Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser» i Søndre Land kommune som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Søndre Land kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden januar 2012 til april 2012 av Tove Grini. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, april 2012 Bjørg Hagen Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet var å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt. Videre ønsket kontrollutvalget å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks mva. Kontrollutvalget hadde vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Første problemstilling er besvart ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. For andre problemstilling har vi foretatt kontroll av utvalgte bilag for regnskapsåret 2011 for perioden januar oktober. For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Data for andre og tredje problemstilling er innhentet ved hjelp av regnskapsanalyse, dokumentanalyse, spørrebrev. I første problemstilling har vi vurdert kommunens etablerte intern kontroll opp mot anbefalinger om intern kontroll for anskaffelser fra Kommunal- og regionaldepartementet. For å vurdere kommunens innkjøpspraksis i andre og tredje problemstilling, har vi hentet revisjonskriterier fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. Konklusjoner og anbefalinger Problemstilling 1 Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 3

4 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Problemstilling 2 Kommunen har ikke dokumentert gjennomført konkurranse for halvparten av de kontrollerte anskaffelsene. Utfra kommunens opplysninger antar revisjonen at 3 av disse anskaffelsene kommer inn under forskriftens unntaksbestemmelser, mens 2 av anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse og 2 andre anskaffelser var anslått til under kr eks. mva. Kommunen har i liten grad fulgt bestemmelsen om føring av anskaffelsesprotokoll. Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll for 9 av 11 anskaffelser. Revisjonen anbefaler kommunen: å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. Problemstilling 3 Undersøkelsen viser at kommunen har gjennomført samlede anskaffelser av samme type gjennom året for 8 ulike varer og/eller tjenester uten konkurranse i strid med regelverket. Kravet til anskaffelsesprotokoll er bare oppfylt for anskaffelser hos én leverandør. Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for samlede anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr eks. mva. i samsvar med regelverket Å vurdere behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder løpende 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA/FAKTA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTATET AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTAT AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE

6 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester, og innkjøpsfunksjonen er ofte fordelt på mange personer. Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, og sannsynligheten for brudd på regelverket vurderes å være stor. Bakgrunnen for prosjektet er resultater fra stikkprøver for regnskapsåret 2009 som viste svikt i kommunens rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprosessen (føring av anskaffelsesprotokoll) for kjøp mellom kr og kr eks mva. I kontrollutvalgsmøtet i juni 2010, sak nr. 21, ba kontrollutvalget Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet på grunnlag av godkjent prosjektplan. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Formålet med prosjektet var: å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks. mva. Problemstillinger Basert på revisjonens forslag til prosjektplan vedtok kontrollutvalget endelig prosjektplan i sak 21/2010 med følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Avgrensninger For andre problemstilling er det gjort følgende avgrensning: o Datagrunnlaget for utvalgte bilag/innkjøp for kontroll er regnskapsåret 2011, for perioden januar til og med oktober. Dette er en endring i forhold til prosjektplanen og er en følge av at tidspunktet for gjennomføring av prosjektet er endret. Vi vurderer det som mest interessant å få fram kommunens praksis i nærmeste fortid. 6

7 For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Kontrollen omfatter i utgangspunktet ikke kjøp hos leverandører som kommunen allerede har inngått avtaler/rammeavtaler med etter konkurranse. 1.3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kriteriene til gjennomføringen av dette prosjektet finner vi i: LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) KRD 1 (2009) «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» LOV Lov offentlige anskaffelser (forkortet LOA) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser (forkortet FOA) FAD 2 november 2006 «Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar» Innkjøpsreglement for Søndre Land kommune, vedtatt i kommunestyret , oppdatert Søndre Land kommunes Innkjøpsrutine kr 100`- 500 eks mva., datert Kommuneloven og KRDs rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane er brukt som revisjonskriterier i første problemstilling. For å vurdere våre funn i andre og tredje problemstilling, er revisjonskriterier hentet fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. 1 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7

8 2. METODE OG GJENNOMFØRING Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøtet i januar 2012 med rådmannen, en kommunalsjef, økonomisjefen og en innkjøpsrådgiver fra felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen. Referat fra oppstartmøtet er verifisert. Første problemstilling Problemstillingen er en kartlegging av hvordan kommunen har forsikret seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til organisering, opplæring, rutiner, retningslinjer og kontroll. Vi har fremskaffet opplysninger om dette i oppstartmøtet og gjennom dokumentanalyse. Andre problemstilling Problemstillingen er gjennomført ved en analyse av kommunens regnskap, utsendelse av spørrebrev og dokumentanalyse for å avdekke hvordan innkjøpene er foretatt, og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi tok utgangspunkt i regnskapet, perioden januar- oktober 2011, artene (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) i investerings- og driftsregnskapet og artene (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i driftsregnskapet. Verdien på enkelttransaksjonene var i størrelsesorden kr kr. Regnskapsfilene ble analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA 3. Vi vurderte alle transaksjonene for å avgjøre om de var relevante for vårt prosjekt ut fra kontotekst og leverandør. Transaksjoner som ble definert ut fra driftsregnskapet, var fordelinger, driftsavtaler private barnehager, driftsavtaler fysioterapitjenester, skoleskyss i regi av Oppland fylkeskommune, kjøp fra egne IKS, refusjoner til andre kommuner i forbindelse med ulike interkommunale samarbeid, utgifter til revisjon, skole- og barnehageutgifter for fosterhjemsplasserte barn, kontingenter mv. Transaksjonene i investeringsregnskapet som ble definert ut var enkeltfakturaer hvor det klart framgikk at de var en del av totalanskaffelser over kr eks. mva. Vi valgte ut 9 transaksjoner fra driftsregnskapet og 10 fra investeringsregnskapet for kontroll. Det viste seg at 3 av transaksjonene ikke var aktuelle for videre oppfølging. Vi sendte ut spørrebrev til de som hadde anvist de utvalgte bilagene i drifts- og investeringsregnskapet. Vi ba om informasjon og dokumentasjon på hvordan kjøpene var foretatt, og om det forelå anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon på de vurderinger 3 Interaktive Data Exchange and Analysis 8

9 og beslutninger som var gjort i anskaffelsesprosessen. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med innkjøpsreglement/rutine og bestemmelser i lov og forskrift. Tredje problemstilling Vurderingen av om kommunen ser regelmessige anskaffelser gjennom året i sammenheng, er behandlet i tredje problemstilling. Vi kjørte ut leverandørstatistikk fra regnskapssystemet for Vi har valgt å definere leverandører med inngåtte avtaler/rammeavtaler ut fra dette prosjektet, dvs. vi har ikke kontrollert om disse avtalene har vært konkurranseutsatt. Vi valgte 9 leverandører med mange transaksjoner og total omsetning over kr eks. mva. for kontroll. Ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA produserte vi ei liste for hver av leverandørene som viste hvilke utgiftsarter og ansvar den enkelte fakturaen var regnskapsført på. På dette grunnlaget sendte vi spørrebrev til de personene som i hovedsak hadde ansvaret for de foretatte kjøpene. Vi ba om informasjon om hvilke varer/tjenester som i hovedsak var kjøpt, om leverandøren hadde vært benyttet på tilsvarende kjøp tidligere år, om anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng, om det har vært konkurranse om samlet kjøp og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med kommunens innkjøpsreglement og bestemmelser i lov og forskrift. Vi mener at de valgte metoder og innsamlede dataene er relevante og pålitelige i forhold til å svare på problemstillingene og vurdere kommunens praksis opp mot kriteriene. 9

10 3. PROBLEMSTILLING 1 Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 3.1 REVISJONSKRITERIER I henhold til Kommunelovens 23 andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Slik dette tolkes i KRD s rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, må administrasjonssjefen etablere et system for å sikre betryggende kontroll og teste at systemet virker. Feil vil forekomme, men god internkontroll skal føre til færre og mindre feil. I KRD s rapport gjelder anbefaling nr. 27 til 32 internkontroll for anskaffelser. Etter revisjonens vurdering vil anbefalingene nr. 27, nr.28 og nr. 29 være retningsgivende for vurderingen av problemstilling 1, dvs. om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges: Anbefaling nr. 27: «Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil mellom rammeavtaler, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtaler. Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for skilje mellom ulike typer anskaffingar.» Anbefaling nr. 28: «Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydeleg. Særleg er det viktig å vere tydeleg på kva for anskaffingar som kan gjerast av resultateinigane sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må og definerast i kva tilfelle staben skal involvast undervegs.» Anbefaling nr. 29: «Ansvaret for anskaffelsesprosessen bør være tydeleg. Det vil seie ansvaret for policy og rutiner så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og avtaler som kommunen har inngått.» 10

11 3.2 DATA/FAKTA Her beskriver vi hvilke retningslinjer som foreligger, hvordan innkjøpsarbeidet er organisert, hvilken opplæring som er gitt, hvilken bistand innkjøperne får og hvilken kontroll/overvåking som er etablert. Retningslinjer/Organisering Innkjøpsreglement Søndre Land kommunes innkjøpsreglement er vedtatt i kommunestyret og oppdatert Gjeldende innkjøpsreglement inneholder følgende målsetting for kommunens innkjøp: «Søndre Land kommunes mål for innkjøpsvirksomheten er å ivareta kommunens økonomiske interesser samt øvrige hensyn samtidig som det sørges for at gjeldende regelverk/ retningslinjer, som fremgår av del 2, følges på en tilfredsstillende måte.» I del 2 er det vist til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og lovens grunnleggende krav er gjengitt. Reglementet inneholder regler om etikk, lojalitet, habilitet og taushetsplikt i tillegg til utfyllende retningslinjer til forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har fått opplyst at noen av punktene om organisering i reglementets kapittel 3, ikke gjelder. De er erstattet av samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon 4 mellom fem kommuner i Gjøvikregionen, datert I følge samarbeidsavtalen skal det utarbeides felles innkjøpsreglement med tilhørende prosedyrer, rutiner og maler for de fem kommunene. Samarbeidsavtalen Formålet med felles innkjøpsfunksjon er blant annet å kvalitetssikre og effektivisere det strategiske og operasjonelle herunder styring, systemer/regelverk og kompetansebygging - knyttet til arbeidet med anskaffelser i de 5 kommunene. Dette for at kommunene gjennom felles rammeavtaler, samordnede innkjøp og enkeltkjøp skal oppnå stordriftsfordeler, samt lavere kostnader og god kvalitet i anskaffelsesprosessene. Det arbeides etter en dualistisk modell slik at faglinjen det vil si tjenesteområdene eller brukergrupper på tvers av kommunene - har ansvaret for å sette krav til ytelse, kvalitet og mengde og evaluere leverandørene mot kravene. Med utgangspunkt i denne evalueringen vil Innkjøpsenheten velge den beste leverandøren på kommersielle vilkår. Innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Innkjøpsrutinen er datert og ligger på kommunens intranett. Rutinen inneholder punkter om opprettelse av sak i E-sak, anskaffelsesprotokoll, krav til konkurransegrunnlag, innhenting av tilbud, evaluering av tilbud, melding om valg av leverandør og hvordan saken skal avsluttes. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 4 Den felles innkjøpsfunksjonen er organisert etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28 bokstav a og b, med Gjøvik som vertskommune og kontorsted. 11

12 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. Innkjøpsrutine for anskaffelser over kr eks. mva. Alle enkeltanskaffelser over nasjonal kunngjøringsgrense skal fra 2011 gjennomføres i regi av Innkjøpsenheten. Tidligere skulle tjenesteområdelederne i følge innkjøpsreglementet melde fra til den felles Innkjøpstjenesten for Nordre og Søndre Land kommuner som skulle gjennomføre anskaffelsen. Tjenesteområdelederne var og er ansvarlige for at det er budsjettmessig dekning og at riktig kvalitet blir valgt. Ansvar Rådmannens ansvar for kommunens innkjøp er nedfelt i Søndre Land kommunes innkjøpsreglement, punkt 2.2 på følgende måte: a. «Ethvert innkjøp av varer og tjenester er bruk av kommunale penger, og er således rådmannens ansvar. b. At andre i praksis er gitt anledning til å handle på kommunens regning bygger på den fullmakt og det ansvar som er gitt av rådmannen. c. En fullmakt gjelder bare på de premisser og innenfor de rammer den er gitt. d. Enhver plikter å rette seg etter den fullmakt som er gitt gjennom videre delegasjon fra rådmannen.» I følge innkjøpsreglementet punkt 3.12 delegerer rådmannen innkjøpsfullmakter til tjenesteområdelederne som delegerer videre. Det skal være en innkjøpsansvarlig ved hvert leveringssted for varer. De har blant annet ansvar for at innkjøp foretas hos kommunens rammeavtaleleverandører, og at innkjøp foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Beslutningsmyndigheten vedrørende enkeltanskaffelser ligger i oppdragskommunen og håndteres i henhold til den aktuelle kommunens delegasjonsreglement. Søndre Land kommune hadde fram til opprettelsen av felles innkjøpsfunksjon for Gjøvikregionen i 2010 felles innkjøpstjeneste med Nordre Land kommune hvor sektorovergripende rammeavtaler ble inngått. Innkjøpstjenesten deltok også i innkjøpssamarbeidet som var etablert mellom kommunene i Gjøvikregionen. Inngåelse og drift av felles rammeavtaler er en sentral oppgave for den nye Innkjøpsenheten. I følge samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon av er det samarbeidsrådet eller den som samarbeidsrådet bemyndiger, som prioriterer hvilke forsyningsområder det skal etableres rammeavtaler på. Gjøvik kommune ved daglig leder av Innkjøpsenheten har beslutningsmyndighet og fullmakt til å signere rammeavtaler og andre fellesavtaler på vegne av kjøpergruppen/kommunene. 12

13 Den formelle etableringen av felles innkjøpsfunksjon medførte en viktig praktisk endring for Søndre Land kommune da kommunens innkjøpsrådgiver flyttet over til Innkjøpsenheten fra Opplæring og bistand I følge rådmannen har det ikke vært arrangert innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Dette er nå den sentrale Innkjøpsenhetens oppgave. I følge samarbeidsavtalen fra desember 2010 har innkjøpsenheten ansvaret for å tilby deltagerkommunene kurs og opplæring innenfor anskaffelsesfaget. Opplæring kan skje internt i den enkelte deltagerkommune eller som felleskurs. Innkjøpsenheten skal gi samarbeidskommunene råd og veiledning i saker relatert til innkjøp. Opplæring og kompetanseutvikling har foregått i det løpende innkjøpsarbeidet fra sak til sak. I følge samarbeidsavtalen kan Innkjøpsenheten ved behov bistå kommunen ved anskaffelser under nasjonal kunngjøringsgrense. Ellers har representanter fra kommunen deltatt på kurs i regi av FOKSO 5 og KIFHO 6. Kontroll og overvåking Rådmannen opplyste i oppstartmøtet at kommunen ikke har etablert spesielle rutiner for å forsikre seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER Vi skal vurdere om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Denne vurderingen gjør vi opp mot anbefalinger i KRDs rapport om «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» som omtalt i kapittel 3.1. I følge anbefaling nr. 27 er det viktig at kommunen har tydelige retningslinjer for sine anskaffelser som skiller mellom forskjellige typer anskaffelser og størrelsen på anskaffelsene Revisjonen vurderer at kommunen har tydelige retningslinjer for gjennomføring av anskaffelser mellom kr og kr eks. mva., anskaffelser over kr eks. mva. og inngåelse av rammeavtaler i form av innkjøpsreglement, samarbeidsavtale og rutiner. For at anskaffelsesregelverket skal kunne etterleves, må kommunens retningslinjer for anskaffelser være basert på regelverket. Etter revisjonens vurdering er kommunens innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. I følge anbefaling nr. 28 er det viktig at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig definert. Revisjonen vurderer at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig avklart for 5 Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland 6 Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og Oppland 13

14 enkeltanskaffelser, inngåelse av rammeavtaler, bruk av rammeavtaler og enkeltanskaffelser slik det fremgår av innkjøpsreglementet og samarbeidsavtalen som er beskrevet i kapittel 3.2. Etter revisjonens vurdering bør innkjøpsreglementet oppdateres i samsvar med samarbeidsavtalen, siden det er en del punkter om organisering i reglementet som ikke gjelder lenger. I følge anbefaling nr. 29 i KRDs rapport bør ansvaret for anskaffelsesprosessen være tydelig; herunder ansvaret for kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen vurderer at kommunens innkjøpsreglement beskriver ansvaret for anskaffelsesprosessen tydelig, men det har ikke vært etablert kontroller for å sikre at regelverket etterleves. Det mangler rutiner for hvilke kontroller som skal foretas av tjenesteområdelederne og hvordan rådmannen vil forsikre seg om at regelverket etterleves. Etter revisjonens vurdering er kontroll et viktig redskap for å sikre etterlevelse. Utledet av kommunelovens 23 skal rådmannen sørge for at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Dette ansvaret innebærer også ansvar for at kommunens innkjøpere har nødvendig innsikt og forståelse for de grunnleggende anskaffelsesprinsippene som gjelder for kommunen, og de kravene som stilles til kommunen i anskaffelsesprosessen. Det har ikke vært innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at det med jevne mellomrom settes fokus på anskaffelsesregelverket i kommunen gjennom kursing eller opplæring selv om det foregår kompetanseutvikling i det løpende innkjøpsarbeidet. 3.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Vi har kartlagt hvilke retningslinjer og rutiner kommunen har for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 14

15 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 15

16 4. PROBLEMSTILLING 2 Har anskaffelser i størrelsesorden kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Problemstillingen er avgrenset til utvalgte bilag for regnskapsåret 2011, januar til og med oktober. Kontrollen har omfattet både drifts- og investeringsregnskapet. 4.1 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene finner vi i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, kommunens innkjøpsreglement og kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Lov om offentlige anskaffelser Formål Formålsparagrafen i Lov om offentlige anskaffelser lyder som følger: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, uansett verdi, fremgår av lovens 5. Det fremgår blant annet at: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Sentralt i vår undersøkelse er lovbestemmelsen i 5 andre ledd om at enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse så langt det er mulig. Forskriften har i 3.1 femte ledd en bestemmelse om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Det betyr at jo høyere verdi det er på anskaffelsen, jo flere leverandører må inviteres. Det skal være så mange leverandører at reell konkurranse er sikret. I følge veilederen bør oppdragsgiveren vurdere frivillig kunngjøring i Doffin dersom kunnskapen om markedet ikke er godt nok for å sikre mest mulig effektiv konkurranse. Kommunen har i sitt reglement/innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr som hovedregel at det alltid skal innhentes minimum tre skriftlige tilbud. 16

17 Bestemmelsen i lovens tredje ledd om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen er sentral. Det grunnleggende kravet om etterprøvbarhet er ytterligere presisert i Forskriftens regel om protokollføring; se rapportens side 18. Grunnleggende krav jf Forskriften har også et sett grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Det fremgår blant annet at: (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Når brukes de forskjellige anskaffelsesprosedyrer? Anskaffelser under kr ekskl. mva. Oppdragsgiver kan følge forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge del II eller del III jf. FOA 2-1. I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse også for disse anskaffelsene. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet, jf. FOA 3-1(5), om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter jf. veilederen kapittel : Ulike former for annonsering f.eks. internett eller Frivillig kunngjøring i Doffin Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering. Det er viktig å sikre reell konkurranse 17

18 Anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester 7 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene(kr 1,7 mill. eks. mva. for vare - og tjenestekontrakter og kr 43,5 mill. eks mva. for bygg - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) skal følge prosedyrene i forskriftens del II dvs. at konkurranse som hovedregel skal utlyses på Doffin. I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f og (3). Protokollføring De generelle reglene i Forskriftens del I har i 3-2 regler om protokollføring som gjelder for alle anskaffelser fra : (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner ekskl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollene er forskjellige for anskaffelser over og under kr Det er strengere krav til anskaffelser over kr Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Reglene finner vi i Forskriftens del I 2-3 punktene Vi nevner noen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. Kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og eks. mva. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 7 Uprioriterte tjenester er eksempelvis juridiske tjenester og helse og sosialtjenester, se vedlegg 6 til FOA. 18

19 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. 4.2 RESULTATET AV UNDERSØKELSEN Vi har fremstilt resultatet av undersøkelsen for de 16 anskaffelsene vi har kontrollert i påfølgende tabell, tabell 4.1. Tabellen viser: Nummerering navn på leverandør fakturabeløp eksklusive merverdiavgift hva som er anskaffet om det har vært gjennomført konkurranse om det er framlagt anskaffelsesprotokoll Definisjon av begrep brukt i tabellen. NEI- konkurranse: Konkurranse er ikke gjennomført. Revisjonen mener det skulle vært gjennomført konkurranse. NEI-anskaffelsesprotokoll: Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt. Revisjonen mener det skulle vært ført anskaffelsesprotokoll. IL: Revisjonen vurderer at det ikke er lovpålagt 19

20 Tabell 4.1 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt D1.2 Papyrus Matavfallsposer Ja Dokumentasjon på anbud administrert av GLT og publisert på Doffin D1.3 Land Maskin og Transport AS Snøbrøyting/strøing Ja Dokumentasjon på anbud administrert av kommunen og publisert på Doffin D1.4 Ahlsell Rørutstyr og kummer daglig drift D1.5 Br. Grønnerud D2 Psykologtjenesten AS Tømming slamkummer Sakkyndig rapport barnevern Opplyser å ha innhentet pris fra 3 leverandører i 2011 og inngått rammeavtale ikke dokumentert Ja Dokumentasjon på anbud administrert av N. Land kommune, publisert på Doffin To sakkyndige rapporter som hver for seg er under kr 100 i Kjøper ikke regelmessig ikke utlyst konkurranse. Meldt inn som aktuelt innkjøps-område til felles innkjøpsenhet. IL (Krav fra ) Kommunen har ingen dokumentasjon og vet ikke om GLT -avfall har benyttet anskaffelsesprotokoll. kommunens representant opplyser at de ikke benyttet protokoll da totale kostnader overstiger kr 500. Annen fremlagt dokumentasjon: oversikt over tilbyderne, referat fra behandling i ledergruppa, tildelingsbrev og avslag og notat. IL- Kommunen opplyser at denne bestillingen er avrop på rammeavtale. IL (Krav fra ). Kommunen har ingen oversikt over NLs bruk av protokoll eller annen dokumentasjon. IL Kommunen begrunner med at bestillingene hver for seg er under kr

21 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. D3 Master- Service AS Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt Kombidamper - kjøkken Hovli D4 Crayon AS Fast vedlikehold av lisenser Microsoft 3 års-avtale utløper høsten 2012 D5 Rokade AS Bistand prosjekt Opptur I1.1 Åsmund Pettersen & Sønn Nytt høydebasseng på Odnes - tilleggsarbeid Måtte erstattes med en gang - kjenner det lokale markedet og gjorde vurdering på produkt og servicegrad, men det viktigste var hvem som kunne levere raskest. IL Kommunen vurderer at det ikke er aktuelt med konkurranse på grunn av monopol på programvare da avtalen ble inngått. Kun Crayon, som var godkjent av Microsoft eller M selv var aktuelle. Flere aktører er nå godkjente aktuelt med konkurranse. Kommunen opplyste at de hadde kunnskap om markedet og gjorde nye undersøkelser. Ut fra rådende forhold mente de at det bare var en leverandør som kunne levere som ønsket. Kriterier: kvalitet, kjennskap til utfordringene, kapasitet og rask levering. Ja dokumentert anbud på hovedarbeid publisert på Doffin kommunens representant begrunner med at anbudet er på 6,9 mill.kr. Det 21

22 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. I1.2 Møller Bil Gjøvik I1.3 Bjørn Struksnes AS I1.4 Vokks Installasjon AS 1. I1.5 Byggmester Gjermund Skjølås AS 2. I2 Oppland Entrepernør AS 3. I3 Umoe IKT AS Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt Kjøp av ny bil til feiervesenet VVA Fagerlund/ Breskebakke renseanlegg Sluttavregning. Anskaffelse eks. mva kr Lys og varme og styringsenhet for driftskontroll i tilbygg Hov vannverk Vann- og kloakkgrøft ved Malia Tilbygg Hov vannverk. Kontraktsverdi kr eks. mva Telefoniutstyr - sentralbord. I4 Norconsult Prosjektering av Vestsida skole og barnehage. Ja dokumentert at det er mottatt tilbud fra to leverandører. Ja dokumentert anbud publisert på Doffin av Våpenservice. Ja dokumentert anbud publisert på Doffin av kommunen, prosessteknisk utstyr. Innhentet tilbud fra en leverandør da tiltaket var stipulert til kr. Opplyst at vanskelige grunnforhold ga ekstrakostnad på kr. Ja Anbudskonkurranse på Doffin er dokumentert. Publisert Direkte kjøp begrunnet i forskriftens 2-1, 2a - teknisk samhørighet. Fellesanskaffelse i Gjøvikregionen. - Kommunens begrunnelse: Få leverandører lokalt på rådgivnings-tjenester. Tidspress i forhold til fremdrift. foreligger dokument fra anbudsåpningen. Kommunens representant begrunner med at dette er et anbud på 1,56 mill. kr eks. mva. IL Kontraktsum var i utgangspunktet under kr 100 Ja Ja 22

23 4.3 VURDERINGER Vi vil vurdere om anskaffelser mellom kr og kr eks mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt. Er kravet til konkurranse oppfylt? For de anskaffelsene vi har kontrollert i størrelsesorden kr eks. mva. gjelder forskriftens del I. Det betyr at de grunnleggende kravene gjelder; herunder kravet om at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Oppdragsgiver kan velge å utlyse anskaffelsene på anbud dersom det vurderes som mest effektivt. Kommunens innkjøpsreglement og innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. har som hovedregel at det alltid skal innhentes minimum tre skriftlige tilbud. I følge kommunens reglement gjelder ikke dette dersom det ikke er tid til innhenting av tilbud, eller det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører. Det viste seg at 7 av de kontrollerte transaksjonene var delfakturering av anskaffelser over kr eks. mva. For disse anskaffelsene gjelder del II i forskriften og de skal utlyses på anbud på Doffin i følge prosedyrekravene. Gjennomføring av konkurranse Det foreligger dokumentasjon på gjennomført konkurranse for 8 av de 16 anskaffelsene. Sju av disse 8 anskaffelsene var en del av større kontrakter og er konkurranseutsatt gjennom anbud på Doffin i samsvar med bestemmelsen i FOA 2-1(2). For den åttende anskaffelsen, I 1.2 8, foreligger dokumentasjon på at det er mottatt tilbud fra to leverandører. Kommunens innkjøpsrutine pålegger å innhente minimum 3 skriftlige tilbud. Rutinen åpner for unntak for skadesituasjoner hvor det ikke er tid til å innhente flere tilbud eller hvis det ikke finnes 3 aktuelle leverandører. Kommunen har ikke opplyst om hvorfor kommunens rutine er fraveket ved dette innkjøpet. For en anskaffelse, D 1.4, er det opplyst at det er gjennomført konkurranse, men det foreligger ikke dokumentasjon. For anskaffelse D4 er det ikke gjennomført konkurranse. Total anskaffelse overstiger kr eks. mva., og revisjonen vurderer på grunnlag av kommunens opplysninger at konkurranse ikke er lovpålagt på tidspunktet for avtaleinngåelse da anskaffelsen bare kunne foretas hos én leverandør; jf. FOA 2-1(2) bokstav a. 8 Henviser til nummerering i tabell

24 For de resterende 6 anskaffelsene er det heller ikke gjennomført konkurranse. Dette er anskaffelser under kr eks. mva. Forskriften inneholder i 2-1 (2) bokstav a til f unntaksbestemmelser fra konkurransereglene for å sikre effektive anskaffelser. Kommunen har begrunnet manglende konkurranse slik: D2 - To enkeltkjøp under kr eks. mva. på samme faktura. Kommunen har i 2011 bare disse to enkeltanskaffelsene fra denne leverandøren. I Kommunen stipulerte anskaffelsen til under kr eks. mva. Selv om anskaffelsen er under kr eks. mva., gjelder fortsatt kravet om at det skal være konkurranse så langt det er mulig. Revisjonen antar derfor at anskaffelsene er i henhold til reglementet, men ikke de grunnleggende krav i loven. D3 - Hastekjøp, driftsmiddel som måtte erstattes med en gang. Kommunen vurderte hvem som kunne levere raskest. Revisjonen antar at anskaffelsen kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav c og er i henhold til reglementet og loven. D5 og I 4 - Kommunen vurderte at bare én/få leverandører som kunne levere. Når kommunen mener det bare finnes én leverandør, må det dokumenteres. Revisjonen stiller spørsmål til om markedet er så oversiktlig. Revisjonen antar at anskaffelsen ikke kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav a. I3 Kommunen vurderte at teknisk samhørighet foreligger. Revisjon antar derfor at anskaffelsen kommer inn under unntaksbestemmelsen i bokstav a og er i henhold til kommunens reglement og loven. Er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Føring av anskaffelsesprotokoll Kommunen la fram anskaffelsesprotokoll for 2 av de 16 anskaffelsene(i3 og I4). Revisjonen mener ut fra kommunens opplysninger at det ikke er lovpålagt med anskaffelsesprotokoll for 5 av anskaffelsene(d 1.2, D 1.4, D 1.5, D2 og I 1.5). For de resterende 9 anskaffelsene ble det ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll. Kommunens representant begrunner manglende anskaffelsesprotokoll for 3 av anskaffelsene med at anskaffelsen overstiger kr eks. mva. Forskriftens krav til føring av anskaffelsesprotokoll i 3-2 og bestemmelsen om protokoll i kommunens egen innkjøpsrutine er oppfylt for 2 av 11 anskaffelser. For 1 anskaffelse(d1.3) foreligger annen dokumentasjon, men denne tilfredsstiller ikke kravet til innhold i anskaffelsesprotokollen; blant annet mangler anslått kontraktsverdi. Beregning av kontraktsverdi er viktig for at kommunen skal velge rett anskaffelsesprosedyre. Kravet til føring av anskaffelsesprotokoll er et generelt krav og gjelder for alle anskaffelser fra kr eks. mva. og oppover. Dette gjelder også når det ikke har vært gjennomført konkurranse. I anskaffelsesprotokollen skal kommunen i slike tilfeller gi særskilt begrunnelse for at det ikke er gjennomført konkurranse med henvisning til hjemmel i Forskriften. 24

25 4.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks. mva. har vært gjenstand for konkurranse og om kravet til dokumentasjon av konkurransen er oppfylt. Kommunen har ikke dokumentert gjennomført konkurranse for halvparten av de kontrollerte anskaffelsene. Utfra kommunens opplysninger antar revisjonen at 3 av disse anskaffelsene kommer inn under forskriftens unntaksbestemmelser, mens 2 av anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse og 2 andre anskaffelser var anslått til under kr eks. mva. Kommunen har i liten grad fulgt bestemmelsen om føring av anskaffelsesprotokoll. Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll for 9 av 11 anskaffelser. Revisjonen anbefaler kommunen å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. 25

26 5. PROBLEMSTILLING 3 Blir mange enkeltkjøp(regelmessige anskaffelser) av samme type sett i sammenheng gjennom året? Problemstillingen er avgrenset til kontroll av kjøp fra leverandører hvor samlet kjøp i 2011 var over kr eks mva. Vi skal undersøke om regelmessige anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. 5.1 REVISJONSKRITERIER Ved kjøp av varer og tjenester som kommunen gjør regelmessig, stiller Forskriften om offentlige anskaffelser i 2-3 ellevte ledd krav om at det skal tas hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser samlet i kommunen når anskaffelsesverdien skal beregnes. I motsatt fall ville kommunen kunne omgå konkurransekravene ved stadig å peke på at anskaffelsene er for små i forhold til terskelverdiene. Typiske kontrakter som inngås regelmessig er driftsrelaterte anskaffelser. Det er forskjellige måter å beregne anskaffelsens anslåtte verdi på. Forskriftens 2-3 ellevte ledd om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi lyder som følger: «For vare- og tjenestekontrakter som inngås med regelmessige mellomrom eller som skal fornyes innen et gitt tidsrom, beregnes den anslåtte kontraktsverdien basert på følgende: a. enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende kontrakter av samme type tildelt i løpet av de tolv foregående månedene eller det foregående regnskapsåret, om mulig justert for å ta hensyn til endringer i mengde eller verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene som følger etter inngåelse av den opprinnelige kontrakten, eller b. den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn tolv måneder.» Forskjellen mellom metodene for å beregne anskaffelsens anslåtte verdi, er at det første alternativet legger historiske opplysninger til grunn, men det andre alternativet baserer seg på et overslag over forventet verdi. Kommunen må vurdere hvilken metode som passer best ut fra de faktiske forholdene ved anskaffelsen, så lenge det ikke blir gjort for å omgå regelverket. Dersom kommunen bestemmer seg for at det skal inngås en rammeavtale for anskaffelsene, er det egne regler for beregning av anskaffelsens verdi i Forskriftens 2-3 femtende ledd. 26

27 5.2 RESULTAT AV UNDERSØKELSEN Vi har framstilt resultatet av undersøkelsen for de ni leverandørene vi hadde valgt ut i påfølgende tabell, tabell 5.1. Tabellen viser: Nummerering av utvalgt transaksjon Leverandør Omsetning inkl. mva. for 2011 Anskaffelsens art Om leverandøren er benyttet tidligere år Om anskaffelser av samme type er sett i sammenheng Om det har vært konkurranse om samlet kjøp Om anskaffelsesprotokoll foreligger 27

28 Nr. Leverandør D1.1 Oms. i kr inkl. mva. Anskaffelsens art RenoNorden AS Innsamling og transport av avfall 1 Barnevernkompetanse AS Kjøp av saksbehandlerkompetanse Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja Kontrakt fra men tvunget til fortsatt å kjøpe tjenester i 2011 og også i 2012 etter 3 mislykkede utlysninger av lederstillingen høsten Stillingen lyses ut på nytt nå. Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Ja Foretatt konkurranse? Ja dokumentert anbud administrert av konsulentfirma for 4 kommuner og publisert på Doffin kommunen vurderte at dette var eneste firma som kunne levere og det hastet med å finne noen som kunne bistå i en svært vanskelig situasjon. Utgangspunktet var at dette kjøpet skulle være for så kort periode som mulig. Mislykket utlysning av lederstilling har medført at engasjementet har blitt langvarig. Anskaffelsesprotokoll framlagt? Ja Forelå hos sentral innkjøpsfunksjon som bekrefter at den tidligere er oversendt Søndre Land kommune. 28

29 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. Anskaffelsens art 2.1 Karin Brenden Brøyting av kommunale veger og plasser 2.2 Grøfteplan v/blekkerud Prosjektering av flere prosjekter Er leverandøren benyttet tidligere år? Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Foretatt konkurranse? Ja Ja Ja dokumentert anbud administrert av kommunen og publisert på Doffin Ja Inngått kontrakter for hvert prosjekt. Kommunen mener det har vært gunstige avtaler. Anskaffelsesprotokoll framlagt? kommunens representant begrunner med at totale kostnader overstiger kr 500. Det foreligger oversikt over tilbyderne, referat fra behandling i ledergruppa, tildelingsbrev og avslag og notat. 2.3 Hagens Rørservice AS (Totalt 1.15 mill.kr.) Bygg og eiendom (B&E) Rørleggertjenest er og varer; mange serviceoppdrag. Ja B&E: Tilgjengelighet og kunnskap om kommunen som kunde er avgjørende for service som haster.. B&E opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Opplyst om forespørsler til flere rørleggere ved innkjøp av montering av vannmålere. - B&E opplyser at det har vært en prosess med å få på plass rammeavtale for rørleggermateriell inkl. materiell i 2010, men den ble ikke fullført pga. ressursmangel 29

30 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. Hagens Rørservice AS Teknisk drift(td) Anskaffelsens art Løpende vedlikehold av kommunaltekniske installasjoner, kommunale vann- og avløpsverk. Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja - TD opplyser at nåværende serviceavtale er minst tre år gammel og løper ut Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Foretatt konkurranse? - TD opplyser at ny serviceavtale for tekniske installasjoner vil bli kunngjort på Doffin i år og gjort gjeldende fra Anskaffelsesprotokoll framlagt? 2.4 VOKKS Installasjon AS (Totalt kjøp 1.19 mill.kr) Bygg og eiendom (B&E) Elektrikertjenest er og varer, mange serviceoppdrag. Ja Tilgjengelighet og kunnskap om oss som kunde er avgjørende for service som haster. Kommunen opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Kommunen opplyser at det har vært en prosess med å få på plass rammeavtale for elektrotjenester inkl. materiell i 2010, men den er ikke fullført pga. ressursmangel. 30

31 Nr. Leverandør Oms. i kr inkl. mva. VOKKS Installasjon AS Teknisk drift Herav på vann og avløp, brann- og feiervesen Anskaffelsens art Serviceavtale på vaktberedskap overvåkningsanl egget for vann og avløp. Konkrete prosjektarbeider knyttet til utbygginger knyttet til denne avtalen utbygging Hov vannverk ca kr 3.1 Maxbo Hov Byggevarer; ofte til løpende vedlikehold Tabell 5.1 BS Norli skole Gjølberg Libris Er leverandøren benyttet tidligere år? Ja Opplyst at avtalen har vært i funksjon i minst 3 år. Ja Opplyst at dette er eneste leverandør i umiddelbar nærhet. Blir anskaffelser av samme type sett i sammenheng? Kommunen opplyser at det blir gjort vurderinger for alle kjøp. Foretatt konkurranse? Kommunen opplyser at teknisk drift vil innhente ny serviceavtale for el-anlegg som skal gjelde fra Denne anskaffelsen vil bli utlyst på Doffin. Skolebøker Ja Prøvd å få til rammeavtale gjennom innkjøpsenheten skal ta opp saken på nytt. Anskaffelsesprotokoll framlagt? 31

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

KOMMUNENS ETTERLEVELSE

KOMMUNENS ETTERLEVELSE KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2013-9 2013-748/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Enebakk kommune 29. okt 2010 RAPPORT 4/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Trondheim kommunerevisjon Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Forord I denne rapporten presenterer Trondheim kommunerevisjon resultatene fra forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser. Lenvik kommune FORVALTNINGSREVISJON Lenvik kommune Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lenvik kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Lenvik

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser?

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser? OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE Følges regelverket ved driftsanskaffelser? Forvaltningsrevisjonsrapport 2009 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Rapport Oktober 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommunale Eiendom

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommunale Eiendom Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommunale Eiendom 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget

Detaljer

Innkjøp i Songdalen kommune

Innkjøp i Songdalen kommune KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Songdalen kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND. Oppland fylkeskommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG

KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND. Oppland fylkeskommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG KJØP AV KONSULENTTJENESTER OG ANNEN EKSTERN BISTAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2013 2013-344/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kjøp

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid / sted: Onsdag 26. november 2014 kl. 16.00 i formannskapssalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid / sted: Onsdag 26. november 2014 kl. 16.00 i formannskapssalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket. Revisjonsrapport 15 - F 01 REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverket Revisjonsrapport 15 - F 01 Avgitt oktober 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården) Postadresse:

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Oppegård kommune 27. august 2010 RAPPORT 3/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Kommunalt samarbeid med frivilligheten. Loven om offentlige anskaffelser

Kommunalt samarbeid med frivilligheten. Loven om offentlige anskaffelser Kommunalt samarbeid med frivilligheten Loven om offentlige anskaffelser Idrettsservice Idrettsservice 139 ansatte (pr. 31.12.12) 41 kvinner og 98 menn Menn i alderen 40 60 år, og kvinner i alderen 20 40

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer