Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser» i Søndre Land kommune som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Søndre Land kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden januar 2012 til april 2012 av Tove Grini. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, april 2012 Bjørg Hagen Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet var å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt. Videre ønsket kontrollutvalget å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks mva. Kontrollutvalget hadde vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Første problemstilling er besvart ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. For andre problemstilling har vi foretatt kontroll av utvalgte bilag for regnskapsåret 2011 for perioden januar oktober. For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Data for andre og tredje problemstilling er innhentet ved hjelp av regnskapsanalyse, dokumentanalyse, spørrebrev. I første problemstilling har vi vurdert kommunens etablerte intern kontroll opp mot anbefalinger om intern kontroll for anskaffelser fra Kommunal- og regionaldepartementet. For å vurdere kommunens innkjøpspraksis i andre og tredje problemstilling, har vi hentet revisjonskriterier fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. Konklusjoner og anbefalinger Problemstilling 1 Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 3

4 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Problemstilling 2 Kommunen har ikke dokumentert gjennomført konkurranse for halvparten av de kontrollerte anskaffelsene. Utfra kommunens opplysninger antar revisjonen at 3 av disse anskaffelsene kommer inn under forskriftens unntaksbestemmelser, mens 2 av anskaffelsene skulle vært gjenstand for konkurranse og 2 andre anskaffelser var anslått til under kr eks. mva. Kommunen har i liten grad fulgt bestemmelsen om føring av anskaffelsesprotokoll. Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoll for 9 av 11 anskaffelser. Revisjonen anbefaler kommunen: å sikre gjennomføring av konkurranse og føring av anskaffelsesprotokoll for anskaffelser over kr eks. mva. Problemstilling 3 Undersøkelsen viser at kommunen har gjennomført samlede anskaffelser av samme type gjennom året for 8 ulike varer og/eller tjenester uten konkurranse i strid med regelverket. Kravet til anskaffelsesprotokoll er bare oppfylt for anskaffelser hos én leverandør. Revisjonen anbefaler kommunen: Å sikre at anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng slik at konkurranse blir gjennomført i samsvar med regelverket Å sikre at anskaffelsesprotokoll føres for samlede anskaffelser av samme type med anslått verdi over kr eks. mva. i samsvar med regelverket Å vurdere behovet for rammeavtaler på større innkjøpsområder løpende 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER KILDER FOR REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA/FAKTA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTATET AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON OG ANBEFALINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER RESULTAT AV UNDERSØKELSEN VURDERINGER KONKLUSJON KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE

6 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester, og innkjøpsfunksjonen er ofte fordelt på mange personer. Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert, og sannsynligheten for brudd på regelverket vurderes å være stor. Bakgrunnen for prosjektet er resultater fra stikkprøver for regnskapsåret 2009 som viste svikt i kommunens rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprosessen (føring av anskaffelsesprotokoll) for kjøp mellom kr og kr eks mva. I kontrollutvalgsmøtet i juni 2010, sak nr. 21, ba kontrollutvalget Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet på grunnlag av godkjent prosjektplan. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Formålet med prosjektet var: å se etter at anskaffelser har vært gjenstand for konkurranse, og at kravet til dokumentasjon er oppfylt å bidra til økt fokus og bevisstgjøring i kommunen omkring forretningsmessighet og bruk av konkurranse ved anskaffelser under kr eks. mva. Problemstillinger Basert på revisjonens forslag til prosjektplan vedtok kontrollutvalget endelig prosjektplan i sak 21/2010 med følgende problemstillinger: 1. Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser i størrelsesorden kr kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? 3. Blir regelmessige anskaffelser av samme type sett i sammenheng gjennom året i samsvar med regelverket? Avgrensninger For andre problemstilling er det gjort følgende avgrensning: o Datagrunnlaget for utvalgte bilag/innkjøp for kontroll er regnskapsåret 2011, for perioden januar til og med oktober. Dette er en endring i forhold til prosjektplanen og er en følge av at tidspunktet for gjennomføring av prosjektet er endret. Vi vurderer det som mest interessant å få fram kommunens praksis i nærmeste fortid. 6

7 For tredje problemstilling har vi brukt data fra hele regnskapsåret Kontrollen omfatter i utgangspunktet ikke kjøp hos leverandører som kommunen allerede har inngått avtaler/rammeavtaler med etter konkurranse. 1.3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kriteriene til gjennomføringen av dette prosjektet finner vi i: LOV Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) KRD 1 (2009) «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» LOV Lov offentlige anskaffelser (forkortet LOA) FOR Forskrift om offentlige anskaffelser (forkortet FOA) FAD 2 november 2006 «Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar» Innkjøpsreglement for Søndre Land kommune, vedtatt i kommunestyret , oppdatert Søndre Land kommunes Innkjøpsrutine kr 100`- 500 eks mva., datert Kommuneloven og KRDs rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane er brukt som revisjonskriterier i første problemstilling. For å vurdere våre funn i andre og tredje problemstilling, er revisjonskriterier hentet fra Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om offentlige anskaffelser, Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar og kommunens innkjøpsreglement og rutinebeskrivelse. 1 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7

8 2. METODE OG GJENNOMFØRING Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi hadde oppstartmøtet i januar 2012 med rådmannen, en kommunalsjef, økonomisjefen og en innkjøpsrådgiver fra felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen. Referat fra oppstartmøtet er verifisert. Første problemstilling Problemstillingen er en kartlegging av hvordan kommunen har forsikret seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til organisering, opplæring, rutiner, retningslinjer og kontroll. Vi har fremskaffet opplysninger om dette i oppstartmøtet og gjennom dokumentanalyse. Andre problemstilling Problemstillingen er gjennomført ved en analyse av kommunens regnskap, utsendelse av spørrebrev og dokumentanalyse for å avdekke hvordan innkjøpene er foretatt, og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi tok utgangspunkt i regnskapet, perioden januar- oktober 2011, artene (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) i investerings- og driftsregnskapet og artene (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i driftsregnskapet. Verdien på enkelttransaksjonene var i størrelsesorden kr kr. Regnskapsfilene ble analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA 3. Vi vurderte alle transaksjonene for å avgjøre om de var relevante for vårt prosjekt ut fra kontotekst og leverandør. Transaksjoner som ble definert ut fra driftsregnskapet, var fordelinger, driftsavtaler private barnehager, driftsavtaler fysioterapitjenester, skoleskyss i regi av Oppland fylkeskommune, kjøp fra egne IKS, refusjoner til andre kommuner i forbindelse med ulike interkommunale samarbeid, utgifter til revisjon, skole- og barnehageutgifter for fosterhjemsplasserte barn, kontingenter mv. Transaksjonene i investeringsregnskapet som ble definert ut var enkeltfakturaer hvor det klart framgikk at de var en del av totalanskaffelser over kr eks. mva. Vi valgte ut 9 transaksjoner fra driftsregnskapet og 10 fra investeringsregnskapet for kontroll. Det viste seg at 3 av transaksjonene ikke var aktuelle for videre oppfølging. Vi sendte ut spørrebrev til de som hadde anvist de utvalgte bilagene i drifts- og investeringsregnskapet. Vi ba om informasjon og dokumentasjon på hvordan kjøpene var foretatt, og om det forelå anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon på de vurderinger 3 Interaktive Data Exchange and Analysis 8

9 og beslutninger som var gjort i anskaffelsesprosessen. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med innkjøpsreglement/rutine og bestemmelser i lov og forskrift. Tredje problemstilling Vurderingen av om kommunen ser regelmessige anskaffelser gjennom året i sammenheng, er behandlet i tredje problemstilling. Vi kjørte ut leverandørstatistikk fra regnskapssystemet for Vi har valgt å definere leverandører med inngåtte avtaler/rammeavtaler ut fra dette prosjektet, dvs. vi har ikke kontrollert om disse avtalene har vært konkurranseutsatt. Vi valgte 9 leverandører med mange transaksjoner og total omsetning over kr eks. mva. for kontroll. Ved hjelp av revisjonsverktøyet IDEA produserte vi ei liste for hver av leverandørene som viste hvilke utgiftsarter og ansvar den enkelte fakturaen var regnskapsført på. På dette grunnlaget sendte vi spørrebrev til de personene som i hovedsak hadde ansvaret for de foretatte kjøpene. Vi ba om informasjon om hvilke varer/tjenester som i hovedsak var kjøpt, om leverandøren hadde vært benyttet på tilsvarende kjøp tidligere år, om anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng, om det har vært konkurranse om samlet kjøp og om det er skrevet anskaffelsesprotokoll. Vi har vurdert om kommunens innkjøpspraksis er i samsvar med kommunens innkjøpsreglement og bestemmelser i lov og forskrift. Vi mener at de valgte metoder og innsamlede dataene er relevante og pålitelige i forhold til å svare på problemstillingene og vurdere kommunens praksis opp mot kriteriene. 9

10 3. PROBLEMSTILLING 1 Har kommunen etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 3.1 REVISJONSKRITERIER I henhold til Kommunelovens 23 andre ledd, skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette gjelder også for etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Slik dette tolkes i KRD s rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, må administrasjonssjefen etablere et system for å sikre betryggende kontroll og teste at systemet virker. Feil vil forekomme, men god internkontroll skal føre til færre og mindre feil. I KRD s rapport gjelder anbefaling nr. 27 til 32 internkontroll for anskaffelser. Etter revisjonens vurdering vil anbefalingene nr. 27, nr.28 og nr. 29 være retningsgivende for vurderingen av problemstilling 1, dvs. om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges: Anbefaling nr. 27: «Kommunen bør ha tydelege retningslinjer for anskaffingar som mellom anna skil mellom rammeavtaler, direkteanskaffingar og avrop på rammeavtaler. Retningslinjene bør også ha beløpsgrenser for skilje mellom ulike typer anskaffingar.» Anbefaling nr. 28: «Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydeleg. Særleg er det viktig å vere tydeleg på kva for anskaffingar som kan gjerast av resultateinigane sjølve, og kva for nokre som skal gjerast av staben. Det må og definerast i kva tilfelle staben skal involvast undervegs.» Anbefaling nr. 29: «Ansvaret for anskaffelsesprosessen bør være tydeleg. Det vil seie ansvaret for policy og rutiner så vel som ansvaret for kontrollar for å sikre etterleving av prosesskrav og avtaler som kommunen har inngått.» 10

11 3.2 DATA/FAKTA Her beskriver vi hvilke retningslinjer som foreligger, hvordan innkjøpsarbeidet er organisert, hvilken opplæring som er gitt, hvilken bistand innkjøperne får og hvilken kontroll/overvåking som er etablert. Retningslinjer/Organisering Innkjøpsreglement Søndre Land kommunes innkjøpsreglement er vedtatt i kommunestyret og oppdatert Gjeldende innkjøpsreglement inneholder følgende målsetting for kommunens innkjøp: «Søndre Land kommunes mål for innkjøpsvirksomheten er å ivareta kommunens økonomiske interesser samt øvrige hensyn samtidig som det sørges for at gjeldende regelverk/ retningslinjer, som fremgår av del 2, følges på en tilfredsstillende måte.» I del 2 er det vist til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og lovens grunnleggende krav er gjengitt. Reglementet inneholder regler om etikk, lojalitet, habilitet og taushetsplikt i tillegg til utfyllende retningslinjer til forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har fått opplyst at noen av punktene om organisering i reglementets kapittel 3, ikke gjelder. De er erstattet av samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon 4 mellom fem kommuner i Gjøvikregionen, datert I følge samarbeidsavtalen skal det utarbeides felles innkjøpsreglement med tilhørende prosedyrer, rutiner og maler for de fem kommunene. Samarbeidsavtalen Formålet med felles innkjøpsfunksjon er blant annet å kvalitetssikre og effektivisere det strategiske og operasjonelle herunder styring, systemer/regelverk og kompetansebygging - knyttet til arbeidet med anskaffelser i de 5 kommunene. Dette for at kommunene gjennom felles rammeavtaler, samordnede innkjøp og enkeltkjøp skal oppnå stordriftsfordeler, samt lavere kostnader og god kvalitet i anskaffelsesprosessene. Det arbeides etter en dualistisk modell slik at faglinjen det vil si tjenesteområdene eller brukergrupper på tvers av kommunene - har ansvaret for å sette krav til ytelse, kvalitet og mengde og evaluere leverandørene mot kravene. Med utgangspunkt i denne evalueringen vil Innkjøpsenheten velge den beste leverandøren på kommersielle vilkår. Innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Innkjøpsrutinen er datert og ligger på kommunens intranett. Rutinen inneholder punkter om opprettelse av sak i E-sak, anskaffelsesprotokoll, krav til konkurransegrunnlag, innhenting av tilbud, evaluering av tilbud, melding om valg av leverandør og hvordan saken skal avsluttes. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 4 Den felles innkjøpsfunksjonen er organisert etter vertskommunemodellen etter kommunelovens 28 bokstav a og b, med Gjøvik som vertskommune og kontorsted. 11

12 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. Innkjøpsrutine for anskaffelser over kr eks. mva. Alle enkeltanskaffelser over nasjonal kunngjøringsgrense skal fra 2011 gjennomføres i regi av Innkjøpsenheten. Tidligere skulle tjenesteområdelederne i følge innkjøpsreglementet melde fra til den felles Innkjøpstjenesten for Nordre og Søndre Land kommuner som skulle gjennomføre anskaffelsen. Tjenesteområdelederne var og er ansvarlige for at det er budsjettmessig dekning og at riktig kvalitet blir valgt. Ansvar Rådmannens ansvar for kommunens innkjøp er nedfelt i Søndre Land kommunes innkjøpsreglement, punkt 2.2 på følgende måte: a. «Ethvert innkjøp av varer og tjenester er bruk av kommunale penger, og er således rådmannens ansvar. b. At andre i praksis er gitt anledning til å handle på kommunens regning bygger på den fullmakt og det ansvar som er gitt av rådmannen. c. En fullmakt gjelder bare på de premisser og innenfor de rammer den er gitt. d. Enhver plikter å rette seg etter den fullmakt som er gitt gjennom videre delegasjon fra rådmannen.» I følge innkjøpsreglementet punkt 3.12 delegerer rådmannen innkjøpsfullmakter til tjenesteområdelederne som delegerer videre. Det skal være en innkjøpsansvarlig ved hvert leveringssted for varer. De har blant annet ansvar for at innkjøp foretas hos kommunens rammeavtaleleverandører, og at innkjøp foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Beslutningsmyndigheten vedrørende enkeltanskaffelser ligger i oppdragskommunen og håndteres i henhold til den aktuelle kommunens delegasjonsreglement. Søndre Land kommune hadde fram til opprettelsen av felles innkjøpsfunksjon for Gjøvikregionen i 2010 felles innkjøpstjeneste med Nordre Land kommune hvor sektorovergripende rammeavtaler ble inngått. Innkjøpstjenesten deltok også i innkjøpssamarbeidet som var etablert mellom kommunene i Gjøvikregionen. Inngåelse og drift av felles rammeavtaler er en sentral oppgave for den nye Innkjøpsenheten. I følge samarbeidsavtalen om felles innkjøpsfunksjon av er det samarbeidsrådet eller den som samarbeidsrådet bemyndiger, som prioriterer hvilke forsyningsområder det skal etableres rammeavtaler på. Gjøvik kommune ved daglig leder av Innkjøpsenheten har beslutningsmyndighet og fullmakt til å signere rammeavtaler og andre fellesavtaler på vegne av kjøpergruppen/kommunene. 12

13 Den formelle etableringen av felles innkjøpsfunksjon medførte en viktig praktisk endring for Søndre Land kommune da kommunens innkjøpsrådgiver flyttet over til Innkjøpsenheten fra Opplæring og bistand I følge rådmannen har det ikke vært arrangert innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Dette er nå den sentrale Innkjøpsenhetens oppgave. I følge samarbeidsavtalen fra desember 2010 har innkjøpsenheten ansvaret for å tilby deltagerkommunene kurs og opplæring innenfor anskaffelsesfaget. Opplæring kan skje internt i den enkelte deltagerkommune eller som felleskurs. Innkjøpsenheten skal gi samarbeidskommunene råd og veiledning i saker relatert til innkjøp. Opplæring og kompetanseutvikling har foregått i det løpende innkjøpsarbeidet fra sak til sak. I følge samarbeidsavtalen kan Innkjøpsenheten ved behov bistå kommunen ved anskaffelser under nasjonal kunngjøringsgrense. Ellers har representanter fra kommunen deltatt på kurs i regi av FOKSO 5 og KIFHO 6. Kontroll og overvåking Rådmannen opplyste i oppstartmøtet at kommunen ikke har etablert spesielle rutiner for å forsikre seg om at regelverket for offentlige anskaffelser følges. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER Vi skal vurdere om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Denne vurderingen gjør vi opp mot anbefalinger i KRDs rapport om «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» som omtalt i kapittel 3.1. I følge anbefaling nr. 27 er det viktig at kommunen har tydelige retningslinjer for sine anskaffelser som skiller mellom forskjellige typer anskaffelser og størrelsen på anskaffelsene Revisjonen vurderer at kommunen har tydelige retningslinjer for gjennomføring av anskaffelser mellom kr og kr eks. mva., anskaffelser over kr eks. mva. og inngåelse av rammeavtaler i form av innkjøpsreglement, samarbeidsavtale og rutiner. For at anskaffelsesregelverket skal kunne etterleves, må kommunens retningslinjer for anskaffelser være basert på regelverket. Etter revisjonens vurdering er kommunens innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. I følge anbefaling nr. 28 er det viktig at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig definert. Revisjonen vurderer at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen er tydelig avklart for 5 Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland 6 Kommunalt innkjøpsforum Hedmark og Oppland 13

14 enkeltanskaffelser, inngåelse av rammeavtaler, bruk av rammeavtaler og enkeltanskaffelser slik det fremgår av innkjøpsreglementet og samarbeidsavtalen som er beskrevet i kapittel 3.2. Etter revisjonens vurdering bør innkjøpsreglementet oppdateres i samsvar med samarbeidsavtalen, siden det er en del punkter om organisering i reglementet som ikke gjelder lenger. I følge anbefaling nr. 29 i KRDs rapport bør ansvaret for anskaffelsesprosessen være tydelig; herunder ansvaret for kontroller for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Revisjonen vurderer at kommunens innkjøpsreglement beskriver ansvaret for anskaffelsesprosessen tydelig, men det har ikke vært etablert kontroller for å sikre at regelverket etterleves. Det mangler rutiner for hvilke kontroller som skal foretas av tjenesteområdelederne og hvordan rådmannen vil forsikre seg om at regelverket etterleves. Etter revisjonens vurdering er kontroll et viktig redskap for å sikre etterlevelse. Utledet av kommunelovens 23 skal rådmannen sørge for at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Dette ansvaret innebærer også ansvar for at kommunens innkjøpere har nødvendig innsikt og forståelse for de grunnleggende anskaffelsesprinsippene som gjelder for kommunen, og de kravene som stilles til kommunen i anskaffelsesprosessen. Det har ikke vært innkjøpskurs i kommunen de senere årene. Etter revisjonens vurdering er det derfor viktig at det med jevne mellomrom settes fokus på anskaffelsesregelverket i kommunen gjennom kursing eller opplæring selv om det foregår kompetanseutvikling i det løpende innkjøpsarbeidet. 3.4 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Problemstillingen var om kommunen har etablert en betryggende internkontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Vi har kartlagt hvilke retningslinjer og rutiner kommunen har for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens innkjøpsreglement, innkjøpsrutiner og samarbeidsavtalen til at regelverket for offentlige anskaffelser følges, men innkjøpsreglementet bør oppdateres. Innkjøpernes muligheter for å få støtte av Innkjøpsenheten i anskaffelsesprosessen, også for anskaffelser under kr kr eks. mva., er viktig for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Kommunen har den senere tid hatt liten fokus på opplæring av den enkelte innkjøper. Etter revisjonens vurdering bør det foregå opplæring tilpasset behovet. Kommunen har per i dag ikke kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisjonens vurdering er kontroll viktig for å sikre etterlevelse. 14

15 Revisjonen anbefaler kommunen: å gjennomføre opplæring i regelverket om offentlige anskaffelser tilpasset behovet å etablere kontrollrutiner for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 15

16 4. PROBLEMSTILLING 2 Har anskaffelser i størrelsesorden kr eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon av konkurransen oppfylt? Problemstillingen er avgrenset til utvalgte bilag for regnskapsåret 2011, januar til og med oktober. Kontrollen har omfattet både drifts- og investeringsregnskapet. 4.1 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene finner vi i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, kommunens innkjøpsreglement og kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr eks. mva. Lov om offentlige anskaffelser Formål Formålsparagrafen i Lov om offentlige anskaffelser lyder som følger: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre best mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav De grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser, uansett verdi, fremgår av lovens 5. Det fremgår blant annet at: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Sentralt i vår undersøkelse er lovbestemmelsen i 5 andre ledd om at enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse så langt det er mulig. Forskriften har i 3.1 femte ledd en bestemmelse om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Det betyr at jo høyere verdi det er på anskaffelsen, jo flere leverandører må inviteres. Det skal være så mange leverandører at reell konkurranse er sikret. I følge veilederen bør oppdragsgiveren vurdere frivillig kunngjøring i Doffin dersom kunnskapen om markedet ikke er godt nok for å sikre mest mulig effektiv konkurranse. Kommunen har i sitt reglement/innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og kr som hovedregel at det alltid skal innhentes minimum tre skriftlige tilbud. 16

17 Bestemmelsen i lovens tredje ledd om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen er Grunnleggende krav jf Forskriften har også et sett grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Det fremgår blant annet at: (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Når brukes de forskjellige anskaffelsesprosedyrer? Anskaffelser under kr ekskl. mva. Oppdragsgiver kan følge forskriftens del I, men står fritt i å velge å følge del II eller del III jf. FOA 2-1. I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre reell konkurranse også for disse anskaffelsene. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1 som er referert over. Proporsjonalitetsprinsippet, jf. FOA 3-1(5), om at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen, er grunnleggende. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter jf. veilederen kapittel : Ulike former for annonsering f.eks. internett eller Frivillig kunngjøring i Doffin Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering. Det er viktig å sikre reell konkurranse 17

18 Anskaffelser under EØS terskelverdi og uprioriterte tjenester 7 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene(kr 1,7 mill. eks. mva. for vare - og tjenestekontrakter og kr 43,5 mill. eks mva. for bygg - og anleggskontrakter, jf. FOA 2-2) skal følge prosedyrene i forskriftens del II dvs. at konkurranse som hovedregel skal utlyses på Doffin. I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f og (3). Protokollføring De generelle reglene i Forskriftens del I har i 3-2 regler om protokollføring som gjelder for alle anskaffelser fra : (1) Oppdragsgiver skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kroner ekskl. mva. (2) Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollene er forskjellige for anskaffelser over og under kr Det er strengere krav til anskaffelser over kr Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Reglene finner vi i Forskriftens del I 2-3 punktene Vi nevner noen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eks. mva. for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i forskriften kommer til anvendelse. Kommunens innkjøpsrutine for anskaffelser mellom kr og eks. mva. For innhenting av tilbud og føring av anskaffelsesprotokoll gjelder følgende: Det skal innhentes minimum 3 skriftlige tilbud. Unntak gjelder hvis det ikke eksisterer 3 aktuelle leverandører, eller situasjonen tilsier at det ikke er tid til innhenting for eksempel 7 Uprioriterte tjenester er eksempelvis juridiske tjenester og helse og sosialtjenester, se vedlegg 6 til FOA. 18

19 ved skadesituasjoner. Tilbud må ikke åpnes av noen før tilbudsfrist. Postmottak orienteres om konkurransen og tilbudsfristen. Protokoll fylles ut, signeres og arkiveres på saken. Det påses at alle dokumenter av betydning for saken, registreres i E-sak. 4.2 RESULTATET AV UNDERSØKELSEN Vi har fremstilt resultatet av undersøkelsen for de 16 anskaffelsene vi har kontrollert i påfølgende tabell, tabell 4.1. Tabellen viser: Nummerering navn på leverandør fakturabeløp eksklusive merverdiavgift hva som er anskaffet om det har vært gjennomført konkurranse om det er framlagt anskaffelsesprotokoll Definisjon av begrep brukt i tabellen. NEI- konkurranse: Konkurranse er ikke gjennomført. Revisjonen mener det skulle vært gjennomført konkurranse. NEI-anskaffelsesprotokoll: Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt. Revisjonen mener det skulle vært ført anskaffelsesprotokoll. IL: Revisjonen vurderer at det ikke er lovpålagt 19

20 Tabell 4.1 Nr. Leverandør Beløp i kr eks. mva. Anskaffelse Konkurranse Anskaffelsesprotokoll framlagt D1.2 Papyrus Matavfallsposer Ja Dokumentasjon på anbud administrert av GLT og publisert på Doffin D1.3 Land Maskin og Transport AS Snøbrøyting/strøing Ja Dokumentasjon på anbud administrert av kommunen og publisert på Doffin D1.4 Ahlsell Rørutstyr og kummer daglig drift D1.5 Br. Grønnerud D2 Psykologtjenesten AS Tømming slamkummer Sakkyndig rapport barnevern Opplyser å ha innhentet pris fra 3 leverandører i 2011 og inngått rammeavtale ikke dokumentert Ja Dokumentasjon på anbud administrert av N. Land kommune, publisert på Doffin To sakkyndige rapporter som hver for seg er under kr 100 i Kjøper ikke regelmessig ikke utlyst konkurranse. Meldt inn som aktuelt innkjøps-område til felles innkjøpsenhet. IL (Krav fra ) Kommunen har ingen dokumentasjon og vet ikke om GLT -avfall har benyttet anskaffelsesprotokoll. kommunens representant opplyser at de ikke benyttet protokoll da totale kostnader overstiger kr 500. Annen fremlagt dokumentasjon: oversikt over tilbyderne, referat fra behandling i ledergruppa, tildelingsbrev og avslag og notat. IL- Kommunen opplyser at denne bestillingen er avrop på rammeavtale. IL (Krav fra ). Kommunen har ingen oversikt over NLs bruk av protokoll eller annen dokumentasjon. IL Kommunen begrunner med at bestillingene hver for seg er under kr

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon GLØR iks

Forvaltningsrevisjon GLØR iks Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Rapport 2010-12 FORORD I følge kommunelovens 77 nr 5 skal kontrollutvalget påse at det føres

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

KOMMUNENS ETTERLEVELSE

KOMMUNENS ETTERLEVELSE KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2013-9 2013-748/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2012/1816-72 Torbjørn Willumsen, 38273012 150 18.03.2013 Til: Kommunalsjefer/Enhetsledere mfl. INNKJØPSREGLEMENT FOR

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune

Offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon 2010. Tønsberg kommune Offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon 2010 Tønsberg kommune 2010, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1 Forord Kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Denne instruksen er utarbeidet med grunnlag i kommunens vedtatte innkjøpsreglement samt gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016

Anskaffelser og innkjøpsrutiner. Rømskog kommune. mars 2016 Anskaffelser og innkjøpsrutiner Rømskog kommune mars 2016 Agenda Grunnleggende krav Hvorfor skal man ha fokus på innkjøp og regelverket? Forskriftsendring 1.7.15 KOFA(klagenemd for offentlige anskaffelser)

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering.

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. Arkivsaksnr.: 16/868 Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Trondheim kommunerevisjon Rapport 14/2014-F Offentlige anskaffelser Trondheim bydrift Forord I denne rapporten presenterer Trondheim kommunerevisjon resultatene fra forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Enebakk kommune 29. okt 2010 RAPPORT 4/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 20.04.2017 kl. 14:00 Spydeberg, 20.04.2017 Turid Fluge Svenneby Leder (sign) Kontrollutvalget Spydebergs

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2011 14. mars 2011 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2011/19022-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Anne-Karin Hyværinen, leder Bjørnar Pettersen, nestleder, f.o.m. sak 2/2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER SØRUM KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER SØRUM KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 5-2017 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER SØRUM KOMMUNE MARS 2017 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål og problemstillinger i Revisjonens oppsummering, samlet

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål

Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Modul 1 Grunnleggende krav og overordnede mål Juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen 05.02.2015 1 Grunnleggende for alle offentlige anskaffelser Alle offentlige anskaffelser skal gjøres etter regelverket

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

ETTERLEVELSE AV LOV OM

ETTERLEVELSE AV LOV OM ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 7-2016 2016-869/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etterlevelse

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi Saksnr. 16/3736 Journalnr /16 Arkiv 601 Dato:

Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi Saksnr. 16/3736 Journalnr /16 Arkiv 601 Dato: Rakkestad kommunes innkjøpsstrategi 2017 2020 Saksnr. 16/3736 Journalnr. 14609/16 Arkiv 601 Dato: 13.10.2016 Introduksjon Rakkestad kommune er en del av Innkjøpssamarbeidet i Indre Østfold (IIØ) frem til

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser?

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser? OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE Følges regelverket ved driftsanskaffelser? Forvaltningsrevisjonsrapport 2009 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer