Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008

2 Innlandet Revisjon IKS 2

3 Innhold SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL REVIDERT ENHET PROBLEMSTILLING AVGRENSNINGER REVISJONSKRITERIER KRITERIEGRUNNLAGET GJENNOMFØRING OG METODE METODISK OPPLEGG GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING KRITERIER DATA REVISORS VURDERINGER KONKLUSJONER ANBEFALINGER RÅDMANNENS UTTALELSE Vedlegg Tabell over kontrollerte transaksjoner Innlandet Revisjon IKS 3

4 SAMMENDRAG Innlandet Revisjon IKS fikk i oppdrag fra kontrollutvalget å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kommunens overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser. Formålet med prosjektet har vært å bidra til økt fokus og bevisstgjøring omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelse av varer og tjenester under nasjonal terskelverdi. Problemstilling for prosjektet var å se etter at anskaffelser over kr har vært gjenstand for konkurranse. Prosjektet var avgrenset til å gjelde alle innkjøp i perioden 1/1 31/ Revisjonen har vært rettet mot avvik fra hovedregelen om plikt til konkurranse og protokollføring for kjøp over kr. For å besvare problemstillingen om kommunens innkjøp over kroner har vært gjenstand for konkurranse, har vi i samråd med kontrollutvalgets sekretær, i tillegg til den konkrete avgrensningen som var foretatt, også sett på kommunens samlede innkjøp hos enkelte leverandører. Prosjektet er gjennomført ved å vurdere de foretatte innkjøpene opp mot loven og forskriften. Metodene som er brukt for å fremskaffe data i undersøkelsen/analysen er regnskapsanalyse, dokumentanalyse og intervjuer internt i kommunen. Revisjonen mener at de innsamlede dataene er relevante og gyldige i forhold til problemstillingene og at omfanget av kontrollene er tilstrekkelig for å foreta en avviksvurdering. Konklusjoner Rammeavtaler Kommunens rammeavtaler har vært utlyst på anbud i samsvar med bestemmelsene. For en av avtalene burde konkurransen sannsynligvis vært kunngjort også på det europeiske markedet i tillegg til Doffin. Avtaleperiodene for rammeavtalene er i samsvar med regelverket. Enkeltanskaffelser over nasjonal terskelverdi og under EØS-terskelverdi I et tilfelle er anskaffelsen foretatt i henhold til regelverket, og det foreligger anskaffelsesprotokoll. I det andre tilfellet er ikke regelverket for anskaffelser over nasjonal terskelverdi fulgt, og anskaffelsesprotokoll mangler. Enkeltanskaffelser under nasjonal terskelverdi For 5 av 8 enkeltanskaffelser er regelverket fulgt og det foreligger anskaffelsesprotokoll. I to tilfeller er det foretatt anskaffelser uten noen form for konkurranse og det foreligger ikke anskaffelsesprotokoller For et kjøp mangler dokumentasjon på at regelverket er fulgt. Det foreligger heller ikke anskaffelsesprotokoll. Innlandet Revisjon IKS 4

5 Samlede kjøp hos leverandør over nasjonal terskelverdi Kommunen foretar mange direkte enkeltinnkjøp under terskelverdi hos leverandører hvor kommunens samlede kjøp hos leverandøren overstiger nasjonal terskelverdi, uten at anskaffelsen har vært gjenstand for konkurranse. Denne praksis er i strid med gjeldende regler. Den totale anskaffelsen av ensartede varer må ses samlet for kommunen. Anbefalinger Revisjonen anbefaler at kommunen bruker begrepet anskaffelser etter forskriftens del I i økonomireglementet i stedet for direkte anskaffelser som kan misforstås. (Dette begrepet er fjernet fra forskriften av denne grunn.) kommunen sørger for at det til enhver tid gjeldende økonomireglement ligger på intranettet. kommunen ved utlysing av konkurranse om rammeavtaler beregner anskaffelsens verdi for hele løpetiden inklusive verdien av opsjonsklausulen og sørger for ev. utlysning også i TED-databasen for anskaffelser over EØS-terskelverdi. dersom kommunen er i tvil om en anskaffelse (rammekontrakt eller enkeltkjøp) kommer over eller under aktuell terskelverdi, bør det utarbeides et notat som viser hvilke vurderinger som er gjort, ved beregning av anskaffelsens verdi, jf veilederen s.45 5.avsnitt. Dette er viktig dersom kommunen skulle bli innklagd for ulovlig direkteanskaffelse. Det skal være en forsvarlig skjønnsmessig vurdering. kommunen vurderer om samlede kjøp hos leverandører over nasjonal terskelverdi gjelder ensartede varer og i så fall kunngjør konkurranse etter gjeldende regler. kommunen fortsatt har fokus på reglene om konkurranse og protokollplikt for anskaffelser over kr. Innlandet Revisjon IKS 5

6 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Kontrollutvalget i Jevnaker kommune ba Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en nærmere undersøkelse av kommunens overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser i møte I kontrollutvalgets møte ble det fattet følgende vedtak: 1. Prosjektplan for revisjonsprosjektet Innkjøp tas til orientering. 2. Målet for prosjektet skal være å: Se etter at anskaffelser over kr har vært gjenstand for konkurranse, jf. Lov om offentlige anskaffelser Bidra til økt fokus og bevisstgjøring omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under terskelverdi (anskaffelser uten offentlig utlysning/under kr ) 3. Prosjektet avgrenses i utgangspunktet til innkjøp foretatt i Kontrollutvalget ber om statusrapport på neste møte, slik at avgrensningen av prosjektet kan vurderes nærmere. 1.2 REVIDERT ENHET Revidert enhet er hele Jevnaker kommune. Kommunen er organisert etter flat struktur hvor 13 resultatenheter med hver sin ansvarlige leder rapporterer direkte til rådmannen. Hver resultatenhet har selvstendig innkjøpsansvar og fullstendig budsjettansvar. De har også ansvar for å følge sentralt inngåtte rammeavtaler Det er etablert et interkommunalt innkjøpssamarbeid på Hadeland, basert på avtale, mellom Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Gran kommune er vertskommune med en felles innkjøpskoordinator i 60 % stilling. Innkjøpskoordinatoren har forhandlet fram rammeavtaler på vegne av de tre kommunene for en del varer og tjenester. For øvrig har Jevnaker kommune hatt egne anbudskonkurranser og inngått rammeavtaler i forhold til løpende tjenesteproduksjon for grave- og rørleggerarbeider og håndverkertjenester. Hver enkelt resultatenhet foretar sine nødvendige innkjøp med unntak av kontorrekvisita som kjøpes inn sentralt av Økonomi og serviceenheten. 1.3 PROBLEMSTILLING Problemstillingen er hentet fra kontrollutvalgets vedtak: Har anskaffelser over kr vært gjenstand for konkurranse? Innlandet Revisjon IKS 6

7 1.4 AVGRENSNINGER Kontrollutvalget har gjort følgende avgrensninger for prosjektet: Alle innkjøp i perioden 1/1 31/ Alle innkjøp over kr Revisjonen er rettet mot avvik fra hovedregelen om plikt til konkurranse og protokollføring for kjøp over kr. 2. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder m.m. som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles mot. 2.1 KRITERIEGRUNNLAGET For dette prosjektet er revisjonskriteriene hentet fra Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Kommunens økonomireglement, kapittel 4 Fra forskriften er revisjonskriteriene hentet fra del I om alminnelige bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften og del II som gjelder for anskaffelser over kr men som er under EØS terskelverdier. Kommunens økonomireglement omhandler i kapittel 4 anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anleggsarbeider og refererer i punkt 4.3 og 4.4 hovedpunkter i loven og forskriften. Reglementet ble ajourført pr Pr uke 46 (november 2007) lå det gamle reglementet som ikke var ajourført, fortsatt på kommunens intranett. Det ajourførte reglementet inneholder fortsatt begrepet Direkte anskaffelse. Da dette begrepet er egnet til å misforstå, fordi det kan lede tankene i retning av at oppdragsgiver kan gå direkte til én leverandør, er det ikke videreført i den nye forskriften. Dette begrepet er i den nye forskriften erstattet med begrepet Anskaffelser etter forskriftens del I. Innlandet Revisjon IKS 7

8 3. GJENNOMFØRING OG METODE 3.1 METODISK OPPLEGG Vi har utført forvaltningsrevisjonen etter Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001, gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Prosjektet er gjennomført ved å vurdere de foretatte innkjøpene opp mot loven og forskriften. Metodene som er brukt for å fremskaffe data i undersøkelsen/analysen er regnskapsanalyse, dokumentanalyse og intervjuer internt i kommunen. Revisjonen mener at de innsamlede dataene er relevante og gyldige i forhold til problemstillingene og at omfanget av kontrollene er tilstrekkelig for å foreta en avviksvurdering. 3.2 GJENNOMFØRING Oppstartbrev ble sendt 8. november Revisjonen hadde et innledende møte med rådmannen den 15. november Kommunens kontaktperson ved gjennomføring av prosjektet har vært resultatenhetsleder for Økonomi og service. Gjennomføringen av prosjektet har foregått i perioden november 2007 til januar Rapporten ble oversendt administrasjonssjefen på høring 11.februar Tilsvaret er vedlagt rapporten. Ole Kristian Rogndokken har vært oppdragsansvarlig for prosjektet. Prosjektansvarlig har vært Tove Grini. Innlandet Revisjon IKS 8

9 4. PROBLEMSTILLING Har anskaffelser over kr vært gjenstand for konkurranse? I dette kapitlet vil vi beskrive revisjonskriteriene for undersøkelsen, våre funn og vurderinger. 4.1 KRITERIER Som nevnt i kapittel 2.1 er revisjonskriteriene hentet fra Lov om offentlige anskaffelser LOV nr.69(loa 2006) Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr.616(foa 2006) Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar Kommunens økonomireglement Formålsparagrafen 1(LOA): Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte. Kravene til konkurranse går fram av loven og forskriften. Loven har i 5 følgende grunnleggende krav til offentlige anskaffelser: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. Innlandet Revisjon IKS 9

10 Forskriften har tilsvarende i 3-1 grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, formulert som følger: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. (4) Konkurranse skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. (8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Anvendelsesområde for de ulike delene av forskriften går fram av kapittel 2. Vi refererer følgende hovedregler i forskriftens 2-1: (1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. (2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kroner eks. mva. men ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2(terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og II. (..). (4) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene i 2-2 (terskelverdiene) gjelder reglene i forskriftens del I og III. Når brukes de forskjellige anskaffelsesprosedyrer? Anskaffelser under kr ekskl. mva Oppdragsgiver kan følge forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge del II eller del III. I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Innlandet Revisjon IKS 10

11 Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse også for disse anskaffelsene. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet (jf FOA 3-1(5))om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter(jf veilederen kapittel ): Ulike former for annonsering(internett eller aviser) Frivillig kunngjøring i Doffin Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering(men sikre reell konkurranse) Anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester 1 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene(1,7 mill kr eks. mva for vare - og tjenestekontrakter og 43,5 mill kr eks mva for bygge - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) skal følge prosedyrene i forskriftens del II. Tillatte anskaffelsesprosedyrer er, i følge 5, åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. Konkurranse med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller ved at oppdragsgiver foretar utvelgelse av leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud. I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f og (3) Anskaffelser over EØS- terskelverdiene Terskelverdiene er i hht FOA 2-2: 1,7 mill kr for vare- og tjenestekontrakter og 43,5 mill kr for bygge og anleggskontrakter. Hovedregelen er åpen eller begrenset anbudskonkurranse(foa 14-1). Konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling kan bare brukes når bestemte vilkår er oppfylt. Anskaffelsesprosedyrene er definert i forskriftens 4-2: Åpen anbudskonkurranse: Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. 1 Uprioriterte tjenester er eksempelvis juridiske tjenester og helse og sosialtjenester, se vedlegg 6 til FOA. Innlandet Revisjon IKS 11

12 Begrenset anbudskonkurranse: Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. (Først blir det gjennomført en prekvalifisering hvor alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å delta i konkurransen, med dokumentasjon på at de er kvalifiserte. Deretter inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene eller et utvalg av dem, til å levere tilbud.) Konkurranse med forhandling: Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører. Protokollføring De generelle reglene i Forskriftens del I har i 3-2 regler om protokollføring som gjelder for alle anskaffelser fra : (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner ekskl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollene er forskjellige for anskaffelser over og under kr. Det er strengere krav til anskaffelser over kr. Kunngjøring av konkurranse Forskriften krever i 9-1 at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, dvs. over kr skal kunngjøres i Doffin(den norske offisielle databasen for kunngjøringer) på fastsatte kunngjøringsskjemaer. I henhold til reglene i forskriftens 18-1 skal alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene, (1,7 mill kr eks. mva for vare - og tjenestekontrakter og 43,5 mill kr eks mva for bygge - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) også kunngjøres i TED databasen(den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer). Oppdragsgiver kan også velge å kunngjøre anskaffelser selv om det ikke er pålagt etter forskriften, for å bidra til konkurranse, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Kommunens økonomireglement Anskaffelsens verdi: For beregning av verdier gjelder følgende hovedprinsipper: Alt som skal betales ved en anskaffelse skal være med Anskaffelsen skal ikke deles opp i den hensikt å komme under de fastsatte grenser For enkeltprodukter, ensartede produkter og produktgrupper som anskaffes regelmessig, er det samlet kjøp i avtaleperioden, minimum 12 mnd. Som legges til grunn Innlandet Revisjon IKS 12

13 Eventuelle opsjoner skal tas med Materiell oppdragsgiver vil stille til leverandørens rådighet skal regnes med Jevnaker kommune er en juridisk enhet og det er derfor de samlede kjøpene i kommunen som legges til grunn ved disse vurderingene. 4.2 DATA Prosjektet omfattet i utgangspunktet artene (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) og (kjøp av varer om tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Med de avgrensningene som var vedtatt, omfattet dette i alt 66 transaksjoner. Alle disse transaksjonene ble vurdert. Det viste seg at hele 39 transaksjoner ikke var relevante for undersøkelsen. Transaksjonene ble definert ut av prosjektet da vi har vurdert at de ikke er omfattet av Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Dette er transaksjoner vedrørende refusjoner til andre kommuner i forbindelse med ulike interkommunale samarbeid, utgifter til revisjon, skoleutgifter for fosterhjemsplasserte barn, barnevernstiltak utenfor familie, driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeuter, basistilskudd leger (fastlegeordningen), erverv av grunn, lisenser, kontingenter mv. De resterende 27 transaksjonene viste seg å omfatte 22 innkjøp da flere transaksjoner vedrørte samme innkjøp. Resultatet av undersøkelsen fremgår av vedlegg 1. Sammendrag av funnene Kjøp på grunnlag av rammeavtaler Halvparten av innkjøpene er bestillinger i henhold til inngåtte gjeldende rammeavtaler. Dette er rammeavtaler for grave- og rørleggertjenester, forsikringer og medisinske forbruksvarer. Det har tidligere vært gjennomført konkurranse om disse avtalene: Grave- og rørleggertjenester har vært kunngjort på Doffin, mens forsikringer og medisinske forbruksvarer også har vært utlyst på TED databasen. Avtalen om forsikringer er inngått gjennom FOKSO(forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland), mens avtalen om medisinske forbruksvarer er inngått gjennom innkjøpssamarbeidet på Hadeland. Kjøp over nasjonal terskelverdi Undersøkelsen omfattet to enkeltanskaffelser utenom rammeavtaler over nasjonal terskelverdi på kr. I et tilfelle var konkurranse utlyst på Doffin og anskaffelsesprotokoll foreligger. I det andre tilfellet var det antatt at beløpet på anskaffelsen ville ligge under kr og konkurransen ble ikke utlyst på Doffin. Det ble sendt konkurranseinnbydelse direkte til utvalgte leverandører på Jevnaker. Kommunen mottok to tilbud og begge var over kr. Det laveste tilbudet ble antatt. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll. Dette vedrører utskifting av PCB armatur på Toso skole og i samfunnshuset. Innlandet Revisjon IKS 13

14 Kjøp under nasjonal terskelverdi Undersøkelsen omfattet 8 enkeltanskaffelser under kr. Ved 5 av innkjøpene ble flere (som regel to) leverandører invitert til å gi tilbud, og det foreligger dokumentasjon på dette. Anskaffelsesprotokoll foreligger for disse innkjøpene. To av de 8 innkjøpene under kr. er foretatt uten konkurranse: Kommunen kjøper septikk - renovasjon hos Ringerike Septikkservice AS på grunnlag av en avtale fra Kommunen har kjøpt datautstyr, ny hovedserver og virtuelle servere direkte hos Office Senter Hønefoss AS. Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll for kjøpet. Videre er det kjøpt inventar til klasserom uten at det er dokumentert noen form for konkurranse, og det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll. Det er oppgitt at det er innhentet flere tilbud. Samlet kjøp hos leverandører For å besvare problemstillingen om kommunens innkjøp over kroner har vært gjenstand for konkurranse, har vi i samråd med kontrollutvalgets sekretær, i tillegg til den konkrete avgrensningen som var foretatt, også sett på kommunens samlede innkjøp hos enkelte leverandører. Det ble kjørt ut liste fra kommunens leverandørreskontro for 2007, sortert på totalt omsetningsbeløp hos leverandørene. Ut fra gjennomgangen og gitte opplysninger ser det ut som Jevnaker kommune foretar samlet innkjøp over nasjonal terskelverdi hos leverandører uten at kjøpene totalt sett har vært gjenstand for konkurranse. Dette er leverandører som brukes løpende gjennom året og som kjennetegnes ved mange småinnkjøp. Vi kan nevne Office Center Hønefoss AS(1,2 mill kr), Ringerike Septikkservice AS ( kr), Ingvar Vaage Bok & Papirhandel( kr), REMA 1000( kr). 4.3 REVISORS VURDERINGER Kjøp i henhold til rammeavtaler Halvparten av enkeltinnkjøpene i vår undersøkelse var bestillinger eller avrop på rammeavtaler. Dette er rammeavtaler som var inngått før 2007 og har vært gjenstand for anbudskonkurranse. Forskriften som gjaldt før , hadde ikke særskilte bestemmelser om rammeavtaler. Veilederen til tidligere forskrift hadde imidlertid noen betraktninger blant annet om kontraktsperiodens lengde: Som en hovedregel bør rammeavtaler ikke ha lenger varighet enn 3-4 år. Begrunnelsen var at rammeavtaler som inngås for svært lange perioder, vil kunne bli ansett for å være i strid med regelverket og det grunnleggende prinsippet om konkurranse om leveringer til det offentlige. Den nye forskriften regulerer bruk av rammeavtaler i 6-1 til 6-3 og slår fast at rammeavtaler ikke kan inngås for mer enn 4 år med visse unntak. Innlandet Revisjon IKS 14

15 Vi vurderer Jevnaker kommunes praksis i forhold til avtaleperiode ved inngåelse av rammeavtaler til å være i samsvar med regelverket da avtalene ikke gjelder for mer enn 4 år. Konkurranse om kommunens rammeavtaler vedr. grave og rørleggerarbeid ble kunngjort på Doffin i Samlet kjøp på disse avtalene, bare i 2007, var på snaut 4 mill. kr. Avtalene med opsjon gjelder ut Dersom anskaffelsens totale verdi overstiger 1,7 mill kr for vareog tjenestekontrakter, skal konkurransen utlyses også på det europeiske markedet jf 18-1 i forskriften. Det var tilsvarende bestemmelse i den tidligere forskriften som gjaldt i 2005, da konkurransen ble kunngjort. I konkurransegrunnlaget er det gjort oppmerksom på at kommunen ikke forplikter seg til å kjøpe noe bestemt volum da endringer i budsjetter, rutiner eller skadeomfang kan påvirke totalvolumet. Forskriften som gjaldt i 2005, jf. 2-3 (6) og (9), sier klart at ved beregning av anskaffelsens verdi for tidsbegrensede kontrakter, skal beregningsgrunnlaget være kontraktens totale anslåtte verdi for hele løpetiden inklusive verdien av opsjonsklausulen. Dokumentasjonen vi er forelagt, omfatter ikke kommunens vurdering av anskaffelsens totale verdi på kunngjøringstidspunktet. Etter revisjonens vurdering er det sannsynlig at konkurransen burde vært utlyst på TED databasen i tillegg til Doffin. Kjøp over nasjonal terskelverdi og under EØS-terskelverdi I undersøkelsen var det to enkeltanskaffelser over kr(nasjonal terskelverdi). Reglene for anskaffelsene finner vi i forskriftens del I og II. Revisjonen vurderer at kommunen har foretatt det ene kjøpet i samsvar med regelverket: Anskaffelsen var foretatt ved begrenset anbudskonkurranse som er en tillatt anskaffelsesprosedyre i forskriftens 5-1. Konkurransen var kunngjort på Doffin i samsvar med kunngjøringsreglene i forskriftens 9-1, og det forelå anskaffelsesprotokoll i samsvar med reglene i forskriftens 3-2. For den andre anskaffelsen har ikke konkurransen vært kunngjort på Doffin. Dette er i strid med kunngjøringsreglene i forskriftens 9-1. Årsaken til den manglende kunngjøringen er at kommunen anslo verdien av anskaffelsen til å ligge under terskelverdien. Forskriftens 2-3 har bestemmelser om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Det er beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi på kunngjøringstidspunktet som må være holdbar. Oppdragsgiver må gjøre en forsvarlig skjønnsvurdering. Prosessen med forespørsel, tilbud og antakelse av tilbud foregikk i første halvår I veileder til forskrift om offentlige anskaffelser som gjaldt før 2007, og dermed for denne prosessen, ble det anbefalt å legge til grunn at verdien av anskaffelsen er over terskelverdien, om man er i tvil. Etter revisjonens vurdering burde denne anbefalingen vært fulgt. Det foreligger ingen anskaffelsesprotokoll. For anskaffelser over nasjonal terskelverdi gjaldt 13-1 om protokollføring i tidligere forskrift for denne anskaffelsen. Kjøp under nasjonal terskelverdi For disse enkeltanskaffelsene gjelder de generelle bestemmelsene om konkurranse i forskriftens del I. I følge regelverket må kommunen sikre reell konkurranse for anskaffelsene. Kommunen har for 5 av 8 anskaffelser valgt å forespørre/invitere leverandører til å komme med tilbud. Denne prosedyren er i samsvar med veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Ulike former for annonsering i aviser eller på internett eller frivillig Innlandet Revisjon IKS 15

16 kunngjøring i Doffin er mulige alternativer som ikke er benyttet. Det forelå anskaffelsesprotokoll for disse anskaffelsene i samsvar med bestemmelsen i forskriftens 3-2. For 2 av de 8 anskaffelsene er det foretatt innkjøp uten noen form for konkurranse. Det foreligger heller ikke anskaffelsesprotokoll. Revisjonen vurderer anskaffelsene å være i strid med de grunnleggende krav om konkurranse i lovens 5 og forskriftens 3-1 og 2-1 (1) og bestemmelsen om protokollplikt for anskaffelser over kr i forskriftens 3-2. For 1 av de 8 anskaffelsene hevdes at det er innhentet flere tilbud, men dette er ikke dokumentert. Selv om tilbudene i dette tilfellet ble innhentet før protokollplikten ble innført fra 1.januar 2007, gjaldt de grunnleggende prinsipper i loven om etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen. Kravet om etterprøvbarhet av konkurranse er ikke oppfylt for denne anskaffelsen. Samlet kjøp hos leverandører Etter forskriftens 2-1 (2) er nasjonal terskelverdi på kr og enkeltkjøp under dette beløpet, vil kunne gjennomføres uten kunngjøring dersom kjøpene ikke ses i sammenheng. Spørsmålet blir om kommunen har anledning til å foreta mange enkeltinnkjøp hos leverandører som til sammen overstiger nasjonal terskelverdi i løpet av året, uten at anskaffelsen totalt sett har vært gjenstand for konkurranse. Det må vurderes om det foreligger en slik sammenheng mellom de enkelte kjøp at man må se kjøpene som kjøp av ensartede varer av samme type, og om enkeltkjøp foretatt av kommunens enkelte enheter regnes som kjøp foretatt av kommunen under ett eller av hver enkelt enhet. Skal enkeltkjøpene ses i sammenheng? For vare- og tjenestekontrakter som inngås med jevne mellomrom, følger det av forskriftens 2-3 (11) at beregning av den anslåtte kontraktsverdi skal beregnes på en av følgende måter: a) Enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv foregående månedene eller det foregående regnskapsåret, om mulig justert for å ta hensyn til endringer i mengde eller verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene som følger etter inngåelse av den opprinnelige kontrakten, eller b) Den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn 12 måneder. Av dette følger at det er årlig forbruk i løpet av en 12 måneders periode som skal danne grunnlaget for verdiberegningen. De tall vi har presentert under 4.2, er samlede innkjøp for 2007 som da kan brukes som grunnlag for anskaffelsens verdi, dersom kontraktene er av samme type. Innlandet Revisjon IKS 16

17 Er det anskaffelser av samme type? Det må så vurderes om enkeltanskaffelsene er av samme type. KOFA(klagenemda for offentlige anskaffelser) legger i sak 2007/79 til grunn at begrepene av samme type og ensartede varer er synonyme. Veilederen til forskriften har på side 49 momenter som kan være til hjelp i vurderinga av om hva som er ensartede varer: Om varene dekker samme behov Hvordan slike anskaffelser tidligere har blitt foretatt Om det finnes leverandører som kan levere hele anskaffelsen Hvordan anskaffelsen er behandlet i regnskapet(en eller flere poster) Hvordan man etter en kommersiell vurdering kan oppnå bedre og mer kostnadseffektive anskaffelser Moderniseringsdepartementet (nå FAD) ga i brev av 19.mai 2004 en fortolkningsuttalelse om offentlige anskaffelser og selvstendig innkjøpskompetanse. I tilknytning til FOA (8) jf FOA (11): Det typiske og praktiske anvendelsesområdet for bestemmelsene vil være kjøp av renholdstjenester, kontorrekvisita, sanitærartikler, elektrisitet og lignende. Juridisk teori har pekt på at det vil være et sentralt vurderingstema om hva som anses som tilsvarende varekontrakter eller samme type tjenester, om varen eller tjenesten kan dekkes av samme leverandørmarked.( ). I vårt prosjekt har vi ikke undersøkt nærmere hva som faktisk er kjøpt hos de aktuelle leverandørene, men antar at det i stor grad dreier seg om anskaffelser av samme type varer/ensartede varer hos den enkelte leverandør. Videre må det vurderes om anskaffelser som de forskjellige enhetene i kommunen gjør, må ses i sammenheng når anskaffelsens verdi skal beregnes. Kommunen utgjør et relevant rettssubjekt etter regelverket for offentlige anskaffelser, jf. lovens 2 og forskriftens 1-2 (1). Kommunens økonomireglement slår fast at: Jevnaker kommune er en juridisk enhet og det er derfor de samlede kjøpene i kommunen som legges til grunn i disse vurderingene. (av anskaffelsens verdi). Vi har derfor lagt til grunn at kommunens totale anskaffelser hos den enkelte leverandør skal ses i sammenheng når anskaffelsens verdi skal beregnes. Innlandet Revisjon IKS 17

18 5. KONKLUSJONER Problemstillingen vi skulle besvare var om anskaffelser over kr har vært gjenstand for konkurranse. Rammeavtaler Kommunens rammeavtaler har vært utlyst på anbud i samsvar med bestemmelsene. For en av avtalene burde konkurransen sannsynligvis vært kunngjort også på det europeiske markedet i tillegg til Doffin. Avtaleperiodene for rammeavtalene er i samsvar med regelverket. Enkeltanskaffelser over nasjonal terskelverdi og under EØS-terskelverdi I et tilfelle er anskaffelsen foretatt i henhold til regelverket, og det foreligger anskaffelsesprotokoll. I det andre tilfellet er ikke regelverket for anskaffelser over nasjonal terskelverdi fulgt, og anskaffelsesprotokoll mangler. Enkeltanskaffelser under nasjonal terskelverdi For 5 av 8 enkeltanskaffelser er regelverket fulgt og det foreligger anskaffelsesprotokoll. I to tilfeller er det foretatt anskaffelser uten noen form for konkurranse og det foreligger ikke anskaffelsesprotokoller For et kjøp mangler dokumentasjon på at regelverket er fulgt. Det foreligger heller ikke anskaffelsesprotokoll. Samlede kjøp hos leverandør over nasjonal terskelverdi Kommunen foretar mange direkte enkeltinnkjøp under terskelverdi hos leverandører, hvor kommunens samlede kjøp hos leverandøren overstiger nasjonal terskelverdi, uten at anskaffelsen har vært gjenstand for konkurranse. Denne praksis er i strid med gjeldende regler. Den totale anskaffelsen av ensartede varer må ses samlet for kommunen. Innlandet Revisjon IKS 18

19 6. ANBEFALINGER Revisjonen anbefaler at kommunen bruker begrepet anskaffelser etter forskriftens del I i økonomireglementet i stedet for direkte anskaffelser som kan misforstås. (Dette begrepet er fjernet fra forskriften av denne grunn.) kommunen sørger for at det til enhver tid gjeldende økonomireglement ligger på intranettet. kommunen ved utlysing av konkurranse om rammeavtaler beregner anskaffelsens verdi for hele løpetiden inklusive verdien av opsjonsklausulen og sørger for ev. utlysning også i TED-databasen for anskaffelser over EØS-terskelverdi. dersom kommunen er i tvil om en anskaffelse (rammekontrakt eller enkeltkjøp) kommer over eller under aktuell terskelverdi, bør det utarbeides et notat som viser hvilke vurderinger som er gjort, ved beregning av anskaffelsens verdi, jf veilederen s.45 5.avsnitt. Dette er viktig dersom kommunen skulle bli innklagd for ulovlig direkteanskaffelse. Det skal være en forsvarlig skjønnsmessig vurdering. kommunen vurderer om samlede kjøp hos leverandører over nasjonal terskelverdi gjelder ensartede varer og i så fall kunngjør konkurranse etter gjeldende regler. kommunen fortsatt har fokus på reglene om konkurranse og protokollplikt for anskaffelser over kr. Innlandet Revisjon IKS 19

20 7. RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS 20

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Beregning av en kontrakts verdi Hjemmel

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Administrasjon og ledelse og årsstudiet i organisasjon og ledelse Kunngjøring av konkurranser 1 Hvorfor kunngjøringsregler? Regulert

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider Anskaffelsesordbok Dette er en samling av sentrale og nyttige begreper i en offentlig anskaffelseshverdag. Utvalget er ikke fullstendig, men et prioritert utvalg. Ordlisten vil bli revidert og oppdatert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser Regelverk for offentlige anskaffelser oppdatert og endret med virkning fra 1.1.2007 hjemmel; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Soria-Moria (1) Regelverket skal evalueres om 2 år Det er opp til

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Hvordan vil den påvirke entreprenører og offentlige byggherre? Rådgiver John Atle Haugland Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Innledning Nytt regelverk sentrale

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Forespørsel vedr Lov / forskrift om offentlig anskaffelser og selvstendig innkjøpskompetanse

Forespørsel vedr Lov / forskrift om offentlig anskaffelser og selvstendig innkjøpskompetanse Vest-Agder fylkeskommune Fylkesrevisjonen v/terje Osnes Postboks 770 4611 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref Dato TO 200301077-66/JHB 19.05.2004 Forespørsel vedr Lov / forskrift om offentlig anskaffelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01 REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket Revisjonsrapport 15 - F 01 Avgitt oktober 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Postadresse:

Detaljer