Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING 1: FØLGES INNKJØPSORDNINGEN SOM MELHUS KOMMUNE HAR INNGÅTT MED SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE? REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING 2: FØLGES LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER? REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: FØLGES INNKJØPSORDNINGEN SOM MELHUS KOMMUNE HAR INNGÅTT MED SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE? PROBLEMSTILLING 2: FØLGES LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER? KILDER VEDLEGG: - SPØRRESKJEMA - HØRINGSSVAR FRA MELHUS KOMMUNE Orkanger, Inge Storås /s/ Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 12

3 1. SAMMENDRAG Formålet med denne undersøkelsen er å undersøke nærmere om kommunen overholder inngåtte innkjøpsavtaler. Revisjonen har i denne sammenheng valgt å se på overholdelse av fylkesavtalen som er en innkjøpsavtale. Kommunen er gjennom avtale tilknyttet Sør- Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning (fylkesavtalen). Samtidig spør vi om kommunen ved anskaffelser følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er utarbeidet følgende problemstillinger : Problemstilling 1: Følges innkjøpsordningen som Melhus kommune har inngått med Sør- Trøndelag fylkeskommune? Problemstilling 2: Følges lov og forskrift om offentlige anskaffelser? For å svare på problemstilling 1 og 2 har revisor foretatt en enkel spørreundersøkelse blant virksomhetslederne i kommunen. Disse har myndighet til å foreta innkjøp innenfor budsjettrammer. I denne undersøkelsen har vi sendt ut 23 spørreskjema, dvs til alle virksomhetslederne, og fått svar fra 21 virksomhetsledere. Denne undersøkelsen er en kartlegging og hvorvidt virksomhetslederne faktisk etterlever det de svarer på er ikke undersøkt i denne sammenheng. Innkjøpsområdet er imidlertid et fokusområde for revisjonen og er gjenstand for undersøkelser. Spørreundersøkelsen viser at de fleste virksomhetslederne er involvert i innkjøp ved sin enhet. Spørreundersøkelsen viser at de har kjennskap til fylkesavtalen, til rammeavtalene innenfor fylkesavtalen og at de foretar anskaffelser i samsvar med denne. Opplysninger om leverandørene og varegruppene innenfor fylkesavtalen innhentes via fylkeskommunens hjemmeside. Svarene fra undersøkelsen kan gi indikasjon på at informasjonen kunne vært bedre. Virksomhetslederne er fornøyd med informasjonen fra kommuneledelsen om fylkesavtalen. Spørreundersøkelsen viser at få av virksomhetsledere har god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og at få av virksomhetslederne foretar anskaffelser etter dette regelverket. Disse har imidlertid svart at de har rutiner for innkjøp som er i overenstemmelse med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Funnene fra kartleggingen blir imidlertid stående for seg selv når det er såpass få virksomhetsledere som anskaffer varer og tjenester m.v. utenfor fylkesavtalen. Revisor vil fremheve følgende: Kravet om konkurranse i lov om offentlige anskaffelser gjelder uavhengig av om kontrakt skal inngås etter åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, og uavhengig av verdi. Det kan derfor forekomme at anskaffelse av varer og tjenester som ikke omfattes av fylkesavtalen, men som anskaffes, allikevel må følge reglene i lov om offentlige anskaffelser, selv om varekjøpet/tjenesten er under kr Det er krav om konkurranse fra kr 1. Dette må ikke sammenblandes med kunngjøringskravet. Plikten til protokollføring gjelder både ved anbudskonkurranser og ved konkurranser med forhandlinger. Det er imidlertid ikke nødvendig å føre protokoll fra konkurransen med direkte anskaffelser, jf. 11-2(2). De grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser 5 tredje ledd, gjelder imidlertid også ved direkte anskaffel- Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 12

4 ser. Det kan derfor være hensiktsmessig ved denne konkurranseformen å føre en protokoll som inneholder vesentlige forhold og viktige beslutninger i forbindelse med prosessen. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Formålet med denne undersøkelsen er å undersøke nærmere om kommunen overholder inngåtte innkjøpsavtaler. Revisjonen har i denne sammenheng valgt å se på overholdelse av fylkesavtalen som er en innkjøpsavtale og en rammeavtale. Kommunen er gjennom avtale tilknyttet Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning (fylkesavtalen). Samtidig spør vi om kommunen ved anskaffelser følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Melhus kommune foretar anskaffelser og innkjøp for et stort beløp hvert år. I 2004 ble det kjøpt varer og tjenester for ca 183 millioner kr. Kommunen er som offentlig oppdragsgiver forpliktet til å følge det regelverket som er gitt gjennom lov og forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Reglene regulerer hvordan en anskaffelsesprosess skal foregå, og setter en del grunnleggende krav til prosessen gjennom lovens 5. I tillegg gir forskriften om offentlige anskaffelser nokså detaljerte regler for prosessens forskjellige faser. Kommunen er gjennom lov om offentlige anskaffelser forpliktet til å følge grunnleggende prinsipper om effektive anskaffelser, forretningsbaserte disposisjoner og likebehandling. Forskriften om offentlig anskaffelser har ikke særskilte bestemmelser om rammeavtaler. En rammeavtale kan defineres som en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører, som har til formål å fastlegge vilkårene, særlig med hensyn til priser og eventuelt planlagt mengde, for kontrakter som skal tildeles i løpet av en bestemt periode. Rammeavtaler, som innebærer en kjøpeplikt for oppdragsgiver og en tilsvarende plikt for leverandør til å tilby, er gjensidig forpliktende. Foreligger en rammeavtale skal selve avtalen inngås etter prosedyrene i lov og forskrift, mens det enkelte kjøp kan skje direkte i henhold til rammeavtalens betingelser. 2.2 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonsarbeidet skal omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. kommuneloven 78 nr 2 og forskrift om revisjon 6. Forvaltningsrevisjonens innhold fremgår av forskrift om revisjon 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det sentrale i forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne forstand resultatorientert. 2.3 Høring Foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen den Svar foreligger i brev av Høringssvaret er vedlagt rapporten som vedlegg. Det er foretatt en endring i rapporten på bakgrunn av høringssvaret. Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 12

5 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstilling 1: Følges innkjøpsordningen som Melhus kommune har inngått med Sør- Trøndelag fylkeskommune? Fra ble Melhus kommune tilsluttet Sør-Trøndelag Fylkeskommunes (STFK) innkjøpsordning. Dette innebærer at kommunen kan benytte STFKs sentrale rammeavtaler og rabattavtaler som STFK har fremforhandlet med leverandører. Melhus kommune er forpliktet til å benytte STFKs sentrale rammeavtaler. STFK er ansvarlig for at anskaffelsesprosedyre og avtaleinngåelse er i tråd med de gjeldende lover og regler. Fylkesavtalen omfatter en rekke leverandører av varer og tjenester. STFK skal holde Melhus kommune oppdatert med hvilke avtaler som er gjeldende til enhver tid. Dette gjøres i dag ved en presentasjon av utdrag av avtalene på STFKs innkjøpsportal, hvor Melhus kommune gis lesetilgang. STFK er ansvarlig for oppdatering av denne. Med utgangspunkt i fylkesavtalen vil vi undersøke om kommunens innkjøpere benytter fylkesavtalen. 3.2 Revisjonskriterier Problemstillingen belyses ved hjelp av følgende revisjonskriterie: Innkjøpsordningen skal overholdes. At innkjøpsordningen skal overholdes er konkretisert til to delkriterier: Kjennskapen til innkjøpsordningen og om innkjøpsordningen følges. Kriteriene er utledet ut fra avtalen om tilknytning til innkjøpsordningen. 3.3 Problemstilling 2: Følges lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ble iverksatt Hensikten med regelverket er å fremme konkurranse om kommunale oppdrag, unngå at kommunene favoriserer lokalt næringsliv ved større anskaffelser og samtidig bidra til effektive innkjøp og kostnadsbesparelser. Konsekvensene av den nye loven er strengere krav til innkjøpsfunksjonen. Brudd på loven medfører til dels strenge reaksjoner i form av bøter til kommunene, og kan også medføre krav om erstatning fra aktører som lider økonomiske tap som følge av bruddet. Loven er fra fulgt opp med opprettelse av en nasjonal klagenemnd for offentlige anskaffelser KOFA. Loven og dens betydning for offentlige innkjøp, stiller både kommunale innkjøpere og revisorer overfor nye utfordringer. Forskriften gjelder for alle offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Dette er et område hvor det tidligere har vært ulike regelverk. Reglene er ment å oppfylle Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, og bygger på direktiver gitt av EU. I lov om offentlige anskaffelser blir det stilt krav til oppdragsgiver om å opptre med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen, samt å sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse og oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Videre skal utvelgelse av kvalifiserte leverandører og tildeling av kontrakter, skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Forskriften gir prosedyreregler for inngåelse av offentlig kontrakter om kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Det er et generelt prinsipp at anskaffelsene skal skje ved Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 12

6 konkurranse. Konkurranse betyr at oppdragsgiver med få unntak skal foreta en offentlig kunngjøring av alle sine anskaffelser, og at alle anskaffelser skal skje på grunnlag av konkurranse mellom et tilstrekkelig antall leverandører. Også direkte kjøp skal så langt som mulig skje etter konkurranse, for eksempel ved at oppdragsgiver i forkant har undersøkt tilgjengelighet, pris mv. hos flere leverandører. Forskriften har ulike bestemmelser avhengig av verdien på anskaffelsen (kontraktsverdien). I forskriften er kontraktsverdien omtalt som terskelverdier. Det gjelder ulike grenser for kontraktsverdien (terskelverdier) for ulike typer anskaffelser, noe som igjen har betydning for om en kontrakt anses for å være under eller over terskelverdiene. Med utgangspunkt i hovedlinjen i reglene spør vi virksomhetslederne om kjennskapen til og etterlevelsen av reglene. 3.4 Revisjonskriterier Problemstillingen belyses ved hjelp av følgende revisjonskriterie: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal overholdes. At innkjøpsordningen skal overholdes er konkretisert til fire delkriterier: Kjennskapen til regelverket, anskaffelser under kr , anskaffelser under EØS-terskelverdiene og anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Kriteriene er utledet ut fra det offentlige anskaffelsesregelverket. 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode For å svare på problemstilling 1 og 2 har revisor foretatt en enkel spørreundersøkelse blant virksomhetslederne i kommunen. Disse har myndighet til å foreta innkjøp innenfor budsjettrammer. I denne undersøkelsen har vi sendt ut 23 spørreskjema, dvs til alle virksomhetslederne, og fått svar fra 21 virksomhetsledere. 4.2 Gjennomføring Prosjektet er gjennomført av ass. Daglig leder Inger Johanne Flønes 4.3 Avgrensninger av prosjektet Prosjektet omfatter fylkesavtalens rammeavtaler. Prosjektet er basert på informasjon innhentet vinteren Prosjektet omfatter ikke en økonomisk analyse av sparte kostnader ved at innkjøp gjennomføres i samsvar med fylkesavtalen sammenlignet med innkjøp utenfor avtalen 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1: Følges innkjøpsordningen som Melhus kommune har inngått med Sør- Trøndelag fylkeskommune? Funn-generell informasjon: Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 12

7 Til spørsmålet om kommunen har skriftlige retningslinjer for anskaffelser, svarer 16 virksomhetsledere at kommunen har dette. 2 virksomhetsledere har ikke besvart spørsmålet, 1 har svart nei mens 2 har svart vet ikke. Det er i høringssvaret fra kommunen opplyst at alle virksomhetsledere har fått grunnleggende informasjon og opplæring gjennom lederopplæringa. I den forbindelse ble det trykt opp et hefte med offentlige anskaffelser hvor også fylkesavtalen inngikk. Dette heftet vil nå bli tatt inn i kommunens elektroniske håndbok for styringsdokumenter, EQS. Det er positivt at kommunen vektlegger lederopplæringa på innkjøpsområdet. At styringsinformasjon nå gjøres tilgjengelig elektronisk er et bra tiltak. Tilstrekkelig informasjon om anskaffelsesrutiner er viktig for å sikre god etterfølgelse av kommunens avtaler og regelverk Innkjøpsordningen skal overholdes Kjennskapen til innkjøpsordningen? Revisors funn Flesteparten av virksomhetslederne er involvert i anskaffelser ved sin enhet. De fleste opplyser at de har nokså god kjennskap til rammeavtalene innenfor fylkesavtalen. Opplysninger om leverandørene og varegruppene innenfor fylkesavtalen innhentes via fylkeskommunens hjemmeside. Til spørsmålet om de bruker fylkeskommunens hjemmeside for å hente ut opplysninger om leverandører innenfor fylkesavtalen er de fleste svarene fordelt på av og til, nokså ofte og meget ofte/alltid. Et lite mindretall svarer meget sjelden/aldri. Til spørsmålet om det er lett å orientere seg i fylkesavtalen, svarer de fleste at det nokså ofte er lett. Til spørsmålet om informasjon om fylkesavtalen på fylkeskommunens hjemmeside er god svarer om lag halvparten bekreftende på dette. Et flertall av de resterende har svart at de vet ikke. Til spørsmålet om informasjon om fylkesavtalen fra kommuneledelsens side er god, svarer de fleste bekreftende på dette. Spørreundersøkelsen viser at de ansatte kjenner rammeavtalene innenfor fylkesavtalen. Kjennskapen er i denne sammenheng sammenfallende med hvor involvert ansatte er i innkjøp ved enheten. Opplysninger om leverandørene og varegruppene innenfor fylkesavtalen innhentes via fylkeskommunens hjemmeside. Til spørsmålet om de bruker fylkeskommunens hjemmeside for å hente ut opplysninger om leverandører innenfor fylkesavtalen er de fleste svarene fordelt på av og til, nokså ofte og meget ofte/alltid. Et lite mindretall svarer meget sjelden/aldri. Fylkesavtalen blir oppdatert elektronisk. Innkjøperne må selv gå inn på hjemmesiden til Sør-Trøndelag fylkeskommune for å hente ut opplysninger om leverandører. Spørreundersøkelsen viser at de fleste av virksomhetslederne benytter seg av dette. Informasjon om fylkesavtalen på fylkeskommunens hjemmeside går på brukervennligheten. Når vi spør om informasjonen om fylkesavtalen på fylkeskommunens hjemmeside er god, Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 12

8 svarer om lag halvparten bekreftende på dette. Et flertall av de resterende har svart at de vet ikke. Dette er også et signal om at brukervennligheten ikke er god nok for flere av virksomhetslederne. Svarene fra virksomhetslederne viser at de er fornøyd med informasjonen fra kommuneledelsen om fylkesavtalen. Følges innkjøpsordningen? Revisors funn Til spørsmålet om det ved innkjøp av varer/tjenester blir undersøkt om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale i fylkesavtalen, svarer de fleste at de meget ofte/alltid undersøker dette eller at de gjør dette nokså ofte. Til spørsmålet om varer og tjenester som er omfattet av en rammeavtale/fylkesavtalen blir anskaffet hos den/de leverandøren(e) som er oppgitt i avtalen, svarer de fleste meget ofte/alltid. Til spørsmålet om de benytter rabattavtaler svarer de fleste at de meget ofte/alltid gjør dette eller at de nokså ofte gjør det. Melhus kommune er forpliktet til å benytte STFKs sentrale rammeavtaler og får de rabattavtaler STFK har forhandlet seg frem til. Ved rammeavtaler, som innebærer en kjøpeplikt for oppdragsgiver og en tilsvarende plikt for leverandør til å yte, vil man ha en gjensidig forpliktende avtale. Fylkesavtalen omfatter en rekke leverandører av varer og tjenester, men dekker ikke fullt ut behovet for en kommune. Det er foretatt en enkel spørreundersøkelse. Funnene gir likevel indikasjon på at den faktiske etterfølgelsen av fylkesavtalen er god Konklusjon Denne spørreundersøkelsen viser at de fleste virksomhetslederne er involvert i innkjøp ved sin enhet. Spørreundersøkelsen viser at de har kjennskap til fylkesavtalen og til rammeavtalene innenfor fylkesavtalen. Opplysninger om leverandørene og varegruppene innenfor fylkesavtalen innhentes via fylkeskommunens hjemmeside. Fylkesavtalen blir oppdatert elektronisk. Innkjøperne må selv gå inn på hjemmesiden til Sør-Trøndelag fylkeskommune for å hente ut opplysninger om leverandører. Spørreundersøkelsen viser at de fleste av virksomhetslederne benytter seg av dette. Informasjon om fylkesavtalen på fylkeskommunens hjemmeside går på brukervennligheten. Svarene fra undersøkelsen kan gi indikasjon på at informasjonen kunne vært bedre. Virksomhetslederne er fornøyd med informasjonen fra kommuneledelsen om fylkesavtalen. Ved innkjøp av varer/tjenester undersøker virksomhetslederne om anskaffelsen reguleres av en rammeavtale i fylkesavtalen og foretar anskaffelser i samsvar med dette. Rabattavtaler benytter de seg av i stor grad. Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 12

9 5.2 Problemstilling 2: Følges lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal overholdes Kjennskapen til regelverket? Revisors funn Til spørsmålet hvor god kjennskapen er til lov og forskrift om offentlige anskaffelser svarer et fåtall at kjennskapen er god. De fleste har svart at kjennskapen er både/og. Til spørsmålet om enheten foretar anskaffelser som omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser svarer de fleste at de meget sjelden eller nokså sjelden gjør dette. En virksomhetsleder svarer at de meget ofte/alltid foretar slike anskaffelser. Et mindretall av de spurte sier at de har nokså god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er etter revisors vurdering viktig at innkjøperne har kunnskap om og et forhold til det offentlige anskaffelsesregelverket. Selv om de hovedsakelig foretar innkjøp etter fylkesavtalen er det viktig at de har kunnskap om det øvrige anskaffelsesregelverket. Anskaffelser under kr Revisors funn Her er det bare 10 virksomhetsledere av 23 som har svart. Ved spørsmålet om det blir innhentet tilbud fra flere leverandører ved anskaffelser med verdi lavere enn ,- svarer 3 virksomhetsledere at de av og til gjør dette. 3 virksomhetsledere svarer at de meget ofte/alltid gjør dette. Til spørsmålet om det blir ført dokumentasjon over hvilke tilbud en har mottatt og hvilke valg som er foretatt svarer 5 personer at de meget ofte/alltid gjør dette. Her har 12 virksomhetsledere svart totalt. Innkjøpsreglene medfører at kommunene får kunngjøringskrav for sine anskaffelser over visse verdier med få unntak. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. På denne måten blir det større konkurranse om å levere ytelsen, og det offentlige vil få en bedre pris eller ytelse. Kunngjøringer meldes inn og lagres i sentrale baser. Kunngjøringsbasene er DOFFIN (nasjonale kunngjøringer) og TED Det er ikke krav om kunngjøring ved direkte anskaffelse. Dette fremgår av forskriftens 13-1 (1). De situasjoner som gir hjemmel til å foreta en direkte anskaffelse, er listet opp i 11-2(1). Den situasjon som er mest praktisk er at prisen på anskaffelsen ikke overstiger kr ,- eks. mva (1) a. Kravet om konkurranse gjelder uavhengig av om kontrakt skal inngås etter åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, og uavhengig av verdi. Forskriftens 15-1 har bestemmelser om protokollføring. Oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen. Kravet om protokollføring er et utslag av generelle gjennomsiktighets- og retts-sikkerhetsprinsipper, og ivaretar hensynet til etterprøvbarhet. Formålet med plikten til Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 12

10 protokollføring er å gjøre det mulig i ettertid å kontrollere at konkurransen har vært gjennomført i tråd med regelverket. Plikten til protokollføring gjelder både ved anbudskonkurranser og ved konkurranser med forhandlinger. Det er imidlertid ikke nødvendig å føre protokoll fra konkurransen med direkte anskaffelser, jf. 11-2(2). De grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser 5 tredje ledd, gjelder imidlertid også ved direkte anskaffelser. Det kan derfor være hensiktsmessig ved denne konkurranseformen å føre en protokoll som inneholder vesentlige forhold og viktige beslutninger i forbindelse med prosessen. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene Revisors funn Det er bare 4 enhetsledere som har svart at de foretar anskaffelser under terskelverdiene. Alle de som foretar slike anskaffelser gjør en vurdering av hvilke anskaffelsesprosedyrer som skal brukes. Alle utarbeider konkurransegrunnlag/kravsspesifikasjon hvor kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier fremgår. 3 av 4 virksomhetsledere oversender meget ofte/alltid konkurransen til Norsk Lysingblad. Alle virksomhetslederne (4) har svart at de har rutiner i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. Revisor har i denne undersøkelsen foretatt en kartlegging. Hvorvidt virksomhetslederne faktisk etterlever lov og regelverk er ikke etterprøvd her. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller prosedyrekrav til anskaffelsesprosessen. Konsekvensen av å unnlate å følge regelverket kan koste kommunen(e) dyrt. Når virksomhetslederne (4 stk) i spørsmålene ovenfor har svart at de har rutiner i samsvar med regelverket så er dette et tilfredsstillende svar. Hvorvidt rutinene er gode nok er ikke etterprøvd av revisor her. Forskriften har ulike bestemmelser avhengig av verdien på anskaffelsen (kontraktsverdien). I forskriften er kontraktsverdien omtalt som terskelverdier. Det gjelder ulike grenser for kontraktsverdien (terskelverdier) for ulike typer anskaffelser, noe som igjen har betydning for om en kontrakt anses for å være under eller over terskelverdiene. Over terskelverdiene er hovedregelen at det skal benyttes åpen/begrenset anbudskonkurranse. For anskaffelser under fastsatte terskelverdier er det valgfrihet mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Med unntak av direkte kjøp skal anskaffelser over ,- eks. mva. kunngjøres i DOF- FIN basen. Dersom anskaffelsens verdi overstiger 1,8 mill. eks. mva. ved varekjøp og 38,55 mill. ved bygge-og anleggskontrakter, har kommunen plikt til å kunngjøre i TED-basen. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene Revisors funn Bare 2 virksomhetsledere har svart at de foretar anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Ved svar på spørsmål om rutiner tyder disse to svar på at anskaffelsene er i samsvar med loven og forskriften. Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 12

11 blir som for punktet ovenfor Konklusjon 5. Kilder Et mindretall av de spurte sier at de har nokså god kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er etter revisors vurdering viktig at virksomhetslederne har kunnskap om og et forhold til det offentlige anskaffelsesregelverket. Selv om de hovedsakelig foretar innkjøp etter fylkesavtalen er det viktig at de har kunnskap om det øvrige anskaffelsesregelverket. Spørreundersøkelsen viser at få av virksomhetslederne foretar anskaffelser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Svarene viser imidlertid at de få som foretar innkjøp utenfor fylkesavtalen har rutiner for innkjøp som er i overenstemmelse med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Funnene fra kartleggingen blir stående for seg selv når det er såpass få virksomhetsledere som anskaffer varer og tjenester m.v utenfor fylkesavtalen. Revisor vil allikevel fremheve følgende: Kravet om konkurranse i lov om offentlige anskaffelser gjelder uavhengig av om kontrakt skal inngås etter åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, og uavhengig av verdi. Det kan derfor forekomme at anskaffelse av varer og tjenester som ikke omfattes av fylkesavtalen, men som anskaffes, allikevel må følge reglene i lov om offentlige anskaffelser, selv om varekjøpet/tjenesten er under kr Det er krav om konkurranse fra kr 1. Dette må ikke sammenblandes med kunngjøringskravet. Forskriftens 15-1 har bestemmelser om protokollføring. Oppdragsgiver skal føre protokoll fra konkurransen. Kravet om protokollføring er et utslag av generelle gjennomsiktighets- og rettssikkerhetsprinsipper, og ivaretar hensynet til etterprøvbarhet. Formålet med plikten til protokollføring er å gjøre det mulig i ettertid å kontrollere at konkurransen har vært gjennomført i tråd med regelverket. Plikten til protokollføring gjelder både ved anbudskonkurranser og ved konkurranser med forhandlinger. Det er imidlertid ikke nødvendig å føre protokoll fra konkurransen med direkte anskaffelser, jf. 11-2(2). De grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, jf. lov om offentlige anskaffelser 5 tredje ledd, gjelder imidlertid også ved direkte anskaffelser. Det kan derfor være hensiktsmessig ved denne konkurranseformen å føre en protokoll som inneholder vesentlige forhold og viktige beslutninger i forbindelse med prosessen. I revisors vurderinger er det tatt med en del informasjon om hvordan regelverket skal forstås. Når revisor i denne undersøkelsen har foretatt en kartlegging, blir den faktiske etterfølgelsen av regelverket ikke etterprøvd. Innkjøpsområdet er imidlertid et område revisjonen har fokus på. VIKTIGE LOVER OG FORSKRIFTER Lov 16.juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser Ajourført med endring ved lov 15. juni 2001 og 14 des Revisjon Midt-Norge IKS Side 11 av 12

12 Forskrift om offentlige anskaffelser. Fastsatt ved kgl. Res 15 juni 2001 mv. med endring ved kgl. Res. 28. juni 2002 ANDRE KILDER Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Kommentarutgave Gro Amdal og Inger Roll-Matthiesen Nærings- og handelsdepartementet: veileder til forskrift om offentlige anskaffelser og veile Fylkeskommunens innkjøpsavtale Informasjon hentet fra KS sine hjemmesider om innkjøp Data fra spørreundersøkelse Revisjon Midt-Norge IKS Side 12 av 12

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Hvilke anskaffelsesprosedyrer kan/skal benyttes: Molde 30 sep. 2004 Innkjøpssjef Karsten Almås Bruk av rammeavtaler Bindende Ikke bindende Nettopriser på avtaleprodukt Rabattavtaler

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Meldal kommune Februar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden august 2009 - januar

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Grunnleggende prinsipper 4. april 2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan er det å være innkjøper? Prinsippene Forholdsmessighet Forretningsskikk Likebehandling Konkurranse Forutberegnelighet

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01 REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket Revisjonsrapport 15 - F 01 Avgitt oktober 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Postadresse:

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010 Offentlige anskaffelser PORSANGER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 1 0.3

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Selbu kommune MARS 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden august 2007 - februar 2008.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Midtre Gauldal kommune Januar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal kommunes

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag. Bestillerkompetanse. Per Ivar Bergan

Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag. Bestillerkompetanse. Per Ivar Bergan 1 Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag Bestillerkompetanse Per Ivar Bergan Kommunens to roller Kommunen som innkjøper Forskrift om offentlige innkjøp Oppgavebeskrivelse Kommunen som premissgiver i plan-

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av videokonferanseutstyr. Detfremgikk ikke av begrunnelsen som klagerfikk hvordanflere av de enkelte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer