Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser» i Søndre Land kommune som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Søndre Land kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden januar 2012 til april 2012 av Tove Grini. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, april 2012 Bjørg Hagen Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet var å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt. Videre ønsket kontrollutvalget å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks mva. Kontrollutvalget hadde vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Første problemstilling er besvart ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. For andre problemstilling har vi foretatt kontroll av utvalgte bilag for regnskapsåret 2011 for perioden januar oktober. For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Data for andre og tredje problemstilling er innhentet ved hjelp av regnskapsanalyse, dokumentanalyse, spørrebrev. I første problemstilling har vi vurdert kommunens etablerte intern kontroll opp mot anbefalinger om intern kontroll for anskaffelser fra Kommunal- og regionaldepartementet. For å vurdere kommunens innkjøpspraksis i andre og tredje problemstilling, har vi hentet revisjonskriterier fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. Konklusjoner og anbefalinger Problemstilling 1 Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 3

4 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Problemstilling 2 Kommunen har ikke dokumentert gjennomført konkurranse for halvparten av de kontrollerte anskaffelsene. Utfra kommunens opplysninger antar revisjonen at 3 av disse anskaffelsene kommer inn under forskriftens unntaksbestemmelser, mens 2 av anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse og 2 andre anskaffelser var anslått til under kr eks. mva. Kommunen har i liten grad fulgt bestemmelsen om føring av anskaffelsesprotokoll. Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll for 9 av 11 anskaffelser. Revisjonen anbefaler kommunen: å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. Problemstilling 3 Undersøkelsen viser at kommunen har gjennomført samlede anskaffelser av samme type gjennom året for 8 ulike varer og/eller tjenester uten konkurranse i strid med regelverket. Kravet til anskaffelsesprotokoll er bare oppfylt for anskaffelser hos én leverandør. Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for samlede anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr eks. mva. i samsvar med regelverket Å vurdere behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder løpende 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA/FAKTA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTATET AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTAT AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE

6 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester, og innkjøpsfunksjonen er ofte fordelt på mange personer. Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, og sannsynligheten for brudd på regelverket vurderes å være stor. Bakgrunnen for prosjektet er resultater fra stikkprøver for regnskapsåret 2009 som viste svikt i kommunens rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprosessen (føring av anskaffelsesprotokoll) for kjøp mellom kr og kr eks mva. I kontrollutvalgsmøtet i juni 2010, sak nr. 21, ba kontrollutvalget Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet på grunnlag av godkjent prosjektplan. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Formålet med prosjektet var: å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks. mva. Problemstillinger Basert på revisjonens forslag til prosjektplan vedtok kontrollutvalget endelig prosjektplan i sak 21/2010 med følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Avgrensninger For andre problemstilling er det gjort følgende avgrensning: o Datagrunnlaget for utvalgte bilag/innkjøp for kontroll er regnskapsåret 2011, for perioden januar til og med oktober. Dette er en endring i forhold til prosjektplanen og er en følge av at tidspunktet for gjennomføring av prosjektet er endret. Vi vurderer det som mest interessant å få fram kommunens praksis i nærmeste fortid. 6

7 For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Kontrollen omfatter i utgangspunktet ikke kjøp hos leverandører som kommunen allerede har inngått avtaler/rammeavtaler med etter konkurranse. 1.3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kriteriene til gjennomføringen av dette prosjektet finner vi i: LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) KRD 1 (2009) «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» LOV Lov offentlige anskaffelser (forkortet LOA) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser (forkortet FOA) FAD 2 november 2006 «Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar» Innkjøpsreglement for Søndre Land kommune, vedtatt i kommunestyret , oppdatert Søndre Land kommunes Innkjøpsrutine kr 100`- 500 eks mva., datert Kommuneloven og KRDs rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane er brukt som revisjonskriterier i første problemstilling. For å vurdere våre funn i andre og tredje problemstilling, er revisjonskriterier hentet fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. 1 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7

8 2. METODE OG GJENNOMFØRING Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøtet i januar 2012 med rådmannen, en kommunalsjef, økonomisjefen og en innkjøpsrådgiver fra felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen. Referat fra oppstartmøtet er verifisert. Første problemstilling Problemstillingen er en kartlegging av hvordan kommunen har forsikret seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til organisering, opplæring, rutiner, retningslinjer og kontroll. Vi har fremskaffet opplysninger om dette i oppstartmøtet og gjennom dokumentanalyse. Andre problemstilling Problemstillingen er gjennomført ved en analyse av kommunens regnskap, utsendelse av spørrebrev og dokumentanalyse for å avdekke hvordan innkjøpene er foretatt, og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi tok utgangspunkt i regnskapet, perioden januar- oktober 2011, artene (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) i investerings- og driftsregnskapet og artene (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i driftsregnskapet. Verdien på enkelttransaksjonene var i størrelsesorden kr kr. Regnskapsfilene ble analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA 3. Vi vurderte alle transaksjonene for å avgjøre om de var relevante for vårt prosjekt ut fra kontotekst og leverandør. Transaksjoner som ble definert ut fra driftsregnskapet, var fordelinger, driftsavtaler private barnehager, driftsavtaler fysioterapitjenester, skoleskyss i regi av Oppland fylkeskommune, kjøp fra egne IKS, refusjoner til andre kommuner i forbindelse med ulike interkommunale samarbeid, utgifter til revisjon, skole- og barnehageutgifter for fosterhjemsplasserte barn, kontingenter mv. Transaksjonene i investeringsregnskapet som ble definert ut var enkeltfakturaer hvor det klart framgikk at de var en del av totalanskaffelser over kr eks. mva. Vi valgte ut 9 transaksjoner fra driftsregnskapet og 10 fra investeringsregnskapet for kontroll. Det viste seg at 3 av transaksjonene ikke var aktuelle for videre oppfølging. Vi sendte ut spørrebrev til de som hadde anvist de utvalgte bilagene i drifts- og investeringsregnskapet. Vi ba om informasjon og dokumentasjon på hvordan kjøpene var foretatt, og om det forelå anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon på de vurderinger 3 Interaktive Data Exchange and Analysis 8

9 og beslutninger som var gjort i anskaffelsesprosessen. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med innkjøpsreglement/rutine og bestemmelser i lov og forskrift. Tredje problemstilling Vurderingen av om kommunen ser regelmessige anskaffelser gjennom året i sammenheng, er behandlet i tredje problemstilling. Vi kjørte ut leverandørstatistikk fra regnskapssystemet for Vi har valgt å definere leverandører med inngåtte avtaler/rammeavtaler ut fra dette prosjektet, dvs. vi har ikke kontrollert om disse avtalene har vært konkurranseutsatt. Vi valgte 9 leverandører med mange transaksjoner og total omsetning over kr eks. mva. for kontroll. Ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA produserte vi ei liste for hver av leverandørene som viste hvilke utgiftsarter og ansvar den enkelte fakturaen var regnskapsført på. På dette grunnlaget sendte vi spørrebrev til de personene som i hovedsak hadde ansvaret for de foretatte kjøpene. Vi ba om informasjon om hvilke varer/tjenester som i hovedsak var kjøpt, om leverandøren hadde vært benyttet på tilsvarende kjøp tidligere år, om anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng, om det har vært konkurranse om samlet kjøp og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med kommunens innkjøpsreglement og bestemmelser i lov og forskrift. Vi mener at de valgte metoder og innsamlede dataene er relevante og pålitelige i forhold til å svare på problemstillingene og vurdere kommunens praksis opp mot kriteriene. 9

10 3. PROBLEMSTILLING 1 Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 3.1 REVISJONSKRITERIER I henhold til Kommunelovens 23 andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Slik dette tolkes i KRD s rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, må administrasjonssjefen etablere et system for å sikre betryggende kontroll og teste at systemet virker. Feil vil forekomme, men god internkontroll skal føre til færre og mindre feil. I KRD s rapport gjelder anbefaling nr. 27 til 32 internkontroll for anskaffelser. Etter revisjonens vurdering vil anbefalingene nr. 27, nr.28 og nr. 29 være retningsgivende for vurderingen av problemstilling 1, dvs. om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges: Anbefaling nr. 27: «Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil mellom rammeavtaler, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtaler. Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for skilje mellom ulike typer anskaffingar.» Anbefaling nr. 28: «Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydeleg. Særleg er det viktig å vere tydeleg på kva for anskaffingar som kan gjerast av resultateinigane sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må og definerast i kva tilfelle staben skal involvast undervegs.» Anbefaling nr. 29: «Ansvaret for anskaffelsesprosessen bør være tydeleg. Det vil seie ansvaret for policy og rutiner så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og avtaler som kommunen har inngått.» 10

11 3.2 DATA/FAKTA Her beskriver vi hvilke retningslinjer som foreligger, hvordan innkjøpsarbeidet er organisert, hvilken opplæring som er gitt, hvilken bistand innkjøperne får og hvilken kontroll/overvåking som er etablert. Retningslinjer/Organisering Innkjøpsreglement Søndre Land kommunes innkjøpsreglement er vedtatt i kommunestyret og oppdatert Gjeldende innkjøpsreglement inneholder følgende målsetting for kommunens innkjøp: «Søndre Land kommunes mål for innkjøpsvirksomheten er å ivareta kommunens økonomiske interesser samt øvrige hensyn samtidig som det sørges for at gjeldende regelverk/ retningslinjer, som fremgår av del 2, følges på en tilfredsstillende måte.» I del 2 er det vist til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og lovens grunnleggende krav er gjengitt. Reglementet inneholder regler om etikk, lojalitet, habilitet og taushetsplikt i tillegg til utfyllende retningslinjer til forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har fått opplyst at noen av punktene om organisering i reglementets kapittel 3, ikke gjelder. De er erstattet av samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon 4 mellom fem kommuner i Gjøvikregionen, datert I følge samarbeidsavtalen skal det utarbeides felles innkjøpsreglement med tilhørende prosedyrer, rutiner og maler for de fem kommunene. Samarbeidsavtalen Formålet med felles innkjøpsfunksjon er blant annet å kvalitetssikre og effektivisere det strategiske og operasjonelle herunder styring, systemer/regelverk og kompetansebygging - knyttet til arbeidet med anskaffelser i de 5 kommunene. Dette for at kommunene gjennom felles rammeavtaler, samordnede innkjøp og enkeltkjøp skal oppnå stordriftsfordeler, samt lavere kostnader og god kvalitet i anskaffelsesprosessene. Det arbeides etter en dualistisk modell slik at faglinjen det vil si tjenesteområdene eller brukergrupper på tvers av kommunene - har ansvaret for å sette krav til ytelse, kvalitet og mengde og evaluere leverandørene mot kravene. Med utgangspunkt i denne evalueringen vil Innkjøpsenheten velge den beste leverandøren på kommersielle vilkår. Innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Innkjøpsrutinen er datert og ligger på kommunens intranett. Rutinen inneholder punkter om opprettelse av sak i E-sak, anskaffelsesprotokoll, krav til konkurransegrunnlag, innhenting av tilbud, evaluering av tilbud, melding om valg av leverandør og hvordan saken skal avsluttes. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 4 Den felles innkjøpsfunksjonen er organisert etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28 bokstav a og b, med Gjøvik som vertskommune og kontorsted. 11

12 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. Innkjøpsrutine for anskaffelser over kr eks. mva. Alle enkeltanskaffelser over nasjonal kunngjøringsgrense skal fra 2011 gjennomføres i regi av Innkjøpsenheten. Tidligere skulle tjenesteområdelederne i følge innkjøpsreglementet melde fra til den felles Innkjøpstjenesten for Nordre og Søndre Land kommuner som skulle gjennomføre anskaffelsen. Tjenesteområdelederne var og er ansvarlige for at det er budsjettmessig dekning og at riktig kvalitet blir valgt. Ansvar Rådmannens ansvar for kommunens innkjøp er nedfelt i Søndre Land kommunes innkjøpsreglement, punkt 2.2 på følgende måte: a. «Ethvert innkjøp av varer og tjenester er bruk av kommunale penger, og er således rådmannens ansvar. b. At andre i praksis er gitt anledning til å handle på kommunens regning bygger på den fullmakt og det ansvar som er gitt av rådmannen. c. En fullmakt gjelder bare på de premisser og innenfor de rammer den er gitt. d. Enhver plikter å rette seg etter den fullmakt som er gitt gjennom videre delegasjon fra rådmannen.» I følge innkjøpsreglementet punkt 3.12 delegerer rådmannen innkjøpsfullmakter til tjenesteområdelederne som delegerer videre. Det skal være en innkjøpsansvarlig ved hvert leveringssted for varer. De har blant annet ansvar for at innkjøp foretas hos kommunens rammeavtaleleverandører, og at innkjøp foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Beslutningsmyndigheten vedrørende enkeltanskaffelser ligger i oppdragskommunen og håndteres i henhold til den aktuelle kommunens delegasjonsreglement. Søndre Land kommune hadde fram til opprettelsen av felles innkjøpsfunksjon for Gjøvikregionen i 2010 felles innkjøpstjeneste med Nordre Land kommune hvor sektorovergripende rammeavtaler ble inngått. Innkjøpstjenesten deltok også i innkjøpssamarbeidet som var etablert mellom kommunene i Gjøvikregionen. Inngåelse og drift av felles rammeavtaler er en sentral oppgave for den nye Innkjøpsenheten. I følge samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon av er det samarbeidsrådet eller den som samarbeidsrådet bemyndiger, som prioriterer hvilke forsyningsområder det skal etableres rammeavtaler på. Gjøvik kommune ved daglig leder av Innkjøpsenheten har beslutningsmyndighet og fullmakt til å signere rammeavtaler og andre fellesavtaler på vegne av kjøpergruppen/kommunene. 12

13 Den formelle etableringen av felles innkjøpsfunksjon medførte en viktig praktisk endring for Søndre Land kommune da kommunens innkjøpsrådgiver flyttet over til Innkjøpsenheten fra Opplæring og bistand I følge rådmannen har det ikke vært arrangert innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Dette er nå den sentrale Innkjøpsenhetens oppgave. I følge samarbeidsavtalen fra desember 2010 har innkjøpsenheten ansvaret for å tilby deltagerkommunene kurs og opplæring innenfor anskaffelsesfaget. Opplæring kan skje internt i den enkelte deltagerkommune eller som felleskurs. Innkjøpsenheten skal gi samarbeidskommunene råd og veiledning i saker relatert til innkjøp. Opplæring og kompetanseutvikling har foregått i det løpende innkjøpsarbeidet fra sak til sak. I følge samarbeidsavtalen kan Innkjøpsenheten ved behov bistå kommunen ved anskaffelser under nasjonal kunngjøringsgrense. Ellers har representanter fra kommunen deltatt på kurs i regi av FOKSO 5 og KIFHO 6. Kontroll og overvåking Rådmannen opplyste i oppstartmøtet at kommunen ikke har etablert spesielle rutiner for å forsikre seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER Vi skal vurdere om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Denne vurderingen gjør vi opp mot anbefalinger i KRDs rapport om «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» som omtalt i kapittel 3.1. I følge anbefaling nr. 27 er det viktig at kommunen har tydelige retningslinjer for sine anskaffelser som skiller mellom forskjellige typer anskaffelser og størrelsen på anskaffelsene Revisjonen vurderer at kommunen har tydelige retningslinjer for gjennomføring av anskaffelser mellom kr og kr eks. mva., anskaffelser over kr eks. mva. og inngåelse av rammeavtaler i form av innkjøpsreglement, samarbeidsavtale og rutiner. For at anskaffelsesregelverket skal kunne etterleves, må kommunens retningslinjer for anskaffelser være basert på regelverket. Etter revisjonens vurdering er kommunens innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. I følge anbefaling nr. 28 er det viktig at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig definert. Revisjonen vurderer at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig avklart for 5 Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland 6 Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og Oppland 13

14 enkeltanskaffelser, inngåelse av rammeavtaler, bruk av rammeavtaler og enkeltanskaffelser slik det fremgår av innkjøpsreglementet og samarbeidsavtalen som er beskrevet i kapittel 3.2. Etter revisjonens vurdering bør innkjøpsreglementet oppdateres i samsvar med samarbeidsavtalen, siden det er en del punkter om organisering i reglementet som ikke gjelder lenger. I følge anbefaling nr. 29 i KRDs rapport bør ansvaret for anskaffelsesprosessen være tydelig; herunder ansvaret for kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen vurderer at kommunens innkjøpsreglement beskriver ansvaret for anskaffelsesprosessen tydelig, men det har ikke vært etablert kontroller for å sikre at regelverket etterleves. Det mangler rutiner for hvilke kontroller som skal foretas av tjenesteområdelederne og hvordan rådmannen vil forsikre seg om at regelverket etterleves. Etter revisjonens vurdering er kontroll et viktig redskap for å sikre etterlevelse. Utledet av kommunelovens 23 skal rådmannen sørge for at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Dette ansvaret innebærer også ansvar for at kommunens innkjøpere har nødvendig innsikt og forståelse for de grunnleggende anskaffelsesprinsippene som gjelder for kommunen, og de kravene som stilles til kommunen i anskaffelsesprosessen. Det har ikke vært innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at det med jevne mellomrom settes fokus på anskaffelsesregelverket i kommunen gjennom kursing eller opplæring selv om det foregår kompetanseutvikling i det løpende innkjøpsarbeidet. 3.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Vi har kartlagt hvilke retningslinjer og rutiner kommunen har for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 14

15 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 15

16 4. PROBLEMSTILLING 2 Har anskaffelser i størrelsesorden kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Problemstillingen er avgrenset til utvalgte bilag for regnskapsåret 2011, januar til og med oktober. Kontrollen har omfattet både drifts- og investeringsregnskapet. 4.1 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene finner vi i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, kommunens innkjøpsreglement og kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Lov om offentlige anskaffelser Formål Formålsparagrafen i Lov om offentlige anskaffelser lyder som følger: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, uansett verdi, fremgår av lovens 5. Det fremgår blant annet at: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Sentralt i vår undersøkelse er lovbestemmelsen i 5 andre ledd om at enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse så langt det er mulig. Forskriften har i 3.1 femte ledd en bestemmelse om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Det betyr at jo høyere verdi det er på anskaffelsen, jo flere leverandører må inviteres. Det skal være så mange leverandører at reell konkurranse er sikret. I følge veilederen bør oppdragsgiveren vurdere frivillig kunngjøring i Doffin dersom kunnskapen om markedet ikke er godt nok for å sikre mest mulig effektiv konkurranse. Kommunen har i sitt reglement/innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr som hovedregel at det alltid skal innhentes minimum tre skriftlige tilbud. 16

17 Bestemmelsen i lovens tredje ledd om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen er sentral. Det grunnleggende kravet om etterprøvbarhet er ytterligere presisert i Forskriftens regel om protokollføring; se rapportens side 18. Grunnleggende krav jf Forskriften har også et sett grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Det fremgår blant annet at: (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Når brukes de forskjellige anskaffelsesprosedyrer? Anskaffelser under kr ekskl. mva. Oppdragsgiver kan følge forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge del II eller del III jf. FOA 2-1. I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse også for disse anskaffelsene. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet, jf. FOA 3-1(5), om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter jf. veilederen kapittel : Ulike former for annonsering f.eks. internett eller Frivillig kunngjøring i Doffin Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering. Det er viktig å sikre reell konkurranse 17

18 Anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester 7 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene(kr 1,7 mill. eks. mva. for vare - og tjenestekontrakter og kr 43,5 mill. eks mva. for bygg - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) skal følge prosedyrene i forskriftens del II dvs. at konkurranse som hovedregel skal utlyses på Doffin. I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f og (3). Protokollføring De generelle reglene i Forskriftens del I har i 3-2 regler om protokollføring som gjelder for alle anskaffelser fra : (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner ekskl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollene er forskjellige for anskaffelser over og under kr Det er strengere krav til anskaffelser over kr Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Reglene finner vi i Forskriftens del I 2-3 punktene Vi nevner noen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. Kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og eks. mva. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 7 Uprioriterte tjenester er eksempelvis juridiske tjenester og helse og sosialtjenester, se vedlegg 6 til FOA. 18

19 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. 4.2 RESULTATET AV UNDERSØKELSEN Vi har fremstilt resultatet av undersøkelsen for de 16 anskaffelsene vi har kontrollert i påfølgende tabell, tabell 4.1. Tabellen viser: Nummerering navn på leverandør fakturabeløp eksklusive merverdiavgift hva som er anskaffet om det har vært gjennomført konkurranse om det er framlagt anskaffelsesprotokoll Definisjon av begrep brukt i tabellen. NEI- konkurranse: Konkurranse er ikke gjennomført. Revisjonen mener det skulle vært gjennomført konkurranse. NEI-anskaffelsesprotokoll: Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt. Revisjonen mener det skulle vært ført anskaffelsesprotokoll. IL: Revisjonen vurderer at det ikke er lovpålagt 19

20 Tabell 4.1 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt D1.2 Papyrus Matavfallsposer Ja Dokumentasjon på anbud administrert av GLT og publisert på Doffin D1.3 Land Maskin og Transport AS Snøbrøyting/strøing Ja Dokumentasjon på anbud administrert av kommunen og publisert på Doffin D1.4 Ahlsell Rørutstyr og kummer daglig drift D1.5 Br. Grønnerud D2 Psykologtjenesten AS Tømming slamkummer Sakkyndig rapport barnevern Opplyser å ha innhentet pris fra 3 leverandører i 2011 og inngått rammeavtale ikke dokumentert Ja Dokumentasjon på anbud administrert av N. Land kommune, publisert på Doffin To sakkyndige rapporter som hver for seg er under kr 100 i Kjøper ikke regelmessig ikke utlyst konkurranse. Meldt inn som aktuelt innkjøps-område til felles innkjøpsenhet. IL (Krav fra ) Kommunen har ingen dokumentasjon og vet ikke om GLT -avfall har benyttet anskaffelsesprotokoll. kommunens representant opplyser at de ikke benyttet protokoll da totale kostnader overstiger kr 500. Annen fremlagt dokumentasjon: oversikt over tilbyderne, referat fra behandling i ledergruppa, tildelingsbrev og avslag og notat. IL- Kommunen opplyser at denne bestillingen er avrop på rammeavtale. IL (Krav fra ). Kommunen har ingen oversikt over NLs bruk av protokoll eller annen dokumentasjon. IL Kommunen begrunner med at bestillingene hver for seg er under kr

21 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. D3 Master- Service AS Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt Kombidamper - kjøkken Hovli D4 Crayon AS Fast vedlikehold av lisenser Microsoft 3 års-avtale utløper høsten 2012 D5 Rokade AS Bistand prosjekt Opptur I1.1 Åsmund Pettersen & Sønn Nytt høydebasseng på Odnes - tilleggsarbeid Måtte erstattes med en gang - kjenner det lokale markedet og gjorde vurdering på produkt og servicegrad, men det viktigste var hvem som kunne levere raskest. IL Kommunen vurderer at det ikke er aktuelt med konkurranse på grunn av monopol på programvare da avtalen ble inngått. Kun Crayon, som var godkjent av Microsoft eller M selv var aktuelle. Flere aktører er nå godkjente aktuelt med konkurranse. Kommunen opplyste at de hadde kunnskap om markedet og gjorde nye undersøkelser. Ut fra rådende forhold mente de at det bare var en leverandør som kunne levere som ønsket. Kriterier: kvalitet, kjennskap til utfordringene, kapasitet og rask levering. Ja dokumentert anbud på hovedarbeid publisert på Doffin kommunens representant begrunner med at anbudet er på 6,9 mill.kr. Det 21

22 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. I1.2 Møller Bil Gjøvik I1.3 Bjørn Struksnes AS I1.4 Vokks Installasjon AS 1. I1.5 Byggmester Gjermund Skjølås AS 2. I2 Oppland Entrepernør AS 3. I3 Umoe IKT AS Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt Kjøp av ny bil til feiervesenet VVA Fagerlund/ Breskebakke renseanlegg Sluttavregning. Anskaffelse eks. mva kr Lys og varme og styringsenhet for driftskontroll i tilbygg Hov vannverk Vann- og kloakkgrøft ved Malia Tilbygg Hov vannverk. Kontraktsverdi kr eks. mva Telefoniutstyr - sentralbord. I4 Norconsult Prosjektering av Vestsida skole og barnehage. Ja dokumentert at det er mottatt tilbud fra to leverandører. Ja dokumentert anbud publisert på Doffin av Våpenservice. Ja dokumentert anbud publisert på Doffin av kommunen, prosessteknisk utstyr. Innhentet tilbud fra en leverandør da tiltaket var stipulert til kr. Opplyst at vanskelige grunnforhold ga ekstrakostnad på kr. Ja Anbudskonkurranse på Doffin er dokumentert. Publisert Direkte kjøp begrunnet i forskriftens 2-1, 2a - teknisk samhørighet. Fellesanskaffelse i Gjøvikregionen. - Kommunens begrunnelse: Få leverandører lokalt på rådgivnings-tjenester. Tidspress i forhold til fremdrift. foreligger dokument fra anbudsåpningen. Kommunens representant begrunner med at dette er et anbud på 1,56 mill. kr eks. mva. IL Kontraktsum var i utgangspunktet under kr 100 Ja Ja 22

23 4.3 VURDERINGER Vi vil vurdere om anskaffelser mellom kr og kr eks mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt. Er kravet til konkurranse oppfylt? For de anskaffelsene vi har kontrollert i størrelsesorden kr eks. mva. gjelder forskriftens del I. Det betyr at de grunnleggende kravene gjelder; herunder kravet om at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver kan velge å utlyse anskaffelsene på anbud dersom det vurderes som mest effektivt. Kommunens innkjøpsreglement og innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. har som hovedregel at det alltid skal innhentes minimum tre skriftlige tilbud. I følge kommunens reglement gjelder ikke dette dersom det ikke er tid til innhenting av tilbud, eller det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører. Det viste seg at 7 av de kontrollerte transaksjonene var delfakturering av anskaffelser over kr eks. mva. For disse anskaffelsene gjelder del II i forskriften og de skal utlyses på anbud på Doffin i følge prosedyrekravene. Gjennomføring av konkurranse Det foreligger dokumentasjon på gjennomført konkurranse for 8 av de 16 anskaffelsene. Sju av disse 8 anskaffelsene var en del av større kontrakter og er konkurranseutsatt gjennom anbud på Doffin i samsvar med bestemmelsen i FOA 2-1(2). For den åttende anskaffelsen, I 1.2 8, foreligger dokumentasjon på at det er mottatt tilbud fra to leverandører. Kommunens innkjøpsrutine pålegger å innhente minimum 3 skriftlige tilbud. Rutinen åpner for unntak for skadesituasjoner hvor det ikke er tid til å innhente flere tilbud eller hvis det ikke finnes 3 aktuelle leverandører. Kommunen har ikke opplyst om hvorfor kommunens rutine er fraveket ved dette innkjøpet. For en anskaffelse, D 1.4, er det opplyst at det er gjennomført konkurranse, men det foreligger ikke dokumentasjon. For anskaffelse D4 er det ikke gjennomført konkurranse. Total anskaffelse overstiger kr eks. mva., og revisjonen vurderer på grunnlag av kommunens opplysninger at konkurranse ikke er lovpålagt på tidspunktet for avtaleinngåelse da anskaffelsen bare kunne foretas hos én leverandør; jf. FOA 2-1(2) bokstav a. 8 Henviser til nummerering i tabell

24 For de resterende 6 anskaffelsene er det heller ikke gjennomført konkurranse. Dette er anskaffelser under kr eks. mva. Forskriften inneholder i 2-1 (2) bokstav a til f unntaksbestemmelser fra konkurransereglene for å sikre effektive anskaffelser. Kommunen har begrunnet manglende konkurranse slik: D2 - To enkeltkjøp under kr eks. mva. på samme faktura. Kommunen har i 2011 bare disse to enkeltanskaffelsene fra denne leverandøren. I Kommunen stipulerte anskaffelsen til under kr eks. mva. Selv om anskaffelsen er under kr eks. mva., gjelder fortsatt kravet om at det skal være konkurranse så langt det er mulig. Revisjonen antar derfor at anskaffelsene er i henhold til reglementet, men ikke de grunnleggende krav i loven. D3 - Hastekjøp, driftsmiddel som måtte erstattes med en gang. Kommunen vurderte hvem som kunne levere raskest. Revisjonen antar at anskaffelsen kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav c og er i henhold til reglementet og loven. D5 og I 4 - Kommunen vurderte at bare én/få leverandører som kunne levere. Når kommunen mener det bare finnes én leverandør, må det dokumenteres. Revisjonen stiller spørsmål til om markedet er så oversiktlig. Revisjonen antar at anskaffelsen ikke kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav a. I3 Kommunen vurderte at teknisk samhørighet foreligger. Revisjon antar derfor at anskaffelsen kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav a og er i henhold til kommunens reglement og loven. Er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Føring av anskaffelsesprotokoll Kommunen la fram anskaffelsesprotokoll for 2 av de 16 anskaffelsene(i3 og I4). Revisjonen mener ut fra kommunens opplysninger at det ikke er lovpålagt med anskaffelsesprotokoll for 5 av anskaffelsene(d 1.2, D 1.4, D 1.5, D2 og I 1.5). For de resterende 9 anskaffelsene ble det ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll. Kommunens representant begrunner manglende anskaffelsesprotokoll for 3 av anskaffelsene med at anskaffelsen overstiger kr eks. mva. Forskriftens krav til føring av anskaffelsesprotokoll i 3-2 og bestemmelsen om protokoll i kommunens egen innkjøpsrutine er oppfylt for 2 av 11 anskaffelser. For 1 anskaffelse(d1.3) foreligger annen dokumentasjon, men denne tilfredsstiller ikke kravet til innhold i anskaffelsesprotokollen; blant annet mangler anslått kontraktsverdi. Beregning av kontraktsverdi er viktig for at kommunen skal velge rett anskaffelsesprosedyre. Kravet til føring av anskaffelsesprotokoll er et generelt krav og gjelder for alle anskaffelser fra kr eks. mva. og oppover. Dette gjelder også når det ikke har vært gjennomført konkurranse. I anskaffelsesprotokollen skal kommunen i slike tilfeller gi særskilt begrunnelse for at det ikke er gjennomført konkurranse med henvisning til hjemmel i Forskriften. 24

25 4.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks. mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt. Kommunen har ikke dokumentert gjennomført konkurranse for halvparten av de kontrollerte anskaffelsene. Utfra kommunens opplysninger antar revisjonen at 3 av disse anskaffelsene kommer inn under forskriftens unntaksbestemmelser, mens 2 av anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse og 2 andre anskaffelser var anslått til under kr eks. mva. Kommunen har i liten grad fulgt bestemmelsen om føring av anskaffelsesprotokoll. Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll for 9 av 11 anskaffelser. Revisjonen anbefaler kommunen å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. 25

26 5. PROBLEMSTILLING 3 Blir mange enkeltkjøp(regelmessige anskaffelser) av samme type sett i sammenheng gjennom året? Problemstillingen er avgrenset til kontroll av kjøp fra leverandører hvor samlet kjøp i 2011 var over kr eks mva. Vi skal undersøke om regelmessige anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. 5.1 REVISJONSKRITERIER Ved kjøp av varer og tjenester som kommunen gjør regelmessig, stiller Forskriften om offentlige anskaffelser i 2-3 ellevte ledd krav om at det skal tas hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser samlet i kommunen når anskaffelsesverdien skal beregnes. I motsatt fall ville kommunen kunne omgå konkurransekravene ved stadig å peke på at anskaffelsene er for små i forhold til terskelverdiene. Typiske kontrakter som inngås regelmessig er driftsrelaterte anskaffelser. Det er forskjellige måter å beregne anskaffelsens anslåtte verdi på. Forskriftens 2-3 ellevte ledd om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi lyder som følger: «For vare- og tjenestekontrakter som inngås med regelmessige mellomrom eller som skal fornyes innen et gitt tidsrom, beregnes den anslåtte kontraktsverdien basert på følgende: a. enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende kontrakter av samme type tildelt i løpet av de tolv foregående månedene eller det foregående regnskapsåret, om mulig justert for å ta hensyn til endringer i mengde eller verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene som følger etter inngåelse av den opprinnelige kontrakten, eller b. den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn tolv måneder.» Forskjellen mellom metodene for å beregne anskaffelsens anslåtte verdi, er at det første alternativet legger historiske opplysninger til grunn, men det andre alternativet baserer seg på et overslag over forventet verdi. Kommunen må vurdere hvilken metode som passer best ut fra de faktiske forholdene ved anskaffelsen, så lenge det ikke blir gjort for å omgå regelverket. Dersom kommunen bestemmer seg for at det skal inngås en rammeavtale for anskaffelsene, er det egne regler for beregning av anskaffelsens verdi i Forskriftens 2-3 femtende ledd. 26

27 5.2 RESULTAT AV UNDERSØKELSEN Vi har framstilt resultatet av undersøkelsen for de ni leverandørene vi hadde valgt ut i påfølgende tabell, tabell 5.1. Tabellen viser: Nummerering av utvalgt transaksjon Leverandør Omsetning inkl. mva. for 2011 Anskaffelsens art Om leverandøren er benyttet tidligere år Om anskaffelser av samme type er sett i sammenheng Om det har vært konkurranse om samlet kjøp Om anskaffelsesprotokoll foreligger 27

28 Nr. Leverandør D1.1 Oms. i kr inkl. mva. Anskaffelsens art RenoNorden AS Innsamling og transport av avfall 1 Barnevernkompetanse AS Kjøp av saksbehandlerkompetanse Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja Kontrakt fra men tvunget til fortsatt å kjøpe tjenester i 2011 og også i 2012 etter 3 mislykkede utlysninger av lederstillingen høsten Stillingen lyses ut på nytt nå. Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Ja Foretatt konkurranse? Ja dokumentert anbud administrert av konsulentfirma for 4 kommuner og publisert på Doffin kommunen vurderte at dette var eneste firma som kunne levere og det hastet med å finne noen som kunne bistå i en svært vanskelig situasjon. Utgangspunktet var at dette kjøpet skulle være for så kort periode som mulig. Mislykket utlysning av lederstilling har medført at engasjementet har blitt langvarig. Anskaffelsesprotokoll framlagt? Ja Forelå hos sentral innkjøpsfunksjon som bekrefter at den tidligere er oversendt Søndre Land kommune. 28

29 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. Anskaffelsens art 2.1 Karin Brenden Brøyting av kommunale veger og plasser 2.2 Grøfteplan v/blekkerud Prosjektering av flere prosjekter Er leverandøren benyttet tidligere år? Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Foretatt konkurranse? Ja Ja Ja dokumentert anbud administrert av kommunen og publisert på Doffin Ja Inngått kontrakter for hvert prosjekt. Kommunen mener det har vært gunstige avtaler. Anskaffelsesprotokoll framlagt? kommunens representant begrunner med at totale kostnader overstiger kr 500. Det foreligger oversikt over tilbyderne, referat fra behandling i ledergruppa, tildelingsbrev og avslag og notat. 2.3 Hagens Rørservice AS (Totalt 1.15 mill.kr.) Bygg og eiendom (B&E) Rørleggertjenest er og varer; mange serviceoppdrag. Ja B&E: Tilgjengelighet og kunnskap om kommunen som kunde er avgjørende for service som haster.. B&E opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Opplyst om forespørsler til flere rørleggere ved innkjøp av montering av vannmålere. - B&E opplyser at det har vært en prosess med å få på plass rammeavtale for rørleggermateriell inkl. materiell i 2010, men den ble ikke fullført pga. ressursmangel 29

30 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. Hagens Rørservice AS Teknisk drift(td) Anskaffelsens art Løpende vedlikehold av kommunaltekniske installasjoner, kommunale vann- og avløpsverk. Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja - TD opplyser at nåværende serviceavtale er minst tre år gammel og løper ut Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Foretatt konkurranse? - TD opplyser at ny serviceavtale for tekniske installasjoner vil bli kunngjort på Doffin i år og gjort gjeldende fra Anskaffelsesprotokoll framlagt? 2.4 VOKKS Installasjon AS (Totalt kjøp 1.19 mill.kr) Bygg og eiendom (B&E) Elektrikertjenest er og varer, mange serviceoppdrag. Ja Tilgjengelighet og kunnskap om oss som kunde er avgjørende for service som haster. Kommunen opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Kommunen opplyser at det har vært en prosess med å få på plass rammeavtale for elektrotjenester inkl. materiell i 2010, men den er ikke fullført pga. ressursmangel. 30

31 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. VOKKS Installasjon AS Teknisk drift Herav på vann og avløp, brann- og feiervesen Anskaffelsens art Serviceavtale på vaktberedskap overvåkningsanl egget for vann og avløp. Konkrete prosjektarbeider knyttet til utbygginger knyttet til denne avtalen utbygging Hov vannverk ca kr 3.1 Maxbo Hov Byggevarer; ofte til løpende vedlikehold Tabell 5.1 BS Norli skole Gjølberg Libris Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja Opplyst at avtalen har vært i funksjon i minst 3 år. Ja Opplyst at dette er eneste leverandør i umiddelbar nærhet. Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Kommunen opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Foretatt konkurranse? Kommunen opplyser at teknisk drift vil innhente ny serviceavtale for el-anlegg som skal gjelde fra Denne anskaffelsen vil bli utlyst på Doffin. Skolebøker Ja Prøvd å få til rammeavtale gjennom innkjøpsenheten skal ta opp saken på nytt. Anskaffelsesprotokoll framlagt? 31

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING... 4 3 METODE... 5 4 REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten

Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 14/2008 Offentlige anskaffelser i Vann- og avløpsetaten 2 0 0 8 Kommunerevisjonen - integritet og verdiskaping Rapport 14/2008 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer