Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune"

Transkript

1

2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har vurdert egen uavhengighet i samsvar med krav stilt i forskrift for revisjon i kommunene. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke vår uavhengighet og objektivitet. Rapporten har vært sendt rådmannen til uttalelse. Innhenting av nødvendig informasjon har i noen tilfeller tatt uforholdsmessig lang tid, noe som har påvirket tidspunktet for ferdigstillelse av rapporten. Bortsett fra dette takker vi administrasjonen for hjelp til fremskaffing av informasjon. Den 10. november 2016 Markvard Sunde Gunnar Ryste Torill Monsen Revisjonssjef Revisor Revisor Innkjøp handler ikke om å kjøpe produkt, men å dekke virksomhetens behov for løsninger. Fritt etter Andreas Skogrand Kristensen Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 2

3 Innhold Forord... 2 Sammendrag Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode Revisjonskriterium Data med vurdering, konklusjon og evt anbefalinger Det skal utarbeides verdianslag for hver anskaffelse Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi Alle kjøp over kr skal kunngjøres Det skal foreligge skatteattest fra de leverandørene som det er inngått innkjøpsavtale med Det skal utarbeides protokoll for alle kjøp over kr Høringsuttalelse Kommunerevisjonens kommentar til kommunens høringsuttalelse Vedlegg Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 3

4 Sammendrag Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt om innkjøpspraksisen i Vågsøy kommune er i samsvar med det lov- og forskriftsverket som regulerer offentlige anskaffelser. Rapporten er avgrenset til å gjelde investeringskjøp. Vi har dessuten avgrenset prosjektet til å gjelde anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør. Dette betyr at vi ikke har vurdert kommunens evaluering av mottatte tilbud. Undersøkelsen dekker de fleste investeringsprosjekt som var aktive per 31. desember I de tilfeller kommunen har foretatt innkjøp på grunnlag av en etablert og gjeldende rammeavtale, har vi ikke undersøkt regeletterlevelsen knyttet til prosedyren. Dette skyldes at konkurransekravet allerede er innfridd gjennom etablering av rammeavtalen. I vår gjennomgang har vi gjort følgende funn og vurderinger: Kommunen skal beregne og dokumentere et verdianslag Det er i all hovedsak utarbeidet verdianslag, men anslagene bør dokumenteres fyldigere for å tilfredsstille forskriftskravene. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi 1 16 av 38 prosjekt/delprosjekt har ikke utarbeidet konkurransegrunnlag i samsvar med kravet. Alle kjøp over kr skal kunngjøres 7 av 25 prosjekt/delprosjekt har ikke fulgt kravet om kunngjøring. Det skal foreligge skatteattest fra den leverandør det er inngått innkjøpsavtale med 14 av 37 prosjekt/delprosjekt har ikke fulgt kravet om skatteattest. Det skal utarbeides anskaffelsesprotokoll for alle kjøp over kr Det er ikke utarbeidet/dokumentert protokoll for 25 av 37 prosjekt. Anbefalinger Kommunen må organisere rutiner som ivaretar: tilfredsstillende verdianslag, jf 2-3 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» tilfredsstillende konkurransegrunnlag, jf. 8-1 og 17-1 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» kunngjøring for kjøp over kr, jf. 9-1 og 18-1 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» skatteattest, jf. 8-7 og i «Forskrift om offentlige anskaffelser» protokollføring, jf. 3-2 i «Forskrift om offentlige anskaffelser» Revisjonen vil anbefale at kommunen tar stilling til følgende i forbindelse med tidsubegrensede kontakter, (f.eks Acos Websak): med jevne mellomrom foreta en skriftlig vurdering om det foreligger holdbar og saklig grunn for å unnlate og konkurranseutsette kontrakten foreta en vurdering om endringene, i forhold til eksisterende kontrakt, er vesentlig og krever konkurranseutsetting 1 Forskrift om offentlige anskaffelser 2-2: vare-og tjenestekjøp 1.75 mill, bygge-og anleggskontrakter 44 mill. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 4

5 1 Bakgrunn Kommunerevisjonen i Nordfjord har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra kontrollutvalget i Vågsøy kommune, jf. vedtak 022/16. Vi har utformet prosjektplan ihht «RSK 001 standard for forvaltningsrevisjon». Følgende problemstilling er lagt til grunn: Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelse innen investering? 2 Problemstilling og avgrensning Avgrensning For å gi svar på problemstillingen har vi valgt ut noen krav i loven som er av grunnleggende betydning. Krav til frister har vi m.a. ikke tatt med. Vi ser om kravene er behandlet uten å evaluere de faglige vurderingene som er foretatt i anskaffelsesprosessen (f.eks. verdianslag). I tillegg er følgende avgrensninger lagt til grunn: Prosjektet inneholder ikke vurdering av om alle prosedyrereglene i anskaffelsesprosessen er fulgt. Det er gjennom kriterium synliggjort hva prosjektet fokuserer på og blir vurdert opp mot. Rapporten er avgrenset til investeringsprosjekt pr Innkjøpsregulering gjennom følgende forskrifter er ikke behandlet: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Miljøhensyn knyttet til de offentlige anskaffelsene Det er tatt hensyn til endringer i regelverket med virkning fra Metode Data er innhentet gjennom bruk av e-post som er sendt ut til tjenestelederne i kommunen. Vi har valgt ut alle prosjekt pr , men har valgt å se vekk fra noen, for eksempel fordi de ikke er startet opp. De mottatte svarene er registrert i tabellform, vedlegg 1. Datamaterialet er verifisert for å sikre at våre vurderinger og konklusjoner bygger på et korrekt grunnlag. Rapporten har vert ute på høring i samsvar med 8 i «Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.» 4 Revisjonskriterium I standard for forvaltningsrevisjon blir revisjonskriterium definert som de «krav, normer og/eller standarder» som revisjonsobjektet skal vurderes opp imot. For kommunale anskaffelser er de mest sentrale kildene: «Lov om offentlige anskaffelser» «Forskrift om offentlige anskaffelser» «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» Ut fra disse kildene har vi utarbeidet følgende kriterier: Det skal utarbeides verdianslag for hver anskaffelse. For kjøp under og over EØS-terskelverdi skal det utarbeides konkurransegrunnlag. Alle kjøp over kr skal kunngjøres. Det skal foreligge skatteattest fra de leverandører som det er inngått innkjøpsavtale med. Det skal utarbeides protokoll for alle kjøp over kr. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 5

6 5 Data med vurdering, konklusjon og evt anbefalinger Formålet med loven om offentlig anskaffelse er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet gjennom effektiv ressursbruk ved anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal regelverket bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, jf lov om offentlige anskaffelser 1. Grunnleggende krav, jf lov om offentlige anskaffelser 5: Opptre med god forretningsskikk. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av leverandører og tildeling av kontrakter skal baseres på objektive og ikkediskriminerende kriterier. Ved ikke å følge loven om offentlig anskaffelse kan kommunen bli erstatningsansvarlig. Lovendringen om kr grensen trådte i kraft 1. juli Etter endringen gjelder loven med tilhørende forskrift kun for kjøp over kr, jf brev fra næring og fiskeridepartementet vedlegg 2. Kommentar til tabellen: De prosjekt som har rammeavtale blir ikke kommentert videre, noe som innebærer vi holder de utenfor når vi ser på feilfrekvens. «Nei» betyr at vi ikke har mottatt dokumentasjon eller mottatt dokumentasjon ikke tilfredstiller kravene. «Ja» betyr at vi har mottatt tilfredsstillende dokumentasjon. «-«ikke aktuelt. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 6

7 5.1 Det skal utarbeides verdianslag for hver anskaffelse Revisjonskriterium 5.1 Forskrift om offentlige anskaffelser 2-3. Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi «(1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksl. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen.» Data Tabellen i vedlegg 1 viser vårt utvalg av prosjekt. I de tilfeller hvor kommunen ikke har rammeavtale eller prosjektet blir gjennomført i egen/privat regi går det fram om kommunen har beregnet og dokumentert et verdianslag. Vurdering Av de 38 prosjektene vi har sett på mangler det verdianslag for ett. Detaljene i anslagene varierer og det kan synes som kommunen bør vurdere om disse er tilfredsstillende med omsyn til: Loven om offentlige anskaffelser 5 «gjennomsiktighet og etterprøvbarhet» Forskrift 3-1, 7. ledd - Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet Ut ifra de grunnleggende kravene som her er nevnt, mener vi at intensjonen i regelverket er at kommunen bør ha en skriftlig dokumentasjon om hvordan man har kommet frem til anslaget. Konklusjon Revisjonen mener verdianslagene kan dokumenteres bedre for å tilfredsstille kravene til beregning av anskaffelsenes verdi. Anbefaling Rutinene for utarbeiding av verdianslag bør gjennomgås for å sikre at kravene til beregning av anskaffelsesverdi blir ivaretatt, jf forskrift om offentlige anskaffelser 2-3. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 7

8 5.2 Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for kjøp under og over EØS-terskelverdi Revisjonskriterium 5.2 INNKJØP UNDER EØS-TERSKELVERDIER: Forskrift om offentlige anskaffelser 8-1. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (1) Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives tilstrekkelig utfyllende i kunngjøringen, skal oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde en tilstrekkelig og fullstendig beskrivelse av følgende: a. b. c. hvordan tilbudene og eventuelle vedlegg skal utformes, endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adgang til alternative tilbud, krav til opplysninger om bruk av underentrepriser, samt muligheten for å ta forbehold, og d. hvilke alminnelige eller spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. INNKJØP OVER EØS-TERSKELVERDIENE: Forskrift om offentlige anskaffelser Utarbeidelse av konkurransegrunnlag a. hva som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative frister, skal dette opplyses, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt og hvordan konkurransen skal gjennomføres, herunder kriterier for tildeling av kontrakt, (1) Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget skal inneholde følgende opplysninger, med mindre dette allerede er tilstrekkelig og fullstendig beskrevet i kunngjøringen: hvilken ytelse som skal anskaffes. Dersom det kan gis tilbud på deler av oppdraget eller med alternative frister, skal dette opplyses, b. hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal minst opplyses om: 1. hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, endelig frist for mottak av tilbud (dag og klokkeslett), adressen disse skal sendes eller leveres til, vedståelsesfrist for tilbudene, jf (vedståelsesfrist), 4. den relative vektingen av tildelingskriteriene eller tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge jf (kriterier for valg av tilbud), 5. på hvilket eller hvilke språk tilbudet skal være skrevet, og 6. en henvisning til kunngjøringen. Data Tabellen i vedlegg 1 viser vårt utvalg av prosjekt. I de tilfeller hvor kommunen ikke har rammeavtale eller prosjektet blir gjennomført i egen/privat regi, går det fram om kommunen har utarbeidet konkurransegrunnlag. For prosjekt mellom kr og kr er det ikke krav om kunngjøring, men det er alltid krav om utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Tabellen viser at det for noen prosjekt er tilfredsstillende konkurransegrunnlag mens det for andre er mangler. Vurdering Ut ifra dokumentasjonen vi har mottatt har 16 av 38 prosjekt/delprosjekt ikke fulgt kravet om konkurransegrunnlag. Konklusjon Kommunen bør bli flinkere til å følge kravene til utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Anbefaling Kommunen må sikre tilfredsstillende rutiner for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, jf forskrift om offentlige anskaffelser 8-1 og Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 8

9 5.3 Alle kjøp over kr skal kunngjøres Revisjonskriterium 5.3 INNKJØP OVER OG UNDER EØS-TERSKELVERDIENE (DOFFIN DATABASE): Forskrift om offentlige anskaffelser 9-1 1) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet Kunngjeringsplikta gjeld for innkjøp som overstig fordi 9-1 ligg under del II i forskrifta, og denne gjeld kontraktar over kroner eksl. mva., men ikkje overstig EØS-terskelverdiane, jf. 2-1 (2). INNKJØP OVER EØS-TERSKELVERDIENE (TED DATABASE): Forskrift om offentlige anskaffelser ) Oppdragsgiver skal utarbeide en kunngjøring i samsvar med kunngjøringsskjemaer fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet Kunngjeringsplikta gjeld for innkjøp som overstig EØS-terskelverdiane, fordi 18-1 ligg under del III i forskrifta, og denne gjeld kontraktar som overstig EØS-terskelverdiane, jf Data Tabellen i vedlegg 1 viser vårt utvalg av prosjekt. I de tilfeller hvor kommunen ikke har rammeavtale eller prosjektet blir gjennomført i egen/privat regi går det fram om kommunen har kunngjort anskaffelsen. Vurdering Rådmannsgruppa i Nordfjord vedtok i møte den 6. juni 2014 å oppgradere Acos WebSak (prosjekt 1051). Dette er det datasystemet som Nordfjordkommunene i 2007 valgte som sitt saksbehandlings- og arkivsystem. Vedtaket om oppgradering var begrunnet med at Acos AS ikke lenger ville oppdatere og utvikle dagens system. Revisjonen mener følgende forhold bør vurderes når en skal se på om kjøpet er en oppgradering eller et nytt kjøp: Ihht veileder om offentlige anskaffelser side 87 må det foreligge holdbar og saklig begrunnelse fra å unnlate og konkurranseutsette kontrakten med jevne mellomrom. Dette for å unngå «leverandørmonopol». Vesentlige endringer i eksisterende kontrakt blir sett på som inngåelse av ny kontrakt og krever konkurranseutsetting jf. veileder om offentlige anskaffelser side 173. Fremstår produktet som nytt for brukeren med funksjonsmessige endringer, som krever opplæring, blir det sett på som ny anskaffelse jf. veileder om offentlige anskaffelser side 175. I samband med vurdering av prosjekt 1051 oppgradering sak/arkiv system (ACOS Websak) har vi kommet over følgende. I møte den 27. mai 2016 fattet rådmannsgruppen i Nordfjord følgende vedtak (mot en stemme): «Rådmannsgruppa godkjenner personalnettverket sitt val av rekrutteringsløysing, dvs. at Visma si løysing blir valt» Strategisk IKT-leder i Nordfjord viste til at innkjøpets størrelse ville overstige nasjonal terskelverdi, og at regelverket derfor krevde konkurranseutlysning. Det var tidligere innhentet tilbud fra Acos AS og WebCruiter AS, og personalnettverket mente at det ville være «særs uheldig dersom Nordfjordkommunane på grunn av anbodsrunde skal stå utan eit søknadssenter hausten 2016». Forskrift om offentlige anskaffelser har en unntaksbestemmelse som får anvendelse i tilfeller hvor «anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse», jf. 2-1, 2. ledd, bokstav c. Vi vurderer det slik at denne unntaksbestemmelsen ikke vil komme til anvendelse da denne bestemmelsen skal tolkes svært snevert; for eksempel ved jordskjelv, livsnødvendige varer osv jf, veileder om offentlig anskaffelse side 96. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 9

10 Vi ser at kommunen har inngått flere tidsubegrensede kontrakter, for eksempel med Normatic (prosjekt 7089). Ved inngåelse av langvarige kontrakter må man være oppmerksom på at det kan oppstå et leverandørmonopol, noe som er i strid med forutsetningen om at offentlige anskaffelser skal være gjenstand for konkurranse. Revisjonen vil gjøre oppmerksom på at følgende bør vurderes i slike tilfeller: Ihht veileder om offentlig anskaffelse side 87 må det foreligge holdbar og saklig begrunnelse for å unnlate og konkurranseutsette kontrakten med jevne mellomrom, jf NOU 2014:4, side 135. Vesentlige endringer i eksisterende kontrakt blir sett på som inngåelse av ny kontrakt og krever konkurranseutsetting jf. veileder om offentlige anskaffelser side 173. Regelverket har ikke generelle bestemmelser om hvor lenge en slik tidsubegrenset kontrakt kan vare for ikke å være i strid med regelverket. Hvilken varighet som kan aksepteres, vil bero på en konkret vurdering av hva som er forretningsmessig hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, dvs. at en må vurdere hva som gir en optimal anskaffelse ut ifra type tjeneste som skal leveres. Ut ifra dokumentasjonen vi har mottatt har 7 av 25 prosjekt/delprosjekt ikke fulgt kravet om kunngjøring. Konklusjon For noen prosjekt er ikke kravene om kunngjøring fulgt. For prosjektet AcosWebSak er det moment som taler for at anskaffelsen skulle vært kunngjort: opprinnelig kontrakt med ACOS Websak var 9 år dagens system ikke lenger ville bli videre utviklet/oppdatert produktet fremstår som nytt for brukerne Det samme gjelder ny rekrutteringsløsning. Anbefaling Revisjonen vil anbefale at kommunen tar stilling til følgende i forbindelse med tidsubegrensede kontakter: med jevne mellomrom foreta en skriftlig vurdering, om det foreligger holdbar og saklig grunn for å unnlate og konkurranseutsette kontrakten foreta en vurdering, om endringene i forhold til opprinnelig kontrakt er vesentlige og krever konkurranseutsetting Kommunen må følge kravet til kunngjøring jf forskrift om offentlige anskaffelser 9-1 og Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 10

11 5.4 Det skal foreligge skatteattest fra de leverandørene som det er inngått innkjøpsavtale med Revisjonskriterium 5.4 Forskrift om offentlige anskaffelser 3-3, 8-7 og Skatteattest 1) Oppdragsgiver skal kreve at samtlige norske leverandører fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. NB er opphevet fra juni 2015 Kravet til å legge frem skatteattest ble hevet fra til kr. Data Tabellen i vedlegg 1 viser vårt utvalg av prosjekt. I de tilfeller hvor kommunen ikke har rammeavtale eller prosjektet blir gjennomført i egen/privat regi går det fram om kommunen har fremlagt skatteattest. «Nei» i tabellen vil si at vi ikke har mottatt dokumentasjon. Vår gjennomgang av mottatt dokumentasjon viser forskjellig praksis på hvordan dokumentasjon blir arkivert/behandlet når en ekstern aktør gjennomfører anbudsprosessen for kommunen. Vi velger å legge til grunn at konsulenten har oppfylt kravet om skatteattest. Vurdering Ut ifra dokumentasjonen vi har mottatt har 14 av 37 prosjekt/delprosjekt ikke fulgt kravet om skatteattest. Konklusjon Vurderingen viser at ikke alle prosjekt følger loven. Anbefaling Kommunen må følge kravet til skatteattest, jf forskrift om offentlige anskaffelser 8-7 og Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 11

12 5.5 Det skal utarbeides protokoll for alle kjøp over kr Revisjonskriterium 5.5 Forskrift om offentlige anskaffelser 3-2. Protokollføring (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner eksl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Data Tabellen i vedlegg 1 viser vårt utvalg av prosjekt. I de tilfeller hvor kommunen ikke har rammeavtale eller prosjektet blir gjennomført i egen/privat regi går det fram om kommunen har ført protokoll. Vurdering Flere av protokollene i tabellen er mangelfulle. Revisjonen vil minne om at ifølge forskrift om offentlige anskaffelser vedlegg 3 og 4 skal protokollen beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Ut ifra dokumentasjonen vi har mottatt har 25 av 37 prosjekt/delprosjekt ikke fulgt kravet om protokollføring. Konklusjon Vurderingen viser at ikke alle prosjekt følger loven. Anbefaling Kommunen må følge kravet til protokollføring, jf forskrift om offentlige anskaffelser 3-2. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 12

13 6 Høringsuttalelse Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 13

14 7 Kommunerevisjonens kommentar til kommunens høringsuttalelse Revisjonen har ikke merknader til høringsuttalelsen fra rådmannen. Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 14

15 Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg

16 Vedlegg 2 Kommunerevisjonen i Nordfjord Side 16

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE Juni 2006 FORORD Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte den 20.12.05 i sak 36/05 at Salten kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Innkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2016 Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar i utvalet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Hvilke anskaffelsesprosedyrer kan/skal benyttes: Molde 30 sep. 2004 Innkjøpssjef Karsten Almås Bruk av rammeavtaler Bindende Ikke bindende Nettopriser på avtaleprodukt Rabattavtaler

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Heis og velferd» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen

Detaljer

Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser Regelverk for offentlige anskaffelser oppdatert og endret med virkning fra 1.1.2007 hjemmel; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Soria-Moria (1) Regelverket skal evalueres om 2 år Det er opp til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje

SELJE KOMMUNE Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Møtestad: Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Følgjande medlemmer møtte ikkje SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 05. DESEMBER.2016 Møtetid: Kl. 13:00 14.45 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 32/16-38/16 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Innføring i innkjøp Agenda Konkurranse Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anbudskonkurranser Tilbudskonkurranser Dokumentasjon av konkurranse; ephorte Innkjøpsattestantens rolle Innkjøpstjenestens

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk

Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2006 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 1/2006 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk

Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk 63844_nr.2_05 18.01.05 11:33 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 63844_nr.2_05 18.01.05

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av. Tokt, prøvetaking av blåkveite i Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Tokt, prøvetaking av blåkveite i 2015 Saksnr. 89/2015 Tilbudsfrist: 18.05.2015 kl. 15:00 29.04.2015 Side 1 av 6 Innhold

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01 REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket Revisjonsrapport 15 - F 01 Avgitt oktober 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Postadresse:

Detaljer

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016 Anskaffelser og innkjøpsrutiner Rømskog kommune mars 2016 Agenda Grunnleggende krav Hvorfor skal man ha fokus på innkjøp og regelverket? Forskriftsendring 1.7.15 KOFA(klagenemd for offentlige anskaffelser)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer