OPPFØLGING AV TIDLIGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV TIDLIGERE"

Transkript

1 OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport Innlandet Revisjon IKS Side /BH/TG

2 Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN KONTROLLUTVALGETS BESTILLING PROBLEMSTILLINGER METODE REVISJONSKRITERIER KRITERIER PROBLEMSTILLING KRITERIER PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING OPPLÆRING KONTROLLRUTINER TILTAK FOR Å SIKRE GJENNOMFØRING AV KONKURRANSE OG FØRING AV ANSKAFFELSESPROTOKOLL TILTAK FOR Å SIKRE AT ANSKAFFELSER AV SAMME TYPE BLIR SETT I SAMMENHENG TILTAK FOR Å SIKRE AT BEHOVET FOR RAMMEAVTALER PÅ STØRRE INNKJØPSOMRÅDER VURDERES LØPENDE KONKLUSJON PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA OPPSUMMERING, REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER - GJENNOMFØRT KONKURRANSE OPPSUMMERING, REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER - PROTOKOLLPLIKT KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 SAMMENDRAG Innlandet Revisjon IKS gjennomførte i 2012 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Overholdelse av lov om offentlige anskaffelser». Undersøkelsen viste svakheter i rådmannens interne kontroll og mangelfull konkurranse og dokumentasjon av anskaffelser mellom kr og kr Kommunestyret behandlet rapporten i møte , sak 64/12. Kommunestyret mente resultatene av kontrollen var bekymringsfull og ba rådmannen sette i verk tiltak for å sikre at kommunen overholder regelverket på området. Kommunestyret ba kontrollutvalget følge opp rapporten og foreta en ny stikkprøve av kommunens overholdelse av lov om offentlige anskaffelser i løpet av Revisjonens oppfølgingskontroll som ble foretatt i 2014, hadde følgende problemstillinger: 1 Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2 Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til føring av protokoll og gjennomføring av konkurranse? Konklusjoner Problemstilling 1 Kommunen har i samarbeid med anskaffelsesenheten satt i verk forebyggende tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges. Kommunen har ikke satt i verk egne kontrolltiltak rettet mot anskaffelsesregelverket eller tiltak som sikrer at anskaffelsene blir sett i sammenheng. Omfanget av rammeavtaler har økt, noe som bidrar til at regelmessige anskaffelser følger regelverket. Problemstilling 2 Revisjonen vurderer at det er brudd på anskaffelsesregelverket for 7 av 12 anskaffelser både når det gjelder konkurransekravet og protokollplikten. Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Innlandet Revisjon IKS gjennomførte i 2012 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Overholdelse av lov om offentlige anskaffelser» på oppdrag fra kontrollutvalget. Undersøkelsen viste svakheter i rådmannens interne kontroll på området, jf. kommunelovens krav til rådmannen om betryggende kontroll. Videre var det mangelfull konkurranse og dokumentasjon av anskaffelser mellom kr og kr , i henhold til kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunestyret behandlet rapporten i møte , sak 64/12. Kommunestyret mente resultatene av kontrollen var bekymringsfull og ba rådmannen sette i verk tiltak for å sikre at kommunen overholder regelverket på området. I denne forbindelse ble det vist til rapportens anbefalinger om: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for samlede anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr eks. mva. i samsvar med regelverket Å vurdere behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder løpende Kommunestyret ba kontrollutvalget følge opp rapporten og foreta en ny stikkprøve av kommunens overholdelse av lov om offentlige anskaffelser i løpet av KONTROLLUTVALGETS BESTILLING På bestilling fra kontrollutvalget utarbeidet Innlandet Revisjon IKS en plan for oppfølging av revisjonsrapporten fra 2012 om «Overholdelse av lov om offentlige anskaffelser». Planen ble behandlet i kontrollutvalget 17.september 2013, sak 30/2013. Det ble fattet følgende vedtak: Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjøre undersøkelsen i tråd med den framlagte oppfølgingsplanen. 2. Formålet med undersøkelsen er å se om rådmannen har iverksatt tiltak for å sikre at kommunen overholder lov om offentlige anskaffelser, jf. punkt 2 i kommunestyrets vedtak sak 64/ PROBLEMSTILLINGER PROBLEMSTILLINGER 3 Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 4 Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til føring av protokoll og gjennomføring av konkurranse? 2. METODE Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøte med kommunalsjefen for Lokalsamfunn inkl. Stab og økonomisjefen 21.oktober Referat fra oppstartmøtet ble oversendt møtedeltakerne for verifisering. Kommunalsjef har vært kontaktperson i prosjektperioden. Første problemstilling: Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Vi har fremskaffet opplysninger om iverksatte tiltak ved intervju i oppstartmøtet. Det var spesielt fokus på opplæring, etablerte kontrollrutiner, føring av anskaffelsesprotokoll og gjennomføring av konkurranse. Andre problemstilling: Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til føring av protokoll og gjennomføring av konkurranse? Vi tok utgangspunkt i de leverandører, typer kjøp og områder hvor kommunen hadde flest avvik ved revisjonen i Vi foretok uttrekk på hovedboka for 2014 pr 9.oktober. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Vi sendte brev til kommunalsjef for Lokalsamfunn inkl. Stab og ba om informasjon om og dokumentasjon på hvordan kjøpene var foretatt, og om det forelå anskaffelsesprotokoller for kjøp hos utvalgte leverandører. Vi mener de innsamlede data er tilstrekkelige, relevante og pålitelige slik at vi kan svare på problemstillingene. 3. REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. 3.1 KRITERIER PROBLEMSTILLING 1 Problemstilling 1: Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Kriterier for problemstillingen finner vi i: LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 23 andre ledd Kommunestyrets vedtak sak 64/2012 punkt 2, se kapittel 1.1 i rapporten. I henhold til Kommunelovens 23 andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunestyrets vedtak punkt 2 er gjengitt i denne rapportens kapittel KRITERIER PROBLEMSTILLING 2 Problemstilling 2: Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til føring av protokoll og gjennomføring av konkurranse? Kriterier for problemstilling 2 finner vi i: Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 LOV Lov offentlige anskaffelser FOR Forskrift om offentlige anskaffelser FAD desember 2013 oppdatert Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Kommunens retningslinjer og anskaffelsesreglement LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. GRUNNLEGGENDE KRAV De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, uansett verdi, fremgår av lovens 5. Det fremgår blant annet at: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.» KRAVET TIL KONKURRANSE Sentralt i vår undersøkelse er lovbestemmelsen i 5 andre ledd om at enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse så langt det er mulig. Forskrift om offentlige anskaffelser har i 3.1 femte ledd en utfyllende bestemmelse om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Det skal være så mange leverandører at reell konkurranse er sikret. BEREGNING AV ANSKAFFELSENS ANSLÅTTE VERDI For å avgjøre hvilke regler som gjelder for den enkelte anskaffelse, må anskaffelsens anslåtte verdi beregnes. Reglene for denne beregningen finner vi i FOA del I 2-3, 1-15 ledd. Punktene 1 og 11 er sentrale for våre vurderinger: Anskaffelsens anslåtte verdi skal beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen(1). For vare- og tjenestekontrakter som inngås med regelmessige mellomrom stiller forskriften krav om at man tar hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser når terskelverdiene beregnes. Kontraktsverdien kan beregnes ut fra historiske opplysninger(de siste 12 måneder/ siste regnskapsår) eller forventet kontraktsverdi i løpet av 12 måneder fra første leveranse(11). Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 KRAVET TIL DOKUMENTASJON Bestemmelsen i lovens 5 tredje ledd om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen er sentral og gjelder for alle anskaffelser. Kravet om etterprøvbarhet pålegger oppdragsgiver å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet; jf. FOA 3-1 sjuende ledd. FØRING AV ANSKAFFELSESPROTOKOLL For å sikre at dokumentasjonskravet blir oppfylt, er det innført protokollplikt for alle anskaffelser over kr ekskl. mva. jf. FOA PROBLEMSTILLING 1 Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Kommunestyret i Søndre Land kommune ba rådmannen i sak 64/12 iverksette tiltak for å sikre at kommunen overholder regelverket for offentlige anskaffelser, med henvisning til forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger. Vi vil gjennomgå de enkelte punkter hvor vi har formulert anbefalingene som revisjonspåstander/revisjonskriterier. 4.1 OPPLÆRING Revisjonskriterium Rådmannen skal ha gjennomført opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet. Data Innkjøpssjefen i den regionale anskaffelsesenheten hadde høsten 2012 opplæring i anskaffelsesregelverket med gjennomgang av intranettsiden «Anskaffelser Gjøvikregionen» for avdelingslederne i Søndre Land kommune. Vinteren 2013/2014 hadde Innkjøpsenheten opplæring for avdelingslederne i bruk av E-handel. Revisors vurdering Rådmannen har gjennomført opplæring i regelverket for avdelingslederne i samsvar med anbefalingen. Avdelingslederne har helhetlig ansvar og vi vurderer derfor at de sammen med rådmannsledelsen er de mest sentrale aktørene i anskaffelsesprosessen. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 4.2 KONTROLLRUTINER Revisjonskriterium Rådmannen skal ha etablert kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Data Revisjonen har fått opplyst at rådmannen ikke har spesifikke kontrollrutiner rettet mot etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. Kommunen mottar månedlige innkjøpsstatistikker på kjøp på rammeavtaler og e-handel fra felles innkjøpsenhet for oppfølging i kommunalsjefenes ledermøter. Revisors vurdering Rådmannen har ikke etablert kontrollrutiner rettet mot etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser for anskaffelser utenom kjøp på rammeavtaler. 4.3 TILTAK FOR Å SIKRE GJENNOMFØRING AV KONKURRANSE OG FØRING AV ANSKAFFELSESPROTOKOLL Revisjonskriterium Rådmannen skal ha gjennomført tiltak for å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. Data Avdelingslederne er gjennom omorganisering i kommunen gitt et helhetlig ansvar og skal sørge for at lov om offentlige anskaffelser blir fulgt, jf. lederavtalene. Revisjonen har fått opplyst at følgende tiltak er gjennomført i kommunen i samarbeid med anskaffelsesenheten: Det er gjennomført opplæring av avdelingslederne i kommunen senhøsten Felles intranettside med informasjon om gjennomføring av anskaffelser i Gjøvikregionen er opprettet. Her finner innkjøperne rutiner og aktuelle maler. Felles anskaffelsesreglement er utarbeidet for kommunene i Gjøvikregionen og vedtatt i Søndre Land kommune 26.mai Reglementet inneholder blant annet strategi og regler for anskaffelser, bestemmelser om innkjøpsfullmakter og fullmakter til å signere avtaler samt beskrivelse av funksjonsfordelingen mellom kommunen og anskaffelsesenheten i anskaffelsesprosessen ved generelle Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 anskaffelser og regionale rammeavtaler. Reglementet er tilgjengelig på den felles intranettsiden. Anskaffelser over kr skal i utgangspunktet skje i regi av anskaffelsesenheten, mens anskaffelser under kr utføres av kommunen selv, men bistand etterspørres ved behov. Revisors vurdering Etter revisjonens vurdering vil de gjennomførte tiltakene bidra til å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll. 4.4 TILTAK FOR Å SIKRE AT ANSKAFFELSER AV SAMME TYPE BLIR SETT I SAMMENHENG Da fjerde og femte anbefaling henger sammen, har vi valgt å omtale de samtidig. Revisjonskriterier Rådmannen skal ha sikret at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført og anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. blir ført i samsvar med regelverket. I følge funksjonsfordeling i anskaffelsesprosessen i anskaffelsesreglementet punkt skal ledere/budsjettansvarlige i den enkelte kommune ved enkeltkjøp og rammeavtale for en kommune, selv vurdere behovet for rammeavtaler. Data Kommunen har fokus på bruk av rammeavtaler og E-handel og har hatt en økning i antall rammeavtaler og bruk av E-handel. Det er anskaffelsesenheten som kjører anskaffelsesprosessene for rammeavtaler. Behovet for nye rammeavtaler fremkommer i hovedsak etter analyser av innkjøp fra anskaffelsesenheten. Kommunen kan komme med innspill til aktuelle områder for rammeavtaler. Kommunen har ingen rutine for å vurdere aktuelle områder for rammeavtaler. Revisors vurdering Sikring av at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng foregår gjennom anskaffelsesenhetens analyser av innkjøp. Revisjonen forstår det slik at dette gjøres for å fange opp behovet for regionale rammeavtaler 1, jf. anskaffelsesreglementet punkt Kommunen har ikke egen rutine for å sørge for at anskaffelser av samme type, utenom anskaffelsene på rammeavtaler, blir sett i sammenheng. 1 Når flere kommuner har gjentatte kjøp av et visst omfang innenfor samme varegruppe Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 4.5 TILTAK FOR Å SIKRE AT BEHOVET FOR RAMMEAVTALER PÅ STØRRE INNKJØPSOMRÅDER VURDERES LØPENDE Revisjonskriterium Rådmannen skal ha sikret at behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder vurderes løpende. Data Vi har fått opplyst at anskaffelsesenheten i 2013 foretok en regnskapsanalyse for alle kommunene i regionen samlet og vurderte hvilke områder i kommunene som ville ha størst effekt av rammeavtaler. Kommunene er oppfordret til å melde inn behov for rammeavtaler. Kommunen selv har ingen rutine for å vurdere aktuelle områder for rammeavtaler. Revisors vurdering Anskaffelsesenheten vurderer løpende behovet for nye avtaler på regionalt nivå. Kommunen har ikke egne rutiner for å sikre at behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder vurderes løpende. 4.6 KONKLUSJON Kommunen har i samarbeid med anskaffelsesenheten satt i verk forebyggende tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket følges. Kommunen har ikke satt i verk egne kontrolltiltak rettet mot anskaffelsesregelverket eller tiltak som sikrer at anskaffelsene blir sett i sammenheng. Omfanget av rammeavtaler har økt, noe som bidrar til at regelmessige anskaffelser følger regelverket. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 5. PROBLEMSTILLING 2 Følger kommunen regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til føring av protokoll og gjennomføring av konkurranse? Kommunestyret i Søndre Land kommune ba kontrollutvalget i vedtaket i sak 64/12 punkt 3 om å følge opp rapporten og foreta en ny stikkprøve av kommunens overholdelse av lov om offentlige anskaffelser i løpet av REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene finner vi i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, rettleder til reglene om offentlige anskaffelser og kommunens retningslinjer. 5.2 DATA De 12 anskaffelsene vi valgte ut i den nye stikkprøven er beskrevet i tabell 5.1 Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- protokoll framlagt 1 Grow Optimal Prestasjon Lederutviklingsprogram fase 2 Ja Ja Kr Anslått verdi mellom og kroner. 4 tilbydere invitert til å delta, 3 leverandører leverte tilbud 2 Maximite Kr Kontraktsum kr Forstudie og forprosjekt i h.h.t. verktøyet «Næringsvennlig kommune» fra Innovasjon Norge. Anslått verdi kr Kun en leverandør invitert i samråd med Innovasjon Norge, da det etter deres skjønn kun er Maximite som kan levere i henhold til den kvalitet som stilles. Leverandøren har tung kompetanse på området, har gjennomført flere slike prosjekter, har vært med på å utvikle verktøyet; og er uten tvil den mest kompetente leverandøren. Ja 3 Frisk HMS AS kr Rammeavtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste sammen med Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune. Konkurranse med forhandling gjennomført av Vestre Toten kommune med bistand fra innkjøpsenheten i Gjøvikregionen. Anslått verdi under EØS-terskelverdi, men over kr. Fem leverandører leverte tilbud. Ja Ja 4 Norconsult kr Prosjekt- og byggeledelse, Fluberg barnehage, ombygging rådhuset og Hov helsehus. Anslått verdi kr Samarbeid med felles anskaffelsesenhet. Åpen anbudskonkurranse kunngjort på Doffin. Fem leverandører leverte tilbud. Ja Ja 5 DIO Driftsassistanse kr Søndre Land kommune er medlem i DIO, driftsassistanse for vann og avløp som er definert som lag/forening og hvor formål, kontroll og omsetning Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- framgår av vedtektene og hjemmesiden. Utøvelse av driftsassistansen utføres av konsulentfirma eller egnet organ i h.h.t reglene for offentlige innkjøp, jf. vedtektene. Styret har fullmakt til å inngå avtale om utførelse av driftsassistansen. Søndre Land kommune betrakter kjøpet fra DIO som et medlemskap (kjøp som bare kan gjøres hos en i markedet og faller innenfor Anskaffelsesforskriften 2-1 (2) a), hvor det ligger en teknisk avhengighet. Fakturering vil både skje fra DIO og fra sekretariatet v/ Norconsult, hvor også Norconsult utfører selvstendige oppdrag for kommunen. protokoll framlagt 6 En Forskjell ANS Kr Firmaet produserer ulike type tjenester i barnevernforvaltningen. Ingen enkelt kjøp/faktura er over kr eks mva. og følgelig er det ikke skrevet noen anskaffelsesprotokoll, da det ikke er krav til protokoll for kjøp under kr. 7 Noricom Tolke- og translatørtjeneste AS Kr Kjøp av tolketjenester til ulike saker innen barnevern-forvaltningen. Ingen enkeltkjøp/faktura er over eks mva. og følgelig er det ikke skrevet noen anskaffelsesprotokoll, da det ikke er krav til protokoll for kjøp under kr. Forklaring på kjøpsprosessen og behov for anskaffelse 6 og 7 Bruken av tjenestene varierer med situasjonen for ekstern bistand i forbindelse med situasjonen på barnevernsområdet fra år til år. Innenfor barneverntjenesten er det utfordrende å planlegge med riktig behov for tjenester og behovet for tjenester fra leverandøren ble kanskje noe Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- protokoll framlagt undervurdert, men ingen fakturaer/kjøp alene er større enn og man har derfor vurdert det slik at anskaffelsesprotokoll da ikke var fullt ut påkrevd. Man kan derfor kanskje si at man muligens ikke i tilstrekkelig grad har sett ytelsene i sammenheng, men på den annen side er det utfordrende å planlegge og beløp varierer over og under grensa for protokollplikt fra år til år. Det er nå etablert kontakt med innkjøpsenheten for å igangsette et samarbeid vedrørende anskaffelser som barneverntjenesten gjør for å etablere rammeavtaler, særlig gjelder dette kjøp av saksbehandlerkompetanse. Det forventes at rammeavtaler er på plass i løpet av vinteren På området for ekstern juridisk bistand på barnevernsområdet benytter Søndre Land kommune seg allerede av felles regional rammeavtale med Adv. firma Lohne & Krokeide, Gjøvik. 8 BS Undervisning Kr Firmaet leverer skolebøker og undervisningsmateriell til skole. Det er kjøpt bøker til hovedbestillingen for året Kjøpet har skjedd i konkurranse og anskaffelsesprotokoll følger vedlagt. Anslått verdi kr Telefonisk forespørsel til to leverandører; BS Undervisning og Gjølberg Libris. I tillegg er det foretatt mindre innkjøp som hver for seg er under kr eks mva. og det er derfor ikke laget noen anskaffelsesprotokoll for disse. Ja Ja 9 Gjølberg Libris Kr Firmaet leverer skolebøker og undervisningsmateriell til skole. Det er gjort flere supplerende kjøp over en periode, som hver for seg er under kr eks mva. og det er derfor ikke laget noen anskaffelsesprotokoll. Kjøpet av bøker fra leverandøren supplerer kjøp man ikke fikk inn på hovedbestillingen. Forklaring på kjøpsprosessen og behov anskaffelse 8 og 9: Kjøp av skolebøker har mange reguleringer og for å få benyttet seg av de ulike Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- protokoll framlagt rabattsatser må man gjøre en hovedbestilling før en gitt frist og resten blir supplering. Derav bestillingsmønsteret over. På den annen side betrakter man anskaffelsene som gjentagende og man har sett dette i sammenheng gjennom at man nå har utløst opsjonen på bruk av felles regional rammeavtale på kjøp av skolebøker, som ble etablert sommeren / høsten 2014 av regionens innkjøpsenhet. Skolebøker vil derfor framover være avtaleregulert og skal også inn på den kommunale e- handelsplattformen. 10 Maxbo Hov Kr Firmaet leverer en rekke byggevarer til kommunen. Kommunen har ingen rammeavtale på dette, men en løpende omforent rabattavtale. Uttak av varer blir gjort ved at kommunen foretar innkjøp av varer knyttet til mindre serviceog vedlikeholds-jobber som kommunen selv utfører på sine eiendommer. Alle kjøp er i hovedsak under og ingen over. Forklaring på kjøpsprosessen og behov: Kommunen besitter intet lager på byggevarer mv., derfor har det utviklet seg en praksis med å benytte seg av stedlig leverandør av dette. Kjøpet gjøres med rabattsatser. Dette anses nå som det mest rasjonelle, enkle og mest kosteffektive strukturen på levering av byggematerialer etc. Alternative utsalgssteder medfører lang kjørevei, med tilkommende økte kjørekostnader og tidsbruk. Behovet er varierende pr år. På den annen side betrakter man anskaffelsene som gjentagende og man har sett dette i sammenheng gjennom at man har tatt denne leveransen opp i forbindelse med regionale konkurranser på Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- rammeavtaler. protokoll framlagt 11 VOKKS Installasjon AS Kr Firmaet leverer elektroinstallasjoner til ulike kommunale bygg og anlegg. Det er kjøpt fra ulike kommunale tjenesteområder, men størst kjøp er gjort fra eiendom til vedlikehold av kommunale bygg og utleieboliger. Et enkeltkjøp på kr er det vedlagt anskaffelsesprotokoll for. Dette gjelder gjenoppbyggingen av Vestsida skole som er kunngjort på Doffin i For øvrige kjøp er dette mindre anskaffelser gjennom året til å dekke nødvendige oppdrag på vedlikehold, samlet ca. kr Ja/ Ja/ 12 Hagen Rørservice AS Kr Firmaet leverer rørleggertjenester mv til ulike kommunale bygg og anlegg. Det er kjøpt fra ulike kommunale tjenesteområder, men størst kjøp er gjort fra eiendom til vedlikehold av kommunale bygg og utleieboliger. Alle kjøpene er mindre anskaffelser gjennom året til å dekke nødvendige oppdrag på vedlikehold. Forklaring på kjøpsprosessen og behov anskaffelse 11 og 12: Felles for disse leverandørene er at anskaffelser varierer med situasjonen for vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Behovet er derfor varierende pr år. På den annen side betrakter man anskaffelsene som gjentagende og man har sett dette i sammenheng gjennom at man har deltatt i den regionale konkurransen på rammeavtaler sommeren Slik sett har man i år iverksatt tiltak for å regulere området i avtaler. Gjennom denne prosessen har det blitt utviklet en felles regional beskrivelse av ytelser på ulike fagområder, som et ledd i standardiseringsarbeidet på ytelse/leveranse og på å få dette inn på den kommunale elektroniske bestillingsplattformen, e-handel. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Nr. Leverandør Kjøp inkl. mva. pr Anskaffelsen/Kommunens forklaring Konkurranse Anskaffelses- Konkurranseprosessen, som gjennomføres av felles regional innkjøpsenhet heter: Håndverksavtaler for 2014 for kommunene i Gjøvikregionen, har landet parallelle rammeavtaler for Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land. Søndre Land og Nordre Land er de siste som tildeles rammeavtaler. protokoll framlagt Tabell5.1 Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket 5.3 OPPSUMMERING, REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER - GJENNOMFØRT KONKURRANSE Oppsummering Undersøkelsen viser at: Det er gjennomført konkurranse for kjøp i 2014 fra 4 av 12 leverandører. Dette gjelder anskaffelse nr. 1, 3, 4 og 8. Anskaffelse nr.11 kjøp av elektroinstallasjoner fordeler seg slik: o o Anskaffelsen til gjenoppbyggingen av Vestsida skole er foretatt etter gjennomført konkurranse i 2012; anskaffelse i 2014 ca kr Anskaffelser for ca kr er gjennomført uten konkurranse Kjøp fra 7 leverandører er foretatt uten konkurranse. Dette gjelder anskaffelsene nr. 2, 5, 6, 7, 9, 10 og 12: o Forstudie og forprosjekt i henhold til verktøyet «Næringsvennlig kommune» - kun en leverandør er kontaktet. Kommunens begrunnelse er at det er bare denne leverandøren som kan levere i henhold til den kvalitet som stilles og er derfor den mest kompetente leverandøren, anskaffelse nr. 2. o Driftsassistanse for vann og avløp - DIO Driftsassistanse - anskaffelse nr. 5. Kommunen betrakter kjøpet som et medlemskap(kjøp som bare kan gjøres hos en i markedet og faller innenfor Anskaffelsesforskriften 2-1 (2) a), hvor det ligger en teknisk avhengighet. o Kjøp av tjenester innen barnevernforvaltningen, En Forskjell ANS, anskaffelse nr.6. Revisors vurdering o Kjøp av tolketjenester innen barneverntjenesten, Noricom Tolke- og translatørtjeneste, anskaffelse nr. 7. o Kjøp av skolebøker og undervisningsmateriell, Gjølberg Libris, anskaffelse nr. 9 suppleringskjøp, kjøp hos leverandør som ikke ble valgt ved gjennomført konkurranse på hovedbestillingen. Suppleringskjøp uten konkurranse er også foretatt hos leverandøren som fikk hovedbestillingen. o Kjøp av byggevarer, Maxbo Hov, anskaffelse nr.10 - løpende omforent rabattavtale. o Kjøp av rørleggertjenester, anskaffelse nr. 12 Anskaffelsene nr. 2 og 5 som er gjennomført uten konkurranse, har kommunen vurdert som foretatt som kjøp etter forskriftens del I med hjemmel i unntaksbestemmelsene i 2-1 andre ledd om at kun én leverandør i markedet kan levere og at det er teknisk avhengighet. Innlandet Revisjon IKS Side 20

21 Det er strenge krav til bruk av unntaksbestemmelsene i regelverket, det må foreligge objektive årsaker til at bare én leverandør kan oppfylle ytelsen og kommunen har bevisbyrden. Det er viktig at kommunen gjør en grundig vurdering og sørger for god dokumentasjon. Revisjonen kan ikke se at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse for anskaffelse nr. 2, Maximite. Anskaffelsene nr. 6, 7, 9, 10, 11 og 12 er regelmessige anskaffelser av samme type som ikke har vært sett i sammenheng. Anskaffelsenes samlede anslåtte verdi er ikke beregnet i samsvar med reglene i forskriftens 2-3 punkt 11. Revisjonen mener at anskaffelsene er gjennomført uten konkurranse i strid med regelverket. Revisjonen vurderer at det er brudd på regelverket for 7 av 12 anskaffelser. For 3 av de regelmessige anskaffelsene opplyser kommunen at det er etablert rammeavtaler nå på slutten av 2014, mens kommunen arbeider for å gjennomføre konkurranser og få på plass rammeavtaler for de resterende 3 anskaffelsene. 5.4 OPPSUMMERING, REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER - PROTOKOLLPLIKT Oppsummering Undersøkelsen viser at det ikke er fremlagt anskaffelsesprotokoll for 7 av 12 anskaffelser. Dette gjelder anskaffelsene nr. 5, 6, 7, 9, 10, 11(delvis) og 12 Anskaffelsene gjelder i kronologisk rekkefølge: Kjøp fra DIO Driftsassistanse for vann og avløp Kjøp av ulike tjenester i barnevernforvaltningen Kjøp av tolketjenester Suppleringskjøp av skolebøker og undervisningsmateriell Kjøp av byggevarer Kjøp av elektroinstallasjoner Kjøp av rørleggertjenester Revisors vurderinger Det var ikke ført anskaffelsesprotokoll for 7 anskaffelser. Innlandet Revisjon IKS Side 21

22 Anskaffelse nr. 5 er over kr og det skulle ha vært ført anskaffelsesprotokoll i samsvar med forskriftens 2-3 uavhengig av at anskaffelsen er vurdert å være unntatt fra konkurransekravet. Revisjonen kan ikke se at kommunen har vurdert de regelmessige anskaffelsene av samme type gjennom året som én anskaffelse i samsvar med 2-3 punkt 11. Denne regelen slår også inn i forhold til protokollplikten som gjelder for anskaffelser over kr eks. mva., jf. forskriftens 3-2. Etter revisjonens vurdering skulle anskaffelsene vært sett under ett og anskaffelsesprotokoller skulle vært ført. Revisjonen vurderer at det er brudd på regelverket for 7 av 12 anskaffelser. 5.5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Revisjonen vurderer at det er brudd på anskaffelsesregelverket for 7 av 12 anskaffelser både når det gjelder konkurransekravet og protokollplikten. Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om de nye rammeavtalene er tilstrekkelige for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til konkurransekravet og dokumentasjonskravet. Innlandet Revisjon IKS Side 22

23 REFERANSER LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV Lov offentlige anskaffelser (forkortet LOA senere i rapporten) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser (forkortet FOA senere i rapporten) Nærings og fiskeridepartementet, desember 2013, oppdatert «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» Kommunale dokumenter: Kommunestyrets vedtak sak 64/2012 punkt 2 Anskaffelsesreglement for kommunene i Gjøvikregionen, vedtatt i Søndre Land kommunestyre sak 33/14 Innlandet Revisjon IKS Side 23

24 VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 24

25 Innlandet Revisjon IKS Side 25

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 17. februar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1410. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 20.04.2017 kl. 14:00 Spydeberg, 20.04.2017 Turid Fluge Svenneby Leder (sign) Kontrollutvalget Spydebergs

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Beregning av en kontrakts verdi Hjemmel

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2012/1816-72 Torbjørn Willumsen, 38273012 150 18.03.2013 Til: Kommunalsjefer/Enhetsledere mfl. INNKJØPSREGLEMENT FOR

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling

Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Nord-Fron kommune Politisk sak Innkjøpsstrategi for Nord-Fron kommune - 1. gangs behandling Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 009/17 02.02.2017 Kristin Samsonstuen Dahlen Saksansvarleg

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1305. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Deres ref.: Saksbeh.: Inger Johansen Telefon: Dato: Vår ref.: 11/16/ /IJ E-postadr.:

Deres ref.: Saksbeh.: Inger Johansen Telefon: Dato: Vår ref.: 11/16/ /IJ E-postadr.: 4 K-Sekretariatet Balsfjord kommune v/ ordfører Deres ref.: Saksbeh.: Inger Johansen Telefon: Dato: Vår ref.: 11/16/422.5.5/IJ E-postadr.: inger@k-sek.no 77 87 10 65 11.3.2016 91 35 19 94 KONTROLLUTVALGSAK

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering -Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering elæringskurs for Anskaffelsesansvarlige Modul 2 I denne modulen

Detaljer

KOMMUNENS ETTERLEVELSE

KOMMUNENS ETTERLEVELSE KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2013-9 2013-748/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Utredning om frafall i den videregående skole i Lofoten

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Utredning om frafall i den videregående skole i Lofoten Konkurransegrunnlag for for kjøp av Utredning om frafall i den videregående skole i Lofoten For levering til: Vågan og Vestvågøy kommuner Saksnummer: 7-2015 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nordland fylkeskommune gjennomførte en anbudskonkurranse for glass og glassarbeid. Innklagede hadde ingen notater fra evalueringsprosessen, og det var heller ikke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune FORVALTNINGSREVISJON Lenvik kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lenvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Lenvik

Detaljer