skal ha tilstrekkelig kompetanse til å overholde LOA og FOA, og kommunens egne retningslinjer REVISJONENS VURDERING LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 ENDRING FRA UNIQUE TIL ANALYSEGRUNNLAG KOMPLETT ARTSOVERSIKT VEDLEGG 2 LEVERANDØRER TIL LØRENSKOG KOMMUNE VEDLEGG 3 INNKJØP FORDELT PÅ ART OG ANSVAR VEDLEGG 4 LEVERANDØRER UTEN AVTALE OVER KRONER VEDLEGG 5 ANALYSERTE KOSTRA-ARTER VEDLEGG 6 ADMINISTRASJONENS SVAR PÅ FAKTAHØRING AV VEDLEGG 7 REVISJONENS KOMMENTAR TIL ADMINISTRASJONENS SVAR PÅ FAKTAHØRING VEDLEGG 8 ADMINISTRASJONENS SVAR PÅ ENDELIG RAPPORT AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

4

5 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen etterlever lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Både lov og forskrift setter store krav til kommunene når det gjelder kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon. Nær 30 % av kommunenes driftsbudsjett brukes til nettopp dette. Problemstillingen i rapporten er: Overholder Lørenskog kommune lov og forskrift for offentlige anskaffelser? For å besvare dette har vi sett på interne rutiner/reglement, inngåtte avtaler, oppfølging av inngåtte avtaler, opplæring og oppfølging av personer med innkjøpsansvar. Prosjektet omhandler kommunens innkjøp i 2006, med unntak av innkjøp i forbindelse med investeringer. Revisjonens oppsummering Lørenskog kommune gjennomførte innkjøp for 235 mill. kroner i Vi har sett bort fra 97 mill., som hovedsakelig er posteringer som ikke er koblet til konkrete, eksterne leverandører. Analysene i rapporten er basert på det resterende beløpet, 138 mill. kroner. Til sammen har kommunen benyttet litt over 2000 leverandører. Av disse er ca. 540 leverandører som har avtale med kommunen, eller som er unntatt fra loven (eks. andre offentlige organisasjoner, husleiekontrakter m.m.). Hovedfunnene i denne rapporten er: Manglende oversikt over egne avtaler: Lørenskog kommune har ikke noen samlet oversikt over avtaler, verken de som gjelder for hele kommunen eller for enkelte enheter. I løpet av prosjektet har det fortløpende dukket opp ulike nye kontrakter og avtaler. Vi har funnet 124 leverandører med avtaler som er helt eller delvis dokumentert i tråd med LOA og FOA. Innkjøp uten avtaler/dokumentasjon: I alt er det handlet for 53 mill. kroner fra 1527 leverandører uten at det foreligger avtaler eller dokumentasjon. Foreldet regelverk: Kommunens innkjøpsreglement er fra 1997, og åpner for brudd på gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Manglende opplæring og oppfølging av ansatte: Det er noe kompetanse i organisasjonen, men ingen systematisk opplæring eller oppfølging av innkjøpsansvarlige. Det er opp til den enkelte tjeneste å sørge for kompetanse og oppfølging. Enkelte har vært på eksterne kurs, men det skjer ikke noe systematisk arbeid for kompetanseheving gjennom hele organisasjonen. Manglende samlet oversikt over regleverk på innkjøpsområdet: Lørenskog kommune mangler oversikt over lov, forskrift, reglementer og innkjøpsavtaler på sitt interne datasystem. Det finnes ikke noe felles område på intranett med hjelp og veiledning til den enkelte innkjøper. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE I

6 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Manglende kontroll med og oppfølging av innkjøp i kommunen: o Det er liten sentral kontroll med hvordan innkjøpsfunksjonen håndteres i kommunen. o Kommunen har ingen regler eller systemer for oppfølging av avtaler, for å se om man får varer og tjenester til avtalt pris og kvalitet. Vi har ikke funnet noe internt regelverk som sier at det får konsekvenser dersom innkjøpere bryter LOA, FOA eller reglementer en eller flere ganger. o Det er svært arbeidskrevende og ikke praktisk gjennomførbart å få enkle oversikter over innkjøp der en får fram både utgiftsart, tjenestested og leverandør i kommunens regnskapssystem. Revisjonens samlede vurdering Hovedfunnet i denne gjennomgangen er etter vår mening at Lørenskog kommune har svakheter i mange ledd knyttet til innkjøpsfunksjonen. Det finnes ikke oversikt over leverandører med avtaler i kommunen. Regnskapssystemet gir ikke muligheter for enkelt å følge opp at man følger lover og regler om offentlige anskaffelser, eller at organisasjonen er lojal mot de avtalene som finnes. Kommunens innkjøpsreglement er utdatert. Det er ikke systematisk opplæring og oppfølging av de ansatte i kommunen som kan kjøpe inn. Kombinasjonen av disse svakhetene, gjør at kommunen etter revisjonens vurdering vanskelig kan ha kontroll med at lover og regler på innkjøpsområdet følges. Revisjonen fant at det i 2006 i alt ble handlet for 53 mill. kroner uten at det foreligger avtaler eller dokumentasjon. I disse 53 mill. ligger det både små og store innkjøp her er alt fra kaffefløte og aviser til større kjøp i forbindelse med vedlikehold, konsulenttjenester, inventar og utstyr. Det er sannsynlig at deler av dette beløpet er innkjøp som er gjennomført i tråd med LOA og FOA, siden det for mindre kjøp ikke er formelle krav til hvordan konkurranse og dokumentasjon skal gjøres. For alle kjøp setter imidlertid LOA krav til at kommunen skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Alle kjøp skal dessuten, så langt det er mulig, være basert på konkurranse. I beløpet på 53 mill. fant vi ni leverandører hvor kommunen har handlet for over (terskelverdi for utlysning), uten at det foreligger anskaffelsesprotokoll eller avtale med leverandøren. Revisjonen mener det er rimelig å anta at disse kjøpene skulle vært lyst ut på anbud, fordi dette sannsynligvis dreier seg om kjøp av samme type vare/tjeneste og derfor skal ses samlet. Videre kan det også tenkes at kommunen har kjøpt samme type vare/tjeneste fra flere ulike leverandører, slik at dette samlet utgjør beløp over , og dermed skulle vært utlyst. For kjøp over er det også formelle krav til at anskaffelsen skal dokumenteres med protokoll. Formkrav til hva protokoller skal inneholde, fremgår av forskriften. (Fra er det krav til å føre protokoll for alle kjøp over ) Revisjonen ser positivt på at Lørenskog har igangsatt et prosjekt som har som siktemål å forbedre innkjøpsprosessen fra det overordnede nivå på systemer og rutiner ned til den enkelte innkjøper. Bedre systemer for oversikt over leverandører kommunen har avtaler med vil bidra til at flere innkjøpere benytter seg av eksisterende avtaler. Arbeidet som pågår med implementering av nytt etisk reglement vil også bidra til å skape bedre holdninger til å holde seg til lovens intensjon på innkjøpsområdet. Revisjonen vurderer det slik at Lørenskog har potensiale for en bedre organisering av innkjøpsfunksjonen, blant annet gjennom opplæring og tilrettelegging av informasjon på felles datasystem. Det er også mulighet for å spare penger på innkjøpsområdet ved å sørge for korrekt anbudsprosess, mer konkurranse og bedre lojalitet til avtalepartnere. Samtidig bidrar man gjennom et slikt arbeid til å redusere mulighetene for misligheter som kan oppstå der det ikke er orden på innkjøpsfunksjonen. II OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

7 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 1. Lørenskog kommune bør oppdatere innkjøpsreglementet så det er i tråd med dagens lover og forskrifter. 2. Lørenskog kommune bør sørge for at det gjennomføres konkurranser i tråd med LOA og FOA, og at det inngås korrekte, dokumenterte avtaler på de områdene hvor dette mangler i dag. 3. Lørenskog kommune bør lage skriftlige rutiner for hvordan kjøp under kroner skal dokumenteres. 4. Lørenskog kommune bør lage et felles område på kommunens intranett der nødvendig informasjon om avtaler, regler, forskrifter, lover og veiledning for innkjøpsprosessen er lett tilgjengelig for alle som skal forestå innkjøp. 5. Lørenskog kommune bør gjennomføre opplæring av ansatte med innkjøpsansvar, og et system for systematisk oppfølging av disse. 6. Lørenskog kommune bør sørge for å opprette kontrollrutiner for innkjøpsområdet. 7. Lørenskog kommune bør vurdere å ta opp mangler i økonomisystemet med leverandør, slik at kontroll blir enklere å gjennomføre. 8. Lørenskog kommune bør vurdere å ansette en egen, sentral innkjøpskoordinator som kan bistå hele organisasjonen i forbindelse med offentlige anskaffelser. 27. mai 2008 Nina Neset /sign/ revisjonssjef Egil Johansson /sign/ forvaltningsrevisor OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE III

8

9 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet På oppdrag fra kontrollutvalget har revisjonen gjennomført et prosjekt om hvordan Lørenskog kommune håndterer lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). En tilsvarende gjennomgang gjøres i Nittedal, Skedsmo og Rælingen. Både lov og forskrift er svært omfattende, og det kreves mye av kommunen dersom de skal opptre i samsvar med de krav som stilles. Det krever gode overordnede systemer, god opplæring, god oppfølging og gode holdninger i organisasjonen. Formålet med prosjektet er å se om kommunen har tilstrekkelig gode systemer, rutiner og atferd i forhold til de krav som LOA og FOA stiller til kommunen. Prosjektet er altså ikke rettet mot mistanker om misligheter eller kontroll av enkeltprosjekter, men om det er mulig å finne svakheter ved måten innkjøp gjennomføres på i dag. I dette prosjektet er vi interessert i å få et mest mulig korrekt oversiktsbilde over hvordan Lørenskog kommune håndterer sine innkjøp. Prosjektet er gjennomført i perioden september 2006 til april 2008 av Egil Johansson og Dag Findahl. Knut Blikeng fra CAATS-Nordic AS har vært innleid som konsulent i forbindelse med prosjektet. 1.2 Avgrensninger og problemstillinger LOA og FOA stiller strenge krav til konkurranse som et middel for mer effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser. Konkurranser skal gjennomføres på en måte som gjør at det er forutsigbart, at det er gjennomsiktig og at det er etterprøvbart. Det skal benyttes konkurranse hver gang kommunene skal gjøre innkjøp så langt det er mulig uavhengig av verdi på anskaffelsen. Vi har prioritert å se på den delen av kommunens innkjøp som gjøres over driftsregnskapet. Gjennomgangen er begrenset til Vi har ikke tatt med kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon, blant annet kjøp av tjenester fra andre kommuner, fylke og stat (sykehjemsplasser, elevplasser m.m.). Vi har i liten grad sett på investeringsområdet, me n har nøyd oss med å hente inn en oversikt over utlysninger i Doffin-databasen 1. Det finnes en forskrift som gir egne rammer for innkjøp i forsyningssektorene 2. Denne forskriften er ikke med som grunnlag for dette prosjektet. Hovedproblemstillingen er: Overholder Lørenskog kommune lov og forskrift for offentlige anskaffelser? Problemstillingen besvares ved å se på følgende områder: 1. Interne hjelpemidler som regler, rutiner, retningslinjer. 2. Inngåtte avtaler om anskaffelser, uavhengig av terskelverdier. 3. Oppfølging av avtaler. 4. Opplæring og oppfølging av personer med innkjøpsansvar. Vi ønsket også å undersøke lojalitet til inngåtte avtaler, men måten Lørenskog kommune organiserer inngåelsen av sine avtaler gjør dette så arbeidskrevende at vi velger å ikke ta dette med i prosjektet. 1 DOFFIN er statens database for offentlige innkjøp, hvor konkurranser lyses ut og hvor oppdragssøkere kan finne fram til aktuelle prosjekter innfor offentlige anskaffelser. 2 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. april 2006 nr 403. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 1

10 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 1.3 Datainnsamling og datagrunnlag Dokumentinnsamling Vi har bedt Lørenskog kommune oversende avtaler og dokumentasjon om anskaffelser som kommunen har inngått med leverandører. I tillegg har vi samlet inn oversikt over offentliggjorte utlysninger på Doffin-databasen. Vi har også gått gjennom tilgjengelige skriftlige rutiner, regler og retningslinjer for kommunen. Regnskapsdata Gjennomgangen er basert på regnskapstall for perioden til Vi har tatt ut tall som gjelder innkjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon det vil si KOSTRA-artene , med fratrekk av lønnsartene Det er ikke mulig å gjøre direkte utkjøringer av det materialet vi trenger til analyse fra Lørenskog kommunes eget regnskapssystem (Unique). Dette fordi det ikke er laget nødvendige koblinger mellom databasene for regnskapstall og for leverandørreskontro i Unique. Vi har derfor overført regnskapstallene til en egen datamaskin hvor analyseverktøyet IDEA er benyttet for å kunne analysere innkjøpstallene i forhold til leverandørreskontro. Samtaler For å få en utfyllende oversikt over håndtering av LOA og FOA har vi også gjennomført samtaler med de i organisasjonen som har et koordineringsansvar for innkjøp. Dette gjelder både sentralt og innkjøpsansvarlige i de ulike tjenestene. Samtalene har gitt oss et inntrykk av hvordan holdningene er i organisasjonen. I tillegg har vi hatt samtaler med økonomisjef i Lørenskog kommune. 1.4 Dataenes pålitelighet og gyldighet Det har vært en stor utfordring å få overført regnskapstallene til analyseverktøyet IDEA på en slik måte at uttrekkene blir korrekte. Et problem har vært at en rekke enkeltposteringer ikke fulgte med over i IDEA. Uttrekket fra regnskapssystemet var på 235 mill. Når dette ble overført til IDEA ble summen 223 mill., en differanse på 12 mill. For å kontrollere at de posteringene som fulgte med til IDEA ikke skiller seg fra posteringene i Unique, har vi gjennomført en test. Testen ble gjort gjennom å lage et uttrekk av 500 tilfeldige poster fra en database på i underkant av poster. For disse enkeltposteringene var det samsvar mellom Unique og IDEA. Videre har vi i IDEA filtrert bort alle posteringer som ikke er koblet til konkrete, eksterne leverandører. Disse posteringene kan være interne kostnadsfordelinger, inn- og utbetalinger til en særskilt bankkonto (OCR-konto) eller interne kjøp. Til sammen utgjorde dette 85 mill. Den summen vi da sitter igjen med, utgjør reelle kjøp som kan kobles til bestemte leverandører. Dette er 138 mill. som vi gjennomfører analyser på. Se vedlegg 1 for oversikt over forskjellene mellom Unique og endelig analysegrunnlag i denne rapporten. Etter de korrigeringer som er gjort anses tallenes pålitelighet og gyldighet anses tilstrekkelig for denne gjennomgangen. Når det gjelder dokumentasjon ellers, så er dette basert på skriftlige dokumenter som kontrakter, avtaler, protokoller og utskrifter fra offisielle databaser. Vi regner disse dataene som pålitelige og gyldige. Vi har godtatt den informasjonen vi har mottatt på e-post og i samtaler med de ulike innkjøpsansvarlige som deres oppfattelse av virkeligheten, og har ingen grunn til å tro at noen har holdt unna informasjon eller levert bevisst feil informasjon. Vi regner derfor opplysningene gitt i samtaler som tilstrekkelig pålitelige for vårt formål. 2 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

11 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 1.5 Oppbygging av rapporten I kapittel 2 går vi gjennom prinsipper og områder som krever spesiell oppmerksomhet i LOA og FOA. I kapittel 3 presenteres først vurderingskriterier. Deretter presenteres de funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene, og revisjonens vurderinger av disse. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i sammendraget. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 3

12 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 2 HOVEDPRINSIPPER I LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Offentlig sektor er avhengig av tillit hos innbyggerne, og også hos leverandører og aktører i markedet. Derfor er det avgjørende at det ikke kan reises tvil om at innkjøp, som utgjør nær en tredel av kommunenes budsjetter, gjennomføres på en saklig og økonomisk fornuftig måte. Ved å etterleve kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, reduseres også muligheten for korrupsjon og misligheter. Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) gir strenge rammer for hvordan det offentlige skal håndtere sine innkjøp. I denne rapporten baserer vi kriteriene våre på lov og forskrift som gjaldt i Den da gjeldende forskriften var fra 2001 (FOA 2001). Den nye forskriften fra 2006 (FOA 2006) trådte i kraft og er stort sett en videreføring av tidligere forskrifter, men med en del skjerpede krav til blant annet prosess og dokumentasjon. LOAs formålsparagraf ( 1) inneholder krav til at det offentlige skal bruke sine penger på en mest mulig effektiv måte, skal opptre profesjonelt og forretningsmessig, og behandle alle tilbydere/leverandører likt. Det er ikke anledning til å ta utenforliggende hensyn, som for eksempel ønske om å støtte lokalt næringsliv, når innkjøp skal gjøres. De grunnleggende kravene i LOA fremgår av 5. Disse er blant annet: - Det skal, så langt det er mulig, være konkurranse fra første krone som brukes. - Krav til forutberegnelighet er nødvendig for å skape tillit og økt konkurranse ved å gi korrekt informasjon om premisser, vilkår for prosedyrer og beslutninger som tas. - Krav til gjennomsiktighet tilsier at prosessen må være åpen og gjennomsiktig for å kunne sikre kravet til likebehandling. - Krav til etterprøvbarhet tilsier krav om skriftlighet i alle faser av et innkjøp, enten ved protokoller over terskelverdiene eller annen dokumentasjon for mindre kjøp. Det er noen kjøp som ikke omfattes av LOA og FOA for eksempel erverv og leie av eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, ansettelseskontrakter, kontrakter om offentlig tjenestekjøp som tildeles et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver, jf. FOA , (2) og (3). Det er i hovedsak anskaffelsens samlede verdi (eks. mva.) som avgjør hva slags prosedyrer som skal benyttes og hvilke deler av FOA som kommer til anvendelse, jf. FOA Verdien på en anskaffelse beregnes på grunnlag av den samlede verdien av de kontraktene som utgjør anskaffelsen, jf. FOA (1). Et innkjøp kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse, jf. FOA (3). For anskaffelser under kr kreves det ikke kunngjøring på Doffin, og man kan velge konkurranseform. Mellom og 1,7 mill. kreves det nasjonal kunngjøring. Anskaffelser over 1,7 mill. 3 skal lyses ut i hele EØS-området, og det skal som hovedregel brukes anbudskonkurranse som konkurranseform. Dette kan illustreres på følgende måte: 3 For bygge- og anleggskontrakter er terskelverdien 41,25 mill. I hovedsak vil dette være aktuelt for innkjøp i forbindelse med investeringer, som vi ikke går gjennom i denne rapporten. 4 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

13 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON LOA og FOA del I og II Hovedregel anbudskonkurranse LOA og FOA del I og III Valgfri konkurranseform LOA og FOA del I Valgfri konkurranseform Direkte anskaffelser Anskaffelsesprosedyrer EØS - kunngjøring Nasjonal kunngjøring Ingen kunngjøring Kr 1,7 mill. Kr Kr 0 Figuren er basert på FOA 2001 For å kunne si at man så langt som praktisk mulig overholder LOA og FOA, er det viktig at man ivaretar lovens intensjoner. Det vil si at man benytter konkurranse i en eller annen form uansett størrelse. Dokumentasjon på alle innkjøp er viktig, selv om det bare er spesifikke krav til innhold i og utforming av dokumentasjon ved kjøp over kroner. Krav til etterprøvbarhet betinger skriftlighet ved alle kjøp, i en eller annen form: - For innkjøp over kroner gjelder krav til protokoll beskrevet i FOA (over 1,7 mill.) og 15-1 (over ). - For innkjøp under kroner står kommunen fritt til å utforme sin egen dokumentasjon. Krav til dokumentasjon framgår av LOA 5. Fra 1. januar 2007 kom krav om formell protokoll allerede ved kjøp over kroner. Varsel om dette ble sendt ut fra regjeringen allerede i januar Det ble også laget en mal for hvordan en slik protokoll kunne se ut. Benyttes samme leverandør til mange små innkjøp, blir det snakk om store summer hos en og samme leverandør, skal kommunen vurdere å inngå formell avtale med leverandør. Normalt vil det være volum for et kalenderår som legges til grunn ved en slik vurdering, jf. FOA Kommunen er én juridisk enhet, med rådmannen som ansvarlig. Når rådmannen inngår en avtale på vegne av kommunen, så er alle enheter i kommunen forpliktet til å overholde denne avtalen. Revisjonen har i korrespondanse med Lørenskog kommune hevdet at når kommunen kjøper samme type vare eller tjenester (FOA (8) a/foa (11)), så må hele kommunen ses under ett. Lørenskog kommune har på sin side ment at når innkjøpsansvaret er delegert til de enkelte tjenestene som også har delegert budsjettansvar, kan disse inngå egne avtaler uten å ta hensyn til at andre deler av kommunen kjøper samme type vare. En avgjørelse i KOFA 4 i november støtter Lørenskog kommunes syn. I denne saken var Kristiansand kommune innklaget av Elkjøp for ikke å ha lagt anskaffelse av hvite- og brunevarer 4 Staten har opprettet et eget klageorgan: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Dette er gjort i medhold av LOAs 7a. Tvisteløsningsorgan. 5 KOFA 2007/79. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 5

14 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON ut på anbud. Det ene av spørsmålene KOFA vurderte, var om kjøp foretatt av kommunens enkelte enheter skal regnes som kjøp foretatt av kommunen under ett eller av hver enkelt enhet. Kristiansand kommune er delt inn i ulike sektorer, som igjen er delt inn i ulike enheter med selvstendig budsjettansvar og tilhørende selvstendig innkjøpsansvar. KOFA skriver at hvorvidt en desentralisert innkjøpsordning innen kommunen betyr at anskaffelser skal tilskrives hver enhet ikke er løst, verken i eller 2006-forskriften. Ut fra det bakgrunnsmaterialet som klagenemnda har funnet om problemstillingen, er konklusjonen at det åpnes for at anskaffelser foretatt av selvstendige desentraliserte innkjøpsenheter innen kommunen kan vurderes for seg. KOFA tilføyer at denne løsningen ivaretar kommunenes behov for å opprettholde desentraliserte innkjøp innen kommunen. Nemnda understreker at lovens krav til konkurranse for alle offentlige innkjøp gjelder også ved en slik desentralisert innkjøpspraksis, og da slik at enhetene sørger for at man unngår leverandørmonopol ved gjentatte småinnkjøp over tid. KOFA viser også til veilederen til FOA 2006, som presiserer at Reglene om omgåelse må også tas i betraktning hvis motivet for at enhetene inngår individuelle kontrakter er å omgå regelverket 6 På bakgrunn av denne avgjørelsen mener revisjonen at anskaffelsesreglene kan praktiseres slik: I de sammenhenger der rådmannen inngår avtaler på vegne av Lørenskog kommune, vil disse være bindende for hele kommunen. Den enkelte tjenesten kan inngå avtaler som bare forplikter angjeldende tjeneste. Det er ikke lov å dele opp en anskaffelse i den hensikt å unngå krav til utlysning av konkurranse i tråd med LOA og FOA 7. Sanksjoner Fra og med 2007 har KOFA mulighet for å ilegge kommuner straffegebyr på inntil 15 % av kontraktsummen ved direkte anskaffelser. Lørenskog kommune fikk en fellende kjennelse mot seg i KOFA i Lørenskog ble felt for å ha brutt regelverket om offentlige anskaffelser ved anskaffelse av radiolinker. KOFA konkluderte med at Lørenskog skulle ha kunngjort konkurransen i Doffin. Videre hadde kommunen brutt kravene til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ved å invitere til konkurranse uten å utferdige skriftlig dokumentasjon i saken. 8 6 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, 2006, s LOA 5, 5. ledd bokstav c. 8 KOFA sak 2005/90. 6 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

15 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 3 ETTERLEVELSE AV LOA OG FOA I LØRENSKOG KOMMUNE 3.1 Vurderingskriterier Med et så omfattende regelverk blir det umulig å foreta en bred og detaljert gjennomgang av alle forhold som er omtalt i LOA og FOA. Vi har derfor prøvd å finne et sett med kriterier som både er overkommelig, og som samtidig kan gi oss noen klare signaler om hvordan kommunen håndterer sine anskaffelser. Vi ser på hvordan kommunen har lagt til rette for at LOA og FOA etterleves i organisasjonen. Dette går både på praktisk tilrettelegging, rutiner og retningslinjer, opplæring og oppfølging av ansvarlig personale og gode kontrollrutiner. Et godt etisk regelverk er et viktig tiltak for å redusere omfanget av uønskede handlinger i kommunene. Kommunen har i 2008 et slikt regelverk, men dette var ikke på plass i Det er viktig å understreke at det ikke er tilstrekkelig med en kontrakt for å ha en tilfredsstillende avtale. En kontrakt (avtale) skal være dokumentert inngått i tråd med LOA og FOA. Det vil si at hele prosessen skal dokumenteres. Derfor er det ikke sikkert at en avtale er tilstrekkelig for å overholde lov og forskrift om offentlig anskaffelse, selv om den er signert både av kommunen og leverandør. Hvis innkjøpsansvarlige skal kunne følge en avtale, må vedkommende kjenne til avtalen, hvordan den skal benyttes og hvilke priser og andre vilkår som gjelder. Derfor er det viktig at kommunen har en god og lett tilgjengelig oversikt over sine avtaler. Når kommunen, eller en tjeneste, har inngått en kontrakt (avtale om kjøp), skal organisasjonen, eller tjenesten som omfattes av avtalen, være lojal mot den. En kontrakt er per definisjon en gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en oppdragsgiver og en leverandør (FOA , a.). Manglende lojalitet kan over tid redusere antall leverandører som er interessert i å delta i konkurransen om kontrakter med kommunen. Dersom brukere mener avtalen er ubrukelig eller for dårlig, så er ikke dette legitim grunn til å bryte avtalen. Slikt må tas opp i organisasjonen, eventuelt med tanke på reforhandlinger eller inngåelse av ny avtale. Når kommunen har inngått en avtale, er det viktig at det er mulig å kunne ta ut oversikter fra regnskapssystemet over hvordan man følger opp og etterlever en slik avtale. Dette for å kontrollere at det er denne avtalepartneren som benyttes, og at man får ut de prisene og de kvalitetene man var forespeilet. Det byr på utfordringer for en kommune som benytter Unique økonomisystem å få laget seg slike oversikter, fordi det ikke finnes tilstrekkelige spørremuligheter som kombinerer regnskapsbasen og leverandørreskontro 9. Ut fra dette, og gjennomgangen i kapittel 2, setter revisjonen opp følgende kriterier: Kommunen bør ha gode regler, rutiner og retningslinjer for sine anskaffelser. Kommunen bør ha god og tilgjengelig oversikt over sine avtaler. Kommunen skal ha avtaler for sine anskaffelser, og være lojal mot disse avtalene. Alle innkjøpsansvarlige skal ha tilstrekkelig kompetanse til å overholde LOA og FOA, og kommunens egne retningslinjer. 9 Utfordringene i forbindelse med regnskapssystemet er kommunisert til administrasjonen i Lørenskog kommune, og vil ikke bli nærmere omtalt her, da det ligger utenfor denne rapporten. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 7

16 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 3.2 Funn/fakta Kommunen bør ha gode regler, rutiner og retningslinjer for sine anskaffelser. Lørenskog kommune har ikke ansatt en egen person med ansvar for offentlige anskaffelser. Overordnet ansvar er lagt til økonomisjefen. Det er ingen overordnet, sentral funksjon for kontroll med kommunens innkjøp. Lørenskog kommune er delt opp i åtte ulike tjenester i tillegg til sentraladministrasjonen, og innkjøpsansvar er delegert til de enkelte tjenestene, sammen med delegert budsjettansvar. Det er lederne for disse tjenestene som har ansvar både for anskaffelser og kontroll med disse. Det er de ulike tjenestene som avgjør hvor mange som skal ha innkjøpsrett. Den eneste form for kontroll med overholdelse av LOA og FOA skjer i forbindelse med attestasjon og anvisning. Utover dette har ikke kommunen egne rutiner for kontroll med innkjøpsfunksjonen, heller ikke sentralt. Det er heller ikke nevnt noe om konsekvenser for den som bryter LOA og FOA en eller flere ganger i kommunens rutiner. Lørenskog kommune gjennomfører ikke andre typer kontroller, som for eksempel stikkprøver. Kommunen har et eget reglement for anskaffelser fra Dette er ikke oppjustert til dagens lov og forskrifter. Reglementet er basert på den gang gjeldende LOA og FOA, og blant annet med fokus på å unngå eneleverandører på varer og tjenester: 65 Rammeavtaler for innkjøp (1) For kjøp hvor kommunen kan oppnå storforbrukerrabatter, skal rådmannen arbeide for å få inngått rammeavtaler. Ved utlysning av rammeavtaler skal regelverket i kapittel 2-5 følges der dette er mulig. (2) Avtalene skal normalt ikke inngås slik at en leverandør gis en eksklusiv leveringsrett. Enheter i kommunen står fritt til å kjøpe fra andre leverandører dersom det oppnås mer fordelaktig kjøp et annet sted eller av annen produkt. Rådmannen kan begrense denne handlefrihet når det anses som totalt sett fordelaktig for kommunen. (Utdrag fra reglement fra 1997) I 2006 hadde ikke kommunen eget etisk regelverk, men et eget avsnitt ( 5) som omhandlet etikk i reglement for offentlige anskaffelser. Kommunen har nå (2008) fått et etisk reglement Kommunen bør ha god og tilgjengelig oversikt over inngåtte og gjeldende avtaler. Lørenskog kommune har ikke noe felles dataområde som omhandler innkjøpsfunksjonen, verken på internett eller intranett. Det er heller ikke egne mapper/oversikter på felles dataområde hvor det ligger tilgjengelig informasjon om avtaler, lov og forskrifter, eget regelverk eller andre bestemmelser og veiledninger. I tråd med at ansvar for innkjøp er delegert ut til de enkelte tjenestene, er det opp til disse å ha oversikt over de avtaler som til enhver tid gjelder, og hva slags lover, forskrifter og regler som skal følges opp ved innkjøp. Lørenskog kommune har noen felles avtaler som gjelder for hele kommunen. Disse er ikke lett tilgjengelig på kommunens intranett eller annet fellesområde. Lørenskog kommune er ikke fast medlem i noen interkommunale innkjøpssamarbeid. Kommunen har tidligere gjort avrop på avtaler inngått for eksempel av fylkeskommunen, og inngått nye avtaler i samarbeid med ulike kommuner og fylkeskommunen eller helt på egen hånd. 8 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

17 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Kommunen skal ha avtaler for sine anskaffelser, og være lojal mot disse avtalene Avtaler i Lørenskog kommune Vi mottok en liste med navn på 185 samarbeidspartnere fra bygg- og eiendomstjenesten, hvor noen leverandører står oppført flere ganger. I tillegg har vi fått oversendt dokumentasjon knyttet til inngåtte avtaler. Vi har gått gjennom alle oversendte avtaler og tilleggsdokumentasjon, men det er få eksempler på protokoller eller andre dokumenter som forteller om hvilke kriterier som er lagt til grunn for konkurranse, hvordan konkurranse er avholdt, eller hvordan inngåelse av avtaler har skjedd. Basert på mottatt dokumentasjon er det vanskelig å si om forskriftens bestemmelser om korrekte prosesser, inkludert dokumentasjon, er overholdt. De avtaler som er dokumentert med kontrakter velger vi å kategorisere som innkjøp innenfor regelverket, mens alle kjøp uten slike dokumenterte kontrakter i utgangspunktet regnes som brudd på bestemmelsene i LOA og FOA. Etter en gjennomgang av tilsendt dokumentasjon har vi akseptert 84 avtaler som inngått i tråd med LOA og FOA. Vi har også mottatt oversikt over avtaler med 26 leverandører for sentraladministrasjonen og andre tjenester som vi har ansett inngått i tråd med LOA/FOA. Noen av rammeavtalene kommunen har, er rammeavtaler de har sammen med fylkeskommunen, noen sammen med andre kommuner, men langt de fleste avtalene er inngått mellom en enkelt leverandør og Lørenskog kommune. I forbindelse med faktahøringen mottok vi ytterligere 8 avtaler fra tekniske tjenester og 1 avtale fra tiltak og sosiale tjenester. I etterkant av faktahøringen har vi i tillegg mottatt 15 avtaler, hvorav én leverandør allerede er registrert og 6 nye avtaler (med 5 ulike leverandører) anser vi som innenfor LOA/FOA. De andre er enten områder som ikke er omfattet av LOA/FOA (for eksempel husleie), avtaler inngått i slutten av desember 2006 eller mangelfullt dokumentert. Samlet har vi dermed mottatt avtaler med 124 leverandører som forplikter Lørenskog kommune. I tillegg har vi mottatt 10 avtaler som trådte i kraft i Avtaler som trer i virksomhet fra er ikke tatt med i analysen. Komplett liste over Lørenskog kommunes avtaler finnes i vedlegg 2. Selv om en enkelt tjeneste har hatt ansvar for å inngå en avtale, kan den likevel være inngått på vegne av hele kommunen. I våre analyser har vi ikke delt opp avtaler på de ulike tjenestene, men sett kommunen som helhet uavhengig av hvem som har inngått avtalen. Det ville blitt for omfattende å gjøre en slik total gjennomgang av alle avtaler og så koblet dette til våre analyser. Vi regner all omsetning for leverandører som ikke er omfattet av LOA/FOA (FOA ) som kjøp innenfor regelverket. Dette gjelder for eksempel leiekontrakter, ansettelseskontrakter og kontrakter om offentlig tjenestekjøp. Kjøp innenfor og utenfor regelverk Det materialet vi har analysert utgjør et samlet innkjøp på 138 mill. kroner. Av dette har vi identifisert innkjøp fra avtalepartnere eller leverandører som ikke omfattes av LOA/FOA på i alt 84 mill. kroner. Det gjenstående beløpet, 53 mill. kroner, representerer innkjøp fra leverandører uten avtale med kommunen. Det finnes heller ikke noen annen form for dokumentasjon på kjøpene (se vedlegg 3). Det er viktig å understreke at blant de 53 mill. kroner ligger både store og små innkjøp som er foretatt - alt fra kaffefløte og aviser, faglitteratur og matkjøp på kurs, til konsulenter og vedlikehold. Vi har ikke skilt ut småkjøp, men tatt med absolutt alle anskaffelser i vårt materiale. I alt har vi funnet 1527 leverandører uten avtaler eller annen form for dokumentasjon. 115 ulike leverandører har solgt varer/tjenester for over kroner (se vedlegg 4). I tabellen OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 9

18 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON under ser vi hvilke summer det er kjøpt for hos leverandører uten avtale. De øverste intervallene samsvarer med ulike terskelverdier i LOA/FOA i I tillegg har vi tatt med intervaller der leverandører selger for mindre beløp. Innkjøp pr leverandør Krav i LOA/FOA Antall leverandører Sum alle leverandører Over 1,7 mill EØS-utlysning ,5 mill - 1,7 mill Nasjonal utlysning/protokoll ,5 mill Dokumentasjon (protokoll fra 2007) Dokumentasjon Dokumentasjon < Dokumentasjon Sum I tillegg er det registrert en rekke utgifter på reskontronummer 9999 Diverse leverandører. Disse utgjør samlet kroner som kommer i tillegg til summene i tabellen ovenfor. (Samlet beløp blir da 53 mill. kroner). Vi har sett på hvordan disse 53 mill. fordeler seg på ulike KOSTRA-arter (heretter omtalt som arter), siden dette ofte vil dreie seg om samme type varer og tjenester. I vedlegg 3 finnes en full oversikt over hvordan innkjøpene fordeler seg på arter, med og uten avtaler. Vi har valgt ut arter basert på to kriterier: Det er en høy andel av innkjøpene som skjer uten avtaler. Innkjøp uten avtaler utgjør et vesentlig beløp. I analysene ser vi både på leverandører som er valgt, og hvordan innkjøpene fordeler seg mellom kommunens tjenester. Analyserte arter finnes i vedlegg 5. Kjøp av konsulenttjenester (art 270) viser at kommunen handler for 3,5 mill. kroner fra leverandører uten avtale. Her er det 11 leverandører som har solgt tjenester for over kroner hver seg, mens det er benyttet 65 ulike leverandører som har solgt tjenester for mindre beløp. Sentraladministrasjonen har brukt leverandører uten avtaler for nær 1 mill. kroner. Tekniske tjenester og tiltak og sosiale tjenester har kjøpt tjenester for rett under en mill. kroner hver. Kommunen har avtaler om kjøp av annonsetjenester (art 140), men handlet for 1,7 mill. kroner fra andre leverandører, uten avtaler eller annen form for dokumentasjon 10. Her er det 5 leverandører som har levert varer/tjenester for over kroner, og den største har solgt for 0,7 mill. Totalt er det benyttet 51 leverandører, og det er kulturtjenesten som kjøper mest. Ellers fordeler innkjøpene seg over alle ni ansvarsområdene (tjenestene). Kommunen kjøper mye inventar og utstyr (art 200) fra leverandører kommunen ikke har avtaler med. I alt har vi funnet omsetning fra 264 leverandører uten avtale eller annen form for dokumentasjon. 11 leverandører har levert varer/tjenester for over kroner hver. Det er handlet for mindre beløp fra 253 leverandører for til sammen 2,8 mill. kroner. Skole- og oppveksttjenesten skiller seg ut med kjøp for 5,3 mill. kroner, mens pleie- og omsorgstjenesten har handlet for 0,9 mill. og kulturtjenesten for over 0,8 mill. kroner. Det er sentraladministrasjonen som har handlet minst her. På vedlikehold og byggetjenester (art 230) er det handlet for over 6 mill. kroner fra 108 ulike leverandører. 11 leverandører har solgt varer/tjenester for over kroner. 2 leverandører har solgt for over kroner, og den ene av disse for 2,4 mill. kroner. Grensen for krav om utlysning i hele EØS-området er 1,7 mill. kroner på innkjøp. 10 Leverandøren Finnjobb har levert tjenester hele året, men oversendt kontrakt bare gjaldt 3 måneder. 10 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

19 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Her er det særlig bygg- og eiendomstjenesten som skiller seg ut med kjøp på 5 mill. kroner, mens skole- og oppveksttjenesten og tekniske tjenester også har handlet for store beløp. Lørenskog kommune har handlet matvarer (art 115) for 4 mill. kroner fra 81 leverandører uten avtale eller annen form for dokumentasjon. Det er 12 leverandører som hver seg har solgt for over kroner, en av dem for over kroner. De 70 andre leverandørene har solgt for mindre beløp, og under en million kroner til sammen. Her er det pleie- og omsorgstjenesten som står for størst andel av innkjøpene med 2,7 mill. kroner. Innenfor denne tjenesten er det ansvar Kjøkken som handler mest fra leverandører uten avtale. Skole- og oppveksttjenesten har kjøpt for 0,4 mill. kroner og bygg- og eiendomstjenesten for kroner. Kinoen leier filmer (art 123) for 1,8 mill. kroner fra flere leverandører uten at det foreligger avtaler eller annen form for dokumentasjon. Alle ansvarsområdene i kommunen benytter et stort antall leverandører uten avtaler eller annen form for dokumentasjon på hvorfor disse leverandørene er valgt (se vedlegg 3). Det er utbyggingstjenesten som benytter færrest (41), og skole- og oppveksttjenesten som benytter flest leverandører (577) uten avtaler. Det er skole- og oppveksttjenesten som bruker flest penger til kjøp av varer og tjenester uten avtaler eller annen form for dokumentasjon (15,6 mill. kroner). Investeringsprosjekter Søk på Doffin viser at Lørenskog kommune benytter seg mye av denne tjenesten, og har kunngjort en lang rekke anskaffelser og investeringsprosjekter. Vi har ikke gått gjennom de enkelte utlysningene for å se at hele prosessen er gjennomført på korrekt måte. Det ville blitt altfor omfattende i dette prosjektet Alle innkjøpsansvarlige skal ha tilstrekkelig kompetanse til å overholde LOA og FOA, og kommunens egne retningslinjer. Økonomikonsulentene i de ulike tjenestene som i stor grad koordinerer arbeidet med innkjøp har varierende kompetanse på innkjøpsområdet, LOA og FOA. Det overordnede ansvar ligger på tjenesteleder, og også her er det varierende kompetanse. Kommunen gjennomfører ikke systematisk kursing og opplæring av ansvarlige ledere eller innkjøpere i tjenestene. Kommunen har ikke laget et fast kursoppsett som tjenestene kan benytte til løpende opplæring av innkjøpere, og revisjonen har ikke funnet dokumentasjon på noe fast opplegg for opplæring eller oppfølging. Det arbeides for tiden (2008) med å få til systematisk opplæring av ledere og ansatte på innkjøpsområdet. Etiske retningslinjer manglet i 2006, men er ferdigstilt i Det arbeides med å innarbeide dette i organisasjonen. 3.3 Revisjonens vurdering Organisering, regler og rutiner Lørenskog kommune mangler et oppdatert regelverk for innkjøp, og mangler retningslinjer for hvordan innkjøpere skal opptre i forbindelse med anskaffelser. Regnskapssystemet Unique gjør kontroll vanskelig, fordi det er umulig å lage oversikter hvor en får med regnskapsdata sammen med informasjon om leverandør. Det betyr at ansatte i kommunen mangler nødvendig verktøy for å kunne kontrollere at det opptres i tråd med lov og forskrift. Det gjennomføres ingen kontroller med innkjøp ut over attestering og anvisning. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 11

20 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Det mangler sentral oversikt over innkjøpsaktivitetene i Lørenskog kommune. Med en desentralisert organisering av innkjøpsfunksjonen, som Lørenskog kommune har valgt, er det viktig å kunne gjennomføre kontroller for å hindre misligheter og hindre brudd på lover og egne retningslinjer. Når kommunen mangler denne muligheten for enkle kontroller med innkjøpene, betyr det flere muligheter for de som ønsker å misbruke kommunens tillit. Det er revisjonens vurdering at dette er en lite effektiv måte å gjøre innkjøp på, med lite oversikt over leverandører og et stort antall fakturaer som skal håndteres i organisasjonen. Det er ingen systematisk samordning av innkjøp mellom de ulike tjenestene, eller mellom sentraladministrasjonen og tjenestene. Økonomikonsulentene møtes regelmessig, men innkjøp er bare en liten del av de temaer som tas opp på disse møtene. Det samme gjelder ledermøtene. Det er liten eller ingen oppfølging fra kommunen sentralt for å koordinere og kontrollere innkjøpsområdet. Kommunen har nå startet et arbeid med å oppdatere reglementet, og for å få bedre oversikt og bedre kontroll med innkjøpene (2008). Kommunens reglement i 2006 er foreldet, og inviterer til å bryte LOA/FOA ved at organisasjonen stilles fritt til å handle utenom avtale ved gode tilbud. Eneste tilfelle hvor det er anledning til direktekjøp er når dette skjer i tråd med forskriftenes bestemmelser i FOA I forskriftene som er gjort gjeldende fra 1. januar 2007 er det ikke en egen paragraf som omhandler direkte anskaffelser. Lørenskog har ingen reglementer og retningslinjer som kan hjelpe innkjøpere. Det foreligger ikke noen bestemmelser om hvordan organisasjonen skal håndtere avvik fra lovmessig håndtering av innkjøpsfunksjonen, eller hvilke konsekvenser det får for den eller de som bryter LOA og FOA ved innkjøp. Oversikt over avtaler Lørenskog kommune mangler oversikt over inngåtte avtaler. Noen avtaler er inngått sentralt, og noen er inngått i de enkelte tjenestene. Det finnes ingen samlet oversikt som gjør avtalene tilgjengelig for innkjøpere, og det er også usikkerhet om hvilke avtaler som gjelder. Der det finnes avtaler, foreligger disse stort sett i form av enkle kontrakter med leverandører. I svært liten utstrekning finnes det dokumentasjon på utlysning, konkurranseform, gjennomføring og avslutning av konkurransen. Formelle protokoller i tråd med bestemmelsene i forskriften benyttes i liten utstrekning. Bygg- og eiendomstjenesten og tekniske tjenester er de ansvarsområdene som har hatt best oversikt over sine avtaler. Men også her har det tatt flere runder før vi har fått den endelige oversikten. Når kommunen gjennomfører så mange innkjøp uten dokumentasjon på valg av leverandør, kan dette både skyldes manglende oversikt over avtaler og at det er manglende kunnskaper omkring lov og forskrift. Det kan også skyldes at innkjøperne rett og slett mangler mulighet for å finne ut om det finnes avtaler når innkjøp skal gjennomføres, eller at det ikke er en kultur for at dette er viktig. Tidligere kunne en kommune tiltre en rammeavtale som andre hadde inngått, noe Lørenskog har benyttet seg av gjennom flere år. Dette er ikke lenger mulig etter de siste endringer i FOA 11. Heretter gjelder at bare opprinnelige avtalepartnere kan benytte en rammeavtale. Avtaler og lojalitet Av samlet innkjøp på 138 mill. kroner som er analysert her, handler kommunen for 53 mill. kroner uten at det foreligger avtaler eller annen form for dokumentasjon på valg av leverandør. Det er varierende grad av lojalitet overfor inngåtte avtaler, og det er revisjonens vurderinger at det er få konkrete incitamenter i organisasjonen for at de skal overholde inngåtte avtaler. Når vi ser kommunen under ett, er det lite i vårt materiale som peker i retning av at organisasjonen vektlegger lojalitet mot avtalepartnere. 11 FOA (3) 12 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE

21 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Når det handles fra så mange leverandører for til dels små beløp, skaffer kommunen seg mye arbeid med å håndtere et stort antall fakturaer som skal gjennom systemet. Dette innebærer ekstra arbeid og kostnader for kommunen, og er etter revisjonens vurdering en lite effektiv måte å håndtere innkjøp på. Problemer rundt spørsmål om å bryte inngåtte avtaler tas ikke opp her, men kommunen er forpliktet av inngåtte avtaler. Når kommunen benytter 1527 ulike leverandører uten avtale, vil noen av disse kunne oppfattes som konkurrenter til avtalepartnerne. Opplæring og kompetanse Det er revisjonens vurdering at det finnes noe kompetanse i deler av organisasjonen når det gjelder kommunens regelverk om innkjøp, men det mangler en del på forståelsen av betydningen av å følge LOA og FOA. Det er ingen felles holdning som fremkommer som tilsier at man ser alvorlig på brudd på LOA og FOA, og heller ingen reglementer eller rutiner som omtaler dette. Så langt vi har erfart i arbeidet med denne rapporten, har ikke Lørenskog kommune en systematisk opplæring av ansatte som sitter med ansvar for innkjøp. Det gjelder både i forhold til å gjennomføre en korrekt inngåelse av avtaler, og hvordan man skal følge opp avtaler i praksis. Dette gjør det vanskelig for den enkelte ansatte å følge LOA, FOA og internt reglement. Kontroll og oppfølging av innkjøpsfunksjonen Lørenskog kommune har ikke systematisk kontroll med innkjøpsfunksjonen ut over attestering og anvisning. Det er ingen kontroll med at innkjøp skjer i tråd med LOA, FOA eller internt reglement. Det er også mangelfull kontroll med at man får varer til den kvalitet og den pris man har avtalt i de tilfeller der man har en avtale, og det foregår heller ingen systematisk kontroll på hvor mye man handler inn av ulike varer i ulike deler av organisasjonen. Det er vanskelig å foreta en god og systematisk kontroll med innkjøpsfunksjonen i økonomisystemet til Unique. Det er ikke mulig å kjøre oversikts-spørringer der man både får en opplisting av de enkelte innkjøpene koblet både til beløp, ansvar, tjeneste, art og reskontro. Denne oversikten får man bare på enkeltfakturaer. Når man da ikke har noe annet system for kontroll, blir det vanskelig for kommunen å kunne gjennomføre stikkprøver og kontroller, i beste fall en svært så arbeidskrevende jobb. Kommunen har ingen fullstendig oversikt over innkjøpsområdet. Det er viktig å understreke at gode systemer, god koordinering av innkjøp koblet med god kontroll og oppfølging er viktig for å hindre at det skjer misligheter i en stor organisasjon. God kompetanse og systematisk opplæring er etter revisjonens vurdering viktig for mer effektive innkjøp, og opplæring og fokus på etikk bidrar til å skape en kultur som hindrer at feil oppstår. Lørenskog kommune har et stykke å gå, men er allerede i gang med et omfattende prosjekt for å få bedre grep om kommunens innkjøp. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I LØRENSKOG KOMMUNE 13

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP RÆLINGEN KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP RÆLINGEN KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I RÆLINGEN KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser 2006 Utført av Egil Johansson INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016 Anskaffelser og innkjøpsrutiner Rømskog kommune mars 2016 Agenda Grunnleggende krav Hvorfor skal man ha fokus på innkjøp og regelverket? Forskriftsendring 1.7.15 KOFA(klagenemd for offentlige anskaffelser)

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Enebakk kommune 29. okt 2010 RAPPORT 4/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2012/1816-72 Torbjørn Willumsen, 38273012 150 18.03.2013 Til: Kommunalsjefer/Enhetsledere mfl. INNKJØPSREGLEMENT FOR

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Denne instruksen er utarbeidet med grunnlag i kommunens vedtatte innkjøpsreglement samt gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Forhandlingsforbud. Innsyn/taushetsplikt. Protokollføring. Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer