Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER PROBLEMSTILLING VURDERINGSKRITERIER PROBLEMSTILLING VURDERINGSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN, VURDERINGER OG KONKLUSJON PROBLEMSTILLING 1: HAR KOMMUNEN ANSKAFFELSESRUTINER SOM SIKRER AT (DE) GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER I ANSKAFFELSESLOV M.V. FØLGES? PROBLEMSTILLING 2: BENYTTER INNKJØPERNE I KOMMUNEN FYLKESAVTALEN FOR DE AKTUELLE VARER OG TJENESTER? GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER HØRING REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG 1: KILDER Orkanger, 24. juni 2003 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 17

3 1. SAMMENDRAG Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut om Orkdal kommune ved anskaffelser følger fastsatte innkjøpsbestemmelser. Innkjøpsbestemmelser finnes i lov og forskrift, lokale bestemmelser og inngåtte innkjøpsavtaler. Ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ble iverksatt Hensikten med regelverket var å fremme konkurranse om kommunale oppdrag, unngå at kommunene favoriserer lokalt næringsliv ved større anskaffelser og samtidig bidra til effektive innkjøp og kostnadsbesparelser. Konsekvensene av den nye loven er strengere krav til innkjøpsfunksjonen. Brudd på loven medfører til dels strenge reaksjoner i form av bøter til kommunene og kan medføre krav om erstatning fra aktører som lider økonomiske tap som følge av bruddet. Loven er fra fulgt opp med opprettelse av en nasjonal klagenemd for offentlige anskaffelser. Loven og dens betydning for offentlige innkjøp, stiller både kommunale innkjøpere og revisorer overfor nye utfordringer. Revisjonen har sett på seksjonene for kommunalteknikk og eiendom på bakgrunn av følgende problemstilling: Har kommunen anskaffelsesrutiner som sikrer at (de) grunnleggende prinsipper i anskaffelseslov m.v. følges? Det fastslås i denne rapporten at seksjonene har vært sent ute med å tilpasse seg den nye loven og forskriftens krav. På den annen side viser undersøkelsen at det har vært en reell konkurranse ved anbud og at det er likebehandling av leverandører. Revisjonens kartlegging av praksis er ikke grunnlag for en vurdering om seksjonene tidligere har behandlet anbud på en korrekt måte. Seksjonene med kommunalteknikk i spissen har begynt å tilpasse sine rutiner og dokumenter til anskaffelsesregelverket for å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Når det gjelder grensen for direkte kjøp på kr ,- fastsatt i Kommunestyresak 036/02, har seksjonene ulik praksis for hvordan de forholder seg til denne bestemmelsen. Etter revisjonens vurdering vil intensjonene og formålet med kravet om konkurranse i lov og forskrift ikke oppnås dersom praksis blir direkte kjøp av varer uten at det innhentes tilbud fra flere tilbydere. Det er et grunnleggende krav at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Det er etter revisjonens oppfatning viktig at seksjonene sluttfører arbeidet med å utarbeide rutiner for anskaffelser. Dette er imidlertid ikke bare disse seksjonenes ansvar, men et ansvar som påligger kommunen som helhet. Vi henviser i denne sammenheng til arbeid som er gjort på dette området i andre kommuner. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har siden oppstarten 1. januar 2003 fått flere klagesaker på statlige og kommunale innkjøp enn domstolen har behandlet de siste ti årene. Kofa er klageinstans for brudd på lov om offentlige anskaffelser. Dette viser at leverandører og markedet er sine rettigheter bevisst og benytter seg av klageretten. Bedrifter som ønsker å konkurrere om leveranser til offentlige etater og virksomheter har også et ansvar for å sette seg inn i regelverket. Seksjonene/kommunen vil ha en mulighet til å profilere innkjøpene i egen organisasjon via kommunens hjemmeside. En annen side ved anskaffelser er hvordan kommunen faktisk overholder inngått innkjøpsavtaler. Revisjonen har i denne sammenheng valgt å se på overholdelse av fylkesavtalen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 17

4 Kommunen er gjennom avtale tilknyttet Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning (fylkesavtalen). Revisjonen har undersøkt om kommunens anskaffelser i 2002 er i samsvar med fylkesavtalen for berørte varer og tjenester. Det ble med utgangspunkt i dette utarbeidet følgende problemstilling: Benytter innkjøperne i kommunen fylkesavtalen for de aktuelle varer og tjenester? Revisjonen har foretatt en spørreundersøkelse blant innkjøpere. Data fra spørreundersøkelsen viser at innkjøperne har kjennskap til fylkesavtalen. Denne er uavhengig av anvisningsmyndighet og hvor hyppig innkjøperne foretar bestillinger. De fleste av innkjøperne henter opplysninger om fylkesavtalen i egen perm. Omleggingen av innkjøpsavtalen fra papirversjon til elektronisk form, viser at innkjøperne må endre sine rutiner for å bla opp i avtalen. Spørreundersøkelsen viser at halvparten av de spurte sier at de fleste bestillinger foretas etter fylkesavtalen. Spørreundersøkelsen viser også at de fleste av innkjøperne foretar bestillinger etter fylkesavtalen, men at andelen av bestillinger kan variere. Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsavdeling er tilfreds med Orkdal kommunes uttak av varer etter fylkesavtalen. Kommunens unntaksbestemmelser fra fylkesavtalen bl.a for ekstraordinære situasjoner pga. tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m, kan etter revisors vurdering gi rom for utnyttelse. Data fra spørreundersøkelsen viser at innkjøperne oppgir dette som hovedårsak til at fylkesavtalen ikke benyttes. En innstramming eller konkretisering med en veiledning om når unntakssituasjoner anses å foreligge, kan gi en veiledning til innkjøperne. I motsatt fall kan det være en risiko for at hensikten med rammeavtaler blir redusert 1.2 Revisors anbefalinger 1. Revisor anbefaler at Orkdal kommune og de reviderte enheter sluttfører arbeidet med å tilpasse sine rutiner og dokumenter til anskaffelsesregelverket for å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Dette vil sikre at tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Dette arbeidet bør også resultere i en definert støttefunksjon som kan være rådgivende overfor enhetene ved anskaffelser. 2. Enkelte av kommunens unntaksbestemmelser fra å følge inngått fylkesavtale anbefales innstrammet eller konkretisert. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 17

5 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Orkdal kommune foretar anskaffelser og innkjøp for store beløp hvert år. I 2001 ble det kjøpt varer og tjenester for 123 millioner kr. Kommunen er som offentlig oppdragsgiver forpliktet til å følge det regelverket som er gitt gjennom lov og forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter ble iverksatt Hensikten med regelverket var å fremme konkurranse om kommunale oppdrag, unngå at kommunene favoriserer lokalt næringsliv ved større anskaffelser og samtidig bidra til effektive innkjøp og kostnadsbesparelser. Konsekvensene av den nye loven er strengere krav til innkjøpsfunksjonen. Brudd på loven medfører til dels strenge reaksjoner i form av bøter til kommunene, og kan også medføre krav om erstatning fra aktører som lider økonomiske tap som følge av bruddet. Loven er fra fulgt opp med opprettelse av en nasjonal klagenemd for offentlige anskaffelser. Loven og dens betydning for offentlige innkjøp, stiller både kommunale innkjøpere og revisorer overfor nye utfordringer. Forskriften gjelder for alle offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Dette er et område hvor det tidligere har vært ulike regelverk. Reglene er ment å oppfylle Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, og bygger på direktiver gitt av EU. Reglene regulerer hvordan en anskaffelsesprosess skal foregå, og setter en del grunnleggende krav til prosessen gjennom lovens 5. I tillegg gir forskriften om offentlige anskaffelser nokså detaljerte regler for prosessens forskjellige faser. Kommunen er gjennom lov om offentlige anskaffelser forpliktet til å følge grunnleggende prinsipper om effektive anskaffelser, forretningsbaserte disposisjoner og likebehandling. Forskriften om offentlig anskaffelser har ikke særskilte bestemmelser om rammeavtaler. En rammeavtale kan defineres som en avtale mellom oppdragsgiver og en eller flere leverandører, som har til formål å fastlegge vilkårene, særlig med hensyn til priser og eventuelt planlagt mengde, for kontrakter som skal tildeles i løpet av en bestemt periode. Rammeavtaler, som innebærer en kjøpeplikt for oppdragsgiver og en tilsvarende plikt for leverandør til å tilby, er gjensidig forpliktende. Foreligger en rammeavtale skal selve avtalen inngås etter prosedyrene i lov og forskrift, mens det enkelte kjøp kan skje direkte i henhold til rammeavtalens betingelser. Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut om kommunen ved anskaffelser følger fastsatte innkjøpsbestemmelser. Undersøkelsen har også som formål å undersøke nærmere om kommunen overholder inngåtte innkjøpsavtaler. Revisjonen har i denne sammenheng valgt å se på overholdelse av fylkesavtalen. Kommunen er gjennom avtale tilknyttet Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsordning (fylkesavtalen). 2.2 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 17

6 2.3 Høring Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:! Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse for kommunen! At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk! Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen Delrapporter er sendt på høring til leder ved seksjonene kommunalteknikk, eiendom samt økonomiavdelingen. Kommentarer er innarbeidet i rapporten. Foreløpig rapport er sendt på høring til rådmannen Høringssvar er gitt i brev av PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER 3.1 Problemstilling 1 Tilnærming til problemstillingen I lov om offentlige anskaffelser blir det stilt krav til oppdragsgiver om å opptre med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen, samt å sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse og oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Videre skal utvelgelse av kvalifiserte leverandører og tildeling av kontrakter, skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Forskriften har flere formål. Å sikre at internasjonale forpliktelser overholdes ved offentlige anskaffelser er sentralt. Det er også viktig at et moderne og fleksibelt regelverk kan være et verktøy for den enkelte oppdragsgiver til å gjøre best mulige anskaffelser. Det er derfor lagt stor vekt på innkjøpsfaglige vurderinger i utarbeidelsen av forskriften. Ved at oppdragsgivere gjennom et nytt regelverk gis mulighet til å opptre som profesjonelle innkjøpere og krevende kunder, vil kravene til næringslivet øke. Dette vil være et viktig bidrag til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Forskriften gir prosedyreregler for inngåelse av offentlig kontrakter om kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Det er et generelt prinsipp at anskaffelsene skal skje ved konkurranse. Konkurranse betyr at oppdragsgiver med få unntak skal foreta en offentlig forhåndskunngjøring av alle sine anskaffelser, og at alle anskaffelser skal skje på grunnlag av konkurranse mellom et tilstrekkelig antall leverandører. Også direkte kjøp skal så langt som mulig skje etter konkurranse, for eksempel ved at oppdragsgiver i forkant har undersøkt tilgjengelighet, pris mv. hos flere leverandører. Forskriften har ulike bestemmelser avhengig av verdien på anskaffelsen (kontraktsverdien). I forskriften er kontraktsverdien omtalt som terskelverdier. Det gjelder ulike grenser for kontraktsverdien (terskelverdier) for ulike typer anskaffelser, noe som igjen har betydning for om en kontrakt anses for å være under eller over terskelverdiene. Over terskelverdiene er hovedregelen at det skal benyttes åpen/begrenset anbudskonkurranse. For anskaffelser under fastsatte terskelverdier er det valgfrihet mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Ved anskaffelser som ikke overstiger kr ,- eks. mva. kan anskaffelsen foretas ved direkte kjøp. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 17

7 Kravet om konkurranse gjelder uavhengig av om kontrakt skal inngås etter åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger, og uavhengig av verdi. Innkjøpsreglene medfører at kommunene får kunngjøringskrav for sine anskaffelser over visse verdier med få unntak. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. På denne måten blir det større konkurranse om å levere ytelsen, og det offentlige vil få en bedre pris eller ytelse. Kunngjøringer meldes inn og lagres i sentrale baser. Kunngjøringsbasene er DOFFIN (nasjonale kunngjøringer) og TED (internasjonale kunngjøringer) som drives av Norsk Lysingsblad. Det er utarbeidet egne blanketter som oppdragsgiver må benytte ved innmelding. Med unntak av direkte kjøp skal anskaffelser over ,- eks. mva. kunngjøres i DOF- FIN basen. Dersom anskaffelsens verdi overstiger 1,6 mill. eks. mva. ved varekjøp og 40,5 mill. ved bygge-og anleggskontrakter, har kommunen plikt til å kunngjøre i TED-basen. Av innkjøpsloven fremgår at en leverandør kan saksøke en oppdragsgiver både før og etter at en kontrakt er inngått. Under en anskaffelsesprosess før kontrakt er inngått kan domstolene sette til side en oppdragsgivers beslutning dersom denne er i strid med lov eller forskrift. Dette innebærer at domstolene kan treffe en midlertidig avgjørelse under hele anskaffelsesprosessen, før kontrakt er inngått. Etter at kontrakt er inngått kan den tilbyder som mener seg forbigått reise erstatningssøksmål for domstolene. Dersom saksøker har blitt påført tap som en klar følge av kvalifisert brudd på regelverket, kan oppdragsgiver bli idømt erstatningsansvar for den positive kontraktsinteressen, dvs. forventet fortjeneste tilsvarende som om vedkommende hadde fått kontrakten. I tillegg til ovennevnte er det etablert et tvisteløsningsorgan fra : Nemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemnda er klageinstans for brudd på lov om offentlige anskaffelser. Orkdal kommunestyre har i K-sak 036/02 i møte den vedtatt at anskaffelsesinstruks for Orkdal kommune utgår, og at forskrift om offentlige anskaffelser skal følges ved alle anskaffelser i Orkdal kommune. Det fremgår også i vedtaket at Beløpsgrense for varekjøp på kr ,- opprettholdes. Slik revisor ser det betyr dette i praksis at det ved innkjøp over kr ,- skal være konkurranse, dvs. flere tilbydere. Det er ikke et krav om kunngjøring, men at man skal ha flere leverandører å velge imellom før endelig anskaffelse. Som bakgrunn for saken uttaler administrasjonen at den nye forskriften regulerer de samme forholdene som anskaffelsesinstruksen for Orkdal kommune, men det er kommet inn en del nye bestemmelser som kommunene er bundet av. Det fremgår av vurderingen at dersom Orkdal kommune skal opprettholde egen anskaffelsesinstruks, må en ta en nøye gjennomgang for å få korrigert de bestemmelsene som står i strid med den nye forskriften. Det uttales videre at det beste er derfor å gjøre Forskrift om offentlige anskaffelser til Orkdal kommunes anskaffelsesinstruks. Oppdatert og gjeldende forskrift vil da til enhver tid være tilgjengelig på internett for alle involverte parter, uten noen ekstra administrativ innsats fra kommunen. Forskriftens krav om protokollføring er et utslag av generelle gjennomsiktighets- og rettssikkerhetsprinsipper, og pålegger oppdragsgiver å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen. At dette gjøres bidrar til at ulike instanser (nasjonale og internasjonale) kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Protokollen kan unntas offentlighet, men oppdragsgiver bør imidlertid til enhver tid vurdere praktiseringen av meroffentlighet. Kravet til protokollføring omfatter ikke direkte kjøp, men reglene bør anvendes tilsvarende da formålet er det samme. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 17

8 Med utgangspunkt i hovedlinjen i reglene og K-sak 036/02 vil vi i denne forvaltningsrevisjonen undersøke om kommunens anskaffelsesrutiner er tilpasset det nye regelverket. Problemstilling 1 omfatter ikke de områder hvor kommunen har rammeavtaler for varen. Problemstilling nr. 1 er på denne bakgrunn: Har kommunen anskaffelsesrutiner som sikrer at (de) grunnleggende prinsipper i anskaffelseslov m.v. følges? 3.2 Vurderingskriterier Problemstillingen belyses ved hjelp av følgende vurderingskriterier: 1. Krav om kunngjøring av konkurranse 2. Krav om likebehandling av leverandører Kriteriet krav om kunngjøring av konkurranse konkretiseres i 2 delkriterier: 1. Overholdelse av kunngjøringskravet 2. Direkte kjøp skal så langt som mulig skje etter konkurranse. Kriteriet krav om likebehandling av leverandører besvares med følgende 3 delkriterier: 1. Lik informasjon til alle leverandører, 2. Korrekt behandling av anbud, 3. Korrekt avslutning av konkurransen. 3.3 Problemstilling 2 Tilnærming til problemstillingen Denne forvaltningsrevisjonen omfatter også en annen side ved anskaffelser; faktisk innkjøp i henhold til inngåtte avtaler: Fra ble Orkdal kommune tilsluttet Sør-Trøndelag fylkeskommunes (STFK) innkjøpsavtale. Dette innebærer at kommunen kan benytte STFKs sentrale rammeavtaler og rabattavtaler som STFK har fremforhandlet med leverandører. Orkdal kommune er forpliktet til å benytte STFKs sentrale rammeavtaler. STFK er ansvarlig for at anskaffelsesprosedyre og avtaleinngåelse er i tråd med de gjeldende lover og regler. Fylkesavtalen omfatter en rekke leverandører av varer og tjenester. Fylkesavtalen er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens 6.2. I Orkdal kommunes tilslutning til fylkesavtalen lå det en forutsetning om en innsparing på 1,75 mill. på kjøp av varer. I budsjettprosessen for 1999 ble rammene til seksjonene redusert med 1,75 mill. på kjøp av varer. I desember 1999 vedtok kommunestyret budsjettet med forutsetninger. STFK skal holde Orkdal kommune oppdatert på hvilke avtaler som er gjeldende til enhver tid. Dette innebærer en årlig avtaleperm med løpende endringer, f.eks prisendringer, nye avtaler etc. I 2002 ble det fra fylkeskommunens side arbeidet med at avtalepermen skulle erstattes med et elektronisk dokument. Dette ble gjennomført i november Orkdal kommune har i 2002 på sine intranettsider lagt inn oversikt over gjeldende innkjøpsavtaler for kommunen. I tillegg inneholder siden rutiner for hvordan anskaffelser skal foretas. Intranettsiden har blitt vesentlig forbedret i løpet av 2002, og ansatte kan nå klikke seg direkte inn på gjeldende innkjøpsavtaler. Kommunen har egne rutiner for varegruppene kontorrekvisita, datarekvisita, brevpapir og konvolutter. På kommunens intranettside er det synliggjort unntak fra kravet til å følge fylkesavtalen. Dette gjelder noen spesielle produkter fra leverandører kommunen har avtale med. I tillegg Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 17

9 er det unntak for spesielt gunstige engangstilbud, skole, barnehage m.fl. er fritatt når det gjelder næringsmidler pga lite volum, ekstraordinære situasjoner pga tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m. Med utgangspunkt i fylkesavtalen vil vi undersøke om kommunens innkjøpere benytter fylkesavtalen. Problemstilling nr 2 er på denne bakgrunn: Benytter innkjøperne i kommunen fylkesavtalen for de aktuelle varer og tjenester? 3.4 Vurderingskriterier Problemstillingen belyses ved hjelp av følgende vurderingskriterium: - rammeavtaler Kriteriet rammeavtaler besvares med 2 delkriterier: 1. Kjennskap til rammeavtalen, 2. Ansattes etterfølgelse av rammeavtalen. 4 METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode For hver problemstilling har vi brukt forskjellige metoder. For å belyse problemstilling 1 har vi innhentet informasjon gjennom intervju av seksjonssjefene Svein Endre Møkkelgård (seksjon for kommunalteknikk) og Ingebrigt Ustad (seksjon for eiendom). Ved begge seksjonene har vi foretatt en enkel statuskartlegging. Ved seksjon for kommunalteknikk har vi belyst problemstillingen gjennom dokumentanalyse. Under revisjonens arbeid med dette prosjektet/denne rapporten har seksjonen arbeidet med å tilpasse seg til regelverket. For å svare på problemstilling 2, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant innkjøpere i kommunen. I denne undersøkelsen har vi har kartlagt kjennskapen til fylkesavtalen og overholdelsen av den. Vi sendte ut 84 spørreskjema, og fikk svar fra 75 personer. Dette gir en svarprosent på 89%, som gir et godt grunnlag for evaluering. Vi har også innhentet informasjon fra økonomiavdelingen om innkjøpsrutiner, og dokumentasjon som angår kommunens innkjøpsordninger. 4.2 Gjennomføring Hovedansvarlig for prosjektet er forvaltningsrevisor Inger Johanne Flønes. 4.3 Avgrensninger av prosjektet Loven med forskrift trådte i kraft Vi har sett på kommunens tilpasning til regelverket etter ikrafttredelsen. Kommunen har flere rammeavtaler, men vi har valgt å se på fylkesavtalens rammeavtaler, dvs avtaler som kommunen er forpliktet til å følge med enkelte unntak. Særlig seksjon for kommunalteknikk benytter rammeavtaler. Disse inngår ikke i fylkesavtalens innkjøpsordning. Det er inngått rammeavtaler bl. a. for asfaltering, vann/avløpsdeler og rør, ventilasjon, grus/pukk, granitt, betongprodukter m.fl. Bruken av rammeavtaler gjør at seksjonen slipper å spørre om pris på hver leveranse. Dette er ressursbesparende. Revisor har ikke foretatt vurderinger i forhold til disse avtalene og vil heller ikke omtale disse videre i prosjektet. Ved dokumentanalysen har revisor ikke gått inn og vurdert innholdet i tilbudene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 17

10 Prosjektet er basert på informasjon innhentet høsten Prosjektet omfatter ikke en økonomisk analyse av sparte kostnader ved at innkjøp gjennomføres i samsvar med fylkesavtalen sammenlignet med innkjøp utenfor avtalen. 5 REVISORS FUNN, VURDERINGER OG KONKLUSJON 5.1 Problemstilling 1: Har kommunen anskaffelsesrutiner som sikrer at (de) grunnleggende prinsipper i anskaffelseslov m.v. følges? Funn - generelt Seksjon for kommunalteknikk gjennomfører anskaffelsesprosessen selv, mens seksjon for eiendom i stor grad benytter konsulenter i stor grad ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og gjennomføring av tilbudskonkurransen Krav om kunngjøring av konkurranse Med unntak av direkte kjøp, skal anskaffelser over kr ,- eks. mva. kunngjøres i DOFFIN basen. Dersom anskaffelsens verdi overstiger kr. 1,6 million eks. mva. ved varekjøp, og kr. 40,5 mill. ved bygge-og anleggskontrakter, har kommunen plikt til å kunngjøre anskaffelsen i TED-basen. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. På denne måten blir det større konkurranse om å levere ytelsen, og det offentlige vil få en bedre pris eller ytelse. Forskriften inneholder forskjellige bestemmelser om kunngjøring: veiledende kunngjøring som skal inneholde opplysninger om de planlagte anskaffelser det kommende året, kunngjøring av den enkelte anskaffelse, samt kunngjøring av selve kontraktstildelingen Overholdelse av kunngjøringskravet Revisors funn Forhåndskunngjøring Seksjon for kommunalteknikk har ved starten av året gitt veiledende kunngjøringer i aviser om planlagte anskaffelser, men ikke kunngjort i DOFFINbasen. Seksjon for eiendom har ikke praktisert veiledende kunngjøringer. Selve kunngjøringen Både seksjon for kommunalteknikk og seksjon for eiendom har i det vesentlige benyttet rutinebeskrivelsene for den tidligere gjeldende anskaffelsesinstruksen. Dette har medført at anskaffelser over kr eks. mva. kun har vært kunngjort i Adresseavisen og lokalavisen. Kunngjøring av konkurranse har imidlertid ikke vært foretatt i DOFFINbasen før høsten Det er gitt uttrykk for bekymring for lokale leverandørers mulighet til å finne fram i kunngjøringsjungelen og stilt spørsmål ved om det er reell konkurranse grunnet manglende kjennskap til databasene blant leverandører. Dette er årsaken til at lokale aviser har vært brukt til kunngjøring i tillegg til DOFFIN basen siste halvår Ingen av seksjonene hadde ved begynnelsen av revisjonen utarbeidet skriftlige rutiner som er tilpasset regelverket vedtatt Seksjon for kommunalteknikk har sensommeren 2002 påbegynt arbeidet med å lage anskaffelsesrutiner tilpasset seksjonen. Seksjonen har innhentet veileder og kommunale retningslinjer for anskaffelser fra Trondheim kommune som ledd i dette arbeidet. Seksjon for eiendom har tatt kontakt med kommunalteknikk for samarbeid i dette arbeidet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 17

11 Revisors vurdering Både seksjon for kommunalteknikk og seksjon for eiendom har i det vesentlige benyttet rutinebeskrivelsene for den tidligere gjeldende anskaffelsesinstruksen. Dette har medført at anskaffelser over kr ,- eks mva. har vært kunngjort i Adresseavisen og lokalavisen. Det fastslås ved denne enkle undersøkelsen at seksjonene har vært sent ute med å tilpasse seg den nye forskriftens krav om kunngjøring av konkurranse m.v. i Doffin. På den annen side er det et faktum at det har vært en reell konkurranse ved anbud. Det er viktig at seksjonene sluttfører arbeidet med å utarbeide rutiner for anskaffelser. Dette er ikke bare disse seksjonenes ansvar, men et ansvar som påligger kommunen som helhet.det fins eksempler på kommuner som har kommet langt i dette arbeidet og det er ressursbesparende for kommunen å få anvendt slike dokumenter og retningslinjer. Som et eksempel viser vi til Trondheim kommune, hvor en veileder og kommunale retningslinjer for anskaffelser er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra Innkjøpskontoret, Trondheim Bydrift, Utbyggingskontoret, Trondheim eiendom og Kommuneadvokaten. De ansatte i Trondheim kommune har plikt til å følge veilederen og de kommunale retningslinjene som er et supplement til det gjeldende regelverket. Dette skal gjøre anskaffelsesprosessen enklere for alle enhetsledere/innkjøpere. En annen kommune er for eksempel Larvik som har synliggjort sitt arbeide på dette området på KS sine websider om innkjøpsområdet. Dersom en bedrift ønsker å konkurrere om leveranser til offentlige etater og virksomheter, er det en fordel å vite hvilke spilleregler som gjelder, og de har også et ansvar for å sette seg inn i regelverket. Etter revisors vurdering vil seksjonene/kommunen ha en mulighet til å profilere innkjøpene i egen organisasjon. Kommunens hjemmeside er nøkkelen. Fortrinnsvis bør linken til kommunens anskaffelser finnes lett tilgjengelig. På kommunens egen hjemmeside kan leverandørene kunne finne utlysninger, registrere seg som interessert leverandør og få lastet ned underliggende dokumenter. Muligheten bør legges til rette for direkte link mellom kommunens hjemmeside og DOFFIN-basen slik at overføringen kan skje ved et tastetrykk. Ålesund er en kommune som har kommet langt i sin bruk av hjemmeside for kommunens anskaffelser. Dette er et eksempel på leverandørutvikling Direkte kjøp skal så langt som mulig skje etter konkurranse På bestemte vilkår kan oppdragsgiver anskaffe ytelsen direkte. Direkte kjøp er dermed et unntak fra kravet om kunngjøring av anskaffelsen. Det er imidlertid fortsatt et krav at det så langt som mulig skal benyttes konkurranse. I praksis vil det si at oppdragsgiver skal sammenligne priser så langt det er hensiktsmessig, før endelig valg av leverandør foretas. Det viktigste tilfellet hvor direkte anskaffelse vil være aktuelt, er ved inngåelse av kontrakter med en verdi lavere enn kr ,- eks. mva. Revisors funn Orkdal kommunestyre har i K-sak 036/02 i møte den vedtatt at det skal være en beløpsgrense for varekjøp på kr ,- Slik revisor forstår dette vedtaket betyr det i praksis at det ved direkte kjøp over kr ,- skal være konkurranse, dvs. flere tilbydere. Det er ikke et krav om kunngjøring men at man skal ha flere leverandører å velge imellom før endelig anskaffelse. Seksjon for kommunalteknikk opplyser at praksis har vært at man ikke har forholdt seg til ,-kr regelen i den forstand at det innhentes tilbud fra flere tilbydere. Ved seksjon for eiendom har en praktisert innhenting av tilbud fra flere både over og under ,- kr grensen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 17

12 Revisors vurdering Det er anledning til å lage egne retningslinjer for direkte kjøp slik kommunestyret har gjort i dette tilfellet. Klagenemnda for offentlige saker har i en sak uttalt at det følger av anskaffelseslovens 5 annet ledd og forskriftens 3-1(1) at det stilles krav til en åpen og reell konkurranse uansett anskaffelsens verdi og uansett valg av prosedyre. Etter revisors vurdering vil intensjonene og formålet med kravet om konkurranse i lov og forskrift ikke oppnås dersom praksis blir direkte kjøp av varer uten at det innhentes tilbud fra flere tilbydere. Revisor vil også på dette området henvise til de rutiner som Trondheim kommune har utarbeidet, samt Larvik kommune, som eksempel på veileder og retningslinjer for anskaffelser under kr ,- grensen Krav om likebehandling av leverandører Når oppdragsgiver har foretatt en total vurdering av sitt behov, foretatt interne avklaringer om samordning/samarbeid med andre, besluttet å foreta anskaffelse, så settes en anskaffelsesprosess i gang: Valg av prosedyre, utarbeidelse av konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon, kunngjøring av konkurranse og innlevering av tilbud, tilbudsåpning/føring av protokoll, evaluering av leverandør(er) og valg av tilbud, informasjon til deltakere i anbudskonkurransen, skrive kontrakt(er), kunngjøring konkurransegrunnlaget etter kontraktsinngåelse (anskaffelser over EØS-terskelverdiene). Kravet om likebehandling forutsetter blant annet at alle leverandører skal få samme informasjon på samme tidspunkt for å forhindre at en eller flere leverandører får et konkurransefortrinn. I en anbudsprosess er ofte tidsfaktoren viktig for hvordan anbudet utformes. Får en leverandør mer tid på å forberede sitt anbud fordi informasjonen er kommet på et tidligere tidspunkt enn hva tilfellet er for de øvrige leverandører, kan det gi et konkurransefortrinn. Det samme gjelder om en konkurrent får mer utfyllende eller annen informasjon som kan påvirke konkurransesituasjonen til dennes fordel. Oppdragsgiver har en plikt til å unngå at enkelte leverandører får konkurransefortrinn på en slik måte. Ved gjennomføring av konkurranse med forhandling, vil nødvendigvis informasjonen ikke tilfalle de enkelte på samme tidspunkt. Formen medfører også at det kan være til dels forskjellige møter som avholdes med de enkelte leverandører. Da er det viktig at oppdragsgiver er spesielt oppmerksom på at alle leverandører får lik informasjon, slik at konkurransen ikke påvirkes av oppdragsgivers opptreden. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har siden oppstarten 1. januar 2003 fått flere klagesaker på statlige og kommunale innkjøp enn domstolen har behandletde siste ti årene. Kofa er klageinstans for brudd på lov om offentlige anskaffelser. Nemnda har bare uttalerett. Hensikten med nemnda er at leverandørene skal ha en raskere og rimeligere klagemulighet, slik at tvister kan løses på et lavere konfliktnivå. (Les mer om Kofa på Oppdragsgivers informasjonsplikt er omtalt i anskaffelsesforskriftens Lik informasjon til alle leverandører Revisors funn Kartleggingen viser at både seksjon for kommunalteknikk og eiendom i praksis har fulgt den gamle anskaffelsesinstruksen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 17

13 Revisors vurderinger Kommunens tidligere anskaffelsesinstruks var basert på de samme grunnleggende prinsipp som det nye regelverket. Lik informasjon til alle leverandører er også ivaretatt her, og man har vært bevisst på likebehandling av tilbyderne. En gjennomgang av seksjonenes rutiner viser likevel at det må foretas tilpasninger til det gjeldende anskaffelsesregelverket, da dette området omfatter endring i kunngjøringspraksis, konkurransegrunnlag m.v Korrekt behandling av anbud Revisors funn Begge de undersøkte seksjonene har lagt kommunens tidligere anskaffelsesreglement til grunn og behandlet anbudene etter disse reglene, inkludert føring av anskaffelsesprotokoll. Det er mest vanlig å tildele varekontrakter etter prinsippet om laveste bud, mens det ved tjenester er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet som er avgjørende. Revisors vurdering En tilpasning av rutiner til gjeldende innkjøpsregelverk vil medføre endringer i praksis generelt. Revisors kartlegging av praksis er ikke grunnlag for en vurdering av om seksjonene har behandlet anbud på en korrekt måte Korrekt avslutning av konkurransen. Revisors funn Begge de undersøkte seksjonene har lagt kommunens tidligere anskaffelsesreglement til grunn, og avsluttet konkurransen etter disse reglene. Begge seksjonene har praksis for å føre anskaffelsesprotokoll. Kommunalteknikk tok senhøsten 2002 i bruk ny protokoll tilpasset det nye regelverket. Ved eiendom har man hatt varierende praksis med at konsulent har ført protokollen. Ved kontraktsinngåelse har man anvendt kontraktsstandarder (NS). Kommunalteknikk har endret praksis ved at man nå har tatt i bruk protokoll for direkte kjøp. Eiendom har ikke praksis for protokoll eller notat ved direkte kjøp. Det er ikke vanlig at det klages over tildelinger. Revisors vurdering En tilpasning av rutiner til gjeldende innkjøpsregelverk vil medføre endringer i praksis vedrørende føringen av anskaffelsesprotokoll, samt rett til begrunnelse og klage m.v. Kommunalteknikk har nå endret sine rutiner mht. protokollføring. Revisors kartlegging av praksis er ikke grunnlag for en vurdering om seksjonene tidligere har avsluttet konkurransen korrekt. Seksjonene må ved bruk av kontraktsstandardene (NS) være oppmerksom på at enkelte bestemmelser ikke gjelder ved offentlige anskaffelser. Krav om protokollføring gjelder for anskaffelser hvor det kreves kunngjøring. Kravet om protokollføring gjelder ikke ved direkte anskaffelser, men kommunalteknikk har nå innført protokollføring også på dette området. Dette vil ivareta hensynene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og bør innføres som rutine også i andre seksjoner der det er aktuelt med direktekjøp Konklusjon problemstilling 1 Det fastslås ved denne enkle undersøkelsen at seksjonene har vært sent ute med å tilpasse seg den nye loven og forskriftens krav. På den annen side viser undersøkelsen at det har vært en reell konkurranse ved anbud, og at det er likebehandling av leverandører. Revisors kartlegging av praksis er ikke grunnlag for en vurdering om seksjonene har behandlet anbud på en korrekt måte. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 17

14 Seksjonene med kommunalteknikk i spissen har begynt å tilpasse sine rutiner og dokumenter til anskaffelsesregelverket for å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Seksjon for kommunalteknikk gjennomfører anskaffelsesprosessen selv mens seksjon for eiendom i stor grad benytter konsulenter ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og ved gjennomføringen av tilbudskonkurransen. Bransjen har tidligere forholdt seg til NS 3400 Regler om anbudskonkurranser. Seksjonen erfarer at flere bestemmelser i denne standarden kommer i konflikt med ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konsulentene har vanskelig for å legge bort tidligere praksis, og dette krever deltakelse og kontroll fra kommunen/seksjonen som oppdragsgivere Når det gjelder grensen for direkte kjøp på kr ,- fastsatt i Kommunestyresak 036/02 har seksjonene ulik praksis for hvordan de forholder seg til denne bestemmelsen. Etter revisors vurdering vil intensjonene og formålet med kravet om konkurranse i lov og forskrift ikke oppnås dersom praksis blir direkte kjøp av varer uten at det innhentes tilbud fra flere tilbydere. Det er et grunnleggende krav at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse. Det er etter revisors oppfatning viktig at seksjonene sluttfører arbeidet med å utarbeide rutiner for anskaffelser. Dette er imidlertid ikke bare disse seksjonenes ansvar, men et ansvar som påligger kommunen som helhet. Vi henviser i denne sammenheng til arbeid som er gjort på dette området i andre kommuner. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har siden oppstarten 1. januar 2003 fått flere klagesaker på statlige og kommunale innkjøp enn domstolen har behandlet de siste ti årene. Kofa er klageinstans for brudd på lov om offentlige anskaffelser. Dette viser at leverandører og markedet er sine rettigheter bevisst og benytter seg av klageretten. Bedrifter som ønsker å konkurrere om leveranser til offentlige etater og virksomheter har også et ansvar for å sette seg inn i regelverket. Seksjonene/kommunen vil ha en mulighet til å profilere innkjøpene i egen organisasjon via kommunens hjemmeside. 5.2 Problemstilling 2: Benytter innkjøperne i kommunen fylkesavtalen for de aktuelle varer og tjenester? Kjennskap til fylkesavtalen For å svare på om ansatte har kjennskap til fylkesavtalen, og hvor de henter opplysninger om innkjøpsavtalen fra, benytter vi data fra spørreskjemaundersøkelsen. Vi ser videre på om det er en sammenheng mellom bestillinger, anvisningsmyndighet og kjennskap til fylkesavtalen Revisors funn Så og si alle hadde kjennskap til fylkesavtalen. Ca. halvparten av de spurte foretar bestillinger ukentlig. 70 % av de spurte har anvisningsmyndighet. 80% henter opplysninger om fylkesavtalen i egen perm. 11% svarte at de benytter seg av kommunens intranett, mens 5 % svarte blankt. Økonomiavdelingen opplyser at fylkesavtalen i 2002 ikke har vært ajour i papirform mht nye leverandører og endringer i avtalen. Fylkeskommunens innkjøpsavdeling har i 2002 arbeidet med en elektronisk utgave av innkjøpsavtalen. Dette har vært årsak til at endringer ikke er utsendt til kommunen før lenge etter at endringene er foretatt, og da i elektronisk form. Det har i 2002 vært vanskelig å holde seg oppdatert på leverandører. Det opplyses at Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 14 av 17

15 oversikten over leverandører som fremgår av kommunens intranett i 2002, skal være ajour med fylkesavtalen, men ikke papirversjonen av fylkesavtalen som er fra Revisors vurdering Spørreundersøkelsen viser at de ansatte kjenner fylkesavtalen. Kjennskapen er uavhengig av anvisningsmyndighet eller hvor hyppig de spurte foretar innkjøp. Omleggingen av innkjøpsavtalen fra papirversjon til elektronisk form, viser at innkjøperne må endre sine rutiner for å bla opp i avtalen. Økonomiavdelingen har i mars 2003 sendt ut melding til alle ansatte om at avtalen ligger på kommunens intranett. Detaljene i fylkesavtalen ligger som link i intranettet Ansattes etterfølgelse av rammeavtalen For å svare på om ansatte følger fylkesavtalen benytter vi data fra spørreskjemaundersøkelsen for å kartlegge hvor stor andel av bestillingene som gjøres innenfor gjeldene rammeavtaler. I spørreskjemaundersøkelsen ble det også spurt om mulige årsaker til at rammeavtaler ikke benyttes Revisors funn 17% av de som foretar innkjøp svarer at alle bestillinger foretas innenfor fylkesavtalen. 57% svarer at de fleste bestillinger (definert til ca 75%) gjøres innenfor gjeldende rammeavtaler i fylkesavtalen. 86% av innkjøperne har bestillinger av ulik andel innenfor rammeavtalen. 11 % av innkjøperne svarte at ingen innkjøp er innenfor fylkesavtalen eller de har unnlatt å svare. Innkjøperne ble også bedt om å angi de tre viktigste årsakene til at rammeavtalen ikke benyttes. Når vi holder de som svarte at alle innkjøp ble gjennomført innenfor gjeldende rammeavtaler utenfor (13 personer svarte dette), fordeler de tre viktigste årsakene til at rammeavtalen ikke benyttes, se som vist figuren under. Ekstraordinære situasjoner pga tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m., er den årsaken som flest krysser av for. Halvparten (50 %) av de som gjennomfører bestillinger utenfor gjeldende rammeavtaler, har oppgitt dette som en av de tre viktigste årsakene til at de går utenom gjeldende avtaler. Den nest hyppigste årsaken som angis er Andre situasjoner 39%. Innkjøperne ble også bedt om å angi hva slike årsaker kan være. Her ble det oftest anført at varene ikke er tilgjengelig gjennom fylkesavtalen. Deretter følger det at det er Enklere å handle lokalt som tredje mest oppgitte årsaken til å gå utenom gjeldene avtaler. 37 prosent rapporterer at dette er en av de tre viktigste årsakene til at de ikke følger rammeavtalen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 15 av 17

16 Ekstraordinære situasjoner pga tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m. 50 Andre situasjoner Enklere å handle lokalt Spesielt gunstig engangstilbud 29 Fritak pga lite volum 26 Inngått avtaler med andre leverandører Produktet er for dårlig Figur: Årsaker til at rammeavtalen ikke benyttes. Prosent (N=62 for alle årsaker) Revisors vurdering Spørreundersøkelsen viser at innkjøperne følger fylkesavtalen. Over halvparten av de spurte sier at de fleste bestillinger foretas etter fylkesavtalen. Spørreundersøkelsen viser også at de fleste innkjøperne utfører bestillinger etter fylkesavtalen, men at andelen bestillinger kan variere. Det kan være flere årsaker til at fylkesavtalen ikke benyttes. Blant annet er den ikke tilpasset alle innkjøpsområdene i kommunen like godt. Kommunens unntaksbestemmelser fra fylkesavtalen bl.a for ekstraordinære situasjoner pga. tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m, kan etter revisors vurdering gi rom for utnyttelse. Data fra spørreundersøkelsen viser at innkjøperne oppgir dette som hovedårsak til at fylkesavtalen ikke benyttes. En innstramming eller konkretisering med en veiledning om når unntakssituasjoner anses å foreligge i slike situasjoner kan gi en veiledning til innkjøperne. I motsatt fall kan det være en risiko for at hensikten med rammeavtaler blir redusert. Fylkeskommunens innkjøpsavdeling er tilfreds med Orkdal kommunes uttak av varer etter fylkesavtalen Revisors konklusjon problemstilling 2 Spørreundersøkelsen viser at innkjøperne har kjennskap til fylkesavtalen. Denne kjennskapen er uavhengig av anvisningsmyndighet og hvor hyppig innkjøpere foretar bestillinger. De fleste av innkjøperne henter opplysninger om fylkesavtalen i egen perm. Omleggingen av innkjøpsavtalen fra papirversjon til elektronisk form, viser at innkjøperne må endre sine rutiner for å bla opp i avtalen. Økonomiavdelingen har i mars 2003 sendt ut melding til alle ansatte om at avtalen ligger på kommunens intranett. Detaljene i fylkesavtalen ligger som link i intranettet. Spørreundersøkelsen viser at halvparten av de spurte sier at de fleste bestillinger foretas etter fylkesavtalen. Spørreundersøkelsen viser også at de fleste av innkjøperne foretar bestillinger etter fylkesavtalen, men at andelen bestillinger kan variere. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 16 av 17

17 Fylkeskommunens innkjøpsavdeling er tilfreds med Orkdal kommunes uttak av varer etter fylkesavtalen. Kommunens unntaksbestemmelser fra fylkesavtalen bl.a for ekstraordinære situasjoner pga. tidsaspekt, supplering av eksisterende utstyr m.m, kan etter revisors vurdering gi rom for utnyttelse. Data fra spørreundersøkelsen viser at innkjøperne oppgir dette som hovedårsak til at fylkesavtalen ikke benyttes. En innstramming eller konkretisering med en veiledning om når unntakssituasjoner anses å foreligge kan gi en veiledning til innkjøperne. I motsatt fall kan det være en risiko for at hensikten med rammeavtaler blir redusert 5.3 Generelle vurderinger og kommentarer Revisjonen takker de involverte for godt samarbeid under arbeidet med rapporten. 5.4 Høring Rådmannens høringssvar foreligger i brev av Revisor har på bakgrunn av uttalelsen foretatt enkelte endringer i rapporten. Rapportens innhold er i det vesentlige uendret i det revisor viser til rapportens funn og vurderinger. 5.5 Revisors anbefalinger 1. Revisor anbefaler at Orkdal kommune og de reviderte enheter sluttfører arbeidet med å tilpasse sine rutiner og dokumenter til anskaffelsesregelverket for å sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Dette vil sikre at tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Dette arbeidet bør også resultere i en definert støttefunksjon som kan være rådgivende overfor enhetene ved anskaffelser. 2. Enkelte av kommunens unntaksbestemmelser fra å følge inngått fylkesavtale anbefales innstrammet eller konkretisert. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 17 av 17

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET S A K S F R E M L E G G HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 3/2017 06. september 2017 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2017/12050-12 S A K S F R E M L E G G S a k 18/ 2 0 17 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KOMMUNALE ANSKAFFELSER»

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser drift Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18. Jurist, Ingrid B.

Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18. Jurist, Ingrid B. Kort introduksjon til anskaffelsesregelverket - Digitale bestillingsløsninger Leverandører - 6/4-18 Jurist, Ingrid B. Kolderup, DIFI Temaene for innlegget 1. Anskaffelsesregelverket 2. Anskaffelsesprosessen

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Alta kommune Møte nr. 1/2018 19. februar 2018 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2018/11100-7 I N N S T I L L I N G SAK 5/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ANSKAFFELSER AV VARER OG TJENESTER»

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Bli en god leverandør til offentlig sektor.

Bli en god leverandør til offentlig sektor. Bli en god leverandør til offentlig sektor. Dette trenger du å vite om anbud. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO 28.02.2019 Hvordan få oppdrag? 2 Regelverket muligheter og handlingsrom Offentlige anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser PROSJEKTPLAN Selbu kommune Januar 2019 FR 1073 1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN Problemstilling Hovedproblemstilling: Følger kommunen regelverket for offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll over NOK 300.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 300.000 eks mva Generelt Anskaffelser over NOK 300.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Anskaffelsesreglement. Bamble-, Drangedal-, Kragerø, Porsgrunn-, Siljanog Skien kommune

Anskaffelsesreglement. Bamble-, Drangedal-, Kragerø, Porsgrunn-, Siljanog Skien kommune Anskaffelsesreglement Bamble-, Drangedal-, Kragerø, Porsgrunn-, Siljanog Skien kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Målsetting med kommunenes anskaffelser... 3 3 Organisering og ansvar... 3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 601 2016/4495-2 05.09.2016 Trond Sydskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.09.2016 Utsendte vedlegg 1 Høringsinstanser

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Teknisk drift: offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon Verdal kommune Unni Romstad

Teknisk drift: offentlige anskaffelser. Forvaltningsrevisjon Verdal kommune Unni Romstad Teknisk drift: offentlige anskaffelser Forvaltningsrevisjon Verdal kommune 29.10.2018 Unni Romstad Ansvar Oppdragsansvar: Unni Romstad Prosjektmedarbeider: Eirik Gran Seim Referansegruppe/intern kvalitetssikring:

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser2018

Fagdag for offentlige anskaffelser2018 Fagdag for offentlige anskaffelser2018 FORHANDLINGER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Advokat Trine Lise Fromreide www.svw.no INTRODUKSJON Fagdag 2018 2 Rettslige rammer Regelverket setter klare føringer for

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET Arkivsak-dok. 14/25579-4 Saksbehandler Knut Otto Pedersen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 03.12.2014 HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa

LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa LOA/FOA Leverandørmøte Fylkeshuset Aust-Agder 9. februar 2017 Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune/ofa Lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) i kraft 1.1.2017 Formål: 1: Loven skal

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer