Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport [Skriv inn tekst]

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av lov om offentlege innkjøp i Nord-Fron kommune» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Nord-Fron kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2011 til januar 2012 av Tove Grini. Utkast til rapport er sendt administrasjonssjefen til uttalelse. Administrasjonssjefen gir utfyllende kommentarer til rapporten. Vi har rettet opp feil vedrørende Tretten Bygg i tabell 4.1. Svaret fra administrasjonssjefen er vedlagt rapporten. Lillehammer, januar 2012 Bjørg Hagen Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet var å bidra til økt fokus og bevisstgjøring omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser over kr Vi hadde følgende problemstillinger og underproblemstillinger: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Underproblemstillinger Blir regelmessige anskaffelser(mange enkeltinnkjøp) av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Blir leverandører benyttet som faste leverandører til kommunen uten at det har vært konkurranse? Er det inngått kontrakt med leverandørene? Er det store innkjøpsområder som kommunen ikke har rammeavtaler på? Vi har foretatt kontroll blant leverandører hvor samlet kjøp i 2010 var over kr eks mva. 3. Benytter kommunen rammeavtalene som er inngått i ulike innkjøpssamarbeid? Underproblemstillinger Hvilke innkjøpssamarbeid foreligger?(med hvem og for hvilke typer varer/tjenester) Hvor stort er omfanget av kjøp på rammeavtalene i 2010? I tillegg til lovbestemmelser og kommunens vedtatte reglementer har vi brukt KRD s rapport om «85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane» som revisjonskriterier. Data er innhentet ved hjelp av dokumentanalyse, regnskapsanalyse, intervjuer og utsendelse av spørrebrev. Konklusjoner og anbefalinger Problemstilling 1 Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering har kommunen innkjøpsreglement som gir støtte til den enkelte innkjøper. Innføringen av kvalitetssystemet QM+ vil etter hvert også gi støtte til den enkelte innkjøper. 3

4 Kommunen har per i dag ikke kontroller eller rutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Kvalitetssystemet QM+ kan gi mulighet for å gjennomføre kontroller som er med på å sikre etterlevelse av regelverket. Revisjonen anbefaler kommunen: - Å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser og kvalitetssystemet QM+ systemet tilpasset behovet til den enkelte innkjøper - Å vurdere å utarbeide kontrollrutiner og iverksette systematiske kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Problemstilling 2 Problemstillingen var om anskaffelser større enn kr eks. mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen har vært oppfylt. Kommunen har gjennomført flere anskaffelser større enn kr uten konkurranse. I flere anskaffelser med gjennomført konkurranse, mangler kommunen opplysninger i forhold til kravet til anskaffelsesprotokoll. Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å gjøre en ny vurdering av konkurranseutsetting av elektrisk kraft Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser over kr i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr i samsvar med regelverket Å vurdere løpende behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder Problemstilling 3 Undersøkelsen viser at rammeavtalene i innkjøpssamarbeidet ble brukt i 2010 og at kommunen totalt sett kjøpte varer og tjenester for 5,47 millioner å avtalene. Rammeavtalene i innkjøpssamarbeidene har vært gjenstand for konkurranse, men for kontorog skolerekvisita inkludert kopipapir(avtale til ) og renholdsartikler, papir og plast(avtale til ) var det ikke gyldige rammeavtaler for deler av 2010 og

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA/FAKTA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTATET AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER INNKJØPSSAMARBEID OMFANG AV KJØP PÅ RAMMEAVTALER KONKLUSJON KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE

6 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN «Oppfølging av lov om offentlege innkjøp» var et prioritert tema i den reviderte planen for forvaltningsrevisjon fra desember I sak 31/10 ble revisjonen bedt om å legge fram forslag til problemstillinger og vinkling basert på tidligere forvaltningsrevisjoner om samme tema. Revisjonen presenterte forslag til prosjektplan i møtet På grunnlag av forslaget til prosjektplan og kommentarer som framkom i møtet, bestilte kontrollutvalget i sak 36/10 i møtet gjennomføring av prosjektet «Oppfølging av lov om offentlege innkjøp» fra Innlandet Revisjon IKS. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Formålet med prosjektet er å bidra til økt fokus og bevisstgjøring omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser over kr Problemstillinger Basert på revisjonens forslag til prosjektplan og diskusjoner i kontrollutvalget vedtok kontrollutvalget endelig prosjektplan i sak 8/11 med følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Underproblemstillinger Blir regelmessige anskaffelser(mange enkeltinnkjøp) av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Blir leverandører benyttet som faste leverandører til kommunen uten at det har vært konkurranse? Er det inngått kontrakt med leverandørene? Er det store innkjøpsområder som kommunen ikke har rammeavtaler på? Avgrensning: Vi kontrollerer leverandører hvor samlet kjøp i 2010 var over kr eks mva. 3. Benytter kommunen rammeavtalene som er inngått i ulike innkjøpssamarbeid? Underproblemstillinger Hvilke innkjøpssamarbeid foreligger?(med hvem og for hvilke typer varer/tjenester) Hvor stort er omfanget av kjøp på rammeavtalene i 2010? 6

7 1.3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kriteriene til gjennomføringen av dette prosjektet finner vi i: LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) LOV Lov offentlige anskaffelser (LOA) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser(foa) FAD november 2006 «Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar». Nord-Fron kommunes innkjøpsreglement vedtatt i kommunestyret Nord-Fron kommunes økonomireglement vedtatt i kommunestyret KRD`s rapport «85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane» I tillegg til lovbestemmelser og kommunens vedtatte reglementer har vi brukt KRD s rapport om «85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane» som revisjonskriterier i første problemstilling. Disse er ikke uten videre bindende for kommunen, men vi mener at de er såpass generelle at det er lite kontroversielt å bruke disse som grunnlag for vurderinger og anbefalinger. For å vurdere våre funn i andre problemstilling er revisjonskriterier hentet fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser og Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens eget innkjøpsreglement. Som revisjonskriterier for tredje problemstilling har vi brukt innkjøpsreglementets punkt 7.2 om rammeavtaler. 7

8 2. METODE Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøtet med kommunalsjef og juridisk rådgiver i januar Referater fra oppstartmøtet og møtet med innkjøpsrådgivere er verifisert. Første problemstilling er en kartlegging av hvordan kommunen har forsikret seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til organisering, opplæring, rutiner, retningslinjer og kontroll. Vi har fremskaffet opplysninger om dette ved dokumentanalyse, intervjuer og test av kommunens KVALITETSSYSTEM QM +. Andre problemstilling er gjennomført ved en analyse av kommunens leverandørreskontro, regnskap, utsendelse av spørrebrev, intervjuer med aktuelle innkjøpere og dokumentanalyse for å avdekke hvordan innkjøpene er foretatt. Vi tok utgangspunkt i leverandørreskontro på på sum nivå og valgte ut leverandører med mange enkelttransaksjoner i med samlet kjøp over kr eks. mva. For å finne ut om dette var regelmessige anskaffelser av samme type/karakter, har vi brukt hovedboks-rapporter på detaljnivå, summert pr art, ansvar og leverandør for art (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) og (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i investerings og driftsregnskapet. Vi sendte ut spørrebrev til de budsjettansvarlige for å få nærmere informasjon om de aktuelle kjøpene. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med innkjøpsreglementet og bestemmelsene i loven og forskriften. Vurderingen av om kommunens rammeavtaler har vært konkurranseutsatt, er behandlet i tredje problemstilling. Tredje problemstilling er en kartlegging av hvilke innkjøpssamarbeid som foreligger og hvor mye som er kjøpt på rammeavtalene gjennom året. 8

9 3. PROBLEMSTILLING 1 Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 3.1 REVISJONSKRITERIER Vi tar utgangspunkt i kommunelovens sentrale bestemmelse i 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. I henhold til andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder da også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det står ikke noe mer i loven om hvordan administrasjonssjefen i praksis skal sørge for dette, men slik det tolkes blant annet i KRD s rapport 85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane, må administrasjonssjefen etablere et system for å sikre betryggende kontroll og teste at systemet virker. Feil vil skje, men god internkontroll skal føre til færre og mindre feil. Det ligger i definisjonen av internkontroll som en prosess, at systemene og rutinene alltid kan bli bedre. Internkontrollen skal redusere risikoen for uønskte hendelser, ikke fjerne all risiko. I KRD s rapport gjelder anbefaling nr. 27 til 32 internkontroll for anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er anbefalingen nr. 27 til 30 sentrale kriterier som kan legges til grunn for vurderingen av problemstilling 1, dvs. om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges: Tilrådning nr. 27 «Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil mellom rammeavtaler, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtaler. Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for skilje mellom ulike typer anskaffingar.» Tilrådning nr. 28 «Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydeleg. Særleg er det viktig å vere tydeleg på kva for anskaffingar som kan gjerast av resultateinigane sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må og definerast i kva tilfelle staben skal involvast undervegs.» Tilrådning nr. 29 «Ansvaret for anskaffelsesprosessen bør være tydeleg. Det vil seie ansvaret for policy og rutiner så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og avtaler som kommunen har inngått.» 9

10 Tilrådning nr. 30. «Kommunen bør lage eit system for oppbevaring av rammeavtaler, og avtalene må være tilgjengelege.» 3.2 DATA/FAKTA Her beskriver vi hvordan innkjøpsarbeidet er organisert (fullmakter, retningslinjer mv), hvilken opplæring som er gitt, hvilken bistand innkjøperne får og hvilken kontroll/overvåking som er etablert. Organisering Retningslinjer Nord Fron kommune vedtok nytt innkjøpsreglement som gjelder for alle typer innkjøp til kommunen. Reglementet viser til at kommunen blant annet skal følge Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter og veiledere i tilknytning til varekontrakter, tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter. Reglementet gjengir i punkt 4 de grunnleggende prinsipper som gjelder for alle innkjøp og legger også vekt på at det skal stilles etiske krav og at det skal tas miljømessige hensyn ved innkjøp. Videre beskrives i korte trekk prosessen fra behov oppstår til kontraktinngåelse. Reglementet inneholder blant annet bestemmelser om inngåelse og bruk av rammeavtaler, hvordan innkjøper skal forholde seg ved kjøp under kr , kjøp mellom kr og nasjonale terskelverdi og kjøp over nasjonal terskelverdi(herunder kjøp fra nasjonal terskelverdi og opp til EØS-terskelverdi og kjøp over EØS- terskelverdi). Reglementet inneholder også bestemmelser om konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll, utlysning og frister, evaluering av tilbud og valg av leverandør, kontraktsinngåelse og klage og til slutt offentlighet og journalføring. Reglementet forutsetter at alle administrative rutiner og skjemaer knyttet til innkjøp ligger i kvalitetssystemet QM+. Kommunen har tatt i bruk kvalitetssystemet QM+ på innkjøpsområdet i 2011 for å sikre at innkjøp foretas i samsvar med regelverket. Pr i dag er systemet lagt til rette for registrering og dokumentasjon av alle anskaffelser på investeringsbudsjettet over kr Det er ikke lagt til rette for meldingssystem og meldingsskjemaer for anskaffelser under kr Det er i hovedsak to virksomhetsområder som har prosjekt på investeringsbudsjettet; TNE(Teknikk, Næring og Eiendom) og Kultur. QM+ er et verktøy for kvalitetsforbedring og internkontroll. Systemet gir huskelister for handlinger i anskaffelsesprosessen tilpasset type anskaffelse. Alle som arbeider med innkjøp har tilgang til systemet. Kort beskrevet gir systemet: Lett adgang til lov og forskrift mv. Skjema for melding av avvik/uønskede hendelser Skjema for logging av utførte tiltak/ulike steg i innkjøpsprosessen Lett adgang til grafer/oversikter over meldte hendelser eller loggede tiltak 10

11 Lederne har følgelig mulighet til å følge innkjøpsprosessene via rapporter/grafer. De som jobber med innkjøp kan bruke de skjemaene som er spesielt tilpasset innkjøp over kr I kvalitetssystemet QM + ligger linker til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, kommunens innkjøpsreglement, nye rammeavtaler(inngått i 2011), terskelverdier, maler for anskaffelsesprotokoller og konkurransegrunnlag, Difi s hjemmeside 1 og veiledere for Etiske krav i offentlige anskaffelser, Grønt Punkt Norge og Knutepunkt Oppland slik at innkjøperne har oppdaterte bestemmelser og maler og forholde seg til. Alle dokumenter som vedrører en anskaffelse skal skannes inn på saken i sak/arkiv-systemet. Kommunen har ikke hatt system for oppbevaring av rammeavtaler. Det har vært opplyst om nye rammeavtaler på møter og via eposter. Etter hvert som det blir inngått nye rammeavtaler, vil de nå bli gjort tilgjengelige i kvalitetssystemet QM+. I tillegg får virksomhetslederne det essensielle i de nye avtalene tilsendt på epost. Kommunen har ikke hatt som praksis å ha oppstartmøter etter inngåelse av nye rammeavtaler. Rammeavtalene som er inngått før 2011 vil ikke bli lagt inn. Tidligere rammeavtaler er sendt ut til virksomhetslederne. Ansvar og roller Administrasjonssjefens ansvar for kommunens innkjøp er nedfelt i Nord-Fron kommunes innkjøpsreglement, punkt 3 på følgende måte: «Administrasjonssjefen har det øverste ansvaret for kommunen sine innkjøp og at de til enhver tid skjer etter gjeldende regelverk. Eventuell delegasjon fremgår av kommunen sitt delegasjonsreglement, økonomireglement og i forbindelse med enkeltsaker. Administrasjonssjefen skal underskrive på alle avtaler om anskaffelser over den nasjonale terskelverdien. Administrasjonssjefen kan delegere retten til å underskrive i de enkelte prosjekt.» Ifølge økonomireglementet punkt er anvisningsmyndigheten gitt til administrasjonssjefen. Han delegerer videre til de 16 virksomhetslederne for deres virksomhetsområder og to av kommunalsjefene for hele budsjettet. I praksis er oppgaven med å kjøpe inn ofte delegert videre til andre personer på virksomhetsområdene. Virksomhetslederne er ansvarlige for innkjøp på sine områder og har ansvar for at kvalitetsstyringssystemet blir brukt i samsvar med de rutinene som ligger i systemet. De kan søke bistand hos staben for gjennomføring av konkurranser. Det er ikke målet at den enkelte virksomhetsleder skal kunne gjennomføre konkurranser selv. Det er bare TNE(Teknikk, Næring og Eiendom) som gjennomfører større anbudskonkurranser selv og har derfor relativt god kompetanse og erfaring på gjennomføring av større anskaffelser. 1 Direktoratet for forvaltning og IKT 11

12 To rådgivere i staben er ressurspersoner i forhold til innkjøp og delaktige i anskaffelsesprosesser forut for inngåelse av rammeavtaler i kommunen. Rådgiverne er også kommunens representanter i innkjøpssamarbeidet INNOFF 2. Innkjøpssamarbeidet jobber for tiden med å utarbeide felles maler for konkurransegrunnlag og standard avtalevilkår. Kommunen har innkjøpssamarbeid med: Oppland Fylkeskommune, Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, INNOFF. Kommunene Sør-Fron og Ringebu Opplæring Det er lenge siden det har vært opplæring i regelverket for offentlige anskaffelser (loven og forskriften) for virksomhetsledere og andre aktuelle innkjøpere i kommunen. Sentrale personer, rådgiverne i staben og ressurspersoner i TNE, har holdt seg oppdatert ved å delta på diverse innkjøpskurs blant annet deltagelse på KIFHOs årlige samlinger for Hedmark og Oppland. Rådgiverne og en ressursperson i TNE får mye faglig påfyll ved deltagelse og praktisk jobbing i INNOFF- samarbeidet. Det er meningen at det skal gjennomføres intern opplæring på innkjøp i forbindelse med implementeringen av kvalitetssystemet QM + for innkjøp i organisasjonen. Det er opplyst at det er behov for opplæring i forhold til mindre anskaffelser. Kontroll og overvåking Det har ikke vært etablert kontroller eller kontrollrutiner for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har prioritert å ta i bruk kvalitetssystemet QM + for innkjøp. Det jobbes fortsatt med å få innført systemet. Administrasjonssjefen har ansvar for å følge med på om systemet blir brukt i kommunen. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER Vi vil vurdere om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. I KRDs rapport om 85 tilrådningar for å styrkt eigenkontroll i kommunane er anbefaling nr. 27 til 31 rettet mot internkontroll med anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er anbefaling nr. 27 til 30 sentrale kriterier som kan legges til grunn for vurderingen av om kommunen har etablert en betryggende internkontroll for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Nedenfor følger en vurdering av om kommunen følger anbefalingene. 2 Innkjøpssamarbeid med Oppland Fylkeskommune, Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, etablert i

13 Tilrådning nr. 27 «Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil mellom rammeavtaler, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtaler. Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for skilje mellom ulike typer anskaffingar.» Kommunen har innkjøpsreglement og innfører nå kvalitetssystemet QM+. Etter revisjonens vurdering gir reglementet og etter hvert også kvalitetssystemet QM+ den enkelte innkjøper støtte i anskaffelsesprosessen. Gjennom det nye innkjøpsreglementet har kommunen etter revisjonens vurdering klare retningslinjer for kommunens innkjøp med beløpsgrenser som skiller mellom de ulike anskaffelsesprosedyrene. I den grad innkjøperne har fått tilstrekkelig opplæring i regelverket og bruk av kvalitetssikringssystemet, bør dette etter revisjonens mening være et tilstrekkelig hjelpemiddel for dem i anskaffelsesprosessen. Vi vurderer at anbefaling nr.27 er oppfylt. Tilrådning nr. 28 «Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydeleg. Særleg er det viktig å vere tydeleg på kva for anskaffingar som kan gjerast av resultateinigane sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må og definerast i kva tilfelle staben skal involvast undervegs.» Administrasjonssjefen har det øverste ansvaret og skal underskrive på alle avtaler om anskaffelser over kr Denne retten kan delegeres i de enkelte prosjekt. For øvrig har virksomhetslederne ansvar for at anskaffelsene på sine områder foregår i henhold til reglementet og regelverket. Når det gjelder staben/rådgiverne sin rolle, kan vi ikke se at denne rollen er nevnt. I møter med innkjøpsrådgiverne fremgår det at de yter bistand til virksomhetene ved behov og er delaktige i prosessene for inngåelse av rammeavtaler. Etter revisjonens vurdering oppfyller kommunen anbefaling nr. 28, men kommunen bør vurdere å beskrive stabens oppgave og ansvaret for inngåelse av rammeavtaler i innkjøpsreglementet. Tilrådning nr. 29 «Ansvaret for anskaffelsesprosessen bør være tydeleg. Det vil seie ansvaret for policy og rutiner så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og avtaler som kommunen har inngått.» Kommunens innkjøpsreglement beskriver ansvaret for policy og rutiner tydelig, men det har ikke vært etablert kontroller for å sikre at regelverket etterleves. Kvalitetssikringssystemet som er tatt i bruk for innkjøp, vil etter revisjonens vurdering bidra til å gjøre det enklere å kontrollere etterlevelse for anskaffelser som foretas i investeringsregnskapet. Anskaffelsesprosesser som gjelder kjøp som føres i driftsregnskapet, f.eks. kjøp av 13

14 driftsrelaterte varer og tjenester som snøbrøyting eller septikk-tømming, vil foreløpig ikke bli dokumentert i kvalitetssikringssystemet og vil falle utenfor eventuell kontroll i systemet. Det mangler foreløpig rutiner for kontroller som skal foretas av virksomhetslederne og hvordan administrasjonssjefen vil forsikre seg om at regelverket etterleves. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. Tilrådning nr. 30. «Kommunen bør lage eit system for oppbevaring av rammeavtaler, og avtalene må være tilgjengelege.» Rammeavtaler inngått fra 2011 har vi fått opplyst vil bli lagret i kvalitetssystemet QM+ og vil dermed bli tilgjengelige for innkjøperne. Kommunen har også rammeavtaler inngått før Vi har fått opplyst at kommunen ikke har hatt et system for lagring av disse rammeavtalene. Etter revisjonens vurdering vil kommunen for rammeavtaler inngått etter 2011 følge anbefaling nr KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Gjennomgangen har kartlagt hvilke retningslinjer og rutiner kommunen har for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Vi har under problemstilling to og tre testet om Lov om offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering har kommunen innkjøpsreglement som gir støtte til den enkelte innkjøper. Innføringen av kvalitetssystemet QM+ vil etter hvert også gi støtte til den enkelte innkjøper. Innkjøpers muligheter for å få støtte av staben i anskaffelsesprosessen er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering er tilpasset opplæring i forhold til behovet for den enkelte innkjøper viktig. Det er viktig for at den enkelte innkjøper får kjennskap til loven og at den søker støtte i innkjøpsreglement, kvalitetssystemet QM+ eller fra staben. Kommunen har per i dag ikke kontroller eller rutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Kvalitetssystemet QM+ kan gi mulighet for å gjennomføre kontroller som er med på å sikre etterlevelse av regelverket. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. Gjennomførte tester under problemstilling to og tre viser at kommunen har gjennomført flere anskaffelser der regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til konkurranse og anskaffelsesprotokoll ikke er fulgt. 14

15 Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser og kvalitetssystemet QM+ systemet tilpasset behovet til den enkelte innkjøper. Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere å utarbeide kontrollrutiner og iverksette systematiske kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. 15

16 4. PROBLEMSTILLING 2 Har anskaffelser større enn kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Problemstillingen er avgrenset til kontroll av kjøp fra leverandører hvor samlet kjøp i 2010 var over kr eks mva. Vi skal undersøke om regelmessige anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Vi skal også undersøke om leverandører blir benyttet som «faste» leverandører til kommunen uten at det har vært konkurranse, om det er inngått kontrakter med disse leverandørene og om det er store innkjøpsområder som kommunen ikke har rammeavtaler på. 4.1 REVISJONSKRITERIER Lov om offentlige anskaffelser. Formål Formålsparagrafen i Lov om offentlige anskaffelser lyder som følger: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, fremgår av lovens 5: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. 16

17 Forskrift om offentlige anskaffelser Grunnleggende krav jf Forskriften har også et sett grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. (4) Konkurranse skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. (8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Anvendelsesområdet for de ulike delene av forskriften går fram av kapittel 2 i FOA. Vi refererer følgende hovedregler i forskriftens 2-1: (1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. (2) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kroner eks. mva. men ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2(terskelverdier), gjelder reglene i forskriftens del I og II. (..). (4) For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger terskelverdiene i 2-2 (terskelverdiene) gjelder reglene i forskriftens del I og III. Når brukes de forskjellige anskaffelsesprosedyrer? Anskaffelser under kr ekskl. mva Oppdragsgiver kan følge forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge del II eller del III. I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. 17

18 Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse også for disse anskaffelsene. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet, jf. FOA 3-1(5), om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter jf. veilederen kapittel : Ulike former for annonsering f.eks. internett eller Frivillig kunngjøring i Doffin Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering. Det er viktig å sikre reell konkurranse Anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester 3 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene(kr 1,7 mill eks. mva for vare - og tjenestekontrakter og kr 43,5 mill eks mva for bygge - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) skal følge prosedyrene i forskriftens del II. Tillatte anskaffelsesprosedyrer er, i følge 5, åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling. Konkurranse med forhandling kan gjennomføres enten ved at alle interesserte leverandører får levere tilbud, eller ved at oppdragsgiver foretar utvelgelse av leverandører før disse gis mulighet til å levere tilbud. I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f og (3). Protokollføring De generelle reglene i Forskriftens del I har i 3-2 regler om protokollføring som gjelder for alle anskaffelser fra : (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner ekskl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollene er forskjellige for anskaffelser over og under kr Det er strengere krav til anskaffelser over kr Uprioriterte tjenester er eksempelvis juridiske tjenester og helse og sosialtjenester, se vedlegg 6 til FOA. 18

19 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Reglene finner vi i Forskriftens del I 2-3 punktene Vi nevner noen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. (11) For vare- og tjenestekontrakter som inngås med regelmessige mellomrom eller som skal fornyes innen et gitt tidsrom, beregnes den anslåtte kontraktsverdien basert på følgende: enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende kontrakter av samme type tildelt i løpet av de tolv foregående månedene eller det foregående regnskapsåret med ev justeringer for kjente endringer eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn tolv måneder 4.2 RESULTATET AV UNDERSØKELSEN Vi har fremstilt resultatet av undersøkelsen for de 14 leverandørene vi har valgt ut i påfølgende tabell, tabell 4.1. Tabellen viser: navn på leverandør og hva som er anskaffet i 2010, totalt kjøp i 2010 i millioner kroner eksklusive merverdiavgift, om det er foretatt regelmessige anskaffelser, om anskaffelsene er basert på konkurranse, om det foreligger anskaffelsesprotokoll, om leverandøren blir brukt som fast leverandør om det foreligger skriftlig kontrakt Kommentarkolonnen inneholder nødvendige tilleggsopplysninger. 19

20 Leverandør -prosjekt [Skriv inn tekst] Totalt kjøp 2010 Eks. mva. (i mill.kr) Regelmessig Anskaffelse (Flere enn 4 i 2010) Konkurranse Anskaffelse > kr Anskaffelsesprotokoll Fast leverandør Skriftlig kontrakt Kommentar Brendemoen OB AS 11 Nei Ja Nei -Kåja idrettsanlegg (10,8mill.kr) Ja - Utlyst på DOFFIN Nei Ja Foreligger anbudsprotokoll og evalueringsrapport Gudbrandsdal Energi AS strømleverandør 9,93 Ja Nei Nei Ja Vedtak i kommunestyret Tretten Bygg AS 8,23 Nei Ja Nei Alle kjøp er gjort på grunnlag av anbud/ konkurranse -Leilighet Givrav.1 (0,134) -Nytt tak Givrav.1 (0,249) -Avlastn.boliger Givravegen 2 (3,995) -Skåbu vassverk (2,726) -Knutsmorka tomannsbolig(1,7) Ja Ja Ja Fikk to tilbud - Tre leverandører invitert til å gi tilbud Ja Ja Ja Fikk tilbud fra de tre leverandørene som fikk delta Ja utlyst på DOFFIN Ja utlyst på DOFFIN Ja utlyst på DOFFIN Ja Ja Brukt protokoll for anskaffelser mellom og kr Nei Ja Foreligger skriftlig vurdering av tilbudene fra konsulent OM Bakken Bygg AS 2,94 Ja Ja/Nei Nei Hovedsakelig Kåja idrettsanlegg Kåja idrettsanlegg -Garderobeanlegg (3,58) Handicaptoalett-NOA (0,25) Ja - utlyst på DOFFIN Ja/Nei Vaskeri og annet tilleggsarbeid (0,1) ikke Ja Ja Nei Ja Foreligger anbudsprotokoll og evalueringsrapport Ja

21 Leverandør -prosjekt Utbedring av gammelt ventilasjonsanlegg (0,08) Totalt kjøp 2010 Eks. mva. (i mill.kr) Regelmessig Anskaffelse (Flere enn 4 i 2010) Konkurranse Anskaffelse > kr med i konkurranse Anskaffelsesprotokoll Fast leverandør - - Nei Skriftlig kontrakt Kommentar Vinstra Libris 1,37 Ja Nei Ja -kjøp av lærebøker (1,2) Nei Nei Nei Rabattavtale -kjøp av bøker til bibliotek Jørstad AS -rørleggeroppdrag og rørdeler (0,17) Nei Nei Nei Kun muntlig avtale rask levering og gjennomsyn av bøker for å kvalitetssikre innkjøpene 1,08 Ja Ja/Nei Ja Ja/Nei -Ny tannklinikk (2,9) -Avlastn boliger Givravegen 2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Del av totalentreprise -div mindre innkjøp varer og tjenester (0,46) Vitus Apotek Vinstra -medikamenter Nei Nei Nei Rabattavtale - eneste lokale firma som har komplett lager faste rabatter 0,86 Ja Nei Nei Ja Nei Anbudskonkurranse gjennomført i 2011 ny avtale fra Br. Lium AS 0,855 Ja Ja/Nei Ja Vegen over Voll og brøyting er de største postene tils. Ca. kr i

22 Leverandør -prosjekt -vegen over Voll (1,06) -snøbrøyting -våropprydding/ akutte hastejobber/ høvling av veger og mindre investering prosjekter (0,3) Totalt kjøp 2010 Eks. mva. (i mill.kr) Regelmessig Anskaffelse (Flere enn 4 i 2010) Konkurranse Anskaffelse > kr Ja - DOFFIN Ja opplyst om lokal anbudsrunde - ikke Doffin da hver kontrakt ville bli liten. Anskaffelsesprotokoll Fast leverandør Skriftlig kontrakt Kommentar Nei Ja Anbudsprotokoll/ åpningsprotokoll Nei Ja Oppstilling over innkomne tilbud foreligger. Nei Nei Nei Brøytekontrakt inneholder priser på innleie av tjenester utenom kontrakt. Hastejobber :Bruker den maskin som er nærmest skaden, uavhengig av pris Elektro-Montasje AS 0,755 Ja Ja/Nei Ja -Rundkjøring Lomoen Ja, DOFFIN Nei Ja Statens vegvesen har stått for anbudet. -Oppgradering kommunestyresal(0,103) - mindre innkjøp drift (0,6) Buan Gård og Familiesenter AS Gulv Hansen -kjøp av tjenester gulvlegging og maling 0,51 Ja Nei ikke aktuelt 0,4 Ja Nei opplyst men ikke dokumentert prissammen- Ja Nei Anbudsprotokoll er framlagt 3 tilbud Nei Nei Faste rabatter Nei Ikke planlagt innhenter ofte tilbud fra lokale firmaer innkjøp fordelt på de to billigste lokale el-firmaene Nei Ja Ja Avtale om individuell plassering i institusjon Nei Ja Brukt i 2 3 år Nei Involvert i prosjekter som krever oppmøte på kort varsel 22

23 Leverandør -prosjekt Totalt kjøp 2010 Eks. mva. (i mill.kr) Regelmessig Anskaffelse (Flere enn 4 i 2010) Konkurranse Anskaffelse > kr ligning. Anskaffelsesprotokoll Asmund Kamp AS 0,46 Ja Ja/Nei Ja -snøbrøyting inkl. vårpuss (0,32) Ja Opplyst at anbud er utlyst i lokalpressen ikke Doffin da hver kontrakt ville bli liten. Fast leverandør Skriftlig kontrakt Kommentar Nei Ja Oppstilling over innkomne tilbud foreligger. Brøytekontrakt inneholder priser på innleie av tjenester utenom kontrakt. -generelt vedlikehold veg (0,14) Nei Nei Nei Veger han har brøytinga på priser i brøytekontrakt. Anders Stø 0,35 Ja Ja/Nei Ja -snøbrøyting (0,19) Ja Opplyst om anbud utlyst i lokalpressen - ikke Doffin da hver kontrakt ville bli liten. -diverse jobber på timebasis Nei Ja Oppstilling over innkomne tilbud foreligger. Brøytekontrakt inneholder priser på innleie av tjenester utenom kontrakt. (0,15) Nei Nei Nei 4 investeringsprosjekter og vanskelige småjobber. Den eneste med så liten maskin. Tolketjenesten AS 0,267 Ja Nei Nei Ja Brukt i 2009 også Nei Opplyst: ikke gjort vurdering av pris fra andre leverandører, kvalitet og hvor enkelt det er å få utført tjenestene/det er ikke gjort vurdering av samlet kjøp. 23

24 Sammendrag av tabell 4.1. Det ble valgt ut 14 leverandører og 29 prosjekter/anskaffelser for nærmere kontroll av de 14 utvalgte leverandørene ble brukt av kommunen i flere enn 4 anskaffelser eller prosjekter - Kommunen gjennomførte/utlyste konkurranse i 16 av 28 anskaffelser over kr o Anskaffelser fra Buan Gård og Familiesenter AS er ikke medregnet. - Kommunen skrev anskaffelsesprotokoll for 7 av 29 anskaffelser. For 14 av de resterende 22 anskaffelsene foreligger annen dokumentasjon. - Kommunen brukte 9 av 13 leverandører som faste leverandører uten tilstrekkelig konkurranse. o Anskaffelser fra Buan Gård og Familiesenter AS er ikke medregnet. - Kommunen hadde skriftlige kontrakter ved alle kjøp etter forutgående konkurranse. Kommunen har flere enkeltanskaffelser uten skriftlig kontrakt. 4.3 VURDERINGER Vi vil vurdere om anskaffelser større enn kr eks mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt. Blir regelmessige anskaffelser(mange enkeltinnkjøp) av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Ved kjøp av varer og tjenester som kommunen gjør regelmessig, stiller forskriften om offentlige anskaffelser i 2-3 krav om at det skal tas hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser samlet i kommunen når anskaffelsesverdien skal beregnes. I motsatt fall ville kommunen kunne omgå konkurransekravene ved stadig å peke på at anskaffelsene er for små i forhold til terskelverdiene. Typiske kontrakter som inngås regelmessig er driftsrelaterte anskaffelser. Vår undersøkelse viser at kommunen i 2010 har anskaffet følgende varer og tjenester uten forutgående konkurranse: Elektrisk kraft Lærebøker; rabattavtale Rørleggeroppdrag, mindre oppdrag; rabattavtale [Skriv inn tekst]

25 Medikamenter, anbudskonkurranse gjennomført i 2011, avtale gjeldende fra Vårrydding, veghøvling og lignende; timepriser fra brøytekontrakter Elektrikeroppdrag, mindre oppdrag; rabatt og oppdragsavtaler etter innhentede tilbud Gulvlegging og maling; prissammenligning andre prosjekter Tolketjenester Kommunen skal se samlede kjøp av samme type varer/tjenester under ett før vurdering av konkurranseprosedyre. Etter revisjonens vurdering skulle ovenstående anskaffelser vært sett i sammenheng og de samlede anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse. Kommunen plikter å beregne samlet verdi av forventede anskaffelser. For samlede anskaffelser mellom 100`kr og kr 500` skulle det vært sendt forespørsler til minimum 2-3 leverandører i følge kommunens eget reglement. I de tilfeller anslått verdi av kommunens samlede anskaffelse av samme type vare eller tjeneste overstiger kr , skulle kommunen ha utlyst konkurranse på Doffin. For samlede anskaffelser over kr 1,6 millioner skulle anskaffelsen også vært utlyst i det europeiske markedet. Når det gjelder snøbrøyting, har det vært konkurranse, men det er brukt feil anskaffelsesprosedyre. Kommunens begrunnelse for ikke å utlyse konkurranse på Doffin, er at hver kontrakt ville bli liten. Kommunen må se tjenesten snøbrøyting under ett i samsvar med regelverket. Siden samlet anskaffelse pr år er på ca.1 mill. kr og det er inngått kontrakter for 5 år, kommer samlet anskaffelse over EØS-terskelverdi og skulle vært utlyst i det europeiske markedet. Kommunen har i konkurransegrunnlaget anledning til å åpne for at tilbyderne kan gi tilbud på hele eller deler av oppdraget. Dette vil være aktuelt for en tjeneste som snøbrøyting. Anskaffelsen fra Buan Gård og Familiesenter AS på over 500 kr gjelder avtale om individuell plassering i institusjon. KOFA 4 slår i sak fast at kjøp av enkeltplasser for barn i barnevernsinstitusjoner er unntatt kunngjøringsplikt. Begrunnelsen er blant annet at det økonomiske aspektet er helt underordnet slik at avtalen ikke kan klassifiseres som en «kontrakt» i regelverkets forstand. Revisjonen vurderer derfor at direkte-anskaffelsen fra Buan Gård er i samsvar med regelverket. Vi vil imidlertid bemerke at rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser(ikke enkeltkjøp) fremdeles kunngjøres, for her er det mulig å ivareta barnas beste gjennom konkurransegrunnlaget. Kjøp av elektrisk kraft. Nord-Fron kommune er aksjonær i Gudbrandsdal Energi AS sammen med andre kommuner. Omsetningen til eierkommunene utgjør en mindre andel av totalomsetningen til Gudbrandsdal Energi AS. Unntaket fra regelen om offentlige anskaffelser, egenregi jf. forskriftens 1-3 h, kommer derfor ikke til anvendelse og anskaffelsen skulle derfor vært konkurranseutsatt. 4 Klagenemda for offentlige anskaffelser 25

26 Er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Forskriftens krav til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt for 7 av anskaffelsene. For 14 anskaffelser foreligger det noe variert dokumentasjon, men denne tilfredsstiller ikke kravene til anskaffelsesprotokoll; blant annet mangler anslått kontraktsverdi. Det mangler begrunnelse for manglende konkurranse for anskaffelser hvor det ikke er gjennomført konkurranse og ikke er ført anskaffelsesprotokoll. Blir leverandører benyttet som «faste» leverandører til kommunen uten at det har vært konkurranse? I ovenstående anskaffelser har kommunen benyttet leverandørene som «faste» leverandører uten at det har vært konkurranse med unntak av snøbrøyting. Direkte kjøp av enkeltplass i institusjon er unntatt fra konkurranse. Kommunen har inngått rabattavtaler med flere av ovenstående leverandører. Rabattavtalene kan ha gitt kommunen bedre betingelser. Er det inngått kontrakt med leverandørene? Det er inngått kontrakt for anskaffelsene hvor det har vært konkurranse i samsvar med kommunens innkjøpsreglement. Ved mindre løpende anskaffelser er det ikke inngått skriftlige kontrakter. Er det store innkjøpsområder som kommunen ikke har rammeavtaler på? Vår undersøkelse viser at kommunen har større innkjøpsområder uten rammeavtaler jf. tabell 4.1. Dette gjelder elektrisk kraft, lærebøker, rørleggeroppdrag, vegvedlikehold, elektrikeroppdrag, gulvlegging og maling og tolketjenester. Kommunen opplyser at det også på andre områder mangler rammeavtaler som vil bli tatt opp i INNOFF-samarbeidet. Det gjelder spesielt nevnt drivstoff og fyringsolje (kr 0,55 mill.), matvarer storkjøkken og byggevarer (kr 0,51 mill.). Vi har også fått opplyst at septikktømming (0,9 mill.kr) skal konkurranseutsettes. 4.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om anskaffelser større enn kr eks. mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen har vært oppfylt. Kommunen har gjennomført flere anskaffelser større enn kr uten konkurranse. I flere anskaffelser med gjennomført konkurranse, mangler kommunen opplysninger i forhold til kravet til anskaffelsesprotokoll. 26

27 Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å gjøre en ny vurdering av konkurranseutsetting av elektrisk kraft Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser over kr i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr i samsvar med regelverket Å vurdere løpende behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder 27

28 5. PROBLEMSTILLING 3 Benytter kommunen rammeavtalene som er inngått i ulike innkjøpssamarbeid? 5.1 REVISJONSKRITERIER En rammeavtale er definert slik i FOA 4-2 bokstav f: Avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller fler leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. En rammeavtale er en avtaletype som følger de alminnelige konkurransereglene jf. FOA 6-1 og 15-1 første ledd. Nord-Fron kommunes innkjøpsreglement punkt 7.2 pålegger innkjøperne i kommunen å sjekke ut om kommunen har inngått rammeavtale for varen eller tjenesten som skal bestilles. I så fall skal avtalen benyttes. 5.2 INNKJØPSSAMARBEID Nord-Fron kommune har de siste årene hatt et uformelt innkjøpssamarbeid med Sør-Fron og Ringebu kommuner hvor det er inngått noen felles innkjøpsavtaler etter forutgående anbudskonkurranse. Det ble i 2011 etablert et interkommunalt innkjøpssamarbeid for offentlige virksomheter i Oppland, organisert etter 27 i kommuneloven, som går under navnet INNOFF. Nord-Fron kommune deltar i dette samarbeidet sammen med Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner samt Oppland fylkeskommune. Følgende tabell viser oversikt over hvilke varer og tjenester Nord-Fron kommune kjøper på avtaler inngått i innkjøpssamarbeid og hvilke perioder avtalene gjelder for. Tabell 5.1 Oversikt innkjøpssamarbeid Samarbeidspartner/e Varer/tjenester Avtale periode Kommentar Ringebu kommune Bedriftshelsetjeneste til Opsjon 2 år Kontor- og skolerekvisita inkl. kopipapir til Ikke gyldig avtale pt. Sør-Fron kommune Medisinsk forbruksmateriell til Se neste Ringebu og Sør-Fron kommuner Medisinsk forbruksmateriell til Opsjon 2 år Renholdsartikler, papir og til Ikke gyldig plast avtale pt. Sekretariat kontrollutvalg til Nytt anbud 28

29 Samarbeidspartner/e Varer/tjenester Avtale periode Kommentar Leasingavtaler biler til Heis vedlikehold til Opsjon 2 år Anbud sammen med 13 Lysmateriell til daglig drift til andre kommuner 5 Luftfilter vedlikehold til INNOFF Busstransport skole og til Opsjon 2 år barnehage Legemidler til Kontor- og skolerekvisita inkludert kopipapir og renholdsartikler, papir og plast hadde ikke gyldig rammeavtaler for deler av 2010 og I 2011 er det inngått avtaler for busstransport skole og barnehage og legemidler gjennom INNOFF; den ene med virkning fra og den andre fra Inngåtte rammeavtaler i innkjøpssamarbeidene har vært gjenstand for konkurranse. Vi har fått opplyst at konkurransegrunnlag for følgende varer/tjenester er under arbeid/skulle vært ute på anbud i 2011: alkoholkontroll, renholdsartikler, papir og plast(1,4 mill.kr 6 ), kontor- og skolerekvisita inkl. kopipapir(0,6 mill.kr) og kommunaltekniske tjenester. For andre produktområder hvor kommunen mangler rammeavtaler opplyses det at dette vil bli tatt opp i INNOFF - samarbeidet. Det er spesielt nevnt drivstoff og fyringsolje ( kr 0,55 mill.), matvarer storkjøkken og byggevarer (kr 0,51 mill.). Vi har også fått opplyst at septikktømming(0,9 mill.kr) skal konkurranseutsettes. 5.3 OMFANG AV KJØP PÅ RAMMEAVTALER Omfanget av kjøp på rammeavtalene inngått i samarbeid med andre kommuner fremgår av følgende tabell: Tabell 5.2 Omfang av kjøp 2010 Samarbeidspartner/e Varer/tjenester Leverandør Kjøp i 2010 Ringebu kommune Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsa Fron Kontor- og skolerekvisita inkl. kopipapir avtale tom Corporate Express Sør-Fron kommune Medisinsk forbruksmateriell Til Nor Engros/Dahle Medical Hedmark fylkeskommune, Oppland Fylkeskommune, Gran kommune, Lunner kommune, Jevnaker kommune, Nord-Fron kommune, Nord-Aurdal kommune, Sør-Aurdal kommune, Øystre Slidre kommune, Vestre Slidre kommune, Vang kommune, Etnedal kommune, Ringebu kommune og Sør-Fron kommune 6 Tallene i parentesene er kjøp i 2010 eks. mva. 29

30 Samarbeidspartner/e Varer/tjenester Leverandør Kjøp i Ringebu og Sør-Fron kommuner Anbud sammen med 13 andre kommuner 7 Medisinsk forbruksmateriell fra Renholdsartikler, papir og plast - avtale t.o.m Nor Engros/Dahle Medical Nor Engros/J.Olsen Sekretariat kontrollutvalg Inter Revisjon Gudbr Leasingavtaler biler VW Møller Dokken Bil Lysmateriell til daglig drift Auralight - Mindre enn i 2010 Luftfilter - vedlikehold Interfil Omsetningstallene for 2010 er hentet fra kommunens reskontro og er inkludert merverdiavgift. Totalt kjøpte kommunen varer og tjenester for 5,47 millioner kr i 2010 på avtaler inngått i innkjøpssamarbeid. Nord-Fron kommunes innkjøpsreglement pålegger innkjøperne å bruke kommunens inngåtte rammeavtaler. Undersøkelsen viser at avtalene ble brukt i KONKLUSJON Undersøkelsen viser at rammeavtalene i innkjøpssamarbeidet ble brukt i 2010 og at kommunen totalt sett kjøpte varer og tjenester for 5,47 millioner kr på avtalene. Rammeavtalene i innkjøpssamarbeidene har vært gjenstand for konkurranse, men for kontorog skolerekvisita inkludert kopipapir(avtale til ) og renholdsartikler, papir og plast(avtale til ) var det ikke gyldige rammeavtaler for deler av 2010 og Hedmark fylkeskommune, Oppland Fylkeskommune, Gran kommune, Lunner kommune, Jevnaker kommune, Nord-Fron kommune, Nord-Aurdal kommune, Sør-Aurdal kommune, Øystre Slidre kommune, Vestre Slidre kommune, Vang kommune, Etnedal kommune, Ringebu kommune og Sør-Fron kommune 30

31 6. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Problemstilling 1 Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering har kommunen innkjøpsreglement som gir støtte til den enkelte innkjøper. Innføringen av kvalitetssystemet QM+ vil etter hvert også gi støtte til den enkelte innkjøper. Kommunen har per i dag ikke kontroller eller rutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Kvalitetssystemet QM+ kan gi mulighet for å gjennomføre kontroller som er med på å sikre etterlevelse av regelverket. Revisjonen anbefaler kommunen: - Å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser og kvalitetssystemet QM+ systemet tilpasset behovet til den enkelte innkjøper - Å vurdere å utarbeide kontrollrutiner og iverksette systematiske kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Problemstilling 2 Problemstillingen var om anskaffelser større enn kr eks. mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen har vært oppfylt. Kommunen har gjennomført flere anskaffelser større enn kr uten konkurranse. I flere anskaffelser med gjennomført konkurranse, mangler kommunen opplysninger i forhold til kravet til anskaffelsesprotokoll. Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å gjøre en ny vurdering av konkurranseutsetting av elektrisk kraft Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser over kr i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for alle anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr i samsvar med regelverket Å vurdere løpende behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder Problemstilling 3 Undersøkelsen viser at rammeavtalene i innkjøpssamarbeidet ble brukt i 2010 og at kommunen totalt sett kjøpte varer og tjenester for kr 5,47 millioner på avtalene. Rammeavtalene i innkjøpssamarbeidene har vært gjenstand for konkurranse, men for kontorog skolerekvisita inkludert kopipapir(avtale til ) og renholdsartikler, papir og plast(avtale til ) var det ikke gyldige rammeavtaler for deler av 2010 og

32 REFERANSER Kommunale dokumenter - Innkjøpsreglement Nord-Fron Økonomireglement for Nord-Fron kommune 2010 og Delegasjonsreglement for Nord-Fron kommune - Vedtekter innkjøpssamarbeid INNOFF Andre dokumenter - Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Lov om kommuner og fylkeskommuner - Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. - Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006: Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. - Kommunal og regionaldepartementet (2009) «85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane» - Klagenemda for offentlige anskaffelser(kofa) - Sak Kjøp av enkeltplasser for barn i institusjon - Sør- Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt IKS 2003 Revisjonsrapport om implementering av ny lov om offentlige anskaffelser gjeldende frå i Nord-Fron kommune 32

33 VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

KOMMUNENS ETTERLEVELSE

KOMMUNENS ETTERLEVELSE KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2013-9 2013-748/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01 REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket Revisjonsrapport 15 - F 01 Avgitt oktober 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Postadresse:

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips

Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips Kjersti K. Hettervik og Heidi Kvamme Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelser mellom kr 500 000 og 1,1 mill. er underlagt nasjonale terskelverdier.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune FORVALTNINGSREVISJON Lenvik kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lenvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Lenvik

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Innkjøp i Songdalen kommune

Innkjøp i Songdalen kommune KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Songdalen kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Trondheim kommunerevisjon Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Forord I denne rapporten presenterer Trondheim kommunerevisjon resultatene fra forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser Regelverk for offentlige anskaffelser oppdatert og endret med virkning fra 1.1.2007 hjemmel; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Soria-Moria (1) Regelverket skal evalueres om 2 år Det er opp til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 24/08 Rammeavtale asfaltreparasjon - valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200720617-6 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Enebakk kommune 29. okt 2010 RAPPORT 4/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I RE KOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer