Innlandet Revisjon IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandet Revisjon IKS"

Transkript

1 GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Gausdal kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet ble startet opp i juni 2014 og ble fullført i januar Arbeidet er utført av prosjektansvarlig Tove Grini og oppdragsansvarlig Bjørg Hagen. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, 16. februar 2015 Bjørg Hagen Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 2 ANSKAFFELSER MED UNNTAK AV IKT-TJENESTER OG UTSTYR REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER PROBLEMSTILLING 2 - ANSKAFFELSE AV IKT- TJENESTER OG UTSTYR FAKTA KRITERIER VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 INNLANDET REVISJON IKS, NOTAT , VEDLEGG 2 BREV FRA ADVOKATFIRMA THALLAUG VEDLEGG 3 RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å kontrollere kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Problemstilling 1 Har kommunen etablert betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Revisjonen har vurdert kommunens etablerte internkontroll opp mot Kommunelovens 23 andre ledd. Problemstillingen er besvart gjennom intervju med rådmannen og økonomisjefen samt dokumentanalyse. Resultatet for problemstilling 2 er også sentral for vurdering av første problemstilling. Konklusjon Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens retningslinjer, kvalitetssystem, bistand fra Fagenhet Innkjøp samt oppfølging i tertial - og årsrapportering til at regelverket for offentlige anskaffelser følges. En oppsummering av rapportens kapitler og viser brudd på konkurransereglene for 3 av 15 anskaffelser og brudd på dokumentasjonskravet for 6 av 15 anskaffelser. Problemstilling 2 - Anskaffelser med unntak av IKT-tjenester og utstyr Har anskaffelser over kr vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? Kommunens innkjøpspraksis er vurdert opp mot Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens operative retningslinjer for innkjøp med hensyn til krav om konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll. Problemstillingen er besvart ved å bruke data fra kommunens regnskap for Vi har innhentet opplysninger og dokumentasjon om anskaffelsene ved hjelp av spørrebrev, epost og telefon. Konklusjoner Undersøkelsen viste at 3 av 15 anskaffelser ikke har vært gjenstand for konkurranse og er foretatt i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen vurderer at dokumentasjonskravet ikke er oppfylt for 6 av 15 anskaffelser. Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 Problemstilling 2 Anskaffelse av IKT-tjenester og utstyr I vurderingen av kommunens kjøp av IKT tjenester og utstyr - anskaffelser i utvidet egenregi - har vi brukt avgjørelser i EU-domstolen, KOFA-sak og EU-direktiv 2007/66/EF. Revisjonen mener at IKT-anskaffelsene ikke omfattes av unntaket for utvidet egenregi og at anskaffelsene fra Ikomm AS derfor skulle vært gjenstand for konkurranse. Revisjonen mener at kommunens eventuelle bruk av intensjonskunngjøring ikke har betydning for vurderingen av om kommunen kan kjøpe IKT-tjenester fra Ikomm AS uten at anskaffelsen er gjenstand for konkurranse. Vi er usikre på om en intensjonskunngjøring med dagens nivå for omsetning til andre enn eierne begrenser risikoen for å bli ilagt sanksjoner. Anbefalinger Revisjonen har følgende anbefalinger til kommunen: Sikre føring av anskaffelsesprotokoll og sikre at vurderinger ved bruk av unntaksbestemmelsene om konkurranse i regelverket dokumenteres Sikre at anskaffelser av IKT tjenester skjer i henhold til anskaffelsesregelverket Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Temaet innkjøp er med i plan for forvaltningsrevisjon for , men er ikke et av tre prioriterte tema. Kontrollutvalget bestilte i møte 21.august 2013, sak 22/13, en foranalyse innen temaet. Foranalysen fra Innlandet Revisjon IKS ble behandlet i kontrollutvalgets møte 25.september 2013 sak 027/13. Utvalget fattet slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Innlandet Revisjon IKS vedrørende «Gausdal kommunes etterlevelse av anskaffelsesregelverket». 2. Revisjonen utarbeider en prosjektplan som refereres på neste møte i kontrollutvalget. Prosjektplanen var referatsak i kontrollutvalgets møte 11.desember FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL Formålet med prosjektet er å kontrollere kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket PROBLEMSTILLINGER Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet: Har kommunen etablert betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Har anskaffelser over kr vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? Forventet nytte av dette prosjektet er at det vil bidra til økt fokus og bevisstgjøring om anskaffelsesregelverket hos den enkelte innkjøper i kommunen. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 1.2.3 AVGRENSNINGER For å svare på andre problemstilling har vi brukt data fra regnskapsåret Kjøp som er foretatt på sentralt inngåtte rammeavtaler; dvs. avtaler inngått i innkjøpssamarbeidet 3:1 er definert ut av prosjektet. Vi har ikke kontrollert om disse avtalene er inngått i samsvar med lovverket. 2. METODE Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøte 4.juni 2014 med rådmannen, økonomisjef og leder av fagenhet innkjøp var også til stede. Referat fra oppstartmøtet ble oversendt møtedeltakerne og verifisert. Rådmannen har vært kontaktperson i prosjektperioden. Intervju med rådmannen og økonomisjefen er verifisert. Første problemstilling: Har kommunen etablert betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Revisjonen har kartlagt hvordan kommunen har forsikret seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til organisering, retningslinjer for gjennomføring av innkjøp, hvilken opplæring som er gitt, hvilken bistand innkjøperne får og hvilken kontroll/overvåking som er etablert. Vi har fremskaffet opplysninger ved intervju med rådmannen og økonomisjefen og dokumentanalyse av kommunens retningslinjer for innkjøp, delegasjonsreglement og anvisningsreglement. Resultatet for problemstilling 2 er også sentral for vurdering av første problemstilling. Andre problemstilling: Har anskaffelser over kr vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? Revisjonen har gjennomført en analyse av kommunens regnskap og sendt ut spørrebrev for å innhente informasjon og dokumentasjon om det enkelte kjøp. Vi tok utgangspunkt i regnskapet for 2013, artene (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) i investerings- og driftsregnskapet og artene (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i driftsregnskapet. Vi vurderte artene Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 og transaksjonene for å avgjøre om de var relevante for vårt prosjekt ut fra kontotekst og leverandør. Vi foretok et skjønnsmessig utvalg av transaksjoner for kontroll blant transaksjoner over kr. ekskl. mva. for å fange opp anskaffelser over kr som eventuelt er delt på flere transaksjoner. Utplukket viste seg å omfatte 4 anskaffelser gjort på rammeavtaler. Disse er med i tabell 5.1, men er ikke medtatt videre i vurderinger og konklusjon. Vi sendte ut spørrebrev til de personene som hadde anvist de utvalgte kjøpene i drifts- og investeringsregnskapet. Hensikten var å avklare om Lov om offentlige anskaffelser og interne retningslinjer er etterlevd med hensyn til krav om konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll. Vi ba om informasjon om og dokumentasjon på hvordan kjøpene var foretatt, og om det forelå anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon på de vurderinger og beslutninger som var gjort i anskaffelsesprosessen. Vi har i ettertid avklart spørsmål i forbindelse med de avgitte svarene ved hjelp av epost og telefon. For kjøp av IKT - tjenester og utstyr bygger vi på: Kommunens årsregnskap for 2013 Informasjon innhentet i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt i Lillehammer og Øyer kommune om «Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket» i henholdsvis 2013 og 2014 Kommunestyre sak 15/2014 «Kjøp av IKT utstyr og tjenester egenregi» Notat av til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet fra Innlandet Revisjon IKS Brev fra Advokatfirmaet Thallaug til Lillehammer Kommune av 03. juni 2014 samt informasjon mottatt fra assisterende rådmann. Vi har behandlet kjøp av IKT tjenester og utstyr som eget punkt i rapporten, pkt. 6. Vi mener de innsamlede data er tilstrekkelige, relevante og pålitelige slik at vi kan svare på problemstillingene. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 3. KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Problemstilling 1 LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Problemstilling 2 LOV Lov offentlige anskaffelser (forkortet LOA senere i rapporten) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser (forkortet FOA senere i rapporten) FAD juli 2012 oppdatert Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Innkjøpssamarbeidet 3:1 1 : Operative retningslinjer for innkjøp, administrativt godkjent i 2007 Avgjørelser i EU-domstolen: Tecktal-dommen, Tragsa-dommen og Carbotermodommen, C-573/07(SEA) premiss 48. KOFA-sak 2010/338 Sykehuset Innlandet HF EU-direktiv 2007/66/EF EU-direktiv 2014/24/EU Utledning av konkrete revisjonskriterier kommer i kapitlene for den enkelte problemstilling. 1 Innkjøpssamarbeidet mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 4. PROBLEMSTILLING 1 Har kommunen etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 4.1 REVISJONSKRITERIER I henhold til Kommunelovens 23 andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For at kommunen skal kunne drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnet instruks på innkjøpsområdet, bør kommunen ha interne retningslinjer på området som bygger på innkjøpsregelverket. For at kommunen skal være gjenstand for betryggende kontroll bør den ha kontrollrutiner rettet mot regelverket for offentlige anskaffelser. 4.2 DATA I det følgende beskriver vi hvordan innkjøpsarbeidet i Gausdal kommune er organisert, hvilken opplæring og bistand som blir gitt, hvilke retningslinjer som foreligger, og hvilke kontroller som er etablert. Data er innhentet gjennom intervju og dokumentanalyse ORGANISERING Gausdal kommune har to administrative ledernivå; rådmannsnivå og enhetsledernivå. Kommunen er delt inn i 15 enheter. Rådmannen har ansvar for at Lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt i kommunen. Løpende oppfølging av at kommunen overholder lov, forskrift og operative retningslinjer har rådmannen lagt til enhetslederne. Økonomisjefen, kommunens innkjøpskontakt og ledergruppa er sparringspartnere i forhold til spørsmål om anskaffelser. Det henvises ofte videre til innkjøpsenheten. Gjennom innkjøpssamarbeidet er det inngått rammeavtaler for mange produkt- og tjenesteområder for å effektivisere innkjøpsarbeidet og redusere risikoen for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Rammeavtalene er tilgjengelige for kommunens innkjøpere på «Standarden». I de tilfeller enhetene gjennomfører anskaffelser på egenhånd, vurderer rådmannen at terskelen er lav for å ta kontakt med innkjøpsenheten. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 INNKJØPSSAMARBEID Gausdal kommune deltar i Innkjøpssamarbeidet 3:1 sammen med Lillehammer og Øyer kommuner. Disse tre kommunene deltar også i innkjøpssamarbeidet INNOFF sammen med Oppland fylkeskommune, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. INNKJØPSSAMARBEIDET 3:1 Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner inngikk et forpliktende innkjøpssamarbeid i 2002 for å effektivisere innkjøpsvirksomheten i de 3 kommunene; 3:1-samarbeidet. Lillehammer kommune har vært vertskommune for samarbeidet og har hatt overordnet innkjøpsansvar for de 3 kommunene siden avtalen ble inngått. Overordnet innkjøpsansvar er definert på følgende måte i avtalen: Faglig og praktisk ansvar for utarbeidelse av anbudsdokumenter ved kjøp av varer og tjenester i de 3 kommunene Etablere rammeavtaler for innkjøp for felles varegruppeområder Oppfølging av nye leverandører og rammeavtaler med informasjon og veiledning på vegne av de 3 kommunene Veiledning og rådgivning i innkjøpsfaglige spørsmål i forhold til de 3 kommunene Ivareta kompetanseutviklingen innen innkjøpsfunksjonen i de 3 kommunene Løpende kontroll og oppfølging av interne og eksterne innkjøpsrelaterte forhold, så som etterlevelse av rammevilkår, rutiner, retningslinjer og vedtatte reglement. FAGENHET INNKJØP Innkjøp i Lillehammer kommune ble egen fagenhet fra og har 2,7 årsverk. Fagenhet Innkjøp ivaretar først og fremst det som er felles behov, særlig i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler. Hensikten er at kommunen/kommunene kan oppnå markedsmessige og administrative fordeler ved å opptre i fellesskap og sikre at gjentagende anskaffelser effektiviseres og gjennomføres i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fagenhet Innkjøp har ikke et definert kontroller-ansvar overfor tjenesteområdene for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Leder for innkjøpenheten har fullmakt til å inngå rammeavtaler. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Gjennom samarbeidsavtalen er innkjøpsenheten tillagt et overordnet innkjøpsansvar som medfører veiledning/rådgivning i innkjøpsfaglige spørsmål samt ivaretakelse av kompetanseutviklingen i de 3 kommunene. Fagenhet Innkjøp yter følgende bistand 2 : Rådgivning/veiledning Fagenhet Innkjøp besvarer spørsmål vedrørende de operative retningslinjene, anskaffelsesprosessene og vedrørende eksisterende rammeavtaler, for eksempel spørsmål om hvor enhetene/tjenesteområdene kan kjøpe varer/tjenester. Innkjøpsenheten har kommunikasjon overfor enhetene, og enhetene oppfordres til å ta kontakt. Innkjøpsenheten er avhengig av at den enkelte innkjøper henvender seg for å kunne gi råd i konkrete anskaffelser. Opplæring og informasjon Fagenhet Innkjøp gir opplæring i ledermøter/rektormøter mv. i form av generell veiledning om regelverket og informasjon om og opplæring i bruk av nye rammeavtaler. Ansatte som deltar i anskaffelsesgruppe/brukergruppe når nye rammeavtaler skal inngås, får opplæring gjennom praksis. Fagenhet Innkjøp deltar i tjenesteområdenes/fagenhetenes innkjøpsprosesser når bistand forespørres. Fagenhet Innkjøp sender ut informasjonsbrev pr epost om nye rammeavtaler til tjenesteområdelederne som må informere videre. Fagenhet Innkjøp holder seg oppdatert via media, faglitteratur mv. og videresender relevant informasjon til lederne i kommunen. Fagenhet Innkjøp har regelmessig interne møter hvor det rapporteres om status for saker som det jobbes med. Møtereferat sendes til rådmann og kommunalsjefer. INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF Innkjøpssamarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27, men ikke som eget rettssubjekt. Formålet med samarbeidet er å legge forholdene til rette for felles innkjøpstjenester(felles inngåelse av avtaler for varer og tjenester, opplæring og leverandørutvikling). 2 Opplysninger gitt i rapport vår rapport for Lillehammer kommune «Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket» og som er bekreftet av rådmannen i Gausdal Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 OMFANGET AV KJØP PÅ RAMMEAVTALER Fagenhet Innkjøp opplyste at samarbeidskommunene i 2013 kjøpte varer og tjenester gjennom rammeavtaler for til sammen ca. 388,6 millioner kroner; Gausdal kommunes andel var 61,8 millioner kroner STYRINGSDOKUMENTER De operative styringsdokumentene for kommunene i 3:1 samarbeidet ble administrativt vedtatt i 2007 og består blant annet av mål/strategier og handlingsplan, operative retningslinjer, diverse maler, etiske retningslinjer for innkjøp og generelle innkjøpsvilkår for samarbeidskommunenes anskaffelsesvirksomhet. STANDARDEN Standarden er felles kvalitetssystem(tqm enterprise) for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner med en felles tilrettelagt arbeidsflate som deles mellom kommunene. Her finner innkjøperne informasjon om hvordan de skal forholde seg når de skal foreta sine innkjøp. Standarden har i hovedsak følgende innhold: Informasjon om innkjøpsenheten Informasjon om regelverk med lenker, bl.a. til lov, forskrifter og veileder til reglene om offentlige anskaffelser Operative retningslinjer for innkjøp Mål/strategier og tiltak for innkjøp Maler for anskaffelsesprotokoller (for anskaffelser mellom kr kr , anskaffelser mellom kr kr og anskaffelser over kr ) Oversikt over inngåtte innkjøpsavtaler med lenker til den enkelte avtale Oversikt over inngåtte forsikringsavtaler med lenke Innkjøpsstatistikk Arkiv for utsendte informasjonsbrev OPERATIVE RETNINGSLINJER Retningslinjene forutsetter at regelverket for offentlige anskaffelser følges, og at det utøves godt innkjøpsfaglig skjønn. For kjøp av varer og tjenester er det gitt retningslinjer for når Fagenhet Innkjøp bør involveres, og hvilke prosedyrer og prosesser som skal følges ved anskaffelser av ulike beløpsmessige størrelser. Fagenhet Innkjøp skal kontaktes når prosesser som kan kreve kontakt med eksterne leverandører, igangsettes. Innkjøpenhetens grad av medvirkning vil avhenge av innkjøpets verdi, kompleksitet og/eller strategiske betydning. Ved anskaffelser mellom kr og kr. skal det etableres samarbeid Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 med innkjøpsenheten, og anskaffelsesprotokoll skal føres av enheten eller innkjøp. Videre heter det at for anskaffelser over kr skal innkjøpsenheten kjøre hele prosessen og føre anskaffelsesprotokoll. Retningslinjene er skjematisk framstilt i følgende tabell: Tabell 1 Operative retningslinjer for innkjøp. Terskelverdier for innkjøp. Innkjøpssamarbeidet 3-1. Forhold Avtale foreligger Beløpsgrenser Småkjøp av forbruksmateriell mindre enn Mellom og kr. Mellom og kr. Mer enn kr. Anbefaling Dersom samarbeidskommunene har en avtale med en leverandør, skal brukeren være lojal mot denne avtalen. Avrop (bestilling) skal skje i henhold til avtalen. Dersom avtalen inneholder dårligere betingelser enn hva man selv klarer å oppnå i markedet skal Innkjøp varsles skriftlig om forholdet. Bestilling skal likevel foretas hos avtalepartneren. Direkte kjøp skal normalt søkes gjennomført via eksisterende rammeavtaler. Dersom det ikke foreligger rammeavtale, vil innkjøp være behjelpelig med anskaffelsen Direkte kjøp skal normalt søkes gjennomført via eksisterende rammeavtaler. Dersom det ikke foreligger rammeavtale, vil Innkjøp være behjelpelig. 3 leverandører skal forespørres, hvis mulig. Innkjøp kan konsulteres i forbindelse med innkjøpet. Samarbeid med innkjøp SKAL etableres slik at potensielle synergieffekter med andre innkjøpsaktiviteter kan utnyttes. 3 tilbud skal dokumenteres skriftlig, hvis mulig. Anskaffelsesprotokoll skal føres av enhet eller innkjøp. Regelverket for offentlige anskaffelser stiller krav til hvordan prosessen skal gjennomføres. Samarbeid med innkjøp SKAL etableres, enten enkeltvis eller gjennom felles brukergrupper. Innkjøp kjører hele prosessen og fører anskaffelsesprotokoll. Innkjøpsenheten gir bistand på forespørsel fra innkjøper. Det er ikke brudd på de operative retningslinjene når enheter med nødvendig kompetanse gjennomfører anskaffelser over kr uten samarbeid med innkjøpsenheten. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4.2.3 KONTROLL/OPPFØLGING Enhetslederne i kommunen har løpende ansvar for at de operative retningslinjene blir fulgt og at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Økonomisjefen i Gausdal kommune går gjennom regnskapsposter i forbindelse med blant annet korreksjon av merverdiavgift/momskompensasjon ved terminoppgaver og etter spørsmål fra enhetsledere knyttet til generell/spesiell bistand på regnskapet. I tillegg blir mange poster sett på i forbindelse med vurderinger knyttet til årsoppgjøret og gjennomganger for øvrig. Dersom det i forbindelse med slike gjennomganger kommer opp spørsmål i forhold til etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, tar økonomisjefen kontakt med berørt enhet og spørsmål blir stilt. Innkjøpsenheten på Lillehammer har ikke et definert kontroller-ansvar overfor tjenesteområdene i Gausdal kommune som sikrer at LOA følges, men ivaretar en kontrollfunksjon for bruk av rammeavtaler. Enheten sjekker at nye rammeavtaler er tatt i bruk og henvender seg til direkte til tjenesteområdeledere ved avvik og stiller spørsmål. To ganger pr år kontrollerer innkjøpsenheten innkjøpsstatistikk mot regnskapstallene i Agresso med fokus på endringer i kjøpevaner. Fagenhet innkjøp utarbeider årlig en innkjøpsstatistikk som viser omsetning på rammeavtaler. Denne oversikten er tilgjengelig fra fagenhet Innkjøp sitt område på Standarden. 4.3 REVISJONENS VURDERINGER Vi skal vurdere om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Denne vurderingen gjør vi opp mot revisjonskriterier i kapittel 4.1. Revisjonen vurderer at kommunens retningslinjer for anskaffelser bygger på og er i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen vurderer at kommunens delegasjonsreglement og de operative retningslinjene viser tydelig ansvaret og rollene i anskaffelsesprosessen for enkeltanskaffelser av ulike verdier, inngåelse av rammeavtaler, bruk av rammeavtaler og for når innkjøpsenheten skal involveres i anskaffelsesprosessen. Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens operative retningslinjer, kvalitetssystemet TQM, samarbeidsavtaler samt Fagenhet Innkjøps arbeid med rådgiving, veiledning, opplæring og informasjon til at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Økonomisjefen har rutiner for å kontrollere at anskaffelsesregelverket følges ved gjennomgang av regnskapsposter pr termin og i årsoppgjøret. En stor del av kommunens Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 innkjøp skjer ved avrop på inngåtte rammeavtaler. Anskaffelser foretatt ved avrop på rammeavtaler reduserer risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket. Revisjonen mener at resultatet av revisjonen for problemstilling 2 er sentral ved vurdering av om det er etablert tilstrekkelig internkontroll på innkjøpsområdet. Oppsummering i rapportens kapitler og viser brudd på konkurransereglene for 3 av 15 anskaffelser og brudd på dokumentasjonskravet for 6 av 15 anskaffelser. Kommunen bør ut fra resultatene i problemstilling 2, vurdere om kommunens kontroll ved økonomisjefens oppfølging er tilstrekkelig for å sikre etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 5. PROBLEMSTILLING 2 ANSKAFFELSER MED UNNTAK AV IKT- TJENESTER OG UTSTYR Har anskaffelser over kr eks. mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? 5.1 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene finner vi i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, rettleder til reglene om offentlige anskaffelser og kommunens operative retningslinjer. KOMMUNENS RETNINGSLINJER Kommunen forutsetter i sine retningslinjer at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt og at det utøves godt innkjøpsfaglig skjønn. FORMÅLSPARAGRAFEN I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. GRUNNLEGGENDE KRAV De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, uansett verdi, fremgår av lovens 5. Det fremgår blant annet at: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.» KRAVET TIL KONKURRANSE Sentralt i vår undersøkelse er lovbestemmelsen i 5 andre ledd om at enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse så langt det er mulig. Forskrift om offentlige anskaffelser har i 3.1 femte ledd en utfyllende bestemmelse om at konkurransen skal gjennomføres på Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 en måte som står i forhold til anskaffelsen. Det skal være så mange leverandører at reell konkurranse er sikret. KONKURRANSEREGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Forskrift om offentlige anskaffelser, FOA, har bestemmelser om hvilke regler og prosedyrer som gjelder for anskaffelser basert på anslått verdi på kontraktene. Det er strenge krav for unntak fra reglene og kommunen har bevisbyrden. For anskaffelser over kr eks. mva. gjelder følgende regler: Anskaffelser som er kr ekskl. mva. eller mindre Anskaffelsene omtales av departementet som kjøp etter forskriftens del I. Oppdragsgiver kan velge bare å følge konkurransereglene i forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge prosedyrereglene i del II eller del III jf. FOA 2-1 og kapittel 7.2 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser». I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse for anskaffelsene ved kjøp etter forskriftens del I og oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet i FOA 3-1(5), om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter jf. veilederen kapittel : - Ulike former for annonsering f.eks. internett eller i aviser - Frivillig kunngjøring i Doffin - Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering for å sikre reell konkurranse Anskaffelser fra kr ekskl. mva. opp til EØS terskelverdi Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene skal følge FOA del I og prosedyrene i FOA del II, jf. FOA ledd. Det betyr at konkurranse som hovedregel skal kunngjøres på Doffin 3 i samsvar med kunngjøringsreglene i FOA 9-1. EØS-terskelverdier er kr 1,6 mill. eks. mva. for vare - og tjenestekontrakter og kr 40 mill. eks mva. for bygg - og anleggskontrakter 4, jf. FOA 2-2) 3 Den norske offisielle databasen for kunngjøringer 4 Endret fra kr 40,5 mill.kr til 40 mill.kr fra Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA ledd bokstavene a - f og 3.ledd. Anskaffelser over EØS-terskelverdier For anskaffelser av varer og tjenester over 1,6 mill.kr og bygg- og anleggsarbeider over 40 mill.kr gjelder reglene i forskriftens del I og del III, jf. FOA 2-1 fjerde ledd. Det betyr at konkurranse skal kunngjøres på Doffin og TED 5 -databasen i samsvar med kunngjøringsreglene i FOA BEREGNING AV ANSKAFFELSENS ANSLÅTTE VERDI For å avgjøre hvilke regler som gjelder for den enkelte anskaffelse, må anskaffelsens anslåtte verdi beregnes. Reglene for denne beregningen finner vi i FOA del I 2-3, 1-15 ledd. Vi nevner følgende bestemmelser: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. Kriteriene for konkurranse benyttes på den enkelte anskaffelse i den grad de er aktuelle. KRAVET TIL DOKUMENTASJON Bestemmelsen i lovens 5 tredje ledd om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen er sentral og gjelder for alle anskaffelser. Kravet om etterprøvbarhet pålegger oppdragsgiver å sikre at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet; jf. FOA 3-1 sjuende ledd. 5 Den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 PROTOKOLLFØRING For å sikre at dokumentasjonskravet blir oppfylt, er det innført protokollplikt for alle anskaffelser over kr ekskl. mva. jf. FOA 3-2. Protokollplikten er noe mer omfattende for anskaffelser over kr ekskl. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Det er strengere krav til anskaffelser over kr DATA Resultatet av undersøkelsen er fremstilt i påfølgende tabell, tabell 5.1 for de 20 kjøpene vi har kontrollert. De 5 kjøpene på rammeavtaler vi hadde valgt ut har nr Tabellen viser: Nummer Navn på leverandør Fakturabeløp ekskl. mva. Hva som er anskaffet Opplysninger om avtalen/verdi Om det har vært gjennomført konkurranse og kommunens opplysninger Om anskaffelsesprotokoll er framlagt på forespørsel Innlandet Revisjon IKS Side 20

KOMMUNENS ETTERLEVELSE

KOMMUNENS ETTERLEVELSE KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2013-9 2013-748/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen. Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Notat Til: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker v/ Tore Angelsen Kopi: Fra: Advokat Bergljot Webster og advokatfullmektig Ane Grimelid Dato: 20. februar 2008 KOMMUNENES ADGANG TIL Å TRE INN I OFG

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser?

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser? OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE Følges regelverket ved driftsanskaffelser? Forvaltningsrevisjonsrapport 2009 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune FORVALTNINGSREVISJON Lenvik kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lenvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Lenvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Rapport Oktober 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av matvarer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverkets krav

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Innkjøp i Songdalen kommune

Innkjøp i Songdalen kommune KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Songdalen kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Kommunalt samarbeid med frivilligheten. Loven om offentlige anskaffelser

Kommunalt samarbeid med frivilligheten. Loven om offentlige anskaffelser Kommunalt samarbeid med frivilligheten Loven om offentlige anskaffelser Idrettsservice Idrettsservice 139 ansatte (pr. 31.12.12) 41 kvinner og 98 menn Menn i alderen 40 60 år, og kvinner i alderen 20 40

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer